Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009"

Transkript

1 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information kontakt venligst: Jens Bille Bergholdt VP, Finans, IR & Kommunikation Tlf.:

2 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i (i det følgende kaldet Selskabet ), der afholdes mandag den 23. marts 2009, kl på Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: a) Beretning om Selskabets virksomhed b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion c) Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud d) Forslag fra bestyrelsen (i) Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier (ii) Bestyrelsens forslag om ændring i vedtægternes 2, stk. 3 af navnet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S til NASDAQ OMX Copenhagen A/S (iii) Bestyrelsens forslag om fornyelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner og aktier til medarbejderne, jf. vedtægternes 4, stk Det beløb, for hvilket der kan udstedes tegningsoptioner, vil efter forslaget være nominelt kr , og bemyndigelsen vil være gældende i et år (iv) Bestyrelsen forslag om ændring i vedtægternes 5, stk. 3 af adresse for aktiebogsfører VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 1, 2630 Taastrup til Weidekampsgade 14, 2300 København. e) Valg af medlemmer til bestyrelsen f) Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for det kommende år g) Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling h) Eventuelt Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr

3 Dagsordenen og de fuldstændige forslag der agtes fremsat på generalforsamlingen samt Selskabets årsrapport for 2008 ligger fra og med den 5. marts 2009 til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hovedkontor, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup. De fuldstændige forslag sendes til navnenoterede aktionærer. Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest den 17. marts 2009 kl har løst adgangskort for sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på på vedlagte blanket eller ved henvendelse til Selskabet alle hverdage mellem Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf og hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer, der er mødeberettigede, jf. ovenfor, og som rettidigt har løst adgangskort. For at have stemmeret skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen. Har aktionæren erhvervet aktien ved overdragelse, skal aktien yderligere have været noteret på aktionærens navn på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, eller aktionæren skal på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske på vedlagte blanket eller på såfremt man har netbankadgang eller får oprettet en særlig adgangskode (VP-bruger). Læs mere på Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. d (ii), d (iii) og d (iv) fremsatte forslag kræves ifølge aktieselskabslovens 78 tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Hvis De har spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte på tlf Fremtidig indkaldelsesform Ifølge Selskabets vedtægter skal indkaldelse til generalforsamlingen ske elektronisk med højst 4 og mindst 2 ugers varsel på Selskabets hjemmeside i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og ved meddelelse til medarbejderne på Selskabets intranet. Endvidere sker indkaldelse til Selskabets generalforsamlinger ved meddelelse pr. jf. 26, til enhver noteret aktionær, som ved angivelse af adresse har fremsat begæring herom eller skriftligt til enhver aktionær, som har fremsat begæring herom, til den adresse som aktionæren har opgivet til Selskabet. Vi vil fortsat gerne give Dem information om generalforsamlinger. Dette ønsker vi at gøre elektronisk. Derfor skal De, hvis De fortsat ønsker at få besked om, hvornår der afholdes generalforsamlinger, tilmelde Dem denne service via investorportalen på vores hjemmeside samme sted, som De kan tilmelde Dem generalforsamlingen. Alternativt skal De skriftligt udbede Dem fortsat at modtage indkaldelsen pr. post ved at sende en anmodning herom til Selskabet. Ballerup, den 5. marts 2009 Bestyrelsen

4 FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG til ordinær generalforsamling i der afholdes mandag den 23. marts 2009 kl på Radisson SAS Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg a) Beretning om Selskabets virksomhed Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning. b) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2008 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. c) Forslag om anvendelse af årets overskud, derunder fastsættelse af eventuelt udbytte, eller om dækning af eventuelt underskud Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2008 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets overskud. d) Forslag fra bestyrelsen (i) Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til om ønskeligt at lade Selskabet og dets datterselskaber erhverve egne aktier i Selskabet op til 10% af aktiekapitalen i Selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. (ii) Bestyrelsens forslag om ændring i vedtægternes 2, stk. 3 af navnet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Som følge af, at OMX Exchange Copenhagen A/S har ændret navn, foreslås vedtægternes 2, stk. 3 ændret som følger: 2 Stk. 3. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. (iii) Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til at udstede tegningsoptioner og aktier til medarbejderne, jf. vedtægternes 4, stk. 4-6 For fortsat at kunne tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere foreslås en fornyelse af bemyndigelsen til udstedelse af tegningsoptioner. Det beløb, for hvilket der kan udstedes tegningsoptioner, vil efter forslaget være nominelt kr , og bemyndigelsen vil være gældende i et år. Det foreslås således, at den hidtidige bestemmelse i vedtægternes 4, stk. 4, erstattes af en bestemmelse med følgende ordlyd: Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner til tegning af Selskabets aktier til Selskabets og datterselskabers medarbejdere, der opfylder visse af bestyrelsen fastsatte kriterier, for indtil nominelt kr aktiekapital. Bemyndigelsen gælder indtil den 23. marts 2010, men kan fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner. Der betales intet vederlag på tidspunktet for tegningsoptionernes tildeling. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen har delvist udnyttet de tidligere bemyndigelser optaget i vedtægternes 4, stk. 4 (før 21. marts , stk. 5), i) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 30. marts 2000, ii) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 31. marts 2004, iii) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 14. marts 2005, iv) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 21. marts 2006, v) bemyndigelsen meddelt på generalforsamlingen den 21. marts 2007, og vi) bemyndigelsen meddelt på Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr

5 generalforsamlingen den 11. marts 2008 ved at udstede tegningsoptioner, der giver medarbejdere ret til at tegne samlet indtil nominelt kr aktiekapital i Selskabet. Vilkårene for tegningsoptionerne fremgår af GN Store Nord A/S Internationale Optionsprogram, som er vedlagt som bilag. Det foreslås endvidere, at den afledte bemyndigelse i vedtægternes 4, stk. 5, til udvidelse af aktiekapitalen med kr reduceres til kr og forlænges med et år, således at tallet ændres til , og ordene indtil den 11. marts 2013 ændres til indtil den 23. marts (iv) Bestyrelsens forslag om ændring i vedtægternes 5, stk. 3 af adresse for VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup til A/S, til Weidekampsgade 14, 2300 København S Som følge af, at VP Investor Services A/S (VP Services A/S) er flyttet til ny adresse, foreslås vedtægternes 5, stk. 3 ændret som følger: 5 Stk. 3. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Service (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, der af bestyrelsen er udpeget til aktiebogsfører. Aktiebogen skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet. For navnenoterede aktier skal aktionærernes navne indføres. e) Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes 18, stk. 2, er hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., Jørgen Bardenfleth, René Svendsen-Tune, Carsten Krogsgaard Thomsen og Wolfgang Reim. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for f) Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmerne for det kommende år I henhold til den tidligere formands beretning ved GN Store Nords ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2008 foreslås det samlede bestyrelseshonorar forhøjet til et niveau svarende til sammenlignelige internationale selskaber med base i Danmark. Fordelingen af honorarer er lavet med udgangspunkt i den ny selskabsledelsesstruktur, hvorunder de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer nu også sidder i bestyrelsen for GN ReSound A/S og GN Netcom A/S. Derudover er der oprettet en vederlagskomite og en revisionskomite. Basishonoraret for bestyrelsesarbejdet i foreslås fastholdt på kr med 2 gange basishonorar til næstformanden og 3 gange basishonorar til formanden. Basishonoraret for komitearbejdet foreslås fastsat til kr med 2 gange basishonorar til formanden for vederlagskomiteen og 3 gange basishonorar til formanden for revisionskomiteen. Basishonoraret for bestyrelsesarbejdet i GN Netcom A/S og GN ReSound A/S foreslås fastsat til kr med 1,75 gange basishonorar til næstformanden og 2,5 gange basishonorar til formanden. Det samlede honorar for bestyrelsen for vil herefter fremover udgøre kr g) Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling I henhold til vedtægternes 25 skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. h) Eventuelt Bestyrelsen fremsætter ikke forslag under dagsordenens pkt. h). Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om ethvert anliggende relateret til Selskabet. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Ballerup, den 5. marts 2009 Bestyrelsen

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere