Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)"

Transkript

1 BEK nr 386 af 09/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovebekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, fastsættes 2) : 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om Miljøstyrelsens vurdering, prioritering og indstilling af ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, omfattet af bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 2. Vandløbsrestaurering inddeles i denne bekendtgørelse i følgende kategorier: 1) Mindre strækningsbaserede restaureringer: a) Udlægning af groft materiale. b) Udlægning af groft materiale og træplantning. c) Udskiftning af bundmateriale. d) Hævning af vandløbsbund uden genslyngning. e) Plantning af træer langs vandløb. 2) Større strækningsbaserede restaureringer: a) Genslyngning. b) Åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og udlægning af groft materiale eller åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og genslyngning. c) Åbning af rørlagte strækninger uden hverken genslyngning eller hævning af bund, men med udlægning af groft materiale. 3) Punktbaserede restaureringer: a) Fjernelse af fysiske spærringer. b) Sandfang. c) Okkerrensningsanlæg. 3. Et projekt vedrørende vandløbsrestaurering består af et antal strækningsbaserede eller punktbaserede restaureringer, fastlagt som konkrete supplerende foranstaltninger for et vandområde, der er omfattet af bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Stk. 2. En ansøgning om tilskud til forundersøgelse eller gennemførelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering skal indeholde alle vandløbsrestaureringer tilknyttet et vandområde. Stk. 3. Der kan kun søges om tilskud til ét vandområde pr. ansøgning, jf. dog stk. 5. Stk. 4. Et vandområde kan deles i to strækninger, hvis vandområdet dækker en samlet vandløbsstrækning på mere end 10 km, hvis vandområdet strækker sig over flere kommuner, eller hvis vandområdet indeholder fjernelse af spærringer ved dambrug, vandkraftværker, vandmøller el.lign. Stk. 5. Vandområder, der fysisk støder op til hinanden, kan sammenlægges og søges samlet. 4. Ved vejledende referenceværdier forstås erfaringstal for en gennemsnitlig omkostning pr. km vandløb for strækningsbaserede restaureringer, gennemsnitlig stykpris for sandfang og okkerrensningsanlæg, samt gennemsnitlig pris pr. km opstrøms strækning for fjernelse af fysiske spærringer. 1

2 Stk. 2. De vejledende referenceværdier fremgår af bilag 1 og anvendes som udgangspunkt for en vurdering af omkostningseffektiviteten pr. forundersøgelse, jf. 5, og pr. projekt, jf. 6. Vurdering og prioritering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 5. Ved Miljøstyrelsens vurdering af ansøgninger om tilskud til forundersøgelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering gælder følgende kriterier: 1) Ansøgningen om tilskud til forundersøgelse vedrører vandløbsrestaureringer inden for et vandområde, fastlagt i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 2) Forundersøgelsen er omkostningseffektiv. Et ansøgt beløb på mere end 1,5 gange referenceværdien for vandområdet anses ikke for omkostningseffektiv, jf. dog stk. 2. 3) Forundersøgelsen skal gøre det muligt at vurdere, om en gennemførelse af projektet vil opfylde de i 6 nævnte kriterier. 4) Forundersøgelsen skal indeholde en oversigt over, hvilke regler gennemførelsen af projektet er omfattet af, og en vurdering af muligheden for at opnå de nødvendige myndighedstilladelser. Stk. 2. En forundersøgelse af et projekt vedrørende vandløbsrestaurering med et ansøgt beløb på mere end 1,5 gange den vejledende referenceværdi kan efter en konkret vurdering anses som omkostningseffektiv i følgende tilfælde: 1) Det projekt, der forundersøges, vedrører fjernelse af spærring ved et dambrug, som nedlægges efter frivillig aftale mellem kommunen og dambruget, og hvor kommunen tidligere har fået tilsagn om tilskud efter en statslig tilskudsordning til opkøb af retten til opstemning af vandløbet. 2) En gennemførelse af det projekt, der forundersøges, vil have betydelig effekt i forhold til formålet med vandløbsrestaureringen, jf. 1 i bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 6. Ved Miljøstyrelsens vurdering af ansøgninger om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering gælder følgende kriterier: 1) Projektet vedrører vandløbsrestaureringer inden for et vandområde, fastlagt i bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. 2) Projektet bidrager tilstrækkeligt til opfyldelse af formålet, jf. 1 i bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 3) Projektet er omkostningseffektivt. Et ansøgt beløb på samlet mere end 1,5 gange referenceværdien for vandområdet anses ikke for omkostningseffektivt, jf. dog stk. 2. 4) Ved udlægning af groft materiale og udskiftning af bundmateriale skal materialet bestå af naturligt bundsubstrat som grus, gydegrus, sten og dødt ved. 5) Ved hævning af vandløbsbunden uden genslyngning skal vandløbsbunden hæves, således at vandløbet ligger tættere på terræn. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse. 6) Ved åbning af rørlagte strækninger uden hverken hævning af bund eller genslyngning eller åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og med udlæg af groft materiale må brinkanlæg ikke være stejlere end 1:1,5. Faldet på strækningen skal være mindst 1 og højest 10. Stk. 1, nr. 4, nr. 5 og nr. 9, finder tilsvarende anvendelse. 7) Ved åbning af rørlagte strækninger uden hverken hævning af bund eller genslyngning, men med udlægning af groft materiale, må brinkanlæg ikke være stejlere end 1:1,5. Faldet på strækningen skal være mindst 1 og højest 10. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse. 8) Ved plantning af træer langt vandløb skal træerne plantes under kronekanten på brinken. Træerne skal være hjemmehørende, løvfældende arter, og de skal plantes i grupper. 9) Ved genslyngning skal vandløbet genslynges med en meanderlængde på mellem 10 og 14 gange vandløbets bredde. Faldet på vandløbet skal være mindst 1 og højest 10 og brinkanlæg må ikke være stejlere end 1:1,5. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse. 2

3 10) Ved fjernelse af fysiske spærringer må faldet ikke overstige 10 og brinkanlæg må ikke være stejlere end 1:1,5. Ved etablering af omløbsstryg dimensioneres stryget således, at der opretholdes mindst 50 % af medianminimumsvandføringen i stryget samtidig med, at der ikke må fjernes mere end 50 % af medianminimumsvandføringen fra stryget. Stk. 1, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse. 11) Ved etablering af sandfang skal størrelsen af sandfanget være tilpasset maksimalvandføringen i vandløbet. 12) Ved etablering af okkerrensningsanlæg skal anlægget dimensioneres således, at opholdstiden vil være mindst 10 timer ved middelvandføring. Stk. 2. Et ansøgt beløb på mere end 1,5 gange den vejledende referenceværdi kan efter en konkret vurdering anses som omkostningseffektiv i følgende tilfælde: 1) Projektet omfatter fjernelse af en spærring ved et dambrug, som nedlægges efter frivillig aftale mellem kommunen og dambruget, og hvor kommunen tidligere har fået tilsagn om tilskud efter en statslig tilskudsordning til opkøb af retten til opstemning af vandløbet. 2) En gennemførelse af projektet vil have betydelig effekt i forhold til formålet med vandløbsrestaureringen, jf. 1 i bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Stk. 3. Kriterierne i stk. 1, nr. 6, 7, 9 og 10, 1. pkt., kan fragives under henvisning til konkrete naturmæssige, landskabelige, bygningsmæssige eller kulturhistoriske forhold samt væsentlig infrastruktur. Stk. 4. Kriterier i stk. 1, nr. 10, 2. pkt., kan fraviges i særlige tilfælde i vandløb med naturlig stor variation i vandføringer over året, når Miljøstyrelsen vurderer, at det er forsvarligt i forhold til at sikre kontinuiteten i det pågældende vandløb, og hvis projektet fortsat sikrer varetagelsen af formålet med kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, jf. 1 i bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 7. Ansøgninger om tilskud til forundersøgelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering prioriteres efter bedste omkostningseffektivitet og forud for ansøgninger om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Stk. 2. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering prioriteres efter følgende prioriteringskriterier: 1) Omkostningseffektivitet. 2) Muligheden for, at dambrugserhverv kan videreføres eller omlægges inden for projektområder under hensyn til miljøpåvirkningen. 3) Projekter i vandløb, omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter, eller vandløb i Natura 2000-områder, hvor vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget. 4) Projektets virkning i forhold til forbedrede forhold for fiskebestandene i vandløbet, der medvirker til opnåelse af det konkrete miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelsen om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Stk. 3. Der gives point for hvert kriterium i stk. 2. Kriteriet i stk. 2, nr. 1, indgår i afvejningen med 40 %. Kriterierne i stk. 2, nr. 2-4, indgår i afvejningen med hver 20 %. Stk. 4. Såfremt flere ansøgninger opnår samme antal point, prioriteres ansøgningerne efter omkostningseffektivitet. Indstilling af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 8. På baggrund af en vurdering af ansøgningerne, jf. 5 eller 6, og efter prioritering i henhold til 7, sender Miljøstyrelsen en indstilling til Fiskeristyrelsen med henblik på, at Fiskeristyrelsen træffer afgørelse om ansøgningerne efter bekendtgørelsen om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Stk. 2. Miljøstyrelsen afgiver indstilling til Fiskeristyrelsen om afslag, hvis ansøgningen ikke overholder reglerne i 3, ikke er tilstrækkeligt oplyst, ikke lever op til kriterierne i 5 eller 6, eller hvis de bevillingsmæssige rammer er opbrugt. 3

4 9. På baggrund af en vurdering af ansøgninger om ændring af forundersøgelser eller gennemførelser af projekter, jf. 5 eller 6, afgiver Miljøstyrelsen indstilling til Fiskeristyrelsen om ændringen, hvis ændringen vedrører forhold, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Stk. 2. Hvis ændringen vedrører kommunal egenfinansiering i forbindelse med den fysiske gennemførelse af et projekt, indgår denne i vurderingen af omkostningseffektiviteten, jf. 6, stk. 2, nr. 3, og 6, stk Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 115 af 16. februar 2018 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering ophæves. Miljø- og Fødevareministeriet, den 9. april 2019 Jakob Ellemann-Jensen / Sofus Rex 4

5 1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2014/508/EU om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 2328/2003/EF, 861/2006/EF, 1198/2006/EF og 791/2007/EF samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1255/2011/EU, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/497 af 25. marts 2019 om ændring af forordning nr. 508/2014, for så vidt angår visse regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, EU-Tidende 2019, nr. L 851, side 22-24, Kommissionens delegerede forordning 2015/288/EU af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets, og Rådets forordning 508/2014/EU om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode, EU-Tidende 2015, nr. L 51, side 1, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2015/2252/EU af 30. september 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 321, side 2-5, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning 1083/2006/EU, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1719/EU af 14. november 2018, EU-Tidende 2018, nr. L 291, side 5-7. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark. 5

6 2) I medfør af kongelig resolution af 15. marts 2019 er kompetencen til i medfør af 2, stk. 1 og 2, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017, som ændret ved 38 i lov nr af 18. december 2018, at fastsætte bestemmelser om kriterier for den vandløbsfaglige vurdering, prioritering og indstilling af ansøgninger om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering samt om det vandløbsfaglige indhold i disse ansøgninger overført fra ministeren for fisker og ligestilling til miljø- og fødevareministeren pr. 25. marts

7 Vejledende referenceværdier Bilag 1 Tabeller med vejledende referenceværdier for strækningsbaserede restaureringer Vejledende referenceværdier for projekter uden detailprojektering, kr./km vandområde F: Forundersøgelse E: Etablering Vandløbsrestaureringstyper/grupper Type 1 vandløb Vandløbstypologi Type 2 vandløb Type 3 vandløb Mindre restaureringer Op til 2 meters bredde F: kr./km Større end 2 og op til 10 meters bredde F: kr./km Mere end 10 meters bredde F: kr./km Større restaureringer E: kr./km F: kr./km E: kr./km F: kr./km E: kr./km F: kr./km E: kr./km Mindre restaurering i F: kr./km kombination med større restaurering E: kr./km E: kr./km F: kr./km E: kr./km E: kr./km Ingen restaureringer med denne kombination Vejledende referenceværdier for projekter inklusiv detailprojektering, kr./km vandområde F: Forundersøgelse E: Etablering Vandløbsrestaureringstyper/grupper Type 1 vandløb Vandløbstypologi Type 2 vandløb Type 3 vandløb Mindre restaureringer Op til 2 meters bredde F: kr./km Større end 2 og op 10 meters bredde F: kr./km Mere end 10 meters bredde F: kr./km Større restaureringer E: kr./km F: kr./km E: kr./km F: kr./km E: kr./km F: kr./km E: kr./km Mindre restaurering i F: kr./km kombination med større restaurering E: kr./km E: kr./km F: kr./km E: kr./km E: kr./km Ingen restaureringer med denne kombination 7

8 Tabeller med vejledende referenceværdier for punktbaserede restaureringer Vejledende referenceværdier for punktbaserede restaureringer uden detailprojektering, kr./styk eller kr./km opstrøms strækning. F: Forundersøgelse E: Etablering Vandløbsrestaureringstyper/grupper Type 1 vandløb Vandløbstypologi Type 2 vandløb Type 3 vandløb Sandfang Okkerrensning Fjernelse af fysiske spærringer Op til 2 meters bredde Større end 2 og op til 10 meters bredde F: kr./styk F: kr./styk E: kr./styk E: kr./styk F: kr./styk F: kr./styk E: kr./styk E: kr./styk F: kr./km opstrøms strækning E: kr./km opstrøms strækning Mere end 10 meters bredde Ingen sandfang i type 3 vandløb Ingen okkerrensnings-anlæg i type 3 vandløb Vejledende referenceværdier for punktbaserede restaureringer inklusiv detailprojektering, kr./styk eller kr./km opstrøms strækning. F: Forundersøgelse E: Etablering Vandløbsrestaureringstyper/grupper Vandløbstypologi Type 1 vandløb Type 2 vandløb Type 3 vandløb Sandfang Okkerrensning Fjernelse af fysiske spærringer Op til 2 meters bredde Større end 2 og op 10 meters bredde F: kr./styk F: kr./styk E: kr./styk E: kr./styk F: kr./styk F: kr./styk E: kr./styk E: kr./styk F: kr./km opstrøms strækning E: kr./km opstrøms strækning Mere end 10 meters bredde Ingen sandfang i type 3 vandløb Ingen okkerrensnings-anlæg i type 3 vandløb 8

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering UDKAST Januar 2019 Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 5, i lov om vandløb, jf. lovebekendtgørelse nr. 127 af 26. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Til organisationer, myndigheder m.fl., jf. vedlagte oversigt Landbrug Ref. AMM Den 28. januar 2019 Udkast til ny bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering./.

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1785 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2018

Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2018 Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2018 Kolofon Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

l. Vandløbsrestaurering

l. Vandløbsrestaurering 333333333l Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2019 Kolofon Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende

Læs mere

Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2. runde 2018

Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2. runde 2018 Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2. runde 2018 Kolofon Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond l. Vandløbsrestaurering

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond l. Vandløbsrestaurering Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 333333333l Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 2019 Kolofon Vandløbsrestaurering Vejledning

Læs mere

Vandløbsrestaurering

Vandløbsrestaurering Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Kolofon Vandløbsrestaureringsordningen Vejledning

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering under Vandområdeplanerne August 2016

Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering under Vandområdeplanerne August 2016 Vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering under Vandområdeplanerne 2015-2021 August 2016 Kolofon Vandløbsrestaurerings-ordningen Vejledning om tilskud

Læs mere

Kapitel 1 Formål og anvendelse

Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Hav- og Fiskerifonden, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Lund Bæk

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Lund Bæk FORUNDERSØGELSE Vandløbsrestaurering Lund Bæk Vandplan: Vandområdeplaner 2015-2021 Vandområde nr: o7095 Hovedvandopland: 1.2 Limfjorden Fiskeristyrelsen/Landbrugsstyrelsen journal nr. 17-0258017 Nov. 2018

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Tilskud J.nr. NST-4200-00051 Ref. AMM Den 23. juni 2016 Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Udkast til

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Limfjord Nord

FORUNDERSØGELSE. Vandløbsrestaurering. Limfjord Nord FORUNDERSØGELSE Vandløbsrestaurering Limfjord Nord Vandopland: 1.2 Limfjorden Indsatser ref. nr.: Februar 2016 Revideret juni 2016 Spærringer: RIN-00288, RIN-00291, RIN-00293, RIN-00298, RIN-00308, RIN-00309,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1)

Bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter med randzoner 1) BEK nr 519 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden 1)

Bekendtgørelse om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden 1) BEK nr 41 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-0171-000024 Senere

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Forundersøgelse i regi af vandområdeplan af strækningsindsats i vandløbsforekomst o8779_b i Sejbæk i Karup Å vandløbssystem.

Forundersøgelse i regi af vandområdeplan af strækningsindsats i vandløbsforekomst o8779_b i Sejbæk i Karup Å vandløbssystem. Forundersøgelse i regi af vandområdeplan 2015-2021 af strækningsindsats i vandløbsforekomst o8779_b i Sejbæk i Karup Å vandløbssystem. Januar 2019 Viborg Kommune har fået støtte til forundersøgelsen fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping:

1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping: 1: Horsens Kommune er projektejer og SKAL skabe kontinuitet (fri passage) i Gudenåen ved Vestbirk Camping: Kravet står i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter ( 5 og bilag 1, se

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Vandløbsrestaurering Sejerslev bæk. Vandområdeplan Jylland-Fyn ( )

Vandløbsrestaurering Sejerslev bæk. Vandområdeplan Jylland-Fyn ( ) Vandløbsrestaurering Sejerslev bæk Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) 0 Baggrund Den udpegede indsats, AAL-508, åbning af rørlægning i Sejerslev Bæk, er omfattet af Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021).

Læs mere

Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_d Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune

Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_d Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Forundersøgelse VP2 Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_d Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Indsats Projektet omfatter vandløbsforekomst o8031_d, der er 6,784

Læs mere

Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune

Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Forundersøgelse VP2 Vandplanprojekt Røde Møllebæk o8036 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Indsats Projektet omfatter vandløbsforekomst o8036, der er 8,106

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter Juli 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Oplag: 1 ISBN: 978-87-7175-591-6 2 Miljøstyrelsen / Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 252 af 20/03/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., Fiskeristyrelsen, j.nr. 19-2500-000002 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_b Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune

Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_b Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Forundersøgelse VP2 Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_b Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Indsats Projektet omfatter vandløbsforekomst o8031_b, der er 4,322

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter BEK nr 109 af 30/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskudsordning for vandløbsrestaurering

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskudsordning for vandløbsrestaurering Ref. ASGPET J.nr.: 2018-1224-000004 Hav- og Fiskeritilskud Dato: 12. marts 2019 Høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om tilskudsordning for vandløbsrestaurering Udkast til bekendtgørelsen og vejledning

Læs mere

Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_c Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune

Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_c Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Forundersøgelse VP2 Vandplanprojekt Hejselbæk o8031_c Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Indsats Projektet omfatter vandløbsforekomst o8031_c, der er 5,594

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 25.august 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1)

Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1) LBK nr 347 af 14/04/2016 Udskriftsdato: 8. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1815 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1537

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vandløbsrestaurering Thorup-Skallerup bæk. Vandområdeplan Jylland-Fyn ( )

Vandløbsrestaurering Thorup-Skallerup bæk. Vandområdeplan Jylland-Fyn ( ) Vandløbsrestaurering Thorup-Skallerup bæk Vandområdeplan Jylland-Fyn (2015-2021) 0 Baggrund I Thorup-Skallerup bæk er der i udpeget tre vandløbsindsatser (kort 1). de udpegede indsatser, omhandler restaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme 1)

Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme 1) BEK nr 1210 af 27/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86197-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer.

Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer. Bilag 2: Oversigt over indholdet i Vandområdeplan 2015-2021 i Holstebro Kommune, miljømål, tilstand og indsatsprogrammer Kystvande Tabel 1: viser miljømålene fastsat for Kystvandene Nissum Fjord, Ringkøbing

Læs mere

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog.

»Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse. Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb: Overvejelser ifm. anvendelse Esben Astrup Kristensen, Seniorkonsulent Ph.d., Biolog. »Intro I 2015 slutter den første vandplansperiode og 2.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2 Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 UDFORDRING - Sikre realisme i vandområdeplaner - I første omgang statens problem at betale for opnå miljømål (restaureringer

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Udkast til bekendtgørelsen og vejledningen blev sendt i ekstern høring den 6. juli 2018 med frist

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Miljøudvalget 2014-15 (1. samling) MIU Alm.del - Bilag 98 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 17. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Læs mere

Vandplanprojekt Gøggårds Bæk aal Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune

Vandplanprojekt Gøggårds Bæk aal Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Forundersøgelse VP2 Vandplanprojekt Gøggårds Bæk aal1.1.0493 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Indsats Projektet omfatter vandløbsforekomst aal1.1.0493,

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1) LOV nr 1730 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. SVA-

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1) BEK nr 518 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8160-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Vandplanprojekt Ransbæk o8041 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune

Vandplanprojekt Ransbæk o8041 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Forundersøgelse VP2 Vandplanprojekt Ransbæk o8041 Vandområdeplan: Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Indsats Projektet omfatter vandløbsforekomst o8041, der er 12,414 km

Læs mere

3. Vandrådsmøde. Dagsorden

3. Vandrådsmøde. Dagsorden 3. Vandrådsmøde Dagsorden Velkomst Sidste referat Præsentation af indsatser i Nissum Fjord Diskussion af vandrådets holdninger til indsatser Holdningspapir - hvor vandrådets holdninger præsenteres i samlet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema. om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema. om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til gennemførelse af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) BEK nr 392 af 28/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-86195-000004 Senere ændringer

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 14. September 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden 1. Velkomst, v/ NIRAS og Solrød Kommune. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

Status for Vandplanerne

Status for Vandplanerne Status for Vandplanerne Kontorchef Peter Kaarup Wilhjelmkonference 14. november 2014 De vedtagne planer for 1. planperiode til 2015 Miljøministeren offentliggjorde vandplanerne for første planperiode (VP1)

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.10.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 807/2014 om supplerende bestemmelser

Læs mere

SLUTRAPPORT. Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune. NaturErhvervstyrelsen j. nr.

SLUTRAPPORT. Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune. NaturErhvervstyrelsen j. nr. SLUTRAPPORT Vandhandleplan-projekt: Realisering: Vandløbsindsatser i Nørreå-oplandet, Viborg Kommune NaturErhvervstyrelsen j. nr.: 15-0282378 Naturstyrelsens j. nr.: NST-4265-00298 Projektet er sammensat

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1)

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1) BEK nr 926 af 24/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-86191-000005 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Projektbeskrivelse Restaureringsprojekt i Skarum Å

Projektbeskrivelse Restaureringsprojekt i Skarum Å Projektbeskrivelse Restaureringsprojekt i Skarum Å Baggrund Skarum Å er et ca. 9.300m vandløb beliggende omtrentligt midt på mors. Skarum Å løber fra udspringet syd for Bjergby mod øst indtil udløbet i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold 1) BEK nr 526 af 24/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8156-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser om akvakultur 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2 og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden LBK nr 18 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

R A P P O R T Etablering af gydebanker i Egebæk samt etablering af omløbsstryg ved Egebæk dambrug.

R A P P O R T Etablering af gydebanker i Egebæk samt etablering af omløbsstryg ved Egebæk dambrug. R A P P O R T Etablering af gydebanker i Egebæk samt etablering af omløbsstryg ved Egebæk dambrug. // maj 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udført projekt... 3 2. Forventet effekt... 3 3. Forprojektet.... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Detailprojektering, vandløbsrestaurering Klitmøller Å, projekt 1 (AAL-1126) Detailprojektering

Detailprojektering, vandløbsrestaurering Klitmøller Å, projekt 1 (AAL-1126) Detailprojektering Detailprojektering, vandløbsrestaurering Klitmøller Å, projekt 1 (AAL-1126) 1012519 Detailprojektering April 2017 Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond: Danmark og Europa investerer

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale projekter om vandløbsrestaurering

Vejledning om tilskud til kommunale projekter om vandløbsrestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter om vandløbsrestaurering Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere