Med Sundhed i fingrespidserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med Sundhed i fingrespidserne"

Transkript

1 Med Sundhed i fingrespidserne - Pædagogisk Massage for personer med psykisk funktionsnedsættelse Af: Camilla Grigoriou Birgit Hinrichsen og Greta Jo Larsen anslag 12/ University College Lillebæt Pædagoguddannelsen Odense 1

2 Resumé Projektet omhandler baggrunden for og brugen af pædagogisk massage i forbindelse med personer med psykisk funktionsnedsættelse. Opgaven er skrevet på baggrund af praksiserfaring fra min 3. praktik og er bl.a. inspireret af Pædagog og massagelærer Eirik Tollefsen, som har mange års erfaring med emnet. I opgaven har jeg defineret sundhed, som i følge WHO både er fysisk, mental og social betinget. Jeg har fordybet mig i kroppens sanser, og hvordan disse i en helhed har betydning for menneskets samlede sundhed. Derudover har jeg set på sanseintegration og forstyrrelser i denne. Dertil har jeg fordybet mig i pædagogisk massage som redskab til at stabilisere borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed, og hvorledes man som pædagog gør dette i praksis. Jeg runder af med at se på brugen af pædagogisk massage som gruppeaktivitet samt undersøger, hvordan pædagoger kan motivere borgerne til at deltage i pædagogisk massage. I min endelige konklusion, vil jeg ud fra min opnåede viden, svare på, hvordan pædagogen kan bidrage til at fremme fysisk, mental og social velbefindende hos målgruppen ved hjælp af pædagogisk massage. 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Problemformulering... 5 Opbygning... 5 Metodeafsnit... 5 Afgrænsning... 6 Praksisfortælling... 6 Fysisk, mental og social sundhed... 7 Målgruppe... 8 Sanser... 9 De primære sanser De sekundære sanser Sanseintegration Sanseintegrationsforstyrrelser Pædagogisk massage Dokumenteret virkning Samspil og kommunikation Grænser Det praktiske Tilpasning Varighed Fremgangsmåde Pædagogisk massage som gruppeaktivitet Analyse Motivation Konklusion Litteraturliste

4 Indledning I arbejdet med personer med psykisk funktionsnedsættelse, har jeg gennem tiden gjort mig nogle observationer. Min oplevelse er, at mange borgere i denne målgruppe, har vanskeligheder i forbindelse med deres sundhedstilstand. Når jeg siger sundhed, mener jeg ikke blot fravær af fysisk svækkelse, men ligeledes borgernes mentale og sociale velbefindende. Vanskelighederne har jeg oplevet komme til udtryk ved bl.a. adfærd, som peger på en manglende motorisk erfaring, stress, angst og kaos, samt konfliktfyldte sociale relationer borgerne imellem. Ifølge pædagog Eirik Tollefsen kan disse problemstillinger udspringe sig fra forstyrrelser i sanserne (Tollefsen & Borup, 2008). Min 3. praktik foregik på et værksted for voksne personer med psykisk funktionsnedsættelse, og her valgte jeg at sætte fokus på netop sanserne. Dette gjorde jeg ved hjælp af pædagogisk massage, som er en specielt hensynstagende massageform, der kombinerer kendskab til kroppen og massage, med pædagogisk viden. Jeg foretog massagen som gruppeaktivitet med 5 borgere, én gang ugentligt over 4 mdr. Pædagogisk massage som gruppeaktivitet, kan være med til at fremme et godt miljø mellem borgerne, relations dannelse og personlig udvikling. Men pædagogisk massage kan ligeledes foretages som en målrettet og udviklingsorienteret indsats, med udgangspunkt i den enkelte borgeres specifikke problemstillinger. Ifølge Tollefson, indebære det at have psykisk funktionsnedsættelse oftest, at eksistensen udpræget opleves gennem den sansende og handlende krop. Det er altså primært kroppen, borgere i denne målgruppe tænker med, og dette foregår i ubevidste og automatiserede processer. Hertil mener Tollefson at pædagogisk massage og de sanseoplevelser dette medføre, vil virke motiverende og vække den opmærksomhed hvortil kropslig bevidsthed kobles og dette vil øge borgernes parathed i mødet med livets udfordringer (Tollefsen & Borup, 2008). 4

5 Problemformulering Så hvordan kan pædagogen, bidrage til at fremme fysisk, mental og social velbefindende, hos personer med psykisk funktionsnedsættelse ved hjælp af pædagogisk massage? Opbygning Opgaven begynder med en praksisfortælling fra min 3. praktik, hvor jeg beskriver min oplevelse af 5 borgeres daglige vanskeligheder. Herefter vil jeg kort redegøre for begrebet sundhed efterfuldt af en udbyggende redegørelse for emnets relevans i forhold til målgruppen. Derefter vil jeg fordybe mig i sanserne og deres betydning, sanseintegration og forstyrrelser i denne. Dette vil blive efterfulgt af fordybelse i pædagogens rolle i forbindelse med pædagogisk massage og udførslen af dette i praksis. Herefter vil jeg analysere min opnåede viden med udgangspunkt i min oplevelse af de 5 borgeres vanskeligheder. I opgavens sidste afsnit ser jeg på, hvorledes pædagogen kan være med til at motivere borgerne til at deltage i pædagogisk massage. Dette efterfølges af en afsluttende konklusion. Metodeafsnit Til at definere sundhed vil jeg anvende WHO, samt sociolog og antropolog Aaron Antonovsky. Til at uddybe sanserne og pædagogisk massage har jeg ladet mig inspirere af pædagog og massagelærer Eirik Tollefsen. Tollefsen er udvikler af den 2 årige pædagogiske massage uddannelse i Ry og har derudover beskæftiget sig med emnet i praksis siden Til at understøtte Tollefsen teorier har jeg valgt at anvende teorier af ergoterapeut Birgitte Gammeltoft, som har beskæftiget sig med sanserne og den givende målgruppe siden Derudover vil jeg inddrage viden fra ergoterapeut og psykolog Jean Ayres, som har beskæftiget sig med sanseintegration siden 1960erne, og som har været med til at inspirere de førnævnte teoretikere. For at tydeliggøre effekten af pædagogisk massage vil jeg inddrage en undersøgelse foretaget på værestedet Holmstrupgård i Midtjylland. Til at komme frem til hvorledes det er muligt at øge borgernes motivation for at deltage i pædagogisk massage, har jeg valgt at lade mig inspirere af litteratur af idrætspsykolog Jens Brinch, pædagog Henrik Wiben og pædagog Mogens Hansen, da de alle beskæftiger sig med motivation til kropslig udfoldelse. 5

6 Jeg har fravalgt at udføre et praksisforløb i forbindelse med denne opgave. I stedet tager jeg udgangspunkt i mine erfaringer fra min 3. praktikperiode, da jeg gennem mine tidlige studier erfarede, at resultater af pædagogisk massage kræver en længerevarende indsats. Ligeledes har jeg erfaret, at målrettede massageforløb ikke bør foretages uden yderligere kendskab til kroppen og sanserne. Afgrænsning Opgaven omhandler personer med psykisk funktionsnedsættelse i en hvilken som helst pædagogisk praksis. Målgruppen vil blive omtalt som borgere. Praksisfortælling Som beskrevet foretog jeg i min 3. praktik et forløb med pædagogisk massage som gruppeaktivitet for 5 borgere. Fremgangsmåden for pædagogisk massage som gruppeaktivitet vil jeg af hensyn til opgavens overskuelighed først uddybe senere. Som nævnt fordybede jeg mig under forløbet i litteratur om pædagogisk massage, og fandt her ud af, at massagen kunne være et redskab til at afhjælpe specifikke problemstillinger hos borgerne. Jeg vil i det følgende redegøre for de problemstillinger, jeg observerede hos de 5 deltagere i massagegruppen, med henblik på til slut at kunne analysere, hvorledes massagen kan målrettes netop disse borgeres vanskeligheder, ud fra den viden jeg opnår i opgavens forløb. Maja er en ung pige med psykisk funktionsnedsættelse. I perioden jeg var ansat på værkstedet gav Maja ofte udtryk for at være deprimeret og med selvmordstanker. Derudover opsøgte hun ofte konflikter blandt de andre borgere og pædagoger. Dette fandt sted ved at finde på historier, og i personalegruppen blev der talt om, at hendes adfærd var med henblik på at opnå opmærksomhed. Maja er tryg ved berøring og massage. Hanan er ligeledes en ung pige med psykisk funktionsnedsættelse. Hanan startede på værkstedet i samme periode som jeg. Hanans vanskeligheder kom til udtryk ved en frembrusende og højtrystende adfærd, hvilket resulterede i, at de andre borgere trak sig tilbage fra hendes selskab. Hanan kan forekomme hyperaktiv, omkringfarende og 6

7 plaget af indre kaos. Derudover havde Hanan i perioden vanskeligheder i forbindelse med sit temperament. Dette kunne komme til udtryk ved uovervejede skændselsord eller skub til de andre borgere. Hanan selv reflekterede meget over sin adfærd, og gav ofte udtryk for at hun ønskede at være god ved andre og at få venner på værkstedet. Hanan er tryg og hengiven overfor massage. Hanne er en kvinde med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Hun er indadvendt, og af få ord. Hun taler ikke med andre og virker af den grund en smule ensom. Hanne er gangbesværet og sidder i kørestol. Nicolas er en mand som ligeledes har psykisk funktionsnedsættelse. Hans vanskeligheder kommer til udtryk ved langsom reaktion på udefrakommende stimuli. F.eks. hvis han spilder en kop kaffe ned over sig selv. Her vil reaktionen typisk først vise sig efter flere sekunder. Derudover er Nicolas meget inaktiv og sidder helst ned hele dagen på værkstedet. Han søger at blive stimuleret af andre. Dette kommer til udtryk ved at han konstant spørger vil du drille mig. Nicolas har ligeledes fysiske vanskeligheder. Disse kommer til udtryk ved rysten på hænderne når han f.eks. skal holde på en blyant eller ramme koppen, når han skal hælde kaffe i en kop. Nicolas er tryg ved at modtage massage. Eva er en kvinde med psykisk funktionsnedsættelse. Eva er taktilsky, foretrækker at sidde i hjørnet af rummet, og udviser afsky, hvis andre borgere eller pædagoger kommer for tæt på. Hun giver ofte udtryk for, at hun ikke kan overskue sociale sammenhænge. Eva har vanskeligt ved at tolerere støj og rod omkring hende. Eva var ikke tryk ved berøring. Hun modtog derfor kun begrænset massage. 1 Ved opgavens ende vil jeg vende tilbage til borgerne. Fysisk, mental og social sundhed I år 1946 fastlagde WHO en definition af begrebet sundhed. Definitionen siger, at sundhed ikke kun er betinget af en persons fysiske tilstand, men ligeledes vedkomnes mentale og sociale velbefindende. WHO fastlagde derudover at sundhed er en menneskeret, og at målet er at opnå en fuldstændig tilstand af dette. (WHO, ). 1 Praktik på Odenseværkstederne afd. Skovgården d d

8 Jeg vil i opgaven anskue sundhed ud fra denne definition. Dog forholder jeg mig kritisk til, hvorvidt en fuldstændig tilstand af fysisk, mental og social velbefindende kan bestræbes. I stedet vil jeg se på, hvordan pædagogen kan være med til at fremme den samlede tilstand hos målgruppen ved hjælp af pædagogisk massage. Til at understøtte min kritik overfor hvorvidt sundhed er noget, som enten finder sted eller ikke finder sted, kan Aron Antonovsky være behjælpelig. Han mener nemlig ikke, at sundhed kan defineres ud fra enten eller. Derimod mener han, at mennesket kan befinde sig et sted mellem eller tæt på polerne af enten eller. Antonovsky mener derudover, at sundhed ikke kun er et spørgsmål om livsstil men menneskets totale livshistorie, ressourcer, og formåen i forhold til aktiv tilpasning til et miljø, hvor stressfaktorer uundgåeligt spiller en fremtrædende rolle (Antonovsky, 1979). Antonovsky understøtter da WHO s tanke om at sundhed ikke blot er fravær af fysisk sygdom, men er dog uenig med WHO om at sundhed er en fuldstændig tilstand (Antonovsky, 1979). Målgruppe Psykisk funktionsnedsættelse defineres ifølge WHO s diagnoseliste ICD-10 som en tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau (Bøttcher & Dammeyer, 2013) Som en forlængelse til indledningen vil jeg her redegøre for det, som ligger bag målgruppens specielle udsathed i forbindelse med sanseforstyrrelser. Borgere med forsinket og mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau har ligeledes en mangelfuld modning af centralnervesystemet. Derfor har disse borgere vanskeligheder i forbindelse med at sortere og modulere stimuli. Dette resulterer ofte i en tilstand af kaos, stress og angst. Derudover har borgere med nedsat psykisk funktionsevne som oftest forstyrreler i følesansningen, hvilket har konsekvenser i forbindelse med trivsel, adfærd og mulighed for udvikling (Tollefsen & Borup, 2008). Ved at få stimuleret sanserne hensigtsmæssigt kan indre kaos, stress og angst minimeres, trivsel og udviklingsmuligheder øges, og borgeren vil få en mere hensigtsmæssig adfærd (Tollefsen & Borup, 2008). 8

9 Ligeledes har nogle borgere med psykiske funktionsnedsættelse også fysiske funktionsnedsættelser. I forbindelse med disse er sansestimulering også formålstjeneligt, da disse borgere kan være begrænset i selv at opsøge sansestimuli samt at deltage i forskellige fysiske aktiviteter, og derved får begrænsede muligheder for at opleve sansestimuli herigennem. Hvis et menneske ikke får den naturlige sansestimulering, vil det uden undtagelse resultere i en forstyrret adfærd og reducere personens udvikling. Mangel på sansestimuli kan ifølge Gammeltoft få selv personer uden funktionsnedsættelse til at udvise en beskyttende, primitiv og endda bizar adfærd (Gammeltoft, 2013). Sanser Mennesket er udstyret med en mangfoldighed af sanser. Når disse skal aktiveres og blive til sansning, skal der foregå en forandring. Dette kan ske i form af bevægelse i kroppen eller i omgivelserne (Tollefsen & Borup, 2008). Sanserne er selvforstærkende. Når der opstår en sansning gennem indtryk, igangsættes hjernens helhedsfunktion, som fører til motorisk bevægelse, tanker, følelser eller handling, og som igen skaber en sansning. Sansning finder sted i vore sansenerver. Her modtager sansenervecellerne impulser og sender signaler. Impulserne og signalerne skaber en mangfoldighed af sansekombinationer. Disse udvikles og stabiliseres når de anvendes og danner da endnu mere komplicerede netværk (Tollefsen & Borup, 2008). Med dette menes, at de sansepåvirkninger hjernen udsættes for, og i hvor omfattende grad dette sker, danner spor herefter og udgør helheden. Gammeltoft beskriver at, Hjernen og resten af kroppen er i så tæt sammenspil med hinanden, at disse to elementer ikke kan adskilles. Mennesker er i hjernen og hjernen er i menneskekroppen. Gennem sansesystemet husker kroppen mange sammenhænge, både på et bevidst og et ubevidst plan (Gammeltoft, 2013, s. 36). Sanserne kan ses som forskellige organer, med forskellige funktioner. Følesansen, muskel- og ledsansen samt ligevægtssansen modtager og omsætter påvirkning, som retter sig mod kroppens indre oplevelse af sig selv. Hvorimod syns, 9

10 høre, smags, lugte og her igen følesansen retter sig mod at opfange indtryk fra den ydre verden (Tollefsen & Borup, 2008). Følesansen, muskel- og ledsansen samt ligevægtssansen kaldes primære sanser. En udvikling af disse er en forudsætning for at synet, høre-, lugte- og smagssansen senere kan udvikles, og disse kaldes derfor for sekundære sanser. Udvikling af sanserne sker allerede i fosterperioden, hvor nogle er blevet aktiveret, og derfor er mere grundfæstede end andre ved fødslen (Tollefsen & Borup, 2008). Sanserne samarbejder og trækker på kroppens erindring om tidligere erfaringer, og som beskrevet giver sanserne i en helhed en oplevelse af egen krop og af omverdenen, samt samspillet mellem disse (Gammeltoft, 2013). Tollefsen siger at Sanseindtryk, følelser, kognition og fysiske udtryk udgør et hele i måden at opleve, opfatte og forstå sig selv, andre og omverdenen på, og sanserne kan derfor beskrives som porten til det levende liv. (Tollefsen & Borup, s. 69). De primære sanser Følesansen har sansemodtagerceller, som befinder sig i huden, slimhinderne og kroppens væv. Følesansen registrer berøring, tryk, smerte og temperatur (Tollefsen & Borup, 2008). Sansen kan deles op i to systemer, det beskyttende og det skelende system. Først udvikles det beskyttende, hvilket knytter sig til oplevelse af smerte og regulering af temperatur. Her vil sansningen fungere ved at kroppen afværger og trækker sig tilbage fra følesanseimpulserne som en ubevidst refleks. Det beskyttende system er en forudsætning for at det skelende system senere kan udvikles. Det beskyttende system er knyttet til bevidstheden. Barnet begynder allerede i fosterperioden at sutte på sine fingre, bevæge sig, og komme i berøring med livmodervæggen, og dette stimulerer og modner det skelende system. Men fra fødslen sker den største udvikling, da barnet her vil opleve en øget berøring, og andre sanseoplevelser, som vækker følelser, opmærksomhed og nysgerrighed (Gammeltoft, 2013). Følesansen er afgørende for organernes funktion, dannelse af kropsopfattelse, evnen til at have kontakt med og erkende omverdenen, evnen til at danne relationer og selvbevidsthed (Tollefsen & Borup, 2008). 10

11 Muskel- og ledsansen er bygget op om det såkaldte proprioceptive og det kinæstetiske sansesystem. Muskler, skelet og led kan betegnes som bevægeapparatet og er organet for denne sans. Her vil sansemodtagerceller i led, senetilhæftninger og muskler modtage signaler om kroppens bevægelse, ledstilling og spændingsgrad (Tollefsen & Borup, 2008). Det proprioceptive sansesystem modtager signaler fra kroppen. Det informerer hjernen om musklernes spændingsgrad, træk eller tryk i led og kapsleflader, samt senetilhæftninger. Når dette finder sted, informeres hjernen ubevidst om tyngdekraften, kroppens stilling og bevægelse i forhold til denne. Når det proprioceptive sansesystem aktiveres, kaldes sansningen for stillingssans eller dybdefølesans (Gammeltoft, 2013). Det kinæstetiske sansesystem knytter sig til kroppens bevægelse, hvor hjernen heraf modtager sanseimpulser. Dette sansesystem arbejder tæt sammen med det proprioceptive sansesystem og ligeledes med det taktile, ligevægtssansen, synet og hørelsen. Sansning via det kinæstetiske sansesystem kaldes bevægesansen (Gammeltoft, 2013). Muskel- og ledsansen anvendes og udvikles i forsterperioden men videreudvikles gennem hele livet (Gammeltoft, 2013). Sansen er afgørende for at kunne opretholde kropsstilling, og den har indflydelse på de grov- og finmotoriske bevægelser. Grovmotorisk vil f.eks. sige at kunne gå, løbe, stå og sidde. Finmotoriske bevægelser er f.eks. at bruge fingrene, at tale eller at anvende ansigtsmimik. Derudover har sansen indflydelse på spændingstilstand i kroppen, bevægemuligheder, kropsopfattelse og selvopfattelse, kropslig udtryk, kropskontrol samt evnen til at forholde sig til størrelse, form og tyngde i forbindelse med bevægelser. Sansen modtager og bearbejder indtryk fra kroppens andre sanser, og den handler derfor ud fra kroppens samlede sansning (Tollefsen & Borup, 2008). Ligevægtssansen finder sted i det indre øre, hvor der sidder en labyrint med 3 buegange som kaldes vestibulum. Dette er sansens organ. Det fungerer ved at sanseceller i vestibulum modtager impulser om hovedets stilling og bevægelse i forhold til retning, rum, tempo og tyngdekraft (Tollefsen & Borup, 2008). 11

12 Ligevægtssansen er afgørende for at kunne opretholde balance. Sansen arbejder sammen med øjnene og musklerne i nakken i forhold til hovedstilling. Den arbejder sammen med muskel og ledsansen i forbindelse med ledstilling og justering af muskelspænding. Derudover arbejder den sammen med følesansen i forhold til berøring og trykimpulser i kroppens møde med omverdenen (Gammeltoft, 2013). Ligevægtssansen har ligeledes indflydelse på evnen til at kunne fastholde og følge sanseindtryk. Den spiller en rolle i forbindelse med åndedræt og organfunktioner. Derudover er sansen også vigtig for at opnå psykisk og mental stabilitet (Tollefsen & Borup, 2008). De sekundære sanser Høresansens organ er det ydre øre, høresneglen og mellemøret. Høresansen reagerer på lydbølger, tonehøjde og lydstyrke. Denne sans har betydning for rum og retningsopfattelse, lydkommunikation, rytme og sprog (Tollefsen & Borup, 2008). Synssansens organ er øjet, som reagerer på lysbølger, og som omsætter disse til oplevelsen af lysstyrke, farve, størrelse, form, fokusering og afstandsbedømmelse. Synssansen har betydning for bevægelse og balance, kommunikation i billede, skrift, samspil og en stor del af menneskets opfattelse af omverdenen (Tollefsen & Borup, 2008). Lugtesansens organ er lugtesansecellerne i næsen. Lugtesansen har betydning for motivationsdannelse i forbindelse med lyst og behov, emotionel tilknytning, tilknytning til tidligere erindringer og skelen og opmærksomhed i forbindelse med afsky eller tiltrækning (Tollefsen & Borup, 2008). Smagssansens organ er smagsløgene på tungen og i mundens slimhinder. Smagsløgene registrerer surt, sødt, stærkt og salt. Smagssansen har betydning for vurdering af, hvad der er sundt eller usundt, frisk eller fordærvet, giftigt eller forbundet med lyst til at indtage. Sansen er i den forbindelse vigtig for overlevelse, tilknytning og udvælgelse af kost, som er hensigtsmæssig for organismen. 12

13 Smagsoplevelse arbejder tæt sammen med lugtesansen, hvor madens dufte er med til at udgøre helhedsoplevelsen (Tollefsen & Borup, 2008). Sanseintegration Gammeltoft siger at Sanseintegration er hjernens evne til at kunne modtage og bearbejde stimuli (Gammeltoft, S. 9). Dette kan nærmere uddybes ved hjælp af Tollefsen, som mener at de forskellige sansers indtryk forenes til en helhed, og at dette sker i en proces og kaldes sanseintegrationen. I denne proces modtages, soteres, sammensættes og bearbejdes sanseimpulserne med formålet om at gøre disse til en helhed. En helhed som kan perciperes og udløse adaptiv respons (Tollefsen & Borup, 2008). Tollefsen siger at Perception er en aktiv søgende, skelnende, udvælgende, tolkende og kompleks organiseret proces, som påvirker og påvirkes af flere forskellige sansesystemer, som derfor er gensidigt afhængige af hinanden. (Tollefsen & Borup, S. 75). Adaptiv respons betyder tilpasningsreaktion og forstås som en reaktion på en sanseoplevelse, som kommer til udtryk ved en adfærd og handling, som er hensigtsmæssig (Gammeltoft, 2013). Rent biologisk er målet med sanseintegration og adaptiv respons at undgå fare og at overleve. Men den har et langt mere avanceret formål i forbindelse med den samlede udvikling, idet at sanseintegration er grundlaget, for at mennesket er i stand til at tilfredsstille nysgerrighed, opleve lyst til at opsøge, opleve, handle og lære. (Gammeltoft, 2013). At få stimuleret sanserne er næring for hjernen. Konstant strømmer sansesignaler mod hjernen, og nogle signaler slipper igennem og når frem. Det er disse som er med til at opretholde en grundtilstand i hele organismen (Tollefsen & Borup, 2008). Tollefsen mener at En lille del af sanseimpulserne vækker bevidstheden, og det er de sansesignaler og indtryk, der opleves som forandringer i forhold til det foregående og kendte. (Tollefsen & Borup, S. 76). 13

14 En af hjernens væsentlige funktioner er at udvælge, hvad der giver mening at anvende opmærksomhed på, og her gør nysgerrigheden sig gældende. I så fald denne indtræffer, foregår bearbejdningsprocesserne i form af sanseintegration, perception og adaptiv respons (Tollefsen & Borup, 2008). Sanseintegration er betinget af personens fysiologiske arv, biologiske modning, sensitive perioder i livet, vilkår for læring og arausal. Arausal vil jeg redegøre for i opgavens næste afsnit (Gammeltoft, 2013). Normalvis udvikles sanseintegrationen heftigst i de første 7 leveår, men udviklingen kan være længere undervejs hos personer med funktionsnedsættelse. Det er dog aldrig for sent at arbejde med at udvikle en borgers sanseintegration (Gammeltoft, 2013). Udvikling af sanseintegration kan ifølge Ayres, indledes i niveauer. Først udvikles sanser og sansning. Sanseindtryk bliver samordnet og det motoriske grundlag kommer til udtryk ved reflekser og grundbevægelser. Det er her det taktile system, som dominerer. Herefter udvikles kendskabet til kroppen. Dette sker ved forståelse for højre og venstre kropshalvdel. Anvendelse af krydsbevægelser finder sted, og den motoriske planlægning udvikles. Erfaringsindsamling af sansemotorikken intensiveres. I denne fase kommer der i høj grad skub i følelseslivet. Næste fase er forståelse for rum og form. Her udvikles evnen til at foretage målrettede aktiviteter såsom grundlege, og en udvikling af de færdigheder som dette medfølger. Til sidst udvikles evnen til effektivt at bearbejde sanseindtryk og motoriske udtryk. Dette finder sted med en øget automatisering og adaptiv respons. Derudover vil et stigende abstraktionsniveau, koncentrationsspændevidde og evne til at organisere finde sted. Overstående repræsenterer i niveauer udviklingen af sanseintegration. Niveauerne udvikles på grundlag af hinanden, men der springes også i niveauerne, og dette danner helt nye bearbejdningsformer. (Ayres, 2007). Sanseintegration er ifølge Gammeltoft heller ikke så sort og hvidt. Det er altså ikke noget, som sker eller ikke sker. Ingen har en perfekt eller helt manglende sanseintegration. Det højeste udviklingsstadie af sanseintegration viser sig i forbindelse med adaptiv respons. (Gammeltoft, 2013). 14

15 Ayres mente at sanseintegration er en fortløbende proces, som foregår gennem hele livet. Hver gang mennesket står i en ny situation, skal hjernen lære at integrere de nye sansestimuli med de allerede kendte. Altså, lære nyt og på samme tid overbygge de allerede integrerede sanseindtryk (Ayres, 2007). Sanseintegrationsforstyrrelser Sanseintegration er en del af enhver aktivitet, men forstyrrelser i evnen til at integrere sanserne giver konsekvenser. (Gammeltoft, 2013). Forstyrrelser i sanseintegration kan forekomme af faktorer som sen modning, tidlig fødsel, dysfunktioner i hjernen, sociale faktorer som understimulation, og omsorgssvigt (Ayres, 2007). Heraf kan flere af ovennævnte faktorer kobles til personer med funktionsnedsættelser, og det kan derfor bekræftes, at målgruppen er specielt udsatte i forbindelse med sanseintegrationens forstyrrelser. Forstyrrelserne kan ramme en hvilken som helst sans, men vil uanset have indflydelse på helhedsfunktionen. Enkelte forstyrrelser bør derfor ikke ignoreres eller overses, mener Gammeltoft (Gammeltoft, 2013). Ved forstyrrelser i sanseintegrationen kan man derfor antage, at der er behov for en målrettet pædagogisk indsats. Stimulation af et sanseområde hos borgeren vil i praksis inddrage flere af vedkomnes sanser og sanseinformationssystemer. Ved at stimulere de øvrige sanser vil disse i sidste ende have indflydelse på det sanseområde, der overordnet fokuseres på og understøtte en positiv udvikling (Ayres, 2007). Ved pædagogisk massage kan borgeren få sanseimpulser, som hver i sær af pædagogen kan tilpasses i styrke og omfang, gennem berøringen, musik, stemmelyde, dufte osv. (Tollefsen & Borup, 2008). Dog skal pædagogen ifølge Gammeltoft være påpasselig. For hvis sanseintegrations arbejde ikke bliver foretaget hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte borgers behov, kan dette indvirke negativt på vedkomnes trivsel og udviklingsmuligheder. Det er 15

16 derfor vigtigt, at pædagogen har viden om sanserne og om de mekanismer, som nervesystemet formidler adfærd på. Dermed vil man være i stand til at kunne analysere hvilke sanser, som trænger til at blive stimuleret, og hvilke som bør hæmmes, samt på hvilket niveau dette bør foregå. Hensigten er at støtte borgeren til bedre at kunne organisere sanseimpulser fra egen krop og fra omgivelserne. Derved øges borgerens evne til at kunne modtage og bearbejde stimuli hensigtsmæssigt og reagere hensigtsmæssigt på de givende stimuli i en konkret situation. (Gammeltoft, 2013). Det taktile system det vigtigste element i forbindelse med at kunne reagere og handle hensigtsmæssigt. Hudkontakt er generelt afgørende for borgerens udvikling og vedkomnes sundhed gennem livet. (Ayres, 2007) Gammeltoft siger at taktil genkendelse af omverdenen giver ro til nervesystemet, men hvis registreringen og bearbejdningen af taktilsansen ikke genkender omverdenen, kan det skabe utryghed og stress. (Gammeltoft, S.64). Taktilsansen er ligeledes afgørende for at kunne udvikle motoriske færdigheder. Forstyrrelser i taktilsansen kan derfor medføre, at almindlige dagligdags aktiviteter bliver vanskelige for borgeren, og de stimuli vedkomne oplever i hverdagen kan virke uoverskuelige (Tollefsen & Borup, 2008). Hvis en borger har sanseintegrationsforstyrrelser i det taktile system, kan dette føre til hypo - eller hyperarausal. Nærmere beskrevet underreagerende eller overreagerende følesansning. Fælles har de, at begge resulterer i en mangelfuld føleerfaring. Følgerne heraf kan være ganske omfattende. De kan f.eks. komme til udtryk ved social isolation, relationer baseret på konflikter, ensomhed og negligering af egne behov (Tollefsen & Borup, 2008). Det kan derfor antages, at der er behov for en indsats med berøring og massage som et redskab til at stabilisere og udvikle borgerens taktile sansesystem. Hypoarausal Ved hypoarausal skal der en kraftig påvirkning til, for at den ønskede sanseoplevelse opnås. Hypoarausal kommer til udtryk ved at borgeren opsøger voldsomme stimuli (Ayres, 2007). Dette, f.eks. ved at spørge efter gyngeture eller at blive kørt hurtigt i 16

17 kørestolen. Derudover vil disse borgere typisk vise modvilje i forbindelse med deltagelse i motorisk krævende aktiviteter. Nogle borgere kan spise uophørligt og oplever ikke mæthedsfornemmelse. Senarier som f.eks. plasken i vandpytter uden at lade sig stoppe af drivvådt tøj kan forekomme. Det kan også være at disse borgere vil efterspørge og opsøge at blive kildet og kælet for på en grænseløs facon (Tollefsen & Borup, 2008). Hyperarausal Adfærden, som er en følge af hyperarausal, kan ofte ende med enten en passiv reaktion eller en hektisk omkringfarenhed uden mål (Ayres, 2007). Ved hyperarausal arbejdes der med gentagelser og sanseimpulser, som er afpasset og stabiliserende, og hvor udbygningen gradvist varieres inden for faste rammer. (Tollefsen & Borup, 2008). Dette vil jeg komme ind på senere i opgaven. Borgere med hyperarausal er som oftest taktilsky, hvilket betyder at de f.eks. kan komme til at reagere kraftigt og uovervejet på selv den mindste følesansepåvirkning. Hyperarausal kan komme til udtryk ved, at borgeren afviser fysisk nærhed, stivner ved berøring, reagerer voldsomt med skrig, gråd eller vold ved fysisk kontakt, er angstpræget, gemmer sig eller er omkringfarende. Det kan også ske, at borgeren reagerer indadrettet selvskadende (Tollefsen & Borup, 2008). Pædagogisk massage At opleve kroppen som en helhed giver ifølge Tollefsen styrke til krop og sind (Tollefsen & Borup, 2008). Allerede fra fødslen opleves verden og vores forståelse af os selv som beskrevet gennem kroppen. Følelser og intentioner kommunikerer vi nonverbalt og verbalt gennem vores krop, og vores fornemmelse af egen krop er derfor betydningsfuld i forhold til, hvordan vi takler emotionelle, sociale såvel som intellektuelle udfordringer (Tollefsen & Borup, 2008). Berøringen i pædagogisk massage bidrager til at give borgerne en oplevelse af at være sin krop, være i verdenen og i et samspil med en anden. Her øges borgeres opfattelse af at blive respekteret, og vedkomne støttes i fysisk og psykisk følelse af identitet og eksistens (Tollefsen & Borup, 2008). 17

18 Massageformen er særlig hensynstagende og bygger på pædagogisk viden i en kombination med viden om berøringsteknikker. Det overordnede mål er at støtte borgernes trivsel og udvikling ud fra den enkeltes forudsætninger (Tollefsen & Borup, 2008). I det kommende afsnit vil jeg se nærmere på, hvorvidt dette virker i praksis. Dokumenteret virkning På Ungdomscenteret Holmstrupgård i Århus er pædagogisk massage en stor del af hverdagen, og dette har en effekt, viser en omfattende rapport foretaget af Region Midtjylland. Holmstrupgård er et bosted for normalt udviklede unge med psykiatriske lidelser som f.eks. angst og depression. Mange af beboerne har desuden svært ved nære relationer og vanskeligheder i forbindelse med finde ud af, hvor grænserne for dem selv går. Der kan derfor trækkes tråde til opgavens målgruppe, der som beskrevet kan opleve lignede vanskeligheder. Undersøgelsen blev igangsat i 2007, hvor 11 unge deltagere indgik i et forløb med pædagogisk massage en gang ugentligt. Der blev lavet dokumentationsmateriale før og efter hver enkelt session af både giver og modtager. Evalueringen på projektet var klar i Her viste det sig, at de 11 medvirkende alle oplevede større psykisk velvære, mere end halvdelen oplevede mindre angst, og lige så mange oplevede færre depressive tanker. Nogle oplevede mindre selvskadende adfærd og nogle færre psykotiske oplevelser. Ligeledes kunne personalet bekræfte, at de 11 unge udviste mere overskud i hverdagen og havde færre symptomer på angst, stress, depression og selvskadende adfærd. Deltagerne fortæller derudover, at den pædagogiske massage har hjulpet dem til at fungere bedre socialt og at holde temperamentet i skak. (Nyhuus, L. (2009) Massagen blev desuden udført af pædagogerne Birte Bloch Jørgensen og Else Degn, som har gennemført den 2-årige uddannelse i pædagogisk massage, hos Eirik Tollefsen. I de kommende afsnit vil jeg redegøre for udførslen af pædagogisk massage i praksis. Samspil og kommunikation 18

19 I pædagogisk massage skal pædagogen bestræbe samspillet højt. Med involvering og nærhed vil en relation med tillid og fortrolighed understøttes, og dette er nødvendigt, hvis massagen skal være formålstjeneligt (Tollefsen & Borup, 2008). Kropssprog er nonverbale signaler og en del af kommunikationen mellem borger og pædagog. Under pædagogisk massage vil borgeren sende bevidste og ubevidste signaler, som pædagogen da vil have mulighed for at tolke og handle ud fra. (Tollefsen & Borup, 2008). Borgeren ændrer måske åndedræt, forandrer sit stemmeleje, spænder i musklerne, udviser uro i kroppen, laver øjenbevægelser eller ændrer måske endda farve i ansigtet. Der er forskel på, hvorledes den enkelte borgers krop udtrykker sig. Men kropslige signaler kan være en indikatorer på, om massagen opleves positiv eller negativ. Nogle borgere vil have tydelige kropssignaler, mens andre vil have meget svage. Derudover kan nogle endda udvise modstridende signaler overfor berøringen. I hensigten om at tolke og forstå borgerens signaler, er det dermed væsentligt, at pædagogen har kenskab til borgeren. Pædagogen bør bruge sin intuition, empati og evne til iagttagelse, samt faglige viden til at se og vurdere de signaler som opstår (Tollefsen & Borup, 2008). For at belyse vigtigheden af overstående vil jeg her nævne nogle kropssignaler, som kan tolkes individuelt. Under massagen trækker borgeren tæppet op over hovedet. Dette kan forstås, som om at borgeren er forlegen, men det kan ligeledes tolkes som et signal på, at borgeren lukker af for indtryk. Det kan også være, at en borger under massagen er meget snaksalig men pludselig bliver tavs. Dette kunne tolkes som, at borgeren retter opmærksomheden mod sin indre kropsoplevelse, men ligeledes kunne det betyde at borgerens intimgrænse overskrides, og vedkomne derfor bliver passiv. Det kunne også være at man under massagen oplever at borgerens åndedræt bliver meget dybt. Dette kan tolkes som et udtryk for afspændthed, og at borgeren nyder massagen, men ligeledes kan det tolkes som et tegn på, at borgeren forsøger at udholde smerte eller måske endda er faldet i søvn. Det er altså som nævnt vores opgave som pædagog og giver af pædagogisk massage at anvende vores kendskab til borgeren, empati og intuition i målet om at imødekomme den enkelte i massageforløbet. 19

20 Grænser Som nævnt er pædagogisk massage en specielt hensynstagende massageform, og dette indebærer bl.a., at pædagogen bør være ekstra opmærksom på borgerens grænser. Hermed menes de formelle og på forhånd aftalte grænser men ligeledes de individuelt relaterede grænser. Her handler det igen om at bruge sin intuition og empati. (Tollefsen & Borup, 2008). I pædagogisk massage kan borgeren beholde alt sit tøj på under massagen, og dette kan være med til at tage vare på den enkeltes personlige integritet. Hvis borgeren er mindre sky, kan han eller hun nøjes med at beholde sit undertøj på, og under massagen vil kropsområder som ikke masseres dækkes med tæpper. Pædagogen må undgå at massere intime kropsområder og erogene zoner, samt at læne sig ind over borgeren. Alt, hvad der kan opleves som seksuelt, bør undgås (Tollefsen & Borup, 2008). Det praktiske I pædagogisk massage anvender man forskellige midler, som i en helhed skal danne rammen. Selve rummet som massagen foregår i, planter, massageredskaber, lys og musik har alt sammen betydning for helheden. Det er derfor bedst at have et rum specielt indrettet til formålet. Dermed bliver rammerne genkendelige og trygge. Temperaturen i rummet skal være min. 24 grader, for at undgå muskelspændinger. (Tollefsen & Borup, 2008). Rummet skal være enkelt indrettet for at undgå for mange unødvendige stimuli. Farverne i rummet bør være afdæmpede, og der bør ligeledes være mulighed for at dæmpe belysningen. Her kan man eventuelt anvende levende lys. Planter skaber en æstetisk stemning og en behagelig luftkvalitet og kan derfor være gode i rummet. Der skal være mulighed for at afspille musik, da dette oftest er en del af massagen. Rummet bør være stort nok til, at pædagogen ubesværet kan bevæge sig rundt om massagebriksen. For at undgå forstyrrelser kan man eventuelt sætte et skilt op på døren, som fortæller når en massage er i gang (Tollefsen & Borup, 2008). En massagebriks er yderst velegnet til formålet, da denne giver mulighed for en hensigtsmæssig arbejdsstilling og bevægelse. Derudover kan en briks være med til at indikere at massagen er et professionelt og seriøst foretagende, og dette kan være med 20

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE

TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT BEHANDLINGSMETODE, PRAKSISBESKRIVELSE OG EFFEKTUNDERSØGELSE Mette Auener Gammeltoft, Lene Correll og Nicolai Halberg Center for Traumeterapi, KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter TRAUMETERAPI MISBRUGSBEHANDLING AF MENNESKER MED SVÆRE OMSORGSSVIGT

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik

Bachelorprojekt- 7 sem. 2013/2014. Naturpædagogik University Collage Sjælland- Pædagoguddannelsen György Bihari, PR10s021, 10E Velj: Lotte Stegeager Gruppenummer, 43 Naturpædagogik Bachelorprojekt om hvordan Adventure Education og naturpædagogik kan hjælpe

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi

Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi Psykiatriske ADHD patienters Oplevede Påvirkning af Ressourceorienteret Fysioterapi - Et kvalitativt studie Opgaven er udarbejdet af: Barbara Have Knudsen eksamensnummer 4349 Annita Worm Nørtoft Lauridsen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

- Lindvang & Frederiksen -

- Lindvang & Frederiksen - Peter er meget urolig og grænsesøgende i sin opførsel. En dag hvor han deltager i musikterapigruppen spiller han på tromme. Sammen med de andre i gruppen kan han blive i den rytmiske struktur i samspillet.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk

RAFFINADERIET.DK. stress. - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred. www.srg.dk RAFFINADERIET.DK stress - få inspiration til at bryde et negativt stressmønster til gavn for humør, hoved og helbred Håndbog om stress Anshv. redaktør: Direktør Else-Marie Stilling Tekst: Marie Gjerum,

Læs mere