Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2013. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 21.05."

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den Dirigent Navn: Klaus Lund Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 16 achristiansen/ :10/w.2.0.4/mstc_e Excel BC /E.2.0.2

3 Vir ksomhedsoplysninger Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Investeringsselskabet Artha Optimum A/S Søllerødvej Holte CVR-nr.: Hjemsted: Registreret i Rudersdal Regnskabsår: Bestyrelse Michael Kjær, formand Klaus Lund Mads Pilgren Direktion Kristian V. Myrup, direktør Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København C

4 Ledelsespåtegning Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holte, den Direktion Kristian V. Myrup direktør Bestyrelse Michael Kjær Klaus Lund Mads Pilgren formand

5 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Ringbæk statsautoriseret revisor

6 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Investeringsselskabet Artha Optimums målsætning er at maksimere afkastet, under hensyntagen til at risikoen i selskabet i gennemsnit ligger på en standardafvigelse svarende til en portefølje bestående af 50% aktier og 50% realkreditobligationer. Selskabet anvender dog gearing og investerer i en væsentlig bredere vifte af primært børsnoterede værdipapirer, fonde og finansielle instrumenter for at udnytte dette risikobudget bedst muligt til at opnå et højere langsigtet afkast. I gennemsnit forventer selskabet at investere 15% af aktiverne i aktier, 60% i obligationer og 25% i øvrige investeringer. Obligationer vil være stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer i forskellige valutaer. De særlige investeringer vil være i Hedge Fonde, Private Equity, alternativ energi, ejendomme eller bridgefinansiering. Selskabet forventer i gennemsnit en aktivmasse, som er knap det dobbelte af egenkapitalen. Selskabets investeringsstrategi har, målt på markedsudviklingen fra primo 1993 til ultimo 2013, givet et afkast på 12% p.a. For de kommende år forventes et noget lavere markedsafkast end i perioden fra som følge af et lavere rente- og inflationsniveau. Omvendt forventes selskabets dynamiske allokering på aktivklasser, samt udvælgelse af de operationelle investeringer, at bidrage positivt til selskabets afkast. I perioden fra har investeringsstrategien i gennemsnit haft en standardafvigelse på 9% p.a. målt på månedsdata. Standardafvigelsen har i perioden svinget mellem en bund på 4% i 2007 til en top på 12% i år 1999 og Selskabet forventer samme risiko de kommende år, som der har været i perioden fra , som dækker flere konjunkturcykler samt både it-aktiekrak, finanskrise samt diverse valuta- og kreditkriser relateret til blandt andet Asien, Rusland og Long-Term-Capital-Management. De overordnede investeringsrammer fremgår af selskabets vedtægter og kan kun ændres på en generalforsamling. Investeringsrammerne skal være overholdt på indgåelsestidspunktet for hver enkel investering, og der må ikke foretages nye investeringer indenfor en ramme, hvis denne er overskredet: 1. Standardafvigelse på maksimalt 20% 2. Gearing af egenkapital på maksimalt 200% 3. Aktieandel på maksimalt 50% af egenkapitalen 4. Obligationsandel udover stats- og realkreditobligationer på maksimalt 50% af egenkapitalen 5. Særlige/unoterede investeringer på maksimalt 50% af egenkapitalen 6. Ingen udsteder i ovenstående aktivklasser har mere end 10% af egenkapitalen. Derudover kan selskabets bestyrelse fastlægge investeringsrammer, som er mere snævre end de overordnede rammer. Dette har dog heller ikke været tilfældet i 2013.

7 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 5 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Periodens resultat Selskabets resultat afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, idet selskabets investeringer for en stor del består af langsigtede positioner i finansielle aktiver. Selskabet har dog også kortsigtede og mere opportunistiske investeringer, som eksempelvis kapitaludvidelser, børsnoteringer og handel med finansielle instrumenter med såvel afdækningsmæssige som investeringsmæssige formål. Der er fokus på, at den enkelte position ikke skal kunne påvirke det samlede resultat markant. Dette for at kunne leve op til selskabets risikoprofil. Periodens resultat før omkostninger på 19,8 mio. svarer til et afkast på 16,5% af den gennemsnitlige investerede egenkapital. Resultatet er meget tilfredsstillende både i niveau og set i relation til markedsudviklingen for de aktivklasser, som selskabet investerer i. Efter omkostninger er resultatet 17,7 mio. svarende til en stigning i selskabets indre værdi på 14,8%. Periodens investeringsresultat på 19,8 mio. er på fordelt med 9,2 mio. på aktier, 4,9 mio. på realkreditobligationer, 3,2 mio. på virksomheds- og landeobligationer og 2,5 mio. på øvrige investeringer. Finansieringsomkostningerne ved gearingen er medregnet i afkastet på realkreditobligationer. Markedsudviklingen for en risikomæssig tilsvarende investering med 50% aktier og 50% realkreditobligationer svarer til et afkast på 12,7 mio. Der er således skabt et betydeligt merafkast i 2013 uden at løbe en højere risiko. Aktiemarkederne udviklede sig positivt i 2013, idet nordiske aktier steg 20% og globale aktier 21%. Disse indeks har historisk været anvendt som ligevægtede sammenligningsgrundlag. Fremadrettet vil selskabet dog sammenligne med udviklingen i henholdsvis danske aktier og globale aktier inkl. Emerging Markets, som i 2013 steg med respektivt 38% og 18%. Uanset sammenligningsgrundlag var Optimums aktieresultat dog bedre end markedet. Det positive afkast på realkreditobligationer kan igen i 2013 henføres til selskabets beholdning af gamle gennemkonverterede realkreditobligationer. Beholdningen finansieres til en meget attraktiv rentesats. Afkastet består primært af en forholdsvis stabil rentemarginal og kun i mindre omfang af kursreguleringer. Beholdningen har i 2013 leveret et rigtig godt resultat, som selv efter finansieringsomkostninger er mere end seks gange højere end markedsudviklingen på 0,7% i afkast for danske realkreditobligationer. Virksomhedsobligationer gav ligeledes et meget markant bidrag til resultatet i 2013, med et afkast som var dobbelt så stort som en ellers ganske gunstig markedsudvikling på 8% for højrente virksomhedsobligationer. Merafkastet kan især henføres til obligationer udstedt af danske lokalbanker og købt til en markant underkurs. Landeobligationer fra Emerging Markets havde det skidt og var den eneste aktivklasse, som gav et negativt afkast i Selskabets resultat var dog marginalt bedre end markedsudviklingen på -7%. Øvrige investeringer gav et positivt resultat, især qua et godt resultat på private equity og ejendomme som hver leverede 1,0 mio. Hedge fonde, vindmøller mv. bidrog med et samlet positivt resultat på 0,5 mio.

8 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 6 Ledelsesberetning Periodens omkostninger på 2,0 mio. kan henføres til aftalen med Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S om administration og forvaltning af selskabets investeringsstrategi samt øvrige omkostninger. Aftalen med Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S indebærer betaling af et fast fee på 0,5% p.a. af selskabets aktiver og et performance fee på 5% af afkastet. Øvrige omkostninger dækker revision, depotgebyr, Værdipapircentralregistrering mv. Selskabet har siden 2012 valgt at lade selskabets aktier registrere i Værdipapircentralen samt lavet aftale med Fundcollect om løbende opdatering af selskabets aktiekurs i bankernes EDB-centraler. I 2013 udgør den samlede udgift til dette 59 t. svarende til 0,03% af selskabets gennemsnitlige egenkapital. Til gengæld kan alle aktionærer løbende følge selskabets kursudvikling i egen netbank, ligesom merudgifterne i selskabet mere end rigeligt modsvares af lavere depot- og handelsomkostninger for aktionærernes beholdninger af Artha Optimum i eget depot. Figur 1: Daglig indre værdi for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S siden opstart Selskabets indre værdi pr. aktie blev i 2013 øget fra primo til ultimo året svarende til en stigning på 14,8%. Den indre værdi opgøres dagligt som led i selskabets risikostyring samt til brug for handel i selskabets aktier, jf. nedenfor. Den foreløbige indre værdi ultimo 2013 opgjort i Fakta arket udsendt primo 2014 var Der er således god overensstemmelse mellem den daglige opgørelse og den reviderede opgørelse pr. ultimo 2013, idet afvigelsen er på meget beskedne 0,02%.

9 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 7 Ledelsesberetning Balance Porteføljens gennemsnitlige estimerede risiko målt ved standardafvigelsen var på 8,9% og dermed på niveau med Selskabets målsætning om en risiko på 9%. Gearingen var i gennemsnit på 51,6% og dermed under den langsigtede gennemsnitlige målsætning på 80%, som svarer til, at aktiverne er knap det dobbelte af egenkapitalen. Tabel 1: Risikorammer og faktisk udnyttelse af disse i Risikorammer Gennemsnit 2013 Interval 2013 Inv. Strategi Maks. Ramme Standardafvigelse 8,9% 7,8% - 9,7% 9% 20% Gearing, Nettogæld/EK 51,6% 42,5% - 63,1% 80% 200% Aktieandel i % af EK 25,6% 20,9% - 29,0% 27% 50% Obl. stat + real i % af EK 67,8% 54,8% - 76,3% 90% Ingen ramme Obl. ej stat + real i % af EK 30,3% 23,5% - 34,1% 27% 50% Særlige/unot i % Af EK 27,3% 18,8% - 33,8% 36% 50% Note: EK er selskabets egenkapital ud fra løbende indre værdi. Tal er fra Artha Optimums risikostyringsmodel. Selskabets gennemsnitlige aktieandel på 25,6% af egenkapitalen var marginalt lavere end den stipulerede strategi med 27% aktier. Aktiebeholdningen bestod primært af individuelle danske aktier kombineret med investeringsforeninger på globale og emerging markets aktier. Den gennemsnitlige obligationsandel på 67,8% var en del lavere end den stipulerede strategi med 90% realkreditobligationer. Det skyldes dog ikke en lavere realkreditbeholdning, men derimod at renterisikoen en del af året var delvist afdækket via finansielle instrumenter. Afdækningen bidrog marginalt negativt til Selskabets resultat. Andelen af virksomheds- og udenlandske obligationer var i gennemsnit 30,3%, hvilket var lidt højere end strategien på 27%. Det skyldes især en stor beholdning af virksomhedsobligationer, idet andelen af udenlandske obligationer var undervægtet i 2013.Virksomhedsobligationerne er primært individuelle danske udstedelser eller udstedelser relateret til nordiske virksomheder. Der er en del obligationer udstedt af lokale danske pengeinstitutter. Nogle af disse er unoterede og kan kun købes af investorer, der regulativt kategoriseres som professionelle. De særlige/unoterede investeringer var primært fordelt på to private equity fund-of-funds, tre hedgefonde, en vindmølleinvestering og seks ejendomsinvesteringer. Vindmølle- og ejendomsinvesteringerne var via selskaber stiftet og drevet af Artha og udgjorde 10% af selskabets egenkapital. Usikkerhed ved indregning og måling Børsnoterede værdipapirer optages til børskurs. For illikvide værdipapirer anvendes estimeret handelsværdi. Finansielle instrumenter optages til aktuel markedsværdi. Unoterede aktier optages til indre værdi.

10 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 8 Ledelsesberetning Risikofaktorer Selskabets primære risiko er knyttet til afkastet af de investeringer, der foretages. Denne risiko består blandt andet af aktierisiko, renterisiko, valutakursrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og afviklingsrisiko. Afkastet, på såvel enkeltinvesteringer som på hele egenkapitalen, kan blive negativ. Selskabet anvender gearing dels via lån i banker og via afledte instrumenter. Det er i den forbindelse vigtigt for selskabet, at der etableres rammer med selskabets bankforbindelse, som i betydelig grad sikrer selskabets handlefrihed. En solid og stram likviditetsog risikostyring er derfor vigtig for selskabet. Selskabets aktier kan ikke indløses, og den handlebare værdi kan derfor afvige fra selskabets indre værdi. Ændring i skatteregler for investorernes placering i selskabet, samt evt. ændring i selskabets status og skattemæssige behandling som Investeringsselskab, er ligeledes en risikofaktor. Skat Selskabet er et investeringsselskab, og det er derfor skattefrit, bortset fra at der betales skat af modtagne aktieudbytter. Der gøres opmærksom på, at aktionærer i Artha Optimum A/S skal opgøre gevinst og tab på aktierne i Artha Optimum A/S efter lagerprincippet. Beløbet beskattes som kapitalindkomst for private investorer og som selskabsindkomst for selskaber. Aktiekapital Selskabet er et unoteret aktieselskab. Selskabets kapital er fordelt på et antal aktier á hver nominelt Den nominelle størrelse er reduceret fra til i 2011 og igen til i Aktierne er frit omsættelige, og selskabets indre værdi offentliggøres månedligt på selskabets hjemmeside samt via til selskabets aktionærer. Der er løbende igennem 2013 gennemført kapitaludvidelser, som, sammen med årets overskud, har øget egenkapitalen fra 71,2 mio. til 315,4 mio. Det er selskabets målsætning løbende at tilpasse selskabets kapital enten via aktieudvidelser eller aktietilbagekøb afhængig af behov. Ordrer afgivet inden kl afregnes ud fra dagskursen på ordredagen. Ordrer afgivet efter kl afregnes til dagskursen på næste handelsdag. Dagskursen beregnes som indre værdi baseret på principperne omkring indregning og måling, jf. ovenfor. Hertil kommer et emissionstillæg/indløsningsfradrag, som fremgår af Fakta arket, der til enhver tid kan ses på selskabets hjemmeside. Såfremt der skulle komme meget store tilbagesalg, vil der være et spekulationsværn for at beskytte de tilbageværende aktionærer. Aktietilbagekøb kræver således, at selskabet opbygger en reserve, hvor egenkapitalen overstiger aktiekapitalen. Sidstnævnte var årsagen til nedsættelsen af den nominelle størrelse i 2011 og igen i 2013, hvilket tilsammen med det løbende resultat har skabt betydelige reserver, som forventes at kunne håndtere eventuelle fremtidige indløsninger i selv meget ekstreme situationer.

11 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 9 Ledelsesberetning Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i selskabets virksomhed.. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Selskabets afkast af egenkapitalen afhænger af udviklingen på de værdipapirer, som selskabet har investeret i. Med Artha s aktuelle forventninger til afkast for de forskellige aktivklasser forventes et gennemsnitligt investeringsafkast de kommende år på 6% p.a. før omkostninger. Resultatet vil dog afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder især aktiekurser, renteudvikling og valutakurser samt udviklingen for de konkrete værdipapirer i selskabets portefølje. Selskabet vil i 2014 skulle tilpasse sig den ny regulering for Forvaltere af Alternative Investerings-Fonde (FAIF). Der er tale om en ganske omfattende regulering, som er lovpligtig for alle Investeringsselskaber og lignende kollektive investeringsenheder. Den øgede regulering betyder, at selskabet vil skulle implementere nye administrative processer. Formålet er at skabe øget sikkerhed og tryghed for investorerne. De øgede administrative byrder vil dog belaste selskabets omkostninger, men der arbejdes hårdt på at finde løsninger, der er så omkostningseffektive som muligt.

12 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 10 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Selskabet aflægger årsrapport efter samme principper som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Resultatopgørelsen Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til diverse gebyrer, revision, samt administrations fee. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. For udbytteindtægter indregnes alene nettobeløb efter afholdt udbytteskat.

13 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 11 Anvendt regnskabspraksis Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Kapitalandele i unoterede virksomheder indregnes til indre værdi. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. Andre finansielle forpligtelser Uafviklede handler måles til kostprisen som de er handlet til. Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

14 Resultatopgørelse for 2013 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 12 Resultatopgørelse for 2013 Note t. Andre eksterne omkostninger 1 ( ) (1.131) Driftsresultat ( ) (1.131) Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger ( ) (3.591) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat

15 Balance pr Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 13 Balance pr Note t. Andre tilgodehavender Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 14 Balance pr Note t. Virksomhedskapital Overkurs ved emission Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Ejerforhold 3

17 Egenkapitalopgørelse for 2013 Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 15 Egenkapitalopgørelse for 2013 Virksomhedskapital Overkurs ved emission Øvrige reserver Overført overskud eller underskud I alt Egenkapital primo Kapitalforhøjelse Årets resultat Egenkapital ultimo

18 Noter ### Investeringsselskabet Artha Optimum A/S 16 Noter 1. Andre eksterne omkostninger ### Personale omkostninger: Der ydes ikke vederlag til hverken bestyrelse eller direktion. Pålydende værdi Nominel værdi Antal 2. Virksomhedskapital Virksomhedskapital , Bevægelser i virksomhedskapitalen Virksomhedskapital primo Kapitalforhøjelse Virksomhedskapital ultimo Ejerforhold Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Pilgren ApS / Dronningholmsvej 14, 2840 Holte

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere