Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag uddybning af løsninger for Christiania"

Transkript

1 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre aftalen kort efter den 2. maj Aftalen indebærer, at hovedparten af de statsbygninger, som bruges til beboelse, bliver overdraget til en ny almen boligorganisation, som Christiania stifter. Beboerne vil blive lejere i den almene boligorganisation, og boligerne vil blive udlejet efter en venteliste efter objektive kriterier. Beboerne skal betale husleje efter de almindelige regler, men beboere med brugstilladelse vil få et særligt huslejetilskud. De bygninger, der bliver solgt til den almene boligorganisation skal genoprettes over en kort årrække. Det er den almene boligorganisation, der skal sørge for genopretningen. De statsbygninger, som bruges til erhverv og sociale og kulturelle aktiviteter, vil staten udleje til en fond, som videreudlejer lokalerne til brugerne. Fonden etableres af Christiania. De statsbygninger på volden, som bruges til beboelse, men som ikke kan sælges, og jorden under selvbyggerhusene vil blive udlejet til fonden eller direkte til beboerne. Det var en del af 2007-aftalen, at Realdania skulle købe byggegrunde af staten for ca. 110 mio. kr. Disse indtægter ville staten tilbageføre til Christiania som huslejetilskud og betaling for genopretning af bl.a. bygninger og voldanlægget. Imidlertid trak Realdania sit købstilbud tilbage efter, at Christiania i juni 2008 afviste at gennemføre aftalen. Løsningen må derfor justeres, så de manglende statslige indtægter modsvares af lavere statslige udgifter til genopretning af volden, forsyningsnettet og de statsbygninger, som staten beholder, samt til huslejetilskud. Den almene boligorganisation i 2007-aftalen Den almene boligorganisation får mulighed for at købe statslige bygninger med et samlet etageareal på ca m 2. For at tilgodese Christianias ønsker om bl.a. organisation og beboerdeltagelse, giver staten og kommunen dispensation fra en række regler i almenboliglovgivningen aftalen forudsætter, at den almene boligorganisation istandsætter bygningerne ift. tag og facade, brandsikring mv. Den forventede istandsættelsesudgift er omkring pr. m 2. Staten og Københavns Kommune yder betydelig økonomisk støtte til istandsættelsen, ligesom staten tilbyder et særligt lån til købet af statsbygningerne.

2 Side 2 Huslejen i den almene boligorganisation forventes at blive: ca. 580 kr./m 2 årligt før istandsættelse ca. 870 kr./m 2 årligt efter istandsættelse Det svarer til en månedlig husleje for en 100 m 2 lejlighed på ca kr. efter istandsættelse af bygningerne. Som del af 2007-aftalen er staten imidlertid indstillet på at give et særligt huslejetilskud til beboere, der i dag har en brugstilladelse. Som konsekvens af de manglende indtægter fra salg af byggegrunde til Realdania vil huslejetilskuddet dog blive reduceret. Med huslejetilskud forventes den månedlige husleje for en 100 m 2 lejlighed at blive ca kr. efter istandsættelse. Beboerne vil herudover have mulighed for at søge individuel boligstøtte hos kommunen. Hvis staten senere sælger nogle af de byggegrunde, Realdania ville have købt, vil statens indtægter i første omgang blive brugt til at dække statens underskud ved aftalen, og hvis der er penge tilbage herefter, vil de brugt på yderligere istandsættelse af de bygninger staten beholder, samt i muligt omfang til højere huslejetilskud. Christiniafonden i 2007-aftalen 2007-aftalen indebar, at Christiania skulle stifte en Christianiafond, der skulle leje statsbygninger, der rummer fællesaktiviteter, kulturelle og sociale aktiviteter, samt erhverv. Fonden skulle herefter videreudleje lokalerne til brugerne. Fonden skal have en bestyrelse på 11 personer, der sammensættes af fem personer fra Christiania og seks eksterne medlemmer. De eksterne medlemmer skal godkendes af staten. Den daglige drift skal varetages af en ekstern professionel administrator. Christianiafonden skal betale en samlet leje til staten for alle bygningerne, men der er taget hensyn til, at de sociale og kulturelle aktiviteter skal betale en lav husleje til fonden og dermed gives gode vilkår for at fortsætte. I gennemsnit skal fonden betale ca. 300 kr./ m 2 årligt før nødvendig istandsættelse og ca. 450 kr./ m 2 årligt efter istandsættelse af bygningerne. Da fonden derudover har omkostninger til bl.a. vedligeholdelse og administration bliver lejen for brugerne noget højere. Det forventes, at lejen for virksomheder vil blive ca. 520 kr./ m 2 årligt før istandsættelse ca. 700 kr./ m 2 årligt efter istandsættelse Den månedlige husleje for en virksomhed på 100 m 2 vil derfor være ca kr. før istandsættelse og ca kr. efter istandsættelse. Brugere der anvender lokaler til sociale og kulturelle aktiviteter forventes at skulle betale ca. 420 kr./m 2 årligt før istandsættelse ca. 510 kr./m 2 årligt efter istandsættelse

3 Side 3 Den månedlige husleje for et lokale på 100 m 2 anvendt til sociale og kulturelle formål, bliver huslejen derfor ca kr. før istandsættelse og ca kr. efter istandsættelse. Den umiddelbare istandsættelse af bygningerne gennemføres af staten og vil alene omfatte en grundlæggende opretning af bygningerne til brand, sikkerhed og sundhed. Yderligere istandsættelse af bygningerne betalt af staten forudsætter, at staten får indtægter fra salg af byggegrunde på Christianiaområdet. Lejevilkår i 2007-aftalen for beboerne i statsbygninger på volden De statsbygninger, der ligger på volden, kan staten ikke sælge. Beboerne i disse bygninger skal derfor leje boligerne direkte af staten. Såfremt et flertal af beboerne i de enkelte bygninger ønsker det, kan de dog vælge, at Christianiafonden i stedet skal leje bygningerne af staten. Beboerne kan herefter leje boligerne gennem Christianiafonden. Huslejen til staten vil blive omkring 450 kr./ m 2 årligt før nødvendig istandsættelse ift. brand, sikkerhed og sundhed. Dette svarer til en månedlig husleje for 100 m 2 på ca kr. Huslejen er fastsat med udgangspunkt i boligreguleringslovens bestemmelser og vil som udgangspunkt være den samme også efter den nødvendige istandsættelse. Staten kan på sigt modernisere boligerne, hvilket vil indebære en huslejestigning, der indebærer huslejer på mellem 800 og kr./ m 2 årligt, svarende til niveauet i den almene boligorganisation. Selvbyggerhuse i 2007-aftalen Beboerne i selvbyggerhuse skal enten direkte eller via fonden leje jorden under deres boliger. Jordlejen fastsættes på baggrund af en markedsmæssig betragtning under hensyntagen til christianialovens formål om, at beboerne generelt skal have mulighed for at blive boende. Lejen beregnes ud fra antal etagemeter i boligen. Som for beboerne i statsbygningerne på volden, kan beboerne i selvbyggerhusene beslutte, at Christianiafonden skal leje jorden af staten, hvorefter beboerne lejer via Christianiafonden. Beboere i bygninger, der skal afvikles som led i en genopretning af volden, kan dog ikke leje gennem Christianiafonden. Boligtildeling i 2007-aftalen Det er i øvrigt en del af 2007-aftalen, at udlejningen af ledige boliger i statsbygningerne og jorden under selvbyggerhuse sker efter et åbent og gennemskueligt ventelistesystem. I 2007-aftalen er det i den forbindelse forudsat, at 30% af boligerne udlejes efter anciennitet på en venteliste, og at 70% af boligerne udlejes efter særlige kriterier, hvor der bl.a. tages hensyn til Christianiaområdets særlige karakter. Alternativ løsning baseret på køb af statsbygninger I stedet for at vende tilbage til 2007-aftalen kan Fællesskabet eller beboerne i de enkelte bygninger købe hovedparten af statsbygningerne på Christianiaområdet.

4 Side 4 Det er statsbygningerne i det bymæssige område og statsbygningerne ved volden, som kan købes. Statsbygningerne på volden og jorden under selvbyggerhusene kan ikke sælges, men vil i stedet blive lejet ud på vilkår, der svarer til 2007-aftalen. Køber af de enkelte bygninger kan enten være Fællesskabet Christiania eller beboerne i de enkelte bygninger. Hvis beboerne i en bygning vælger selv at købe, skal det som udgangspunkt ske i form af en andelsboligforening. Boligerne kan således ikke sælges som ejerlejligheder. Hvis I inden den 2. maj beslutter at gå ind i en løsning baseret på køb af bygningerne, sender Slots- og Ejendomsstyrelsen efterfølgende de konkrete vilkår for køb af de enkelte bygninger til beboerne i bygningerne og til Fællesskabet, men hovedvilkårene for køb af bygninger kan ses nedenfor i afsnittet om vilkår. Når Slots- og Ejendomsstyrelsen har sendt de konkrete vilkår for køb af de enkelte bygninger, skal beboerne i de enkelte bygninger beslutte, om det er Fællesskabet Christiania, eller beboerne i den enkelte bygning, der skal købe. Det skal beboerne beslutte inden 15. august Det er flertallet af beboerne i bygningerne, der bestemmer, og det er kun personer med en gyldig brugstilladelse, der kan være med til at træffe beslutningen. Det skal dokumenteres overfor Slotsog Ejendomsstyrelsen, at der er flertal for beslutningen. Statsbygningerne på volden og jorden under selvbyggerhusene kan ikke sælges, men vil i stedet blive lejet ud til Fællesskabet Christiania eller til beboerne i bygningerne, og det er også i den forbindelse beboerne i bygningerne, der bestemmer, om det er Fællesskabet eller beboerne, der skal leje. Hvem er køber? (den juridiske person) I forbindelse med salg af statsbygningerne stiller staten krav om, at der skal være en robust juridisk køber, som skal købe bygningerne. Det gælder både, hvis det er Fællesskabet Christiania, der køber bygningerne, og hvis det er beboerne i de enkelte bygninger, der køber. Hvis beboerne i en flerbruger bygning vælger selv at købe, skal det som udgangspunkt ske i form af en andelsboligforening. Det skyldes dels, at staten kan stille garanti for de lån, der bliver optaget for at finansiere køb af bygningerne, og at staten derfor skal have tryghed for, at afdragene på lånene bliver betalt, dels at der er behov for et værn mod kriminelles indflydelse på Christianiaområdet. Den juridiske køber kan fx være en fond, der ejer bygningerne og lejer dem ud til beboerne, eller en andelsboligforening, hvor et flertal af beboerne ejer en andel, men der kan også være andre muligheder, som kan opfylde samme formål. Hvis det er en fond, som skal eje bygningerne, skal fondens bestyrelse have uafhængige eksterne medlemmer, som har særlige faglige kompetencer indenfor fx ejendomsadministration og jura. Det vil også være et krav, at fondens vedtægter

5 Side 5 godkendes af staten, og at administrationen af boligerne, herunder tildelingen af ledige boliger, varetages med bistand fra en ekstern administrator. Hvis det er en andelsboligforening, der skal eje bygningerne, stiller staten krav til vedtægterne for andelsboligforeningen og krav om, at det er en ekstern part, der administrerer boligerne, herunder tildelingen af ledige boliger. For at undgå penge under bordet ved overdragelse af boligerne vil det også være et krav, at handel med andelsboligerne sker gennem den eksterne administrator. Sælger af en andelsbolig vil dermed ikke have indflydelse på, hvem der overtager boligen. Generelle vilkår for køb af bygninger Hvis Fællesskabet eller beboerne i de enkelte bygninger ønsker at købe bygningerne, vil der være nogle generelle vilkår for købet, som vil indgå i købsaftalerne. Vilkårene er: Bygningen overtages i den stand, som den er på overtagelsesdagen, og staten har ikke ansvar for bygningens stand Fællesskabet/beboerne skal selv sørge for at finansiere køb og istandsættelse (staten kan dog stille garanti for dele af belåningen) En eventuel gevinst ved videresalg af bygningerne tilfalder staten Alle beboere med brugstilladelse skal have mulighed for at blive boende som lejere Salg gennemføres betinget af efterfølgende udstykning Ejerne af bygningerne skal være medlem af en grundejerforening Den forventede overtagelsesdag er 15. april 2012 Vilkårene gælder uanset, om det er beboerne i den enkelte bygning eller Fællesskabet, der er køber. Købsaftalerne vil i øvrigt blive indgået med betingelse om, at salget skal godkendes af Folketingets Finansudvalg. Boks 1. Vilkår for køb af statsbygninger Bygningerne: Bygningerne overtages, som de er og forefindes den dag, I overtager dem, og Slots- og Ejendomsstyrelsen foretager ikke genopretning eller andre arbejder på bygningerne, før de overdrages til jer. Hvis der er noget galt med bygningerne, er Slots- og Ejendomsstyrelsen ikke ansvarlig for problemerne. Bygningernes tilstand, herunder om de er lovlige i forhold til byggelovens regler mv., er derfor jeres risiko. Finansiering af købesummen: I skal selv sørge for den nødvendige finansiering af købesummen og istandsættelse, fx i en bank eller i et realkreditinstitut. Staten kan efter ansøgning stille garanti for de lån, som I optager for at kunne købe bygningerne og for dokumenteret istandsættelse. Hvis staten stiller garanti, vil det være et vilkår, at bygningen skal falde tilbage til staten, hvis I ikke overholder vilkårene for de lån, I optager. Gevinstklausul: Det er et vilkår ved salg af bygningerne, at en eventuel gevinst ved videresalg skal tilfalde staten. Ejerne vil ved et salg få dækket deres egen købesum med tillæg af eventuelle udgifter til forbedringer af bygningen. Hvis køber er en andelsboligforening, vil der også være en gevinstklausul for andelsboligerne, således at en evt. gevinst ved videresalg af den enkelte andel tilfalder staten. Andre beboere: Alle beboere med en gyldig brugstilladelse fra Slots- og Ejendomsstyrelsen skal have mulighed for at blive boende. Hvis køber er en andelsboligforening, skal beboere, der ikke ønsker af købe en andel, tilbydes at blive boende som lejere efter lejelovgivningens almindelige vilkår. Hvis det er en fond, der er køber, skal alle beboere med brugstilladelse tilbydes en lejekontrakt efter lejelovgivningens almindelige regler.

6 Side 6 Udstykning: Salg af bygningerne gennemføres betinget af efterfølgende udstykning. Det skal aftales nærmere med udstykningsmyndighederne (Københavns Kommune), hvordan udstykningen kan ske bygning for bygning. Grundejerforening: Det er et krav, at de kommende ejere af bygningerne er medlem af en grundejerforening, der skal dække Christianiaområdets nuværende arealer. Grundejerforeningen skal bl.a. sørge for at vedligeholde fællesarealer og for forsyningen på området. Overtagelsesdagen: Den forventede overtagelsesdag er 15. april Fra den dag er I ejere af bygningen, og I har en ejers almindelige rettigheder over bygningen. Indtil da er det staten, der ejer bygningen. Disse hovedvilkår kan blive suppleret af specifikke vilkår for de enkelte bygninger, hvor det af forskellige årsager, f.eks. fredningsbestemmelser, kan være nødvendigt at justere de endelige købsvilkår, så de kommer til at afvige fra hovedvilkårene. Slots- og Ejendomsstyrelsen vil imidlertid bestræbe sig på, at de endelige vilkår for købet af de enkelte bygninger så vidt muligt kommer til at svare til ovenstående. Salgspriser Bygningerne på Christiania vil blive udbudt til salg til en skønnet markedsmæssig værdi. Værdifastsættelsen vil være en gennemsnitspris pr. m 2 med udgangspunkt i, hvad den enkelte bygning bruges til bolig, erhverv eller sociale og kulturelle aktiviteter. Prisen vil være den samme uanset om det er Fællesskabet Christiania eller beboerne i de enkelte bygninger, som ønsker at købe. Der vil være forskel på salgsprisen alt afhængig af om bygningen sælges på udstykket eller på lejet grund. Salgspriser for bygninger i den bymæssige del (delområde 1) I den bymæssige del af Christiania vil der være tale om køb af bygninger på udstykket grund, dvs. at bygning og et stykke grund sælges sammen. I prisfastsættelsen er blandt andet taget hensyn til, at bygningerne på Christiania vurderes at være i dårlig stand. På den baggrund udbydes bygningerne i den bymæssige del af Christiania til salg for følgende priser: kr./m 2 for boliger, 500 kr/m 2 for bygninger, der anvendes til sociale/kulturelle formål og som udgangspunkt kr/m 2 for virksomheder. Salgspriser for bygninger ved volden (delområde 2) I området ved volden er det ikke muligt at sælge jorden under bygningerne, der vil derfor blive tale om salg af bygninger på lejet grund. Som for bygningerne i den bymæssige del, vil der være forskellige priser for arealer anvendt til beboelse, erhverv og sociale og kulturelle formål. For arealer anvendt til beboelse på lejet grund er salgsprisen kr. pr. m 2. Dertil skal der årligt betales 210 kr. i grundleje pr. m 2. Det betyder, at salgsprisen for en bygning på 100 m 2 er kr. Dertil skal der årligt betales kr. i grundleje (2011-niveau).

7 Side 7 For arealer anvendt til erhverv på lejet grund er salgsprisen kr. pr. m 2. Dertil skal der årligt betales 150 kr. i grundleje pr. m 2. Det betyder, at salgsprisen for en bygning på 100 m 2 er kr. Dertil skal der årligt betales kr. i grundleje (2011-niveau). I vurderingen af arealer anvendt til sociale og kulturelle formål er der ikke taget udgangspunkt i markedsværdien, da det er andre hensyn, som gør sig gældende for dem. Disse sælges derfor til 500 kr./m 2 uanset om de udbydes til salg på udstykket eller på lejet grund. Beregningseksempler For at anskueliggøre de månedlige omkostninger efter køb og eventuel istandsættelse af bygningerne på Christianiaområdet har SES opstillet tre eksempler. Med udgangspunkt i den differentierede salgspris er der udarbejdet et eksempel for en bygning til boliganvendelse på udstykket grund (Rosenhuset), en bygning til erhvervsanvendelse på lejet grund (Den Grønne Hal) og en bygning anvendt til kulturelle og sociale formål ligeledes på lejet grund (Børnehuset). Eksemplerne er udregnet udelukkende for at anskueliggøre hvilket udgiftsniveau et eventuelt køb vil medføre for beboere og virksomheder på Christiania, og skal derved kun opfattes som vejledende. De tre eksempler er udregnet med udgangspunkt i et 30-årigt lån med en fast rente på 5 pct. med 10 års afdragsfrihed. Der forudsættes et kontant indskud på 5 pct. af lånesummen. Staten stiller efter ansøgning garanti for købernes realkreditbelåning både til at finansiere købesummen og udgifter i forbindelse med en eventuel istandsættelse. En ny ejer af bygningerne vil desuden skulle afholde en række driftsomkostninger (se boks 2). Eksemplerne angiver priser både før og efter en eventuel istandsættelse. Der er taget udgangspunkt i cirka samme istandsættelsesniveau som i 2007-aftalen (se boks 3). Boks 2: Driftsomkostninger Forventede driftsomkostninger pr. m 2 pr. år: Forventede skatter og afgifter: 90 kr. Forsikring: 17 kr. Administration: 25 kr. Renovation etc. 21 kr. Bidrag til fællesomkostninger til grundejerforening: 17 kr. Vedligeholdelse: 111 kr. I alt pr. m 2. pr. år: 281 kr.

8 Side 8 Boks 3: Istandsættelsesniveau Istandsættelsesniveauet omfatter, som i 2007-aftalen, følgende: Tag og facade Brandsikring og flugtveje Sikkerheds og sundhedsmæssige forhold i øvrigt Tekniske basisinstallationer (vand, el, afløbsinstallationer og som hovedprincip fjernbaseret centralvarme) Myndighedskrav i øvrigt Dvs. det anførte istandsættelsesniveau omfatter ikke en egentlig modernisering, herunder køkken, bad og toiletfaciliteter. På baggrund af bygningssyn foretaget i år vurderes udgiften til denne istandsættelse at udgøre ca kr./m 2 inkl. moms (2011-niveau). Boks 4: Eksempel, Børnehuset (Nordområdet 168) Børnehuset er placeret ved volden (delområde 2) og sælges derved på lejet grund. Børnehuset anvendes til sociale og kulturelle formål. Børnehusets anvendelse til sociale og kulturelle aktiviteter medfører, at Børnehuset overdrages for 500 kr./m 2. Børnehuset omfatter 332 m 2. Salgspris (Inkl. indskud (8.300 kr.)): Årlige driftsomkostninger: Årlig ydelse på lånet: Samlet månedlig udgift uden istandsættelse: kr kr kr kr. Forventede udgifter til istandsættelse: kr. (Inkl. kontant indskud ( kr.)) Årlig ydelse på lånet (købesum og istandsættelse): kr. Samlet månedlig udgift efter istandsættelse: kr. Boks 5: Eksempel, Rosenhuset (Psyak 3) Rosenhuset er placeret i den bymæssige del af Christiania (delområde 1) og vil derfor blive udbudt til salg på udstykket grund. Rosenhuset anvendes til beboelse og er derfor til salg for kr pr. kvm. Rosenhuset omfatter 314 kvm. Købspris (Inkl. kontant indskud ( kr.)): Årlige driftsomkostninger: kr kr. Årlig ydelse på lånet: Samlet månedlig udgift uden istandsættelse: kr kr. Forventede udgifter til istandsættelse: kr.

9 Side 9 (Inkl. kontant indskud ( kr.)) Årlig ydelse på lånet (købesum og istandsættelse): Samlet månedlig udgift med istandsættelse: kr kr. Boks 6: Eksempel, Den Grønne Hal (Fabriksområdet 56) Den Grønne Hal er placeret ved volden (delområde 2) og anvendes til erhverv. Den Grønne Hals placering og anvendelse medfører, at Den Grønne Hal sælges på lejet grund. Den Grønne Hal omfatter 1271 kvm. Salgspris (inkl. kontant indskud (63.550)): Årlig grundleje: Årlige driftsomkostninger: kr kr kr. Årlig ydelse på lånet: Samlet månedlig udgift uden istandsættelse: kr kr. Forventede udgifter til istandsættelse: (Inkl. kontant indskud ( kr.)) Årlig ydelse på lånet (købesum og istandsættelse): Samlet månedlig udgift efter istandsættelse: kr kr kr. Lejevilkår for beboerne i statsbygninger på volden ved købsbaseret løsning Lovgivningen giver ikke staten mulighed for at sælge de statsbygninger, der ligger på volden (delområde 3). Beboerne i statsbygninger på volden må derfor leje deres boliger direkte af staten. Såfremt et flertal af beboerne i de enkelte bygninger ønsker, kan de vælge, at staten lejer bygningerne ud til Fællesskabet Christiania, som så videreudlejer til beboerne. Huslejen for beboerne i statsbygningerne på volden fastsættes med udgangspunkt i boligreguleringslovens bestemmelser og vil som udgangspunkt forblive uændret også efter en basal istandsættelse, som udelukkende omfatter ajourføring af sikkerheden i forhold til brand og sundhed. Huslejen til staten vil være omkring 450 kr./ m 2 årligt. Den månedlige husleje for en lejlighed på 100 m 2 vil derfor være kr. før istandsættelsen. Staten kan på sigt modernisere boligerne, hvilket vil indebære en huslejestigning til mellem 800 og kr. m 2. Lejevilkår for beboere i selvbyggerhuse (kun salgsløsning) Beboerne i selvbyggerhuse på hele Christianiaområdet vil få mulighed for at leje jorden under deres hus. Det er beboerne i det enkelte hus, som bestemmer, om det er Fællesskabet Christiania, som skal leje jorden af staten og videreudleje til beboeren, eller om beboerne ønsker at indgå en lejekontrakt direkte med staten.

10 Side 10 Jordlejen fastsættes på baggrund af en markedsmæssig betragtning under hensyntagen til christianialovens formål om, at beboerne generelt skal have mulighed for at blive boende. Lejen beregnes ud fra antal etagemeter i boligen. Boligtildeling i købsbaseret løsning Staten har som forudsætning for salg af statsbygningerne på Christianiaområdet, at boligtildelingen foregår efter et åbent og gennemskueligt system. Det skyldes dels, at der er åbnet mulighed for, at staten kan stille garanti for lån til køb af bygningerne, dels at der er behov for et værn mod kriminelle grupperingers eventuelle indflydelse. For statsbygningerne på volden (delområde 3), som staten ikke kan sælge, vil der være en åben venteliste. For de øvrige statsbygninger er Slots- og Ejendomsstyrelsen indstillet på inden 2. maj 2011 at aftale en samlet model, hvor et element kan være, at hver tredje ledige bolig bliver tildelt efter en objektiv venteliste, alternativt at Københavns Kommune får anvisningsret til hver tredje ledige bolig. Lokalplan og nybyggeri i begge løsninger Både 2007-aftalen og løsningen baseret på køb af statsbygningerne indebærer, at der åbnes for nybyggeri og tilbygninger til eksisterende huse på Christiania. Mulighederne for det skal reguleres af en lokalplan for området, der skal besluttes af Københavns Kommune. Slots- og Ejendomsstyrelsen ønsker, at lokalplanen i vidt omfang baseres på det lokalplanforslag som Christiania og Slots- og Ejendomsstyrelsen nåede til enighed om som del af 2007 aftalen og som Københavns Borgerrepræsentation vedtog i Der skal dog bl.a. foretages justering af byggefeltet på Røde Sols Plads, hvor Slots- og Ejendomsstyrelsen for at imødekomme ønsker fra Christianias naboer, ønsker at reducere et muligt byggeris omfang fra etagemeter til ca etagemeter. Herudover skal byggefeltet på Prærien ændres for at skabe et mere sammenhængende byggefelt. Slots- og Ejendomsstyrelsen er i øvrigt indstillet på, at Christiania får forkøbsret til byggefelterne i en periode på fem år. De indtægter, som staten får ved grundsalg, vil i overensstemmelse med christianialoven blive brugt til løsningen på Christianiaområdet. Løsning for husene på volden i begge løsninger Slots- og Ejendomsstyrelsen tilbyder, at der som led i en aftale med Christianias Fællesskab om en af de to ovenstående løsningsmuligheder indgås en endelig aftale om volden, som Christiania bakker op om, og som derfor kan gennemføres uden tvangsafvikling af bygninger. Slots- og Ejendomsstyrelsens foreslår, at der indgås en aftale, der berører væsentligt færre boliger end i de tidligere fremlagte forslag for den genopretning af volden, som er forudsat i christianialoven.

11 Side 11 Forslaget i hovedtræk Slots- og Ejendomsstyrelsen foreslår en løsning, hvor redanerne og bastionerne oprettes og deres ydersider friholdes for bebyggelse for at sikre, at de historiske træk kan aflæses. De bygninger, der skal afvikles, foreslås overvejende flyttet til enveloppen (mellem redanerne) og kurtinerne (mellem bastionerne). Bygningerne kan herudover flyttes til de byggefelter bag volden, som er angivet i lokalplanforslaget fra Hvis beboerne selv flytter eller fjerner boligerne vil staten endvidere give økonomisk kompensation på mellem kr., afhængig af boligernes størrelse. Slots- og Ejendomsstyrelsen er samtidig indstillet på at aftale overgangsperioder for de boliger, der skal fjernes fra deres nuværende placering. Overgangsperioden kan være op til fem år. Overgangsperioden og tilbuddet om økonomisk kompensation kan alene omfatte lovligt byggeri og beboere med brugstilladelse. Udover fjernelse og flytning af et begrænset antal boliger skal der som led i aftalen ske en opretning af volden i øvrigt, herunder ved genplantning af voldkronetræer, opretning af voldprofilen, oprensning af magasindamme, forbedring af stiforhold og adgangsveje mv. Proces Slots- og Ejendomsstyrelsen foreslår, at der nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der inden den 1. maj 2011 kan indgå en aftale. Arbejdsgruppen skal sammensættes med repræsentanter fra Slots- og Ejendomsstyrelsen og fra Christiania. Det er vigtigt, hvis der skal indgås en aftale, at Christianias repræsentanter har mandat til at indgå aftaler på vegne af beboerne i de bygninger, der berøres af en aftale. Gennemførelsen af en aftale om volden skal begynde i august Hvad sker der, hvis Christianias Fællesskab siger nej til både 2007-aftalen og til købsmuligheden? De to muligheder for Christianias fremtidige ejerformer, der er lagt frem i dette brev, er ment som en invitation til Christianias Fællesskab om at indgå i en løsning for området. Slots- og Ejendomsstyrelsen er derfor også indstillet på at indgå i drøftelser med Christianias repræsentanter om de nærmere vilkår for de to løsninger. Det er imidlertid vigtigt, at I er opmærksomme på fristen den 2. maj 2011 for en tilbagemelding til Slots- og Ejendomsstyrelsen om hvilken af de løsninger, som Christianias Fællesskab ønsker. Hvis Christiania som Fællesskab ikke siger klart ja til en af de to løsninger eller undlader at svare inden for fristen, vil Slots- og Ejendomsstyrelsen gå videre med tilbud til beboerne i de enkelte statsbygninger om køb uden Fællesskabets medvirken. Vilkårene for beboernes køb af bygningerne vil i øvrigt være de

12 Side 12 samme. Beboerne i statsbygningerne på volden, der ikke kan sælges, vil ligeledes få tilbud om at indgå lejekontrakter, ligesom beboerne i blivende selvbyggerhuse vil få tilbudt jordlejekontrakter. Da tilbuddet om en samlet aftale om volden forudsætter, at Fællesskabet er aftalepart og er forpligtet på gennemførelsen af en aftale, gælder tilbuddet kun, hvis Fællesskabet siger ja til en af de to løsninger. Hvis Fællesskabet ikke ønsker at være en del af en løsning for Christiania, vil staten søge en løsning for volden direkte med beboerne. Processen fra nu Mandag den 4. april 2011 kl er alle interesserede fra Christiania inviteret til orienteringsmøde med Slots- og Ejendomsstyrelsen om de to løsningsmuligheder på Christianshavns Gymnasium. Derefter skal Fællesskabet senest 2. maj 2011 give besked til Slots- og Ejendomsstyrelsen om, hvilken løsning Fællesskabet ønsker. Hvis Fællesskabet vælger at gå tilbage til aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre aftalen kort efter 2. maj. Hvis Fællesskabet vælger en løsning baseret på køb af statsbygningerne, sender Slots- og Ejendomsstyrelsen kort efter 2. maj de konkrete vilkår for køb af de enkelte bygninger til beboerne i bygningerne og til Fællesskabet. Derefter skal beboerne i de enkelte bygninger senest 16. august 2011 beslutte, om det er beboerne i de enkelte bygninger, eller det er Fællesskabet, der skal købe bygningerne. Efter 16. august 2011 vil salget af bygningerne blive gennemført, og der vil blive indgået lejeaftaler for de bygninger, som ikke kan sælges. Det forventes, at denne proces vil kunne afsluttes omkring 15. april Hvis Fællesskabet siger nej til de to løsninger, eller ikke svarer inden 2. maj, sender Slots- og Ejendomsstyrelsen kun de konkrete vilkår for køb af de enkelte bygninger til beboerne i bygningerne, og beboerne skal derefter tage stilling til, om de ønsker at købe bygningerne og leje dem, der ikke kan sælges. Slots- og Ejendomsstyrelsen er åben for drøftelser om de nærmere vilkår for de to løsninger frem til 2. maj 2011, hvor Christiania som fællesskab skal have besluttet sig for en af de to løsninger, og styrelsen vil i øvrigt opfordre så mange som muligt til at møde op til orienteringsmødet den 4. april 2011.

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau Notat 25. september 2008 Udvikling af Christianias udspil 9. september 2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen er af finansministeren i brev af 11. september 2008 blevet bedt om at vurdere Christianias udspil

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves.

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. Forslag til lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet 1 Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. 2 Loven træder i kraft 15. juli 2013. 1. Indledning Bemærkninger

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

AMAGER BOLIG, Preben Larsen / Statsaut. ejendomsmægler

AMAGER BOLIG, Preben Larsen / Statsaut. ejendomsmægler Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Polensgade 4, 1. th., 64 m2 i klassisk stil - Polensgade 4, 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Pæn 2 værelses med billig boligafgift.

Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Pæn 2 værelses med billig boligafgift. Elbagade 33, 2. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

Salgsbetingelser. for. Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande

Salgsbetingelser. for. Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande Salgsbetingelser for Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande 26-03-2015 Sag: 2015/02953 S A L G S B E T I N G E L S E R for I budrunde: Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj, 7330 Brande Grunden udbydes til salg

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc

UDBUDSMATERIALE. Januar 2015 Boc UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde til erhvervsgrund til parkeringsplads mm. i forbindelse med opførelse af dagligvarebutik og beboerhus

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

3 værelses andelslejlighed med 10 min til City

3 værelses andelslejlighed med 10 min til City Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 3 værelses andelslejlighed med 10 min til City Sognefjordsgade 4, 1. th. 2300 København

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Der henvises til sælgers oplysningsskema

Salgsopstilling. Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Der henvises til sælgers oplysningsskema Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding Tlf.: 79 38 13 44 www.andelsboligmaeglerne.dk, E-mail - andel@kuben.dk Salgsopstilling Købspris 750.000 Udbetaling 750.000 Mdl. husleje brutto kr. 4.671 Mdl. husleje

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

4 værelses lejlighed i pæn stand

4 værelses lejlighed i pæn stand Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 4 værelses lejlighed i pæn stand Peter Bangs Vej 75, 1. tv. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere