Berlingske Tidende A/S. Årsrapport Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25."

Transkript

1 Berlingske Tidende A/S Årsrapport 2004 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2005 Peter Lindegaard Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Selskabsoplysninger... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse Balance Noter

3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Berlingske Tidende A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 10. februar 2005 Direktion Peter Lindegaard Adm. Direktør Niels Lunde Bestyrelse Joachim Malling Formand Tom Jørgensen Næstformand Lasse Bolander John Jakobsen Diana Lorentzen 2

4 3

5 REVISIONSPÅTEGNING Til aktionærerne i Berlingske Tidende A/S Vi har revideret årsrapporten for Berlingske Tidende A/S for regnskabsåret 1. januar december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 10. februar 2005 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Hertz statsaut. revisor Jakob Fogt statsaut. revisor 4

6 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Berlingske Tidende A/S Pilestræde København K Telefon CVR-nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 25. april 2005, kl KONCERNOVERSIGT Berlingske Tidende A/S ejer følgende selskaber : Selskab : Ejerandel : Berlingske Tidendes Specialpublikationer A/S, København. 100 % 5

7 HOVED- OG NØGLETAL T kr. T kr. T kr. T kr. Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat af dattervirksomheder og kapitalandele, netto Årets resultat efter skat Balance: Balancesum Egenkapital Nettoinvestering i immaterielle og materielle anlægsaktiver Medarbejdere: Gennemsnitligt antal medarbejdere (heltidsansatte) Nøgletal i % *) Overskudsgrad -4,9-13,1-15,4 1,7 Afkastningsgrad -17,0-44,6-38,5 6,5 Egenkapitalandel 5,6 7,8 13,4 29,2 Forrentning af egenkapitalen -121,9-182,6-85,3 17,1 Berlingske IT og Berlingske Bladsalg og Service er med virkning pr. 1. januar 2002 udskilt fra Berlingske Tidende A/S til selvstændige aktieselskaber. *) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 1997", og er beregnet således: Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlig operative aktiver Egenkapitalandel (soliditet) Egenkapital, ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Egenkapitalforrentning Årets resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital 6

8 LEDELSESBERETNING Berlingske Tidende A/S er et 100% ejet datterselskab under Berlingske koncernen. Koncernen indgår som et selvstændigt forretningsområde i Orkla Media, der er nordens femte største medieselskab, som indgår i Orkla ASA Oslo. Berlingske Tidende A/S forestår udgivelsen af den daglige avis af samme navn. I Berlingske Tidende A/S koncernen indgår det 100% ejede datterselskab Berlingske Tidendes Specialpublikationer A/S. Dette selskab huser aktiviteterne i magasinet Berlingske Nyhedsmagasin. I regnskabsåret har der ikke været usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Omsætningen for Berlingske Tidende A/S blev i mio. kr. og resultatet før skat blev et underskud på 41 mio. kr. Det er en markant resultatfremgang fra 2003, hvor resultat før skat var et underskud på 103 mio. kr. Resultatet følger de planer der er lagt. I 2005 er det målet at generere et overskud. Arbejdet med at udvikle avisen og dens journalistik i overensstemmelse med læsernes værdier og interesser har været et fokus i Der blev arbejdet systematisk med at forankre projektet "Tættere på læserne". Igennem året er avisens digitale indsats blevet forøget. I januar påbegyndtes produktionen af daglige radionyheder til de fire radiostationer The Voice, Radio 2, Pop FM og 24-7, senere indgik Berlingske Tidende en aftale med Clear Channel om levering af nyheder til den københavnske Metro ligesom man etablerede en elektronisk avis, en såkaldt E-avis. I efteråret tog avisen endnu en række initiativer inden for det digitale område: Byguiden AOK blev opkøbt med henblik på at skabe synergi med avisen, en række tiltag blev taget for at styrke samarbejdet mellem den trykte avis og webavisen og arbejdet med at etablere et selvstændigt business-univers på nettet i foråret 2005 blev indledt. Som led i arbejdet med at styrke avisens bladsalg gennemførtes i efteråret en række forbedringer af lørdags- og søndagsavisen, især en forberedelse af en ny sektion om lørdagen, sektionen FRI der bl.a. skal dække familie- og forbrugsstof. Berlingske Tidende har i 2004 haft et tilfredsstillende annoncesalg, hvor markedsandelene på tekstsidemarkedet er fastholdt på trods af vigende læsertal, jobmarkedet er i en positiv udvikling og boligmarkedet er fastholdt selvom hård konkurrence præger markedet. Selskabet har i 2004 foretaget en strukturel tilpasning gennem at outsource produktionen af annoncer. Markedet for morgenaviser har de seneste år været faldende. En udvikling der også har ramt Berlingske Tidende og betyder, at oplagstallene ikke har udviklet sig tilfredsstillende i Men fokus på fastholdelse af loyale kunder og på en forbedret indtjening pr. abonnement betyder, at Berlingske Tidende går ind i 2005 med en mere rentabel abonnementsbase. 7

9 Kapitalforhold Selskabets aktiekapital er nedsat med 90 mio. kr. til dækning af overført underskud fra tidligere år, jf. aktieselskabslovens 44a. Der er i samme forbindelse foretaget udvidelse med nominelt 1,0 mio. kr. Omkostninger i forbindelse hermed på 28 t. kr. er udgiftsført under posten Andre eksterne udgifter. Ledelse Administrerende direktør Anders Kronborg valgte i efteråret 2004 at forlade Berlingske Tidende til fordel for TV2. Den 1. januar 2005 tiltrådte Peter Lindegaard som ny administrerende direktør. Berlingske Tidendes selskabsanmeldte direktion består herefter af administrerende direktør Peter Lindegaard og ansvarhavende chefredaktør Niels Lunde. Derudover består direktørkredsen af chefredaktør Elisabeth Rühne, chefredaktør Lars Poulsen, annoncedirektør Søren Hyldgaard, bladsalgsdirektør Jesper Christiansen, redaktionschef Iver Høj Nielsen, økonomichef Bente Sternberg og direktør for AOK Nicolai Hæggelin. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Berlingske Tidende A/S for 2004 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. I henhold til årsregnskabslovens 112, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Årsrapporten for Berlingske Tidende A/S og tilknyttet dattervirksomhed indgår i koncernregnskabet for Orkla ASA, Oslo. Koncernregnskabet kan rekvireres hos Orkla ASA, Karenslyst Allé 6, 0278 Oslo Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse idet den er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætningen Indtægter ved annonce- og avissalg indregnes som omsætning i takt med levering af ydelserne. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til hovedformålet, herunder lejeindtægter i forbindelse med udlejning. Andre eksterne omkostninger Indeholder omkostninger til kontorlokaler og kontoromkostninger, herunder udgifter ved udlejning m.v. Personaleomkostninger Indeholder lønninger, vederlag, pensioner og øvrige personaleudgifter til selskabets ansatte, herunder direktion og bestyrelse. 8

10 Finansielle indtægter og omkostninger m.v. Indeholder renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg, fradrag og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Selskabsskat og udskudt skat Berlingske Tidende A/S er sambeskattet med Orkla (DK) A/S og dette selskabs øvrige 100%-ejede dattervirksomheder. De sambeskattede virksomheder indgår i acontoskatteordningen. Orkla (DK) A/S betaler den samlede skat af årets skattepligtige indkomst for de sambeskattede virksomheder. I overensstemmelse med vilkårene for sambeskatning er skatten fuldt fordelt på de enkelte virksomheder og indgår i mellemværendet med de respektive virksomheder. Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. BALANCEN AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Goodwill måles til anskaffelsessum. Edb-programmel Edb-programmel måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der maksimalt udgør 7 år. Udviklingsprojekter m.v. Udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der maksimalt udgør 7 år. Kostpris opgøres som registreret timeforbrug multipliceret med direkte lønomkostninger samt indirekte produktionsomkostninger. Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og inventar måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 9

11 Anlæg under opførelse samt forudbetalinger for materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum uden fradrag af afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er anskaffelsessum med fradrag af forventet restværdi, der forventes at udgøre handelsværdi på afhændelsestidspunktet eller efter afsluttet brugstid. Anskaffelsessummen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter anskaffelsessummen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes skønnede brugstid, der udgør: - Maskiner og tekniske anlæg, maks. 10 år - Driftsmateriel, inventar og indretning af lejede lokaler, maks. 5 år. Nedskrivninger Immaterielle og materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstests af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Leasingkontrakter Alle de af selskabet indgåede leasingkontrakter har karakter af operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag (eller tillæg) af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres og indregnes i egenkapitalen under reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultater efter eliminering af den forholdsmæssige andel af intern avance/tab. Kapitalandele i andre virksomheder Kapitalandele i andre virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, som er vurderet til at svare til dagsværdi. Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. PASSIVER Egenkapitalbevægelser Det forventede udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. 10

12 Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til omstruktureringer m.v. Andre hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter m.v. 11

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere