Danske Døves Ungdomsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Døves Ungdomsforbund"

Transkript

1 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ï i Û ø Ê Æª ± Úºµ i Ú Æª ± Úºµ ªº ª ø ƪ ± ø øæµ ± ƪ ± ªÆ ø ± ø

2 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport INDHOLD Organisationsoplysninger 3 Side Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5-7 Ledelsens årsberetning 8-14 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 17 Balance Pengestrømsopgørelse 20 Noter 21-28

3 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport Organisationsoplysninger Forbundet Danske Døves Ungdomsforbund Brohusgade 17, 5. sal 2200 København N Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Formål Administrator At fremme døve og hørehæmmede børn og unges interesser på ethvert område, på skole- og uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt. Michael Weber Steenberg Bestyrelse Tina Boss Dideriksen, formand Kenneth Andersen, næstformand Karoline Kjærskov Rikke Hansen Andreas Kronlund Revisor TT Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Vester Voldgade København V

4 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2014 for Danske Døves Ungdomsforbund. Årsrapporten aflagt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til godkendelse. København, den 18. marts 2015 Administrator Michael Weber Steenberg Bestyrelse: Tina Boss Dideriksen Kenneth Andersen Karoline Kjærskov formand Næstformand Rikke Hansen Andreas Kronlund

5 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til bestyrelsen i Danske Døves Ungdomsforbund Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døves Ungdomsforbund for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskab, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler af sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

6 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (FORTSAT) En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentligt fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et revisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. Revisionen omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Der ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

7 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (FORTSAT) Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. marts 2015 TT REVISION statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Madsen statsautoriseret revisor

8 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport LEDELSENS ÅRSBERETNING Indledning 2014 blev året hvor DDU blev til en forbedret og moderniseret udgave af en ungdomsorganisation, som viser vejen for danske døve unge. Fokus i 2014 var DDU s nye identitet og reviderede mærkesager, som er: Mere tegnsprog, mindre uvidenhed Personlig udvikling, større indsigt Socialt ansvar, mere samvær. Den 13. maj 2014 blev dansk tegnsprog anerkendt som sprog i Danmark. Begivenheden blev fejret landet over, og mange døve føler, at de nu er blevet anerkendt som mennesker i det danske samfund på lige fod med hørende danskere. Alligevel er kendskabet til dansk tegnsprog lavt blandt hørende danskere, og derfor vil DDU være med til at udbrede kendskabet til tegnsprog. Vi har blandt andet, igen, været med til Distortion og Folkemødet på Bornholm, med det formål at øge kendskabet til tegnsprog. Vi har som noget nyt i forbindelse med vores arbejde med at sprede viden om tegnsprog, fået udgivet en børnebog, Reddet af tegnsprog i samarbejde med Filip Bergmann Verhelst. På den måde har vi også fået inddraget de yngste medlemmer i DDU. Vi har et mål om at sprede endnu mere viden om døve og tegnsprog. DDU ønsker, at der bliver fokuseret mere på de døvfødte børns trivsel i stedet for barnets hørelse. Det hele handler om barnets identitet og trivsel. Personlig udvikling er blevet en vigtig del af vores mærkesager, da vi mener, det er vigtigt, at man som ung døv i Danmark har mulighed for at udvikle sig selv og finde sin egen identitet. Hos DDU har unge døve mulighed for at lære om lederskab, selvudvikling og organisationsarbejde gennem frivilligt arbejde og lejrarrangementer i ind- og udland. DDU arrangerer ofte lejre og workshops, hvor de unge får mulighed for at påtage sig lederroller og får mulighed for at afprøve egne organisatoriske evner på forskellige planer.

9 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport DDU giver også sine medlemmer mulighed for at engagere sig aktivt i forskellige sammenhænge, og der er lokale ungdomsklubber fordelt over størstedelen af landet, så der er rig mulighed for personlig udvikling. I 2014 har nogle ungdomsklubber valgt at lukke og slukke, men DDU har formået at få åbnet op for en ny ungdomsklub; Tegnbølgen i Vejle. Flere klubber er på tegnebrættet, bl.a. i Århus. I DDU er socialt ansvar vigtigt, fordi vi døve tilhører en minoritet, og vi skal derfor holde sammen, samt have mulighed for at møde ligestillede og hjælpe hinanden frem og bryde barriererne, vi møder på vores vej. Døve har altid været åbne for at skabe netværk på tværs af landenes grænser, hvilket har skabt en stærk international døvekultur. DDU er, blandt andet, medlem af verdensorganisationen for unge døve, WFDYS, og den europæiske organisation EUDY. Det er dog primært i den nordiske døveorganisations ungdomsafdeling, DNUR, stiftet i 2001, hvor DDU har det stærkeste netværk. Alene i 2014 har vi sendt danske døve børn og unge på 5 lejre i Sverige, Finland, Belgien og 2 gange i USA. Forandring i DDU DDU flyttede fra Snaregade, hvor vi har boet i flere år. Vi flyttede ind på 5. sal i døvehuset Brohusgade 17 i sommeren 2014, så vi er klar til en ny og frisk tid på DDU. DDL er også flyttet ind i samme bygning, så vores stærke samarbejde vil fortsætte uhindret. Derudover har vi fået nyt logo og hjemmeside. Ud over vores mærkesager, har vi også fået valgt tre nøgleord som vi vil arbejde mere med: Mangfoldighed Udvikling I front Disse nøgleord udgør, sammen med vores mærkesager, rammen omkring vores arbejde for døve børn og unge i Danmark. Vores nye logo viser også, at vi ikke vil lade os hæmme af de forhindringer, der skulle dukke op på vores vej. Vi vil altid bestræbe os på at finde nye veje og være i front for vores medlemmer.

10 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport Vi har forsat med at producere flere videonyheder og lagt mere arbejde i udbredelse af nyhederne og informationerne ud til medlemmerne på vores sociale medie facebook og nu også på den nye hjemmeside. DDU har også gennemgået en omstrukturering på sekretariatet og skiftet ud i personalet. Vi har fået ny ungdomskonsulent og sagt farvel til vores gamle politiske konsulent og mediemedarbejder. Vi har også sagt farvel til vores kontorelev, der er blevet færdiguddannet. Medier Vores nye hjemmeside er kommet op og køre modtagelsen af denne har været rigtig god. Vores nye logo er også blevet godt modtaget, hvilket vi er glade for. Døvebladet, som DDU har faste sider i, har fået ny redaktør. Vi fortsætter det gode samarbejde og bliver ved med at komme med artikler rettet mod børn og unge døve i Danmark. Facebook kører som det plejer, dog i tæt samarbejde med vores nye hjemmeside. UNGDOMSKLUBBER I år 2014 har vi haft stort fokus på ungdomsklubberne, primært i Jylland. Ifølge DUF skal vi have ungdomsklubber i min. 2 regioner. Vi har Ladylike, Gentlemen s Finest, Absalon og Tegnbuen i Købehavn. Vi havde kun en i Jylland, NaVi. Men i efteråret åbnede Tegnbølgen i Vejle, med masser af gåpåmod. Vi i DDU er glade for denne udvikling og samarbejdet er godt. Vi besøger ungdomsklubberne så ofte vi kan. Vi brugte meget tid på TegnBølgen i forbindelse med deres opstart. Ungdomskonsulenten kom til deres første møde, stiftende generalforsamling, og til deres første møde efter generalforsamlingen. Vi deltog også i de andre ungdomsklubbers generalforsamling. Både vores ungdomskonsulent og ungdomsklubbernes repræsentanter samarbejder rigtig godt, det er noget vi vil fortsætte med. Klubkonference Vi har desværre ikke fået gennemført klubkonferencer i Men vi har taget det til efterretning og vil gøre det bedre i 2015.

11 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport Uddannelse DDU s uddannelsesvejleder, Marie Palle, har stort fokus på forskellige uddannelsesområder. Hun har eksempelvis arrangeret og gennemført uddannelsesweekenden sammen med sin arbejdsgruppe. Det er en weekend kun for unge, som er under uddannelse. Der kom ca. 30 i alt, som også var vores maksimum. Nogen stod faktisk på venteliste, så vi kan se, at der er et stort behov blandt vores medlemmer. Weekenden var en succes, det er noget, vi altid vil huske. Bl.a. kom Chris MacDonald og holdt oplæg om motivation. Der kom også andre døve og holdt oplæg om, hvordan de gennemførte deres uddannelse som døv. Det er tydeligvis et område, som vores medlemmer interesserer sig for. Derfor gentager vi uddannelsesweekenden i 2015, samtidigt med at der vil være tema- og debataftener i den forbindelse. ARBEJDS- OG VISIONSPROGRAM På generalforsamlingen d. 12. april 2014 i København, blev der vedtaget en ændring af arbejdsog visionsprogrammet, således at programmet dækker en 2-årig periode i stedet for 1 år. Arbejds- og visionsprogrammet består af seks dele: Vedligeholdelse af økonomi, børn under 18 år, medier, fokus på flere målgrupper, samarbejde med andre handicaporganisationer og omstrukturering af arbejds- og visionsprogrammet. Vi bruger ovenstående som en rettesnor for vores videre arbejde med ungdomsforbundet og dets medlemmer. Økonomi Økonomien ser sund ud vi vil gerne have en større egenkapital, så vi kan overleve, hvis medlemstallet skulle falde drastisk i nær fremtid. Eftersom vi har ansat en ny sekretariatsleder, bliver det spændende at se, hvordan økonomien ser ud i den kommende tid. Børn under 18 år I disse år sker der en hastig forandring i holdningen til, hvordan skolegangen bedst skal tilrettelægges for døvfødte børn og børn under 18 år. DDU vil sikre at børn under 18 år har adgang til et velfungerede liv, derfor udarbejdes der en resolution om, hvad samfundet bør gøre for at sikre døvfødte børn gode livsvilkår. Resolutionen er fortsat under udarbejdelse.

12 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport DDU har også arrangeret sprogrejse for børn mellem 14 og 18 år i USA, hvor efterspørgslen var meget stor. Sprogrejsen blev en kæmpe succes og den gentages i DDU har også fået udgivet en børnebog Reddet af Tegnsprog, og der arbejdes på flere aktiviteter til yngre medlemmer i Fokus på nye målgrupper I skrivende stund er antallet af børn og unge, som primært er integreret i døveverdenen, faldende. Dette skyldes især det, at flere og flere bliver CI-opereret og ikke går på døveskolerne. Langt de fleste er enkeltintegreret, så deres muligheder for at bruge tegnsprog og møde andre unge døve er begrænset. DDU vil gerne fokusere mere på denne målgruppe, således at disse børn og unge også kan drage nytte af de tilbud, som DDU har. Samarbejde med andre handicaporganisationer Vi har fortsat et godt samarbejde med Danske Døves Landsforbund, som vi også er naboer til. Vi udveksler erfaringer og samarbejder om forskellige projekter. Dansk Døve Idrætsforbund har vi også samarbejdet med, især under vores tur til Folkemødet på Bornholm. SUMH er også en samarbejdspartner, men mest på det politiske plan. Der arbejdes på at opnå et tættere samarbejde i løbet af INTERNATIONALT DNUR værtskab Der er sket en hel del på DNUR-fronten. I sommeren 2014 afsluttede Finland deres DNR/DNURværtskab med en spændende kulturfestival af nordiske dimensioner. Afslutningen betyder også, at værtskabet bliver overdraget til Danmark, som er den næste i rækken. I kølvandet på det nyerhvervede DNUR-værtskab har DDU nedsat en arbejdsgruppe på 4 personer, som forventer at skulle sørge for driften af DNUR i de næste 4 år frem til sommeren Arbejdsgruppen består af tidligere såvel som nuværende bestyrelsesmedlemmer, der alle har en erfaring indenfor det nordiske samarbejde. Personerne i arbejdsgruppen er: Mads Knudsen, Coilin Boylan Jeritslev, Tina Boss Dideriksen samt Julie Faustrup, som også er blevet valgt som forkvinde for rådet.

13 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport Selvom det er et stor ære at overtage værtskabet, så er det også en tung arv at bære, for Finland har haft en DNUR-sekretær, der sørger for alle de administrative og praktiske dele af DNUR-opgaven. Vi har ingen midler til ansættelse af sekretær, og fundraising må ske på frivillig basis. Vi håber på at kunne realisere målet med en fastansat sekretær fra 2016 og frem til Men det mest nærliggende mål er vores hjemmeside, vi ønsker at øge synligheden af hjemmesiden, og derfor er størstedelen af vores tid gået med at opretholde dialogen med vores leverandører til hjemmesiden. Vi håber på at kunne offentliggøre hjemmesiden i løbet af år DNUR holder stadig møder 2 gange om året. I år 2014 mødtes DNUR dog 3 gange pga kulturfestivalen i Finland. De to officielle møder blev afholdt i Norge (Oslo) samt i Sverige (Stockholm). Som noget nyt håber vi på at etablere samarbejdsaftaler med Ungdommens Nordiske Råd (UNR) og andre nordiske ungdomsorganisationer, så stemmen af de nordiske unge døve også kan blive hørt i disse kredse. EUDY Der har ikke været nævneværdige aktiviteter i EUDY-regi i 2014, udover den europæiske juniorlejr, hvor to danskere og en leder deltog. Der arbejdes på at opnå en tættere dialog med EUDY i WFDYS I sommerferien var der verdens børnelejr på Gallaudet University i Washington D.C., USA, hvor to børn blev sendt sammen med to ledere. Turen blev en kæmpe succes. I sommeren 2015 bliver verdenskongressen for døve gennemført, WFDYS har henvendt sig til DDU for at høre, om vi kunne finde mulige kandidater til bestyrelsen, og om vi kunne finde en dirigent. Et stort skulderklap til Danmark for vores internationale arbejde og netværk.

14 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport Ud over ovenstående, er der gennemført flere aktiviteter i 2014, heriblandt: Nordisk Ungdoms Lejr Nordisk Junior Lejr Europæisk Junior Lejr Verdens Børne Lejr Ridelejr Sprogrejse USA Seksualitetsweekend Uddannelsesweekend Overlevelsesweekend/Lederkursus/Kanotur Foredrag om Døveteamet 20 års jubilæum Børnebog Reddet af tegnsprog Distortion SFI konference Hoffmann konference DDL Landsmøde Folkemøde på Bornholm Frivilligfest

15 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

16 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Udgifter Udgifter omfatter bl.a. omkostninger til administration, lokaler, kontingenter mv. Udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat Foreningen er ikke skattepligtig. BALANCEN Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Hensættelser Tilskud fra fonde og foreninger, som ikke er anvendt i regnskabsåret og som tilskudsyder har accepteret overført til næste år. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

17 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport RESULTATOPGØRELSE 1. januar december Note Kontingentindtægter Tilskud mv Indtægter vedr. lejre, konferencer mv Annoncer Informationsmaterialer ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT Kontingenter, DUF mv Visualis Indtægter vedr. lejre, konferencer mv Møder, internationalt arbejde mv AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT DÆKNINGSBIDRAG Lønninger og personaleomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT ORDINÆRT RESULTAT Finansielle indtægter 0 0 Finansielle udgifter 0 0 ÅRETS RESULTAT Antal godkendte medlemmer under Antal medlemmer i alt

18 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT Kassebeholdning Indestående i Nordea LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

19 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note Egenkapital pr. 1. januar Overført af årets resultat EGENKAPITAL I ALT Hensættelser HENSÆTTELSER I ALT Gæld til leverandører Anden gæld KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

20 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport PENGESTRØMSOPGØRELSE Note Resultat før afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i gæld og hensættelser PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET ÆNDRING I LIKVIDER Likvider primo LIKVIDER ULTIMO

21 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport NOTER KONTINGENTER Aktive medlemmer Støttemedlemmer Abonnomenter mv TILSKUD MV. Mosgaard Gaver og salg Tilskud til administrationsomkostninger Administrationsindtægter Modtaget DUF-tilskud i året LEJRE OG KONFERENCER MV. Ridelejr Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen Udgifter Lederkursus - begyndere Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen Fonde og legater Udgifter Døves Historie Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen Udgifter

22 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport NOTER Petra "Mot alla odds" Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen Udgifter Politisk Workshop Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen Udgifter Europæisk junior/børnelejr Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen 0 0 Udgifter Bykamp Indtægter, deltagergebyr 0 0 Tilbagebetaling til Handicappuljen Udgifter Talentshow Indtægter, deltagergebyr Fonde og legater Udgifter Miss Deaf World Indtægter, deltagergebyr 0 0 Fonde og legater 0 0 Udgifter

23 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport NOTER Nordisk Ungdomsseminar Indtægter, deltagergebyr Udgifter SAU-arrangementer Indtægter, deltagergebyr 0 0 Udgifter Verdens børnelejr Indtægter, deltagergebyr Udgifter Overlevelsestur/Kanotur Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen Udgifter SeksualitetsWeekend Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen Udgifter DNUR Indtægter, deltagergebyr 0 0 Tilskud Udgifter

24 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport NOTER Nordisk Ungdomslejr Indtægter, deltagergebyr Udgifter UddannelsesWeekend Indtægter, deltagergebyr Udgifter DøveTeam Indtægter, deltagergebyr Tilskud fra Handicappuljen Udgifter Sprogrejse USA Indtægter, deltagergebyr Tilskud Udgifter års jubilæum Indtægter, deltagergebyr Auktion Udgifter Nordisk Juniorlejr/børnelejr Indtægter, deltagergebyr Tilskud Udgifter Børnebog på tegnsprog Tilskud Udgifter

25 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport NOTER Generalforsamling Indtægter Udgifter Andre indtægter Andre indtægter Andre udgifter Døves Kulturdage Deafbootcamp Distortion Børnebog på tegnsprog 0 0 Folkemøde Bornholm Deafhood SFI Konferencen Hoffman konference DDL Landsmøde Indtægter i alt Udgifter i alt

26 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport NOTER KONTINGENTER, DUF MV. DUF SUMH Dansk Erhverv EUDY VISUALIS Redaktørløn Trykning og grafisk arbejde Provision, annoncesælgere Porto Bladpuljen Diverse udgifter INFORMATIONSMATERIALER, INDTÆGTER T-shirts Salg af bøger MØDER, INTERNATIONALT ARBEJDE MV. Bestyrelsesmøder Klubmøder European Union of the Youth Deaf Nordiske ungdomsmøder Fest for frivillige Diverse udgifter

27 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport NOTER LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER. Lønninger inkl. feriepenge Regulering af feriepengeforpligtelse Andre lønninger ATP, AER og barselsfond Arbejdsgiver udgifter Personaleforsikringer Diverse personaleomkostninger LOKALEOMKOSTNINGER. Husleje Forsikring Diverse lokaleomkostninger ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. Kontorartikler Porto og gebyrer IT omkostninger Forsikringer Småanskaffelser og inventar Revision inkl DUF-ansøgning Revision, regulering tidligere år Regnskabsmæssig assistance Tilskud lokalafdelinger Repræsentation og gaver Refusion fra tidligere år (Ghana mm.) Tab Andet

28 Danske Døves Ungdomsforbund Årsrapport NOTER LIKVIDE BEHOLDNINGER Nordea, driftskonto Nordea, arrangementer Nordea, Talent S Nordea, Handicappuljen Nordea, DNUR HENSÆTTELSER Andre formål Ridelejr Nordisk Efterårslejr Sprogrejse Debatdage/politik Børn og unge (legat) ANDEN GÆLD Handicappuljen Handicappuljen Handicappuljen Honorarer Visualis Danske Døves Landsforbund Forudbetalt kontingenter Ukendte indbetalinger A-skat og AM-bidrag ATP Barsel Feriepenge Momstilsvar Afsat revision og regnskabsmæssig assistance

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19

Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19 Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning... 1 Ledelsesberetning 2013... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning...

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere