Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven."

Transkript

1 Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en folkeoplysende forening at tilbagebetale tilskud efter folkeoplysningsloven, der er ydet for perioden samt at udelukke for tilskud i en periode på 3 år. «brevdato» Statsforvaltningens brev til en advokat Ved brev af 20. december 2005 til Statsforvaltningen Hovedstaden har De på vegne foreningen Azusa klaget over Københavns Kommunes beslutning af 18. marts 2005 om tilbagebetaling af tilskud efter folkeoplysningsloven, der er ydet for perioden samt udelukkelse for tilskud i en periode på 3 år. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder, at kommunen har været berettiget til at kræve, at Azusa dokumenterede de oplysninger, herunder medlemstal, som dannede grundlag for tilskuddet, på trods af, at kommunen tidligere lagde det af Azusa oplyste til grund for udbetalingen af tilskuddet. For så vidt angår fremgangsmåden ved stikprøvekontrol, herunder afholdelsen af denne finder statsforvaltningen, at der i folkeoplysningsloven ikke er fastsat nærmere regler, der påviser, hvordan en stikprøvekontrol skal foretages, men afgørende efter loven er, at kommunen holder kontrol med, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER:HONKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Vedrørende kommunens vejledningsforpligtigelse finder statsforvaltningen, at medlemsbegrebet er et så grundlæggende aspekt i folkeoplysningsloven samt i forhold udmåling af tilskud, at det almindeligvis ikke forventes, at kommunen udover, hvad der fremgår af de af kommunen udarbejdede retningslinier for tilskud til folkeoplysning, skulle have oplyst om tilskudsberettiget medlemskreds. For så vidt angår tilbagebetaling af tilskud, der er modta-

2 get i årene finder statsforvaltningen, at kommunen i medfør af folkeoplysningsloven har været berettiget til at kræve tilbagebetaling af tilskud, ligesom kommunen findes berettiget til at udelukke foreningen fra tilskud. Statsforvaltningen finder ikke, at udelukkelsesperioden på tre år i sig selv udgør uforholdsmæssig lang tid. Nedenfor redegøres for Deres klage, kommunens udtalelse og statsforvaltningens nærmere begrundelse for udtalelsen, hvori de relevante retsregler refereres. Statsforvaltningen skal beklage den lange sagsbehandlingstid over for Dem og Deres klient, foreningen Azusa. Klagen I brev af 20. december 2005 har De indgivet følgende klage: Som advokat for Azusa, skal jeg herved påklage den beslutning, som Kultur og Fritidsforvaltningen har truffet den 18. marts Min klient har nu overvejet forholdene, og er fortsat af den opfattelse, at afgørelsen er truffet ud fra urigtige forhold, samt usaglige argumenter. Folkeoplysningsudvalget forsøgte gennem flere år, at modsætte sig, at min klient modtog tilskud. På møde afholdt den 19. januar 2004, bliver det mellem Forvaltningen og AZUSA aftalt, på hvilket grundlag tilskud for 2000, 2001 og 2002 skulle udbetales. Der foreligger intet notat udarbejdet i Forvaltningen, dette på trods af, at Forvaltningen har notatpligt. Det bekræftes dog i skrivelse af 28. juni d.å.., at det er korrekt, at parterne har aftalt, at tilskud for årene skulle udbetales på rekonstruerede opgørelser. Udregning af tilskud og efterfølgende udbetaling udfører Forvaltningen på dette grundlag uden anmærkninger. På trods heraf, godkender Forvaltningen ikke efterfølgende fremgangsmåden og kræver yderligere dokumentation af AZUSA mange måneder efter. Forvaltningen har i den forbindelse ikke haft ulejlighed med, at kontakte den statsautoriserede revisor Per Krogh Rants, som har underskrevet ansøgningsskemaerne, som sådan har det professionelle ansvar og indsigt i hvor mange medlemmer Azusa havde. SIDE 2

3 Det skal her præciseres, at det har været drøftet om deltager i fester også har været registreret som medlemmer. Dette forhold opstår først i Tidligere havde man intet om festmedlemmer. Der blev i forbindelse med år 2003 lavet en særlig stikprøvekontrol blandt klubbens medlemmer. For så vidt angår stikprøvekontrollen, har jeg noteret mig, at Forvaltningen ikke har besvaret min forespørgsel om, på hvilken måde denne er gennemført, kun at der er hjemmel til dette. Efter min klient har haft mulighed for aktindsigt, kan det konstateres, at der intet foreligger i sagen som dokumenterer den konkrete fremgangsmåde og det konkrete resultatet af stikprøvekontrollen. For at få et retvisende billede, af min klients store arbejde i lokalmiljøet, skal det nævnes, at størsteparten af medlemmerne i Azusa er af anden etnisk baggrund. De har således ikke kultur for, at skulle besvare skrivelser som bliver fremsendt fra det offentlige. Det har derfor ikke, forbavset ledelsen i Azusa, at meget få medlemmer har besvaret en sådan henvendelse, hvilket forvaltningen ligeledes må have erfaring med fra lignende sager. På vegne af min klient, skal jeg derfor anmode om, at få belyst forvaltningens erfaring på netop dette område... Det er således min opfattelse, at Forvaltningen ikke har varetaget sin opgave med at vejlede og råde min klient i nærværende sag i forhold til Oplysningslovens formål. Det forekommer umiddelbart sådan, at Forvaltningen under hele forløbet, har været af den opfattelse, at min klient ikke var berettiget til at få udbetalt tilskud i.h.t. Folkeoplysningsloven, og nu blot anvender en anden metode til at sikre, at dette ikke finder sted. Det er min klare opfattelse, at såfremt der havde været korrekt sagsbehandling fra begyndelsen af denne meget gamle sag, ville resultat have ført til en anden afgørelse til fordel for min klient. Ligesom min klient havde haft mulighed for at få løbende korrekt vejledning og rådgivning gennem hele sagsforløbet. Kommunens udtalelse Statsamtet har i brev af 26. september 2006 med udgangspunkt i en henvendelse fra foreningen Azusa anmodet Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, om en SIDE 3

4 havns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, om en udtalelse om sagen. I den anledning kan Kultur- og Fritidsforvaltningen om sagen oplyse og udtale følgende: Baggrund Foreningen Azusa havde gennem flere år ansøgt om tilskud efter folkeoplysningsloven. Folkeoplysningsudvalget havde meddelt afslag på foreningens ansøgninger. Afslagene blev i medfør af folkeoplysningslovens 41 påklaget af foreningen. Baggrunden for klagesagen var alene et spørgsmål om, hvorvidt foreningen Azusa kunne defineres som folkeoplysende (og dermed havde krav på tilskud efter folkeoplysningsloven), eller om Azusas ansøgning måtte afslås med henvisning til, at Azusas aktiviteter henhørte under anden lovgivning (ungdomsklub virksomhed). Ifølge 2 i den dagældende folkeoplysningsbekendtgørelse, kunne der ikke ydes tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. Da Folkeoplysningsudvalgets begrundelse for afslaget ikke opfyldte forvaltningslovens krav til begrundelser og da det ikke kunne anses for sandsynliggjort, at Azusas aktiviteter henhørte under anden lovgivning, tildelte kommunen i december 2003 foreningen Azusa tilskud efter fast beregningspraksis, således at foreningen fik udbetalt tilskud efter folkeoplysningsloven med tilbagevirkende kraft for perioden , i alt kr. Tilskuddets størrelse blev fastsat på baggrund af medlemsoplysninger og virksomhedsregnskaber fra foreningen godkendt af statsautoriseret revisor. Foreningen havde i forbindelse med fremsendelsen af ansøgningerne for de pågældende år skrevet under på, at den fornødne dokumentation for bl.a. medlemmernes egenbetaling forelå og at de for tilskudsberegningen tilgrundliggende medlemsoplysningerne i øvrigt var korrekte. I henhold til de gældende retningslinier for tilskud til folkeoplysning er det et krav, at medlemmerne betaler kontingent til foreningen, og at foreningen kan redegøre for indbetalingen i sit regnskab. Det er endvidere praksis at medlemmer skal deltage fast og kontinuerligt for at kunne medregnes i medlemsgrundlaget. Stikprøvekontrol Azusa blev i overensstemmelse med kommunens retningslinier for tilskud til folkeoplysning udtrukket til stikprøvekontrol angående regnskabet for Til brug for stikprøveundersøgelsen indsendte foreningen en medlemsliste på 227 navne. I overensstemmelse med kommunens retningslinier for stikprøvekontrol tilskrev Kulturog Fritidsforvaltningen foreningens medlemmer for at sikre, SIDE 4

5 gens medlemmer for at sikre, at de havde været medlem af foreningen og betalt kontingent i I den forbindelse blev Kultur- og Fritidsforvaltningen opmærksom på, at Azusa havde udsendt et brev til sine medlemmer, hvori foreningen efter forvaltningens opfattelse opfordrer de unge til, at de - uanset hvilket forhold de har haft til foreningen - skal meddele kommunen, at de har været medlem. Brevets formulering viser, at foreningen er klar over, at der er forskel på faste medlemmer og såkaldte festmedlemmer, jf. efterfølgende bemærkninger. Ifølge folkeoplysningslovens 4, stk. 3 litra 5 skal en folkeoplysende forening bygge på aktivt medlemskab for at kunne udløse tilskud. "Festmedlemmer" falder ikke ind under denne kategori, og kan derfor ikke udløse tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Efter et møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om brevet og medlemslisten erkendte Azusa at der var sket en fejl og indsendte en revideret medlemsliste, som indeholdt navne på 61 medlemmer, der deltog i faste folkeoplysende aktiviteter og betalte kontingent. Af disse kunne foreningen tildeles tilskud for 22, som man kunne dokumentere kontingentbetaling for. På grund af stikprøvekontrollens resultat, herunder den store forskel i antallet af medlemmer, der var opgivet for 2003 og det faktiske antal medlemmer, der kunne dokumenteres at have betalt kontingent til en folkeoplysende aktivitet efter folkeoplysningslovens og kommunens retningslinier, fandt Kultur- og Fritidsforvaltningen det nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af dokumentationen for foreningens medlemstal for årene efter reglerne om stikprøvekontrol. Forskellen på almindelig regnskabsaflæggelse og stikprøvekontrol er, at sidstnævnte er en mere dybdegående undersøgelse af foreningens regnskab. Ved en stikprøvekontrol efterprøves det enkelte medlems betaling og deltagelse i aktiviteterne ved at sammenholde underskrevne medlemskvitteringer og indbetalinger samt ved at spørge de angivne personer på medlemslisten, om disse reelt har været medlem af pågældende forening. For 2000, 2001 og 2002 havde Azusa opgivet at have henholdsvis 84, 184 og 249 medlemmer. Der var således en markant forskel mellem disse medlemstal og de 22 medlemmer, der reelt kunne udløse tilskud i 2003 ligesom det var påfaldende, at medlemstallet i hvert fald for 2001 og 2002 lå på nogenlunde samme niveau som det af foreningen oprindeligt for 2003 oplyste medlemstal (227), der som tidligere nævnt omfattede "festmedlemmer", der ikke kan udløse folkeoplysningstilskud. SIDE 5

6 Azusa havde i et brev den 27. september 2004 bl.a. forklaret, at foreningen ikke havde opbevaret medlemsoplysninger fra de tidligere år, som lever op til retningslinierne for stikprøvekontrollen. Det skal understreges, at folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. indestår for, at foreningerne har kendskab til de grundlæggende betingelser for, at der kan modtages støtte efter folkeoplysningsloven. Dette fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som også Azusa anvendte. Ansøgningsblanketten blev underskrevet af den samlede bestyrelse. Endvidere står foreningen inde for, at foreningen har det nødvendige kendskab til kommunens retningslinier for folkeoplysning, der udleveres til foreningerne henholdsvis er offentligt tilgængelige. Det er således i strid med de gældende regler at foreningen ikke kan dokumentere de oplysninger, der har ligget til grund for ansøgningerne. Hertil kommer, at det efter Kultur- og Fritidsforvaltningens opfattelse virker påfaldende, at foreningen på den ene side gennem flere år klager over Folkeoplysningsudvalgets afslag med det formål at opnå støtte efter folkeoplysningsloven, og på den anden side undlader at opbevare de for støtten nødvendige oplysninger. Azusa meddelte, at foreningen ikke var i stand til at lægge yderligere materiale frem som dokumentation for tilskuddet. Dermed er der efter reglerne fastsat i medfør af folkeoplysningsloven ikke tilstrækkelig dokumentation for, at Azusa har haft de medlemmer, som foreningen har fået tilskud til. Det var på baggrund af de foreliggende oplysninger sammenfattende Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering, at den først indsendte medlemsliste for 2003 og brevet til medlemmerne og "festmedlemmerne" var et forsøg på at omgå tilskudsreglerne. Denne vurdering må sammenholdes med, at foreningen ikke som krævet i folkeoplysningsloven/reglerne fastsat i medfør heraf kan fremlægge dokumentation for foreningens medlemstal for årene På den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 17. marts 2005, at Azusa i henhold til folkeoplysningslovens 30 skal betale det samlede tilskud på kr. for perioden tilbage. Herudover blev Azusa udelukket fra tilskud for 3-årig periode, jf. folkeoplysningslovens 32. SIDE 6

7 Kommunens supplerende udtalelse Ved brev af 11. april 2007 har Statsforvaltningen stillet en række supplerende spørgsmål i forhold til foreningen Azusa. Disse supplerende spørgsmål besvares i det følgende. Hvordan er de omhandlede tilskud til Azusa for og 2003 nærmere blevet fastsat og efter hvilke retningslinier er tilskuddet udregnet? Indledningsvis kan generelt oplyses følgende: Det følger af folkeoplysningsloven at hver kommune skal udarbejde regler for tilskud mv. i henhold til folkeoplysningsloven. Københavns Kommunes gældende retningslinier for tilskud til folkeoplysning fremgår af følgende link: [Udeladt.] Generelt kan oplyses, at når der godkendes tilskud til foreninger (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) beregnes disse tilskud på baggrund af foreningens aktiviteter for børn og unge under 25 år jf. retningslinierne for tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens 15 vedr. aktivitetstilskud og 23 vedrørende driftstilskud. Når der beregnes aktivitetstilskud (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) sker dette på baggrund af foreningens aktive medlemmer under 25 år og de godkendte holdaktiviteter, hvor halvdelen af deltagerne på holdene er under 20 år. Det er et krav for tilskud, at medlemmerne deltager fast, planlagt og kontinuerligt i aktiviteterne samt betaler kontingent. Hvert år beregnes satsen for aktivitetsog holdtimetilskuddet på baggrund af samtlige indkomne ansøgningers medlemstal under 25 år samt de samlede holdtimer sammenholdt med den budgetmæssige tilskudsramme. Satserne kan derfor variere fra år til år. Er tilskuddet givet på bestemte betingelser? Tilskuddet er givet på de grundlæggende betingelser og forudsætninger, der fremgår af folkeoplysningsloven og kommunens retningslinier for folkeoplysning, og som gælder alle folkeoplysende foreninger, herunder Azusa. I hvilket omfang er foreningen Azusa gjort bekendt med retningslinierne for tilskud og de eventuelle betingelser for tilskuddet samt retningslinier for stikprøvekontrol? Indledningsvis skal for god ordens skyld understreges, at Azusa i årene 1998 og 1999 havde modtaget støtte efter folkeoplysningsloven. Foreningen var derfor allerede af den SIDE 7

8 grund bekendt med reglerne og procedurerne for folkeoplysningstilskud. Azusa var således ikke en "ny" forening, da foreningen modtog afslag for året Som tidligere oplyst indestår folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. for, at foreningerne har kendskab til de grundlæggende betingelser for, at der kan modtages støtte efter folkeoplysningsloven. Dette fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som også Azusa anvendte. Ansøgningsblanketterne for de pågældende år ( ) blev underskrevet af den samlede bestyrelse for Azusa. I denne forbindelse står foreningen inde for, at foreningen har det nødvendige kendskab til de gældende regler. De væsentligste krav for at modtage støtte fremgår af ansøgningsskemaet, ligesom der er en henvisning til de gældende retningslinier for området. Eksempelvis fremgår bl.a. følgende af ansøgningsskemaet for 2001: "... Foreningen skal løbende føre regnskab med antallet af aktivitets- og holdtimer, da disse skal dokumenteres ved regnskabsaflæggelsen. Foreningens årsregnskab skal opstilles så kontingent og evt. I,. deltagerbetaling kan aflæses for aldersgrupperne... Modtager foreningen et tilskud mindre end kr. aflægges et dokumenteret årsregnskab revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer..." Af de nugældende retningslinier for folkeoplysning fremgår af pkt (om stikprøvekontrol), at Kultur- og Fritidsforvaltningen til enhver tid kan indkalde regnskab og andet materiale til kontrol fra en forening og at foreninger der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven på forlangende skal give det ønskede materiale til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Endvidere fremgår af punkt 8 (Revisionsinstruks for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde) bl.a., at foreningens dispositioner skal være i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, at foreningen skal overholde tilskudsbetingelserne i henhold til folkeoplysningsloven mv., at registreringen af foreningens medlemmer skal være korrekt, at de registrerede anvendte timer skal være korrekte og, at deltagerbetalingen skal være dokumenteret og korrekt. SIDE 8

9 Bestemmelserne fremgår af retningslinierne for folkeoplysning, der ligger offentligt tilgængeligt på Samtlige foreninger ved således, at der bliver foretaget stikprøvekontrol. Det skal endvidere understreges, at det af Azusas regnskaber for de pågældende år præcist fremgår, hvor stor den konkrete deltagerbetaling har været. Da regnskabet som sagt blev revideret af statsautoriseret revisor, må det selvfølgelig forudsættes, at de nødvendige indtægtsbilag for en sådan indtægtspostering foreligger, d.v.s. at den fornødne dokumentation for medlemmernes egenbetaling foreligger og at de for tilskudsberegningen tilgrundliggende medlemsoplysninger i øvrigt er korrekte. Sammenfattende må således fastholdes, at samtlige foreninger - herunder Azusa - har pligt til at sætte sig ind i de gældende regler og betingelser for at få tilskud efter folkeoplysningsloven, at bestyrelsesmedlemmerne ved deres underskrift står inde for at kende og overholde disse regler, og at alle foreninger - herunder Azusa - ved, at der gennemføres stikprøvekontrol for også ad denne vej at sikre, at de krav, der gælder for alle foreninger, bliver overholdt. Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningens kompetence omfatter heller ikke spørgsmål om hensigtsmæssigheden af den kommunale forvaltnings sagsbehandling, herunder ekspeditionsfejl og personalets optræden. Sådanne spørgsmål henhører under borgmesteren og kommunalbestyrelsen i kommunen. Klager over, hvorvidt sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik, rettes til Folketingets Ombudsmand. SIDE 9

10 Statsforvaltningens kompetence omfatter alene de kommunale myndigheder. Selvejende institutioner eller private virksomheder, der udfører kommunale opgaver efter aftale med kommunerne, er ikke omfattet af tilsynet. Heller ikke virksomhed, der udøves af myndigheder med tilknytning til en kommune men med selvstændig kompetence, er omfattet af statsforvaltningens kompetence. Statsforvaltningens kompetence viger endvidere i det omfang, hvor kommunens afgørelse kan påklages til anden administrativ myndighed. Statsforvaltningen kan således jf. ovenstående ikke behandle sager vedrørende folkeoplysningsudvalgets virksomhed, idet folkeoplysningsudvalget har selvstændig kompetence og de konkrete beslutninger efter folkeoplysningsloven, der træffes af folkeoplysningsudvalget, kan indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. lovens 41. Statsforvaltningen kan først herefter tage sager, der er startet i folkeoplysningsudvalget og efterfølgende er indbragt for og behandlet af kommunalbestyrelsen, op til behandling. I tilknytning hertil skal det bemærkes, at statsforvaltningen herved alene tager stilling til beslutninger, der er behandlet af kommunalbestyrelsen eller det kommunale forvaltning, samt øvrige forhold vedrørende disse, der har relation til eller betydning for Deres klient. Deres klage omfatter nedenstående hovedpunkter: 1. At kommunen godtager det af Azusa angivne som grundlag for ydelse af tilskud med tilbagevirkende kraft og dette uagtet efterfølgende ikke godkender grundlaget for tilskuddet 2. Fremgangsmåden ved stikprøvekontrollen 3. Manglende vejledning af Deres klient i forhold til folkeoplysningslovens formål, herunder kredsen af tilskudsberettigede medlemmer 4. Tilbagebetaling af tilskud 5. Udelukkelse fra tilskud i en periode på tre år At kommunen godtager det af Azusa angivne som grundlag for ydelse af tilskud med tilbagevirkende kraft og dette uagtet efterfølgende ikke godkender grundlaget for tilskuddet Efter folkeoplysningslovens 19, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. SIDE 10

11 Af Karnovs Lovsamling 1 fremgår bl.a., at loven ikke peger på én bestemt måde at beregne og afregne tilskuddet. Tilskud kan således f.eks. beregnes på grundlag af ansøgningen sammenholdt med de seneste regnskabstal eller anden form for dokumentation for hidtidig virksomhed, men det er f.eks. også muligt at give tilskud efter det foregående års aktivitetsniveau eller medlemstal. Det forudsættes, at der gives et generelt tilskud til foreningens egen disposition, og at tilskuddet beregnes efter objektive kriterier. Derudover er det muligt at afsætte puljer til specifikke formål. Disse midler skal naturligvis anvendes til disse formål. Kommunalbestyrelsen kan også sætte tilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling og/eller bidrag, som foreningens medlemmer skaber ved deres arbejdsindsats. På baggrund heraf har kommunen udarbejdet en model 2, hvorefter der er beregnet og ydet tilskud til Azusa med tilbagevirkende kraft for årene Efter det af kommunen oplyste blev tilskuddets størrelse fastsat på baggrund af medlemsoplysninger og virksomhedsregnskaber fra foreningen godkendt af statsautoriseret revisor. Som sagen foreligger beskrevet finder statsforvaltningen ikke, at kommunen på tidspunktet for beregningen af tilskuddet og ydelsen af dette, dvs. december 2003, havde grund til at tro, at det af Azusa oplyste medlemsoplysninger og øvrige forhold, der dannede grundlag for tilskud, var fejlagtige. Der er herved lagt vægt på, at Azusas regnskaber for de pågældende år, hvoraf b.la. medlemsbetaling fremgår, blev revideret af statsautoriseret revisor. Herudover skal statsforvaltningen bemærke, at en mulig fejl eller forsømmelse fra kommunens side med hensyn til at opdage de fejlagtige forhold, der dannede grundlag for tilskuddet, i sig selv ikke medfører, at Azusa kan beholde det uberettiget modtagne tilskud. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, dels at man efter den omhandlede lov kun har krav på tilskud, hvis betingelserne efter loven og de i medfør af loven udstedte regler er opfyldt, dels at det var Azusas ansvar, at de tilvejebragte oplysninger hvilede på et korrekt grundlag. Det fremgår således af folkeoplysningslovens 5, stk. 2, at bestyrelsen for en folkeoplysende forening er ansvarlig 1 Note 52 til Folkeoplysningslovens 19, stk Københavns Kommunes retningslinier for tilskud til folkeoplysning, jf. pkt. 3. SIDE 11

12 over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for virksomheden 3. Efter lovens 30, stk. 1, 2. pkt. kan kommunen forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. Kommunen har derfor været berettiget til at kræve, at Azusa dokumenterede de oplysninger, herunder medlemstal, som dannede grundlag for tilskuddet, på trods af, at kommunen tidligere lagde det af Azusa oplyste til grund for udbetalingen af tilskuddet. Fremgangsmåden ved stikprøvekontrollen Kommunen har ved sit brev af 28. juni 2005 på baggrund af Deres forespørgsel oplyst, at stikprøvekontrol er hjemlet i Retningslinier for tilskud til folkeoplysning pkt. 3.21, som er vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i medfør af folkeoplysningslovens 33, stk. 4. Statsforvaltningen skal i den sammenhæng bemærke, at folkeoplysningsloven ikke fastsætter nærmere regler for, hvordan en undersøgelse af, om en folkeoplysende forening, der har modtaget tilskud efter loven, har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven, herunder om den har været berettiget til tilskud, skal foretages. Derimod er der i loven bestemmelser, som overordnet fastsætter forpligtigelse for kommunen til at holde kontrol med, at tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven, jf. folkeoplysningslovens 5, stk. 2, 29, 30 og 33, stk. 4. Kommunen er således forpligtet til at foretage undersøgelse af den omhandlede art, men for så vidt angår fremgangsmåden er der overladt kommunen et vidtgående skøn. Det er statsforvaltningens opfattelse, at en såkaldt stikprøvekontrol har til formål, at kommunen kan beslutte, om der skal foretages en dybdegående undersøgelse af en bestemt forenings regnskaber og øvrige dokumenter for at 3 Foreningens forpligtigelse til aflæggelse af regnskab, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling samt dokumentation over, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf, er ligeledes pointeret i folkeoplysningslovens 29. SIDE 12

13 afdække, om foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven. I så fald påhviler det foreningen overfor kommunen at fremlægge den nødvendige dokumentation, jf. 30, stk. 1, 2. pkt. I princippet kan kommunen uden foretagelse af stikprøvekontrol i henhold til 30, 2. pkt. forlange oplysninger eller dokumentation med henblik på foretagelse af undersøgelse. Idet er er ikke udtrykkelige regler, der angiver proceduren for foretagelse af stikprøvekontrol sammenholdt med kommunens pligt til at foretage undersøgelse af, om tilskuddet anvendes i overensstemmelse med loven, finder statsforvaltningen ikke, at kommunen har handlet i strid med reglerne i folkeoplysningsloven. Hertil kommer, at kommunen ved vurderingen af valget af fremgangsmåden til undersøgelsen af Deres klient ikke ses at have varetaget hensyn, der ligger udover de retlige rammer for skønnets udøvelse. Manglende vejledning af Deres klient i forhold til folkeoplysningslovens formål, herunder kredsen af tilskudsberettigede medlemmer Det følger af forvaltningslovens 7, stk. 1, at det påhviler kommunen i fornødent omfang at yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for dennes sagsområde. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Deres klient var oplyst om betingelserne for modtagelse og herefter anvendelse af tilskuddet, har kommunen i sin udtalelse af 23. marts 2007 oplyst, at det fremgår bl.a. af de autoriserede ansøgningsblanketter, som Deres klient anvendte, at folkeoplysende foreninger i forbindelse med fremsendelse af de konkrete ansøgninger bl.a. indestår for, at foreningerne har kendskab til grundlæggende betingelser for modtagelse af tilskud efter folkeoplysningsloven. På denne baggrund finder statsforvaltningen, at Deres klient er oplyst om, at Azusa som tilskudssøgende forening, måtte have kendskab til de grundlæggende betingelser. Det foreligger ikke oplyst, hvorvidt Deres klient konkret er oplyst om kredsen af tilskudsberettigede medlemmer. Ej heller er det oplyst, hvorvidt der var skabt opmærksomhed omkring dette punkt. SIDE 13

14 Statsforvaltningen skal derfor bemærke, at vejledningsforpligtigelsen for kommunen forudsætter, at kommunen havde en vis viden om, at Azusa var i en retlig vildfarelse med hensyn til, hvem der kunne anses for medlem, og dermed tilskudsberettiget. Statsforvaltningen finder henset til, at medlemsbegrebet er et så grundlæggende aspekt i folkeoplysningsloven samt i forhold til udmåling af tilskud, at det almindeligvis ikke forventes, at kommunen udover, hvad der fremgår af de af kommunen udarbejdede retningslinier for tilskud til folkeoplysning, jf. note 1, ekstraordinært skulle have oplyst om tilskudsberettiget medlemskreds. Tilbagebetaling af tilskud Af folkeoplysningslovens 30, 1. pkt. fremgår, at kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Af Karnovs Lovsamling 4 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan rejse krav mod en forening, hvis tilskud ikke er brugt i overensstemmelse med loven eller de i medfør heraf fastsatte regler, herunder hvis der er afgivet urigtige oplysninger. Det fremgår således af disse bestemmelser, at tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven, skal tilbagebetales. Ligeledes fremgår heraf, at det samme gælder for tilskud, hvis grundlag hviler på urigtige oplysninger, dvs. at der til opnåelsen af tilskuddet er afgivet oplysninger, som i sin egenskab berettiger til tilskud, men som ikke stemmer overens med realiteten. Begrundelsen for kommunens pålæg om tilbagebetaling er, at Deres klient udover kontingentbetalende medlemmer har betragtet personer, såkaldte festmedlemmer, som af og til deltog i koncerter og lign., som medlemmer, og som også indgik i grundlaget for tilskuddet. Det fremgår af folkeoplysningslovens 4, stk. 3, nr. 5, at en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 4 Note 85 til Folkeoplysningslovens 30. SIDE 14

15 Det følger af denne bestemmelse, at det kun er aktive og kontingentbetalende personer, der kan betragtes som medlemmer og dermed udgør grundlaget for tilskud. Statsforvaltningen finder på baggrund heraf, at kommunen i medfør af folkeoplysningsloven har været berettiget til at kræve tilbagebetaling af tilskud, der er udbetalt på grundlag af de såkaldte festmedlemmer. Statsforvaltningen har hermed ikke taget stilling til størrelsen af det tilbagebetalingspligtige beløb, idet opgørelsen af det afhænger af de bevismæssige forhold i sagen, og som må søges afklaret indenfor rammerne af et civilt søgsmål. Udelukkelse fra tilskud i en periode på tre år Af folkeoplysningslovens 32 fremgår, at overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler mv. for en angiven periode. Det følger således af denne bestemmelse, at kommunen i tilfælde af, at en forening ikke overholder loven henset til karakteren af overtrædelsen kan udelukke foreningen fra tilskud og anvisning af lokaler for en bestemt periode. Statsforvaltningen finder, at Azusa som konstateret ovenfor til opnåelsen af tilskuddet i den omhandlede periode har afgivet urigtige oplysninger. Azusa har dermed handlet i strid med loven, hvorfor kommunen har været berettiget til at udelukke foreningen for tilskud. Der er i loven ikke fastsat en øvre grænse for selve udelukkelsesperioden, men det forudsættes, at udelukkelsesperioden er proportional med forseelsen 5. Henset til karakteren af den af Azusa udviste handlemåde for at opnå tilskud finder statsforvaltningen ikke, at en udelukkelsesperiode på tre år i sig selv udgør uforholdsmæssig lang tid. Statsforvaltningen finder derfor ikke, at sanktionen kan karakteriseres som uproportional. Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen skal dog beklage den lange sagsbehandlingstid. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside, på Internettet. 5 Se Karnovs Lovsamling note 86 til Folkeoplysningslovens 32. SIDE 15

16 Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Haci Onal Fuldmægtig SIDE 16

17 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, er sålydende: 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder ansættelsesretlige regler. Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, er sålydende: 4, stk. 3. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal 1-4) udeladt 5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 6-8) udeladt 5, stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler mv. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. 19, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. 29, stk. 1. Foreninger aflægger regnskab for tilskud efter lovens kapitel 4, 5 og 7, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaflæggelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af regnskaberne. Stk. 5. Undervisningsministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision mv. SIDE 17

18 30. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. 32. Overholder en forening ikke loven eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler mv. for en angiven periode. 33, stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om tilskud til virksomhed inden for lovens område og om anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Er der i henhold til 34 nedsat et folkeoplysningsudvalg, skal udvalget høres, inden beslutningen træffes. Forvaltningsloven, lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, er sålydende: 7, stk. 1. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 22. En afgørelse, skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 24, stk. 1. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. SIDE 18

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere