Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)"

Transkript

1 Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Haslev Bregentvedvej Haslev Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om skolen 3-4 Ledelsens underskrift og tro og love erklæring 5 Den uafhængige revisors påtegning 6-7 Nøgletal 8-9 Ledelsesberetning Resultatopgørelse 24 Balance 25 Pengestrømsopgørelse 26 Anvendt regnskabspraksis Noter Særlige specifikationer 36 2

3 Generelle oplysninger om skolen Skolen Børneuniversitet på Vesterbro Valdemarsgade 14, 1 sal 1665 København V Telefon: CVR.nr Hjemmeside: Formål Formålet med Børneuniversitetet på Vesterbros arbejde er dannelsen af de livsduelige, verdensåbne og kompetente menneske. Børneuniversitetet på Vesterbro giver undervisning indenfor børnehaveklasse til 10. klasse, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Børneuniversitetet på Vesterbro udgør som sådan en ramme for børns personlige vækst, dannelse, dygtiggørelse og kvalifikation. Børneuniversitetet på Vesterbro er internationalt orienteret, og dets pædagogiske virke er forankret i lokalområdet. Udgangspunktet er det enkelte barns særlige personlige karakteristika og udviklingspotentialer. Bestyrelsen Marie Louise Andersen, Matthæusgade 38, 2 tv, 1666, København V David Zahle, Panthalokegade 3, 5.sal, 1733 København V Mads Eiler Hansen, Hessensgade 22, 1.th., 2200 København Peter Flügge, Fredericiagade 82, 3.th., 1310 København K Boaz Barkan, Sønder Boulevard 42, 3.tv., 1720 København V Charlotte Høeg Andersen, Enghave Plads 5, 4.th., 1670 København V Jacob Schmidt, Edisonsvej 12, st.tv., 1856 Frederiksberg C Jakob de Lemos, Bevtoftegade 4A, 2, 1736 København V 3

4 Generelle oplysninger om skolen Skoleleder Gitte Svenning Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5 Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Børneuniversitet på Vesterbro. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsbekendtgørelse for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. Det er vores opfattelse, at årsrapporten givet et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler. Undertegnede bestyrelse erklærer desuden, at vi opfylder habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer i henhold til lov om friskoler og private grundskoler 5, stk. 8 og 7. København, den 16. april 2014 Skoleleder Gitte Svenning Bestyrelse Marie Louise Andersen David Zahle Mads Eiler Hansen Peter Flügge Boaz Barkan Charlotte Høeg Andersen Jacob Schmidt Jakob de Lemos 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Børneuniversitet på Vesterbro PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Børneuniversitetet på Vesterbro for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, det vil sige uden væsentlig fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 6

7 Den uafhængige revisors påtegning Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af skolens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Haslev, den 16. april 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dorte Grøndal Hansen Statsautoriseret revisor 7

8 Nøgletal Beløb i t.dkk Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger ved drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning Finansieringens likviditetsvirkning Pengestrøm, netto

9 Nøgletal Beløb i t.dkk Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,0 1,7 1,9-2,2-1,1 Likviditetsgrad 39,9 18,7 15,9 16,8 16,1 Soliditetsgrad 11,7 6,7 1,3-4,0 2,5 Finansieringsgrad 46,4 41,7 40,2 35,8 39,1 Antal årselever i regnskabsåret Antal årselever i skolefritidsordning Antal elever pr. 5. september Antal elever i SFO 5. september Antal lærerårsværk 21,57 21,57 23,20 25,00 23,00 Antal årsværk for øvrigt personale 7,29 7,29 4,80 7,00 7,00 Antal årsværk i alt 28,86 28,86 28,00 32,00 30,00 heraf % andel ansat på særlige vilkår: 6,93% 6,93% 3,57% 0,81% 0,00% Årselever pr. lærerårsværk 10,85 10,76 9,91 9,20 9,65 Lærerlønomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

10 Ledelsesberetning Det forgangne år vil uden tvivl bære en særlig overskrift; Lærerlockouten Det var året, hvor der skete et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne mellem LC og KL, der resulterede i en landsdækkende konflikt i april Konflikten blev udløst af de offentlige arbejdsgiveres lockout af cirka overenskomstansatte lærere på en række forskellige skoler i Danmark. Lockouten begyndte den 1. april 2013, og medførte at Børneuniversitetet, ligesom flertallet af landets øvrige skoler, blev stærkt berørt. Lærerne var berørt, og det samme var i høj grad eleverne og forældrene på vores skole. Lockouten sluttede efter 25 dage, fredag den 26. april, efter et flertal i Folketinget vedtog et lovindgreb omhandlende lærerenes fremtidige arbejdstid. På Børneuniversitetet havde vi to lærere, der ikke var organiseret. Disse to lærere samt vores viceskoleleder, underviste i dele af den planlagte undervisning i 1., i og klasse. Der var opsyn for indskolingen 0. og 1. klasse. For at 8. klasses studietur til Berlin kunne gennemføres, tog Skolelederen afsted sammen med en af de pågældende lærere. Viceskolelederen tog med 9. klasse på den planlagte 12 dages studietur til England. En stor del af opholdet foregik på vores venskabsskole i byen Saddleworth, og da eleverne var bosat privat, blev det i samråd med forældrene besluttet, at det var forsvarligt at tage afsted med en enkelt voksen. Som alle andre også oplevede det, var det en meget mærkelig og udfordrende tid. Rammerne på skolen var tømt for mening. Uden elever, uden undervisning, uden lærere. Lærerne på Børneuniversitetet er kendetegnende ved at være aktive og engagerede, og det var de også under lockouten, hvor de lavede forskellige tiltag. Da lærerne, glædeligt vendte tilbage til skolen, den 29. april 2013, brugte vi en hel dag på at få lagt gode planer for elevernes tilbagevenden til skolen. I kalenderen stod der udvekslingsuge en uge på tværs af skolen. Da det havde været umuligt at planlægge denne uge under lockouten måtte der hurtigt lægges nye undervisningsplaner. Lærerne var forberedte og nærværende, da de tirsdag tog de imod de lærerlystne elever. Der kunne godt mærkes efterdønninger i lærerene efter en hård tid under lockouten, men dog kun minimalt. De var som altid optaget af at yde deres bedste for dagligt at lave rigtig god skole, for vores elever. 10

11 Ledelsesberetning Betragtninger i forbindelse med lockouten i april 2013 I forbindelse med udgangen af skoleåret 2013 blev der lavet en grundig status af de faglige mål på alle trin på Børneuniversitetet: YNG klasse: LME klasse: SME klasse: LOB klasse: SOB 8.-9.klasse: Faglige mål nået Faglige mål nået Faglige mål nået inden for alle fag på nær matematik i 5. klasse. En del at tiden under lockouten skulle have været anvendt til forberedende undervisning til og afvikling af en uges lejrskole på Bornholm. Der blev lavet en ekstra overnatning i maj og lejrskole flyttet til september Øvrige faglige mål opnået. Gennemførte det meste af undervisningen plus studieture. Dermed faglige mål opnået. Pædagogiske tiltag og faglig kompensation i skoleåret 2013/2014 Børneuniversitetet har prioriteret at afsætte et lærerårsværk for at kompensere for den tabte undervisning på de forskellige trin. Disse ressourcer blev, og bliver fortsat i 2014, hovedsageligt anvendt til at sætte målrettet ind med to-lærer timer, hvor det skønnes nødvendigt blandt andet et matematikløft i udvalgte klasser. Endvidere blev ressourcerne afsat til børn med særlige behov, da det var skolens vurdering, at det var disse børn, der havde betalt den største pris for den tabte undervisning og manglende kontinuitet i deres skolegang. Alle trin har fået yderligere lærerressourcer til to-lærer timer, samlet svarende til en lærerstilling. Det trin, LOB, der måtte aflyse deres lejrskole under lockouten i kom i stedet afsted på lejrskole til Bornholm i september Nye arbejdstidsregler for lærerne I skoleåret 2013/2014 skal vi indstille organisationen til den nye lovgivning i forbindelse med ny arbejdstidsregler for lærerne. Ledelsen har defineret en proces, hvor henholdsvis hele lærergruppen og en mindre gruppe bestående af TR (tillidsrepræsentant), TRsuppleant og AMR (arbejdsmiljørepræsentant) vil blive involveret. Med udgangen af 2013 havde vi afholdt enkelte møder, sat mål og deadlines for processen og tegnet skitser af en mulig fremtid i forhold til arbejdstid for lærerne på Børneuniversitetet. 11

12 Ledelsesberetning Personalegruppe Vi har en særdeles stabil personalegruppe på Børneuniversitetet. Denne stabilitet er, blandt andre væsentlige faktorer, med til at fastholde viden og kontinuitet i udviklingsprocesserne. Vi arbejder i meget høj grad i selvstyrende teams. Medarbejdernes store kendskab til skolens mål, metoder og værdier samt indbyrdes kendskab til hinanden, giver overskud og fokus på opgaven, frem for at fokus på et skiftende team. Det eneste område vi har haft udskiftning i personalegruppen er hos det ikke uddannede pædagogiske personale - populært kaldet pædagogmedhjælpere. Da vi ikke kan tilbyde ansættelser på mere end 25 timer, er der ofte tale om unge, der skal videre med uddannelse i løbet af et par år. Fokus på skolens drift og økonomi Vi har set en meget positiv konsekvens af den synlige rolle- og ansvarsfordeling omkring drifts- og økonomiopgaver på Børneuniversitetet. Lønudregning, lønkørsel og budgetudarbejdelse er nu samlet hos skolens administrative leder, og sikkerheden omkring skolens økonomiske fundament er højnet. Skolens leder foretager intern revision på lønnen hver måned. På bestyrelsesmøderne rapporterer den administrative leder løbende om skolens økonomi, så bestyrelsen er velinformeret om den økonomiske situation og udvikling. Inden dette års start var der udarbejdet et gennemarbejdet budget for året De udfordrende økonomiske tider for alle landets skoler kræver grundige og proaktive analyser af vores forbrug/behov og fremtidige ressourcer. Ledelsen er i samarbejde med bestyrelsen gået i gang med en grundig analyse af alle poster i budgettet, for at kunne vurdere hvor man har mulighed for at regulere på de enkelte økonomiske haner. Skolens leder og skolens administrative leder var på budgetseminar i efteråret Med de nyeste analyser af de økonomiske tendenser og kvalitativ sparring med seminaransvarlig Ulla Koed, kunne vi lægge et velovervejet og gennemarbejdet budget for Sunde aftaler Vi er optaget af løbende at få set vores generelle aftaler efter i sømmene, og bestræber os på fortsat at have de bedst mulige aftaler. Forsikringer Vi har gennemgået vores forsikringsaftaler og indhentet tilbud fra andre udbydere, så som Forsikrings Juristen. Udbyttet af processen har været, at vi vurderer, at vi stadig har den bedste aftale hos Willis/Alm. Brand. 12

13 Ledelsesberetning Elevtal Den var vi, som budgetteret, 235 elever. Ses bort fra elevtallet i 9. klasse, så lever vi op til et gennemsnitligt elevtal på 24 elever i hver klasse. Ved udgangen af regnskabsåret 2013 var elevtallet på 237. Vi ser en stærk tendens til meget stabile elevtal på de enkelte årgange. Således er ingen elever stoppet fra skoleårets start til regnskabsårets afslutning, der er til gengæld kommet to elever til. Sociale klausuler Vi har fortsat to medarbejdere ansat i flexjob stillinger. En lærer, som er reguleret fra en 50% ordning til en 75% ordning, og en pedelassistent, som fortsat er ansat med en 75% ordning. Forbedringer og istandsættelser Istandsættelser Skolens arealer istandsættes og vedligeholdes løbende af vores pedel, hans assistent og forældre i arbejdsweekenderne. I årets løb har det også været muligt med lidt større tiltag. IT-aftale for personalet Det faste personale har fået mulighed for at købe it-udstyr til arbejdsmæssig brug, for det der svarer til 3.000,- kr. om året. I praksis har det betydet at flertallet af personalet har erhvervet sig en bærbar computer til aktiv brug i undervisningen og til møder. Nyt netværk Netværket på Børneuniversitetet har tidligere været særdeles ustabilt til stor gene, for at kunne varetage opgaver i administrationen og undervisningen. Både personale og elever har i henholdsvis APV og undervisningsmiljøundersøgelsen efterlyst nye og holdbare løsninger. I efteråret 2013 fik vi lagt Fibernet ind og opgraderet antallet af routere på alle etager. Vi har nu et netværk der fungerer effektivt og upåklageligt. Akustikløsning i fælleshallen I 2012 fik vi monteret akustikplader i fælleshallens loft. I foråret 2013 blev dette suppleret med akustikplader på skillevægge/rumdelere og på væggene i samme lokale. Tiltaget blev iværksat for at dæmpe lyden i vores fælles rum, som bliver brugt til henholdsvis morgensamling, undervisning og SFO. 13

14 Ledelsesberetning Optimering personaleforhold I samtale med personalet, om bedre arbejdsmiljø, blev behovet og ønsket om adskillelse af pauserum og forberedelsesrum tydeligt. Vi besluttede at inddrage elevernes it-rum til en mere optimal løsning for personalet. Dette kunne lade sig gøre, da den samlede pakke af bærbare elevcomputere var opnormeret og computeren anvendes i klasserummet, frem for It-rummet. I august 2013 kunne vi tage de nyindrettede lokaler i brug. Vi har nu et selvstændigt pauserum til det samlede personale, et opdelt rum med en afdeling til henholdsvis forberedelse ved stationære computere eller egne bærbare, samt en kopiering og anden praktisk forberedelse af undervisningsmateriale. Kontoret er blevet placeret i bedre afstand til pauserummet, så det giver mere arbejdsro til det administrative personale og ledelsen. Ny belysning i en række undervisningslokaler og kontor og mødelokale Der er etableret bedre belysning i en række lokaler. Belysningen lever op til standarter for lysforhold, der gælder for undervisningslokaler. Undervisningsmiljø Hvert år, i forbindelse med skole-hjem samtalerne, udfylder elever i samarbejde med deres forældre et spørgeskema som omhandler undervisningsmiljø, trivsel (personligt såvel som socialt) og generelle tanker omkring skole og SFO. Vi laver, i vores teamkoordineringsregi, en opsamling på de temaer, som spørgeskemaet retter sig imod. Igennem blandt andet dette arbejde blev vores opmærksomhed skærpet på underskuddet af synlige strukturer og rum for demokratisk dannelse samt elevernes mulighed for indflydelse og medbestemmelse. En gruppe lærere har i august 2013 iværksat dette arbejde med elevdemokrati som hovedfokus. Vision Det er vores vision, at Børneuniversitetet fremstår som en organisation der forbilledligt varetager og fremelsker demokratisk dannelse og uddannelse gennem autentisk inddragelse af elever, forældreråd, ansatte, ledelse og bestyrelse. Mål At undervise og danne til demokrati gennem autentiske demokratiske processer, hvori eleverne for mulighed for at få medindflydelse på udvalgte forhold på Børneuniversitetet. At sikre, at eleverne bliver skolet i demokratisk deltagelse. At skabe bevidsthed hos alle om muligheder/rammer for medbestemmelse og indflydelse. 14

15 Ledelsesberetning At skabe mere synlighed omkring Børneuniversitetets fokus på demokratisk dannelse og undervisning. Processen indtil udgangen af 2013 Lærerne har ved udgangen af 2013 iværksat flere processer med eleverne i LOB (6.-7. klasse) og SOB (8.-9. klasse). Der er blevet nedsat en konkret arbejdsgruppe, der arbejder med retningslinjer for anvendelse af digitale medier i undervisningen. Kvantitative undersøgelser Bestyrelse og ledelse har iværksat en række tiltag for at få feedback og viden fra forskellige målgrupper på Børneuniversitetet. Den første undersøgelse, med målgruppen tidligere elever, blev fortaget i februar Materialet er indhentet i forbindelse med gamle elevers aften, hvor tidligere elever havde mulighed for at besvare en række spørgsmål. Den følgende undersøgelse omhandlede hvad eleverne gør efter Børneuniversitetet og efter 10 klasse. på en anden skole. Illustration 1: Plot over direkte overgang fra Børneuniversitetet til næste institution. Af dem der har angivet andet har en skrevet udlandsophold og en anden ledelseskoordinering. 15

16 Ledelsesberetning Illustration 2: Efter 10. klasse (inkl. efterskole) ser fordelingen således ud. Af de 7 der har skrevet andet, har en skrevet produktionsskole og en har fået arbejde. Den langsigtede plan er, at der iværksættes tiltag for at få struktureret respons fra følgende målgrupper: Nuværende elever Nuværende forældre Nuværende personale: lærere, pædagoger, ikke-uddannet pædagogisk personale og teknisk/administrativt personale Kommende interessenter: elever, forældre og ansatte Spørgsmålenes omdrejningspunkt er tilfredshed, trivsel og udvikling. Spørgsmålene stiles til de pågældende målgrupper og struktureres igennem Survey Monkey (online spørgeundersøgelser). Den akkumulerede indsigt vil danne grundlag for nye indsats- og udviklingsområder på Børneuniversitetet. Forældreråd Forældrerådet er stadig en del af forældrenes mulighed for at bidrage aktivt til Børneuniversitetets udvikling. Forældrerådets fokus i 2013/2014 er kommunikation og særlig indsats for at styrke præciseringen af forældrerådets rolle og opgave og kommunikationen omkring denne. Et andet indsatsområde har blandt været andet input til styrkelse af de demokratiske processer blandt eleverne på skolen. 16

17 Ledelsesberetning Inklusion Det pædagogiske perspektiv Igennem de seneste år har vi arbejdet med inklusion på Børneuniversitetet. Vi har ønsket at brede perspektivet for inklusion fra, at det handler om at inkludere børn med særlige behov, til hvordan vi sikrer læring for alle - altså et stærkt perspektiv på differentiering i rammen af vores fællesskab. Fokus er dermed på udvikling af undervisningsdifferentiering. Vi lader os inspirere af en tysk pædagog ved navn Hilbert Meyer, og hans perspektiver på god undervisning. Alle trin arbejder med udviklingsområder igennem aktionsforskning. Derudover har vi uddannet to lærere indenfor ALT Adfærd, Læring og Trivsel. Endvidere arbejder vi målrettet med udvikling af supervision, der vil styrke de enkelte teams i at kunne give hinanden gensidig supervision. Det økonomiske perspektiv De økonomiske omstændigheder, omkring inklusion, har ændret sig markant i forbindelse med vedtagelsen af regeringens lovforslag om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Langt hen ad vejen inkluderer vi allerede vores børn med særlige behov i klasseundervisningen. Børneuniversitetet kommer primært til at mærke ændringerne i forhold til de økonomiske ressourcer, og dermed det antal lærer-/pædagogtimer vi får til rådighed. I andet halvår 2013 gjorde vi erfaringer med at udmønte den ønskede inklusion med langt færre økonomiske ressourcer. Lærerne står på tæer, men vi mener, at vi i dette år, i høj grad har mødt de børn, der har brug for en særlig indsats. Ud over inklusionstilskuddet, som alle private skoler får, er vi nu på 50 % at tidligere støtte, plus tilskud til børn med behov på 12 timer eller mere. I praksis er tilskuddet på ca. 2,5 time pr. uge pr. barn, der er vurderet til 12 timer eller mere, så det er alt andet lige et stor økonomisk udgift, at inkludere de børn, vi ønsker at inkludere. Som andre skoler ser vi ind i fremtiden, med nysgerrighed på, hvordan de nye tilskudsmodeller bliver udmøntet. Børneuniversitetet har gode erfaringer med inklusion og ønsker at fortsætte denne historie, så vidt det stadig er til gavn for de pågældende børn med særlige udfordringer og dermed også de fællesskaber de indgår i. Inklusionsindsatsen Vi beskriver hermed de særlige tiltag Børneuniversitetet har iværksat for skoleåret 2013/2014 i forhold til det særlige inklusionstilskud på kr. 17

18 Ledelsesberetning Trinkonferencer Vi har indført trinkonferencer på alle skolens trin. Et trin består af to klasser, eksempelvis klasse, klasse og så fremdeles. I august foretages der test inden for dansk og matematik, og disse bearbejdes af vores to læsevejledere og vores matematikkoordinator. Trinkonferencerne afholdes i løbet af september måned med deltagelse af de pågældende trins lærere, pædagoger, to læsevejledere, matematikkoordinatoren, inklusionskoordinatoren samt skolens leder. Målet med trinkonferencerne: Sikre et billede af hele gruppens faglige niveau. Se gruppens svage og stærke indenfor: o Læsning o Skrivning o Stavning o Tale/sprog udfordringer o LKT området Læring/kontakt og trivselsområdet o Andet Via trinkonferencen opnå fælles bevidsthed og redskaber til undervisningen. Skabe overblik over behov for yderligere testning samt udarbejde planer for de børn, der har behov for særlig inklusionsindsats, eventuelt kontakt med PPR og andet. Trinkonferencerne har vist sig at fungerer særdeles hensigtsmæssigt efter målene. Det er et konstruktivt værktøj til at skabe overblik over hvilke strategier, der er brug for på de forskellige trin. Vi vil af hensyn til travlhed i starten af et skoleår planlægge testarbejdet til slutningen af et skoleår, for dermed at kunne afvikle konferencerne tidligere på året, og anvende den samlede viden til planlægning af undervisningen. Indførsel af CHIPS og holddeling i forhold til disse. Skolen har besluttet at afprøve CHIPS (Children Problem Solving). Udviklingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med specialundervisningskonsulent Jens Møller, som er specialist inden for CHIPS. Han følger vores arbejde og giver supervision. Testen viser børnenes kognitive udvikling, på det tidspunkt testen er blevet foretaget. Den viser hvordan de tænker når de læser problemløsningsopgaver. Hvis barnet er globalt tænkende på det tidspunkt testen bliver taget, har det brug for meget vejledning og lukkede opgaver. Barnet kan endnu ikke tænke i helheder og overkategorier. Testes eleven til at være på analyse/syntese stadiet er det i en overgang mod at være helhedstænker. Helhedstænkeren kan oveskue meningen med hele opgaven og kan forstå kategorier og åbne opgaver. Denne viden fortæller læreren hvordan han eller hun skal strukturere undervisningen og opgaverne for de pågældende elever. I år har vi CHIPS testet et særligt udvalg af vores elever i henholdsvis 3., 4., 5. og 8. klasse. 18

19 Ledelsesberetning Vi har planlagt differentierede værksteder og hold i forskellige perioder henover året. Dansk og matematik fagudvalgene evaluerer løbende arbejdet og status er, at vi ønsker at indføre arbejdet på alle trin. Strategi for børn med matematikvanskeligheder i indskolingen (1. og 2. klasse) Denne strategi er planlagt til at blive iværksat i foråret 2014: Eleverne i 1. klasse testes i matematik. Disse test skal kortlægge status i klassen, bruges til trinkonference, samt til at opdage de børn der har regnehuller. Der foreligger endnu ingen planer for hvordan den yderligere proces skal være, med de børn der har regnehuller. Mål Regnehullerne fyldes ud, og barnet bliver mere sikker og gladere for faget. Barnet har mulighed for at udvikle sin matematiske viden. Barnet har ikke brug for særlig hjælp, og undgår at skulle starte forfra i de senere klasser. Tiltag Eleven testes yderligere - med materialet Matematikvanskeligheder tidlig intervention. Der lægges en strategi for barnet. Barn og forældre gøres opmærksom på, hvad der skal arbejdes med hjemme. Eleven kommer på et lille matematikhold hvor der arbejdes med nøje udvalgte opgaver. Evaluering Barnet grundtestes igen året efter. Løbende evaluering sammen med resten af klassen. 19

20 Ledelsesberetning Visioner Udvidelsen Vi er fortsat meget opsat på at kunne udvide Børneuniversitetet med de yderligere 800 m 2, som vores overbo Wissenberg råder over på 2. og 3. sal. Denne proces har vi brugt meget energi på i Visionen handler om bedre forhold for vores overbygning (LOB og SOB), bedre faglokaler (primært på naturfagsområdet) samt gode arbejds- og mødelokaler for personalet, står øverst på listen. Vi har positivt tilsagn fra flere kreditforeninger, og forhandlingerne drejer sig nu om prisen på lokalerne. Profilarbejde I august 2013 startede vi et målrettet arbejde med revision og præcisering af Børneuniversitets profil. Målet for profilarbejdet er følgende: En præcis profil for Børneuniversitetets menneskesyn, værdier, pædagogiske mål og metoder. En profil der skaber ejerskab og retning for handlingerne på Børneuniversitetet, blandt bestyrelse, ledelse, lærere/pædagoger, elever og forældre. En profil der kan kommunikeres med menneskeord til vores omverden. En profil der kan indgå i en PR strategi, primært i forbindelse med udvidelsen af overbygningen. Profilarbejde på Børneuniversitetet og den nye skolereform Som fri grundskole er Børneuniversitetet ikke underlagt den nye skolereform i folkeskolen. Vi skal selvfølgelig stadig stå mål med og leve op til slutmålene i Folkeskolen. I praksis ønsker vi at forholde os grundigt til den nye reform, lade os inspirere og vurdere hvor vi ønsker at iværksætte tilsvarende tiltag. I 2013 planlagde vi derfor at anvende de første pædagogiske dage i januar til at se nærmere på og forholde sig til skolereformen: Hvad indeholder den, hvad gør vi allerede eller er i gang med på Børneuniversitetet, hvad ønsker vi også at implementere i vores profil. Dette arbejde bliver ikke færdigt i skoleåret 2013/2014, men vil blive videreudviklet i takt med arbejdet med skolens yderligere profil og udvikling. 20

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19

Virksomhedsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Beretning 7-18. Resultatopgørelse 19 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6 Beretning 7-18 Resultatopgørelse 19 Balance 20-21 Pengestrømsopgørelse 22 Anvendt

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere