Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)"

Transkript

1 Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Haslev Bregentvedvej Haslev Tel.: CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om skolen 3-4 Ledelsens underskrift og tro og love erklæring 5 Den uafhængige revisors påtegning 6-7 Nøgletal 8-9 Ledelsesberetning Resultatopgørelse 24 Balance 25 Pengestrømsopgørelse 26 Anvendt regnskabspraksis Noter Særlige specifikationer 36 2

3 Generelle oplysninger om skolen Skolen Børneuniversitet på Vesterbro Valdemarsgade 14, 1 sal 1665 København V Telefon: CVR.nr Hjemmeside: Formål Formålet med Børneuniversitetet på Vesterbros arbejde er dannelsen af de livsduelige, verdensåbne og kompetente menneske. Børneuniversitetet på Vesterbro giver undervisning indenfor børnehaveklasse til 10. klasse, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Børneuniversitetet på Vesterbro udgør som sådan en ramme for børns personlige vækst, dannelse, dygtiggørelse og kvalifikation. Børneuniversitetet på Vesterbro er internationalt orienteret, og dets pædagogiske virke er forankret i lokalområdet. Udgangspunktet er det enkelte barns særlige personlige karakteristika og udviklingspotentialer. Bestyrelsen Marie Louise Andersen, Matthæusgade 38, 2 tv, 1666, København V David Zahle, Panthalokegade 3, 5.sal, 1733 København V Mads Eiler Hansen, Hessensgade 22, 1.th., 2200 København Peter Flügge, Fredericiagade 82, 3.th., 1310 København K Boaz Barkan, Sønder Boulevard 42, 3.tv., 1720 København V Charlotte Høeg Andersen, Enghave Plads 5, 4.th., 1670 København V Jacob Schmidt, Edisonsvej 12, st.tv., 1856 Frederiksberg C Jakob de Lemos, Bevtoftegade 4A, 2, 1736 København V 3

4 Generelle oplysninger om skolen Skoleleder Gitte Svenning Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5 Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Børneuniversitet på Vesterbro. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsbekendtgørelse for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. Det er vores opfattelse, at årsrapporten givet et retvisende billede af skolens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, den omhandler. Undertegnede bestyrelse erklærer desuden, at vi opfylder habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer i henhold til lov om friskoler og private grundskoler 5, stk. 8 og 7. København, den 16. april 2014 Skoleleder Gitte Svenning Bestyrelse Marie Louise Andersen David Zahle Mads Eiler Hansen Peter Flügge Boaz Barkan Charlotte Høeg Andersen Jacob Schmidt Jakob de Lemos 5

6 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Børneuniversitet på Vesterbro PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Børneuniversitetet på Vesterbro for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, det vil sige uden væsentlig fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 6

7 Den uafhængige revisors påtegning Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af skolens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Haslev, den 16. april 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dorte Grøndal Hansen Statsautoriseret revisor 7

8 Nøgletal Beløb i t.dkk Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger ved drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning Investeringers likviditetsvirkning Finansieringens likviditetsvirkning Pengestrøm, netto

9 Nøgletal Beløb i t.dkk Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,0 1,7 1,9-2,2-1,1 Likviditetsgrad 39,9 18,7 15,9 16,8 16,1 Soliditetsgrad 11,7 6,7 1,3-4,0 2,5 Finansieringsgrad 46,4 41,7 40,2 35,8 39,1 Antal årselever i regnskabsåret Antal årselever i skolefritidsordning Antal elever pr. 5. september Antal elever i SFO 5. september Antal lærerårsværk 21,57 21,57 23,20 25,00 23,00 Antal årsværk for øvrigt personale 7,29 7,29 4,80 7,00 7,00 Antal årsværk i alt 28,86 28,86 28,00 32,00 30,00 heraf % andel ansat på særlige vilkår: 6,93% 6,93% 3,57% 0,81% 0,00% Årselever pr. lærerårsværk 10,85 10,76 9,91 9,20 9,65 Lærerlønomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

10 Ledelsesberetning Det forgangne år vil uden tvivl bære en særlig overskrift; Lærerlockouten Det var året, hvor der skete et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne mellem LC og KL, der resulterede i en landsdækkende konflikt i april Konflikten blev udløst af de offentlige arbejdsgiveres lockout af cirka overenskomstansatte lærere på en række forskellige skoler i Danmark. Lockouten begyndte den 1. april 2013, og medførte at Børneuniversitetet, ligesom flertallet af landets øvrige skoler, blev stærkt berørt. Lærerne var berørt, og det samme var i høj grad eleverne og forældrene på vores skole. Lockouten sluttede efter 25 dage, fredag den 26. april, efter et flertal i Folketinget vedtog et lovindgreb omhandlende lærerenes fremtidige arbejdstid. På Børneuniversitetet havde vi to lærere, der ikke var organiseret. Disse to lærere samt vores viceskoleleder, underviste i dele af den planlagte undervisning i 1., i og klasse. Der var opsyn for indskolingen 0. og 1. klasse. For at 8. klasses studietur til Berlin kunne gennemføres, tog Skolelederen afsted sammen med en af de pågældende lærere. Viceskolelederen tog med 9. klasse på den planlagte 12 dages studietur til England. En stor del af opholdet foregik på vores venskabsskole i byen Saddleworth, og da eleverne var bosat privat, blev det i samråd med forældrene besluttet, at det var forsvarligt at tage afsted med en enkelt voksen. Som alle andre også oplevede det, var det en meget mærkelig og udfordrende tid. Rammerne på skolen var tømt for mening. Uden elever, uden undervisning, uden lærere. Lærerne på Børneuniversitetet er kendetegnende ved at være aktive og engagerede, og det var de også under lockouten, hvor de lavede forskellige tiltag. Da lærerne, glædeligt vendte tilbage til skolen, den 29. april 2013, brugte vi en hel dag på at få lagt gode planer for elevernes tilbagevenden til skolen. I kalenderen stod der udvekslingsuge en uge på tværs af skolen. Da det havde været umuligt at planlægge denne uge under lockouten måtte der hurtigt lægges nye undervisningsplaner. Lærerne var forberedte og nærværende, da de tirsdag tog de imod de lærerlystne elever. Der kunne godt mærkes efterdønninger i lærerene efter en hård tid under lockouten, men dog kun minimalt. De var som altid optaget af at yde deres bedste for dagligt at lave rigtig god skole, for vores elever. 10

11 Ledelsesberetning Betragtninger i forbindelse med lockouten i april 2013 I forbindelse med udgangen af skoleåret 2013 blev der lavet en grundig status af de faglige mål på alle trin på Børneuniversitetet: YNG klasse: LME klasse: SME klasse: LOB klasse: SOB 8.-9.klasse: Faglige mål nået Faglige mål nået Faglige mål nået inden for alle fag på nær matematik i 5. klasse. En del at tiden under lockouten skulle have været anvendt til forberedende undervisning til og afvikling af en uges lejrskole på Bornholm. Der blev lavet en ekstra overnatning i maj og lejrskole flyttet til september Øvrige faglige mål opnået. Gennemførte det meste af undervisningen plus studieture. Dermed faglige mål opnået. Pædagogiske tiltag og faglig kompensation i skoleåret 2013/2014 Børneuniversitetet har prioriteret at afsætte et lærerårsværk for at kompensere for den tabte undervisning på de forskellige trin. Disse ressourcer blev, og bliver fortsat i 2014, hovedsageligt anvendt til at sætte målrettet ind med to-lærer timer, hvor det skønnes nødvendigt blandt andet et matematikløft i udvalgte klasser. Endvidere blev ressourcerne afsat til børn med særlige behov, da det var skolens vurdering, at det var disse børn, der havde betalt den største pris for den tabte undervisning og manglende kontinuitet i deres skolegang. Alle trin har fået yderligere lærerressourcer til to-lærer timer, samlet svarende til en lærerstilling. Det trin, LOB, der måtte aflyse deres lejrskole under lockouten i kom i stedet afsted på lejrskole til Bornholm i september Nye arbejdstidsregler for lærerne I skoleåret 2013/2014 skal vi indstille organisationen til den nye lovgivning i forbindelse med ny arbejdstidsregler for lærerne. Ledelsen har defineret en proces, hvor henholdsvis hele lærergruppen og en mindre gruppe bestående af TR (tillidsrepræsentant), TRsuppleant og AMR (arbejdsmiljørepræsentant) vil blive involveret. Med udgangen af 2013 havde vi afholdt enkelte møder, sat mål og deadlines for processen og tegnet skitser af en mulig fremtid i forhold til arbejdstid for lærerne på Børneuniversitetet. 11

12 Ledelsesberetning Personalegruppe Vi har en særdeles stabil personalegruppe på Børneuniversitetet. Denne stabilitet er, blandt andre væsentlige faktorer, med til at fastholde viden og kontinuitet i udviklingsprocesserne. Vi arbejder i meget høj grad i selvstyrende teams. Medarbejdernes store kendskab til skolens mål, metoder og værdier samt indbyrdes kendskab til hinanden, giver overskud og fokus på opgaven, frem for at fokus på et skiftende team. Det eneste område vi har haft udskiftning i personalegruppen er hos det ikke uddannede pædagogiske personale - populært kaldet pædagogmedhjælpere. Da vi ikke kan tilbyde ansættelser på mere end 25 timer, er der ofte tale om unge, der skal videre med uddannelse i løbet af et par år. Fokus på skolens drift og økonomi Vi har set en meget positiv konsekvens af den synlige rolle- og ansvarsfordeling omkring drifts- og økonomiopgaver på Børneuniversitetet. Lønudregning, lønkørsel og budgetudarbejdelse er nu samlet hos skolens administrative leder, og sikkerheden omkring skolens økonomiske fundament er højnet. Skolens leder foretager intern revision på lønnen hver måned. På bestyrelsesmøderne rapporterer den administrative leder løbende om skolens økonomi, så bestyrelsen er velinformeret om den økonomiske situation og udvikling. Inden dette års start var der udarbejdet et gennemarbejdet budget for året De udfordrende økonomiske tider for alle landets skoler kræver grundige og proaktive analyser af vores forbrug/behov og fremtidige ressourcer. Ledelsen er i samarbejde med bestyrelsen gået i gang med en grundig analyse af alle poster i budgettet, for at kunne vurdere hvor man har mulighed for at regulere på de enkelte økonomiske haner. Skolens leder og skolens administrative leder var på budgetseminar i efteråret Med de nyeste analyser af de økonomiske tendenser og kvalitativ sparring med seminaransvarlig Ulla Koed, kunne vi lægge et velovervejet og gennemarbejdet budget for Sunde aftaler Vi er optaget af løbende at få set vores generelle aftaler efter i sømmene, og bestræber os på fortsat at have de bedst mulige aftaler. Forsikringer Vi har gennemgået vores forsikringsaftaler og indhentet tilbud fra andre udbydere, så som Forsikrings Juristen. Udbyttet af processen har været, at vi vurderer, at vi stadig har den bedste aftale hos Willis/Alm. Brand. 12

13 Ledelsesberetning Elevtal Den var vi, som budgetteret, 235 elever. Ses bort fra elevtallet i 9. klasse, så lever vi op til et gennemsnitligt elevtal på 24 elever i hver klasse. Ved udgangen af regnskabsåret 2013 var elevtallet på 237. Vi ser en stærk tendens til meget stabile elevtal på de enkelte årgange. Således er ingen elever stoppet fra skoleårets start til regnskabsårets afslutning, der er til gengæld kommet to elever til. Sociale klausuler Vi har fortsat to medarbejdere ansat i flexjob stillinger. En lærer, som er reguleret fra en 50% ordning til en 75% ordning, og en pedelassistent, som fortsat er ansat med en 75% ordning. Forbedringer og istandsættelser Istandsættelser Skolens arealer istandsættes og vedligeholdes løbende af vores pedel, hans assistent og forældre i arbejdsweekenderne. I årets løb har det også været muligt med lidt større tiltag. IT-aftale for personalet Det faste personale har fået mulighed for at købe it-udstyr til arbejdsmæssig brug, for det der svarer til 3.000,- kr. om året. I praksis har det betydet at flertallet af personalet har erhvervet sig en bærbar computer til aktiv brug i undervisningen og til møder. Nyt netværk Netværket på Børneuniversitetet har tidligere været særdeles ustabilt til stor gene, for at kunne varetage opgaver i administrationen og undervisningen. Både personale og elever har i henholdsvis APV og undervisningsmiljøundersøgelsen efterlyst nye og holdbare løsninger. I efteråret 2013 fik vi lagt Fibernet ind og opgraderet antallet af routere på alle etager. Vi har nu et netværk der fungerer effektivt og upåklageligt. Akustikløsning i fælleshallen I 2012 fik vi monteret akustikplader i fælleshallens loft. I foråret 2013 blev dette suppleret med akustikplader på skillevægge/rumdelere og på væggene i samme lokale. Tiltaget blev iværksat for at dæmpe lyden i vores fælles rum, som bliver brugt til henholdsvis morgensamling, undervisning og SFO. 13

14 Ledelsesberetning Optimering personaleforhold I samtale med personalet, om bedre arbejdsmiljø, blev behovet og ønsket om adskillelse af pauserum og forberedelsesrum tydeligt. Vi besluttede at inddrage elevernes it-rum til en mere optimal løsning for personalet. Dette kunne lade sig gøre, da den samlede pakke af bærbare elevcomputere var opnormeret og computeren anvendes i klasserummet, frem for It-rummet. I august 2013 kunne vi tage de nyindrettede lokaler i brug. Vi har nu et selvstændigt pauserum til det samlede personale, et opdelt rum med en afdeling til henholdsvis forberedelse ved stationære computere eller egne bærbare, samt en kopiering og anden praktisk forberedelse af undervisningsmateriale. Kontoret er blevet placeret i bedre afstand til pauserummet, så det giver mere arbejdsro til det administrative personale og ledelsen. Ny belysning i en række undervisningslokaler og kontor og mødelokale Der er etableret bedre belysning i en række lokaler. Belysningen lever op til standarter for lysforhold, der gælder for undervisningslokaler. Undervisningsmiljø Hvert år, i forbindelse med skole-hjem samtalerne, udfylder elever i samarbejde med deres forældre et spørgeskema som omhandler undervisningsmiljø, trivsel (personligt såvel som socialt) og generelle tanker omkring skole og SFO. Vi laver, i vores teamkoordineringsregi, en opsamling på de temaer, som spørgeskemaet retter sig imod. Igennem blandt andet dette arbejde blev vores opmærksomhed skærpet på underskuddet af synlige strukturer og rum for demokratisk dannelse samt elevernes mulighed for indflydelse og medbestemmelse. En gruppe lærere har i august 2013 iværksat dette arbejde med elevdemokrati som hovedfokus. Vision Det er vores vision, at Børneuniversitetet fremstår som en organisation der forbilledligt varetager og fremelsker demokratisk dannelse og uddannelse gennem autentisk inddragelse af elever, forældreråd, ansatte, ledelse og bestyrelse. Mål At undervise og danne til demokrati gennem autentiske demokratiske processer, hvori eleverne for mulighed for at få medindflydelse på udvalgte forhold på Børneuniversitetet. At sikre, at eleverne bliver skolet i demokratisk deltagelse. At skabe bevidsthed hos alle om muligheder/rammer for medbestemmelse og indflydelse. 14

15 Ledelsesberetning At skabe mere synlighed omkring Børneuniversitetets fokus på demokratisk dannelse og undervisning. Processen indtil udgangen af 2013 Lærerne har ved udgangen af 2013 iværksat flere processer med eleverne i LOB (6.-7. klasse) og SOB (8.-9. klasse). Der er blevet nedsat en konkret arbejdsgruppe, der arbejder med retningslinjer for anvendelse af digitale medier i undervisningen. Kvantitative undersøgelser Bestyrelse og ledelse har iværksat en række tiltag for at få feedback og viden fra forskellige målgrupper på Børneuniversitetet. Den første undersøgelse, med målgruppen tidligere elever, blev fortaget i februar Materialet er indhentet i forbindelse med gamle elevers aften, hvor tidligere elever havde mulighed for at besvare en række spørgsmål. Den følgende undersøgelse omhandlede hvad eleverne gør efter Børneuniversitetet og efter 10 klasse. på en anden skole. Illustration 1: Plot over direkte overgang fra Børneuniversitetet til næste institution. Af dem der har angivet andet har en skrevet udlandsophold og en anden ledelseskoordinering. 15

16 Ledelsesberetning Illustration 2: Efter 10. klasse (inkl. efterskole) ser fordelingen således ud. Af de 7 der har skrevet andet, har en skrevet produktionsskole og en har fået arbejde. Den langsigtede plan er, at der iværksættes tiltag for at få struktureret respons fra følgende målgrupper: Nuværende elever Nuværende forældre Nuværende personale: lærere, pædagoger, ikke-uddannet pædagogisk personale og teknisk/administrativt personale Kommende interessenter: elever, forældre og ansatte Spørgsmålenes omdrejningspunkt er tilfredshed, trivsel og udvikling. Spørgsmålene stiles til de pågældende målgrupper og struktureres igennem Survey Monkey (online spørgeundersøgelser). Den akkumulerede indsigt vil danne grundlag for nye indsats- og udviklingsområder på Børneuniversitetet. Forældreråd Forældrerådet er stadig en del af forældrenes mulighed for at bidrage aktivt til Børneuniversitetets udvikling. Forældrerådets fokus i 2013/2014 er kommunikation og særlig indsats for at styrke præciseringen af forældrerådets rolle og opgave og kommunikationen omkring denne. Et andet indsatsområde har blandt været andet input til styrkelse af de demokratiske processer blandt eleverne på skolen. 16

17 Ledelsesberetning Inklusion Det pædagogiske perspektiv Igennem de seneste år har vi arbejdet med inklusion på Børneuniversitetet. Vi har ønsket at brede perspektivet for inklusion fra, at det handler om at inkludere børn med særlige behov, til hvordan vi sikrer læring for alle - altså et stærkt perspektiv på differentiering i rammen af vores fællesskab. Fokus er dermed på udvikling af undervisningsdifferentiering. Vi lader os inspirere af en tysk pædagog ved navn Hilbert Meyer, og hans perspektiver på god undervisning. Alle trin arbejder med udviklingsområder igennem aktionsforskning. Derudover har vi uddannet to lærere indenfor ALT Adfærd, Læring og Trivsel. Endvidere arbejder vi målrettet med udvikling af supervision, der vil styrke de enkelte teams i at kunne give hinanden gensidig supervision. Det økonomiske perspektiv De økonomiske omstændigheder, omkring inklusion, har ændret sig markant i forbindelse med vedtagelsen af regeringens lovforslag om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Langt hen ad vejen inkluderer vi allerede vores børn med særlige behov i klasseundervisningen. Børneuniversitetet kommer primært til at mærke ændringerne i forhold til de økonomiske ressourcer, og dermed det antal lærer-/pædagogtimer vi får til rådighed. I andet halvår 2013 gjorde vi erfaringer med at udmønte den ønskede inklusion med langt færre økonomiske ressourcer. Lærerne står på tæer, men vi mener, at vi i dette år, i høj grad har mødt de børn, der har brug for en særlig indsats. Ud over inklusionstilskuddet, som alle private skoler får, er vi nu på 50 % at tidligere støtte, plus tilskud til børn med behov på 12 timer eller mere. I praksis er tilskuddet på ca. 2,5 time pr. uge pr. barn, der er vurderet til 12 timer eller mere, så det er alt andet lige et stor økonomisk udgift, at inkludere de børn, vi ønsker at inkludere. Som andre skoler ser vi ind i fremtiden, med nysgerrighed på, hvordan de nye tilskudsmodeller bliver udmøntet. Børneuniversitetet har gode erfaringer med inklusion og ønsker at fortsætte denne historie, så vidt det stadig er til gavn for de pågældende børn med særlige udfordringer og dermed også de fællesskaber de indgår i. Inklusionsindsatsen Vi beskriver hermed de særlige tiltag Børneuniversitetet har iværksat for skoleåret 2013/2014 i forhold til det særlige inklusionstilskud på kr. 17

18 Ledelsesberetning Trinkonferencer Vi har indført trinkonferencer på alle skolens trin. Et trin består af to klasser, eksempelvis klasse, klasse og så fremdeles. I august foretages der test inden for dansk og matematik, og disse bearbejdes af vores to læsevejledere og vores matematikkoordinator. Trinkonferencerne afholdes i løbet af september måned med deltagelse af de pågældende trins lærere, pædagoger, to læsevejledere, matematikkoordinatoren, inklusionskoordinatoren samt skolens leder. Målet med trinkonferencerne: Sikre et billede af hele gruppens faglige niveau. Se gruppens svage og stærke indenfor: o Læsning o Skrivning o Stavning o Tale/sprog udfordringer o LKT området Læring/kontakt og trivselsområdet o Andet Via trinkonferencen opnå fælles bevidsthed og redskaber til undervisningen. Skabe overblik over behov for yderligere testning samt udarbejde planer for de børn, der har behov for særlig inklusionsindsats, eventuelt kontakt med PPR og andet. Trinkonferencerne har vist sig at fungerer særdeles hensigtsmæssigt efter målene. Det er et konstruktivt værktøj til at skabe overblik over hvilke strategier, der er brug for på de forskellige trin. Vi vil af hensyn til travlhed i starten af et skoleår planlægge testarbejdet til slutningen af et skoleår, for dermed at kunne afvikle konferencerne tidligere på året, og anvende den samlede viden til planlægning af undervisningen. Indførsel af CHIPS og holddeling i forhold til disse. Skolen har besluttet at afprøve CHIPS (Children Problem Solving). Udviklingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med specialundervisningskonsulent Jens Møller, som er specialist inden for CHIPS. Han følger vores arbejde og giver supervision. Testen viser børnenes kognitive udvikling, på det tidspunkt testen er blevet foretaget. Den viser hvordan de tænker når de læser problemløsningsopgaver. Hvis barnet er globalt tænkende på det tidspunkt testen bliver taget, har det brug for meget vejledning og lukkede opgaver. Barnet kan endnu ikke tænke i helheder og overkategorier. Testes eleven til at være på analyse/syntese stadiet er det i en overgang mod at være helhedstænker. Helhedstænkeren kan oveskue meningen med hele opgaven og kan forstå kategorier og åbne opgaver. Denne viden fortæller læreren hvordan han eller hun skal strukturere undervisningen og opgaverne for de pågældende elever. I år har vi CHIPS testet et særligt udvalg af vores elever i henholdsvis 3., 4., 5. og 8. klasse. 18

19 Ledelsesberetning Vi har planlagt differentierede værksteder og hold i forskellige perioder henover året. Dansk og matematik fagudvalgene evaluerer løbende arbejdet og status er, at vi ønsker at indføre arbejdet på alle trin. Strategi for børn med matematikvanskeligheder i indskolingen (1. og 2. klasse) Denne strategi er planlagt til at blive iværksat i foråret 2014: Eleverne i 1. klasse testes i matematik. Disse test skal kortlægge status i klassen, bruges til trinkonference, samt til at opdage de børn der har regnehuller. Der foreligger endnu ingen planer for hvordan den yderligere proces skal være, med de børn der har regnehuller. Mål Regnehullerne fyldes ud, og barnet bliver mere sikker og gladere for faget. Barnet har mulighed for at udvikle sin matematiske viden. Barnet har ikke brug for særlig hjælp, og undgår at skulle starte forfra i de senere klasser. Tiltag Eleven testes yderligere - med materialet Matematikvanskeligheder tidlig intervention. Der lægges en strategi for barnet. Barn og forældre gøres opmærksom på, hvad der skal arbejdes med hjemme. Eleven kommer på et lille matematikhold hvor der arbejdes med nøje udvalgte opgaver. Evaluering Barnet grundtestes igen året efter. Løbende evaluering sammen med resten af klassen. 19

20 Ledelsesberetning Visioner Udvidelsen Vi er fortsat meget opsat på at kunne udvide Børneuniversitetet med de yderligere 800 m 2, som vores overbo Wissenberg råder over på 2. og 3. sal. Denne proces har vi brugt meget energi på i Visionen handler om bedre forhold for vores overbygning (LOB og SOB), bedre faglokaler (primært på naturfagsområdet) samt gode arbejds- og mødelokaler for personalet, står øverst på listen. Vi har positivt tilsagn fra flere kreditforeninger, og forhandlingerne drejer sig nu om prisen på lokalerne. Profilarbejde I august 2013 startede vi et målrettet arbejde med revision og præcisering af Børneuniversitets profil. Målet for profilarbejdet er følgende: En præcis profil for Børneuniversitetets menneskesyn, værdier, pædagogiske mål og metoder. En profil der skaber ejerskab og retning for handlingerne på Børneuniversitetet, blandt bestyrelse, ledelse, lærere/pædagoger, elever og forældre. En profil der kan kommunikeres med menneskeord til vores omverden. En profil der kan indgå i en PR strategi, primært i forbindelse med udvidelsen af overbygningen. Profilarbejde på Børneuniversitetet og den nye skolereform Som fri grundskole er Børneuniversitetet ikke underlagt den nye skolereform i folkeskolen. Vi skal selvfølgelig stadig stå mål med og leve op til slutmålene i Folkeskolen. I praksis ønsker vi at forholde os grundigt til den nye reform, lade os inspirere og vurdere hvor vi ønsker at iværksætte tilsvarende tiltag. I 2013 planlagde vi derfor at anvende de første pædagogiske dage i januar til at se nærmere på og forholde sig til skolereformen: Hvad indeholder den, hvad gør vi allerede eller er i gang med på Børneuniversitetet, hvad ønsker vi også at implementere i vores profil. Dette arbejde bliver ikke færdigt i skoleåret 2013/2014, men vil blive videreudviklet i takt med arbejdet med skolens yderligere profil og udvikling. 20

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2014 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole

Den Selvejende Institution Kolding Realskole Den Selvejende Institution Kolding Realskole Årsrapport 2012 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Beretning 5 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsopgørelse 9 Skolens hovedtal

Læs mere

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Byens Skole Høffdingsvej Valby. Årsregnskab 2004

Byens Skole Høffdingsvej Valby. Årsregnskab 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Telefon 35 25 25 25 Telefax 35 25 20 20 www.deloitte.dk Byens Skole Høffdingsvej 75 2500 Valby Årsregnskab

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2013 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSRAPPORT

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 173.014

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev CVR-nr. 54 21 19 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej København S. Skolekode

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej København S. Skolekode 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 38 2300 København S Årsrapport 2015 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Business Faxe Copenhagen CVR-nr

Business Faxe Copenhagen CVR-nr CVR-nr. 18 47 36 82 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Løgumkloster Friskole

Løgumkloster Friskole Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsrapport for 2009 21. regnskabsår Fremlagt på generalforsamling, den / 2010... dirigent Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Norddjurs Friskole. Årsrapport. Lergravsvej 4. 8500 Grenaa. Skolekode 707009

Norddjurs Friskole. Årsrapport. Lergravsvej 4. 8500 Grenaa. Skolekode 707009 0 0 Norddjurs Friskole Lergravsvej 4 8500 Grenaa Årsrapport 2014 Skolekode 707009 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2014. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2014. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Kolding Realskole Årsrapport 2014 CVR-nr. 82 96 81 13 Indhold Kolding Realskole Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Generelle oplysninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Den selvejende institution Svaneke Friskole Søndergade 31, 3740 Svaneke. Årsrapport for perioden 29. januar - 31. december 2015 (Skolekode 280 641)

Den selvejende institution Svaneke Friskole Søndergade 31, 3740 Svaneke. Årsrapport for perioden 29. januar - 31. december 2015 (Skolekode 280 641) Den selvejende institution Svaneke Friskole Søndergade 31, 374 Svaneke Årsrapport for perioden 29. januar - 31. december 215 (Skolekode 28 641) 1 Indhold Side Oplysninger om institutionen... 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode Årsrapport 2015

Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Andelsselskabet Liseleje Vandværk Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr

Andelsselskabet Liseleje Vandværk Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr Skovledet 95 A, 2. th., 3400 Hillerød CVR-nr. 63 44 57 11 Årsregnskab for 2015 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere