~~~ K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~~~ K Medlem"I Kreston lillerr~a"c'," GENPART. BGC.Revision ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. AUGUST 1997-31."

Transkript

1 GENPART ~~~ BGC.Revision ANDELSBLIGFRENINGEN JÆGER JÆGERSBRGGADE ST KØBENHAVN N ÅRSREGNSKAB FR PERIDEN 1. AUGUST JULI 1998 (5. REGNSKABSÅR) K Medlem"I Kreston lillerr~a"c',"

2 INDHLDSFRTEGNELSE Foreningsoplysninger..... o00oo. o o o... 2 Bestyrelsens påtegning o0","'0'" o.. o o. ooo oo.. o. o.. o o o.. o o '" o o 3 Revisionspåtegning o... o,... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse,... 6 Balance... 7 Noter...,,... 9 BGC. REVISIN

3 FRENINGSPL YSNINGER Andelsboligforening: A/B Jæger Beliggenhed: Jægersborggade København N Matr.nr. 1810,1811,1812,1813,1814,1815,1818,1820,1821,1822, 1823, 1824, 1825, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1836, 1837, 1838,1839,1840,1841 og 1842 Udenbys Klædebo Kvarter SE-nummer: Hj emstedskomm une: Københavns Kommune Bestyrelse: Martin Rosendal Jensen (formand) Michael Bremer Michael Bosnack Christine Nederlund Hans Worm Peter Aarslev Anders lsen Peter Johannesen Lis V. Larsen Karen Margrethe Winther Administrator: Advokat John Lademann Kronprinsessegade København K Tlf. nr Revision: BGC. Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Regnskabsår: l. august juli BGC.REVISIN 2

4 BESTYRELSENS PÅTEGNING Det er administrators og bestyrelsens opfattelse, at efterfølgende resultatopgørelse giver et retvisende billede af det forløbne regnskabsårs indtægt~r og udgifter samt at efterfølgende balance giver et retvisende billede af foreningens økonomiske situation pr. 31. juli Nærværende regnskab indstilles derfor til godkendelse på foreningens generalforsamling. København, den 19. oktober 1998 I bestyrelsen: Martin Rosendal Jensen (formand) wm)~. Michael Bremer /{ø et(. W~ Karen Margrethe Winther Christine Nederlund Hans Worm ~~-7 Anders lsen ~Peter Johannesen Således forelagtpå foreningensgeneralforsamling,den 10/ Dirigent BGC. REVISIN statsautoriserede r~'isorer 3

5 REVISINSpATEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1997/98 for Andelsboligforeningen Jæger. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 19. oktober 1998 BGC. Revision stat~utoriseret revisionsaktieselskab Nis J. Bennetzen statsautoriseret revisor BGC.REVISIN 4

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Resultatopgørelsen Indtægter Boligafgift og husleje, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om beløbet er indgået til foreningen pr. 31. juli Udgifter. Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningerne er betalt af foreningen pr. 31. juli Balancen Aktiver Ejendommene er optaget til anskaffelsessum. Der foretages ikke afskrivning. Vaskeriet vil fra 1/ blive afskrevet over 10 år. Passiver Prioritetsgæld kr , er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige, det beløb foreningen skal tilbagebetale ved normale afdrag. Såfremt foreningen ønskede at indfri gælden pr. 31. juli 1998 skulle der betales et beløb svarende til gældens kursværdi kr BGC.REVISIN 5

7 RESULTATPGØRELSE FR PERIDEN 1. AUGUST JULI 1998 Note Budget 1997/98 Realiseret 1997/ /97 tkr. (1) Boligafgift... Boligafgift, vinduesbidrag... Boligafgift, fjernvarmebidrag... Erhvervsleje,"... Beboelsesleje,. Beboelsesleje, vinduesbidrag...,,... Beboelsesleje, fjemvarmebidrag... Øvrige indtægter,., """'" Indtægter i alt " l (2) (3) (4) (5) (6) (7) ffentlige afgifter... Forsikringer og kontingenter,... Elafgift...,... Personaleudgifter. Administrationsudgifter. """""""""" Ejendomskontor... Vedligeholdelse Øvrige driftsudgifter.... Udgifter i alt Resultat før finansielle poster og skat (8) Renteudgifter m.v., netto... Årets afdrag på prioritetsgæld... Finansielle poster i alt Resultat før skat.."... o Foreningsskat... o o ÅRETS RESULTAT... o BGC.REVISIN 6

8 BALANCE PR. 31. JULI 1998 Note (9) (10) (11) (12) (13) AKTIVER Ejendommen Vaskeri. Anlægsaktiver i alt... Igangværende byfornyelse m.v.... Tilgodehavende boligafgift m.v.... Varmeregnskab 1997/98: Varmeudgifter A conto indbetalinger Periodeafgrænsningsposter..... Udlæg til byggesager... Likvide midler... msætningsaktiver i alt... AKTIVER I ALT... 31/7-97 tkr BGC. statsautoriserede REVISIN revisorer 7

9 BALANCE PR. 31. JULI 1998 (fortsat) Note PASSIVER 31/7-97 tkr. Andelsindskud (14) Saldo pr. 31/ I51 Tabs- og vindingskonto Saldo pr. 1/ Årets resultat """""""""""" """"""""" Årets afdrag på prioritetsgælden Egenkapital i alt..., """""""""'" (15) Prioritetsgæld,... Spar Nord, byggelån... Unibank, byggelån Anlægslån,... Deposita... Langfristet gæld (16) (17) Leverandørgæld... Anden gæld... Unibank, kassekredit... Kortfristet gæld i alt... Fremmedkapital i alt... PASSIVER I ALT (18) Andelskroneværdi (19) Pantsætninger og forpligtelser BGC.REVISIN 8

10 NTER 1996/97 tkr. (1 ) Øvrige indtægter Ventel istegebyr """""""" """'" """" Fremlejeprovision """"'" Rykkergebyr.. '", "'" '" verdragelsesgebyr Portoindtægter Rengøringsassistance m.v. """""""""""""""""""'" Vagtordning """"""""""""""""""""""""""""""'" Hundeafgift Sponsorstøtte m.v. """""'"... ""... -1Q (2) ffentlige afgifter Ejendomsskat m.v.,.. """"" Vandafgift """""""""""""""""""""""""""'",. "'" Renovation (3) Forsikringer og kontingenter By'gningforsikring m.v Brandbidrag 1/8-31/ (4) Personaleudgifter Løn administration "... Løn ejendomsservice... ""'"... AM-bidrag arbejdsgiver... Sociale bidrag... Feriepengeforpligtelser... Lønrefusion.. Lønsumsafgift... Telefongodtgørelse """"" BGC.REVISIN ~ !!

11 NTER (fortsat) l996/97 tkr. (5) Ad ruinistra tions udgifter Administrationshonorar Revision og regnskabsudarbejdelse Kontorartikler, porto m.v. " '.""... Telefon, telefax m.v..,... "'"... Advokat. Edb-konsulent Diverse """"""""""""""""""""""'."""""""" """"""""""""""""""""""""""""""'" (6) Vedligeholdelsesudgifter Andel byfornyelse (ekstra arbejde) """"""""""""""""".""" Anslået ejerandel byfornyelse (20%)... Gårdanlæg """""""""""""""""""""'"... Glarmester. Elektriker Snedker/tømrer Blikkenslager """""""""""""""""""""""""""'" """""""""""""""""'..""""""""""" Maler... """""""""""'"... Murer """"""""""""""" "... Låsesmed. Skorstensfejer """"""""""""" """"""'" Vaskeri, """"'" """"""""""""'" Ejendomsservice, småanskaffelser... Renovation. Indvendig vedligeholdelse, lejere... """'" Il l 27 80S BGC.REVISIN 10

12 NTER (fortsat) 1996/97 tkr. (7) Øvrige driftsudgifter Småanskaffelser. Tab på tilgodehavender... vertagelse mangler/forbedring Møder, generalforsamling m.v. "..... Gadefest m.v.... Jægerposten og beboerinformation... Kurser... Andre driftsudgifter l l 222 (8) Renteudgifter netto Udgifter Prioritetsrenter, jf. note Anlægslån, Unibank,.... Gårdanlæg, Stadsingeniørens Direktorat... Kassekredit, Unibank.,... Diverse renteudgifter... Bankgebyrer m.v..... Stiftelsesprovisioner BRF Kredit... Indtægter Grundejernes Investeringsfond ""... Aftale indskud m.v l Renteudgifter, netto, BGC. REVISIN 11

13 NTER (fortsat) (9) Ejendomme Købesum ifølge skøde... vertaget indvendig vedligeholdelse m.v.... vertagetgæld udenforkøbesummen... Diverse gebyrer m.v.... Advokathonorar ffentlig ejendomsvurdering 1.januar 1998 udgør kr (l) Igangværende byfornyelse m.v. Tag og facade (etape II + III) ~... Vinduer. Fjernvarme (exc!. tilskud)..... Svampesag (etape IV)... Kælderradiatorer """""""""""""""""""""""""'" I posten fjernvarme kr er indeholdt tilgodehavende hos A/B Viktoria anslået kr (l l) Tilgodehavende boligafgift m.v. Boligafgift og husleje... Diverse tilgodehavender.,.., y orkshire forsikring """"""... Forsikringserstatninger,, Udlæg svampesag m.v BGC.REVISIN 12

14 NTER (fortsat) (12) Udlæg til byggesager Tag & facade, """""""""" Vinduer & brystninger """""" "" Fjernvarme T ra pper....'" Byfornyelse etape IV... - anslået ejerandel (20%) """""""""""""""""""""""""""" """'" (13) Likvide midler Grundejernes Investeringsfond... Kasse ejendomskontor....::.. """""""""""""""""""""""""" Spar Nord, markedsrentekonto... Unibank, byggekonto... Unibank, bygge konto """"""... "" (14) Andelsindskud Andelsindskud kr. 160 pr. kvm: Saldo pr. 1/ Andelsindskud kr. 360 pr. kvm: Saldo pr. 1/ Andelsindskud kr. 450 pr. kvm: Saldo pr. 1/ Årets salg """"""""""""""""""" kvm. x 160 kr kvm. x 360 kr. 368 kvm kvm kvm. x 450 kr kvm BGC. REVISIN 13

15 NTER (fortsat) Prioritetsgæld Restgæld Kursværdi Renter Afdrag pr. pr. 1997/ /98 31/ / % BRF, opr. kr , % BRF, apr. kr Delvis rentefrit % BRF, opr. kr /0BRF, opr. kr Prioritetsgæld med offentlig støtte (Byfornyelse) 2,5% BRF, apr. kr Restgæld Renter Afdrag pr. 1997/ /98 31/7-98 Indekslån afdrags- og rentefrit ,5% BRF, opr. kr Indekslån afdrags- og rentefrit ,5% BRF, opr. kr Indekslån afdrags- og rentefrit ,50/0BRF, opr. kr Indekslån afdrags- og rentefrit Til ovennævnte lån ydes fuld ydelsesstøtte, således at det offentlige betaler den samlede ydelse (renter og afdrag) på indekslånene. Disse lån indgår ikke i opgørelsen af andelenes værdi. REVISIN jserede revisorer 14 15

16 NTER (fortsat) ( 16) Leverandørgæld El-afgift... Rev ision 1997/98... Stadsingeniørens Direktorat... Fjernvarme "'"... "" Diverse håndværkere... Miele (vaskeri), Diverse (17) Anden gæld Gæld, andelshavere... Gæld, fraflyttede lejere... Skyldig A-skat,... Skyldig arbejdsmarkedsbidrag... Skyldig AIP,. "'" Skyldige feriepenge... Feriepengeforpligtelse, funktionærer... Beregnede prioritetsrenter... Beregnet ejendomsskat... Beregnede renter, byggelån... Skyldige omkostninger... """'"... BRF Kredit (stempel/tinglysning)... Tryg-Baltica (8/4-31/7 1998) BGC. REVISIN 15

17 NTER (fortsat) ( 18) Andelskroneværdi Andelsværdien kan opgøres således i henhold til lov om andelsboligforeninger boligfællesskaber, 5. stk. 2, litra C: og andre Egenkapital ifølge årsregnskabet Regulering ejendomme til kontant ejendomsværdi... Regulering af prioritetsgæld til kursværdi """""""""""'" Anslået vedligeholdelsesandel vinduer,... Reservation kursudsving prioritetsgæld m.v.... Andelsværdien pr. kvm. udgør følgende: = (1.475 pr. 31/7 1997) Dog skal det bemærkes, at andelsboligforeningens generalforsamling fastsætter hvilken andelsværdi, der skal anvendes ved overdragelse af andele. (kr. 450 pr. kvm. 31/7 1997) (19) Pantsætninger og forpligtelser Til sikkerhed for andelshavernes lån til køb af andele har andelsboligforeningen afgivet kautionserklæring for i alt tkr. 325 overfor pengeinstitutter. Kautionserklæringer er hovedsageligt afgives som beløbsbegrænset selvskyldnerkaution. Enkelte erklæringer hæfter yderligere for forfaldne renter, således at forpligtelserne ved eventuel misligholdelse kan overstige tkr For udlejede lejligheder henstår tkr. 611 på konto for indvendig vedligeholdelse, jævnfør Lejelovens 22. Beløbet forfalder til betaling ved udførelse af eventuel indvendig vedligeholdelse så som hvidtning, maling og tapetsering samt andre lignede udgifter i de udlejede lokaler. Udover pantehæfteise for prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebrev, nom. tkr til sikkerhed for mellemværende med Unibank AIS og sekundært til sikkerhed for Spar Nord. Derudover er der, som sikkerhed for mellemværende med Unibank A/S, afgivet transport i anslået provenu fra realkredit lån tkr , og som sikkerhed for mellemværende med Spar Nord afgivet transport i provenu fra realkreditlån tkr Bankgarantier afgivet til sikkerhed for andelsboligforeningens forpligtelser overfor leverandører udgør tkr Medlemmerne af andelsboligforeningen hæfter, jævnfør vedtægternes 5, personligt og solidarisk for pantegæld samt for mellemværende med Unibank A/S. Sag nr /97 jlu/lll-bhe-iii BGC.REVISIN 16

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere