Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen"

Transkript

1 Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budgetlægning Nøgletal for Børne- og Familieområdet behandling af Forebyggelses- og Indsatspolitikken 12 4 Lov om ændring af lov om folkeskolen 15 5 Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2019/ Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik - Fritid & Fællesskab efter 23 høring 7 Nedsættelse af bygherreudvalg og frigivelse af anlægsmidler til ny 27 musikskole ved Vendsyssel Teater 8 s Integrationspolitik 30 9 Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Forvaltningen orienterer 34

2 Side Ø Budgetlægning Resumé Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter forslag til budgetudvidelser for i forhold til den videre budgetproces. Sagsfremstilling På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets budget-temamødet d. 8. april identificerede Udvalget en række budgetområder indenfor hvilke, der skulle udarbejdes forslag til budgetudvidelser. Siden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets budget-temamødet har der været afholdt dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser med fokus på input til den videre prioritering af budgetudvidelserne. Efter dialogmødet er der udarbejdet referat, der er udsendt til deltagerne. Referatet er vedhæftet som bilag nr. 1. Derudover er vedlagt høringssvar fra Fritids- og Folkeoplysningsområdet. Med baggrund i Udvalgets tidligere drøftelser samt input fra dialogmøde og høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegive, hvilke budgetudvidelser forvaltningen skal arbejde videre med som del af den videre budgetproces. Som rammesætning for Børne-, Fritids, og Undervisningsudvalgets drøftelser vil Børne- og Undervisningsforvaltningen til mødet have forberedt en række oplæg, der præsenterer forslag til budgetudvidelser indenfor alle udvalgets sektorer. Videre tidsplan: : Fortsatte budgetdrøftelser 17. juni 2019: Fortsatte budgetdrøftelser samt mini-budgetseminar med deltagelse af Område-MED 24. juni 2019: Afsluttende behandling af budgetmaterialet forud for Økonomiudvalgets rammeudmelding i august Lovgrundlag BEK nr. 128 af 01/02/2019 (Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.)

3 Økonomi Side 3. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1, Referat fra dialogmøde 2, Høringsvar fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tilkendegiver, hvilke forslag til budgetudvidelser, der skal indgå i den videre budgetproces. Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til budgetudvidelser og bad forvaltningen om at arbejde videre med materialet frem til budgetmødet den 17. juni 2019.

4 Side P Nøgletal for Børne- og Familieområdet Resumé Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandler nøgletal for Børne- og Familieområdet for 1. kvartal 2019 Sagsfremstilling Nærværende sagsfremstilling indeholder statistik over underretninger og indsatser for 1. kvartal Sagsfordelingen Indledende illustrerer nedenstående det samlede sagstal fordelt på aktive sager i Familieafdelingen, Modtagefunktionen (i Familieafdelingen) og Handicapafdelingen pr , , og Antal aktive sager i alt pr (Øjebliksbillede) Antal aktive sager i alt pr (Øjebliksbillede) Antal aktive sager i alt pr (Øjebliksbillede) Antal aktive sager i alt pr (Øjebliksbillede) Familieafdelingen 691 (48,19 %) 708 (48,29 %) 733 (49,03 %) 731 (50,03 %) Modtagefunktionen 273 (19,04 %) 294 (20,05 %) 317 (21,20 %) 277 (18,96 %) Handicapafdelingen 401 (27,96 %) 402 (27,42 %) 384 (25,69 %) 384 (26,28 %) I alt 1365 (95,19 %) 1404 (95,76 %) 1434 (95,92 %) 1392* (95,27 %) *Derudover er der 69 sager (4,72 %), der systemmæssigt er registreret hos administrative medarbejdere i Ledelsessekretariatet og således ikke tælles med. Det omfatter sager vedr. 54 støtteperson, socialpædagogisk friplads, økonomisk støtte til efterskoler og refusionssager, hvor Hjørring kommune ikke er handlekommune. Tabellen viser, at antallet af sager i Familieafdelingen inklusiv Modtagefunktionen juli 18 til januar 19 har været stigende, men det seneste kvartal er sagstallet i Familieafdelingen stagneret, og i Modtagerfunktionen er sagstallet faldet. Sagstallet i Handicapafdelingen har været stabilt over det seneste kvartal.

5 Underretninger 1. kvartal 2019 Generelt er antallet af underretninger steget gennem de seneste år. Af tabellen nedenfor ses det, at antallet af underretninger for alle kvartalerne i 2018 var større end kvartalerne i kvartal 2019 viser imidlertid et fald ift. 1. kvartal Side Underretninger i 1. kvartal Underretninger i 2. kvartal Underretninger i 3. kvartal Underretninger i 4. kvartal I alt Der er i forvaltningen et fokus på, om underretningerne kommer i eksisterende eller nye sager. Generelt er tendensen fra tidligere år, at antallet af underretninger i eksisterende sager er større end antallet af underretninger i nye sager. I 1. kvartal 2019 er 42 % af underretningerne i nye sager og 58 % af underretningerne i eksisterende sager. Det vil sige, at det ligner tendenserne fra tidligere år. Underretninger 2017 Underretninger 2018 Underretninger 1. kvartal 2019 Antal underretninger i nye sager Antal underretninger i eksisterende sager 609 (42 %) 751 (44 %) 171 (42 %) 839 (58 %) 957 (56 %) 237 (58 %) Omfanget af underretninger i nye sager kan ses som et udtryk for et øget fokus på udsatte børn og på pligten til at underrette. Samtidig skal det tættere tværfaglige samarbejde og den fremskudte socialrådgiverfunktion i almenområdet gerne have den effekt, at flere børn opspores tidligere, og dermed kan der forekomme flere nye underretninger.

6 Der arbejdes generelt på, at antallet af underretninger i eksisterende sager nedbringes bl.a. ved et øget tværfagligt samarbejde mellem Familieafdelingen og almenområdet. Omfanget af underretninger i eksisterende sager kan imidlertid også ses som et udtryk for, at disse sager netop er de mest komplekse sager, hvor aktørerne omkring barnet/den unge i perioder fortsat vil opleve mistrivsel hos barnet/den unge. Der er tale om længerevarende forløb ofte med mere indgribende støtteforanstaltninger, hvor rådgiver følger hyppigt op i tæt dialog med forældre, netværk og professionelle i nærmiljøet. Når der arbejdes med udgangspunkt i indsatstrappen med indsatser så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt, skal flere børn og unge inkluderes i almenområdet. Dette kan medføre større bekymring blandt de professionelle omkring barnet og medfører flere underretninger på trods af, at der er iværksat støtteforanstaltning. Side 6. Kigges der nærmere på, hvorledes underretningerne i nye og eksisterende sager fordeler sig på henholdsvis distrikterne i Familieafdelingen og Handicapafdelingen samlet set, ses nedenstående fordeling: 1. kvartal 2019 Nye sager Eksisterende sager Distrikt Hirtshals Distrikt Nordvest Distrikt Sindal Distrikt Sydøst Distrikt Tårs Distrikt Vrå Handicapafdelingen I alt I alt Af ovenstående ses således, at der i 1. kvartal 2019 er indkommet flest underretninger på børn og unge bosiddende i distrikt Vrå efterfulgt af distrikt Nordvest. Færrest underretninger er der kommet på børn og unge bosiddende i distrikt Sydøst. Her er tale om underretninger fra både sundhedsvæsen, skole, dagtilbud, politi, familie, netværk, anonyme osv.

7 I nedenstående tabel ses antallet af sager, hvor der er indkommet en eller flere underretninger i 1. kvartal 2019 sammenlignet med de 3 forrige kvartaler. Side 7. Antal underretninger Antal sager 2. kvartal 2018 Antal sager 3. kvartal 2018 Antal sager 4. kvartal underretning underretninger underretninger underretninger underretninger underretninger underretninger underretninger I alt Antal sager 1. kvartal 2019 Samlet set kan man se, at der både i 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019 kun er ganske få sager, hvori der er indkommet mere end 2 underretninger. Ved flere underretninger i samme sag er der særlig opmærksomhed på, om der er iværksat den rette støtte til at afhjælpe vanskelighederne. Derudover kan tabellen ses i sammenhæng med de øgede krav til inklusion i nærmiljøet, der ligger i sverigestænkningen. Indsatser i Familie- og Handicapafdelingen 1. kvartal 2019 I nedenstående anbringelsesstatistik vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fordelt på de seneste kvartaler gældende for både Familieafdelingen og Handicapafdelingen (øjebliksbillede pr , , og ).

8 Side 8. Ovenstående graf viser, at det samlede antal anbringelser over de 4 kvartaler er relativt stabile. De seneste 2 kvartaler har der været en svag faldende tendens. Det generelle fald skyldes et fald i døgnanbringelser. Der er stort fokus på at nedbringe det samlede antal af anbringelser. I de sager, hvor anbringelse ikke kan undgås, arbejdes der med at øge andelen af anbragte i familiepleje inkl. netværk. Ligeledes arbejdes der med sikkerhedsplaner ift. at styrke samarbejdet mellem familier og fagpersoner omkring udsatte børn og unge for at skabe en løsning, der skal sikre tryghed og trivsel for barnet i hjemmet i stedet for anbringelse. Nedenstående illustrerer, hvorledes indsatserne fordeler sig ift. Indsatstrappen i Familieafdelingen (øjebliksbillede pr , , og ).

9 Side 9. Udviklingen i foranstaltningsmønstret i Familieafdelingen illustreret ovenstående viser, at der overordnet er status quo gennem de 4. kvartaler. Der er således blot tale om mindre udsving. Nedenstående illustrerer, hvorledes indsatserne fordeler sig ift. Indsatstrappen i Handicapafdelingen (øjebliksbillede pr , , og ).

10 Side 10. Foranstaltningsmønsteret i Handicapafdelingen viser, at langt de fleste indsatser er forebyggende og hjemmebaserede foranstaltninger. Der ses mindre udsving og forskydninger, men overordnet er det status quo over kvartalerne. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at orienteringen vedr. nøgletal for Børne- og Familieområdet for 1. kvartal 2019 tages til efterretning

11 Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Side 11.

12 Side P behandling af Forebyggelses- og Indsatspolitikken Resumé Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøfter Forebyggelses- og Indsatspolitikken og fremsender den til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling Der blev i efteråret 2018 udarbejdet en Forebyggelses- og Indsatspolitik, som skal fungere som sektorpolitik for Børne- og Familieområdet ligesom Skolepolitikken og Dagtilbudspolitikken dækker de to øvrige sektorer i Børne- og Undervisningsforvaltningen. Formålet med Forebyggelses- og Indsatspolitikken er at sætte en fælles retning for udviklingen af Børne- og Familieområdet i og derudover at udmønte de fem temaer fra Børne-, Unge- og Familiepolitikken: Fællesskab, Sundhed, Forældresamarbejde, Medborgerskab samt Læring og trivsel. Politikken er blevet til gennem en inddragende proces med repræsentanter fra de fem afdelinger på Børne- og Familieområdet samt repræsentanter fra skoler og dagtilbud, eksterne samarbejdspartnere, frivillige organisationer, forældre og unge. Der har været stort engagement og fremmøde til de to arrangementer. Produktet af processen er nedenstående fem strategiske mål: Fællesskab: Sammen med børn, unge og familier styrker vi mulighederne for at indgå i betydningsfulde og inkluderende fællesskaber. Sundhed: Sammen har vi ansvaret for, at fysisk og mental sundhed er et af de bærende elementer i alle indsatser. Forældresamarbejde: Sammen skaber vi de bedste forudsætninger for trivsel og udvikling gennem medinddragelse og respektfuldt samarbejde. Medborgerskab: Sammen har vi ansvaret for, at alle børn, unge og familier ser sig selv som en værdifuld og aktiv ressource i lokalsamfundet. Læring og trivsel: Sammen styrker vi alle børn, unge og familiers læring og trivsel gennem tidlig indsats og medinddragelse.

13 Politikken har været sendt i høring i perioden 5. februar - 8. marts Der var følgende høringsparter: Handicaprådet, Integrationsrådet, Fælles-elevrådet, Ungeforum og Sektor-MED-BFO. Høringssvarerne er vedhæftet som bilag. Side 13. Der er generelt stor tilfredshed med den involverende proces, som deltagerne har været en del af. Der er på baggrund af kommentarerne foretaget nogle sproglige præciseringer i teksten, ligesom nogle billeder er skiftet ud. På baggrund af Integrationsrådets anbefaling om at oversætte politikken til det mest talte fremmedsprog, foreslår administrationen, at politikken oversættes til engelsk. Udmøntningen af politikken skal ses i sammenhæng med udmøntningen af fagstrategien "Fælles Børn - Fælles Indsats". Efter godkendelsen af politikken påbegyndes en proces i MED-regi, hvor ideer til konkrete mål og indsatser udvikles. Til arrangementet d. 12/12-18 kom der en række forslag til emner, der skal tænkes ind i forhold til en succesfuld implementering. Ideerne videresendes til MED-udvalgene. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Udmøntningen af politikken, særligt temaet om sundhed, vil bidrage positivt til børn, unge og familiers mentale og fysiske sundhed. Bilag Forebyggelses- og Indsatspolitik Samlede kommentarer fra høring af Forebyggelses- og Indsatspolitikken

14 Direktionen indstiller, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremsender Forebyggelsesog Indsatspolitikken til Byrådets godkendelse Side 14. Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningudvalget anbefalede overfor Byrådet, at forslaget til Forebyggelses- og Indsatspolitik godkendes.

15 Side P Lov om ændring af lov om folkeskolen Resumé Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget orienteres om hovedpunkter i lov om ændring af lov om folkeskolen og tager stilling til udvalgte hovedpunkter i lovændringen, med henblik på fremsendelse til godkendelse i Byrådet. Sagsfremstilling Den 30. januar 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om justeringer af folkeskoleloven. Aftalen er blevet hastebehandlet i Folketinget, og lovforslaget blev godkendt d. 2. maj Ændringerne vedrører bl.a. justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v. Aftalepartierne er enige om, at formålet med den vedtagne justering af folkeskoleloven er at styrke indfrielsen af folkeskolereformens målsætninger og skabe en endnu bedre folkeskole, med fokus på at fremme høj faglighed og trivsel, forenklinger og klare rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, den fagdelte undervisning og den understøttende undervisning. De forskellige lovændringer for folkeskolen træder i kraft på forskellige tidspunkter. Hovedpunkter i aftalen, der træder i kraft fra skoleåret 2019/20: 1. Mindste varighed af den samlede undervisning i indskolingen ( 14 b, stk.1) Den mindste undervisningstid i indskolingen kan ændres fra til undervisningstimer årligt pr. klassetrin, hvilket konkret betyder, at skoleugens længde i indskolingen kan afkortes med 2 1/4 klokketime pr. uge inklusiv pauser. Forvaltningen foreslår, at der for skoleåret 2019/20 planlægges med den nuværende undervisningstid på undervisningstimer årligt pr. klassetrin i indskolingen. Den tidsmæssige ramme for aftaler med NT om skolekørsel/antal ruter er overskredet. Det betyder, at et evt. behov for ekstra kørselsafgange pga.

16 kortere skoledag bliver en ekstra udgift for skolernes samlede økonomiske ramme. Side 16. Nedsættelse af mindste årlige undervisningstid i indskolingen medfører udvidet åbningstid i SFO. Tidsfristen for varsling af ændrede SFO takster pr. 1. august 2019 er 3 måneder før og derfor overskredet inden loven blev vedtaget. En nedsættelse af den samlede undervisningstid fra skoleåret 2019/20 forventes derfor i 2019 at medføre en samlet bruttomerudgift på 0,7 mio. kr. til øget åbningstid i SFO. Muligheden for konvertering af understøttende undervisning jf. 16b anvendes i bred udstrækning i indskolingen på skolerne i Hjørring Kommune. 2. Mulighederne for at konvertere den understøttende undervisning ( 16b og 16d) I indskolingen vil det stadig være folkeskolelovens 16b, der sætter rammen for konvertering af den understøttende undervisning, mens den nye 16d kommer til at regulere mulighederne for at konvertere den understøttende undervisning på maksimalt 2 undervisningstimer ugentligt i mellemtrinet og udskolingen. For mellemtrinet og udskolingen vil muligheden for konvertering af understøttende undervisning ikke længere kun gælde i særlige tilfælde, men være en generel mulighed. Derudover vil der kunne ske en konvertering af den understøttende undervisning på op til 60 minutter på 7. eller 8. klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted, for at gøre plads til tiden for konfirmationsforberedelse. Der er tale om permanentgørelse af et hidtidigt forsøg, hvor skoler i har deltaget. Formålet med og omfanget af skolernes konvertering af den understøttende undervisning beskrives i den obligatoriske kvalitetsrapport. 3. Ansættelse af skoleledere Ved ansættelse af skolens leder, skal mindst 1 repræsentant for skolebestyrelsen deltage i beslutningen om, hvem der tilbydes ansættelse i stillingen. Denne svarer til den hidtidige praksis i årig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne Kommunalbestyrelsen kan beslutte 2 årige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, hvor valgperioden i dag skal være 4-årig.

17 Forvaltningen foreslår, at punkt 4 behandles i særskilt sag. Sagen iværksættes med henblik på forslag til ændring i Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet i. Hvis Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget godkender forvaltningens forslag til særskilt behandling af lovændring af punkt 34 udarbejder forvaltningen forslag til ændringer og iværksætter efterfølgende proces med henblik på høring i skolebestyrelserne inden godkendelse i Byrådet. Side 17. Hovedpunkter i aftalen, der træder i kraft fra skoleåret 2020/21: 5. Øget faglighed og kvalitet Kvaliteten i den understøttende undervisning skal styrkes og hænge bedre sammen med og understøtte folkeskolens formål, skolens undervisning i fagene og obligatoriske emner og sikre en mere varieret skoledag, med bevægelse og hvor det omgivende samfund inddrages. Kvalitetsløftet finansieres ved, at der frigives ressourcer ved implementering af en kortere skoledag samt ved ekstra-ordinær budgettilførelse fra staten. Der tilføres 90 ekstra fagtimer (klokketimer) i sprog (tysk/fransk), billedkunst og historie på udvalgte klassetrin. Når der tilføres ekstra undervisningstimer i fagene, afkortes der tilsvarende i den understøttende undervisning. Der indføres særskilte vejledende timetal for madkundskab samt håndværk og design, samtidig med at det præciseres, hvilke klassetrin undervisningen skal foregå på. For at reducere vikartimer og tilføre flere kvalificerede vikarer i folkeskolen bliver der igangsat en undersøgelse af skolernes anvendelse af vikarer samt registrering af vikarer. Målsætningen om, at 95 pct. af timerne i folkeskolen bliver varetaget af lærere med undervisningskompetence eller tilsvarende til at undervise i det pågældende fag bliver udskudt fra 2020 til 2025 og delmålet om 90 pct. fra 2019 til 2021.

18 Lovgrundlag Side 18. L 226 Lov om ændring af lov om folkeskolen på baggrund af aftale om: "Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole". Økonomi Forventet statslig regulering som følge af lovændring. Da økonomiaftalen mellem regeringen og KL endnu ikke er forhandlet, er beløbet usikkert. Ekstra-ordinær tilførelse fra staten Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Forudsat ekstraordinær tilførelse fra staten (mio. kr.) -0,885-2,109-2,109-2,090-2,090 Under forudsætning af, at undervisningstimetallet i indskolingen nedsættes fra skoleåret 2020/2021 kan det ekstraordinære tilskud fra staten anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen. Vælges det at nedsætte undervisningstimetallet fra 2019/20 kan alle midlerne ikke udmøntes på skolerne, idet der vil være ekstra centrale udgifter til udvidelse af SFO-tilbuddet samt kørsel. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen. Direktionen indstiller, at Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget tager orienteringen om hovedpunkterne i lov om ændring af loven for Folkeskolen til efterretning

19 at Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget godkender, at lovændring, der kræver ændring i Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune behandles i særskilt sag Side 19. at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller, at der for skoleåret 2019/20 planlægges med den nuværende undervisningstid på undervisningstimer årligt pr. klassetrin i indskolingen og at der fra skoleåret 2020/21 planlægges med en undervisningstid på undervisningstimer årligt pr. klassetrin i indskolingen. at kompetencen til at beslutte konvertering af den understøttende undervisning på op til 60 minutter for at gøre plads til konfirmationsforberedelse i 7. eller 8. klasse delegeres til skoledistriktslederen. at ekstraordinært tilskud fra staten for skoleåret 2019/20 fordeles efter klassetallet til kvalitetsforbedringer i folkeskolen. Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen og videresender til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Udvalget besluttede at anbefale, at for 2019 skal det ekstraordinære tilskud fra Staten fordeles efter klassetallet til indskolingsklasserne.

20 Side G Indskrivning til kommende børnehaveklasser 2019/20 Resumé Resultatet af indskrivning til børnehaveklasserne for skoleåret 2019/20 i Hjørring Kommunes folkeskoler fremsendes til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget til orientering. Sagsfremstilling Den digitale indskrivning har vist, hvor mange børn, der ønsker at starte i vores kommunale skoler på det tidspunkt indskrivningen lukker. Desuden fremgår det, hvor mange der ønsker en privatskole/friskole, og hvor mange der skoleudsættes til næste år. Etablering af børnehaveklasser 2019/20 De børn, der fylder 6 år i 2019 skal begynde i børnehaveklasse efter sommerferien i De børn, der fylder 5 år inden den 1. oktober 2019, kan også begynde i børnehaveklasse, hvis forældre/skole antager, at barnet kan følge undervisningen. Oversigt på fordeling af elever i folkeskolen, privatskole/friskole og skoleudsættere: Skoleåret Skoleåret Skoleåret Elever til børnehaveklasse i distriktet 591 Ønsker at starte på distriktsskoler Ønsker privatskoler/friskoler Børn, hvis skolestart udsættes Børn til andre kommuner (kom.- og friskoler) 3 5 4

21 Fra skoleåret 2018/19 og til skoleåret 2019/20 er der en nedgang i antallet af elever, der skal starte i skole på i alt 93 elever eller nedgang på 13,59 %. Af de 591 børn, der kan starte i børnehaveklassen, er der 433 børn, der ønsker at starte i de kommunale børnehaveklasser. I forhold til sidste år er det en nedgang på 68 børn eller en nedgang på 13,57 %. Side 21. Af de børn, der ønsker privatskole/friskole, er der i forhold til sidste år en nedgang på 32 børn, hvilket giver en nedgang på 19,88 %. I bilag 1 er eleverne opgjort hver skole for sig, og man kan se hvor mange børn, der vælger distriktsskolen, og hvilke distrikter de andre børn kommer fra. Desuden viser opgørelsen fordelingen af børn på privatskoler/friskoler og de børn, der ønsker udsættelse af skolestart. Skolegangsudsættelse Det er skoledistriktslederen, der har kompetencen til at beslutte en eventuel skolegangsudsættelse. Skolerne har skriftligt givet samtykke til forældrene til de 14 børn, der i 2019 er skolegangsudsættere til næstkommende skoleår. I henhold til Folkeskoleloven 38 skal ansøgning om indskrivning af børn indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed. Også i år blev orienteringsbrev, foldere om skolestart og andet materiale om skoleindskrivning sendt digitalt til de forældre, som kan modtage post digitalt. Både i de digitale og i de fysiske breve blev der gjort opmærksom på, at indskrivningen skulle foregå ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning. Den digitale indskrivning for de kommende børnehaveklassebørn var åben i perioden fra den 07. januar til den 01. februar ,09 % af forældrene har benyttet sig af den digitale selvbetjeningsløsning, og de resterende har fået hjælp på skolen herunder forældre med anden etnisk baggrund. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen lov nr. 665 af 20. juni 2014, kap. 5. Økonomi Etablering af børnehaveklasser 2019/20.

22 Tallene for indskrivning indgår i den foreløbige normering, som danner udgangspunkt for budget De økonomiske konsekvenser beregnes i forbindelse med endelig normering i efteråret Side 22. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag Der er et lukket fortroligt bilag i et lukket dagsordenspunkt. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

23 Side P Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik - Fritid & Fællesskab efter høring Resumé Forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik for "Fritid & Fællesskab" har været i offentlig høring i perioden 26. marts til 1. maj Resultatet af høringen og forslag til justeringer fremlægges til politisk behandling og endelig vedtagelse af politikken. Sagsfremstilling Fritids- og Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 26. marts 2019 at sende forslag til ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik "Fritid & Fællesskab" i offentlig høring. Resultatet af høringen fremlægges og forslag til justeringer på baggrund af høringen fremsendes til drøftelse i forbindelse med endelig vedtagelse af politikken. Fritid & Fællesskab vedlægges som bilag 1. Fritid & Fællesskab består af 6 afsnit: Fritid for alle Dannelse, folkeoplysning og viden Frivillighed og fællesskaber Udvikling og nye tendenser Samarbejde, fællesskab og faciliteter Et bredt fritidsbegreb Fritids- og Folkeoplysningsudvalget godkendte på mødet den 14. august 2018 en overordnet tids- og procesplan for udarbejdelsen af en ny Fritids- og Folkeoplysningspolitik. Fritid og Fællesskab er udarbejdet i en åben proces, hvor alle borgere, foreninger og andre interesserede har haft mulighed for at bidrage med inspiration,

24 holdninger og kommentarer. Som led i processen er der blandt andet gennemført: Side 24. Evaluering af fritidslivet i oktober/december Der er foretaget en evaluering af fritids- og foreningsområdet med fokus på fritidsaktørernes hverdag. Analysen har givet værdifulde input til politikken. Omkring 50 foreninger, fritidsaktører og andre med interesse for fritidsområdet blev interviewet i forbindelse med evalueringen. Offentlige møder: Kick-off møde mandag den 19. november 2018 på Vendsyssel Teater, Hjørring. Midtvejsmøde den 4. februar 2019 i Idrætscenter Vendsyssel, Vrå Offentligt møde den 25. februar 2019 på Hjørring Bibliotek målrettet årige. Hertil kommer Ildsjælenetværksmødet i januar 2019, hvor fritidsområdet var et af flere delemner. Der har desuden været afholdt fællesmøde mellem Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i januar Fritids- og Folkeoplysningsudvalget er løbende blevet orienteret om status for arbejdet. I høringsfasen har der været annonceret via sociale medier, i Nordjyske, i alle lokalaviser, ligesom administrationen har stillet sig til rådighed for indbudte høringsmøder. Fritid & Fællesskab er herudover sendt til høring i følgende råd og nævn: Integrationsrådet, Det Grønne Råd, Landsbyforum, Handicaprådet, Ældrerådet samt Ungeforum. Der er i alt indkommet 8 høringssvar ved fristens udløb. Høringssvar er indsendt af: FOF, Integrationsrådet, Det Grønne Råd, Landsbyforum, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungeforum og AIK Frem. Herudover har forslaget været til udtalelse i Børne, Fritids- og Undervisningsudvalget, der oplyser, at det bakker op om politikkens temaer og påtager sig opgaven med at udmønte politikkens mål indenfor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område. For et overblik samt resumé af samtlige høringssvar samt administrationens forslag til besvarelse af høringssvarene henvises til bilag 2. Bilag 3-10 indeholder samtlige 8 høringssvar.

25 Der er indsendt relevante og konstruktive høringssvar. En stor del af høringssvarene er dog rettet mod den efterfølgende udmøntning af politikken. Det er svar og problemstillinger, administrationen har noteret sig og vil være opmærksomme på, men ikke forhold der giver anledning til justeringer i selve politikken. Side 25. Det er administrationens vurdering, at der er 2 høringssvar, der kan give anledning til justeringer i Fritid & Fællesskab. For det første svaret fra Landsbyforum med påpegningen af, at mange skole- og dagtilbud i landdistriktet er af privat karakter, hvilket ikke helt iagttages af Fritid & Fællesskab. Administrationen foreslår derfor, at der indføjes et ekstra afsnit side 4 under Brobygning i fokus : I lokalsamfund, hvor privat- og friskoler spiller en vigtig rolle, understøtter gerne samarbejdet mellem skolen og det frivillige foreningsliv. For det andet foreslås, at der justeres på baggrund af en række forslag fra FOF. Forslagene er af sproglig og redaktionel karakter, og administrationen anbefaler justeringerne, da justeringerne betyder en mere stringent begrebsanvendelse. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

26 Bilag 1, Fritid & Fællesskab; marts 2019; høringsudgave 2, Oversigt over høringssvar inkl. resumé samt administrationens forslag til svar 3, Høringssvar - FOF. 4, Høringssvar - Integrationsråd 5, Høringssvar - Det Grønne råd. 6, Høringssvar - Landsbyforum. 7, Høringssvar - Ældrerådet. 8, Høringssvar - Handicaprådet. 9, Høringssvar - Ungeforum. 10, Høringssvar - AIK Frem. Side 26. Historik Fritids- og Folkeoplysningsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 1: Fritids- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler at de foreslåede justeringer jf. høringssvarene fra Landsbyforum og FOF og beskrivelsen i sagsfremstillingen indarbejdes i den endelige udgave af Fritid & Fællesskab. at administrationens behandling i øvrigt af høringssvarene tages til efterretning. Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte indstillingen.

27 Side P Nedsættelse af bygherreudvalg og frigivelse af anlægsmidler til ny musikskole ved Vendsyssel Teater Resumé Byrådet anmodes om at nedsætte et bygherre udvalg til politisk styring af projektet og om at frigive midler til forarbejder og forundersøgelser i forbindelse med at der skal opføres nye bygninger til Hjørring Musiske Skole ved Vendsyssel Teater. Sagsfremstilling Projektstyring Der nedsættes et bygherreudvalg til at træffe de overordnede beslutninger i projektet. Bygherreudvalget har et medlem af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget som formand og består i øvrigt af direktøren fra Børneog Undervisningsforvaltningen, direktøren for Teknik- og Miljøforvaltningen, skole- og dagtilbudschefen, lederen af Hjørring Musiske Skole, en forældrerepræsentant fra skolens bestyrelse, en medarbejderrepræsentant (AMR) fra skolen, en projektchef fra Teknik- og Miljøområdet og en projektleder fra Børne- og Undervisningsforvaltningen. Bygherreudvalget bemyndiges til at udbyde og tildele rådgiveropgaverne. Forvaltningen bemyndiges til at udbyde og tildele byggeopgaverne. Bemyndigelserne gives indenfor de rammer, der beskrives i s procedure: Organisering, udbud og økonomistyring i forbindelse med kommunale byggeopgaver. Frigivelse af midler Den 27. marts 2019 besluttede Byrådet, at fastsætte en ramme for projektet på 35,000 mio. kr. Med denne sag søges der frigivet 1,000 mio. kr. til forarbejder og forundersøgelser, der skal gennemføres, inden der træffes endelig beslutning om projektets udformning og rammer. Projektet får afgørende betydning for byrummene i området herunder Banegårdspladsen, Teaterpladsen, forbindelsen fra Jernbanegade til Vendsyssel Teater og byens "ansigt" imod banegården og rutebilstationen. Endelig skal jordbundsforholdene undersøges grundigt på baggrund af erfaringerne fra opførelsen af Vendsyssel Teater. De øvrige midler til projektets gennemførelse søges frigivet af Byrådet senere.

28 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Side 28. Økonomi Byrådet besluttede at den 27. marts 2019 (Pkt. 4) at fastsætte en samlet anlægsramme på 35,000 mio. kr. til dette projekt. Der er i anlægsbudget for 2019 afsat 5,250 mio. kr. til etablering af nye lokaler til Hjørring Musiske Skole. Heraf er der tidligere frigivet 2,000 mio. kr. til nedrivning af de eksisterende bygninger på Banegårdspladsen og i Jernbanegade. Det indstilles, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til forarbejder og forundersøgelser i forhold til anlægsprojektet. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 1,000 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 5,250 mio. kr. til Musisk Skole (363901). Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller at bygherreudvalget nedsættes som beskrevet i sagen, at der udpeges en formand for bygherreudvalget jf. sagsfremstillingen, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til forarbejder og forundersøgelser i forbindelse med anlægsprojektet og at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 1,000 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 5,250 mio. kr. til Musisk Skole (363901). Beslutning Børne-, Fritids- og Undevisningsudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der nedsættes en bygherreudvalg og at anlægsmidler frigives jf indstillingen. Sven Bertelsen (T) tager forbehold for beslutningen.

29 Side 29. Udvalget anbefalede overfor Økonomiudvalg og Byråd at bygherreudvalget udvides således, at der deltager to politikere i bygherreudvalget. Et flertal af Udvalget bestående af Mai-Britt Beith (S), Tim Jensen (S), Chelina Bagger (S), Ole Ørnbøl (S) og Mehrsad Sadjadi (S) ønskede at Tim Jensen (S) skal være formand for bygherreudvalget og at Bjarne Mølgaard (V) bliver næstformand i udvalget. Et mindretal bestående af Bjarne Mølgaard (V), Svenning Christensen (V) og Mette Jensen (C) ønskede at Bjarne Mølgaard bliver formand for bygherreudvalget. Sven Bertelsen (T) undlod at stemme.

30 Side P s Integrationspolitik Resumé Udkast til ny Integrationspolitik fremlægges til udvalgsbehandling. Politikudkastet har i marts/april måned været i høring hos råd og nævn og høringssvarene herfra fremlægges til udvalgsbehandling. Sagsfremstilling 1.0 Baggrund: Hjørring Byråd vedtog den 24. april 2013 en Integrationspolitik for Hjørring Kommune. Siden da er der sket meget på integrationsområdet, hvor mange nye borgere med anden etnisk baggrund end dansk er flyttet til, enten som flygtninge, familiesammenførte eller som arbejdskraftindvandrere. Endvidere har der været en række landspolitiske lovændringer, som har haft betydning for tilrettelæggelsen af den kommunale integrationsindsats. Som følge af denne udvikling besluttede Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i foråret 2018, at den eksisterende integrationspolitik skulle gennemgå en revision med henblik på at sikre, at integrationspolitikken fortsat er tidssvarende og kan medvirke til at sætte den overordnede retning for den kommunale integrationsindsats. Til dette formål blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af formandskabet for henholdsvis Integrationsrådet og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Arbejdsgruppen har i løbet af efteråret 2018 og vinteren 2019 udarbejdet udkast til ny Integrationspolitik. Dette er vedlagt i bilag Den reviderede integrationspolitik Den reviderede integrationspolitiks vision, målsætninger og indsatser tager udgangspunkt i integrationspolitikken fra Integrationspolitikken er tværgående og omfatter alle forvaltningsområder i kommunen.

31 Integrationspolitikken er struktureret i syv afsnit, hvoraf de første to afsnit s Integrationspolitiske vision og Integration gennem helhedsindsats først og fremmest tjener som en udfoldning af de grundlæggende integrationspolitiske værdier. Side 31. De efterfølgende syv afsnit består af følgende konkrete integrationspolitiske indsatsområder: Demokratisk medborgerskab Modtagelse og boligplacering Danskuddannelse Social- og sundhedsområdet Job og uddannelse Deltagelse i fritids-, kultur- og samfundslivet s Integrationsråd Hvert af indsatsområderne er beskrevet ved en kort formålsparagraf og 3 5 udsagn, der udtrykker essensen i den kommunale integrationsindsats på området. Integrationspolitikken er tiltænkt at udgøre den samlede ramme for det fremtidige arbejde på integrationsområdet. Det betyder, at integrationspolitikken ikke indeholder konkrete forslag til, hvordan de enkelte målsætninger skal realiseres, og det er således op til de enkelte forvaltninger at sikre, at integrationspolitikken integreres og koordineres med eksisterende planer og strategier på forvaltningsområdet. Integrationspolitikken indeholder afslutningsvis et inspirationskatalog, der kan tjene som inspiration til, hvorledes de politiske fagudvalg, kommunale institutioner og civilsamfundet kan arbejde med at udfolde integrationspolitikken. 3.0 Høring i Råd og Nævn Integrationspolitikken har i marts / april 2019 været i høring i følgende råd og nævn: Det lokale Arbejdsmarkedsråd den 18. marts 2019 Integrationsrådet den 26. marts 2019 Fritids- og Folkeoplysningsudvalget den 26. marts 2019 Handicaprådet den 28. marts 2019 Ældrerådet den 8. april 2019 Høringssvarene er vedlagt i bilag Høring i politiske fagudvalg

32 Integrationspolitikken skal planmæssigt behandles parallelt i nedenstående politiske udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 6. maj 2019 Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget den Sundheds-, Ældre- & Handicapudvalget den 29. maj 2019 Økonomiudvalget den 19. juni 2019 Side 32. På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdes et endeligt udkast til integrationspolitikken til forventet behandling i Byrådet den 26. juni Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. s integrationspolitik (2019) 2. Høringssvar fra råd og nævn (samlet) Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at de nævnte udvalg drøfter udkast til ny Integrationspolitik, herunder høringssvarene fra råd og nævn. Historik Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget , 6. maj 2019, pkt. 3:

33 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøftede udkast til ny integrationspolitik, herunder høringssvarene fra råd og nævn. Side 33. Et flertal i Udvalget besluttede, at integrationspolitikken oversættes til relevante fremmedsprog. Et mindretal bestående af Per Hyldig tog forbehold for oversættelse til andre sprog end engelsk. Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede forslag til Integrationspolitik. Udvalget bakkede op om forslaget til Integrationspolitik og tilkendegav, at det er en god ide, at politikken oversættes til relevante fremmedsprog.

34 Side G Orientering fra formanden Orienterede om møde med skolebestyrelsen i Tårs. Orienterede om invitation til besøg på Yxengaard G Orientering fra medlemmerne Chelina Bagger (S) orienterede om studietur med Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget. Mehrsad Sadjadi (S) orienterede om lukning af Steiner Skolen. Sven Bertelsen (T) spurgte ind til asylklasse i Vrå G Forvaltningen orienterer Forvaltningen orienterede om implementering af bookingsystem i forbindelse med pladsanvisning til daginstitutionsplads. Forvaltningen orienterede om henvendelse fra Musisk Skole vedr besparelse fra budget Forvaltningen orienterede om henvendelse fra Lundergårdskolen.

35 Side 35. Underskrifter Mai-Britt Beith Sven Bertelsen Tim Jensen Ole Ørnbøl Chelina Bagger Mehrsad Sadjadi Bjarne Mølgaard Svenning Christensen Mette Jensen

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 11:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Nordsøen Ocenarium - doggerbanke Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 11:00 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Nordsøen Ocenarium - doggerbanke

Læs mere

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Fraværende: Bemærkninger Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:50 Mødested:

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:25 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Dana Cup Academi, Børge

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:50 Mødested:

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:40 Mødested: Fraværende: Rådhuset,

Læs mere

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Oversigt over justering af folkeskolereformen Dagtilbud og Undervisning d. 10. maj 2019 Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Fastsættelse af

Læs mere

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020 Aftaletekst Ny lovtekst Gammel lovtekst Aftalepartierne er enige om, at der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie 5, stk. 2 nr. 2 2) Praktiske/musiske

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Undervisningsministeriet, februar 2019 Velkommen! Afdelingschef Lotte Groth-Andersen Kontorchef

Læs mere

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Kim

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:10 Mødested:

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 16:40 Mødested: Fraværende: Mødelokale 049, Hjørring

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Undervisningsministeriet, februar 2019 Aftalen Bred aftale indgået den 30. januar 2019 mellem

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:10 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Der er i 2018 og 2019 indgået en lang række aftaler mellem Regeringen og et flertal af Folketingets partier, der har betydning for folkeskolen. En række af disse ændringer skal

Læs mere

Hjørring Kommune. 2. Oversigt over politikker, strategier og øvrigt på Børne-, Fritids- og. Undervisningsudvalgets område

Hjørring Kommune. 2. Oversigt over politikker, strategier og øvrigt på Børne-, Fritids- og. Undervisningsudvalgets område Hjørring Kommune Sag nr. 85.02.02-A26-1-17 03-01-2018 Side 1. Bilag 3 Oversigt over politikker, strategier og øvrigt på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område 1. Overleveringsmateriale til det

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen.

Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen. 6. maj 2019 Politisk notat vedrørende implementeringen af lov L226 om justeringer af folkeskolereformen. I den nye lov L226 vedtaget 2.maj 2019 justeres rammerne for folkeskolen med 13 initiativer, som

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 2 i Vandhuset,

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:45 Mødested:

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Helhedstilbuddet,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2018 ... 2... 2... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 12... 13... 13 1 2 3 4 5 6 Integrationsrådet anser foreningslivet for at være en vigtig aktør i integrationsprocessen,

Læs mere

Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende

Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende Høring over lovforslag til justering af fagrækken og den understøttende undervisning mv. Generelle bemærkninger KL takker for muligheden for at komme med høringssvar. KL finder det positivt, at der nu

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,

Læs mere

Følgende sager behandles:

Følgende sager behandles: Referat - Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:15 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Helhedstilbuddet,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. 15:10 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:20 Mødested: Kløvergården,

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 19:00 Mødet afsluttet: kl. 15:30 Mødested: Aalborg Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben dagsorden Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, mødelokale 469,

Læs mere

Mødedato: 14. maj 2019 Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Mødedato: 14. maj 2019 Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger Side 1. Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 11:00 Mødet afsluttet: kl. 16:10 Mødested: Kløvergården,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:40 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler

Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af forslag om frivillig sammenlægning af Vaarst- Fjellerad og Gistrup skoler 2016-051261 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

- Fælleselevrådet mener det giver rigtig god mening med et fokus på fællesskab, sundhed, forældresamarbejde, medborgerskab, læring og trivsel.

- Fælleselevrådet mener det giver rigtig god mening med et fokus på fællesskab, sundhed, forældresamarbejde, medborgerskab, læring og trivsel. Hjørring Kommune Notat Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-03-2019 Side 1. 27.00.00-P22-1-17 Samlede kommentarer fra høring af Forebyggelses- og Indsatspolitikken Høringsparter: Part Fælles-elevrådet

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 049, Hjørring

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

PIXI-UDGAVE Justering af folkeskolen

PIXI-UDGAVE Justering af folkeskolen PIXI-UDGAVE Justering af folkeskolen Februar 2019 Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole, januar 2019 Aftalepartierne bag justering af folkeskolen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011 Referat torsdag den 24. november 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Folkeoplysningspolitik... 3 4. FOU

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Mødelokale 222, Hjørring Rådhus Deltagere:

Læs mere

Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Åben dagsorden Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ungesekretariatet,

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

I stedet for Henrik Kudahl deltog Hanna Simonsen. 1 Drøftelse af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget mulige rolle i Ungestra-tegien

I stedet for Henrik Kudahl deltog Hanna Simonsen. 1 Drøftelse af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget mulige rolle i Ungestra-tegien Side 1. Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Anders

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen

Lov om ændring af lov om folkeskolen LOV nr 564 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/02277 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Mødedato: 10. september 2019 Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Mødedato: 10. september 2019 Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Side 1. Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 43 Mødet blev holdt mandag den 28. oktober 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:30 Mødested: Fraværende: Tårs

Læs mere

Referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:20 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Anders

Læs mere

Åbent referat Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Mødelokale 049, Stuen,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Fraværende: Byrådssalen, Hjørring

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 10:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere