HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod Finansiel Stabilitet A/S (advokat Christian Alsøe) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 7. afdeling den 9. december I påkendelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Vibeke Rønne og Jan Schans Christensen. Sagsfremstilling Denne kæresag angår spørgsmålet om edition i ekstern revisors arbejdspapirer mv. Hovedsagen angår et eventuelt erstatningsansvar for Roskilde Banks direktion, bestyrelse og eksterne revisor vedrørende perioden Der har under sagen været stillet spørgsmål til FSR s Responsumudvalg og afholdt syn og skøn. FSR s Responsumudvalgs besvarelse forelå den 4. juli Skønserklæringen forelå den 10. juli Ved editionsbegæring af 10. september 2014 som præciseret ved processkrift af 30. oktober 2014 anmodede Finansiel Stabilitet A/S landsretten om, at Ernst & Young Godkendt Revi-

2 - 2 - sionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B ( Revisionen ) i medfør af retsplejelovens 298 blev pålagt at udlevere samtlige arbejdspapirer og den dokumentation, som Revisionen havde udarbejdet og/eller opbevaret som led i varetagelsen af hvervet som bankens revisor for regnskabsårene 2006 og Subsidiært anmodede Finansiel Stabilitet om, at Revisionen blev pålagt at udlevere følgende arbejdspapirer og dokumentation vedrørende revisionen for regnskabsårene 2006 og 2007: 1. alle arbejdspapirer vedrørende Revisionens fastlæggelse af revisionsstrategien, 2. samtlige udkast til revisionsprotokollater vedrørende løbende revision eller revision af årsrapporter sendt til bestyrelse eller direktion i banken, 3. dokumentation for og/eller arbejdspapirer vedrørende de konkrete revisions- og/eller arbejdshandlinger, Revisionen har udført om a) bankens betydelige engagementer, b) bankens interne revision, c) bankens forretningsgange og interne kontroller, d) bankens ledelsesberetning, e) bankens solvensprocent og opgørelse af solvensbehovet, 4. de på tidspunktet for årsrevisionen i 2006 modtagne rapporter inklusiv dokumentation for modtagelsestidspunktet samt arbejdspapirer, hvori revisionen vurderer, at der er et udtalt behov for at styrke de interne kontroller. Mere subsidiært anmodede Finansiel Stabilitet om editionspålæg for så vidt angår de i punkt 1-4 nævnte arbejdspapirer alene vedrørende revisionen for regnskabsåret Revisionen nedlagde påstand om, at editionsbegæringen ikke skulle tages til følge. I landsrettens kendelse af 9. december 2014 hedder det bl.a.:

3 - 3 - Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B har oplyst at være i besiddelse af cirka 50 ringbind med det fuldstændige materiale, som Finansiel Stabilitet A/S søger adgang til, jf. retsplejelovens 298, stk. 1, 1. pkt. Syn og skønnet og FSR s responsum angår alene årene Bemærkningerne i skønsrapporten og FSR s responsum om ekstern revisions interne materiale giver anledning til at formode, at i hvert fald det materiale, der er nævnt i den subsidiære og mere subsidiære påstand, kan have afgørende betydning for Finansiel Stabilitet A/S anbringender vedrørende Revisionens ansvar, herunder for vurderingen af, om Revisionen vurderede, om forretningsgange og kontrolprocedurer faktisk blev efterlevet i banken, og hvad Revisionen i givet fald byggede en sådan vurdering på, og om Revisionen foretog selvstændige arbejdshandlinger i relation til engagementsrevisionen, navnlig bonitetsrevisionen, intern revision, ledelsesberetningen og solvensforhold, som anført af Finansiel Stabilitet A/S. Landsretten tager derfor Finansiel Stabilitet A/S subsidiære og mere subsidiære begæring om edition til følge som nedenfor bestemt. Det af Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B anførte kan ikke føre til et andet resultat. Påstande Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B, har for Højesteret gentaget deres påstand om, at editionsbegæringen ikke imødekommes. Finansiel Stabilitet A/S har gentaget sin subsidiære og mere subsidiære påstand. Anbringender Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B har anført bl.a., at sagen ikke angår en bedømmelse af Revisionens arbejdsindsats. Sagen er anlagt som en erstatningssag, og bevisbyrden for, at Revisionen har begået fejl, som er årsag til tab lidt af Roskilde Bank, påhviler Finansiel Stabilitet. At pålægge Revisionen at fremlægge sine arbejdspapirer vil være ensbetydende med at pålægge Revisionen bevisbyrden for, at den ikke har begået fejl. Problemet med at vende bevisbyrden forstærkes, når der som her er tale om en virksomhed med intern revision, hvor den eksterne revision har baseret sin revision på intern revisions arbejde. Finansiel Stabilitet har med støtte i en kendelse fra landsretten (Østre Landsrets kendelse af 11. oktober 2010 i sag B ) nægtet Revisionen adgang til bankens interne revisions arbejdspapirer. Finansiel Stabilitet må tage udgangspunkt i

4 - 4 - sit eget materiale bogføringsmateriale og intern revisions materiale og påvise mangler ved dette, før edition i ekstern revisions arbejdspapirer kan komme på tale. Betingelserne for edition efter retsplejeloven er ikke opfyldt. De kendsgerninger, der søges bevist ved fremlæggelsen af Revisionens arbejdspapirer, er ikke angivet, jf. retsplejelovens 300, stk. 1. Et generelt anbringende om, at Revisionen ikke har gjort sit arbejde godt nok, er ikke en kendsgerning, der kan begrunde edition. Finansiel Stabilitet ønsker reelt adgang til Revisionens fuldstændige materiale uden at være i stand til at påvise eller sandsynliggøre fejl eller mangler ved årsrapporten eller andet, der er omfattet af Revisionens arbejde. Begæringen må anses for begrundet i et ønske om en undersøgelsesmæssigt præget gennemgang uden åbenbar relevans for sagens oplysning, også kaldet en fisketur. Det bestrides ikke, at Revisionen skal udarbejde arbejdspapirer. Det er også sket. Det indebærer ikke, at Revisionen har en udvidet pligt til at dele sine arbejdspapirer med offentligheden. De lovkrav, Revisionen skal opfylde med hensyn til omfang og indhold af arbejdspapirer, er begrundet i det myndighedstilsyn, den eksterne revision er underlagt. Hertil kommer, at Finansiel Stabilitet ikke repræsenterer offentligheden, men revisionskunden, som selv er i besiddelse af alle relevante arbejdsdokumenter, der er nødvendige for med skønsmændenes hjælp at bedømme årsrapporternes rigtighed mv. Revisionens arbejdspapirer har desuden ikke betydning for sagen, og editionsbegæringen er reelt udtryk for utilfredshed med skønsmændenes konklusioner. FSR s Responsumudvalg og skønsmændene har vurderet, at den dokumentation, Finansiel Stabilitet udvalgte, var tilstrækkelig og har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til kritik af hverken den interne eller eksterne revision. De kendsgerninger, Finansiel Stabilitet vil bevise ved editionsbegæringen, er enten blevet tilbagevist ved skønserklæringen, forudsætter faktiske forhold, som ikke er sandsynliggjort, eller forpligtelser, der ikke eksisterer. Det er uforståeligt, at Finansiel Stabilitet i editionsbegæringen har angivet, at den relevante periode er 2006 og Finansiel Stabilitet valgte selv at begrænse skønnet til 2005 og Begrænsningen skyldes formentlig, at Finansiel Stabilitet i en anden sag har fået medhold i, at Roskilde Banks årsrapport for 2007 var retvisende, jf. Østre Landsrets dom af 26. januar 2015 i sag nr. B

5 - 5 - Finansiel Stabilitet A/S har anført bl.a., at en bedømmelse af, om der foreligger ansvar for Revisionen, nødvendigvis må foretages ud fra en bedømmelse af den faktisk udførte revision set i forhold til kravene i lovgivning, professionsstandarder, god skik og almindelige retsprincipper for den pågældende revisionsopgave. En sådan bedømmelse kan ikke ske uden en analyse og vurdering af Revisionens arbejde, og i den forbindelse er Revisionens arbejdspapirer centrale. Editionsbegæringen kan ikke affejes med henvisning til bevisbyrderegler. Formålet med reglerne om edition er netop at give en part mulighed for at føre bevis, man ikke selv råder over. Revisionens indsigelse om manglende påvisning af regnskabsmæssige fejl rammer ved siden af. Det er ikke talmæssige opgørelser i resultatopgørelse eller balance, der er kernen i kritikken mod Revisionen. Finansiel Stabilitet gør gældende, at Revisionen handlede ansvarspådragende og medvirkede til, at Roskilde Bank blev drevet med henblik på vækst i udlån til ejendomssektoren uden hensyn til risikoen derved og uden tilpasning med tab til følge. Revisionen medvirkede bl.a. ved at påtegne årsrapporten uden forbehold eller supplerende bemærkninger og ved ikke at rapportere til bankens bestyrelse og omverdenen i almindelighed. De kendsgerninger, der ønskes bevist, er tilstrækkeligt præcist angivet, nemlig (i) at Revisionen ikke foretog tilstrækkelig revision eller andre arbejdshandlinger i relation til vurdering af betydende engagementer eller ikke kommunikerede retvisende herom, (ii) at Revisionen ikke reagerede revisionsmæssigt korrekt på manglende faktisk efterlevelse af bankens forretningsgange og kontrolprocedurer, (iii) at Revisionen ikke reagerede revisionsmæssigt korrekt på, at intern revision ikke fungerede tilfredsstillende (iv), at Revisionen ikke reviderede ledelsesberetningen i årsrapporterne eller kommunikerede retvisende herom, og (v) at Revisionen ikke foretog revisionsmæssigt korrekte arbejdshandlinger vedrørende solvensprocenten og solvensbehovsopgørelsen. Revisionens arbejdspapirer vil belyse disse forhold. Der er ikke tale om, at Finansiel Stabilitet ønsker at foretage en undersøgelsespræget gennemgang af Revisionens arbejdspapirer. FSR s Responsumudvalg og skønsmændene har slået fast, at Revisionen efter revisorlovgivningen havde pligt til at udarbejde og opbevare arbejdspapirer, der dokumenterer de faktisk udførte revisionshandlinger. Formålet med dokumentationskravet må antages bl.a. at være muligheden for at kunne kontrollere, om de konklusioner, Revisionen nåede frem til, var velfunderede, og at revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant kan dokumentere, hvordan

6 - 6 - revisionen er gennemført. Det fremgår endvidere af skønserklæringen, at skønsmændene på en række punkter ikke uden Revisionens arbejdspapirer har kunnet besvare de stillede spørgsmål. De hensyn, der begrunder, at Revisionen bør pålægges at udlevere sine arbejdspapirer for 2006, gør sig tilsvarende gældende for Det forhold, at skønsforretningen begrænser sig til 2005 og 2006, ændrer ikke herved. Højesterets begrundelse og resultat Editionsbegæringen angår efter det oplyste stort set alt Ernst & Youngs arbejdsmateriale vedrørende revisionen af Roskilde Bank for regnskabsårene 2006 og Materialet omfatter bl.a. alle arbejdspapirer, udkast til revisionsprotokoller samt modtagne rapporter og anden dokumentation. Finansiel Stabilitet A/S har ikke angivet, hvilke kendsgerninger der skal bevises ved fremlæggelse af dokumenterne, og Højesteret finder ikke grundlag for i medfør af editionsreglerne at pålægge Revisionen at udlevere dokumenterne til brug for en undersøgelsesmæssigt præget gennemgang, jf. retsplejelovens 298 og 300, stk. 1. Højesteret imødekommer herefter ikke Finansiel Stabilitets anmodning om edition. Thi bestemmes: Finansiel Stabilitet A/S anmodning om edition tages ikke til følge.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere