POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: DATO: JOURNALNUMMER K TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Centerleder Anni Schøtt, teamleder Gitte Faurby Hansen, teamleder Susanne Madsen, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Centerleder Anni Schøtt, Formålet med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 42

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Tilsynet har indtryk af et særdeles veldrevet tilbud. Det er tilsynets indtryk, at centerlederen og de to teamledere udgør en meget kompetent ledelsesgruppe og driver et tilbud med tilfredse beboere, pårørende og medarbejdere. Fønixgården er veletableret i sin pædagogik og med hensyn til administrative, økonomiske og organisatoriske forhold. Tilsynet har ikke set noget, der giver bekymring, henstillinger eller påbud. Hele skemaet nedenfor er ikke gennemgået. Hvor der er nyt siden sidst, er det fremhævet med fed. Henstillinger Påbud Der er ikke givet henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger fra sidste tilsyn at følge op på. Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud fra sidste tilsyn at følge op på. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 42

3 Tema Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet, og hvor mange pladser er der? Formål Formålet er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Beskrivelse Der visiteres efter almenboliglovens 105 stk. 2, og 115 stk. 2 og 4. De lyder: 105. Stk. 2. Regionerne eller kommunerne kan overlade til selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være byg- og driftsherre af almene ældreboliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 115 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til kommunale almene ældreboliger og til selvejende institutioner til etablering af almene ældreboliger, herunder almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der etableres ved 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 42

4 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et regionsråd på grundlag af den årlige rammeaftale med regionens kommuner skal etablere almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til disses etablering ved 1) nybyggeri, 2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende institutioner, som er etableret efter den tidligere bistandslovs 112, 92 i den tidligere lov om social service og 108 i lov om social service. Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens kvalitetsstandarder og overordnede målsætning for området? (gælder kun kommunens egne tilbud) Der er 24 pladser. Siden sidst: Vi drøftede forskellige områder. Bl.a. forklarede Anni, at Fønixgården har søgt og fået kr. fra forebyggelsesfonden til et konkret projekt om tre beboere. Fønixgården har aktuelt en terminal borger, der passes i hjemmet. Det kræver ekstra midler, når borgeren er i sin lejlighed og ikke i dagsbeskæftigelsen, fordi der skal være personale til stede til at tage sig af borgeren. Anni har søgt om at få dagtaksten overført fra dagtilbuddet til Fønixgården men har fået afslag. Belægningsprocenten er 100. Struer Kommunes overordnede målsætning er gennemgået på temadage på hele Center Nord. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 42

5 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 42

6 Tema Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs). Formål Formålet er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Beskrivelse Siden sidst: Der er nu udarbejdet tegninger til snoozelhuset, det skal hedde Rødkælken. Huset skal have toilet og skal lægges i forbindelse med nogle af de udhuse, der allerede er på grunden. Der er etableret en anlægspulje på kr. fra Fønixgården. Det dækker ikke hele udgiften. Bålhuset er færdigt og har været brugt rigtig meget. Bad og toiletforhold. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet Der er køkkenhave på naboarealet. Der står en bil og en gammel traktor, som beboerne kan arbejde med. Udelivet fylder godt. Lokalområdet bruges til arrangementer og oplevelser i stedet for længere ture væk fra området. Dette af hensyn til økonomien som ikke længere rækker til længere ture. Koloni ture er blevet for dyre på grund af overenskomstmæssige krav om timetal. På Fønixgården kan der godt være en medarbejder til 4 beboere i aftenvagten, men på koloni skal der være minimum 2 til 4 beboere. Hver beboer har egen lejlighed med bad og toilet. Fønixgården har fortsat egen rengøring. Service- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 42

7 bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud mæglerne fører tilsyn med standarden. Det kommunale tilsyn udfører ikke en egentlig kontrol af rengøringsstandarden. Der er tale om en generel vurdering af, om forholdene ser ud til at være i orden. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 42

8 Tema Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Formål Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Beskrivelse Papirer med personfølsomme oplysninger opbevares sikkert. Ja. Elektroniske dokumenter sikres ved personligt login. Computere står i aflåste personalerum, kontorer mv. Siden sidst: Det har givet store frustrationer på Fønixgården, at overgangen til det nye citrix system har givet så dårlige forbindelser. Det virker fortsat ikke, som det skal. Ventetiden på hjælp fra IT-afdelingen er lang. Alle medarbejdere har været igennem de tre regelsæt, og der skrives under på kendskab også ved nyansættelse. Introduktionsmappen omfatter bl.a. de tre regelsæt. Efter en måned laves der et opfølgningsmøde med nyansatte, hvor introduktionen gennemgås og følges op. Herudover holdes der hvert halve år endnu et intromøde for alle nyansatte. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 42

9 Råd og vejledning Henstilling Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 42

10 Tema Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Formål Formålet er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Beskrivelse Siden sidst: Der er ikke sket ændringer i brugerbetalingen i Brugerbetalingen er ikke steget i 2012 kosten er blevet dyrere men vasken er blevet billigere, så det går lige op. Der betales under halvdelen for kosten i forhold til prisen på plejehjem i kommunen, og der købes økologisk og frisk grønt. Vaskepulverdosering er blevet optimeret med et doseringsanlæg og der har betydet besparelser på vaskedelen. Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi? Det er blevet besluttet, at beboerne skal have en begravelsesopsparing. Det er konstateret, at regninger ikke nødvendigvis bliver betalt ved dødsfald, hvis boet ikke er stort nok og en begravelse er dyr. Der findes en organisation, der tager sig at begravelsesopsparinger. Ja, kost, rengøring og vask. Man kan fravælge. Nogle beboere har egen vaskemaskine og fravælger vask. Ja. Det sørger kontaktpersonen for. Kontorpersonalet foretager kontrol af hvert enkelt regnskab. Der laves budgetter og føres løbende regnskab for hver enkelt beboer. Fønixgården følger kommu- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 42

11 nens regnskabsregulativ. Fønixgården samarbejder kun med to banker af hensyn til overskueligheden. Pårørende kan godt få indflydelse på økonomien. Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Siden sidst: Der er strammet lidt op siden sidst. Der må ikke være så mange penge på kontoret, og fremover skal der være to ansatte, der skriver under, når der hentes penge. Karen, kontoransat, gennemgår løbende den enkelte beboers regnskab og afstemmer kassen med boner osv. Struer Kommunes regulativ følges. Beboerne har en konto, og en opsparingskonto kan etableres, hvis beboeren har flere penge, så en bedre rente kan opnås. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 42

12 Tema Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Formål Formålet er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Beskrivelse Siden sidst: Samarbejdet fungerer godt. De pårørende inddrages så meget som muligt. Støttevennekredsen er fortsat aktiv og havde møde torsdag. De pårørende taler om at oprette en fond, hvor der sættes penge ind til at betale for mad og husleje til personalet under koloniophold. Der er et bruger-pårørenderåd med en forretningsorden, der mødes 4 gange årligt. Rådet består af to beboere, to pårørende, to personalerepræsentanter, centerlederen og funktionslederen. Dagsordenen er meget forskellig. Der følges op med referater og nyhedsbreve. Herudover er der et pårørenderåd, der hedder Fønix. Dette råd skal sikre brugernes interesser f.eks. på det praktiske, økonomiske og sundhedsmæssige område. Tilsynsrapporterne sendes til pårørenderepræsentanterne enkeltvis til høring. Ja. Nej. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 42

13 Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 42

14 Tema Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Beskrivelse Siden sidst: Nej. Drøftet konkret situation. Ja. Hvis det bliver aktuelt, vil orienteringen ske skriftligt. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 42

15 Tema Medicinadministration Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Foreligger der en standard for medicinudlevering? Formål Formålet er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Beskrivelse Siden sidst: Der er meget få fejl. Et eksempel er, at to ansatte gensidigt tror, at den anden har givet medicinen. Fejlen fanges ved morgenevalueringen, hvor der følges op på, om hver enkelt beboer har fået den medicin, pågældende skal have. Der skal fortsat indberettes til Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Der følges hele tiden op på medicinering. Fra 1. januar 2011 kræver Sundhedsstyrelsen, at der indberettes fejl omkring medicin i et dertil udviklet system om utilsigtede hændelser. Personalet uddannes løbende. Der er kendskab til vejledningerne. Formidling til nyansatte varetages og tages jævnligt op. Der er introforløb til nyansatte. Ja. Ja. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 42

16 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 42

17 Tema Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter mm? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Beskrivelse Fønixgården sørger for, at hver beboer får et årligt sundhedstjek hos egen læge, fordi beboergruppen har svært ved at give udtryk for, om og hvor det gør ondt. Beboerne går henholdsvis til omsorgstandpleje og til privat praktiserende tandlæger. Halvdelen af beboerne er tilknyttet den regionale tandpleje. Alle medarbejdere har været på 1. hjælps kursus og sorgkursus. 3 timers første hjælp og 2,5 timers sorgmodul. De har fået genopfrisket hjertemassage og anvendelse af hjertestarter. Der arbejdes med motion og kost. Der kommer en uddannet pædagogisk massør en gang i ugen. Der kommer også en fysioterapeut. Der er indkøbt en god massagebriks, som står i baderummet, det er her beboerne får massage. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 42

18 Tema Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Formål Formålet er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Beskrivelse De pårørende tilbydes drikkevarer til arrangementer, men medarbejderne får ikke alkohol til fester eller ved andre lejligheder på Fønixgården. Huset har et alkometer. Der er ikke en politik for beboerne. De må ryge og drikke som i ethvert andet privat hjem. Der er ingen brugere pt. der ryger. Der må ikke ryges på fællesarealerne. Der finder ikke misbrug sted blandt beboerne. Ja. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 42

19 Tema Tilbuddets målgruppe Formål Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Beskrivelse Målgruppen er uændret personer fra 18 år og op med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, med udviklingshæmning i sværere og sværeste grad. Sværere grad svarer til IQ område med behov for vedvarende støtte og hjælp. Sværeste grad svarer til IQ område under 20 med problemer omkring kontinens, kommunikation og mobilitet og kræver vedvarende pleje. Målgruppen har behov for fysisk hjælp, guidning og struktur hele døgnet. Mange har svære kommunikationsproblemer, sociale problemstillinger og fysiske og psykiske handicaps, udfordrende/udadreagerende adfærd og har massivt behov for hjælp til at klare almindelige dagligdags funktioner. Siden sidst: Der er rejst en beboer, vedkommende er hjemtaget til handlekommunen, og der er i stedet kommet en kørestolsbruger, der passer ind i målgruppen. En beboer er blevet dement og en er terminal. Ja. Visitationen sker i Handicap og psykiatri. Ønsker om revisitation tages sædvanligvis op i forbindelse TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 42

20 Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud med handleplansmøderne. Selve revisitationen foregår via visitationsgruppen i administrationen. Det tages op i forbindelse med handleplansmøderne. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 42

21 Tema Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. Formål Formålet er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Beskrivelse Der er ikke sket ændringer i den overordnede pædagogik siden sidste tilsyn. Grundpædagogikken er den anerkendende tilgang. Der arbejdes med pædagogisk systematisk arbejdsmetode. Der bliver mere struktur for beboerne, så deres hverdag styrkes. Der kan ses små fremskridt. Alle medarbejdere har samme viden, og det virker rigtig godt. Fønixgården arbejder stadig med projekter om systematisk, pædagogisk metode sammen med bl.a. Siden sidst: Der er købt KRAP kursus hos et psykologselskab fra Skive for alle medarbejdere på Fønixgården. Der er tale om et kursus af 10 dages varighed med start november. Kurset holdes sammen med Fjordbo. Kurset kan betragtes som en form for overbygning til Førnixgårdens anerkendende pædagogik. Alle får en lærebog. Ikke alle har været lige begejstrede for at skulle med, men det giver god mening, at alle skal igennem det samme kursus, så alle kender samme metoder og teorier. Anni er færdig med sin master til næste sommer. Er i gang med organisationspsykologi. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 42

22 Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Man fokuserer på de ting, beboerne er gode til. Man tilbyder hjælp, anerkender vrede og utilpashed, og registrerer og tolker på beboernes adfærd efter en systematik. Man vokser af anerkendelse. Holistisk tilgang. Ja. Beboerne har både brug for struktur og anerkendelse. Ja. Der arbejdes meget med bostedssystemet. Der arbejdes med at tydeliggøre handleplanerne. Bostedssystemet har et program, hvor handleplanens mål og delmål kan indsættes, så man arbejder mere med dem i hverdagen. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 42

23 Tema Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt. inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Formål Formålet er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Beskrivelse Siden sidst: Der har været 2 magtanvendelser i 2012 og ingen i 2013 ind til nu. Siden sidst: Der er ikke mange magtanvendelser. Der har været en del voldsindberetninger. Varmen har påvirket beboerne, og det har været svært med 3 ugers sommerferien med vikarer. En beboer er trappet ud af noget medicin, som hidtil har virket dæmpende, og det har givet uro, men forældrene har insisteret. Der er også mange på barsel med vikarer. Især beboerne i Blå reagerer meget på vikarerne. Der er hele tiden konkrete tiltag for at hindre magtanvendelse. Psykologen inddrages. Der arbejdes meget i teamet. Der anvendes kollegial supervision. De pårørende, der ønsker det, får information om magtanvendelserne. Magtanvendelserne tages også op på handleplanmøderne. Ja. Både voldsregistreringer og magtanvendelser sendes til den pædagogiske konsulent. De bliver også drøftet på teammøder. Der bliver fulgt op på voldsregistreringerne med individuel supervision TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 42

24 Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud med en af de uddannede supervisorer. Det er personalets adfærd, der skal ændres, ikke beboernes. Ja, på teammøderne drøftes de konkrete situationer. I bosted beskrives magtanvendelsen i dagbogen, og her foretages en refleksion over magtanvendelse og fremtidig håndtering. Det skal sikres, at det sker hver gang. Ja, beboernes evne til at tackle frustrationer. De fysiske rammer. Overgang mellem en aktivitet til en anden. Nej. Der foretages registrering og indberetninger, der behandles i sikkerhedsgruppen. Man snakker med beboerne konkret. De pårørende involveres efter behov. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 42

25 Tema Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Formål Formålet er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Beskrivelse Socialkonsulenterne fra Struer Kommune skal selv udarbejde den overordnede handleplan for de borgere, som Stuer Kommune er handlekommune for. Fønixgården udarbejder de pædagogiske planer. Aktuelt sammensættes der medarbejdergrupper på tre personer med - så vidt muligt - forskellig faglig baggrund til at varetage tre beboeres handleplaner. Der er lavet målbare gradueringer i handleplanerne, så der kan vurderes og ændres på handlinger. På den måde kommer handleplanen meget med i det daglige arbejde. Pårørende og beboere er med på handleplanmøderne og her holdes også trivselssamtaler ud fra den enkeltes forudsætninger. Det er kontaktpersonerne, der tager sig af trivselssamtalerne. Siden sidst: Nogle kommuner laver selv handleplaner andre gør ikke, og der er ikke altid enighed om tidspunkter for handleplansmøder og hvem, der afgør tidspunktet for møderne. Fønixgården modtager ros af borgernes handlekommuner for handleplanerne. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 25 af 42

26 Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? Ja. Der arbejdes dagligt i forhold til de mål og delmål, der opstilles i handleplanerne. Handleplanerne tages op årligt på et handleplansmøde. Der indkaldes med et års varsel til handleplanmødet. Det er på selve mødet, man taler med medarbejderne fra dagtilbuddet. Mange ting aftales undervejs. Nogle gange er det meget små problemer, der drøftes på møderne. Ja, det gør der i handleplanen. Fønixgården forsøger at rekvirere en handleplan helst inden den formelle visitation for at finde ud af, hvilke fysiske hensyn der skal tages, og hvilken medicin den kommende beboer bruger. Der er dog ikke altid udarbejdet handleplaner. Der er rundvisning og snak med pårørende. Der er kontakt med tidligere bosted og pårørende, og der udarbejdes plan for flytningen med tidligere personale. Fønixgårdens kontaktpersoner er i vagt de første indkøringsdage og er med på det tidligere bosted et par dage for at lære beboeren og dennes rutiner at kende. Der bruges en del tid på indkøringen, ca. 40 timers ekstra arbejde. Det første handleplanmøde holdes efter ca. 3 måneder. Der udarbejdes en pædagogisk struktur straks og derefter en handleplan. Der anbefales brug af to forskellige banker for at lette medarbejdernes arbejde. Læge kan også flyttes. Budget skal også være TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 26 af 42

27 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud på plads. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 27 af 42

28 Tema Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. Formål Formålet er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Mulige emner Beskrivelse Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? Trivsel indgår i handleplanen, hvor der er spørgsmål om trivsel ud fra forskellige parametre på sidste side i handleplanen. Til hverdag er alle beboere i dagtilbud. Nogle er kun halvtids Beboernes hverdag er fyldt med mange aktiviteter trods besparelser. Der er både svømning og musikdage. For dem der ikke har behov er en af de to svømmedage sparet væk. Aktiviteter i dagtimerne skal arrangeres fra dagtilbuddet dvs. værkstedet. Hvordan afholdes disse? På handleplanmøderne, hvor beboeren kommer ind til den sidste del af handleplanmødet. Hvordan er kontakten mellem brugere og Kontakten er anerkendende ud fra stedets pædagogik. Personalet arbejder meget med, hvad der personale? sker i samspillet mellem beboerne. Fønixgården ser meget på, hvordan beboerne trives sammen og laver tiltag for dem sammen. Personalet motiverer beboerne med sociale tiltag f.eks. gåture, film, cykling, så det samtidig kan indgå i de daglige behov hos den enkelte for f.eks. motion eller socialt samvær. Der er to musikdage på Fønixgården. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 28 af 42

29 Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Der er svømmetimer også. Der er meget fokus på kost og motion. Personalet har stor indføling med hver enkelt beboer, og kan med den viden være på forkant og hindre, at der opstår behov for magtanvendelse. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 29 af 42

30 Tema Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Formål Formålet er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse Beskrivelse Beboerne har indflydelse bl.a. via beboerrådsmøder, som afholdes hver 6. uge. Møderne fungerer rigtig godt, og beboerne er med til at bestemme små, konkrete ting som mad og udflugter. Brugerne har indflydelse på det, de kan på deres udviklingsstade som typisk svarer til en alder omkring 1-2 år. F.eks. på, hvem man vil være sammen med, påklædning, motion, hvornår en ansat skal hjælpe. Hverdagsting. Personalet forsøger at opfange beboernes signaler. Siden sidst: Der er stort engagement i beboerrådet. Beboerne taler om mere end mad og tør spørge, kan lytte. Der kommer ønsker fra dem der kan og andre er bare med og lytter. Fønixgården har gode frivillige. En kommer fast mandag og torsdag og går ture med beboere. Hverdagen er meget struktureret og i weekender er der plads til ture og andet. De fleste er ude at gå hver dag. Ansættelse og afskedigelse. Økonomi. Rengøring. Husdyr. Der er et bruger-pårørenderåd og et rent pårørenderåd. Se tidligere. Ja, det gør der bl.a. på beboerrådsmøderne og på beboer-pårørendemøderne. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 30 af 42

31 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 31 af 42

32 Tema Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige Formål Formålet er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Beskrivelse Siden sidst: Kommunerne er fortsat uenige om definitionen og dermed betalingen for visse hjælpemidler til beboerne. Beboernes hjemkommuner kalder hjælpemidlerne for APV hjælpemidler, som skal aflaste personalet og derfor mener, de, at Struer Kommune skal betale. Struer Kommune betragter hjælpemidlerne som personlige og sender regningen til hjemkommunen. Der er aktuelt en sag mellem Struer og Hedensted indbragt for Ankestyrelsen. Beboeren har et hjælpemiddel til låns i perioden. Der er loftlifte i fællesarealerne, og det er Fønixgårdens, men resten er personlige. Der benyttes mange forskellige hjælpemidler på Fønixgården. Der er lavet forflytningsplaner i alle lejligheder, og billedmateriale om brugen af hjælpemidlerne til den enkelte beboer. Der er uddannet to forflytningsvejledere begge er ergoterapeuter. Efter instruktion fra forflytningsvejlederne. Der er lavet forflytningsplaner for alle, og der er uddannede forflytningsvejledere. Det er kontaktpersonerne, der tager sig af den daglige vurdering TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 32 af 42

33 hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud i samarbejde med hjemkommunernes specialister. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 33 af 42

34 Tema Ledelse og personale i tilbuddet Mulige emner Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? Formål Formålet er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Beskrivelse Fønixgården har primært ansat ergoterapeuter og pædagoger. Hertil kommer pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter og omsorgsassistenter og HK personale på kontoret. Siden sidst: Der har været et større udredningsarbejde i gang i forbindelse med indgåelsen af en lokalaftale for ergoterapeuterne. De indgåede lokalaftaler var ikke blevet godkendt af ETF, hvilket først er opdaget nu. Det har ført til udbetaling af overarbejdstillæg 5 år tilbage til alle ergoterapeuter. Lokalaftalen er nu lavet og vagtplanen hænger godt sammen. Der er ansat et psykologselskab fra Skive til at køre et KRAP kursus for alle medarbejdere på Fønixgården. Der er tale om et kursus af 10 dages varighed med start november. Kurset holdes sammen med Fjordbo. Kurset kan betragtes som en form for overbygning til Førnixgårdens anerkendende pædagogik. Alle får en lærebog. Ikke alle har været lige begejstrede for at skulle med, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 34 af 42

35 men det giver god mening, at alle skal igennem det samme kursus, så alle kender samme metoder og teorier. Anni er færdig med sin master til næste sommer. Er i gang med organisationspsykologi. Der er søgt midler til et projekt om tre af de mest ressourcekrævende borgere. Projektet ser på problemer og løsninger frem for beboernes ressourcer, fordi projektet handler om arbejdsmiljø. Så der arbejdes på at få problemstillingerne til at fylde mindre for personalet. I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? Der kommer en social og sundhedsassistentelev snart. Der er to pædagogstuderende, en i hver team, de startede 1. august og slutter februar En medarbejder har været på et 8 ugers kursus i vejledning og skal tage sig af de to studerende. Der er en meget bredt sammensat personalegruppe som svarer til beboernes behov. Fønixgården er bevidst om at bruge de forskellige fagligheder i stedet for at alle laver det samme. To ergoterapeuter har det store sanseintegrationskursus. En har taget vejlederuddannelse, og det forventes, at der skal tages social og sundhedsassistentelever fremover. Arbejdet foregår i MEDgruppen og udviklingsgruppen og på temadage og til MUSsamtalerne. Når der er statusdage i januar ses der på, hvilke kurser der har været i løbet af året, og på hvilke TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 35 af 42

36 Hvordan sikres implementering og fastholdelse af den opnåede viden i personalegruppen? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og brugere om den? Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af hhv. ledelsen og medarbejderne? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? kurser, der fremadrettet skal være, så der lægges planer et par år frem. Nyt personale undervises af eksisterende personale i deres særlige kompetencer. Der foregår også vidensdeling og undervisning på teammøder og personalemøder. En stor del af videregivelse af viden foregår også ved evalueringerne i form af sidemandsoplæring. Der er stor faglig sparring. Ledelsen: På Fønixgården går det fint og det fungerer godt med de to koordinatorer og med personalet i øvrigt. Siden sidst: Der er faldende sygefravær. Der har kun været en enkelt sygesamtale. Den sygdom, der er stammer fra problemer, der skal opereres for. De kortvarige sygdomstilfælde er der ikke mange af. Der er mange barsler og dermed vikarer. En assistent er rejst efter at være kommet tilbage fra barsel. En vikar rejser før tid. Der bliver ikke indkaldt vikarer ved sygdom. For at reducere arbejdsmængden på dage med lav bemanding er der nøjagtige planer for, hvad der skal nås alt efter personaledækning. Planerne er grønne, gule eller røde afhængigt af personalemængden, og aktivitetsniveauet afspejler dette rød er situationen med færrest på arbejde. I en rød situation vil det f.eks. være sådan, at en beboer, der skal til svømning senere på dagen ikke TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 36 af 42

37 Hvordan sikres medarbejdernes viden om tilbuddets procedurer, retningslinjer og regler? kommer i bad den morgen. Det er helt klart for personalet, hvad de skal prioritere på de forskellige dage. Indførelsen af planerne har haft den effekt, at sygefraværet er faldet. I dag ved medarbejderne, at kommer de ikke på arbejde, skal kollegerne løbe stærkere, for der kaldes ikke vikarer ind. Så de enkeltstående sygedage er stort set forsvundet. Personalet har selv været med til at lave de kulørte arbejdsplaner. Det har givet stor accept i personalegruppen. Medarbejderne er meget bevidste om at gå til tiden og overlevere ufærdige arbejdsopgaver til den der møder ind i næste vagt i stedet for at blive på overtid. Der afspadseres og afvikles timer, så der ikke udbetales, og medarbejderne har ydet en stor indsats for at tingene til at hænge sammen. Nye medarbejdere introduceres via mentorer og der er udførlige personalehåndbøger. Mentorordningen er udbygget, så mentoren følger op på intromappen og spørger ind til, om den nye medarbejder kan komme ind i kulturen, og hvilken tilgang man ønsker på stedet. Mentorordningen er formaliseret og standardiseret siden sidst, så alle mentorerne har det samme udgangspunkt. Tilbydes de ansatte supervision og hvor ofte? Der er 4 årlige gruppesupervisioner med Grethe Pedersen. Hver tredje onsdag er der individuel supervision og hver tredje onsdag er der gruppesupervision. Personalet er opdelt i to teams med 14 medarbejdere og faste vikarer. Der er en koordinator fra hvert team. Der er koordineringsmøder hver 14. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 37 af 42

38 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud dag mellem ledelse og de to koordinatorer. Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 38 af 42

39 Tema Særligt tema på tilsynsbesøget Mulige emner Konsekvenser af, at tilsynet overgår til Silkeborg, og hvornår. Formål Formålet er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger inden for et givent område Beskrivelse Drøftet overgangen til tilsyn fra Silkeborg. Starttidspunktet er ikke kendt for Fønixgården, fordi tilbud, der er etableret efter almenboligloven, først skal godkendes, inden de går over. Alle tilbud skal ny godkendes, men derudover skal tilsynet godkende, at Fønixgården hører hjemme under tilsynet i Silkeborg. Det sker næppe til 1. januar Struer Kommunes tilsyn vil fortsat føre tilsyn på de tilbud, der ikke overgår til Silkeborg fra 1. januar Det er muligt at følge med i udviklingen af Socialtilsyn Silkeborg på hjemmesiden: Fønixgården skal have udarbejdet en ny virksomhedsplan, det ville være hensigtsmæssigt at dreje samkøre dette arbejde med godkendelsesprocessen. Aktuelt er planen opdateret med de nye mål og fotos, men den går fra 11-13, så der skal arbejdes med en ny. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Ingen OK TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 39 af 42

40 Råd og vejledning Henstilling Påbud TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 40 af 42

41 Tema Høringssvar og eventuelle ledelsesbemærkninger Afsender Anni Schøtt har i mail af 6. september 2013 afgivet høringssvar. Svaret er indarbejdet i teksten. Formål Høringssvar fra pårørenderåd og eventuelle ledelsesbemærkninger til tilsynsrapporten Svar og bemærkninger Det ser Godt ud jeg ved ikke hvor meget vi skal rode i udbetaling til ergoterapeuter??, men måske skrive at de indgåede lokalaftaler var ikke blevet godkendt af ETF, hvilket først nu er opdaget og det har ført til en ekstra udbetaling af overarbejds tillæg 5 år tilbage til alle egoterapeuter, lokalaftalen er nu lavet og vagtplanen hænger godt sammen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 41 af 42

42 Tema Diverse materialer Type Fønixgården har fremsendt en personaleoversigt forud for tilsynet. Formål Eventuelle bilag udleveret fra tilbuddet Beskrivelse Oversigten er scannet til sb-syssagen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 42 af 42

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54

TILSYNSRAPPORT Bofællesskabet Bjerggade 50 og Botilbuddet Bjerggade 54 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 02-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-4-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Bofællesskabet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 07.04.10 Forrige tilsyn udført den 18.11.09 Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.08 Forrige tilsyn udført den 20.11.07 Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 09.06.11 Forrige tilsyn udført den 31.01.11 Tilsynet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 28.06.2012 Forrige tilsyn

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 18.11.11 Forrige tilsyn udført den 09.06.11 Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 31.01.11 Forrige tilsyn udført den 07.04.10 Tilsynet

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl

Døgninstitution Nasippi. Box 505, 3913 Tasiilaq Telefon +299 981574 mail nasippi@greennet.gl LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Kollegiet Aalkjær Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen, Lise Jakobsen, Susanne Andersen og Anne Kirk Tilsynet udført den 03.05.2012

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 16.05.12 Forrige tilsyn udført den 18.11.11 Tilsynet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fønixgården Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 16.05.12 Forrige tilsyn udført den 18.11.11 Tilsynet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012

TILSYNSRAPPORT Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Rosengården, Østerbrogade 16, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 4. juli 2012 Forrige

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved Lemvig Kommune: Bakkebo ANMELDT TILSYN DEN: 09.12.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer: 041291-2011 2 Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gadepulsen, Kapelvej 47, 2. sal, 2200 København N Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen Tilsynet udført d. 4. februar 2011, kl. 17.00-19.00

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn d.5.marts 2008 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Per Ludvig Pedersen, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Vangevej SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Lemvig Kommune: Bofællesskabet Vangevej SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Vangevej ANMELDT TILSYN DEN: 21.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument 1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00 Sagsnummer:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 20.06.12 Forrige tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 29-08-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-3-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for RessourceCenter Ydre Nørrebro, Ragnhildgade 1, 2100 Kbh Ø Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen, MR Børn Tilsynet udført d. 31. januar 2011

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 04.07.2011 Forrige tilsyn

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Dagskolen Nordjylland Aktivitets og samværstilbud Knivholtvej 24 9900 Frederikshavn Afdelingsleder Karen Henriksen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune. den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Pensionatet Mette Marie, Københavns Kommune den 8. oktober 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Pensionatet Mette

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2009

Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Voksen og Sundhed Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon :76 29 29 29 Telefax: 75 60 28 48 voksenservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Tilbuddets navn: Reballegård OK-Centret

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Socialpsykiatri Syd Den Blå Ambassade Anmeldt tilsyn Den 5. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Den Blå Ambassade, Damtoften 6 A-B, 5600 Faaborg blev udført af

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet

Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Jour.nr.: 4-17-24/2 Tilsynsrapport 2007 Øresundshjemmet Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20-08-2007 Telefon: 49191212 E-post: oresundshjemmet@fredensborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere