Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016"

Transkript

1 Danmarks Domstoles Handlingsplan Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede mål, som er omdrejningspunktet ved fastlæggelsen af de 1-årige og 2/3-årige fokusområder, tilhørende indsatsområder og mål i den årlige handlingsplan. Målene er korte sagsbehandlingstider, mere ensartethed i opgaveløsningen, tidssvarende kommunikation og fortsat at være en attraktiv offentlig arbejdsplads. Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 beskriver, hvilke områder Danmarks Domstole har valgt at sætte særligt fokus på i Der er 5 fokusområder med tilhørende indsatser. Fokusområderne skal hvert år bidrage til at understøtte og realisere domstolenes fire overordnede mål frem mod Domstolsstyrelsens bestyrelse vedtager årligt en handlingsplan for Danmarks Domstole, som omsættes til en række aktiviteter og projekter lokalt ved retterne og i Domstolsstyrelsen, hvor den enkelte ret udarbejder en individuel handlingsplan, der nærmere beskriver, hvilke indsatser retten vil igangsætte. 2. Mål for sagsbehandlingstiderne Med henblik på en konkret udmøntning af det overordnede mål om korte sagsbehandlingstider er der opstillet 13 mål for sagsbehandlingstiderne i civile sager, straffesager, fogedsager og skiftesager ved byretterne. Målene omfatter perioden fra 2015 til For 2016 er målene: Tabel 1: Mål for byretterne sagsbehandlingstider (andel af sager afgjort inden for et tidsinterval) Sagstype Alle alm. straffesager - STRAFFESAGER - - CIVILE SAGER - Nævningeog domsmandssager (hfh) Alle alm. Tilståelsessager og sager, boligretssager, sager u. domsmænd (hfh) småsager mm. Hovedforh. alm. sager og boligretssager Hovedforhandlede småsager Alle forældreansvars- og ægteskabssager Målepunkt md. 4 md. 4 md. 6 md. 15 md. 9 md. 6 md. Mål i pct. i FOGEDSAGER - - SKIFTESAGER - Tvangsop- Gældssanering - Alm. fogedsager og Særlige auktioner Udlevering Tvangsløsningssager dog kun Sagstype betalingspåkrav 1. auktion fogedsager solgt efter af bo ekskl. indledte likvidation sager Målepunkt md. 2 md. 5 md. 2 md. 3 md. 9 md. Mål i pct. i

2 Der er i 2015 opstillet mål for sagsbehandlingstiderne ved landsretterne for og ved Søog Handelsretten for På nuværende tidspunkt er såvel landsretterne som Sø- og Handelsretten udfordret af mange verserende sager og lange gennemløbstider. De opstillede mål skal ses på denne baggrund. Målene for landsretterne er trådt i kraft i Målene for 2016 fremgår nedenfor. Som følge af forskellige udfordringer ved de to landsretter kan målene være forskellige på de enkelte områder. På længere sigt vil der blive opstillet fælles mål for landsretterne: Tabel 2: Mål for Østre og Vestre Landsrets sagsbehandlingstider (andel af sager afgjort inden for et tidsinterval) - STRAFFESAGER - Sagstype 6 md. 9 md. 4 md. 6 md. Målepunkt Mål i pct. i 2016, ØL Mål i pct. i 2016, VL Sagstype Nævninge (Hfh) 12 md. 18 md. Straffeanke m. bevis (Hfh) 9 md. 9 md. Straffeanke u. bevis (Hfh) Målepunkt Mål i pct. i 2016, ØL Mål i pct. i 2016, VL md. 12 md. 4 md. - CIVILE SAGER - 1. instans Alm. Anke Familieret Civile kæremål 3 md. 6 md. 4 md. Fængsling 1 dag 6 md. 1 uge 4 uger 1 dag 6 uger Andre kæremål 1 uge 3 md. 2 uger Målene for Sø- og Handelsretten træder i kraft den 1. januar De er: Tabel 3: Mål for Sø- og Handelsrettens sagsbehandlingstider (andel af sager afgjort inden for 18 måneder) - CIVILE SAGER - Handelssagesagesagesagesagesagesager Varemærke- Patent- Konkurrence- Markedsførings- Sø- Funktionær- sagstype Målepunkt mdr. Mål i pct. i pct. 3. Økonomien Der er indgået aftale om domstolenes økonomi for perioden 2015 til Der gennemføres en samlet rammereduktion på 77 mio. kr. i løbet af 4-års perioden. Aftalen om domstolenes økonomi sikrer nye initiativer i form af bl.a. bunkebekæmpelsesindsats ved landsretterne, ny bygning til Østre Landsret, lokalafdeling af patentdomstolen, en domsdatabase og øget kapacitet i Procesbevillingsnævnet samt opretholdelse af ekstrabevilling til løbende drift og udvikling af den digitale tinglysning mv. Herudover er der tidligere givet en særskilt bevilling til bunkebekæmpelse ved de grønlandske kredsretter. 2

3 I øvrigt giver aftalen mulighed for at planlægge mere langsigtet, herunder tage højde for de nye investeringer og aktiviteter, der ønskes gennemført. Her tænkes navnlig på digitaliseringsindsatserne, som er afgørende for realiseringen af domstolenes strategi. 4. Fokusområderne Danmarks Domstole arbejder i 2016 videre med fokusområderne Digitaliseringen af de civile sager (JFS Civil, 3-årigt fokusområde), Digitale retsmøder, Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne, Rets- og forligsmægling samt Sikkerhed (alle 2-årige fokusområder). De igangværende fokusområder, herunder særligt implementeringen af det nye civilsystem, optager og fortsætter med at optage betydelige og tværfaglige ressourcer i alle dele af domstolssystemet. Danmarks Domstole har derfor vurderet, at fokus i 2016 bør centreres om disse projekter og tilhørende indsatser frem for at iværksætte nye fokusområder. Under hvert fokusområde fremgår en beskrivelse af, hvordan retterne kan bidrage lokalt til fokusområdet. Der vil være en ressourcebeskrivelse, som fastslår, om omfanget af retternes indsats til det konkrete fokusområde vil være en vis indsats, en betydelig indsats eller en meget betydelig indsats. Der tages generelt forbehold for etablering af den fornødne finansiering. 4.1 Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil ( ) I 2014 startede det 3-årige fokusområde, hvis formål er at etablere mulighed for digital kommunikation i civile sager med eksterne parter via en portal, digital sagsbehandling og digital betaling af retsafgifter. Målet er at levere digitale sager fra start til slut, hvilket forventes at ske i Desuden er målet at oprette mobile arbejdspladser, så de digitale sager kan tilgås fra kontoret, mødelokalet, retssalen eller hjemmefra. Dette understøtter en effektiv arbejdsproces og sikrer kvaliteten i arbejdet. Der er tale om videreførelse og færdiggørelse af indsatsområder fra 2014 og Udviklingsforløb og test gennemført It-løsningen udvikles i bidder, som løbende præsenteres for projektet, herunder retternes repræsentanter i projektet. Test gennemføres som sidste forberedelse til at indlede pilottest. Ved testen skal brugere fra retterne og eksterne brugere kunne bekræfte, at it-løsningen leverer en relevant understøttelse af en digital retsproces. 2. Pilotdrift I 2. kvartal 2016 forventer projektet at gennemføre en pilotdrift af it-løsningen, arbejdsgangene og implementeringen i Retten i Horsens og Vestre Landsret. På baggrund af pilotdriften er der afsat tid til eventuelle tilretninger af JFS Civil og implementeringsaktiviteterne. 3

4 3. Implementering I 2. halvår 2016 implementeres JFS Civil i alle retter. Implementeringen er både teknisk og organisatorisk, hvor særligt uddannelsesindsatsen vil være i fokus. Uddannelsen skal gennemføres med undervisere fra retterne, som i samarbejde med fokusområdet Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne forberedes til opgaven. 4. Kommunikation og uddannelse til de professionelle brugere De nye arbejdsgange skal kommunikeres i vejledninger og uddannelsesmateriale, så de professionelle brugere får en god brug af sagsportalen. 5. Pc-udskiftning (særskilt forudsætningsprojekt) Som et led i den løbende vedligeholdelse af it-udstyret, udskiftes pc ere i retterne. Under udskiftningen vil der være fokus på bedst mulig understøttelse af digitaliseringsstrategiens tema omkring mobilitet for den enkelte samt af retslokalerne i forbindelse med afvikling af digitale retsmøder. Udskiftningen af pc ere medfører desuden en ny udgave af Word, Excel, PowerPoint, Outlook samt Windows Tilpasning af support-organisation (særskilt forudsætningsprojekt) En forudsætning for implementering af JFS Civil er tilpasning af support-organisationen, således at også de nye eksterne brugere (borgere og professionelle brugere) kan serviceres. Retterne kan bidrage i deres handlingsplaner ved at sikre tid og rum til at lære den nye windowsog officepakke inden udrulningen af JFS Civil, overveje hvilke medarbejdere, som skal være superbrugere for hhv. jurister, kontorpersonale og overfor eksternes brug af portalen. Retterne kan også overveje at inddrage Bedste Praksis, hvis der er områder, hvor man i retten ønsker hjælp til at blive bedre klar til det nye system. Ønsker retten at få en eller flere medarbejdere involveret i projektet, for på den måde at få dybere kompetencer i civilsystemet, er der mulighed for at deltage i de sidste brugertest eller melde sig som underviser. Aktiviteterne omkring implementering, tilvænning til systemet og ændrede roller vil blive ressourcekrævende for alle retter. Retterne bør derfor forberede sig på denne ekstra indsats, som også vil kræve en massiv ledelsesindsats. Det er styrelsens forventning, at retterne på dette område vil skulle foretage en meget betydelig indsats. 4.2 Digitale retsmøder ( ) I 2014 startede det 2-årige fokusområde, hvis formål er at understøtte afvikling af digitale retsmøder. Fokusområdet bidrager til en modernisering af retternes arbejdsgang og muliggør hurtigere afvikling af retsmøder, når processkrifter og bilag kan fremvises digitalt i forbindelse med retsmøder, ligesom annotering på den digitale sagskopi kan finde sted. 4

5 1. Samarbejdsaftale Udbredelsen af Digitale retsmøder sker bl.a. i samarbejde med anklagemyndigheden. En forudsætning for samarbejdet er, at der er enighed om rammer, arbejdsgang og ansvarsfordeling mellem Danmarks Domstole og Rigsadvokaten. Det forventes, at der ved årsskiftet 2015/2016 kan indgås en samarbejdsaftale, således at der i 2016 primært vil være fokus på implementering. 2. Dommerundervisning Dommeren har en afgørende rolle i at få udbredt brugen af digitale retssager. Ved hver ret skal der udnævnes superbrugere, der kan hjælpe dommerne. Uddannelse skal ske i forbindelse med implementering af samarbejdsaftalen og skal være rettet mod den konkrete afholdelse af digitale retsmøder. Retterne kan bidrage lokalt i deres handlingsplaner ved at bidrage ved implementeringen af samarbejdsaftalen og fremme udbredelsen af digitale retsmøder. Endelig kan retterne bidrage ved at identificere bedste praksis for afvikling af digitale retsmøder, så alle gode erfaringer bliver løftet til et fælles niveau ved domstolene og i videst muligt omfang sikrer ensartethed ved retterne. Det er Domstolsstyrelsens forventning, at der vil være en vis indsats fra retternes side. 4.3 Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne ( ) Fokusområdet er en paraply over forskellige indsatser, der skal styrke it-organiseringen og kompetencer for it-nøglepersoner ved retterne. Fokusområdet har til formål at understøtte, at brugen af it i retternes dagligdag fungerer bedst muligt, og at domstolene får optimal nytte af investeringer i it. Dette skal ske ved at sikre, at retterne er klædt på til at modtage, supportere og fastholde brugen af digitale løsninger ved retterne. Fokusområdet har en varighed af 2 år og skal være afsluttet, inden JFS Civil rulles ud til alle retter, så retterne er bedst mulig i stand til at modtage det nye system. I 2016 skal retterne implementere deres it-organisation efter den fælles rammemodel for it-organisering, herunder styrke retternes itorganisatoriske modenhed. Samtidig skal der gennemføres relevant kompetenceudvikling for itnøglepersoner ved retterne. 1. Implementering af it-organisation og styrke it-organisatorisk modenhed Retterne skal implementere den centralt fastsatte modelramme for it-organisering og styrke retternes it-organisatorisk modenhed. Til at understøtte processen vil Domstolsstyrelsen afholde forskellige implementeringstiltag tilpasset de enkelte retters behov. Formålet med initiativerne er at få skabt en fælles forventningsafstemning og forståelse for den centrale modelramme for it-organisering, få drøftet rammemodellens krav til roller, opgaver, kompetencer og sagsgange ved retterne samt at drøfte lokale handlingsplaner. 5

6 2. Kompetenceudvikling for it-nøglepersoner It-kontaktpersoner og superbrugere vil modtage kompetenceudvikling i både faglige og personlige kompetencer, som vil tage udgangspunkt i den centralt fastsatte modelramme for it-organisering. Formålet er at understøtte en implementering af de nye processer for organisering af it ved retterne. Konkret vil alle it-kontaktpersonerne blive tilbudt 2 x 2 dages uddannelse, og superbrugere vil blive tilbudt 2 dages uddannelse. Retterne har ansvaret for at implementere egen it-organisation i overensstemmelse med den fælles rammemodel for it-organisering og it-nøglepersoner på rette kompetenceudvikling. Det er styrelsens forventning, at retternes indsats på dette område vil variere og i visse retter blive betydelig. 4.4 Rets- og forligsmægling( ) Fokusområdet har til formål at udbrede kendskabet til rets- og forligsmægling som alternativer til afsigelse af dom eller kendelse ved retterne både internt og eksternt. Der kan tilbydes mægling inden for mange typer af sager, og fokusområdet skal også medvirke til, at flere sager kan blive løst uden afsigelse af dom eller kendelse, og at der identificeres bedste praksis for de nævnte områder. En øget brug af tvistløsning inden hovedforhandlingen forventes også at kunne give kortere sagsbehandlingstider, hvis mæglingen lykkes samt bedre løsninger, hvor parterne sammen har engageret sig i at finde et acceptabelt kompromis. Fokusområdet har en varighed af 1½ år, og der vil ved afslutning af fokusområdet blive opgjort, hvor mange sager der i 2015/2016 er blevet løst uden afsigelse af dom eller kendelse. 1. Sikre ensartethed i processen forud for rets- og forligsmægling Retterne har udpeget en ambassadør for rets- og forligsmægling ved hvert embede, som er særlig ansvarlig for at styrke brugen af rets- og forligsmægling ved retterne, og som er bindeled mellem de enkelte retter og styrelsen. I 2016 vil alle retter og Domstolsstyrelsen drøfte bedste praksis i den proces, der fører en sag til rets- eller forligsmægling, for i videst muligt omfang at sikre ensartethed ved retterne. 2. Understøtte at flere sager løses uden domsafsigelse Ansatte ved Danmarks Domstole vil modtage uddannelse i rets- og forligsmægling, som både vil indeholde erfaringsudveksling og konkret træning. Uddannelse vil primært være målrettet jurister, som ikke er retsmæglere, forligsmægling for jurister samt efteruddannelse af retsmæglere. 3. Styrke kendskabet til rets- og forligsmægling ved retterne Kendskabet til rets- og forligsmægling som tvistløsningsmulighed skal styrkes både internt ved domstolene og eksternt for rettens brugere. Dette skal blandt andet ske ved at styrke samarbejdet med advokaterne samt iværksætte en eksternt rettet kommunikationskampagne målrettet advokater, organisationer og borgere. 6

7 Retterne kan bidrage lokalt ved at udarbejde lokale handlingsplaner, medvirke i kompetenceudviklingen, aktivt medvirke til, at flere sager henvises til rets- eller forligsmægling, og ved at udbrede kendskabet til rets- og forligsmægling som tvistløsningsmulighed både internt og eksternt. Det er styrelsens forventning, at retterne vil levere en vis indsats på dette område. 4.5 Sikkerhed ( ) Sikkerhed er altid et indsatsområde, men indsatsen vil fylde særligt meget ved domstolene i 2015 og Formålet er, at der skal skabes sammenhæng, opmærksomhed og forankring af begrebet sikkerhed på tværs af Danmarks Domstole. 1. Sikkerhedsmæssige tiltag i retsbygninger inden for de eksisterende rammer/bevillinger I juni 2015 iværksatte fem byretter en tidsbegrænset ordning med fast adgangskontrol. Forinden blev der foretaget en før-måling af medarbejderes og brugeres tryghedsfølelse i retterne. En afsluttende måling af ordningens effekter gennemføres i 2016 og indgår i den samlede evaluering. Adgangskontrollen løber frem til udgangen af Beredskabsplan for Danmarks Domstole Der er på tværs af organisationen udarbejdet en beredskabsplan for større ulykker og katastrofer ved domstolene. Domstolsstyrelsens sikkerhedssekretariat vil i 2016 udbrede kendskab til planen i Danmarks Domstole samt planlægge og afvikle en til to øvelser årligt. 3. ISO27001 Implementeringen af den internationale informationssikkerhedsstandard fortsætter i Cyberchikane Flere medarbejdere ved Danmarks Domstole har oplevet at blive udsat for krænkelser på internettet og på de sociale medier i forbindelse med deres arbejde. Styrelsen udarbejder en vejledning med retningslinjer for håndtering og forebyggelse. 5. Uddannelse i konflikthåndtering Enkelte uddannelsesmoduler ved landsretterne afholdes i Der arbejdes på opfølgnings- og implementeringstiltag til retterne, f.eks. et konfliktspil til medarbejderne. Retterne skal i relation til Beredskabsplanen udarbejde lokalplaner og må forvente at indgå i fremtidige øvelser, der afprøver beredskabet. I relation til ISO27001 må retterne forvente at blive inddraget i kvalitetssikringen af arbejdet samt i årlige risikovurderinger. Endelig kan retterne understøtte med lokale tiltag som opfølgning på uddannelsen i konflikthåndtering. Det er styrelsens vurdering, at der på fokusområdet vil være en vis indsats fra retternes side. 7

8 5. Øvrige væsentlige indsatser Ved siden af fokusområderne og de tilknyttede indsatser vil der desuden i 2016 blive arbejdet med et antal selvstændige projekter. Attraktive arbejdspladser Domstolsstyrelsen arbejder på en række områder løbende for, at domstolene fortsat skal være en attraktiv offentlig arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække højt kvalificerede medarbejdere. Arbejdsgruppen om kontorpersonalets fremtidige rolle og arbejdsopgaver er i gang med at se på, hvordan vi mest effektivt kan anvende vores personaleressourcer, mulige nye opgaver, forudsætningerne for opgaveløsningen, faglig og personlig udvikling mv. Arbejdsgruppen forventer at afslutte i Andre særlige tiltag er et toplederforløb til retspræsidenter og direktionen i Domstolsstyrelsen. Formålet er at skabe en fælles ledelsesplatform, at kompetenceløfte og skabe tættere relationer mellem deltagerne. De første to moduler er afsluttet, og de øvrige tre moduler gennemføres i Domsdatabase Formålet med indsatsen er at etablere en offentlig domsdatabase, der sikrer hurtig adgang til afsagte domme og mulighed for løbende indsigt i retspraksis. I 2016 vil fokus være på de krav, vi vil sætte til it-systemet, gennemførelse af udbud, og at sætte udviklingen af it-løsningen i gang. Digitalisering af skifteområdet Formålet med indsatsen er at ændre den nuværende arbejdsgang fra manuelle processer til automatisk oprettelse af dødsboskiftesager. I 2016 færdigudvikles og testes de nye elementer i systemet, og implementering finder sted. Domstolenes datafølgeseddel En ny it-løsning forventes implementeret ved byretterne i 2. kvartal Byretterne vil fremover modtage flere og bedre datafølgesedler fra anklagemyndigheden, ligesom byretterne skal begynde at sende dom, retsbog og salærmeddelelse til anklagemyndigheden med datafølgeseddel. Projektet er en forudsætning for, at vi på et senere tidspunkt kan udveksle fuldt digitalt i straffesagskæden. Indsatser til at sikre færre omberammelser og udsatte sager En arbejdsgruppe har udarbejdet et oplæg med en række konkrete forslag, der på forskellig vis vil kunne medvirke til at begrænse antallet af udsættelser og omberammelser af straffesager samt optimere berammelsen af straffesager. Styrelsen og Justitsministeriet drøfter, hvordan forslagene mest hensigtsmæssigt kan gennemføres for at nedbringe sagsbehandlingstiderne i straffesager. Videndeling: Arbejdet i de faglige grupper fortsætter i 2016, herunder med deltagelse af Bedste Praksis. En dommer vil indtil 1. august stå for indsatsen. Hver arbejdsgruppe skal færdiggøre 10 videndelingsdokumenter fordelt over året. Der skal etableres et fast samarbejde mellem arbejdsgrupperne og de tekstudvalg, der har ansvaret for samme fagområde. Det søges aftalt med præsidenterne at give domstolsjuristerne mulighed for skrivefri i 1-2 uger til at lave lidt større artikler. 8

9 Tillid til domstolene I august 2016 afholdes en heldagskonference. Formålet er at belyse domstolenes interessenters tillid til domstolene og hvordan tilliden bevares. Kommunikation til børn og unge I tråd med vores mål om større ensartethed og tidssvarende kommunikation vil domstolene se på vores viden, praksis og sagsgange i retssager, der involverer børn og unge. Konkret vil vi i 2016 bl.a. lancere en informationsfilm til børn og unge om at møde i retten eller blive videoafhørt samt kortlægge, hvordan byretternes sager om forældreansvar behandles. Såfremt det besluttes, kan disse nedslag inden for emnet i de kommende år føre til et egentligt fokusområde om domstolenes behandling af sager med børn og unge. Retterne i Grønland Retten i Grønland og kredsretterne fortsætter nedbringelse af sagsbunkerne i Der ydes ledelsesmæssig bistand til Retten i Grønland. 6. Retternes bidrag til handlingsplanen På baggrund af den årlige handlingsplan for Danmarks Domstole udarbejder den enkelte ret hvert år en handlingsplan, som beskriver de aktiviteter, retten vil gennemføre for at bidrage til at realisere domstolenes overordnede mål. 9

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017 1. Introduktion Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017 Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse med Domstolenes Ledelsesforum fastlagt 5 særlige fokusområder indenfor de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse med Domstolenes Ledelsesforum fastlagt 5 særlige fokusområder indenfor de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2016 Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1.Kvalitet gennem videndeling (2014-2015) Deltagelse i videndelingsprojekter

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Næstved EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 9 4. Effektivitet (produktivitet)... 10 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

IT ved Danmark Domstole

IT ved Danmark Domstole Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr. 5798000161184 Version 1.0 /21. oktober 2008 IT ved Danmark

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011

DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011 DANMARKS DOMSTOLES ÅRSRAPPORT 2011 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af Danmarks Domstole... 3 1.2. Årets faglige

Læs mere

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011

Årsberetning for Retten i Lyngby 2011 Årsberetning for Retten i Lyngby Retten i Lyngby er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Furesø kommune. Der bor i retskredsen ca. 216.000 personer. Rettens

Læs mere

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling

UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7. Statistik og Controlling UDVALGTE NØGLETAL FRA E M B E D S R E G N S K A B E R N E 2 0 0 7 Maj 2008 Statistik og Controlling 2 1. Indledning Neden for vises en række nøgletal fra byretternes embedsregnskaber for 2007. Embedsregnskaberne

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2017

Københavns Byrets Handlingsplan 2017 Københavns Byrets Handlingsplan 2017 Side 1 af 21 Indhold 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Handlingsplan for Danmarks Domstole 2017...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4

D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4 DOMSTOLSSTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4 1 INDHOLD BERETNING... 3 SIKKERHEDSINITIATIVER VED DE DANSKE DOMSTOLE DET KOMMENDE ÅR... 4 DIGITALISERING AF CIVILE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Aalborg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 30.03.2016 PRINCIPIEL SAG OM DIREKTE KÆREADGANG TIL HØJESTERET Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Horsens EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Effektivitet (produktivitet)... 9 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Østre Landsrets embedsregnskab for 2007

Østre Landsrets embedsregnskab for 2007 PRÆSIDENTEN FOR ØSTRE LANDSRET Den 07/04-2008 J.nr. 11F-ØL-11-07 Østre Landsrets embedsregnskab for 2007 1. Indledning Østre Landsrets aktiviteter i 2007 har i særlig grad været præget af Domstolsreformen,

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Børne- og kulturområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 3.1: Den digitale skole digitale

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen, som indebærer, at vi

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2 25. marts 2009 Status for implementering af domstolsreformen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Domstolsstyrelsen og Rigsadvokaten og Rigspolitiet om afvikling af digitale hovedforhandlinger i straffesager

Samarbejdsaftale mellem Domstolsstyrelsen og Rigsadvokaten og Rigspolitiet om afvikling af digitale hovedforhandlinger i straffesager Samarbejdsaftale mellem Domstolsstyrelsen og Rigsadvokaten og Rigspolitiet om afvikling af digitale hovedforhandlinger i straffesager Baggrund Igennem de seneste par år har forskellige retter, anklagere

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-14-06 Den 19/02-07 Handlingsplan for Vestre Landsret 2007 I (ekstern udgave) Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg.

Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl møde på tingstedet i Viborg. Vestre Landsrets 14. afdeling holdt den 16. januar 2017 kl. 10.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommer fungerede landsdommer John Lundum. V.L. B 1565 16 A mod B Sagens dokumenter var til stede. Retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten på Bornholm. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg

ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg ÅRSBERETNING 2016 Retten på Frederiksberg April 2017 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Frederiksberg er en af landets 24 byretter. Retskredsen omfatter Frederiksberg kommune samt visse

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Horsens] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 Indledning kort præsentation af retten Retten i Horsens er

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/03-2009 J.nr. 11F-ØL-6-08 Østre Landsrets embedsregnskab for 2008 1. Indledning Østre Landsrets aktiviteter i 2008 har fortsat været præget af Domstolsreformen, hvis væsentligste

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27

DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27 DIGITALE PIONERER 14 RETTEN RUNDT # 27 Af journalist Dorthe Studsgarth / Foto: Lars Skov, Blackbird Ret for ret begynder Danmarks Domstole nu ibrugtagningen af minretssag.dk og Civilsystemet. Men to af

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan Justeret og opdateret marts 2016

Retten i Hillerød Handlingsplan Justeret og opdateret marts 2016 Handlingsplan 2015-2016 Justeret og opdateret mar ts 2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen,

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere