Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven."

Transkript

1 Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en folkeoplysende forening at tilbagebetale tilskud efter folkeoplysningsloven, der er ydet for perioden samt at udelukke for tilskud i en periode på 3 år. «brevdato» Statsforvaltningens brev til en advokat Ved brev af 20. december 2005 til Statsforvaltningen Hovedstaden har De på vegne foreningen Azusa klaget over Københavns Kommunes beslutning af 18. marts 2005 om tilbagebetaling af tilskud efter folkeoplysningsloven, der er ydet for perioden samt udelukkelse for tilskud i en periode på 3 år. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at kommunen har været berettiget til at kræve, at Azusa dokumenterede de oplysninger, herunder medlemstal, som dannede grundlag for tilskuddet, på trods af, at kommunen tidligere lagde det af Azusa oplyste til grund for udbetalingen af tilskuddet. For så vidt angår fremgangsmåden ved stikprøvekontrol, herunder afholdelsen af denne finder statsforvaltningen, at der i folkeoplysningsloven ikke er fastsat nærmere regler, der påviser, hvordan en stikprøvekontrol skal foretages, men afgørende efter loven er, at kommunen holder kontrol med, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER:HONKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Vedrørende kommunens vejledningsforpligtigelse finder statsforvaltningen, at medlemsbegrebet er et så grundlæggende aspekt i folkeoplysningsloven samt i forhold udmåling af tilskud, at det almindeligvis ikke forventes, at kommunen udover, hvad der fremgår af de af kommunen udarbejdede retningslinier for tilskud til folkeoplysning, skulle have oplyst om tilskudsberettiget medlemskreds. For så vidt angår tilbagebetaling af tilskud, der er modta-

2 get i årene finder statsforvaltningen, at kommunen i medfør af folkeoplysningsloven har været berettiget til at kræve tilbagebetaling af tilskud, ligesom kommunen findes berettiget til at udelukke foreningen fra tilskud. Statsforvaltningen finder ikke, at udelukkelsesperioden på tre år i sig selv udgør uforholdsmæssig lang tid. Nedenfor redegøres for Deres klage, kommunens udtalelse og statsforvaltningens nærmere begrundelse for udtalelsen, hvori de relevante retsregler refereres. Statsforvaltningen skal beklage den lange sagsbehandlingstid over for Dem og Deres klient, foreningen Azusa. Klagen I brev af 20. december 2005 har De indgivet følgende klage: Som advokat for Azusa, skal jeg herved påklage den beslutning, som Kultur og Fritidsforvaltningen har truffet den 18. marts Min klient har nu overvejet forholdene, og er fortsat af den opfattelse, at afgørelsen er truffet ud fra urigtige forhold, samt usaglige argumenter. Folkeoplysningsudvalget forsøgte gennem flere år, at modsætte sig, at min klient modtog tilskud. På møde afholdt den 19. januar 2004, bliver det mellem Forvaltningen og AZUSA aftalt, på hvilket grundlag tilskud for 2000, 2001 og 2002 skulle udbetales. Der foreligger intet notat udarbejdet i Forvaltningen, dette på trods af, at Forvaltningen har notatpligt. Det bekræftes dog i skrivelse af 28. juni d.å.., at det er korrekt, at parterne har aftalt, at tilskud for årene skulle udbetales på rekonstruerede opgørelser. Udregning af tilskud og efterfølgende udbetaling udfører Forvaltningen på dette grundlag uden anmærkninger. På trods heraf, godkender Forvaltningen ikke efterfølgende fremgangsmåden og kræver yderligere dokumentation af AZUSA mange måneder efter. Forvaltningen har i den forbindelse ikke haft ulejlighed med, at kontakte den statsautoriserede revisor Per Krogh Rants, som har underskrevet ansøgningsskemaerne, som sådan har det professionelle ansvar og indsigt i hvor mange medlemmer Azusa havde. SIDE 2

3 Det skal her præciseres, at det har været drøftet om deltager i fester også har været registreret som medlemmer. Dette forhold opstår først i Tidligere havde man intet om festmedlemmer. Der blev i forbindelse med år 2003 lavet en særlig stikprøvekontrol blandt klubbens medlemmer. For så vidt angår stikprøvekontrollen, har jeg noteret mig, at Forvaltningen ikke har besvaret min forespørgsel om, på hvilken måde denne er gennemført, kun at der er hjemmel til dette. Efter min klient har haft mulighed for aktindsigt, kan det konstateres, at der intet foreligger i sagen som dokumenterer den konkrete fremgangsmåde og det konkrete resultatet af stikprøvekontrollen. For at få et retvisende billede, af min klients store arbejde i lokalmiljøet, skal det nævnes, at størsteparten af medlemmerne i Azusa er af anden etnisk baggrund. De har således ikke kultur for, at skulle besvare skrivelser som bliver fremsendt fra det offentlige. Det har derfor ikke, forbavset ledelsen i Azusa, at meget få medlemmer har besvaret en sådan henvendelse, hvilket forvaltningen ligeledes må have erfaring med fra lignende sager. På vegne af min klient, skal jeg derfor anmode om, at få belyst forvaltningens erfaring på netop dette område... Det er således min opfattelse, at Forvaltningen ikke har varetaget sin opgave med at vejlede og råde min klient i nærværende sag i forhold til Oplysningslovens formål. Det forekommer umiddelbart sådan, at Forvaltningen under hele forløbet, har været af den opfattelse, at min klient ikke var berettiget til at få udbetalt tilskud i.h.t. Folkeoplysningsloven, og nu blot anvender en anden metode til at sikre, at dette ikke finder sted. Det er min klare opfattelse, at såfremt der havde været korrekt sagsbehandling fra begyndelsen af denne meget gamle sag, ville resultat have ført til en anden afgørelse til fordel for min klient. Ligesom min klient havde haft mulighed for at få løbende korrekt vejledning og rådgivning gennem hele sagsforløbet. Kommunens udtalelse Statsamtet har i brev af 26. september 2006 med udgangspunkt i en henvendelse fra foreningen Azusa anmodet Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, om en SIDE 3

4 havns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, om en udtalelse om sagen. I den anledning kan Kultur- og Fritidsforvaltningen om sagen oplyse og udtale følgende: Baggrund Foreningen Azusa havde gennem flere år ansøgt om tilskud efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget havde meddelt afslag på foreningens ansøgninger. Afslagene blev i medfør af folkeoplysningslovens 41 påklaget af foreningen. Baggrunden for klagesagen var alene et spørgsmål om, hvorvidt foreningen Azusa kunne defineres som folkeoplysende (og dermed havde krav på tilskud efter folkeoplysningsloven), eller om Azusas ansøgning måtte afslås med henvisning til, at Azusas aktiviteter henhørte under anden lovgivning (ungdomsklub virksomhed). Ifølge 2 i den dagældende folkeoplysningsbekendtgørelse, kunne der ikke ydes tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. Da Folkeoplysningsudvalgets begrundelse for afslaget ikke opfyldte forvaltningslovens krav til begrundelser og da det ikke kunne anses for sandsynliggjort, at Azusas aktiviteter henhørte under anden lovgivning, tildelte kommunen i december 2003 foreningen Azusa tilskud efter fast beregningspraksis, således at foreningen fik udbetalt tilskud efter folkeoplysningsloven med tilbagevirkende kraft for perioden , i alt kr. Tilskuddets størrelse blev fastsat på baggrund af medlemsoplysninger og virksomhedsregnskaber fra foreningen godkendt af statsautoriseret revisor. Foreningen havde i forbindelse med fremsendelsen af ansøgningerne for de pågældende år skrevet under på, at den fornødne dokumentation for bl.a. medlemmernes egenbetaling forelå og at de for tilskudsberegningen tilgrundliggende medlemsoplysningerne i øvrigt var korrekte. I henhold til de gældende retningslinier for tilskud til folkeoplysning er det et krav, at medlemmerne betaler kontingent til foreningen, og at foreningen kan redegøre for indbetalingen i sit regnskab. Det er endvidere praksis at medlemmer skal deltage fast og kontinuerligt for at kunne medregnes i medlemsgrundlaget. Stikprøvekontrol Azusa blev i overensstemmelse med kommunens retningslinier for tilskud til folkeoplysning udtrukket til stikprøvekontrol angående regnskabet for Til brug for stikprøveundersøgelsen indsendte foreningen en medlemsliste på 227 navne. I overensstemmelse med kommunens retningslinier for stikprøvekontrol tilskrev Kulturog Fritidsforvaltningen foreningens medlemmer for at sikre, SIDE 4

5 gens medlemmer for at sikre, at de havde været medlem af foreningen og betalt kontingent i I den forbindelse blev Kultur- og Fritidsforvaltningen opmærksom på, at Azusa havde udsendt et brev til sine medlemmer, hvori foreningen efter forvaltningens opfattelse opfordrer de unge til, at de - uanset hvilket forhold de har haft til foreningen - skal meddele kommunen, at de har været medlem. Brevets formulering viser, at foreningen er klar over, at der er forskel på faste medlemmer og såkaldte festmedlemmer, jf. efterfølgende bemærkninger. Ifølge folkeoplysningslovens 4, stk. 3 litra 5 skal en folkeoplysende forening bygge på aktivt medlemskab for at kunne udløse tilskud. "Festmedlemmer" falder ikke ind under denne kategori, og kan derfor ikke udløse tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Efter et møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om brevet og medlemslisten erkendte Azusa at der var sket en fejl og indsendte en revideret medlemsliste, som indeholdt navne på 61 medlemmer, der deltog i faste folkeoplysende aktiviteter og betalte kontingent. Af disse kunne foreningen tildeles tilskud for 22, som man kunne dokumentere kontingentbetaling for. På grund af stikprøvekontrollens resultat, herunder den store forskel i antallet af medlemmer, der var opgivet for 2003 og det faktiske antal medlemmer, der kunne dokumenteres at have betalt kontingent til en folkeoplysende aktivitet efter folkeoplysningslovens og kommunens retningslinier, fandt Kultur- og Fritidsforvaltningen det nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af dokumentationen for foreningens medlemstal for årene efter reglerne om stikprøvekontrol. Forskellen på almindelig regnskabsaflæggelse og stikprøvekontrol er, at sidstnævnte er en mere dybdegående undersøgelse af foreningens regnskab. Ved en stikprøvekontrol efterprøves det enkelte medlems betaling og deltagelse i aktiviteterne ved at sammenholde underskrevne medlemskvitteringer og indbetalinger samt ved at spørge de angivne personer på medlemslisten, om disse reelt har været medlem af pågældende forening. For 2000, 2001 og 2002 havde Azusa opgivet at have henholdsvis 84, 184 og 249 medlemmer. Der var således en markant forskel mellem disse medlemstal og de 22 medlemmer, der reelt kunne udløse tilskud i 2003 ligesom det var påfaldende, at medlemstallet i hvert fald for 2001 og 2002 lå på nogenlunde samme niveau som det af foreningen oprindeligt for 2003 oplyste medlemstal (227), der som tidligere nævnt omfattede "festmedlemmer", der ikke kan udløse folkeoplysningstilskud. SIDE 5

6 Azusa havde i et brev den 27. september 2004 bl.a. forklaret, at foreningen ikke havde opbevaret medlemsoplysninger fra de tidligere år, som lever op til retningslinierne for stikprøvekontrollen. Det skal understreges, at folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. indestår for, at foreningerne har kendskab til de grundlæggende betingelser for, at der kan modtages støtte efter folkeoplysningsloven. Dette fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som også Azusa anvendte. Ansøgningsblanketten blev underskrevet af den samlede bestyrelse. Endvidere står foreningen inde for, at foreningen har det nødvendige kendskab til kommunens retningslinier for folkeoplysning, der udleveres til foreningerne henholdsvis er offentligt tilgængelige. Det er således i strid med de gældende regler at foreningen ikke kan dokumentere de oplysninger, der har ligget til grund for ansøgningerne. Hertil kommer, at det efter Kultur- og Fritidsforvaltningens opfattelse virker påfaldende, at foreningen på den ene side gennem flere år klager over Folkeoplysningsudvalgets afslag med det formål at opnå støtte efter folkeoplysningsloven, og på den anden side undlader at opbevare de for støtten nødvendige oplysninger. Azusa meddelte, at foreningen ikke var i stand til at lægge yderligere materiale frem som dokumentation for tilskuddet. Dermed er der efter reglerne fastsat i medfør af folkeoplysningsloven ikke tilstrækkelig dokumentation for, at Azusa har haft de medlemmer, som foreningen har fået tilskud til. Det var på baggrund af de foreliggende oplysninger sammenfattende Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at den først indsendte medlemsliste for 2003 og brevet til medlemmerne og "festmedlemmerne" var et forsøg på at omgå tilskudsreglerne. Denne vurdering må sammenholdes med, at foreningen ikke som krævet i folkeoplysningsloven/reglerne fastsat i medfør heraf kan fremlægge dokumentation for foreningens medlemstal for årene På den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 17. marts 2005, at Azusa i henhold til folkeoplysningslovens 30 skal betale det samlede tilskud på kr. for perioden tilbage. Herudover blev Azusa udelukket fra tilskud for 3-årig periode, jf. folkeoplysningslovens 32. SIDE 6

7 Kommunens supplerende udtalelse Ved brev af 11. april 2007 har Statsforvaltningen stillet en række supplerende spørgsmål i forhold til foreningen Azusa. Disse supplerende spørgsmål besvares i det følgende. Hvordan er de omhandlede tilskud til Azusa for og 2003 nærmere blevet fastsat og efter hvilke retningslinier er tilskuddet udregnet? Indledningsvis kan generelt oplyses følgende: Det følger af folkeoplysningsloven at hver kommune skal udarbejde regler for tilskud mv. i henhold til folkeoplysningsloven. Københavns Kommunes gældende retningslinier for tilskud til folkeoplysning fremgår af følgende link: [Udeladt.] Generelt kan oplyses, at når der godkendes tilskud til foreninger (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) beregnes disse tilskud på baggrund af foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år jf. retningslinierne for tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens 15 vedr. aktivitetstilskud og 23 vedrørende driftstilskud. Når der beregnes aktivitetstilskud (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) sker dette på baggrund af foreningens aktive medlemmer under 25 år og de godkendte holdaktiviteter, hvor halvdelen af deltagerne på holdene er under 20 år. Det er et krav for tilskud, at medlemmerne deltager fast, planlagt og kontinuerligt i aktiviteterne samt betaler kontingent. Hvert år beregnes satsen for aktivitetsog holdtimetilskuddet på baggrund af samtlige indkomne ansøgningers medlemstal under 25 år samt de samlede holdtimer sammenholdt med den budgetmæssige tilskudsramme. Satserne kan derfor variere fra år til år. Er tilskuddet givet på bestemte betingelser? Tilskuddet er givet på de grundlæggende betingelser og forudsætninger, der fremgår af folkeoplysningsloven og kommunens retningslinier for folkeoplysning, og som gælder alle folkeoplysende foreninger, herunder Azusa. I hvilket omfang er foreningen Azusa gjort bekendt med retningslinierne for tilskud og de eventuelle betingelser for tilskuddet samt retningslinier for stikprøvekontrol? Indledningsvis skal for god ordens skyld understreges, at Azusa i årene 1998 og 1999 havde modtaget støtte efter folkeoplysningsloven. Foreningen var derfor allerede af den SIDE 7

8 grund bekendt med reglerne og procedurerne for folkeoplysningstilskud. Azusa var således ikke en "ny" forening, da foreningen modtog afslag for året Som tidligere oplyst indestår folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. for, at foreningerne har kendskab til de grundlæggende betingelser for, at der kan modtages støtte efter folkeoplysningsloven. Dette fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som også Azusa anvendte. Ansøgningsblanketterne for de pågældende år ( ) blev underskrevet af den samlede bestyrelse for Azusa. I denne forbindelse står foreningen inde for, at foreningen har det nødvendige kendskab til de gældende regler. De væsentligste krav for at modtage støtte fremgår af ansøgningsskemaet, ligesom der er en henvisning til de gældende retningslinier for området. Eksempelvis fremgår bl.a. følgende af ansøgningsskemaet for 2001: "... Foreningen skal løbende føre regnskab med antallet af aktivitets- og holdtimer, da disse skal dokumenteres ved regnskabsaflæggelsen. Foreningens årsregnskab skal opstilles så kontingent og evt. I,. deltagerbetaling kan aflæses for aldersgrupperne... Modtager foreningen et tilskud mindre end kr. aflægges et dokumenteret årsregnskab revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer..." Af de nugældende retningslinier for folkeoplysning fremgår af pkt (om stikprøvekontrol), at Kultur- og Fritidsforvaltningen til enhver tid kan indkalde regnskab og andet materiale til kontrol fra en forening og at foreninger der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven på forlangende skal give det ønskede materiale til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Endvidere fremgår af punkt 8 (Revisionsinstruks for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) bl.a., at foreningens dispositioner skal være i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, at foreningen skal overholde tilskudsbetingelserne i henhold til folkeoplysningsloven mv., at registreringen af foreningens medlemmer skal være korrekt, at de registrerede anvendte timer skal være korrekte og, at deltagerbetalingen skal være dokumenteret og korrekt. SIDE 8

9 Bestemmelserne fremgår af retningslinierne for folkeoplysning, der ligger offentligt tilgængeligt på Samtlige foreninger ved således, at der bliver foretaget stikprøvekontrol. Det skal endvidere understreges, at det af Azusas regnskaber for de pågældende år præcist fremgår, hvor stor den konkrete deltagerbetaling har været. Da regnskabet som sagt blev revideret af statsautoriseret revisor, må det selvfølgelig forudsættes, at de nødvendige indtægtsbilag for en sådan indtægtspostering foreligger, d.v.s. at den fornødne dokumentation for medlemmernes egenbetaling foreligger og at de for tilskudsberegningen tilgrundliggende medlemsoplysninger i øvrigt er korrekte. Sammenfattende må således fastholdes, at samtlige foreninger - herunder Azusa - har pligt til at sætte sig ind i de gældende regler og betingelser for at få tilskud efter folkeoplysningsloven, at bestyrelsesmedlemmerne ved deres underskrift står inde for at kende og overholde disse regler, og at alle foreninger - herunder Azusa - ved, at der gennemføres stikprøvekontrol for også ad denne vej at sikre, at de krav, der gælder for alle foreninger, bliver overholdt. Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningens kompetence omfatter heller ikke spørgsmål om hensigtsmæssigheden af den kommunale forvaltnings sagsbehandling, herunder ekspeditionsfejl og personalets optræden. Sådanne spørgsmål henhører under borgmesteren og kommunalbestyrelsen i kommunen. Klager over, hvorvidt sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, rettes til Folketingets Ombudsmand. SIDE 9

10 Statsforvaltningens kompetence omfatter alene de kommunale myndigheder. Selvejende institutioner eller private virksomheder, der udfører kommunale opgaver efter aftale med kommunerne, er ikke omfattet af tilsynet. Heller ikke virksomhed, der udøves af myndigheder med tilknytning til en kommune men med selvstændig kompetence, er omfattet af statsforvaltningens kompetence. Statsforvaltningens kompetence viger endvidere i det omfang, hvor kommunens afgørelse kan påklages til anden administrativ myndighed. Statsforvaltningen kan således jf. ovenstående ikke behandle sager vedrørende folkeoplysningsudvalgets virksomhed, idet folkeoplysningsudvalget har selvstændig kompetence og de konkrete beslutninger efter folkeoplysningsloven, der træffes af folkeoplysningsudvalget, kan indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. lovens 41. Statsforvaltningen kan først herefter tage sager, der er startet i folkeoplysningsudvalget og efterfølgende er indbragt for og behandlet af kommunalbestyrelsen, op til behandling. I tilknytning hertil skal det bemærkes, at statsforvaltningen herved alene tager stilling til beslutninger, der er behandlet af kommunalbestyrelsen eller det kommunale forvaltning, samt øvrige forhold vedrørende disse, der har relation til eller betydning for Deres klient. Deres klage omfatter nedenstående hovedpunkter: 1. At kommunen godtager det af Azusa angivne som grundlag for ydelse af tilskud med tilbagevirkende kraft og dette uagtet efterfølgende ikke godkender grundlaget for tilskuddet 2. Fremgangsmåden ved stikprøvekontrollen 3. Manglende vejledning af Deres klient i forhold til folkeoplysningslovens formål, herunder kredsen af tilskudsberettigede medlemmer 4. Tilbagebetaling af tilskud 5. Udelukkelse fra tilskud i en periode på tre år At kommunen godtager det af Azusa angivne som grundlag for ydelse af tilskud med tilbagevirkende kraft og dette uagtet efterfølgende ikke godkender grundlaget for tilskuddet Efter folkeoplysningslovens 19, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. SIDE 10

11 Af Karnovs Lovsamling 1 fremgår bl.a., at loven ikke peger på én bestemt måde at beregne og afregne tilskuddet. Tilskud kan således f.eks. beregnes på grundlag af ansøgningen sammenholdt med de seneste regnskabstal eller anden form for dokumentation for hidtidig virksomhed, men det er f.eks. også muligt at give tilskud efter det foregående års aktivitetsniveau eller medlemstal. Det forudsættes, at der gives et generelt tilskud til foreningens egen disposition, og at tilskuddet beregnes efter objektive kriterier. Derudover er det muligt at afsætte puljer til specifikke formål. Disse midler skal naturligvis anvendes til disse formål. Kommunalbestyrelsen kan også sætte tilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling og/eller bidrag, som foreningens medlemmer skaber ved deres arbejdsindsats. På baggrund heraf har kommunen udarbejdet en model 2, hvorefter der er beregnet og ydet tilskud til Azusa med tilbagevirkende kraft for årene Efter det af kommunen oplyste blev tilskuddets størrelse fastsat på baggrund af medlemsoplysninger og virksomhedsregnskaber fra foreningen godkendt af statsautoriseret revisor. Som sagen foreligger beskrevet finder statsforvaltningen ikke, at kommunen på tidspunktet for beregningen af tilskuddet og ydelsen af dette, dvs. december 2003, havde grund til at tro, at det af Azusa oplyste medlemsoplysninger og øvrige forhold, der dannede grundlag for tilskud, var fejlagtige. Der er herved lagt vægt på, at Azusas regnskaber for de pågældende år, hvoraf b.la. medlemsbetaling fremgår, blev revideret af statsautoriseret revisor. Herudover skal statsforvaltningen bemærke, at en mulig fejl eller forsømmelse fra kommunens side med hensyn til at opdage de fejlagtige forhold, der dannede grundlag for tilskuddet, i sig selv ikke medfører, at Azusa kan beholde det uberettiget modtagne tilskud. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, dels at man efter den omhandlede lov kun har krav på tilskud, hvis betingelserne efter loven og de i medfør af loven udstedte regler er opfyldt, dels at det var Azusas ansvar, at de tilvejebragte oplysninger hvilede på et korrekt grundlag. Det fremgår således af folkeoplysningslovens 5, stk. 2, at bestyrelsen for en folkeoplysende forening er ansvarlig 1 Note 52 til Folkeoplysningslovens 19, stk Københavns Kommunes retningslinier for tilskud til folkeoplysning, jf. pkt. 3. SIDE 11

12 over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for virksomheden 3. Efter lovens 30, stk. 1, 2. pkt. kan kommunen forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. Kommunen har derfor været berettiget til at kræve, at Azusa dokumenterede de oplysninger, herunder medlemstal, som dannede grundlag for tilskuddet, på trods af, at kommunen tidligere lagde det af Azusa oplyste til grund for udbetalingen af tilskuddet. Fremgangsmåden ved stikprøvekontrollen Kommunen har ved sit brev af 28. juni 2005 på baggrund af Deres forespørgsel oplyst, at stikprøvekontrol er hjemlet i Retningslinier for tilskud til folkeoplysning pkt. 3.21, som er vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i medfør af folkeoplysningslovens 33, stk. 4. Statsforvaltningen skal i den sammenhæng bemærke, at folkeoplysningsloven ikke fastsætter nærmere regler for, hvordan en undersøgelse af, om en folkeoplysende forening, der har modtaget tilskud efter loven, har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven, herunder om den har været berettiget til tilskud, skal foretages. Derimod er der i loven bestemmelser, som overordnet fastsætter forpligtigelse for kommunen til at holde kontrol med, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven, jf. folkeoplysningslovens 5, stk. 2, 29, 30 og 33, stk. 4. Kommunen er således forpligtet til at foretage undersøgelse af den omhandlede art, men for så vidt angår fremgangsmåden er der overladt kommunen et vidtgående skøn. Det er statsforvaltningens opfattelse, at en såkaldt stikprøvekontrol har til formål, at kommunen kan beslutte, om der skal foretages en dybdegående undersøgelse af en bestemt forenings regnskaber og øvrige dokumenter for at 3 Foreningens forpligtigelse til aflæggelse af regnskab, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling samt dokumentation over, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf, er ligeledes pointeret i folkeoplysningslovens 29. SIDE 12

13 afdække, om foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven. I så fald påhviler det foreningen overfor kommunen at fremlægge den nødvendige dokumentation, jf. 30, stk. 1, 2. pkt. I princippet kan kommunen uden foretagelse af stikprøvekontrol i henhold til 30, 2. pkt. forlange oplysninger eller dokumentation med henblik på foretagelse af undersøgelse. Idet er er ikke udtrykkelige regler, der angiver proceduren for foretagelse af stikprøvekontrol sammenholdt med kommunens pligt til at foretage undersøgelse af, om tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven, finder statsforvaltningen ikke, at kommunen har handlet i strid med reglerne i folkeoplysningsloven. Hertil kommer, at kommunen ved vurderingen af valget af fremgangsmåden til undersøgelsen af Deres klient ikke ses at have varetaget hensyn, der ligger udover de retlige rammer for skønnets udøvelse. Manglende vejledning af Deres klient i forhold til folkeoplysningslovens formål, herunder kredsen af tilskudsberettigede medlemmer Det følger af forvaltningslovens 7, stk. 1, at det påhviler kommunen i fornødent omfang at yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for dennes sagsområde. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Deres klient var oplyst om betingelserne for modtagelse og herefter anvendelse af tilskuddet, har kommunen i sin udtalelse af 23. marts 2007 oplyst, at det fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som Deres klient anvendte, at folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. indestår for, at foreningerne har kendskab til grundlæggende betingelser for modtagelse af tilskud efter folkeoplysningsloven. På denne baggrund finder statsforvaltningen, at Deres klient er oplyst om, at Azusa som tilskudssøgende forening, måtte have kendskab til de grundlæggende betingelser. Det foreligger ikke oplyst, hvorvidt Deres klient konkret er oplyst om kredsen af tilskudsberettigede medlemmer. Ej heller er det oplyst, hvorvidt der var skabt opmærksomhed omkring dette punkt. SIDE 13

14 Statsforvaltningen skal derfor bemærke, at vejledningsforpligtigelsen for kommunen forudsætter, at kommunen havde en vis viden om, at Azusa var i en retlig vildfarelse med hensyn til, hvem der kunne anses for medlem, og dermed tilskudsberettiget. Statsforvaltningen finder henset til, at medlemsbegrebet er et så grundlæggende aspekt i folkeoplysningsloven samt i forhold til udmåling af tilskud, at det almindeligvis ikke forventes, at kommunen udover, hvad der fremgår af de af kommunen udarbejdede retningslinier for tilskud til folkeoplysning, jf. note 1, ekstraordinært skulle have oplyst om tilskudsberettiget medlemskreds. Tilbagebetaling af tilskud Af folkeoplysningslovens 30, 1. pkt. fremgår, at kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Af Karnovs Lovsamling 4 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan rejse krav mod en forening, hvis tilskud ikke er brugt i overensstemmelse med loven eller de i medfør heraf fastsatte regler, herunder hvis der er afgivet urigtige oplysninger. Det fremgår således af disse bestemmelser, at tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven, skal tilbagebetales. Ligeledes fremgår heraf, at det samme gælder for tilskud, hvis grundlag hviler på urigtige oplysninger, dvs. at der til opnåelsen af tilskuddet er afgivet oplysninger, som i sin egenskab berettiger til tilskud, men som ikke stemmer overens med realiteten. Begrundelsen for kommunens pålæg om tilbagebetaling er, at Deres klient udover kontingentbetalende medlemmer har betragtet personer, såkaldte festmedlemmer, som af og til deltog i koncerter og lign., som medlemmer, og som også indgik i grundlaget for tilskuddet. Det fremgår af folkeoplysningslovens 4, stk. 3, nr. 5, at en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 4 Note 85 til Folkeoplysningslovens 30. SIDE 14

15 Det følger af denne bestemmelse, at det kun er aktive og kontingentbetalende personer, der kan betragtes som medlemmer og dermed udgør grundlaget for tilskud. Statsforvaltningen finder på baggrund heraf, at kommunen i medfør af folkeoplysningsloven har været berettiget til at kræve tilbagebetaling af tilskud, der er udbetalt på grundlag af de såkaldte festmedlemmer. Statsforvaltningen har hermed ikke taget stilling til størrelsen af det tilbagebetalingspligtige beløb, idet opgørelsen af det afhænger af de bevismæssige forhold i sagen, og som må søges afklaret indenfor rammerne af et civilt søgsmål. Udelukkelse fra tilskud i en periode på tre år Af folkeoplysningslovens 32 fremgår, at overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler mv. for en angiven periode. Det følger således af denne bestemmelse, at kommunen i tilfælde af, at en forening ikke overholder loven henset til karakteren af overtrædelsen kan udelukke foreningen fra tilskud og anvisning af lokaler for en bestemt periode. Statsforvaltningen finder, at Azusa som konstateret ovenfor til opnåelsen af tilskuddet i den omhandlede periode har afgivet urigtige oplysninger. Azusa har dermed handlet i strid med loven, hvorfor kommunen har været berettiget til at udelukke foreningen for tilskud. Der er i loven ikke fastsat en øvre grænse for selve udelukkelsesperioden, men det forudsættes, at udelukkelsesperioden er proportional med forseelsen 5. Henset til karakteren af den af Azusa udviste handlemåde for at opnå tilskud finder statsforvaltningen ikke, at en udelukkelsesperiode på tre år i sig selv udgør uforholdsmæssig lang tid. Statsforvaltningen finder derfor ikke, at sanktionen kan karakteriseres som uproportional. Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen skal dog beklage den lange sagsbehandlingstid. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside, på Internettet. 5 Se Karnovs Lovsamling note 86 til Folkeoplysningslovens 32. SIDE 15

16 Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Haci Onal Fuldmægtig SIDE 16

17 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, er sålydende: 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder ansættelsesretlige regler. Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, er sålydende: 4, stk. 3. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal 1-4) udeladt 5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6-8) udeladt 5, stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 19, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. 29, stk. 1. Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 7, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne. Stk. 5. Undervisningsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision mv. SIDE 17

18 30. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. 32. Overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler mv. for en angiven periode. 33, stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for lovens område og om anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Er der i henhold til 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget høres, inden beslutningen træffes. Forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, er sålydende: 7, stk. 1. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 22. En afgørelse, skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 24, stk. 1. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. SIDE 18

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere