RESTAURATIONS PLANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESTAURATIONS PLANEN"

Transkript

1 RESTAURATIONS PLANEN

2 Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores borgere, gæster og for erhvervslivet. Med restaurationsplanen vil vi skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde for såvel kommunens borgere og gæster som for restaurationsvirk somhederne. Samtidigt skal den være med til at fremme et varieret udbud af restau rationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem forskellige former for restaurationer. Planen er desuden udarbejdet med henblik på at understøtte byudvikling en og sikre, at restaurationerne har monerer med det omkringliggende bymiljø, men også med henblik på at 2 både restauratører og gæster agerer ansvarligt i nattelivet. Med ønsket om plads til forskellighed og at kunne fremme mangfoldighed, skal Norddjurs Kommunes restaurati onsplan sidst men ikke mindst bidrage til at sikre gode forhold for restauratø rer, men også for beboere og virksom heder, der er beliggende i nærheden af restaurationer.

3 Formål Formålet med denne restaurationsplan er at: Skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirk somhederne til glæde for såvel kommunens borgere og gæster som for restaurationsvirksomhederne. Fremme et varieret udbud af restau rationsvirksomheder, så der skabes en passende balance mellem for skellige former for restaurationer. Sikre gode forhold for både restau ratører og de beboere og virksom heder, der bor i nærheden af de for skellige restaurationer. Understøtte, at både restauratører og gæster agerer ansvarligt i natte livet. Understøtte byudviklingen og sikre, at restaurationerne harmonerer med det omkringliggende bymiljø. 3

4 Alkoholbevilling baggrund og regelgrundlag Reglerne om alkoholbevilling mv. findes i restaurationsloven (lovbekendtgørelse nr. 135 af om restaurati onsvirksomhed og alkoholbevilling mv. med senere ændringer). Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8% vo lumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Både selskaber og personer kan få en alkoholbevilling. En alkoholbevilling ud stedes til en bestemt person eller sel skab, som ejer en restauration. Sker der ændringer af adresse eller i ejerforhold, skal der søges en ny alkoholbevilling. Der kan endvidere gives alkoholbevil ling til tog, turistbusser, fly og skibe. En alkoholbevilling gælder for et tids rum af 8 år, men kan begrænses tids mæssigt. 4 Bevillingsmyndigheden Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kom mune har i henhold til restaurati onsloven nedsat et bevillingsnævn til at træffe afgørelser i sager vedrøren de alkoholbevilling mv. Bevillingsnævnet består af 6 medlem mer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, herunder borgmeste ren samt en repræsentant fra Østjyllands Politi. Nævnets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

5 Krav til ansøgere Restaurationsloven stiller en række grundlæggende krav til de personer og selskaber, der søger om alkohol bevilling. Restaurationsloven fastsætter følgende krav til personer: Ansøgeren skal være fyldt 25 år eller, hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 23 år. Ansøgeren må ikke have anmeldt betalingsstandsning eller være un der konkurs. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål efter værge målsloven 5 eller under samvær gemål efter værgemålsloven 7. Ansøgeren må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Restaurationsloven fastsætter følgende krav til selskaber: Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Direktionens medlemmer og fler tallet af bestyrelsesmedlemmerne skal, med undtagelse af kravet om ikke at have anmeldt betalings standsning eller være under kon kurs, opfylde de betingelser, der gælder for personer. For både personer og selskaber er der i restaurationsloven endvidere en række regler vedrørende alkoholbevilling til personer, der fremstiller eller engros forhandler drikkevarer. Se nærmere herom i restaurationslovens 16. Alkoholbevilling kan nægtes, hvis an søgeren eller direktionens medlemmer eller flertallet af bestyrelsesmedlem merne i et selskab er dømt for straf bart forhold, der begrunder en nær liggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, jf. straffelovens 78, stk. 2. 5

6 6

7 Behandling af bevillingsansøgninger Hvis du som ansøger lever op til de grundlæggende krav beskrevet oven for, foretager bevillingsnævnet en vur dering af, om du kan få en alkohol bevilling. Alkoholbevillinger gives på bag grund af et konkret skøn, hvor re staurationsloven og denne restaurati onsplan sætter rammerne. Efter restaurationsloven skal bevil lingsmyndigheden, ved afgørelsen af om alkoholbevilling kan gives, tage hensyn til samfundsmæssige, ædrue lighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Der lægges navnligt vægt på følgende: Bevillingsansøgerens baggrund Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til, om bevillingsansøge ren har udvist en sådan adfærd, at der er risiko for, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde. Bevillingsnævnet skal desuden tage hensyn til bevillingsansøgerens forret ningsmæssige kvalifikationer. Bevil lingsnævnet skal for eksempel se på, om ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggen de måde. Bevillingsansøgerens økonomiske forhold Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til bevillingsansøgerens økonomiske forhold og finansierings plan. Nævnet kan også tage hensyn til virksomhedens driftsbudget og likvi di tetsbudget. Bevillingsnævnet skal endvidere vurdere, om virksomheden vil blive drevet for ansøgerens egen regning og risiko. Restaurationens koncept Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til restaurationsvirksom hedens koncept samt serveringsstedets størrelse, indretning og karakter. Restaurationens beliggenhed Bevillingsnævnet skal ved vurderingen 7

8 tage hensyn til restaurationens belig genhed. På denne baggrund kan bevil lingsnævnet udvise tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer, nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. End videre kan der tages hensyn til kon centrationen af restaurationsvirksom heder med alkoholbevilling i samme område. Sagens gang fra ansøgning til bevilling En ansøgning om alkoholbevilling skal sen des til Østjyllands Politi. Vejledning og blan ketter til brug for ansøgningen findes her blanketter/. Det relevan te ansøgningsske ma findes under afsnittet Hotel- og restau rationsvirksomhed mv.. Østjyllands Politi sagsbehandler ansøg ningen og indhenter oplysninger fra SKAT mv. På baggrund af ansøgningen 8 og indhentede oplysninger vurderer Østjyllands Politi sagen og sender ind stillingen til bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet vurderer herefter sagen på baggrund af Østjyllands Po litis indstilling og beslutter, om der skal gives alkoholbevilling eller ej. Det besluttes samtidig, hvilke betingelser og begrænsninger der skal være for bevillingen. Norddjurs Kommune udsender herefter et brev til ansøger om bevillingsnæv nets beslutning. Hvis bevillingsnævnet giver alkoholbe villing, vil der i brevet stå, at ansøger har fået alkoholbevilling under visse betingelser og begrænsninger. De be tingelser og krav, der sættes for den enkelte bevilling, beror på en konkret vurdering og afhænger af både place ring, koncept, åbningstider m.m. Gives der afslag på ansøgningen, vil der i brevet stå en kort beskrivelse af, hvorfor bevillingsnævnet har givet

9 afslaget. Det vil samtidigt fremgå af brevet, at afslaget efter restaurations lovens 10, stk. 4 kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Anken skal dog ske senest 4 uger efter, at afslaget er sendt til ansøger. Forhåndstilsagn Hvis man overvejer at åbne en restau rationsvirksomhed, har ansøger mulig hed for at søge bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en konkret restauration på den pågæl dende adresse. Et forhåndstilsagn er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse. Bevillingsnævnet har ikke ved at give et forhåndstilsagn taget stilling til, om ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling. Midlertidig alkoholbevilling Når ansøgningen er indsendt, kan Øst jyllands Poli ti i henhold til restaurati onslovens 17, stk. 2 i særlige tilfælde give en midlertidig alkoholbevilling, indtil bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Det forudsættes, at Østjyl lands Poli ti kun giver midlertidig alko holbevilling, hvis det skønnes overvej ende sandsynligt, at bevillingsnævnet senere vil give en alkoholbevilling. Lejlighedstilladelse Ønsker man at afholde et enkeltstå ende arrangement, skal man som ud gangspunkt søge om lejlighedstillad el se. Det er Østjyllands Politi, der ud steder lejlighedstilladelser. En person over 25 år kan dog holde en indendørs fest for højst 150 personer med servering af øl og bordvin uden tilladelse. Politiet skal i så fald under rettes senest 3 dage før arrangemen tet afholdes. Øvrige sagstyper Udover ovennævnte bevillinger/tilla delser skal man være opmærksom på, at der tillige skal søges om følgende: 9

10 Godkendelse af bestyrer. Ændring af sammensætningen af direktion og bestyrelse. Ændring af restaurationens fysiske rammer, koncept eller åbningstid. Hvilke betingelser og begrænsninger, der herudover sættes for den enkelte bevilling, beror på en konkret vurde ring og afhænger af både placering, koncept, åbningstider mv. Udeservering Hvis du vil servere mad og drikke uden dørs, skal du tillige søge om tilladelse til udeservering. Tilladelse til udeser vering søges ved Norddjurs Kommu ne. Ansøgning herom kan sendes til: De betingelser og begrænsninger, der indsættes, kan for eksempel omhandle åbningstid, forhold vedrørende unge og alkohol, betingelser fra offentlige myndigheder, ordens- eller ædrue lighedsmæssige betingelser og vide oovervågning. Alkoholbevilling betingelser og begrænsninger Hvis bevillingsnævnet giver alkohol bevilling, modtager du som ansøger et brev, hvor der står, at du har fået alko holbevilling under visse betingelser og begrænsninger. Det vil normalt være en betingelse, at virksomheden ikke må ændre koncept/ type eller udvides uden bevillingsnæv nets/politiets godkendelse. 10

11 11

12 Åbningstid og lukketid Åbningstid og lukketid generelt Efter restaurationslovens 28 skal re staurationer, hvortil der er offent lig adgang være lukket i tiden fra kl Kommunalbestyrelsen kan fast sætte, at den almindelige luk ketid kan være kortere, dog skal der være lukket i tiden fra kl I Norddjurs Kommune er det besluttet, at den generelle lukketid er fra kl Bevillingsnævnet kan med Østjyllands Poli ti s tilladelse give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid, dvs. i tidsrummet , hvis det vurderes at være forsvarligt ud fra or dens-, ædrue ligheds- og miljømæssige hensyn sammenholdt med restauratio nens type og koncept. Østjyllands Poli ti kan give tilladelse til, at restaurationer uden udvidet åb ningstilladelse holder åbent til længere end den normale åbningstid ved sær 12 lige lejligheder og arrangementer som for eksempel større byfester og lignen de lokalt prægede arrangementer. Nytårsaften har alle restaurationer med alkoholbevilling politiets tilladelse til at holde åbent til kl uden at skulle ansøge herom. Bevillingsmyndigheden kan endvidere inden påbegyndelsen af en virksomhed træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tids punkt end den almindelige lukketids begyndelse, hvis det er påkrævet af miljømæssige hensyn. Bevillingsnævnet kan endvidere tilla de, at pølseboder og fast-food-restau rationer uden alkoholbevilling, som lig ger i områder med restauranter, holder åbent til kl En sådan tilladelse gælder i maksimalt 8 år og kan betin ges af, at virksomheden holder lukket i tidsrummet mellem kl

13 Begrænsninger og betingelser ved rørende udvidet åbningstid En bestemt åbningstid kan betinges af følgende (ikke udtømmende): At der fra kl til lukketid skal anvendes adgangskontrollerende per sonale godkendt af politiet. At restaurationen skal være lukket mellem kl , når den udvidende åbningstid benyttes. At en udvidet åbningstilladelse til kl vil blive inddraget såfremt: den udvidet åbningstid giver an ledning til væsentlig forøgede støj gener. den udvidet åbningstid giver an ledning til berettigede klager og støj, eller restauratøren ikke er i stand til at opretholde ro og orden eller admi nistrere restriktioner. 13

14 14

15 Unge og alkohol Generelt om unge og alkohol Det er forbudt at skænke alkohol til unge under 18 år, og bevillingshaver har pligt til efter restaurationslovens 29 at sørge for, at der er mulighed for at få serveret alkoholfrie drikke. Markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år må efter markedsførings loven 8, stk. 3 ikke indeholde om tale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler herunder alkohol. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år efter restaurationsloven 27 ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garde rober eller toiletter i åbnings tiden. Unge under 18 år må ikke opholde sig på natklubber og diskoteker efter kl Der kan dog lejlighedsvist ansøges om afholdelse af enkeltstående alkoholfrie +16 arrangementer frem til kl Lejlighedsvist er som udgangspunkt maksimalt én gang i måneden. For an søgning om afholdelse af +16 arrange ment kontaktes Østjyllands Politi. Begrænsninger vedr. unge og alkohol Unge under 18 år må ikke opholde sig i restaurationen efter kl Det er i Norddjurs Kommune besluttet, at unge under 18 år ikke må ophol de sig i restaurationer eller disko teker, hvor det bærende element er udskænkning af alkohol efter kl Restaurationen fører en ansvar lig markedsføring overfor børn og unge, uanset hvilket medie der an vendes, herunder at restaurationen ikke opfordrer til hurtig eller om fattende alkoholindtagelse. For steder med højaktivitetsniveau af unge mennesker kan en alkohol bevilling endvidere begrænses til udskænkning af øl og vin, eller be villingshaver kan afkræves en alko holpolitik. 15

16 16

17 Betingelser fra offentlige myndigheder Generelt om betingelser fra offent lige myndigheder Restaurationer er som alle andre virk somheder omfattet af miljølovgivnin gen. Det er Norddjurs Kommune, byg og miljø, der behandler sager på miljø området herunder støj. Til at vurdere om miljølovgivningen er overtrådt, anvendes Miljøstyrelsens vejledning vedrørende støj. Læs mere i vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. I vejledningen er der angivet nogle støjgrænser, som ikke må overskrides. Støjgrænserne er angivet for forskel lige tidsrum i løbet af døgnet, og er lavere om natten og i weekender/hel ligedage end midt på en hverdag. Støj grænserne er fastsat under hensyn til, hvad naboer bør kunne tåle. Betingelser fra offentlige myndigheder Der må ikke afspilles musik for åbentstående døre og vinduer eller i udeserveringsområder. Gæsternes kommen og gåen må ikke være til væsentlig gene for de omkringboende. De fastsatte støjgrænser i Miljøsty relsens vejledning nr. 5/1984 Eks tern støj fra virksomheder må ikke overskrides. Krav og vilkår fremsat af relevante offentlige myndigheder skal efter kommes og opfyldes, for eksempel krav og vilkår af miljø-, støj- eller beredskabsmæssig karakter. Ordens- eller ædruelighedsmæssige betingelser Restaurationen må ikke give anled ning til ordens- eller ædrueligheds mæssige problemer. 17

18 Betingelse om videoovervågning Der må ved begrundet formodning om kriminalitet i restaurationsvirk somheden, for eksempel vold eller besiddelse af euforiserende stoffer, opsættes videoovervågning efter krav og anvisning fra Østjyllands Politi. Overvågningsudstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Overtrædelse af lov og bevilling samt bortfald af bevilling Hvis man som bevillingshaver ikke over holder loven samt betingelser og be grænsninger, der følger af ens bevilling, kan det have følgende konsekvenser: Straf Overtrædelse af en række af restau rationslovens bestemmelser, tilside sættelse af betingelser eller begræns ninger fastsat af bevillingsnævnet kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestil fælde kan straffen stige til fængsel. Se restaurationslovens Frakendelse og tilbagekaldelse En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes efter restaurationslo vens 19, hvis Bevillingshaveren har gjort sig skyl dig i grov eller gentagen overtræ delse af vilkår for alkoholbevillin gen eller af bestemmelser i loven. Der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive virksomheden på forsvarlig måde. Politiet kan endvidere ud fra ædruelig hedsmæssige hensyn med øjeblikkelig virkning begrænse åbningstiden i op til 30 dage, dog længst indtil bevil lingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden. Bortfald En alkoholbevilling bortfalder efter re staurationslovens 18: Ved bevillingshaverens død (ægte fælle/samlever kan dog normalt overtage bevillingen efter ansøg ning).

19 Når bevillingens gyldighedstid udlø ber, uden at fornyelse finder sted. Når bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen. Hvis bevillingshaveren er under konkurs. Når en af bevillingsnævnet stillet betingelse for alkoholbevillingen ikke længere er opfyldt. Hvis bevillingshaveren er umyndig eller kommer under værgemål mv. Ikrafttrædelse Restaurationsplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune den 16. juni Restaurationsplanen træder i kraft den 17. juni Planen revurderes mindst 1 gang i hver valgperiode. Eventuelle spørgsmål Spørgsmål og/eller vejledning ved rørende ansøgning, sagsbehandling, bevillinger og tilladelser skal rettes til: Østjyllands Politi Bevillingsafdelingen Ridderstræde Aarhus C Telefon

20 NORDDJURS KOMMUNE Direktionssekretariatet Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenaa DESIGN OG GRAFISK PRODUKTION JOHNSEN.DK Tlf Mail:

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Naalakkersuisut

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 23. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/16114-21 Side 1/5 Afslag på yderligere påbud om beskæring I e-mail af 13. november 2014 har du klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009

Rapport. afgivet. arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed. oktober 2009 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 116 Offentligt Rapport afgivet af arbejdsgruppen vedrørende revision af reglerne om vagtvirksomhed oktober 2009 Indhold: Side 2 1. Indledning 1.1. Arbejdsgruppens

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Restaurationsplan for Odense Kommune

Restaurationsplan for Odense Kommune Restaurationsplan for Odense Kommune 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Odense Kommunes Bevillingsnævn... 4 2.1 Bevillingsnævnets sammensætning... 4 2.2 Opgaver og sagstyper... 5 2.3 Lovgrundlag og samarbejde

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere