Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi"

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi Vurdering af energirenoveringsprojekters totaløkonomiske rentabilitet i almene boligafdelinger Version 1.0 5/6/2014 0

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Overordnet opbygning af totaløkonomimodellen Beregningsmodellen Stamdata Oplysninger om ejendommen Totaløkonomiberegning Investeringer og reinvesteringer Vedligeholdelse Finansiering Energi- og vandforbrug Non-Energy Benefits Vurdering af rentabilitet Lånebehov år Husleje år Nutidsværdi Illustrering af vurdering af rentabilitet Eksempler Eksempel 1: Etablering af solcelleanlæg Eksempel 2: Udskiftning af vinduer Baggrund for renoveringen Stamdata Totaløkonomiberegning: Reference Totaløkonomiberegning: Renovering Vurdering af rentabilitet

3 1 Introduktion Med baggrund i initiativ om Fremme af energibesparelser i almene lejeboliger fra Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger (Regeringen, april 2009) har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået udarbejdet et værktøj til beregning af totaløkonomi i forbindelse med energimæssige renoveringer af almene boliger. Modellen skal bl.a. hjælpe de almene boligorganisationer med at dokumentere, hvordan huslejeændringer ledsages af ændrede energiudgifter og komfort samt hvordan ejendommens økonomi vil se ud, hvis de ikke gennemfører energirenoveringen. Herved kan beboerne på et robust og oplyst grundlag beslutte, om de ønsker at isætte projektet. Som opstart på udarbejdelse af modellen blev der afholdt en workshop med deltagere fra almene boligorganisationer, almene brancheorganisationer samt rådgivere og entreprenører. Inputs fra workshoppen samt efterfølgende dialog har haft stor indflydelse på modellen. På workshoppen blev det desuden pointeret, at energirenoveringer ikke kan stå alene, men at de skal udføres som supplement til den renovering, der skal ske af ejendommen, og som kan være medvirkende til at forbedre f.eks. indeklimaet eller komfortniveauet i bygningen. I udviklingen af modellen er der lagt vægt på, at resultaterne formidles i et format, der er tilpasset såvel beboerne som boligorganisationen. Formidling af totaløkonomimodellens resultater kan ske i en dertil udarbejdet skabelon, eller de kan præsenteres i et format efter eget ønske. Der er ligeledes udarbejdet en illustration af det indledende forløb, hvori totaløkonomimodellen tænkes benyttet, der kan bruges som inspiration til, hvordan modellen kan anvendes. Skabelonen til formidling af resultaterne og illustrationen af forløbet findes på Modellen er udviklet med henblik på at vise den totaløkonomiske rentabilitet ved energirenoveringer i almene boligafdelinger. Der er dog ingen begrænsninger, som udelukker anvendelsen af modellen til beregning af totaløkonomisk rentabilitet i andre bygningstyper såvel som nybyggeri. 2

4 2 Overordnet opbygning af totaløkonomimodellen Totaløkonomien for en boligafdelings ejendom er i modellen alle pengestrømme forbundet med investeringer, reinvesteringer, finansiering, vedligehold samt drift af ejendommen over en fastlagt periode. Vurdering af totaløkonomisk rentabilitet skal ske i forhold til en fastlagt økonomisk ramme. I eksisterende ejendomme er den økonomiske ramme fastlagt ved den vedligeholdelse, der nødvendigvis altid skal foregå af ejendommen, og som almindeligvis er udmøntet i en vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen samt evt. medfølgende driftsbesparelser omsættes til totaløkonomi og anvendes som sammenligningsgrundlag for et alternativt løsningsforslag. Denne totaløkonomiberegning kaldes referencen. Herefter beregnes totaløkonomien for et alternativt løsningsforslag. Denne totaløkonomiberegning kaldes renoveringen. Når pengestrømmene korrigeres for inflation, energiprisstigninger og omregnes til nutidskroner, er det muligt at sammenligne totaløkonomien for flere løsningsforslag. Sammenligning af de to totaløkonomiberegninger på bl.a. huslejeændringen og nutidsværdien efter 30 år viser, om det er mest rentabelt af fortsætte driften af ejendommen som planlagt, eller om en alternativ plan med energirenovering af ejendommen vil være mere rentabelt. Det kan være meget omfattende at opstille den fulde totaløkonomi for en ejendom, hvis det kun påtænkes at renovere nogle udvalgte bygningsdele. Modellen kan derfor anvendes til at beregne den totaløkonomiske rentabilitet ved energirenovering af hele ejendommen eller ved energirenovering af udvalgte bygningselementer. I alle tilfælde gælder, at referencen sammenlignes med renoveringen. Modellen er 100 % åben for at give brugeren den størst mulige fleksibilitet. Det er som udspunkt alene de lyseblå felter som brugeren skal ændre på. I modellen er desuden flere grafer, der kan illustrere de forskellige aspekter af totaløkonomien. 3

5 3 Beregningsmodellen Beregningsmodellen består overordnet af følgende tre dele: Stamdata: Totaløkonomiberegninger: Vurdering af rentabilitet: Basisoplysninger om ejendommens areal, vand- og energiforsyningsdata samt økonomiske forudsætninger oplyses. Totaløkonomiberegning for ejendommens planlagte drift jf. vedligeholdelsesplanen samt for den forventede drift ved gennemførsel af en energirenovering. Dvs. der skal udarbejdes 2 totaløkonomiberegninger, et skema kaldet Reference og et skema kaldet Renovering. Beregningen laves over en fast periode på 30 år. Det bemærkes at referenceberegningen ikke behøver at udfyldes. Dette kan f.eks. anvendes i tilfælde, hvor det ønskes vurderet om f.eks. solceller er rentable. Her vil skemaet Reference være tom mens skemaet Renovering indeholder solcelleinvesteringen. Totaløkonomiberegningerne sammenlignes på udvalgte parametre, bl.a. huslejeændringen år 1 og nutidsværdien efter 30 år. Modellen anvendes efter følgende fremsmåde: 1. Indtastning af stamdata (i skemaet Stamdata) 2. Beregning af totaløkonomi for eksisterende bygningsdele/ejendom (i skemaet Reference) 3. Beregning af totaløkonomi for renoveret bygningsdele/ejendom (i skemaet Renovering) 4. Vurdering af rentabilitet (i skemaet Vurdering af rentabilitet) Stamdata Areal Forsyningsdata Investeringsår Inflation Tilbagediskonteringsrente Lånerente Totaløkonomiberegninger Reference Renovering Vurdering af rentabilitet Reference Lånebehov Huslejeændring Nutidsværdi efter 30 år Ved eksempelvis en renovering af en ejendom indeholder Reference og Renovering følgende: Totaløkonomi (Reference): Referenceberegningen omfatter den vedligeholdelse, der nødvendigvis altid skal ske af en ejendom, og som almindeligvis er udmøntet i en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Såfremt der ikke findes en vedligeholdelsesplan for ejendommen, skal input til referenceberegningen skønnes. 4

6 Totaløkonomi (Renovering): Totaløkonomiberegningen efter renoveringen omfatter den energimæssige opgradering, der skal ske af ejendommen i forhold til referenceberegningen. 5

7 3.1 Stamdata Arket med stamdata består af oplysninger om bygningens nuværende forhold såsom huslejen og priserne på el, vand og varme. Derudover indtastes økonomiske forudsætninger Oplysninger om ejendommen Areal: Ejendommens opvarmede etageareal angives i m 2. Forsyningsoplysninger: Prisfremskrivning: Informationer om ejendommens nuværende og fremtidige forsyning af el, vand og varme indtastes. Energipriser skal opgives i kr./kwh, mens vandpriser opgives i kr./m 3. Der kan oprettes flere typer af hver forsyningsform, f.eks. El_1 og El_2, der f.eks. kan repræsentere den prisændring, der er ved afregning af elproduktionen fra solceller efter 10 år (nuværende regler, ). Det anbefales, at fastsætte prisstigningerne på el og varme svarende til Energistyrelsens gennemsnitlige fremskrivning af energipriser (www.ens.dk, Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger ). De anbefalede gennemsnitlige værdier stammer fra Energistyrelsens prisfremskrivninger skal opfattes som merstigningen ift. den almindelige inflation. Beregningsperiode: Totaløkonomiberegningerne laves over en fast periode på 30 år. Beregningsperioden kan ikke ændres. Investerings år: Beregningsperiodens første år, f.eks Inflation: Tilbagediskonteringsrente: Lånerente: Der fastsættes en inflation, der anvendes i totaløkonomiberegningerne som standard. Default-værdien er her sat til 1,8 pct. p.a. (den forventede stigning i forbrugerprisindekset i 2015, jf. Økonomisk Redegørelse. December 2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet). Indtastes i %. Tilbagediskonteringsrenten anvendes til økonomisk tilbageførsel af fremtidige indtægter og udgifter. Tilbagediskonteringen anvendes kun til beregning af nutidsværdien efter 30 år. Default-værdien er her sat til 5 pct. p.a. Indtastes i %. Renten på det lån, der optages til finansiering af startinvesteringen, fx et 30-årigt realkreditlån. Indtastes i %. 6

8 3.2 Totaløkonomiberegning Arkene med totaløkonomiberegning hedder i beregningsmodellen hhv. Reference og Renovering. Totaløkonomiberegningen er opbygget omkring følgende dele: Investeringer og reinvesteringer Vedligeholdelse Finansiering Energi- og vandforbrug Non-Energy Benefits Alle pengestrømme korrigeres for inflation og prisstigninger på energi og vand. Til beregning af nutidsværdien efter 30 år omregnes alle pengestrømme til nutidsværdier ud fra den fastsatte tilbagediskonteringsrente. Udgifter i form af investeringer, reinvesteringer, vedligeholdelse og forbrug indtastes og udregnes/opgives som negative tal, mens indtægter, tilskud, egenfinansiering og energibesparelser indtastes og udregnes/opgives som positive tal. Eventuelle overskrivelser af henlæggelser, tilskud og finansiering kan overskrives i de lyseblå rækker i kolonne BD til CH, på samme måde kan tilskud og finansiering overskrives i de fem lyseblå rækker i kolonne U til AX Investeringer og reinvesteringer Startinvestering/reinvestering: Den investering, der er nødvendig for at udføre renoveringen i investeringsåret. Investeringsåret er angivet i stamdata. Det er muligt at medtage investeringer, som skal udføres efter investeringsåret, men modellen tager ikke automatisk højde for at denne investering skal finansieres. I stedet omregnes investeringer efter år 1 som henlæggelser i huslejeberegningen. Henlæggelsen svarer til investeringen divideret med dens levetid. Brugeren har mulighed for selv at indtaste finansieringen år for år og overskrive henlæggelserne. Første år for investering: Sidste år for reinvestering: Levetid: Det indtastes, hvornår (år) investeringen første forekommer. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) reinvesteringen sidste forekommer. Der kan indtastes værdier større end beregningsperiodens længde, men dette vil ikke have indflydelse på beregningerne. Investeringens/reinvesteringens levetid (år) indtastes og ud fra denne beregner modellen, hvornår der foretages reinvesteringer (med start år som angivet under Første år for investering og slut år som angivet under Sidste år for reinvestering). Hvis investeringen/reinvesteringen består af flere komponenter med forskellig levetid, skal hver komponent indtastes separat. Der kan hentes information om levetider for udvalgte dele af klimaskærmen på 7

9 Prisudvikling: Scrapværdi: Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen. Overskrivningen kan repræsentere en nominel prisstigning på investeringen, og feltet kan derfor også anvendes f.eks. til at fremskrive teknologipriser. Både positive og negativ prisudvikling kan indtastes, sådan at der også kan tages højde for f.eks. prisfald på produkter. Scrapværdien er den restværdi et vedligehold, investering eller reinvestering har når den fastsatte beregningsperiode på 30 år afsluttes. Til beregning af scrapværdien bruges en afskrivningsfaktor. Afskrivningsfaktoren anvendes til at beregne den værdi en investering er faldet til ved afslutningen af beregningsperioden. Scrapværdien beregnes automatisk og i modellen anvendes en lineær afskrivning. Scrapværdien anvendes alene i forbindelse med den totaløkonomiske sammenligning, men indregnes ikke i huslejeberegningen. Der kan være tilfælde, hvor scrapværdien ikke giver mening. Dette kan f.eks. være i forbindelse med vedligehold for bygningsdele, der senere bliver udskiftet. F.eks. vil en rudeudskiftning have en scrapværdi, men hvis hele vinduet udskiftes senere bortfalder scrapværdien af rudeudskiftningen naturligvis. Feltet med scrapværdi er derfor markeret lyseblåt således at brugeren kan overskrive med 0, såfremt det ikke giver mening at indregne scrapværdien Vedligeholdelse Periodisk udgift: Første : Sidste : Levetid/interval: Prisudvikling: Scrapværdi: Den periodiske udgift, der skal bruges til vedligeholdelse af det angivne punkt. Det indtastes, hvornår (år) den periodiske udgift første forekommer. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) den periodiske udgift sidste forekommer. Det interval (år) der er mellem forekomsten af den periodiske udgift. Der kan hentes information om vedligeholdelsesintervaller for udvalgte dele af klimaskærmen på Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen med en anden inflation. Udregnes som beskrevet i afsnittet Investeringer og reinvesteringer 8

10 3.2.3 Finansiering I modellen er der mulighed for at indtaste egenfinansiering og tilskud til energirenoveringsprojektet. Begge indtastes som positive tal. Egenfinansiering: Tilskud til energibesparelser: Tilskud fra dispositionsfond: Tilskud fra Landsbyggefonden: Andre tilskud: Egenfinansieringen er den kapital som boligafdelingen selv bidrager med til projektet, f.eks. i form af allerede opsparede henlæggelser til vedligeholdelse. Denne antages at være til rådighed i år 1. Ved udførelse af energibesparende tiltag kan der fra energiselskaberne opnås tilskud svarende til første års besparelse. Der kan typisk opnås et tilskud på øre / kwh. Læs mere om energiselskabernes spareindsats her: Tilskud fra dispositionsfond angives her. Tilskud fra landsbyggefond angives her. Evt. andre tilskud/udgifter kan angives her. For tilskud er det muligt at indtaste, hvornår disse forekommer: Første : Sidste : Interval: Prisudvikling Det indtastes, hvornår (år) tilskuddet første forekommer. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) tilskuddet sidste forekommer. Som udspunkt lig første tilskuddet forekommer. Det interval (år) der er mellem forekomsten af tilskuddet. Som udspunkt sættes denne, således at tilskuddet kun forekommer 1. Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen. Modellen giver mulighed for at vælge mellem 3 finansieringsformer. Det beløb, der skal finansieres svarer til initialinvesteringen i år 1, vedligeholdelsen i år 1 samt egenfinansiering i år 1. Simpel låneberegning (fast ydelse): Vippet låneprofil (stigende ydelse): Der beregnes en fast ydelse baseret på lånerente angivet i stamdata samt hovedstolen. Låneperioden svarer til beregningsperioden på 30 år. Modellen indeholder også mulighed for en vippet profil. Her vippes ydelsen over midten og fremskrives/tilbageføres løbende med inflationen. Finansieringsmodellen forudsætter, at dispositionsfonden betaler forskellen mellem en fast ydelse 9

11 og boligafdelingens vippede ydelse, indtil boligafdelingens ydelse overstiger den faste ydelse. Boligafdelingen tilbagebetaler herved det beløb de lånte af dispositionsfonden. Med en vippet ydelse vil der typisk være bedre overensstemmelse med den årlige energibesparelse, som alt andet lige følger energiprisudviklingen. Egen låneprofil (f.eks. input fra bank): Der er mulighed for at indtaste den årlige ydelse i 30 tomme felter (felt U36-AX36) baseret på en låneberegning fra f.eks. en banks hjemmeside Energi- og vandforbrug Navn: Forbrug(-)/besparelse(+): Første : Sidste : Interval: Prisudvikling: Fra dropdown-listen i kolonne D vælges mellem de forbrugstyper, der er indtastet i arket med stamdata. Udgifterne korrigeres herefter automatisk med de fastsatte fremskrivninger på energi og vand. Ændringen i el-, vand- og varmeforbruget i forhold til bygningens nuværende forbrug indtastes. Besparelser indtastes som positive værdier, mens øget forbrug indtastes som negative værdier. Indtastes i kr./år. Det indtastes, hvornår (år) den ændrede udgift til drift af ejendommen forekommer første. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) den ændrede udgift til drift af ejendommen forekommer sidste. Intervallet (år) mellem de ændrede udgifter til drift af ejendommen indtastes. Ændringen i driftsudgifter forekommer typisk hvert år. Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen. 10

12 11

13 3.2.5 Non-Energy Benefits Non-Energy Benefit (NEB): Første : Sidste : Interval: Prisudvikling: Værdifastsættelsen af NEB er den betalingsvillighed, der er for en forhøjet husleje efter renoveringen som følge af f.eks. forbedret indeklima, forbedrede køkken- og badeforhold. Værdien kan indsættes hhv. før eller efter, man kender resultatet af totaløkonomiberegningen. Når resultatet af beregningerne videreformidles, er det vigtigt, at der gøres opmærksom på, hvad værdien af NEB er fastsat til, da det ellers er muligt at manipulere resultatet i den retning, som ønskes. Det indtastes, hvornår (år) NEB forekommer første. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) NEB forekommer sidste. Intervallet (år) mellem NEB indtastes. Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen. 12

14 3.3 Vurdering af rentabilitet De to totaløkonomiberegninger, foretaget i arkene Reference og Renovering sammenlignes i arket Vurdering af rentabilitet. Arket indeholder udelukkende resultater og der kan ikke indtastes data i dette ark. De to totaløkonomiberegninger for referencen og renoveringen sammenlignes på følgende udvalgte resultater: - Lånebehov år 1 - Husleje år 1 - Nutidsværdi efter 30 år Lånebehov år 1 Investering år 1: Vedligehold år 1: Egenfinansiering år 1: Den samlede investering, der er foretaget i år 1, dvs. Investeringsåret, som anført i arket Stamdata. Det samlede vedligehold, der er i år 1, investeringsåret. Den egenfinansiering, der er foretaget i år 1, investeringsåret Husleje år 1 Nettohuslejeændring år 1: Huslejeændring i år 1 pga. optaget lån, reinvesteringer og vedligehold: Den huslejeændring i kr./m 2, der forekommer i år 1 som følge af de foretagne investeringer. Negative tal indikerer en stigning i huslejen. Investeringer og vedligehold i år 1 finansieres med lån, hvoraf der beregnes en ydelse, som omsættes til en huslejeændring. Huslejeændringen pga. investeringer og vedligehold efter år 1 sker efter nedenstående principper. Grunden til dette er at det ikke er til at vide, hvordan lånemarkedet udvikler sig over tid. Henlæggelser før en investering/vedligehold indtræffer Før en investering/vedligehold indtræffer beregnes huslejeændringen som værdien af investeringen/vedligehold divideret med det antal år der er indtil situationen indtræffer. Eksempel: I Figur 1 er vist, at der skal foretages en reinvestering i år 2028 på ca kr. For at kunne foretage investeringen skal beboerne afsætte penge til investeringen. Der er 15 år til investeringen og ejendommen er m 2 hvilket betyder, at beboerne hvert år indtil år 2028 skal henlægge ca. 38 kr./m 2 (= kr. / 2000 m 2 / 15 år). 13

15 kr kr Henlæggelser efter en investering/vedligehold indtræffer Efter en investering/vedligehold indtræffer beregnes huslejeændringen som værdien af investeringen/vedligeholdet divideret med levetiden på investeringen. Eksempel: Levetiden på den i Figur 1 viste investering i år 2028 er 40 år. For at kunne lave denne investering igen om 40 år skal beboerne hvert år henlægge ca. 14 kr./m 2 (= kr. / 2000 m2 / 40 år). På Figur 2 er grafisk illustreret henlæggelserne før og efter investeringen, der er vist på Figur Reinvesteringer Figur 1: Investering i år 2028 på kr Scrapværdi Figur 2: Henlæggelser før og efter investeringen i år 2028 Reinvesteringer Huslejeændring i år 1 pga. ændret drift og komfortniveau: Huslejeændringer som følge af opnåede besparelser og Non- Energy Benefits Nutidsværdi Nutidsværdi efter 30 år: Nutidsværdien for ejendommen efter 30 år er beregnet her Illustrering af vurdering af rentabilitet På baggrund af indtastet data dannes følgende to illustrationer: Huslejeændring gennem 30 år: Grafen viser, hvorledes huslejen ændre sig over 30 år hhv. som gennemsnit, inkl. og eksl. driftsbesparelser og NEB for både referencen og den renoverede situation. 14

16 Totaløkonomisk oversigt over 30 år: Af den totaløkonomiske oversigt er det nemt at danne et overblik over, hvordan eventuelle besparelser og udgifter fordeler sig. Ligeledes fremgår aktuelle nøgletal heraf. 15

17 Huslejeændring (kr./m2) Eksempler Der er udarbejdet 2 eksempler på anvendelse af modellen, hvor det ene bekriver etableringen af et solcelleanlæg, mens den anden beskriver udskiftningen af vinduer i en ejendom. 3.4 Eksempel 1: Etablering af solcelleanlæg Den almene boligforening AF ( m 2 ) har et ønske om at etablere et solcelleanlæg, der kan dække deres fællesudgifter til el. Fælle sudgifterne omfatter bl.a. lys på fællesarealer, vaskeri, fælleshus mv. Foreningens fællesforbrug er på ca kwh/år og foreningen betaler 2,1 kr./kwh el inkl. moms. Boligforeningen har hyret en konsulent til at lave et beslutningsgrundlag til at afgøre om de skal sætte arbejdet i. Konsulenten skal bl.a. vurdere, hvor stort anlægget skal være samt beregne anlæggets totaløkonomi. Konsulenten vurderer at produktionen af el vil være sammenfaldende med brugsmønstret i fællesområderne svarende til 25 % af fællesforbruget dvs. ca kwh/år. Konsulenten anbefaler at foreningen at etablere et anlæg med en lidt større produktion dvs. et anlæg på 150 m 2, der har en produktion på ca kwh/år. Overskudsproduktionen på kwh/år afregnes med 0,6 kr./kwh de første 10 år og derefter med 0,4 kr./kwh. Anlægget inkl. montage koster kr. inkl. moms. Der skal hvert år afsættes kr. til vedligehold af anlægget. Anlægget finansieres via et lån med en fast ydelse og en lånerente på 3,0 %. Inflationen er 1,8 % og prisstigningen på el er 1,5 % svarende til Energistyrelsens forventede gennemsnitlige prisfremskrivning. Til beregning af anlæggets nutidsværdi efter 30 år er der anvendt en tilbagediskonteringsrente på 5,0 %. Totaløkonomiberegningen for anlægget findes på Referenceberegningen svarer til at boligforeningen ikke etablerer et anlæg, dvs. alle udgifter er 0. Totaløkonomiberegningen viser at investeringen har en minimal indflydelse på beboernes husleje. Den gennemsnitlige huslejeændring over de næste 30 år er tæt på 0 kr./m Henlæggelse til investeringer og reinvestringer Henlæggelse til fremtidig vedligehold Elbesparelse Varmebesparelse Vandbesparelse Ydelse Non Energy Benefit Tilskud Total inkl. driftsbesparelser og NEB Figur 3: Huslejeændring i kr./m 2 Anlægget har en nutidsværdi på ca kr. efter 30 år. At huslejeberegningen er meget tæt på 0 betyder også, at anlægget kun lige bliver rentabelt år Set alene i et økonomisk perspektiv kan det derfor ikke betale sig at investere i anlægget. Omvendt vil investeringen ikke medføre nogen nævneværdig huslejeændring, men samtidig have en positiv indflydelse på miljøet. 16

18 3.5 Eksempel 2: Udskiftning af vinduer Baggrund for renoveringen Boligforeningen BF (2.000 m 2 ) består af i alt 40 2-værelses lejligheder, hver på 50 m 2 i en 3 etager høj beboelsesejendom. I alt findes der 5 vinduer per lejlighed, dvs. der er i alt 200 vinduer i ejendommen. Vinduerne er slidte, men et bygningssyn har vist, at restlevetiden er 15 år. De nuværende 200 vinduer er trævinduer med to lags termoruder, og ca. 50 af disse er punkterede. BF ønsker nu at få undersøgt følgende to muligheder: - I vedligeholdelsesplanen er der i år afsat penge til at de 50 punkterede ruder udskiftes. Ligeledes står der i vedligeholdelsesplanen at alle 200 vinduer udskiftes med træ/alu vinduer om 15 år. Dette scenarie udgør referencesituationen. - Alternativt overvejes det at udskifte alle 200 vinduer til træ/alu vinduer i år. Dette scenarie udgør renoveringssituationen. Forløbet for referencesituationen samt renoveringsscenariet er skitseret nedenfor. De næste afsnit beskriver de modelinput, der er foretaget for at kunne belyse ovenstående. 17

19 3.5.2 Stamdata STAMDATA Ejendomoplysninger Opvarmet etageareal Driftsoplysninger Nuværende og fremtidige forsyningstyper samt pris Prisfremskrivning Unikt navn Type (vælg) (uden inflation) m2 Fjernvarme_1 Fjernvarme 0,39% 0,7 kr/kwh Pris BF samlede areal er m 2 Der indføres en fjernvarmepris på 0,7 kr / kwh. Energistyrelsens gennemsnitlige prisfremskrivning på fjernvarme anvendes. Gennemsnit af Energistyrelsens prisfremskrivninger udgivet i 2012 (uden inflation) Fjernvarme 0,39% Naturgas 0,61% Gasolie 0,35% Træpiller 0,47% El 1,5% Vand Beregningsforudsætninger Beregningsperiode 30 år Investeringsår Renter Inflation 1,80% Nominel tilbagediskonteringsrente 5,0% Lånerente 3,0% Renoveringen starter i Der anvendes en inflation på 1,8 % og en tilbagediskonteringsrente på 5 %. Lånerenten sættes til 3 %. 18

20 3.5.3 Totaløkonomiberegning: Reference TOTALØKONOMIBEREGNING Investeringer og reinvesteringer Startinvest./ reinvest. Første år for investering Udskiftning af eksisterende vinduer. Restlevetid på 15 år ,8% Leje af lift/arbejdsplatform til udskiftning af vinduer ,8% Investeringer og reinvesteringer Scrapværdi Vedligeholdelse Overfladebehandling (1x alkyloliemaling, fast vindue, udvendig) ,8% 0 Leje af lift til udskifning af punkterede ruder samt malingsarbejder ,8% 0 Udskiftning af termorude med energirude, x mm ,8% 0 Montering af tætningsliste mellem ramme og karm ,8% 0 Vedligehold Scrapværdi Finansiering Hovedstol Årlig ydelse Periodisk udgift Egenfinansiering/ tilskud Første Sidste år for reinvest. Egenfinansiering og tilskud Egenfinansiering (bruges på at reducere lånebehovet og dermed ydelsen) ,8% Tilskud til energibesparelser ,8% Tilskud fra dispositionsfond ,8% Tilskud fra landsbyggefonden ,8% Andre tilskud ,8% Tilskud Årlig ydelse med valgt finansieringsform (vælg) Finansieringsforslag 1 - Simpel låneberegning Mulige finansieringsformer Finansieringsforslag 1 - Simpel låneberegning Finansieringsforslag 2 - Vippet låneprofil Finansieringsforslag 3 - Egen indtastet låneprofil Første Sidste Sidste Levetid/ interval Levetid/ interval Interval Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Scrapværdi Scrapværdi I år 15 udskiftes de eksisterende 200 vinduer med nye alu/træ vinduer. Der lejes en arbejdsplatform til formålet. Der males 200 vinduer det første år. Behandlingen gentages efter 8 år. Der udskiftes 50 punkterede termoruder samt monteres nye tætningslister mellem ramme og karm det første år. Der lejes en lift til formålet. Da alle vinduer udskiftes i år 15 er dette sidste vedligeholdelsen skal ske. De nye vinduer er vedligeholdelsesfri og anføres derfor ingen udgifter til vedligeholdelse efter år 15. BF egenfinansierer kr. Der opnås et tilskud til energibesparelser på kr. Der skal herefter i alt lånes kr. til investeringen. Det vælges at finansiere investeringen med et lån med fast ydelse og 3 % i rente. Det tjekkes at det den samlede finansiering er lig investeringsbehovet. 19

21 Energi- og vandforbrug Forsyningstype Navn Pris [kr./kwh] Enhed Forbrug(-) / besparelse(+) per år Periodisk udgift(-) / besparelse(+) Udskiftning af termorude med energirude, mm x mm Fjernvarme Fjernvarme_1 0,7 kr/kwh ,8% Udskiftning af fast vindue af træ/alu, mm x mm, lavenergi Fjernvarme Fjernvarme_1 0,7 kr/kwh ,8% ,8% ,8% ,8% ,8% Elbesparelse Varmebesparelse Vandbesparelse Non-Energy Benefits ,8% ,8% ,8% ,8% ,8% ,8% Periodisk beløb Første Første Sidste Sidste Interval Interval Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Fra år 1 opnås der en årlig energibesparelse ved udskiftning af de punkterede termoruder med energiruder på kwh per år. Ved udskiftning af alle vinduerne i år 15 opnås en besparelse på kwh per år. Der er ikke regnet med nogle Non Energy Benefits (NEB) i dette scenarie. 20

22 3.5.4 Totaløkonomiberegning: Renovering TOTALØKONOMIBEREGNING Investeringer og reinvesteringer Startinvest./ reinvest. Første år for investering Udskiftning af eksisterende vinduer. Restlevetid 15 år ,8% Leje af lift/arbejdsplatform til udskiftning af vinduerne ,8% Investeringer og reinvesteringer Scrapværdi Vedligeholdelse Vedligehold Scrapværdi Finansiering Hovedstol Årlig ydelse Periodisk udgift Egenfinansiering/ tilskud Første Sidste år for reinvest. Egenfinansiering og tilskud Egenfinansiering (bruges på at reducere lånebehovet og dermed ydelsen) ,8% Tilskud til energibesparelser ,8% Tilskud fra dispositionsfond ,8% Tilskud fra landsbyggefonden ,8% Andre tilskud ,8% Tilskud Årlig ydelse med valgt finansieringsform (vælg) Finansieringsforslag 1 - Simpel låneberegning Mulige finansieringsformer Finansieringsforslag 1 - Simpel låneberegning Finansieringsforslag 2 - Vippet låneprofil Finansieringsforslag 3 - Egen indtastet låneprofil Første Sidste Sidste Levetid/ interval Levetid/ interval Interval Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Scrapværdi Scrapværdi Der udskiftes 200 vinduer år 1. Der lejes en arbejdsplatform til formålet. Vinduerne er vedligeholdelsesfrie og der anføres derfor ingen udgifter til vedligeholdelse. BF egenfinansierer kr. Der opnås et tilskud til energibesparelser på kr. Der skal herefter i alt lånes kr. til investeringen. Det vælges at finansiere lånet med et lån med fast ydelse og 3 % i rente. Det tjekkes at det den samlede finansiering er lig investeringsbehovet. 21

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 615-071358 Energimærkning nr.: 200003823 Gyldigt 5 år fra: 30-11-2007 Energikonsulent: Kaj H. Rasmussen Firma: Oluf Jørgensen A/S Horsens

BBR-nr.: 615-071358 Energimærkning nr.: 200003823 Gyldigt 5 år fra: 30-11-2007 Energikonsulent: Kaj H. Rasmussen Firma: Oluf Jørgensen A/S Horsens SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lichtenbergsgade 10 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-071358 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet.

Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Koncepter for hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger fra midten af 1900-tallet. Et projekt under Den Almene Forsøgspulje under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Arkitektur

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blomstervænget 5 7570 Vemb Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. august 2014 Til den 8. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for TOTALØKONOMISKE VURDERINGER for web-applikation Wep-applikation Side 1 af 9 Indhold Generelt... 3 1 Baggrund... 3 1.1 Nuværende lovgrundlag... 3 1.2 Formål... 3 2 Beregningsmetoder... 3 2.1 Hovedprincip...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Toftegården Hjortestien 2A-2H & 4A-4D 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. juni 2014 Til den 13. juni 2024.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Uge Bygade 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015061 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 285 m³ Naturgas, 27 kwh el

Årlig besparelse i energienheder. 285 m³ Naturgas, 27 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vilhelmsro 451 Postnr./by: 3480 Fredensborg BBR-nr.: 210-6582 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-216332 Energimærkning nr.: 200003322 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-216332 Energimærkning nr.: 200003322 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Ebbesens Gade 16A Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-216332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bondehavevej 192-216 Bondehavevej 192 2880 Bagsværd Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. april 2015 Til den 14. april

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo

Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo Energirenoveringer for lejere Pilotprojekt Wilkenbo 21 Ejendomme på Frederiksberg /2380 lejligheder CSR Temaer forankret i PrivatBo s administration af Frederiksberg Boligfond CSR: V1.0 CSR Målsætninger:

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bobakken 1 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-056201 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 2

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 2 SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjortevej 2 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025102 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kringsager 22 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-196995 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakken 2 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-012285 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere