Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S"

Transkript

1 CVR-nr.: Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013

2 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 LEDELSESBERETNING... 6 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/ BALANCE PR. 31. DECEMBER... 9 EGENKAPITALOPGØRELSE NOTER Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Resultat- og totalindkomstopgørelse og balance... 15

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Kay Fiskers Plads København S Telefon Telefax Hjemmeside CVR-nr.: Stiftet 26. juni 2008 Hjemsted: Københavns kommune Regnskabsår 1. januar til 31. december Bestyrelse Direktion Revision Ejere Jens Erik Christensen - formand Per Wahlström - næstformand Jim Rotsman Hans Malmsten Jette Jakobsen Thomas Jensen - Administrerende direktør Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Selskabet er ejet af: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 50% Lindhagensgatan 86, Stockholm, Sverige Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 50% Lindhagensgatan 86, Stockholm, Sverige Regnskaber for ovenstående selskaber findes på selskabernes hjemmeside: Generalforsamling Godkendt på selskabets generalforsamling, den 2014 Dirigent 2

4 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondsmæglerselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af fondsmæglerselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i fondsmæglerselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som fondsmæglerselskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 17. marts 2014 Direktion Thomas Jensen Administrerende direktør Bestyrelse Jens Erik Christensen Per Wahlström Hans Malmsten Formand Næstformand Jim Rotsman Jette Jakobsen 3

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 4

6 København, den 17. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup Statsautoriseret revisor Jacques Peronard Statsautoriseret revisor 5

7 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Fondsmæglerselskabets forretningsområde er investeringsrådgivning til kunder klassificeret som professionelle kunder og porteføljepleje af kunders værdipapirbeholdning samt udførelse af handelsordrer i forbindelse med investeringsrådgivning og porteføljepleje. Usikkerhed ved indregning og måling Der har i 2013 ikke været usikkerhed ved indregning og måling, der har påvirket indregningen eller målingen af poster i resultatet. Usædvanlige forhold Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket selskabet i Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabet har haft den udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold, som har været forventet. Selskabet modtog d. 15. februar 2013 Finanstilsynets såkaldte store licens og hermed tilladelse til at udvide forretningsaktiviteterne med forretninger for egen regning. Årets resultat udgør t.kr. før skat ( t.kr. i 2012) og t.kr. efter skat ( t.kr. i 2012), hvilket anses for tilfredsstillende. Der er i året foretaget investeringer og afholdt omkostninger til et nyt forretningsområde, institutionelt salg, hvilket har påvirket årets resultat. Egenkapitalen efter årets foreslåede udbytte på t.kr. udgør ultimo året t.kr. ( t.kr. i 2012). Likviditet og solvensbehov Selskabets likviditet udgør ved udgangen af året t.kr., og herudover er egenkapitalen investeret i obligationer, som udgør t.kr. Det individuelle solvensbehov udgør t.kr. mod t.kr. i Kapitalkravet på 8 % af de risikovægtede aktiver udgør t.kr. i 2013 mod 652 t.kr i 2012 og udgør derfor solvensbehovet. Basiskapitalen efter fradrag udgør t.kr., hvilket svarer til en solvensprocent på 13,96 % mod 374,50 % i Årsagen til faldet i solvensprocenten skyldes, at selskabet efter stor licens skal tillægge den operationelle risiko i opgørelsen af de risikovægtede aktiver. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke fra balancedagen og frem til underskrivelse af regnskabet indtrådt forhold, der efter ledelsens vurdering forrykker vurderingen af årsregnskabet. Der har ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. Med virkning pr. 2. januar 2014 foretages der en ændring af den juridiske ejerstruktur i Skandia koncernen. Det betyder blandt andet, at aktiviteterne i Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S moderselskaber Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige, og Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) pr. denne dato overtages af Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Sverige. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, er et kundeejet livsforsikringsselskab. 6

8 Som konsekvens af dette er Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S fra denne dato ikke længere ligeligt ejet af Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige, og Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige, men ejes i stedet 100 % af Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Der er alene tale om en ændring af selskabsform og ejerforhold, som ikke påvirker aktiviteterne i Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S. Selskabets videnressourcer Selskabets investeringsrådgivning bygger primært på medarbejdernes indgående kendskab til de finansielle markeder. Særlige risici Selskabets egenbeholdning er placeret i danske stats- og realkreditobligationer samt likvider. Selskabet har hermed en begrænset markeds- og kreditrisiko. Selskabet har en begrænset kundekreds og har i den henseende en forretningsmæssig risiko. Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden Resultatet for 2014 forventes at blive positivt. Grundet planlagte yderligere investeringer i 2014 i nyt forretningsområde, forventes resultatet for 2014 dog at blive lavere end foregående år. Ledelseshverv Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv fremgår af note 24 i årsrapporten. Bestyrelsens forslag til udbytte Fondsmæglerselskabet indstiller til generalforsamlingen at udlodde t.kr i udbytte for regnskabsåret

9 Resultat- og totalindkomstopgørelse Periode 1. januar december kr. Note Resultat- og totalindkomstopgørelse 3 Renteindtægter Renteudgifter -5-8 Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter ,7 Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst Forslag til resultatdisponering: Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført fra (-)/til overført resultat

10 Balance Pr. 31. december kr. Note AKTIVER 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationer til dagsværdi Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat 0 0 Hensatte forpligtelser i alt 0 0 Egenkapital 17 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud eller underskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Kerne- og basiskapital i forhold til egenkapital 19 Koncernforhold 20 Aktionærforhold 21 Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 22 Nærtstående parter 23 Eventualforpligtelser 24 Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv 9

11 Egenkapitalopgørelse kr. Aktiekapital Overkurs Overført Foreslået I alt emission resultat udbytte Egenkapital 1. januar Kapitaltilførsel Årets resultat Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Udlodning til ejere EGENKAPITAL 31. DECEMBER Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst Foreslået udlodning til ejere EGENKAPITAL 31. DECEMBER

12 Noter Note 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og er afrundet til nærmeste kr. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Indregning af finansielle aktiver og forpligtelser foretages første gang på handelsdagen og ophører på handelsdagen, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis den er overdraget, og selskabet i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling sker som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurser. Investeringer, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurser. 11

13 Resultat- og totalindkomstopgørelse Gebyrer og provisionsindtægter Gebyrer og provisionsindtægter indeholder indtægter vedrørende tjenesteydelser for kunder, og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de optjenes og indregnes med de beløb, som vedrører regnskabsperioden. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter indeholder udgifter vedrørende tjenesteydelser for kunder, og indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Finansielle poster Renteindtægter indeholder renter af værdipapirer og tilgodehavender hos kreditinstitutter mv., og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de optjenes og indregnes med de beløb, som vedrører regnskabsperioden. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er sambeskattet med de danske selskaber og filialer, som er ejet af henholdsvis Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige og Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen. Balance Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter. Disse tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på de enkelte aktivers forventede brugstid, som er mellem 3-5 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af øvrige materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 12

14 Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver omfatter erhvervet software. Erhvervet software indregnes til kostpris, der omfatter de omkostninger, der er medgået for at kunne tage softwaren i brug. Erhvervet software afskrives lineært over 3 år. Obligationer til dagsværdi Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til lukkekursen på balancedagen eller, hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. Andre aktiver Andre aktiver omfatter kundetilgodehavender og tilgodehavende obligationsrenter. Andre passiver Her føres udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning samt øvrige forpligtelser, herunder skyldige gager, feriepengeforpligtelser m.m. Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Aktuel skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst korrigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Foreslået udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Hoved- og nøgletal Selskabets hoved- og nøgletal udarbejdes efter reglerne i Finanstilsynets bekendtgørelse herom. 13

15 Noter Hoved- og nøgletal Note kr Hovedtal Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Årets resultat Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 271,38 284,61 737, ,30 281,99 Solvensprocent 13,96 374,50 445, ,58 281,99 Kernekapitalprocent 13,96 374,50 445, ,58 281,99 Egenkapitalforrentning før skat 53,47 34,36 104,37 137,70 128,77 Egenkapitalforrentning efter skat 40,10 25,76 78,27 103,23 96,55 Indtjening pr. omkostningskrone 1,59 1,55 3,55 5,12 2,44 Nøgletallene er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets definitioner. 14

16 Noter kr. Note Renteindtægter Obligationer Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker -4 2 Renteindtægter i alt Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker -5-8 Renteudgifter i alt Gebyrer og provisionsindtægter Modtaget honorar for rådgivningsvirksomhed Gebyrer og provisionsindtægter i alt Kursreguleringer Obligationer Kursreguleringer i alt Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktiviteter og geografiske markeder Rådgivningsaktivitet Markedsaktivitet Udgifter til personale og administration Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Lovpligtig revision af årsregnskab Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Andre ydelser Samlet honorar til generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder Antal direktionsmedlemmer 1 1 Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede 14,86 10,80 15

17 1.000 kr. Note Nedenstående informationer omkring aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere, dækker over samtlige honorarer i alle Skandia selskaber (både i Danmark og i øvrige dele af koncernen) En beskrivelse af selskabets lønpolitik kan findes på hjemmesiden: Skandia har i overensstemmelse med lovgivning udpeget et antal ansatte (udover direktionen), hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på de danske Skandia selskabers risikoprofil. Aflønningsforhold for disse medarbejdere er tilpasset lovgivningens krav til variabel løn. Der er for selskabet ikke defineret væsentlige risikotagere udover direktionen, hvorfor der ikke er oplyst om lønforhold for væsentlige risikotagere. Direktionens vederlag Thomas Jensen Kontraktligt vederlag Pension Variabelt vederlag I alt optjent I alt udbetalt Direktørens kontrakt opfylder lovkrav, der trådte i kraft 1. januar 2011, til aftaler om variabel løn i finansielle virksomheder. Thomas Jensen kan opsige sin stilling med 3 måneders varsel. Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S kan opsige Thomas Jensen med 12 måneders varsel. Bestyrelsens vederlag Bestyrelseshonorar til Jens Erik Christensen Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia Livsforsikring A/S Skandia Livsforsikring A A/S Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S I alt optjent og udbetalt Bestyrelseshonorar til Jette Jakobsen Skandia Link Livsforsikring A/S (indtrådt 1/7 2013) Skandia Livsforsikring A/S (indtrådt 1/7 2013) Skandia Livsforsikring A A/S (indtrådt 1/7 2013) Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (indtrådt 1/7 2013) I alt optjent og udbetalt Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ikke modtaget honorarer fra selskabet. Som medlem af bestyrelsen eller direktionen i andre selskaber i Skandia koncernen har Per Wahlström modtaget et samlet vederlag i 2013 fra disse selskaber på i alt 3,7 mio. kr. 16

18 1.000 kr. Note Skat Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat Skat i alt Effektiv skatteprocent Danske skatteprocent 25,0 25,0 Ej fradragsberettigede udgifter 0,0 0,0 Effektiv skatteprocent 25,0 25,0 10 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt Heraf anfordringstilgodehavende Obligationer til dagsværdi Obligationer værdiansat til dagsværdi Obligationer til dagsværdi i alt Noteret på Københavns Fondsbørs Immaterielle aktiver Anskaffelsessum pr. 1. januar Årets tilgange Anskaffelsessum pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Øvrige materielle aktiver Anskaffelsessum pr. 1. januar Årets tilgange Årets afgange Anskaffelsessum pr. 31. december Afskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Afskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

19 1.000 kr. Note Ændringer i udskudt skat Udskudt skat primo Ændring i udskudt skat Ændringer i udskudt skat i alt Andre aktiver Tilgodehavende obligationsrenter Tilgodehavende fondsforvaltere Andre aktiver Andre aktiver i alt Andre passiver Feriepengeforpligtelse Andre passiver Andre passiver i alt Aktiekapital Aktiekapital, primo Kapitalforhøjelse Aktiekapital, ultimo Selskabets aktiekapital på DKK er fordelt på aktier á DKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Aktiekapital er forhøjet i Kerne- og basiskapital i forhold til egenkapital Egenkapital Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Skatteaktiver Kerne- og basiskapital

20 Note 19 Koncernforhold Livförsäkringsaktiebolag SKandia (publ) med hjemsted i Stockholm udarbejder koncernregnskab for den mindste og største koncern, hvori Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S indgår som konsolideret dattervirksomhed. Dette koncernregnskab kan rekvireres på adressen: Lindhagensgatan 86, S Stockholm, Sverige eller via hjemmesiden på 20 Aktionærforhold Følgende ejer mere end 5 % af selskabets aktiekapital: Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Lindhagensgatan 86, Stockholm, Sverige. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Lindhagensgatan 86, Stockholm, Sverige. 21 Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici Selskabet er eksponeret over for forskellige typer af risici. Formålet med selskabets politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af de risici, som selskabet er eksponeret mod. Selskabet udvikler løbende sine værktøjer til identifikation, vurdering, styring og rapportering af de risici, som påvirker selskabet. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af de tildelte risikorammer. Kredit- og markedsrisiko Selskabet har en begrænset markeds- og kreditrisiko, som er defineret i selskabets placeringsrammer. Selskabets risikostyringspolitik er tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kreditinstitutter ligger inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer. Likviditetsrisiko Selskabets livkvide beredskab og politik for likviditetsrisici medfører, at selskabets livkviditetsrisici er begrænsede. Det likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab, som vurderes at være forsvarligt i forhold til selskabets forretningsmodel og aktiviteter. Operationel risiko Selskabet har udarbedjet et rammeværk af politikker med tilhørende forretningsgange og arbejdsbeskrivelser med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici. Selskabet vurderer løbende, hvordan selskabet skal identificere og håndtere de operationelle risici i forhold til selskabets forretningsmodel og aktiviteter. 19

21 Note 22 Nærtstående parter Nærtstående parter med bestemmende indflydelse over selskabet Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Lindhagensgatan 86, Stockholm, Sverige, 50 procent. Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige, Lindhagensgatan 86, Stockholm, Sverige, 50 procent. Nærtstående parter Skandia Link Livsforsikringsselskab A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S og Skandia A/S er alle koncernforbundne selskaber. Samhandel og andre interne transaktioner mellem nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. Skandia A/S udfører administration for Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og har i 2013 faktureret for t.kr. (2012, t.kr ). Skandia Link Livsforsikring A/S udfører administration for Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og har i 2013 faktureret for 227 t.kr. (2012, t.kr. 258). Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S yder investeringsrådgivning for Skandia Livsforsikring A/S og har i 2013 faktureret for t.kr. (2012, t.kr ). Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S yder investeringsrådgivning for Skandia Livsforsikring A A/S og har i 2013 faktureret for t.kr. (2012, t.kr ). Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S yder investeringsrådgivning for Skandia Link Livsforsikring A/S og har i 2013 faktureret for 401 t.kr. (2012, t.kr ). Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har videresendt andel af kommission modtaget af eksterne leverandører til Skandia Link Livsforsikring A/S for t.kr. (2012, t.kr ). Der er ingen transaktioner med bestyrelse og direktion udover sædvanligt vederlag. 23 Eventualforpligtelser Selskabet har stillet garanti overfor Garantifonden for Indskydere og Investorer for 46 t.kr. (2012, t.kr. 51). Derudover har selskabet ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller lignende. Selskabet er fællesregistreret for afregning af merværdi og lønsumsafgift med de fleste af Skandia koncernens danske selskaber. Selskabet hæfter sammen med de øvrige selskaber som følge heraf solidarisk. Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Skandia A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor fra og med regnskabsåret 2013 solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes solidarisk for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber. 20

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

DEAS A/S. Årsrapport for 2013

DEAS A/S. Årsrapport for 2013 Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 20 28 34 16 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014 Morten Østrup Møller Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere