Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC"

Transkript

1 Til NASDAQ Copenhagen 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse 6/2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling Torsdag den 5. marts 2015, kl , i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S. Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde. Før generalforsamlingen vil der fra kl blive serveret kaffe og kage. Der vil ikke være servering efter generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse. 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Øvrige forslag fra bestyrelse eller aktionærer: a) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier. b) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for c) Ændringer af vedtægter vedrørende bestyrelsens beslutningsdygtighed. 8. Eventuelt. Ad dagsordenens punkt 5: Følgende medlemmer af bestyrelsen foreslås genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Stine Bosse, Angus Porter, Søren Thorup Sørensen og Pieter Knook. Bestyrelsen foreslår valg af Benoit Scheen som nyt medlem af bestyrelsen. Ad dagsordenens punkt 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. TDC A/S Teglholmsgade København C Tel Internet: TDC A/S CVR-nr København

2 11. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Side 2 af 6 Ad dagsordenens punkt 7 a: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier i overensstemmelse med selskabslovens regler. Selskabets beholdning af egne aktier kan ikke overstige 10 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ad dagsordenens punkt 7 b: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender nedenstående kontantvederlag til bestyrelsen for bestyrelsesarbejdet, inkl. arbejde i bestyrelsesudvalg, i Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen godkender, at der kan stilles personalegoder til rådighed for medlemmer af bestyrelsen, f.eks. fri telefon. Honorartype Kontant vederlag 2015 Ordinært bestyrelsesmedlem DKK Næstformand DKK Formand DKK Revisionsudvalg, medlem DKK Revisionsudvalg, formand DKK Vederlagsudvalg, medlem DKK Vederlagsudvalg, formand DKK Nomineringsudvalg, medlem DKK Nomineringsudvalg, formand DKK Ad dagsordenens punkt 7 c: Bestyrelsen foreslår, at som følge af valg af et yderligere bestyrelsesmedlem og bestyrelsen derfor består af et lige antal medlemmer, at 15, stk. 2 i selskabets vedtægter ændres således, at der efter første punktum indsættes følgende: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Den foreslåede ændring af vedtægterne, vil blive lagt på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, senest onsdag den 11. februar oo0oo-- Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for generalforsamlingen nominelt kr. fordelt i aktier á nominelt 1 kr. eller multipla heraf. I medfør af vedtægternes 10, stk. 1 og 2, er det de ejer- og stemmeforhold, som er noteret eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, dvs. pr. torsdag den 26. februar 2015, kl , som er bestemmende for aktionærernes ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Forslagene under punkt 7 a) og 7 b) kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt flertal. Forslaget under punkt 7 c) kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget. Senest onsdag den 11. februar 2015 vil følgende dokumenter være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm: (1)

3 11. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Side 3 af 6 indkaldelsen, (2) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) Årsrapport 2014 (engelsk version), (5) forslag til ændrede vedtægter og (6) formularer til anvendelse ved afgivelse af fuldmagt samt til afgivelse af stemmer pr. brev på generalforsamlingen. Aktionærer, der ønsker årsrapport for 2014 kan tilgå den via investor.tdc.dk/annuals.cfm eller få den tilsendt elektronisk, ved at rette henvendelse til TDC på telefonnummer eller ved til Aktionærerne kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af Årsrapport 2014, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i TDC-koncernen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet pr. brev til selskabet eller ved til Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen. Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om Årsrapport 2014 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, og via Computershare A/S' hjemmeside, Bestilling af adgangskort skal ske senest fredag den 27. februar 2015, kl Ved bestilling af adgangskort vil det være muligt at bestille en af selskabet betalt parkeringsbillet til brug ved parkering ved Bella Center til generalforsamlingen. Parkeringsbilletten skal være placeret synligt i forruden af bilen. Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, og via Computershare A/S' hjemmeside, ved brug af Nem-ID eller Computershare brugernavn og adgangskode. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest fredag den 27. februar 2015, kl Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved til Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med torsdag den 5. marts Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved til Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/currentagm.cfm, og via Computershare A/S' hjemmeside, ved brug af Nem-ID eller Computershare brugernavn og adgangskode. Alternativt kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/currentagm.cfm, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved til En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest kl , onsdag den 4. marts En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

4 11. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Side 4 af 6 Fremsendelse pr. brev kan ske til TDC A/S, Teglholmsgade 1, G-455, 0900 København C eller Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte. Bestyrelsen Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås valgt til bestyrelsen: Vagn Sørensen, formand, 55 år. Cand. merc., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Formand for bestyrelserne i FLSmidth & Co. A/S, FLSmidth A/S, Select Service Partner Ltd. og én af dette selskabs dattervirksomheder samt Scandic Hotels AB, Automic Software GmbH, TIA Technology A/S og Bureau Van Dijk Electronic Publishing BV. Næstformand for bestyrelsen i DFDS A/S. Medlem af bestyrelserne i JP/Politikens Hus, Air Canada, Braganza AS, Lufthansa Cargo AG, Nordic Aviation Capital A/S, Royal Caribbean Cruises Ltd. og C.P. Dyvig & Co. A/S. Direktør for GFKJUS 611 ApS og E-force A/S. Seniorrådgiver i Morgan Stanley og EQT Partners. Pierre Danon, næstformand, 58 år. Civilingeniør, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Jurist, Faculté de Droit Paris II Assas, MBA, HEC School of Management, Paris, Formand for bestyrelsen i Voila. Næstformand for bestyrelsen i AgroGeneration. Eksternt bestyrelsesmedlem i Ciel Investment Limited og Standard Life plc. Stine Bosse, 54 år. Cand.jur., Københavns Universitet, Strategic Agility Programme, Harvard Business School, Formand for bestyrelserne i Det kongelige Teater, Rådet for Samfundsansvar, BØRNEfonden og Københavns Kunst Festival. Næstformand for ChildFund Alliance. Medlem af bestyrelserne i Aker ASA og Allianz Group. FN talsmand for the Millennium Development Goals Advocacy Group til bekæmpelse af verdens fattigdom og sult. Angus Porter, 57 år. M.A. (naturvidenskab) og Ph.D., University of Cambridge, 1978 og Chartered Engineer. Adm. direktør i the Professional Cricketers Association i England. Uafhængig senior bestyrelsesmedlem i Punch Taverns plc. Delt bestyrelsesformandskab i Direct Wines Limited. Søren Thorup Sørensen, 49 år. Cand. merc. (Aud.), Copenhagen Business School, Statsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse), Advanced Management Programme, Harvard Business School, Formand for bestyrelserne i K & C Holding A/S og Boston Holding A/S. Næstformand i bestyrelserne for Kirkbi AG, Interlego AG, Topdanmark A/S, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S. Medlem af bestyrelserne i Falck Holding A/S, LEGO A/S, Koldingvej 2, Billund A/S, LEGO Juris A/S, Kirkbi Invest A/S og Merlin Entertainments PLC. Adm. direktør i Kirkbi A/S, Kirkbi Invest A/S og Koldingvej 2, Billund A/S.

5 11. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Side 5 af 6 Pieter Knook, 56 år. M.A. in Electrical Sciences at Trinity Hall, Cambridge University, Formand for Pulsant Limited, The Institution JSPM AB og Better Generation Group Ltd. Formand for bestyrelsen i Pulsant Limited. Medlem af advisory board for Bill & Melinda Gates Foundation. Eksternt bestyrelsesmedlem i CertiVox og wot.io. Angel Investor i Cambridge Angels og venture Partner hos Octopus Investments Ltd. Gæsteprofessor, Innovation, University of Cambridge. Benoit Scheen, 48 år. M.A. (datalogi) og B.A. (økonomi og samfundsvidenskab), University of Namur Belgien, 1990 og Venture Partner hos Volta Ventures. Af de syv kandidater er seks kandidater uafhængige og én kandidat ikke-uafhængig. Pierre Danon betragtes som ikke-uafhængig, fordi pågældende i løbet af 2013 og 2014 i egenskab af konsulent har leveret en række ydelser til selskabet mod vederlag. Henvendelser vedrørende ovenstående kan ske til TDC på eller

6 11. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TDC Side 6 af 6 TDC er den ledende kommunikations- og home entertainment virksomhed i Skandinavien og den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark med et stærkt nordisk fokus. TDC består af forretningsenhederne Consumer, Erhverv, Wholesale, Norge, Sverige samt omkostningscentret Operations/Channels/Hovedkontoret. TDC børsnotering Aktier: NASDAQ Copenhagen. Reuters TDC.CO. Bloomberg TDC DC. Nominel værdi DKK 1. ISIN DK

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013 Som aftalt i forbindelse med Restruktureringen, der er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelserne nr. 31 dateret 2. oktober 2012 og nr. 32 dateret 5. november 2012, indkalder TORM A/S hermed til en ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere