Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014"

Transkript

1 Skive Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling 2014 Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl Sted: Skive Sejlklub Klubhus Deltagere: 58 stemmeberettigede medlemmer Bilag: Formandens beretning for det forløbne år Dagsorden: med følgende dagsorden iflg. vedtægterne 8: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag - forslag sendes til: Skive Sejlklub og skal være bestyrelsen i hænde senest l4 dage før generalforsamlingen. 5. Fastsættelse af kontingent for afgift for vinterliggeplads Valg af formand (lige år) (Ulrich Maagaard ønsker ikke genvalg) 7. Valg af kasserer (ulige år) 8. Valg af øvrige bestyrelse hhv. 2 og 3 medlemmer (Preben Wassmann ønsker ikke genvalg) (Jan Gudiksen ønsker ikke genvalg) (Niels Jørgen Hedevang modtager genvalg) efterfølgende foreslåes af bestyrelsen (Søren Koitzsch modtager valg) (Niels Bo Nielsen modtager valg) 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af 2 revisorer samt l revisorsuppleant 11. Valg til udvalg m.v. 12. Eventuelt 1. Valg af dirigent Formanden indledte ved at foreslå Advokat Gitte Søgaard som Dirigent for GF. Forslaget blev vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at GF var lovligt indvarslet, i henhold til foreningens vedtægter paragraf 7 stk. 2. Dirigenten

2 fortsatte og gennemgik dagsordenen. Herefter overgik ordet til formanden. 2. Bestyrelsens beretning. Velkommen til sejlklubbens årlige generalforsamling, som er indkaldt og afholdes i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Jeres bestyrelse ser frem til dette møde med forventning, idet vi som bestyrelse modtager jeres melding om, at vi har levet op til jeres ønsker om driften af jeres sejlklub. Når jeg gentager vendingen "jeres sejlklub", er det fordi, vi som klub registrer omkring 250 medlemmer. Når jeres forskellige udvalg indbyder til arrangementer, er det meget skuffende, at det har været umuligt at gennemføre sejladser, fester og lign. på grund af manglende deltagelse. Udvalgsmedlemmerne bruger megen energi og tid og bliver belønnet med ingenting andet end aflysning! Derfor spørger den bestyrelse i vælger iaften - hvad ønsker I af jeres sejlklub? I har ejerskab af klubben, Kom derfor med jeres mening og forslag under eventuelt. Året 2013 var det tredie med lavt kontingent pr. medlem. Regnskabet viser igen et lille underskud på ca. 5300,- før afskrivninger. Det kan henføres til store udgifter på elinstallationerne ved vinterliggepladsen. Det gamle fordelerskab fra den tidligere bedding er flyttet og lovliggjort - dyrt men nødvendigt. Revisor Per Bonnevie gennemgår regnskabet efter beretningen og vil give flere oplysninger. Bestyrelsen ser det stadig som opgaven, at drive SSJ med en økonomi, hvor indtægter og udgifter balancerer. Vort medlemstal stiger svagt og vi er stadig omkring 250 medlemmer. Til- og afgang registrer vi, når vi opkræver kontingent og især iår, er det spændende, hvor mange medlemmer vi er, når kontingtbetaling sker via DK og det nye administrationsprogram.

3 Ungdomsafdeling har haft en speciel udvikling. Idet kun få af nybegynderne fra 2012 fortsatte i Søren Johnsen, Henrik Damsgaard og Søren Espersen og mange aktive forældre har gennemført instruktion og træning man-, tirs- og torsdag i hele sæsonen. Deltagere fra andre klubber til elitetræning har været flittige til at møde frem og derved sparre vore egne sejlere. Til junior DM i Aabenraa stillede vi med et stort hold, som markerede sig flot, idet alle var iført nye smarte jakker med Skive logo. Tak til Bach gruppen, Viborg for sponsorbidrag. På kapsejladsbanerne markerede vore juniorer sig meget flot. DM guld A-optimist til Katrine Bjerre, DM bronze B-optimist til Benjamin Rohde, medens de øvrige deltagere alle placerede sig i den bedste ende af felterne. I efteråret opstod der mulighed for at søge sponsorstøtte til indkøb af en ny ribbåd. Den ældste vi ejede - den røde - blev solgt, og med velvillig støtte fra Spar Vest Fonden er der indkøbt en ny moderne ribbåd uden omkostning for klubkassen. Iaften skal der rettes en stor tak til Spar Vest Fonden for donationen. De to "gamle" ribbåde har været på Værftet til reparation for utætheder. Således er ungdomsafdelingen godt rustet til den nye sæson. De senere år har det været kutyme, at forældre eller andre. der ville følge juniorsejlere til stævner, har lånt klubbens ribbåde, mod at de selv betalte benzinforbrug og returnerede båden senest mandag kl Desværre har vi øgede udgifter til reparation af både og motorer. Klubben vil fortsat gerne stille både til rådighed, men vil fremover bede om betaling af kr. 500,- for hvert lån i en week-end.benzin skal fortsat betales af bruger. En ny sponsoraftale med SparNord er indgået for en periode af to år, og skal genforhandles i SparNord sponsorer vor juniorafdeling med et beløb og diverse sponsorgaver til afholdelse af stævner. Ved BB-10m DM i 2014 har SparNord også vist stor velvillighed. Også her en stor tak til SparNord, og hvis du søger ny bankforbindelse, så tænk på SparNord, hvorved du indirekte støtter SSJ.

4 Skive Festival var i 2013 begunstiget af flot vejr. Festivalen gik over tre dage mod tidligere år, hvor det var 4 dage. Følgelig måtte alle vore frivillige - og vi har heldigvis mange - tusind tak til alle - arbejde ekstra flittigt for at opnå det økonomisk flotte resultat, vi er forvent med. Det lykkedes igen, og det fremgår af regnskabet, hvor stor betydning denne indtægt har for klubben. Jeg tror og håber, at alle frivillige tager godt imod, når vi igen kalder til hjælp. I år 2013 har SSJ været repræsenteret og deltaget i forskellige aktiviteter bl.a.: Generalforsamling i DS,d. 6/4 hvor der igen blev vedtaget justering af kontingent p.g.a. underskud i Plus kr. 2,50 til ialt kr. 98,50 pr. medlem. Henviser til referat på DS hjemmeside. DS fyldte 100 år, hvor vi afholdt en mindre reception og Jytte Randsborg repræsenterede SSJ ved DS jubilæums reception i Idrættens Hus d. 13/6. Vi har været tilstede når SIS har indkaldt til møder. Deltaget i møde om skolernes forøgede timetal - projekt sejl i skolen. DS klubkonference - PULS og vand i håret- fokus på aktiviteter der skaffer nye medlemmer. Nye former for kapsejlads. Sejlsportsligaen - som bestyrelsen har besluttet, at vi som klub deltager i. Beslutningen er truffet efter orienteringsmødet d. 19/2, hvor deltagerne udtrykte positiv interesse. Fra Kenneth Fuglsang og John Stephansen har vi modtaget ansøgning om udvidelse af deres bådhuse indenfor de byggefelter, der er til rådighed på vinterliggepladsen. Samtidig anmodede Henning Lyngdahl om tilladelse til af flytte sit hus ca. 2 meter i forbindelse med renovering. Alle ansøgninger er bevilget. Lars Skov er godkendt som ny ejer af det røde hus. Sejlklubben har modtaget opfordring fra forsikringsselskaber/foreninger om at agitere for disse. Dette har en enig bestyrelse afvist, da vi ikke ønsker at fremhæve nogle frem for andre sel-

5 skaber. Skive Idrætsakademi har oprettet uddannelse for ledere og trænere i klubber. Fra os deltager en person, som nu er begyndt på 2. forløb. Iøvrigt opfordrer vi alle til at deltage i de kurser som DS tilbyder, og det er uden privat omkostning. Herefter vil jeg bede en repræsentant fra udvalgene aflægge beretning fra deres område: Jeg vil bl.a. gerne afslutte beretningen med udtrykke skuffelse over, hvor svært det er at finde medlemmer, der vil påtage sig en opgave i bestyrelse eller udvalg. Vi har telefoneret og spurgt i øst og vest og har modtaget et hav af dårlige undskyldninger. En forening som vores kan ikke leve uden at medlemmerne vil gøre en indsats. Desværre har vi mange nydere og få ydere, så sig nu ja, hvis du bliver spurgt næste gang. Alligevel kan jeg med glæde takke bestyrelsen, udvalgsmedlemmer og alle som deltog i det vigtige arbejde med at drive klubben i Kommunikation vil også i 2014 foregå via hjemmesiden, SMS beskeder (husk at melde hvis du skifter mobilnummer) og bladet Sejler fra DS. Til allersidst stor tak for samarbejde, mod- og medspil til og fra alle medlemmer og i særdeleshed bestyrelsesmedlemmerne. Tak til alle vore sponsorer, Skive Kommune og øvrige samarbejdspartnere. Formanden anmodede respektive udvalgsrepræsentant om at fremlægge beretning: Niels Jørgen Hedevang fremlagde for Kapsejladsudvalget, hvor han nævnte Skive Sejlklubs deltagelser i hhv. Fyns cup 3 både, Mors Cup, Sailing to Salling, Fransgaard cup, DM EU-joller, Fjordfræseren og han takkede for hjælpen i 2013.

6 Henrik Damsgaard fremlagde for Ungdomsafdelingen, og mente at det havde været et godt år med fremgang i ungdomsafdelingen med DM Åbenrå, hvor der blev vundet både bronze og guld og vundet VM-hold i EU-jolle. Vintertræning havde haft glæde af en mild vinter med både på vandet. Det kniber dog med at trække nye unge sejlere til klubben. Der er håb om at den udvidede åbningstid i skolerne kan befordre flere unge sejlere. Der vil i 2014 blive trænet Tirsdage for nybegyndere. Tirs- og torsdag træning for øvede juniorer. Michael Christensen og Lars Skov havde spørgsmål til ungdomshvervingen og sammenligningen med øvrige klubber under DS. Formanden svarede, at der var nybegynderfrafald som i øvrige klubber under DS. Jytte Randsborg fremlagde for Arrangementudvalgets, der havde indledt året med Pep-talk fra DS ved Peter Volsing, herefter den 4. maj Trangmanden og grillaften. Onsdage med suppe og pølser etc. - DS 100 års jubilæum blev fejret den 13. juni i klubberne på dagen. Festen efter Stander ned - aflyst - manglende tilmelding. Stander ned har altid haft godt fremmøde, og tilslutning til afslutningsfesten. Til gengæld havde julebanko god tilslutning Jytte takkede John Stephansen og Lars Weber for hjælpen. Kurt Nielsen fremlagde for Vinterliggepladsen, gammelt fordelerskab syd for Værftet (gammel bedding spil) flyttet, nye kabler, målere. Installationen lovliggjort. Masteskur repareret, pladsen foran planeret - skildpadder anbragt så der ikke kan køres/parkeres vogne foran masteskuret. Forfaldent gammel klubskur fjernet, pladsen planeret med nyt grus. Alle stativer og master bedes afmærket med ejernavn og adresse. Jan Gudiksen vedr. hjemmeside - fornøjelse at vedligeholde denne side med ca besøg årligt. Nyhedsbreve udsendes løbende og er suppleret med sms ordningen. Der søges oprettet reklamebannere for at tjene lidt penge til klubben. Stort tak for samarbejdet med alle og især bestyrelsen. Herefter afsluttede formanden beretningen bl.a. med betragtninger om nydere og ydere, og hvor svært det er at finde medlemmer, der vil påtage sig en opgave i bestyrelse eller i udvalg. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

7 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget Revisor Per Bonnevie (PB) gennemgik regnskabet for GF, og pointerede revisorernes godkendelse med bemærkninger. Bemærkninger fra de kritiske revisorer gik på forspørgsel om håndtering af pengene ved Skive Festival og sikkerheden. UM besvarede og fortalte hvorledes kontanterne blev optalt og opbevaret og bragt til bank. NJH besvarede spørgsmål vedrørende indkøb af brændstof til dommer- og ribbådene. Spørgsmål til regnskabet: John Stephansen ønskede en tidligere betaling af el. udgifter og Henrik Kjær forespurgte også til betalingstidspunktet, hvilket Revisor PB gjorde rede for. Henrik Eriksen spurgte til de manglende investeringer i Formanden nævnte, at der ikke var planer og behov for nye investeringer. Den nyindkøbte ribbåd var i øvrigt betalt via sponsorbidrag og for provenuet ved salg af den røde ribbåd. Knud Erik Sørensen fremhævede at de bogførte beløb til diverse vedligeholdse kunne betragtes som investering/afskrivning. Regnskabet for 2013 blev herefter godkendt med anførte bemærkninger fra revisorerne. Hvilket omhandlede procedure for pengetransporter under Skive Festival og indkøb af brændstof. 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Der var ikke modtaget punkter til behandling. 5. Fastsættelse af kontingent for afgift for vinter- og sommerliggeplads Formanden foreslog kontingent for 2015 til 625 kr. pr medlem og for vinterliggeplads til 500 kr. Sommerliggeplads til kr. 500,-. Kåre spurgte til stigning når der ikke investeres - Peter Geog Nielsen spurgte til de (10 mdr. regnskabsår)

8 Kasseren forklarede, at det var en ren regnskabsteknisk forstaltning Kontingentsatser for 2015 blev godkendt. 6. Valg af formand Ulrich Maagaard havde ikke ønsket et genvalg, men det kom til kampvalg mellem Ulrich Maagaard og Niels Sohn, hvor Ulrich Maagaard blev valgt. 7. Valg af kasserer (ulige år) 8. Valg af øvrige bestyrelse hhv. 2 og 3 medlemmer Preben Wassmann og Jan Gudiksen ønskede ikke genvalg og Søren Kotzsch havde trukket sit kandidatur ind GF. Niels Jørgen Hedevang modtager genvalg og blev valgt Niels Bo Nielsen modtog valg og blev valgt til bestyrelsen Søren Johnsen blev foreslået af Henrik Damsgaard og blev valgt til bestyrelsen. 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen Kurt Jensen og Hans Ingvard Andersen blev foreslået og valgt. 10. Valg af 2 revisorer samt l revisorsuppleant - genvalg af Michael Christensen, Kenneth Fuglsang og Peter Geog Nielsen. 11. Valg til udvalg. 12. Niels Bo Nielsen Kapsejlads: Finn Granvig Peter Georg Jensen Jan Gudiksen Tur- og arrangement: Vinterliggeplads: Ungdoms: Sune Kjems ass. af best. Kurt Jensen Henning Løndahl Henrik Damsgaard Søren Johnsen

9 Søren Espersen Henrik Damsgaard Sportsliga: Henrik Damsgaaard Søren Espersen Søren johnsen Michael Møller Christensen Klubhus Ib Sohn John Stephansen formanden Hjemmeside: Maritimt Brugerråd: SSJ historie: Materiel: Jan Gudiksen Formanden Intet valg Niels Jørgen Hedevang Henrik Damsgaard Hans Ingvard Andersen 12. Eventuelt Kurt Jensen foreslog at formanden ikke vælges men konstitueres. UM oplyste at det kræver ændring i vedtægter. (bestyrelsen behandler) Niels Bo ønskede en sammenlægning med Skive Søsportshavn (bestyrelsen behandler) Jan Gudiksen ønskede strategiarbejdet genoptaget (bestyrelsen behandler). Savnede vilje til og input fra medlemmerne. Stor tilslutning til Ide- og Inputs aften Jan Espersen efterlyste ungdomsarbejde og dommerbådsrotation til onsdagssejladser (bestyrelsen behandler) Michael Christensen og Ib Sohn foreslog seniormedlemskabskontingent.

10 P.b.v (Bestyrelsen undersøger i forbindelse med evt. nye vedtægter). NJH nævnte begrebet familiekontingent - mange klubber har et sådanne - foreslår at vi overvejer emnet (bestyrelsen behandler). Sune Fenshøj spurgte til fortøjningsbøjerne i Skive Fjord. Formanden oplyste, at de var kommet sent ud i 2013 grundet reparationer. SSJ står for 3 og Maritim Center står også for et antal bøjer. NJH oplyste, at hvis man vil have flere bøjer skal der søges herom. SSJ har bestilt nye bøjer til Vagn opfordre medlemmerne til at deltage i SSH generalforsmaling. Dirigenten afsluttede GF og takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for vel udført ledelse af generalforsamlingen. Preben Wassmann

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev

Sallingsund Sejlklub Færgevej 7, Glyngøre, 7870 Roslev Generalforsamling: Lørdag, den 13. marts 2010 kl. 14:00 i klubhuset. 1. Valg af dirigent.. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Rene Knudsen som dirigent, og da der ingen modkandidater

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere