Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven."

Transkript

1 Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en folkeoplysende forening at tilbagebetale tilskud efter folkeoplysningsloven, der er ydet for perioden samt at udelukke for tilskud i en periode på 3 år. «brevdato» Statsforvaltningens brev til en advokat Ved brev af 20. december 2005 til Statsforvaltningen Hovedstaden har De på vegne foreningen Azusa klaget over Københavns Kommunes beslutning af 18. marts 2005 om tilbagebetaling af tilskud efter folkeoplysningsloven, der er ydet for perioden samt udelukkelse for tilskud i en periode på 3 år. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at kommunen har været berettiget til at kræve, at Azusa dokumenterede de oplysninger, herunder medlemstal, som dannede grundlag for tilskuddet, på trods af, at kommunen tidligere lagde det af Azusa oplyste til grund for udbetalingen af tilskuddet. For så vidt angår fremgangsmåden ved stikprøvekontrol, herunder afholdelsen af denne finder statsforvaltningen, at der i folkeoplysningsloven ikke er fastsat nærmere regler, der påviser, hvordan en stikprøvekontrol skal foretages, men afgørende efter loven er, at kommunen holder kontrol med, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER:HONKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Vedrørende kommunens vejledningsforpligtigelse finder statsforvaltningen, at medlemsbegrebet er et så grundlæggende aspekt i folkeoplysningsloven samt i forhold udmåling af tilskud, at det almindeligvis ikke forventes, at kommunen udover, hvad der fremgår af de af kommunen udarbejdede retningslinier for tilskud til folkeoplysning, skulle have oplyst om tilskudsberettiget medlemskreds. For så vidt angår tilbagebetaling af tilskud, der er modta-

2 get i årene finder statsforvaltningen, at kommunen i medfør af folkeoplysningsloven har været berettiget til at kræve tilbagebetaling af tilskud, ligesom kommunen findes berettiget til at udelukke foreningen fra tilskud. Statsforvaltningen finder ikke, at udelukkelsesperioden på tre år i sig selv udgør uforholdsmæssig lang tid. Nedenfor redegøres for Deres klage, kommunens udtalelse og statsforvaltningens nærmere begrundelse for udtalelsen, hvori de relevante retsregler refereres. Statsforvaltningen skal beklage den lange sagsbehandlingstid over for Dem og Deres klient, foreningen Azusa. Klagen I brev af 20. december 2005 har De indgivet følgende klage: Som advokat for Azusa, skal jeg herved påklage den beslutning, som Kultur og Fritidsforvaltningen har truffet den 18. marts Min klient har nu overvejet forholdene, og er fortsat af den opfattelse, at afgørelsen er truffet ud fra urigtige forhold, samt usaglige argumenter. Folkeoplysningsudvalget forsøgte gennem flere år, at modsætte sig, at min klient modtog tilskud. På møde afholdt den 19. januar 2004, bliver det mellem Forvaltningen og AZUSA aftalt, på hvilket grundlag tilskud for 2000, 2001 og 2002 skulle udbetales. Der foreligger intet notat udarbejdet i Forvaltningen, dette på trods af, at Forvaltningen har notatpligt. Det bekræftes dog i skrivelse af 28. juni d.å.., at det er korrekt, at parterne har aftalt, at tilskud for årene skulle udbetales på rekonstruerede opgørelser. Udregning af tilskud og efterfølgende udbetaling udfører Forvaltningen på dette grundlag uden anmærkninger. På trods heraf, godkender Forvaltningen ikke efterfølgende fremgangsmåden og kræver yderligere dokumentation af AZUSA mange måneder efter. Forvaltningen har i den forbindelse ikke haft ulejlighed med, at kontakte den statsautoriserede revisor Per Krogh Rants, som har underskrevet ansøgningsskemaerne, som sådan har det professionelle ansvar og indsigt i hvor mange medlemmer Azusa havde. SIDE 2

3 Det skal her præciseres, at det har været drøftet om deltager i fester også har været registreret som medlemmer. Dette forhold opstår først i Tidligere havde man intet om festmedlemmer. Der blev i forbindelse med år 2003 lavet en særlig stikprøvekontrol blandt klubbens medlemmer. For så vidt angår stikprøvekontrollen, har jeg noteret mig, at Forvaltningen ikke har besvaret min forespørgsel om, på hvilken måde denne er gennemført, kun at der er hjemmel til dette. Efter min klient har haft mulighed for aktindsigt, kan det konstateres, at der intet foreligger i sagen som dokumenterer den konkrete fremgangsmåde og det konkrete resultatet af stikprøvekontrollen. For at få et retvisende billede, af min klients store arbejde i lokalmiljøet, skal det nævnes, at størsteparten af medlemmerne i Azusa er af anden etnisk baggrund. De har således ikke kultur for, at skulle besvare skrivelser som bliver fremsendt fra det offentlige. Det har derfor ikke, forbavset ledelsen i Azusa, at meget få medlemmer har besvaret en sådan henvendelse, hvilket forvaltningen ligeledes må have erfaring med fra lignende sager. På vegne af min klient, skal jeg derfor anmode om, at få belyst forvaltningens erfaring på netop dette område... Det er således min opfattelse, at Forvaltningen ikke har varetaget sin opgave med at vejlede og råde min klient i nærværende sag i forhold til Oplysningslovens formål. Det forekommer umiddelbart sådan, at Forvaltningen under hele forløbet, har været af den opfattelse, at min klient ikke var berettiget til at få udbetalt tilskud i.h.t. Folkeoplysningsloven, og nu blot anvender en anden metode til at sikre, at dette ikke finder sted. Det er min klare opfattelse, at såfremt der havde været korrekt sagsbehandling fra begyndelsen af denne meget gamle sag, ville resultat have ført til en anden afgørelse til fordel for min klient. Ligesom min klient havde haft mulighed for at få løbende korrekt vejledning og rådgivning gennem hele sagsforløbet. Kommunens udtalelse Statsamtet har i brev af 26. september 2006 med udgangspunkt i en henvendelse fra foreningen Azusa anmodet Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, om en SIDE 3

4 havns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, om en udtalelse om sagen. I den anledning kan Kultur- og Fritidsforvaltningen om sagen oplyse og udtale følgende: Baggrund Foreningen Azusa havde gennem flere år ansøgt om tilskud efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget havde meddelt afslag på foreningens ansøgninger. Afslagene blev i medfør af folkeoplysningslovens 41 påklaget af foreningen. Baggrunden for klagesagen var alene et spørgsmål om, hvorvidt foreningen Azusa kunne defineres som folkeoplysende (og dermed havde krav på tilskud efter folkeoplysningsloven), eller om Azusas ansøgning måtte afslås med henvisning til, at Azusas aktiviteter henhørte under anden lovgivning (ungdomsklub virksomhed). Ifølge 2 i den dagældende folkeoplysningsbekendtgørelse, kunne der ikke ydes tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. Da Folkeoplysningsudvalgets begrundelse for afslaget ikke opfyldte forvaltningslovens krav til begrundelser og da det ikke kunne anses for sandsynliggjort, at Azusas aktiviteter henhørte under anden lovgivning, tildelte kommunen i december 2003 foreningen Azusa tilskud efter fast beregningspraksis, således at foreningen fik udbetalt tilskud efter folkeoplysningsloven med tilbagevirkende kraft for perioden , i alt kr. Tilskuddets størrelse blev fastsat på baggrund af medlemsoplysninger og virksomhedsregnskaber fra foreningen godkendt af statsautoriseret revisor. Foreningen havde i forbindelse med fremsendelsen af ansøgningerne for de pågældende år skrevet under på, at den fornødne dokumentation for bl.a. medlemmernes egenbetaling forelå og at de for tilskudsberegningen tilgrundliggende medlemsoplysningerne i øvrigt var korrekte. I henhold til de gældende retningslinier for tilskud til folkeoplysning er det et krav, at medlemmerne betaler kontingent til foreningen, og at foreningen kan redegøre for indbetalingen i sit regnskab. Det er endvidere praksis at medlemmer skal deltage fast og kontinuerligt for at kunne medregnes i medlemsgrundlaget. Stikprøvekontrol Azusa blev i overensstemmelse med kommunens retningslinier for tilskud til folkeoplysning udtrukket til stikprøvekontrol angående regnskabet for Til brug for stikprøveundersøgelsen indsendte foreningen en medlemsliste på 227 navne. I overensstemmelse med kommunens retningslinier for stikprøvekontrol tilskrev Kulturog Fritidsforvaltningen foreningens medlemmer for at sikre, SIDE 4

5 gens medlemmer for at sikre, at de havde været medlem af foreningen og betalt kontingent i I den forbindelse blev Kultur- og Fritidsforvaltningen opmærksom på, at Azusa havde udsendt et brev til sine medlemmer, hvori foreningen efter forvaltningens opfattelse opfordrer de unge til, at de - uanset hvilket forhold de har haft til foreningen - skal meddele kommunen, at de har været medlem. Brevets formulering viser, at foreningen er klar over, at der er forskel på faste medlemmer og såkaldte festmedlemmer, jf. efterfølgende bemærkninger. Ifølge folkeoplysningslovens 4, stk. 3 litra 5 skal en folkeoplysende forening bygge på aktivt medlemskab for at kunne udløse tilskud. "Festmedlemmer" falder ikke ind under denne kategori, og kan derfor ikke udløse tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Efter et møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om brevet og medlemslisten erkendte Azusa at der var sket en fejl og indsendte en revideret medlemsliste, som indeholdt navne på 61 medlemmer, der deltog i faste folkeoplysende aktiviteter og betalte kontingent. Af disse kunne foreningen tildeles tilskud for 22, som man kunne dokumentere kontingentbetaling for. På grund af stikprøvekontrollens resultat, herunder den store forskel i antallet af medlemmer, der var opgivet for 2003 og det faktiske antal medlemmer, der kunne dokumenteres at have betalt kontingent til en folkeoplysende aktivitet efter folkeoplysningslovens og kommunens retningslinier, fandt Kultur- og Fritidsforvaltningen det nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af dokumentationen for foreningens medlemstal for årene efter reglerne om stikprøvekontrol. Forskellen på almindelig regnskabsaflæggelse og stikprøvekontrol er, at sidstnævnte er en mere dybdegående undersøgelse af foreningens regnskab. Ved en stikprøvekontrol efterprøves det enkelte medlems betaling og deltagelse i aktiviteterne ved at sammenholde underskrevne medlemskvitteringer og indbetalinger samt ved at spørge de angivne personer på medlemslisten, om disse reelt har været medlem af pågældende forening. For 2000, 2001 og 2002 havde Azusa opgivet at have henholdsvis 84, 184 og 249 medlemmer. Der var således en markant forskel mellem disse medlemstal og de 22 medlemmer, der reelt kunne udløse tilskud i 2003 ligesom det var påfaldende, at medlemstallet i hvert fald for 2001 og 2002 lå på nogenlunde samme niveau som det af foreningen oprindeligt for 2003 oplyste medlemstal (227), der som tidligere nævnt omfattede "festmedlemmer", der ikke kan udløse folkeoplysningstilskud. SIDE 5

6 Azusa havde i et brev den 27. september 2004 bl.a. forklaret, at foreningen ikke havde opbevaret medlemsoplysninger fra de tidligere år, som lever op til retningslinierne for stikprøvekontrollen. Det skal understreges, at folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. indestår for, at foreningerne har kendskab til de grundlæggende betingelser for, at der kan modtages støtte efter folkeoplysningsloven. Dette fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som også Azusa anvendte. Ansøgningsblanketten blev underskrevet af den samlede bestyrelse. Endvidere står foreningen inde for, at foreningen har det nødvendige kendskab til kommunens retningslinier for folkeoplysning, der udleveres til foreningerne henholdsvis er offentligt tilgængelige. Det er således i strid med de gældende regler at foreningen ikke kan dokumentere de oplysninger, der har ligget til grund for ansøgningerne. Hertil kommer, at det efter Kultur- og Fritidsforvaltningens opfattelse virker påfaldende, at foreningen på den ene side gennem flere år klager over Folkeoplysningsudvalgets afslag med det formål at opnå støtte efter folkeoplysningsloven, og på den anden side undlader at opbevare de for støtten nødvendige oplysninger. Azusa meddelte, at foreningen ikke var i stand til at lægge yderligere materiale frem som dokumentation for tilskuddet. Dermed er der efter reglerne fastsat i medfør af folkeoplysningsloven ikke tilstrækkelig dokumentation for, at Azusa har haft de medlemmer, som foreningen har fået tilskud til. Det var på baggrund af de foreliggende oplysninger sammenfattende Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at den først indsendte medlemsliste for 2003 og brevet til medlemmerne og "festmedlemmerne" var et forsøg på at omgå tilskudsreglerne. Denne vurdering må sammenholdes med, at foreningen ikke som krævet i folkeoplysningsloven/reglerne fastsat i medfør heraf kan fremlægge dokumentation for foreningens medlemstal for årene På den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 17. marts 2005, at Azusa i henhold til folkeoplysningslovens 30 skal betale det samlede tilskud på kr. for perioden tilbage. Herudover blev Azusa udelukket fra tilskud for 3-årig periode, jf. folkeoplysningslovens 32. SIDE 6

7 Kommunens supplerende udtalelse Ved brev af 11. april 2007 har Statsforvaltningen stillet en række supplerende spørgsmål i forhold til foreningen Azusa. Disse supplerende spørgsmål besvares i det følgende. Hvordan er de omhandlede tilskud til Azusa for og 2003 nærmere blevet fastsat og efter hvilke retningslinier er tilskuddet udregnet? Indledningsvis kan generelt oplyses følgende: Det følger af folkeoplysningsloven at hver kommune skal udarbejde regler for tilskud mv. i henhold til folkeoplysningsloven. Københavns Kommunes gældende retningslinier for tilskud til folkeoplysning fremgår af følgende link: [Udeladt.] Generelt kan oplyses, at når der godkendes tilskud til foreninger (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) beregnes disse tilskud på baggrund af foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år jf. retningslinierne for tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens 15 vedr. aktivitetstilskud og 23 vedrørende driftstilskud. Når der beregnes aktivitetstilskud (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) sker dette på baggrund af foreningens aktive medlemmer under 25 år og de godkendte holdaktiviteter, hvor halvdelen af deltagerne på holdene er under 20 år. Det er et krav for tilskud, at medlemmerne deltager fast, planlagt og kontinuerligt i aktiviteterne samt betaler kontingent. Hvert år beregnes satsen for aktivitetsog holdtimetilskuddet på baggrund af samtlige indkomne ansøgningers medlemstal under 25 år samt de samlede holdtimer sammenholdt med den budgetmæssige tilskudsramme. Satserne kan derfor variere fra år til år. Er tilskuddet givet på bestemte betingelser? Tilskuddet er givet på de grundlæggende betingelser og forudsætninger, der fremgår af folkeoplysningsloven og kommunens retningslinier for folkeoplysning, og som gælder alle folkeoplysende foreninger, herunder Azusa. I hvilket omfang er foreningen Azusa gjort bekendt med retningslinierne for tilskud og de eventuelle betingelser for tilskuddet samt retningslinier for stikprøvekontrol? Indledningsvis skal for god ordens skyld understreges, at Azusa i årene 1998 og 1999 havde modtaget støtte efter folkeoplysningsloven. Foreningen var derfor allerede af den SIDE 7

8 grund bekendt med reglerne og procedurerne for folkeoplysningstilskud. Azusa var således ikke en "ny" forening, da foreningen modtog afslag for året Som tidligere oplyst indestår folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. for, at foreningerne har kendskab til de grundlæggende betingelser for, at der kan modtages støtte efter folkeoplysningsloven. Dette fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som også Azusa anvendte. Ansøgningsblanketterne for de pågældende år ( ) blev underskrevet af den samlede bestyrelse for Azusa. I denne forbindelse står foreningen inde for, at foreningen har det nødvendige kendskab til de gældende regler. De væsentligste krav for at modtage støtte fremgår af ansøgningsskemaet, ligesom der er en henvisning til de gældende retningslinier for området. Eksempelvis fremgår bl.a. følgende af ansøgningsskemaet for 2001: "... Foreningen skal løbende føre regnskab med antallet af aktivitets- og holdtimer, da disse skal dokumenteres ved regnskabsaflæggelsen. Foreningens årsregnskab skal opstilles så kontingent og evt. I,. deltagerbetaling kan aflæses for aldersgrupperne... Modtager foreningen et tilskud mindre end kr. aflægges et dokumenteret årsregnskab revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer..." Af de nugældende retningslinier for folkeoplysning fremgår af pkt (om stikprøvekontrol), at Kultur- og Fritidsforvaltningen til enhver tid kan indkalde regnskab og andet materiale til kontrol fra en forening og at foreninger der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven på forlangende skal give det ønskede materiale til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Endvidere fremgår af punkt 8 (Revisionsinstruks for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) bl.a., at foreningens dispositioner skal være i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, at foreningen skal overholde tilskudsbetingelserne i henhold til folkeoplysningsloven mv., at registreringen af foreningens medlemmer skal være korrekt, at de registrerede anvendte timer skal være korrekte og, at deltagerbetalingen skal være dokumenteret og korrekt. SIDE 8

9 Bestemmelserne fremgår af retningslinierne for folkeoplysning, der ligger offentligt tilgængeligt på Samtlige foreninger ved således, at der bliver foretaget stikprøvekontrol. Det skal endvidere understreges, at det af Azusas regnskaber for de pågældende år præcist fremgår, hvor stor den konkrete deltagerbetaling har været. Da regnskabet som sagt blev revideret af statsautoriseret revisor, må det selvfølgelig forudsættes, at de nødvendige indtægtsbilag for en sådan indtægtspostering foreligger, d.v.s. at den fornødne dokumentation for medlemmernes egenbetaling foreligger og at de for tilskudsberegningen tilgrundliggende medlemsoplysninger i øvrigt er korrekte. Sammenfattende må således fastholdes, at samtlige foreninger - herunder Azusa - har pligt til at sætte sig ind i de gældende regler og betingelser for at få tilskud efter folkeoplysningsloven, at bestyrelsesmedlemmerne ved deres underskrift står inde for at kende og overholde disse regler, og at alle foreninger - herunder Azusa - ved, at der gennemføres stikprøvekontrol for også ad denne vej at sikre, at de krav, der gælder for alle foreninger, bliver overholdt. Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningens kompetence omfatter heller ikke spørgsmål om hensigtsmæssigheden af den kommunale forvaltnings sagsbehandling, herunder ekspeditionsfejl og personalets optræden. Sådanne spørgsmål henhører under borgmesteren og kommunalbestyrelsen i kommunen. Klager over, hvorvidt sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, rettes til Folketingets Ombudsmand. SIDE 9

10 Statsforvaltningens kompetence omfatter alene de kommunale myndigheder. Selvejende institutioner eller private virksomheder, der udfører kommunale opgaver efter aftale med kommunerne, er ikke omfattet af tilsynet. Heller ikke virksomhed, der udøves af myndigheder med tilknytning til en kommune men med selvstændig kompetence, er omfattet af statsforvaltningens kompetence. Statsforvaltningens kompetence viger endvidere i det omfang, hvor kommunens afgørelse kan påklages til anden administrativ myndighed. Statsforvaltningen kan således jf. ovenstående ikke behandle sager vedrørende folkeoplysningsudvalgets virksomhed, idet folkeoplysningsudvalget har selvstændig kompetence og de konkrete beslutninger efter folkeoplysningsloven, der træffes af folkeoplysningsudvalget, kan indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. lovens 41. Statsforvaltningen kan først herefter tage sager, der er startet i folkeoplysningsudvalget og efterfølgende er indbragt for og behandlet af kommunalbestyrelsen, op til behandling. I tilknytning hertil skal det bemærkes, at statsforvaltningen herved alene tager stilling til beslutninger, der er behandlet af kommunalbestyrelsen eller det kommunale forvaltning, samt øvrige forhold vedrørende disse, der har relation til eller betydning for Deres klient. Deres klage omfatter nedenstående hovedpunkter: 1. At kommunen godtager det af Azusa angivne som grundlag for ydelse af tilskud med tilbagevirkende kraft og dette uagtet efterfølgende ikke godkender grundlaget for tilskuddet 2. Fremgangsmåden ved stikprøvekontrollen 3. Manglende vejledning af Deres klient i forhold til folkeoplysningslovens formål, herunder kredsen af tilskudsberettigede medlemmer 4. Tilbagebetaling af tilskud 5. Udelukkelse fra tilskud i en periode på tre år At kommunen godtager det af Azusa angivne som grundlag for ydelse af tilskud med tilbagevirkende kraft og dette uagtet efterfølgende ikke godkender grundlaget for tilskuddet Efter folkeoplysningslovens 19, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. SIDE 10

11 Af Karnovs Lovsamling 1 fremgår bl.a., at loven ikke peger på én bestemt måde at beregne og afregne tilskuddet. Tilskud kan således f.eks. beregnes på grundlag af ansøgningen sammenholdt med de seneste regnskabstal eller anden form for dokumentation for hidtidig virksomhed, men det er f.eks. også muligt at give tilskud efter det foregående års aktivitetsniveau eller medlemstal. Det forudsættes, at der gives et generelt tilskud til foreningens egen disposition, og at tilskuddet beregnes efter objektive kriterier. Derudover er det muligt at afsætte puljer til specifikke formål. Disse midler skal naturligvis anvendes til disse formål. Kommunalbestyrelsen kan også sætte tilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling og/eller bidrag, som foreningens medlemmer skaber ved deres arbejdsindsats. På baggrund heraf har kommunen udarbejdet en model 2, hvorefter der er beregnet og ydet tilskud til Azusa med tilbagevirkende kraft for årene Efter det af kommunen oplyste blev tilskuddets størrelse fastsat på baggrund af medlemsoplysninger og virksomhedsregnskaber fra foreningen godkendt af statsautoriseret revisor. Som sagen foreligger beskrevet finder statsforvaltningen ikke, at kommunen på tidspunktet for beregningen af tilskuddet og ydelsen af dette, dvs. december 2003, havde grund til at tro, at det af Azusa oplyste medlemsoplysninger og øvrige forhold, der dannede grundlag for tilskud, var fejlagtige. Der er herved lagt vægt på, at Azusas regnskaber for de pågældende år, hvoraf b.la. medlemsbetaling fremgår, blev revideret af statsautoriseret revisor. Herudover skal statsforvaltningen bemærke, at en mulig fejl eller forsømmelse fra kommunens side med hensyn til at opdage de fejlagtige forhold, der dannede grundlag for tilskuddet, i sig selv ikke medfører, at Azusa kan beholde det uberettiget modtagne tilskud. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, dels at man efter den omhandlede lov kun har krav på tilskud, hvis betingelserne efter loven og de i medfør af loven udstedte regler er opfyldt, dels at det var Azusas ansvar, at de tilvejebragte oplysninger hvilede på et korrekt grundlag. Det fremgår således af folkeoplysningslovens 5, stk. 2, at bestyrelsen for en folkeoplysende forening er ansvarlig 1 Note 52 til Folkeoplysningslovens 19, stk Københavns Kommunes retningslinier for tilskud til folkeoplysning, jf. pkt. 3. SIDE 11

12 over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for virksomheden 3. Efter lovens 30, stk. 1, 2. pkt. kan kommunen forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. Kommunen har derfor været berettiget til at kræve, at Azusa dokumenterede de oplysninger, herunder medlemstal, som dannede grundlag for tilskuddet, på trods af, at kommunen tidligere lagde det af Azusa oplyste til grund for udbetalingen af tilskuddet. Fremgangsmåden ved stikprøvekontrollen Kommunen har ved sit brev af 28. juni 2005 på baggrund af Deres forespørgsel oplyst, at stikprøvekontrol er hjemlet i Retningslinier for tilskud til folkeoplysning pkt. 3.21, som er vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i medfør af folkeoplysningslovens 33, stk. 4. Statsforvaltningen skal i den sammenhæng bemærke, at folkeoplysningsloven ikke fastsætter nærmere regler for, hvordan en undersøgelse af, om en folkeoplysende forening, der har modtaget tilskud efter loven, har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven, herunder om den har været berettiget til tilskud, skal foretages. Derimod er der i loven bestemmelser, som overordnet fastsætter forpligtigelse for kommunen til at holde kontrol med, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven, jf. folkeoplysningslovens 5, stk. 2, 29, 30 og 33, stk. 4. Kommunen er således forpligtet til at foretage undersøgelse af den omhandlede art, men for så vidt angår fremgangsmåden er der overladt kommunen et vidtgående skøn. Det er statsforvaltningens opfattelse, at en såkaldt stikprøvekontrol har til formål, at kommunen kan beslutte, om der skal foretages en dybdegående undersøgelse af en bestemt forenings regnskaber og øvrige dokumenter for at 3 Foreningens forpligtigelse til aflæggelse af regnskab, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling samt dokumentation over, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf, er ligeledes pointeret i folkeoplysningslovens 29. SIDE 12

13 afdække, om foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven. I så fald påhviler det foreningen overfor kommunen at fremlægge den nødvendige dokumentation, jf. 30, stk. 1, 2. pkt. I princippet kan kommunen uden foretagelse af stikprøvekontrol i henhold til 30, 2. pkt. forlange oplysninger eller dokumentation med henblik på foretagelse af undersøgelse. Idet er er ikke udtrykkelige regler, der angiver proceduren for foretagelse af stikprøvekontrol sammenholdt med kommunens pligt til at foretage undersøgelse af, om tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven, finder statsforvaltningen ikke, at kommunen har handlet i strid med reglerne i folkeoplysningsloven. Hertil kommer, at kommunen ved vurderingen af valget af fremgangsmåden til undersøgelsen af Deres klient ikke ses at have varetaget hensyn, der ligger udover de retlige rammer for skønnets udøvelse. Manglende vejledning af Deres klient i forhold til folkeoplysningslovens formål, herunder kredsen af tilskudsberettigede medlemmer Det følger af forvaltningslovens 7, stk. 1, at det påhviler kommunen i fornødent omfang at yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for dennes sagsområde. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Deres klient var oplyst om betingelserne for modtagelse og herefter anvendelse af tilskuddet, har kommunen i sin udtalelse af 23. marts 2007 oplyst, at det fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som Deres klient anvendte, at folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. indestår for, at foreningerne har kendskab til grundlæggende betingelser for modtagelse af tilskud efter folkeoplysningsloven. På denne baggrund finder statsforvaltningen, at Deres klient er oplyst om, at Azusa som tilskudssøgende forening, måtte have kendskab til de grundlæggende betingelser. Det foreligger ikke oplyst, hvorvidt Deres klient konkret er oplyst om kredsen af tilskudsberettigede medlemmer. Ej heller er det oplyst, hvorvidt der var skabt opmærksomhed omkring dette punkt. SIDE 13

14 Statsforvaltningen skal derfor bemærke, at vejledningsforpligtigelsen for kommunen forudsætter, at kommunen havde en vis viden om, at Azusa var i en retlig vildfarelse med hensyn til, hvem der kunne anses for medlem, og dermed tilskudsberettiget. Statsforvaltningen finder henset til, at medlemsbegrebet er et så grundlæggende aspekt i folkeoplysningsloven samt i forhold til udmåling af tilskud, at det almindeligvis ikke forventes, at kommunen udover, hvad der fremgår af de af kommunen udarbejdede retningslinier for tilskud til folkeoplysning, jf. note 1, ekstraordinært skulle have oplyst om tilskudsberettiget medlemskreds. Tilbagebetaling af tilskud Af folkeoplysningslovens 30, 1. pkt. fremgår, at kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Af Karnovs Lovsamling 4 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan rejse krav mod en forening, hvis tilskud ikke er brugt i overensstemmelse med loven eller de i medfør heraf fastsatte regler, herunder hvis der er afgivet urigtige oplysninger. Det fremgår således af disse bestemmelser, at tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven, skal tilbagebetales. Ligeledes fremgår heraf, at det samme gælder for tilskud, hvis grundlag hviler på urigtige oplysninger, dvs. at der til opnåelsen af tilskuddet er afgivet oplysninger, som i sin egenskab berettiger til tilskud, men som ikke stemmer overens med realiteten. Begrundelsen for kommunens pålæg om tilbagebetaling er, at Deres klient udover kontingentbetalende medlemmer har betragtet personer, såkaldte festmedlemmer, som af og til deltog i koncerter og lign., som medlemmer, og som også indgik i grundlaget for tilskuddet. Det fremgår af folkeoplysningslovens 4, stk. 3, nr. 5, at en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 4 Note 85 til Folkeoplysningslovens 30. SIDE 14

15 Det følger af denne bestemmelse, at det kun er aktive og kontingentbetalende personer, der kan betragtes som medlemmer og dermed udgør grundlaget for tilskud. Statsforvaltningen finder på baggrund heraf, at kommunen i medfør af folkeoplysningsloven har været berettiget til at kræve tilbagebetaling af tilskud, der er udbetalt på grundlag af de såkaldte festmedlemmer. Statsforvaltningen har hermed ikke taget stilling til størrelsen af det tilbagebetalingspligtige beløb, idet opgørelsen af det afhænger af de bevismæssige forhold i sagen, og som må søges afklaret indenfor rammerne af et civilt søgsmål. Udelukkelse fra tilskud i en periode på tre år Af folkeoplysningslovens 32 fremgår, at overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler mv. for en angiven periode. Det følger således af denne bestemmelse, at kommunen i tilfælde af, at en forening ikke overholder loven henset til karakteren af overtrædelsen kan udelukke foreningen fra tilskud og anvisning af lokaler for en bestemt periode. Statsforvaltningen finder, at Azusa som konstateret ovenfor til opnåelsen af tilskuddet i den omhandlede periode har afgivet urigtige oplysninger. Azusa har dermed handlet i strid med loven, hvorfor kommunen har været berettiget til at udelukke foreningen for tilskud. Der er i loven ikke fastsat en øvre grænse for selve udelukkelsesperioden, men det forudsættes, at udelukkelsesperioden er proportional med forseelsen 5. Henset til karakteren af den af Azusa udviste handlemåde for at opnå tilskud finder statsforvaltningen ikke, at en udelukkelsesperiode på tre år i sig selv udgør uforholdsmæssig lang tid. Statsforvaltningen finder derfor ikke, at sanktionen kan karakteriseres som uproportional. Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen skal dog beklage den lange sagsbehandlingstid. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside, på Internettet. 5 Se Karnovs Lovsamling note 86 til Folkeoplysningslovens 32. SIDE 15

16 Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Haci Onal Fuldmægtig SIDE 16

17 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, er sålydende: 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder ansættelsesretlige regler. Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, er sålydende: 4, stk. 3. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal 1-4) udeladt 5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6-8) udeladt 5, stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 19, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. 29, stk. 1. Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 7, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne. Stk. 5. Undervisningsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision mv. SIDE 17

18 30. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. 32. Overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler mv. for en angiven periode. 33, stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for lovens område og om anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Er der i henhold til 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget høres, inden beslutningen træffes. Forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, er sålydende: 7, stk. 1. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 22. En afgørelse, skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 24, stk. 1. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. SIDE 18

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor Folkeoplysningsudvalget Dansk Bosnisk Forening Izvor Formand Elmedin Jasarevic Søndervej 18 6270 Tønder Sags id.: 18.14.05-K08-1-16 18-08-2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: 27-11- 2007 De har ved brev af 28. august 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere