Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi"

Transkript

1 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi Vurdering af energirenoveringsprojekters totaløkonomiske rentabilitet i almene boligafdelinger Version 1.0 5/6/2014 0

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Overordnet opbygning af totaløkonomimodellen Beregningsmodellen Stamdata Oplysninger om ejendommen Totaløkonomiberegning Investeringer og reinvesteringer Vedligeholdelse Finansiering Energi- og vandforbrug Non-Energy Benefits Vurdering af rentabilitet Lånebehov år Husleje år Nutidsværdi Illustrering af vurdering af rentabilitet Eksempler Eksempel 1: Etablering af solcelleanlæg Eksempel 2: Udskiftning af vinduer Baggrund for renoveringen Stamdata Totaløkonomiberegning: Reference Totaløkonomiberegning: Renovering Vurdering af rentabilitet

3 1 Introduktion Med baggrund i initiativ om Fremme af energibesparelser i almene lejeboliger fra Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger (Regeringen, april 2009) har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fået udarbejdet et værktøj til beregning af totaløkonomi i forbindelse med energimæssige renoveringer af almene boliger. Modellen skal bl.a. hjælpe de almene boligorganisationer med at dokumentere, hvordan huslejeændringer ledsages af ændrede energiudgifter og komfort samt hvordan ejendommens økonomi vil se ud, hvis de ikke gennemfører energirenoveringen. Herved kan beboerne på et robust og oplyst grundlag beslutte, om de ønsker at isætte projektet. Som opstart på udarbejdelse af modellen blev der afholdt en workshop med deltagere fra almene boligorganisationer, almene brancheorganisationer samt rådgivere og entreprenører. Inputs fra workshoppen samt efterfølgende dialog har haft stor indflydelse på modellen. På workshoppen blev det desuden pointeret, at energirenoveringer ikke kan stå alene, men at de skal udføres som supplement til den renovering, der skal ske af ejendommen, og som kan være medvirkende til at forbedre f.eks. indeklimaet eller komfortniveauet i bygningen. I udviklingen af modellen er der lagt vægt på, at resultaterne formidles i et format, der er tilpasset såvel beboerne som boligorganisationen. Formidling af totaløkonomimodellens resultater kan ske i en dertil udarbejdet skabelon, eller de kan præsenteres i et format efter eget ønske. Der er ligeledes udarbejdet en illustration af det indledende forløb, hvori totaløkonomimodellen tænkes benyttet, der kan bruges som inspiration til, hvordan modellen kan anvendes. Skabelonen til formidling af resultaterne og illustrationen af forløbet findes på Modellen er udviklet med henblik på at vise den totaløkonomiske rentabilitet ved energirenoveringer i almene boligafdelinger. Der er dog ingen begrænsninger, som udelukker anvendelsen af modellen til beregning af totaløkonomisk rentabilitet i andre bygningstyper såvel som nybyggeri. 2

4 2 Overordnet opbygning af totaløkonomimodellen Totaløkonomien for en boligafdelings ejendom er i modellen alle pengestrømme forbundet med investeringer, reinvesteringer, finansiering, vedligehold samt drift af ejendommen over en fastlagt periode. Vurdering af totaløkonomisk rentabilitet skal ske i forhold til en fastlagt økonomisk ramme. I eksisterende ejendomme er den økonomiske ramme fastlagt ved den vedligeholdelse, der nødvendigvis altid skal foregå af ejendommen, og som almindeligvis er udmøntet i en vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen samt evt. medfølgende driftsbesparelser omsættes til totaløkonomi og anvendes som sammenligningsgrundlag for et alternativt løsningsforslag. Denne totaløkonomiberegning kaldes referencen. Herefter beregnes totaløkonomien for et alternativt løsningsforslag. Denne totaløkonomiberegning kaldes renoveringen. Når pengestrømmene korrigeres for inflation, energiprisstigninger og omregnes til nutidskroner, er det muligt at sammenligne totaløkonomien for flere løsningsforslag. Sammenligning af de to totaløkonomiberegninger på bl.a. huslejeændringen og nutidsværdien efter 30 år viser, om det er mest rentabelt af fortsætte driften af ejendommen som planlagt, eller om en alternativ plan med energirenovering af ejendommen vil være mere rentabelt. Det kan være meget omfattende at opstille den fulde totaløkonomi for en ejendom, hvis det kun påtænkes at renovere nogle udvalgte bygningsdele. Modellen kan derfor anvendes til at beregne den totaløkonomiske rentabilitet ved energirenovering af hele ejendommen eller ved energirenovering af udvalgte bygningselementer. I alle tilfælde gælder, at referencen sammenlignes med renoveringen. Modellen er 100 % åben for at give brugeren den størst mulige fleksibilitet. Det er som udspunkt alene de lyseblå felter som brugeren skal ændre på. I modellen er desuden flere grafer, der kan illustrere de forskellige aspekter af totaløkonomien. 3

5 3 Beregningsmodellen Beregningsmodellen består overordnet af følgende tre dele: Stamdata: Totaløkonomiberegninger: Vurdering af rentabilitet: Basisoplysninger om ejendommens areal, vand- og energiforsyningsdata samt økonomiske forudsætninger oplyses. Totaløkonomiberegning for ejendommens planlagte drift jf. vedligeholdelsesplanen samt for den forventede drift ved gennemførsel af en energirenovering. Dvs. der skal udarbejdes 2 totaløkonomiberegninger, et skema kaldet Reference og et skema kaldet Renovering. Beregningen laves over en fast periode på 30 år. Det bemærkes at referenceberegningen ikke behøver at udfyldes. Dette kan f.eks. anvendes i tilfælde, hvor det ønskes vurderet om f.eks. solceller er rentable. Her vil skemaet Reference være tom mens skemaet Renovering indeholder solcelleinvesteringen. Totaløkonomiberegningerne sammenlignes på udvalgte parametre, bl.a. huslejeændringen år 1 og nutidsværdien efter 30 år. Modellen anvendes efter følgende fremsmåde: 1. Indtastning af stamdata (i skemaet Stamdata) 2. Beregning af totaløkonomi for eksisterende bygningsdele/ejendom (i skemaet Reference) 3. Beregning af totaløkonomi for renoveret bygningsdele/ejendom (i skemaet Renovering) 4. Vurdering af rentabilitet (i skemaet Vurdering af rentabilitet) Stamdata Areal Forsyningsdata Investeringsår Inflation Tilbagediskonteringsrente Lånerente Totaløkonomiberegninger Reference Renovering Vurdering af rentabilitet Reference Lånebehov Huslejeændring Nutidsværdi efter 30 år Ved eksempelvis en renovering af en ejendom indeholder Reference og Renovering følgende: Totaløkonomi (Reference): Referenceberegningen omfatter den vedligeholdelse, der nødvendigvis altid skal ske af en ejendom, og som almindeligvis er udmøntet i en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Såfremt der ikke findes en vedligeholdelsesplan for ejendommen, skal input til referenceberegningen skønnes. 4

6 Totaløkonomi (Renovering): Totaløkonomiberegningen efter renoveringen omfatter den energimæssige opgradering, der skal ske af ejendommen i forhold til referenceberegningen. 5

7 3.1 Stamdata Arket med stamdata består af oplysninger om bygningens nuværende forhold såsom huslejen og priserne på el, vand og varme. Derudover indtastes økonomiske forudsætninger Oplysninger om ejendommen Areal: Ejendommens opvarmede etageareal angives i m 2. Forsyningsoplysninger: Prisfremskrivning: Informationer om ejendommens nuværende og fremtidige forsyning af el, vand og varme indtastes. Energipriser skal opgives i kr./kwh, mens vandpriser opgives i kr./m 3. Der kan oprettes flere typer af hver forsyningsform, f.eks. El_1 og El_2, der f.eks. kan repræsentere den prisændring, der er ved afregning af elproduktionen fra solceller efter 10 år (nuværende regler, ). Det anbefales, at fastsætte prisstigningerne på el og varme svarende til Energistyrelsens gennemsnitlige fremskrivning af energipriser (www.ens.dk, Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger ). De anbefalede gennemsnitlige værdier stammer fra Energistyrelsens prisfremskrivninger skal opfattes som merstigningen ift. den almindelige inflation. Beregningsperiode: Totaløkonomiberegningerne laves over en fast periode på 30 år. Beregningsperioden kan ikke ændres. Investerings år: Beregningsperiodens første år, f.eks Inflation: Tilbagediskonteringsrente: Lånerente: Der fastsættes en inflation, der anvendes i totaløkonomiberegningerne som standard. Default-værdien er her sat til 1,8 pct. p.a. (den forventede stigning i forbrugerprisindekset i 2015, jf. Økonomisk Redegørelse. December 2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet). Indtastes i %. Tilbagediskonteringsrenten anvendes til økonomisk tilbageførsel af fremtidige indtægter og udgifter. Tilbagediskonteringen anvendes kun til beregning af nutidsværdien efter 30 år. Default-værdien er her sat til 5 pct. p.a. Indtastes i %. Renten på det lån, der optages til finansiering af startinvesteringen, fx et 30-årigt realkreditlån. Indtastes i %. 6

8 3.2 Totaløkonomiberegning Arkene med totaløkonomiberegning hedder i beregningsmodellen hhv. Reference og Renovering. Totaløkonomiberegningen er opbygget omkring følgende dele: Investeringer og reinvesteringer Vedligeholdelse Finansiering Energi- og vandforbrug Non-Energy Benefits Alle pengestrømme korrigeres for inflation og prisstigninger på energi og vand. Til beregning af nutidsværdien efter 30 år omregnes alle pengestrømme til nutidsværdier ud fra den fastsatte tilbagediskonteringsrente. Udgifter i form af investeringer, reinvesteringer, vedligeholdelse og forbrug indtastes og udregnes/opgives som negative tal, mens indtægter, tilskud, egenfinansiering og energibesparelser indtastes og udregnes/opgives som positive tal. Eventuelle overskrivelser af henlæggelser, tilskud og finansiering kan overskrives i de lyseblå rækker i kolonne BD til CH, på samme måde kan tilskud og finansiering overskrives i de fem lyseblå rækker i kolonne U til AX Investeringer og reinvesteringer Startinvestering/reinvestering: Den investering, der er nødvendig for at udføre renoveringen i investeringsåret. Investeringsåret er angivet i stamdata. Det er muligt at medtage investeringer, som skal udføres efter investeringsåret, men modellen tager ikke automatisk højde for at denne investering skal finansieres. I stedet omregnes investeringer efter år 1 som henlæggelser i huslejeberegningen. Henlæggelsen svarer til investeringen divideret med dens levetid. Brugeren har mulighed for selv at indtaste finansieringen år for år og overskrive henlæggelserne. Første år for investering: Sidste år for reinvestering: Levetid: Det indtastes, hvornår (år) investeringen første forekommer. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) reinvesteringen sidste forekommer. Der kan indtastes værdier større end beregningsperiodens længde, men dette vil ikke have indflydelse på beregningerne. Investeringens/reinvesteringens levetid (år) indtastes og ud fra denne beregner modellen, hvornår der foretages reinvesteringer (med start år som angivet under Første år for investering og slut år som angivet under Sidste år for reinvestering). Hvis investeringen/reinvesteringen består af flere komponenter med forskellig levetid, skal hver komponent indtastes separat. Der kan hentes information om levetider for udvalgte dele af klimaskærmen på 7

9 Prisudvikling: Scrapværdi: Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen. Overskrivningen kan repræsentere en nominel prisstigning på investeringen, og feltet kan derfor også anvendes f.eks. til at fremskrive teknologipriser. Både positive og negativ prisudvikling kan indtastes, sådan at der også kan tages højde for f.eks. prisfald på produkter. Scrapværdien er den restværdi et vedligehold, investering eller reinvestering har når den fastsatte beregningsperiode på 30 år afsluttes. Til beregning af scrapværdien bruges en afskrivningsfaktor. Afskrivningsfaktoren anvendes til at beregne den værdi en investering er faldet til ved afslutningen af beregningsperioden. Scrapværdien beregnes automatisk og i modellen anvendes en lineær afskrivning. Scrapværdien anvendes alene i forbindelse med den totaløkonomiske sammenligning, men indregnes ikke i huslejeberegningen. Der kan være tilfælde, hvor scrapværdien ikke giver mening. Dette kan f.eks. være i forbindelse med vedligehold for bygningsdele, der senere bliver udskiftet. F.eks. vil en rudeudskiftning have en scrapværdi, men hvis hele vinduet udskiftes senere bortfalder scrapværdien af rudeudskiftningen naturligvis. Feltet med scrapværdi er derfor markeret lyseblåt således at brugeren kan overskrive med 0, såfremt det ikke giver mening at indregne scrapværdien Vedligeholdelse Periodisk udgift: Første : Sidste : Levetid/interval: Prisudvikling: Scrapværdi: Den periodiske udgift, der skal bruges til vedligeholdelse af det angivne punkt. Det indtastes, hvornår (år) den periodiske udgift første forekommer. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) den periodiske udgift sidste forekommer. Det interval (år) der er mellem forekomsten af den periodiske udgift. Der kan hentes information om vedligeholdelsesintervaller for udvalgte dele af klimaskærmen på Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen med en anden inflation. Udregnes som beskrevet i afsnittet Investeringer og reinvesteringer 8

10 3.2.3 Finansiering I modellen er der mulighed for at indtaste egenfinansiering og tilskud til energirenoveringsprojektet. Begge indtastes som positive tal. Egenfinansiering: Tilskud til energibesparelser: Tilskud fra dispositionsfond: Tilskud fra Landsbyggefonden: Andre tilskud: Egenfinansieringen er den kapital som boligafdelingen selv bidrager med til projektet, f.eks. i form af allerede opsparede henlæggelser til vedligeholdelse. Denne antages at være til rådighed i år 1. Ved udførelse af energibesparende tiltag kan der fra energiselskaberne opnås tilskud svarende til første års besparelse. Der kan typisk opnås et tilskud på øre / kwh. Læs mere om energiselskabernes spareindsats her: Tilskud fra dispositionsfond angives her. Tilskud fra landsbyggefond angives her. Evt. andre tilskud/udgifter kan angives her. For tilskud er det muligt at indtaste, hvornår disse forekommer: Første : Sidste : Interval: Prisudvikling Det indtastes, hvornår (år) tilskuddet første forekommer. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) tilskuddet sidste forekommer. Som udspunkt lig første tilskuddet forekommer. Det interval (år) der er mellem forekomsten af tilskuddet. Som udspunkt sættes denne, således at tilskuddet kun forekommer 1. Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen. Modellen giver mulighed for at vælge mellem 3 finansieringsformer. Det beløb, der skal finansieres svarer til initialinvesteringen i år 1, vedligeholdelsen i år 1 samt egenfinansiering i år 1. Simpel låneberegning (fast ydelse): Vippet låneprofil (stigende ydelse): Der beregnes en fast ydelse baseret på lånerente angivet i stamdata samt hovedstolen. Låneperioden svarer til beregningsperioden på 30 år. Modellen indeholder også mulighed for en vippet profil. Her vippes ydelsen over midten og fremskrives/tilbageføres løbende med inflationen. Finansieringsmodellen forudsætter, at dispositionsfonden betaler forskellen mellem en fast ydelse 9

11 og boligafdelingens vippede ydelse, indtil boligafdelingens ydelse overstiger den faste ydelse. Boligafdelingen tilbagebetaler herved det beløb de lånte af dispositionsfonden. Med en vippet ydelse vil der typisk være bedre overensstemmelse med den årlige energibesparelse, som alt andet lige følger energiprisudviklingen. Egen låneprofil (f.eks. input fra bank): Der er mulighed for at indtaste den årlige ydelse i 30 tomme felter (felt U36-AX36) baseret på en låneberegning fra f.eks. en banks hjemmeside Energi- og vandforbrug Navn: Forbrug(-)/besparelse(+): Første : Sidste : Interval: Prisudvikling: Fra dropdown-listen i kolonne D vælges mellem de forbrugstyper, der er indtastet i arket med stamdata. Udgifterne korrigeres herefter automatisk med de fastsatte fremskrivninger på energi og vand. Ændringen i el-, vand- og varmeforbruget i forhold til bygningens nuværende forbrug indtastes. Besparelser indtastes som positive værdier, mens øget forbrug indtastes som negative værdier. Indtastes i kr./år. Det indtastes, hvornår (år) den ændrede udgift til drift af ejendommen forekommer første. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) den ændrede udgift til drift af ejendommen forekommer sidste. Intervallet (år) mellem de ændrede udgifter til drift af ejendommen indtastes. Ændringen i driftsudgifter forekommer typisk hvert år. Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen. 10

12 11

13 3.2.5 Non-Energy Benefits Non-Energy Benefit (NEB): Første : Sidste : Interval: Prisudvikling: Værdifastsættelsen af NEB er den betalingsvillighed, der er for en forhøjet husleje efter renoveringen som følge af f.eks. forbedret indeklima, forbedrede køkken- og badeforhold. Værdien kan indsættes hhv. før eller efter, man kender resultatet af totaløkonomiberegningen. Når resultatet af beregningerne videreformidles, er det vigtigt, at der gøres opmærksom på, hvad værdien af NEB er fastsat til, da det ellers er muligt at manipulere resultatet i den retning, som ønskes. Det indtastes, hvornår (år) NEB forekommer første. År 1= beregningsperiodens første år År 30 = sidste år i beregningsperioden. Det indtastes, hvornår (år) NEB forekommer sidste. Intervallet (år) mellem NEB indtastes. Som default anvendes inflationen angivet i stamdata. Det er muligt at overskrive default inflationen. 12

14 3.3 Vurdering af rentabilitet De to totaløkonomiberegninger, foretaget i arkene Reference og Renovering sammenlignes i arket Vurdering af rentabilitet. Arket indeholder udelukkende resultater og der kan ikke indtastes data i dette ark. De to totaløkonomiberegninger for referencen og renoveringen sammenlignes på følgende udvalgte resultater: - Lånebehov år 1 - Husleje år 1 - Nutidsværdi efter 30 år Lånebehov år 1 Investering år 1: Vedligehold år 1: Egenfinansiering år 1: Den samlede investering, der er foretaget i år 1, dvs. Investeringsåret, som anført i arket Stamdata. Det samlede vedligehold, der er i år 1, investeringsåret. Den egenfinansiering, der er foretaget i år 1, investeringsåret Husleje år 1 Nettohuslejeændring år 1: Huslejeændring i år 1 pga. optaget lån, reinvesteringer og vedligehold: Den huslejeændring i kr./m 2, der forekommer i år 1 som følge af de foretagne investeringer. Negative tal indikerer en stigning i huslejen. Investeringer og vedligehold i år 1 finansieres med lån, hvoraf der beregnes en ydelse, som omsættes til en huslejeændring. Huslejeændringen pga. investeringer og vedligehold efter år 1 sker efter nedenstående principper. Grunden til dette er at det ikke er til at vide, hvordan lånemarkedet udvikler sig over tid. Henlæggelser før en investering/vedligehold indtræffer Før en investering/vedligehold indtræffer beregnes huslejeændringen som værdien af investeringen/vedligehold divideret med det antal år der er indtil situationen indtræffer. Eksempel: I Figur 1 er vist, at der skal foretages en reinvestering i år 2028 på ca kr. For at kunne foretage investeringen skal beboerne afsætte penge til investeringen. Der er 15 år til investeringen og ejendommen er m 2 hvilket betyder, at beboerne hvert år indtil år 2028 skal henlægge ca. 38 kr./m 2 (= kr. / 2000 m 2 / 15 år). 13

15 kr kr Henlæggelser efter en investering/vedligehold indtræffer Efter en investering/vedligehold indtræffer beregnes huslejeændringen som værdien af investeringen/vedligeholdet divideret med levetiden på investeringen. Eksempel: Levetiden på den i Figur 1 viste investering i år 2028 er 40 år. For at kunne lave denne investering igen om 40 år skal beboerne hvert år henlægge ca. 14 kr./m 2 (= kr. / 2000 m2 / 40 år). På Figur 2 er grafisk illustreret henlæggelserne før og efter investeringen, der er vist på Figur Reinvesteringer Figur 1: Investering i år 2028 på kr Scrapværdi Figur 2: Henlæggelser før og efter investeringen i år 2028 Reinvesteringer Huslejeændring i år 1 pga. ændret drift og komfortniveau: Huslejeændringer som følge af opnåede besparelser og Non- Energy Benefits Nutidsværdi Nutidsværdi efter 30 år: Nutidsværdien for ejendommen efter 30 år er beregnet her Illustrering af vurdering af rentabilitet På baggrund af indtastet data dannes følgende to illustrationer: Huslejeændring gennem 30 år: Grafen viser, hvorledes huslejen ændre sig over 30 år hhv. som gennemsnit, inkl. og eksl. driftsbesparelser og NEB for både referencen og den renoverede situation. 14

16 Totaløkonomisk oversigt over 30 år: Af den totaløkonomiske oversigt er det nemt at danne et overblik over, hvordan eventuelle besparelser og udgifter fordeler sig. Ligeledes fremgår aktuelle nøgletal heraf. 15

17 Huslejeændring (kr./m2) Eksempler Der er udarbejdet 2 eksempler på anvendelse af modellen, hvor det ene bekriver etableringen af et solcelleanlæg, mens den anden beskriver udskiftningen af vinduer i en ejendom. 3.4 Eksempel 1: Etablering af solcelleanlæg Den almene boligforening AF ( m 2 ) har et ønske om at etablere et solcelleanlæg, der kan dække deres fællesudgifter til el. Fælle sudgifterne omfatter bl.a. lys på fællesarealer, vaskeri, fælleshus mv. Foreningens fællesforbrug er på ca kwh/år og foreningen betaler 2,1 kr./kwh el inkl. moms. Boligforeningen har hyret en konsulent til at lave et beslutningsgrundlag til at afgøre om de skal sætte arbejdet i. Konsulenten skal bl.a. vurdere, hvor stort anlægget skal være samt beregne anlæggets totaløkonomi. Konsulenten vurderer at produktionen af el vil være sammenfaldende med brugsmønstret i fællesområderne svarende til 25 % af fællesforbruget dvs. ca kwh/år. Konsulenten anbefaler at foreningen at etablere et anlæg med en lidt større produktion dvs. et anlæg på 150 m 2, der har en produktion på ca kwh/år. Overskudsproduktionen på kwh/år afregnes med 0,6 kr./kwh de første 10 år og derefter med 0,4 kr./kwh. Anlægget inkl. montage koster kr. inkl. moms. Der skal hvert år afsættes kr. til vedligehold af anlægget. Anlægget finansieres via et lån med en fast ydelse og en lånerente på 3,0 %. Inflationen er 1,8 % og prisstigningen på el er 1,5 % svarende til Energistyrelsens forventede gennemsnitlige prisfremskrivning. Til beregning af anlæggets nutidsværdi efter 30 år er der anvendt en tilbagediskonteringsrente på 5,0 %. Totaløkonomiberegningen for anlægget findes på Referenceberegningen svarer til at boligforeningen ikke etablerer et anlæg, dvs. alle udgifter er 0. Totaløkonomiberegningen viser at investeringen har en minimal indflydelse på beboernes husleje. Den gennemsnitlige huslejeændring over de næste 30 år er tæt på 0 kr./m Henlæggelse til investeringer og reinvestringer Henlæggelse til fremtidig vedligehold Elbesparelse Varmebesparelse Vandbesparelse Ydelse Non Energy Benefit Tilskud Total inkl. driftsbesparelser og NEB Figur 3: Huslejeændring i kr./m 2 Anlægget har en nutidsværdi på ca kr. efter 30 år. At huslejeberegningen er meget tæt på 0 betyder også, at anlægget kun lige bliver rentabelt år Set alene i et økonomisk perspektiv kan det derfor ikke betale sig at investere i anlægget. Omvendt vil investeringen ikke medføre nogen nævneværdig huslejeændring, men samtidig have en positiv indflydelse på miljøet. 16

18 3.5 Eksempel 2: Udskiftning af vinduer Baggrund for renoveringen Boligforeningen BF (2.000 m 2 ) består af i alt 40 2-værelses lejligheder, hver på 50 m 2 i en 3 etager høj beboelsesejendom. I alt findes der 5 vinduer per lejlighed, dvs. der er i alt 200 vinduer i ejendommen. Vinduerne er slidte, men et bygningssyn har vist, at restlevetiden er 15 år. De nuværende 200 vinduer er trævinduer med to lags termoruder, og ca. 50 af disse er punkterede. BF ønsker nu at få undersøgt følgende to muligheder: - I vedligeholdelsesplanen er der i år afsat penge til at de 50 punkterede ruder udskiftes. Ligeledes står der i vedligeholdelsesplanen at alle 200 vinduer udskiftes med træ/alu vinduer om 15 år. Dette scenarie udgør referencesituationen. - Alternativt overvejes det at udskifte alle 200 vinduer til træ/alu vinduer i år. Dette scenarie udgør renoveringssituationen. Forløbet for referencesituationen samt renoveringsscenariet er skitseret nedenfor. De næste afsnit beskriver de modelinput, der er foretaget for at kunne belyse ovenstående. 17

19 3.5.2 Stamdata STAMDATA Ejendomoplysninger Opvarmet etageareal Driftsoplysninger Nuværende og fremtidige forsyningstyper samt pris Prisfremskrivning Unikt navn Type (vælg) (uden inflation) m2 Fjernvarme_1 Fjernvarme 0,39% 0,7 kr/kwh Pris BF samlede areal er m 2 Der indføres en fjernvarmepris på 0,7 kr / kwh. Energistyrelsens gennemsnitlige prisfremskrivning på fjernvarme anvendes. Gennemsnit af Energistyrelsens prisfremskrivninger udgivet i 2012 (uden inflation) Fjernvarme 0,39% Naturgas 0,61% Gasolie 0,35% Træpiller 0,47% El 1,5% Vand Beregningsforudsætninger Beregningsperiode 30 år Investeringsår Renter Inflation 1,80% Nominel tilbagediskonteringsrente 5,0% Lånerente 3,0% Renoveringen starter i Der anvendes en inflation på 1,8 % og en tilbagediskonteringsrente på 5 %. Lånerenten sættes til 3 %. 18

20 3.5.3 Totaløkonomiberegning: Reference TOTALØKONOMIBEREGNING Investeringer og reinvesteringer Startinvest./ reinvest. Første år for investering Udskiftning af eksisterende vinduer. Restlevetid på 15 år ,8% Leje af lift/arbejdsplatform til udskiftning af vinduer ,8% Investeringer og reinvesteringer Scrapværdi Vedligeholdelse Overfladebehandling (1x alkyloliemaling, fast vindue, udvendig) ,8% 0 Leje af lift til udskifning af punkterede ruder samt malingsarbejder ,8% 0 Udskiftning af termorude med energirude, x mm ,8% 0 Montering af tætningsliste mellem ramme og karm ,8% 0 Vedligehold Scrapværdi Finansiering Hovedstol Årlig ydelse Periodisk udgift Egenfinansiering/ tilskud Første Sidste år for reinvest. Egenfinansiering og tilskud Egenfinansiering (bruges på at reducere lånebehovet og dermed ydelsen) ,8% Tilskud til energibesparelser ,8% Tilskud fra dispositionsfond ,8% Tilskud fra landsbyggefonden ,8% Andre tilskud ,8% Tilskud Årlig ydelse med valgt finansieringsform (vælg) Finansieringsforslag 1 - Simpel låneberegning Mulige finansieringsformer Finansieringsforslag 1 - Simpel låneberegning Finansieringsforslag 2 - Vippet låneprofil Finansieringsforslag 3 - Egen indtastet låneprofil Første Sidste Sidste Levetid/ interval Levetid/ interval Interval Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Scrapværdi Scrapværdi I år 15 udskiftes de eksisterende 200 vinduer med nye alu/træ vinduer. Der lejes en arbejdsplatform til formålet. Der males 200 vinduer det første år. Behandlingen gentages efter 8 år. Der udskiftes 50 punkterede termoruder samt monteres nye tætningslister mellem ramme og karm det første år. Der lejes en lift til formålet. Da alle vinduer udskiftes i år 15 er dette sidste vedligeholdelsen skal ske. De nye vinduer er vedligeholdelsesfri og anføres derfor ingen udgifter til vedligeholdelse efter år 15. BF egenfinansierer kr. Der opnås et tilskud til energibesparelser på kr. Der skal herefter i alt lånes kr. til investeringen. Det vælges at finansiere investeringen med et lån med fast ydelse og 3 % i rente. Det tjekkes at det den samlede finansiering er lig investeringsbehovet. 19

21 Energi- og vandforbrug Forsyningstype Navn Pris [kr./kwh] Enhed Forbrug(-) / besparelse(+) per år Periodisk udgift(-) / besparelse(+) Udskiftning af termorude med energirude, mm x mm Fjernvarme Fjernvarme_1 0,7 kr/kwh ,8% Udskiftning af fast vindue af træ/alu, mm x mm, lavenergi Fjernvarme Fjernvarme_1 0,7 kr/kwh ,8% ,8% ,8% ,8% ,8% Elbesparelse Varmebesparelse Vandbesparelse Non-Energy Benefits ,8% ,8% ,8% ,8% ,8% ,8% Periodisk beløb Første Første Sidste Sidste Interval Interval Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Fra år 1 opnås der en årlig energibesparelse ved udskiftning af de punkterede termoruder med energiruder på kwh per år. Ved udskiftning af alle vinduerne i år 15 opnås en besparelse på kwh per år. Der er ikke regnet med nogle Non Energy Benefits (NEB) i dette scenarie. 20

22 3.5.4 Totaløkonomiberegning: Renovering TOTALØKONOMIBEREGNING Investeringer og reinvesteringer Startinvest./ reinvest. Første år for investering Udskiftning af eksisterende vinduer. Restlevetid 15 år ,8% Leje af lift/arbejdsplatform til udskiftning af vinduerne ,8% Investeringer og reinvesteringer Scrapværdi Vedligeholdelse Vedligehold Scrapværdi Finansiering Hovedstol Årlig ydelse Periodisk udgift Egenfinansiering/ tilskud Første Sidste år for reinvest. Egenfinansiering og tilskud Egenfinansiering (bruges på at reducere lånebehovet og dermed ydelsen) ,8% Tilskud til energibesparelser ,8% Tilskud fra dispositionsfond ,8% Tilskud fra landsbyggefonden ,8% Andre tilskud ,8% Tilskud Årlig ydelse med valgt finansieringsform (vælg) Finansieringsforslag 1 - Simpel låneberegning Mulige finansieringsformer Finansieringsforslag 1 - Simpel låneberegning Finansieringsforslag 2 - Vippet låneprofil Finansieringsforslag 3 - Egen indtastet låneprofil Første Sidste Sidste Levetid/ interval Levetid/ interval Interval Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Prisudvikling [%] Scrapværdi Scrapværdi Der udskiftes 200 vinduer år 1. Der lejes en arbejdsplatform til formålet. Vinduerne er vedligeholdelsesfrie og der anføres derfor ingen udgifter til vedligeholdelse. BF egenfinansierer kr. Der opnås et tilskud til energibesparelser på kr. Der skal herefter i alt lånes kr. til investeringen. Det vælges at finansiere lånet med et lån med fast ydelse og 3 % i rente. Det tjekkes at det den samlede finansiering er lig investeringsbehovet. 21

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

VEJLEDNING Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

VEJLEDNING Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger VEJLEDNING 2016 Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model Juni 2014 Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme Vejledning til business case-model Introduktion til modellen Formålet med beregningsværktøjet er at synliggøre incitament for energioptimering i

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget I dette afsnit undersøges det hvilken økonomisk gevinst, der på længere sigt kan opnås ved at investere i det dimensionerede solfangeranlæg. Dette indebærer

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energioptimering af de kommunale bygninger.

Energioptimering af de kommunale bygninger. Energioptimering af de kommunale bygninger. Statusrapport og generation 2 02. juli 2013. Indhold: Indledning 2 Proces 3 Besparelsestal 4 Generation 1 5 Generation 2 5 Indledning: Assens kommune har besluttet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllevej 37 Postnr./by: 4683 Rønnede BBR-nr.: 320-012627 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for TOTALØKONOMISKE VURDERINGER for web-applikation Wep-applikation Side 1 af 9 Indhold Generelt... 3 1 Baggrund... 3 1.1 Nuværende lovgrundlag... 3 1.2 Formål... 3 2 Beregningsmetoder... 3 2.1 Hovedprincip...

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 3480 Fredensborg BBR-nr.: 210-002854 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fladehøj 17 4534 Hørve Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juni 2013 Til den 13. juni 2023. Energimærkningsnummer 311003689

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stadionalle 31 4970 Rødby Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. juli 2013 Til den 9. juli 2023. Energimærkningsnummer 311008006

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Egernets Kvarter 22 4623 Lille Skensved Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. april 2013 Til den 16. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Svinget 40 4684 Holmegaard Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2013 Til den 5. november 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sigynsvej 23 Postnr./by: 3140 Ålsgårde BBR-nr.: 217-19850 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder mm mod kælder 1.4 MWh Fjernvarme 540 kr kr. 8.8 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 4 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-00268-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Merisolering af loft 5311.00 kwh Elvarme 10620 kr. 210900 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Merisolering af loft 5311.00 kwh Elvarme 10620 kr. 210900 kr. 19. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Isørevej 7 Postnr./by: 4581 Rørvig BBR-nr.: 306-020170 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ro 047 Stenvænget 1 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til den 29. november 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blegen 8 Postnr./by: 6270 Tønder BBR-nr.: 550-017138 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne

Læs mere

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri

Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Notat om omfattende energirenovering som alternativ til nedrivning og eventuelt nybyggeri Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 21. juni 2016 J nr. 2016-787 /mra, hlm Som en del

Læs mere

KLIMABLOKKEN et innovationsprojekt støttet af Landsbyggefonden

KLIMABLOKKEN et innovationsprojekt støttet af Landsbyggefonden KLIMABLOKKEN et innovationsprojekt støttet af Landsbyggefonden Formål: AT BELYSE mulighederne for at energirenovere et etagetypehus fra 1970 meromkostningerne ved renovering fra BR 08 -> BRM KEJ 2015 OG

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere