AARHUS UNIVERSITET. Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 3. februar 2015, kl. 12:00 til 15:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET. Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 3. februar 2015, kl. 12:00 til 15:00."

Transkript

1 Referat af møde nr. 1 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 3. februar 201, kl. 12:00 til 1:00. Sted: K101 Dagsorden Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte Bak Svendsen Dagsorden Dato:. marts 201 1) Orientering om studienævnets arbejde v. Erik Støjer Madsen 2) Valg af formand Direkte tlf.: Ref.:/chs 3) Valg af næstformand Side 1/17 4) Indstilling af studieleder ) Meddelelser 6) Godkendelse af kandidatstudieordninger 201 (Bilag: eftersendes) 7) Fagbeskrivelser HA-studiets 3. semester (Bilag: fagbeskrivelser) 8) Undervisningsevaluering på bachelor og kandidat for foråret 2014 og efteråret 2014 (Bilag: resultater for undervisningsevaluering) 9) Eventuelt

2 Til stede Lektor Erik Strøjer Madsen Lektor Lars Esbjerg Lektor Christian Waldstrøm Lektor Inger Mørch Hauge Professor Anders Grosen Professor Liselotte Madsen Cand.merc.-studerende Philip Bjerre Andersen HA-studerende Kim Byrialsen Hovgaard HA-studerende Joachim Krogstrup Mikkelsen Cand.merc.-studerende Christian Pilgaard BSc(B)-studerende, Auguste Ciuksaite Cand.merc.-studerende, Morten Schottmann Svendsen Side 2/17 Desuden deltog Kathrine Raagaard Nielsen, Vejledning og studieinformation Ida Ravn Eriksen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening Charlotte Bak Svendsen, Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening Punkt 1: Orientering om studienævnets arbejde v. Erik Støjer Madsen Den afgående formand Erik Strøjer Madsen bød indledningsvist velkommen til nye medlemmer af studienævnet. Dernæst fulgte en præsentationsrunde. Formanden gav en kort introduktion til studienævnets arbejde, som er lovbestemt i Universitetsloven. Studienævnet skal sikre tilrettelæggelse, gennemførelse samt kvalitet i og udvikling af uddannelse og undervisning. Studienævnet skal derudover påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer samt godkende nye studieordninger. Det er derimod institutternes ansvar at levere undervisningen. Det er også en stor del af studienævnets arbejde at godkende svarbreve på ansøgninger om dispensation og merit, herunder forhåndsmerit. På grund af de mange linjer/uddannelser og mange studerende i studienævnet sker denne behandling skriftlig. Der er dog stadig mulighed for at diskutere principielle afgørelser på studienævnsmøderne. Punkt 2: Valg af formand Erik Strøjer Madsen blev genvalgt som formand uden modkandidater. Punkt 3: Valg af næstformand Studerende Morten Schottmann Svendsen blev valgt som næstformand. Punkt 4: Indstilling af studieleder Studienævnet indstillede Erik Strøjer Madsen som studieleder. Punkt : Meddelelser

3 a) Ny institutstruktur Universitetsledelsen har netop godkendt en ny institutstruktur. Den nye struktur medfører en mindre omorganisering, som skal medvirke til at fjerne duplikering af fagligheder mellem institutterne og styrke synergierne mellem de videnskabelige medarbejdere tilknyttet en uddannelse. De to institutter vil få følgende navne: Institut for Marketing og Ledelse/Department of Marketing and Management (MM) og Institut for Økonomi, Logistik og Finansiering/Department of Economics, Logistics and Finance (ELF). Side 3/17 Der vil blive nedsat programpaneler for alle BSS uddannelser med henblik på at sikre involvering af en bred kreds af senior VIP i planlægning og udvikling af uddannelserne. Panelerne skal supplere og bidrage til drøftelserne i studienævnene, der har det formelle ansvar for udvikling af uddannelserne. Ved delt uddannelsesansvar nedsættes programpanelerne på tværs af de pågældende institutter. På forespørgsel oplyste formanden, at studienævnsformanden ikke automatisk er formand for programpanelet. Instituttet træffer beslutning herom. b) Digital eksamen Der er iværksat et pilotprojekt, som tester aflevering af bacheloropgaver og kandidatspecialer i Wiseflow. Det er endnu uvist, hvornår alle bacheloropgaver og kandidatspecialer skal afvikles i Wiseflow. Der er et stort fokus på plagiering, og man kan eksempelvis overveje at ændre eksamensformer fra åben bog til lukket bog. Studienævnet var dog enigt om, at første skridt er at sikre bedre information til de studerende om, hvad der betragtes som plagiering. Det forventes, at den nedsatte arbejdsgruppes resultater på området vil gælde fra det kommende studieår. c) Summer University Det er blevet besluttet, at der for fremtiden vil være to muligheder for at tilmelde sig fag på Summer University. Som udgangspunkt sker tilmeldingen fra november, både hvis faget skal høre til det forudgående forårssemester eller efterfølgende efterårssemester. Fra maj åbnes undervisningstilmeldingsblanketten igen for efterårstilmelding for de fag, som endnu ikke er fyldt op. Umiddelbart inden den 1. december træffer studienævnet, på baggrund af antal tilmeldinger, beslutning om hvilke Summer University fag, der skal aflyses. Det vil således kun være de fag, som ikke aflyses, som udbydes til de eksterne studerende. Studerende har mulighed for at afmelde sig Summer University fag inden 1. februar 2016, hvis de finder ud af, at de fx ønsker et valgfag i foråret 2016 i stedet. d) Afvikling af eksaminer på 1. semester Der har ikke været en hensigtsmæssig placering af de 4 eksaminer på 1. semester. De 3 af eksaminerne var placeret i samme uge, og den sidste lå den efterfølgende man-

4 dag. Studielederen vil sørge for, at dette ikke gentager sig, når eksamensplanen for fremtiden godkendes af studielederen. Side 4/17

5 Punkt 6: Godkendelse af kandidatstudieordninger 201 Side /17 Der blev i efteråret 2014 påbegyndt et arbejde med at revidere kandidatstudieordningerne på BSS med virkning fra studiestart 201, blandt andet grundet fremdriftsreformen. Fakultetsledelsen har vedtaget nogle principper, som kandidatstudieordningerne skal revideres på baggrund af. I nedenstående angives de væsentligste ændringer for uddannelserne inden for Studienævnet for Erhvervsøkonomi som følge af de vedtagne principper: Fag/prøver på semestre med obligatoriske fag skal gennemsnitligt vægte 10 ECTS. Det er blevet besluttet, at en semesterstruktur med op til 4 fag/prøver pr. semester kan godkendes. Delprøver, hvor der gives 2 eller flere karakterer kan ikke længere tillades. For fremtiden kan der kun gives én karakter på basis af et eller flere eksamenselementer. Hvis prøven består af flere elementer, må disse ikke vægtes, da der skal gives en samlet helhedsvurdering. Derudover er der krav om, at færre prøver indeholder både skriftlig og mundtlig afprøvning. Cand.merc.-uddannelsen kan ikke længere bestås på karaktergennemsnit. Alle prøver skal bestås. Dette er allerede gældende på cand.merc.aud. og cand.it. Der skal være et mobilitetsvindue på 30 ECTS, som gør det muligt at tage på udveksling og i praktik. Dette er allerede en del af cand.merc.-studiet. På cand.it. og cand.merc.aud. er der ikke et fuldt mobilitetsvindue. Men der stilles ikke krav herom på cand.merc.aud., idet det forudsættes, at der er et mobilitetsvindue på den adgangsgivende bachelor, HA. Formanden havde udarbejdet en oversigt over det nuværende antal af fag på hver linje/uddannelse samt antallet af fag i de forslag til ny struktur, som er indsendt af institutterne. Derudover oplistede formanden faglige begrundelser for at bibeholde enkelte fag på ECTS: Mulighed for midterm-eksaminer, som spreder arbejdsbyrden over hele semestret og dermed reducerer andelen af studerende, der dumper Giver mere fleksibilitet, da det øger udbuddet af specialiserede valgfag samt gør det nemmere at planlægge et praktikophold Giver mulighed for samlæsning på tværs af linjer, hvorved der sker en besparelse på udbuddet af undervisning Institutterne har på baggrund af de af fakultetsledelsen vedtagne principper foreslået følgende strukturer (fagbeskrivelser vil blive godkendt efterfølgende):

6 a) Strategy, Organisation and Leadership Side 6/17 Prerequisite courses ECTS Specialisation courses ECTS Organizational Theory 10 Strategy and Business Development 10 Emerging Markets, their Institutions and Challenges 10 Entrepreneurship Management Research Method 10 Human Resource Management and Development Organizational Change and Leadership NYT Leadership ECTS og Organizational Change and Development ECTS 10 Begrundelse fra instituttet: Sammenlægningen af de to fag er begrundet i ledelsens ønske om at mindske antallet af fag og eksaminer. Men den kan også begrundes i fagenes faglige forbindelse, bl.a. fordi forandringsledelse er et fælles emne for de to nuværende fag. Substantielt er der tale om små justeringer af de eksisterende fag. I stedet for en open-book-eksamen i marts og en closed-book- eksamen i juni, vil der fremover kun være en afsluttende open-book- eksamen. Der vil dog blive indlagt en ekstra gruppe-opgave, der skal bestås for at få adgang til eksamen. Studienævnet godkendte den nye struktur.

7 b) Business Intelligence Side 7/17 Prerequisite courses ECTS Specialisation courses ECTS IS Development & Implementation 10 Advanced Market Research in a Business Context Data Warehousing Bayesian Networks NYT faget Supply Chain Performance Man. ECTS SAS and SQL for Business Analytics Project Management: A Practitioners Approach - including PRINCE2 10 Applied Econometrics Methods I NYT faget Business Analytics 10 ECTS Applied Econometrics Methods II NYT faget Business Analytics 10 ECTS Data Mining for Business Decisions 10 Bayesian Networks er et nyt fag på 2. semester, der Supply Chain Performance Management (SCPM). SCPM var delt med Logistics-linjen, men faget bliver nu nedlagt af Logistics. De elementer af Bayesian Networks, som er blevet omtalt i faget Data Mining for Business Decisions (DMBD), vil selvfølgelig ikke længere være en del af DMBD. Institut for Marketing og Organisation har på forespørgsel uddybet ovenstående ændring: Ændringerne skyldes tilbagemeldinger fra linjens studerende, der gerne ser betydeligt mere kvantitativ metode end tilfældet er nu. Den beskedne del af Data Mining faget, som indeholder lektioner om Bayesian Networks, vil blive erstattet med lektioner, der først og fremmest fokuserer på, hvordan man klargør data til analyse. Det er ofte den største udfordring i et data mining projekt at bringe de store datamængder på en håndterbar form. Fra studentersiden foreslås desuden, at hvis linjen ikke allerede behandler big data, så kan det overvejes, da det ofte også indgår på andre lignende kandidatuddannelser. Instituttets svar hertil lyder: Hele omdrejningspunktet for linjen er big data. Der er fx selvstændige fag i Data Warehousing og Data Mining med generelt sigte på organisering og analyse af big data. Studienævnet godkendte den nye struktur.

8 Efter afholdelse af studienævnsmødet har instituttet fremsat ønske, om at faget Business Analytics (10 ECTS) erstattes med fagene Applied Econometric Methods I ( ECTS) og Applied Econometric Methods II ( ECTS). De to fag udbydes for øjeblikket som en del af Finance-linjen. Der har allerede været flere hovedopgaver inden for BI med fokus på finansiel forecasting. Side 8/17 Studielederen har på vegne af studienævnet godkendt den efterfølgende ændring.

9 c) International Business Side 9/17 Prerequisite courses ECTS Specialisation courses ECTS The Emergence of Global Enterprises 10 Organizing and Managing the Multinational Corporation Emerging Markets, their Institutions and Challenges 10 Intercultural Competence 10 Management Research Methods 10 Human Resource Management and Development Management of Interorganizational Relationships in Global Sourcing NYT (foreløbig titel) Global Sourcing Strategies ECTS og Management of Interorganizational Relationships in International Business ECTS 10 Begrundelse fra instituttet: The new course is a merger of the two former courses Global Sourcing Strategies ECTS (samlæstes med Logistics) and Management of Interorganizational Relationships in International Business ECTS and will address strategic aspects of sourcing in contemporary globalizations (including the initiation of sourcing decisions, modes of sourcing, management and development of sourcing operations), while paying particular attention to the organization and management of interorganizational relationships, which are crucial for contemporary sourcing operations. Studienævnet godkendte den nye struktur.

10 d) Marketing Side 10/17 Prerequisite courses ECTS Specialisation courses ECTS Marketing in Context Marketing Communications Customer Value and Innovation NYT Pricing Strategy Economic Psychology 10 Managing Marketing Channels and Relationships NYT Marketing Research 10 Marketing Management and Strategy NYT Der er oprettet et nyt fag Customer Value and Innovation ( ECTS), mens Managing Marketing Channels and Networks og Marketing Management and Strategy begge er eksisterende fag, som udvides i indhold og derfor også udvides fra ECTS fra 10 ECTS. Faget Managing Marketing Channels and Networks omhandler nu også elementer fra det udgåede fag Customer Relationship Management. Følgende fag udgår: Prerequisite course Economics of Strategy ( ECTS) Specialisation course Innovation Management ( ECTS) Specialisation course Customer Relationship Management ( ECTS) For fremtiden vil linjen have kvarterstruktur, således at et ECTS fag og et 10 ECTS fag vil udprøves efter hver kvarter. Studienævnet godkendte den nye struktur. Efter studienævnets godkendelse har instituttet besluttet, at faget Managing Marketing Channels and Networks (10 ECS) ændrer titel til Managing Marketing Channels and Relationships, hvilket afspejler at faget dækker en del af de emner, som hidtil har været en del af Customer Relationship Management. Studielederen har på vegne af studienævnet godkendt den efterfølgende ændring af fagtitel.

11 e) Marketing and Business Innovation Side 11/17 Prerequisite courses ECTS Specialisation courses ECTS Business Research Methodology 10 Business Innovation Knowledge, Learning 10 and Entrepreneurship NYT Advanced Innovation 10 ECTS og Entrepreneurship ECTS Innovation Management 10 Leading Organisational Change International Marketing Management 10 Marketing and Globalisation NYT 10 Globalisation and Market Structure ECTS Strategy Synthesis AU Herning foreslår oprettet to nye specialiseringsfag på 2. semester: Marketing and Globalisation (10 ECTS), der bygger på det tidligere fag Globalisation and Market Structure ( ECTS), men med yderligere fokus på især global marketing communication, decision making og innovation. Business Innovation Knowledge, Learning and Entrepreneurship (10 ECTS), der integrerer de to tidligere fag Advanced Innovation (10 ECTS) og Entrepreneurship ( ECTS) ved at lægge større vægt på entrepreneurship i de emneområder, der indgik i det tidligere innovationsfag. Derved opnås bedre sammenhæng mellem emneområderne marketing og business innovation og samtidig mindskes antallet af fag på 2. semester. Studienævnet godkendte den nye struktur.

12 f) Cand.merc.-linjer på Institut for Økonomi Side 12/17 Institut for Økonomi havde indsendt et samlet notat over ændringer og betragtninger på instituttets cand.merc.-linjer. Konklusionen i notatet var følgende: Konklusionen er, at den nuværende struktur overordnet er velfungerende. Det skyldes efter de respektive undervisningsgruppers opfattelse, at den nuværende struktur med opdeling af de 2 første semestre i blokke samt anvendelse af både og 10 ECTS fag giver en meget fleksibel struktur, som ikke alene tager hensyn til de enkelte fags forskelligheder, men også giver feedback til de studerende midt i semesteret. Hertil kommer, at den nuværende struktur giver mulighed for udnyttelse af stordriftsfordele ved at flere fag benyttes af flere linjer. Disse fordele skønnes langt at overstige administrative lettelser ved at reducere antallet af fag. Resultatet af revisionen af linjerne er ikke en samlet fælles model. Der er i stedet valgt en struktur for den enkelte linje, som er tilpasset den enkelte linjes særlige karakteristika: Finance linjens struktur bibeholdes Finance and International Business linjens struktur mindre omlægning Management Accounting and Control linjens struktur mindre omlægning Logistics and Supply Chain Management linjens struktur større omlægning International Economic Consulting linjens struktur bibeholdes Nedenstående omfatter kassogrammer over de linjer, hvortil der er ændringer.

13 Finance and International Business Side 13/17 Prerequisite courses ECTS Specialisation courses ECTS Applied Econometric Methods I International Financial Accounting I Corporate Finance I International Financial Accounting II Corporate Finance II Strategy and Management Accounting Internationalisation of the Firm NYT International Business Methods ECTS og Internationalisation of the Firm 10 ECTS 1 Advanced Corporate Finance 10 International Business Finance Instituttet ønsker, at den nuværende struktur afløses af en struktur, hvor forudsætningsfagene International Business Methods og Internationalisation of the Firm på hhv. ECTS og 10 ECTS sammenlægges til et 1 ECTS fag med titlen Internationalisation of the Firm. Baggrunden for, at instituttet ønsker at sammenlægge de 2 fag er, at de tilsammen udgør en sammenhængende faglig blok om international business. Bag sammenlægningen ligger også et ønske om en samlet skriftlig udprøvning i fagområdet international business. Instituttet forslår, at faget også udbydes i en version til 10 ECTS, idet faget med en mindre udprøvning end den større skriftlige opgave stadig vil svare til et 10 ECTS fag. Faget vil i denne form fortsat kunne udbydes til cand.merc.(jur.), således at faget kan indgå i den obligatoriske del af dette studie, hvorved de nuværende stordriftsfordele bevares på trods af sammenlægning af faget. Studienævnet godkendte den nye struktur. Management Accounting and Control Linjens struktur er ikke endeligt på plads, da instituttet har afventet MAC-gruppens organisatoriske tilknytning.

14 Logistics and Supply Chain Management Side 14/17 Prerequisite courses ECTS Specialisation courses ECTS Advanced Excel Distribution and Transportation Supply Chain Design and Management NYT Supply Chain Management: Strategy and Design ECTS og Supply Chain Performance Management ECTS Optimization and Simulation NYT Simulation: Modelling and Analysis ECTS og Optimisation Methods ECTS Project Management: Dynamic Scheduling and Control NYT Project Management with Accounting Perspectives ECTS 10 Applied Modelling in Logistics NYT Production Planning and Inventory Control NYT Production Planning and Control ECTS og Inventory Control ECTS 10 Demand Management New structure perquisites courses: - Supply Chain Design and Management: integration of Supply Chain Management: Strategy and Design (taught previously in the 1st semester) and Supply Chain Performance Management (taught previously in the 2nd semester). Moreover, the course will also cover some topics contained in Global Sourcing Strategies, which is now removed. - Optimisation and Simulation: integration of Simulation: Modelling and Analysis and Optimisation Methods - Project Management: Dynamic Scheduling and Control: a modified version of Project Management with Accounting Perspectives; the course will be taught in the first semester instead of the second semester. New structure specialization courses: - Production Planning and Inventory Control: integration of Production Planning and Control (taught previously in the 1st semester) and Inventory Control (taught previously in the 2 nd semester) - Applied Modelling in Logistics: a new course accommodating case based teaching and can be seen as the majorly revised version of Research Methods in Logistics. It is given 10 ECTS due to the total expected workload of the students. The course is taught in the second semester instead of the first semester. Studienævnet godkendte den nye struktur.

15 g) Cand.merc.-linjer uden ændringer i strukturen Finance Information Management Innovation Management International Economic Consulting Side 1/17 Studienævnet godkendte, at der ikke er ændringer på ovenstående linjer. Der var dog følgende kommentarer til International Economic Consulting-linjen: Linjefaget Applied Economic Consulting (AEC) afvikles hovedsageligt i 1. del af semestret med udprøvning i maj/juni. Linjefaget International Economic Integration (IEI) afvikles og udprøves i 1. del af semestret. Da det er en tung arbejdsbyrde for de studerende i 1. del af semestret, kan det overvejes at ændre AEC til et 1 ECTS-fag og IEI til et ECTS og som hidtil udprøve AEC i sommertermingen og IEI i midterm. Dog skal følgevirkninger heraf overvejes, da IEI indgår som obligatorisk, erhvervsøkonomisk fag på cand.merc.(jur.). h) Cand.merc.aud. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Accounting information systems Skatteret I Skatteret II 1 0 Valgfag 20 Kandidatafhandling 3 0 Selskabsret Finansieringsret Revision I Revision II Revision III : Regnskab 2016: Regnskabsregulering NYT : Videregå. Regnskab 2016: Regnskabsteori NYT Insolvens-ret Regnskab og Videregående Regnskab sammenlægges til Regnskabsregulering 10 ECTS. Derudover oprettes faget Regnskabsteori ECTS. Denne løsning træder dog først i kraft fra optaget 2016, da det først er muligt at lærerdække faget fra foråret Begrundelse for, hvorfor øvrige scenarier med flere 10 ECTS fag ikke er mulige, er vedlagt. Studienævnet godkendte den nye struktur.

16 i) Cand.it. Side 16/17 Der er ikke pt. indkommet ønsker fra instituttet om ændringer i uddannelsens struktur. Punkt 7: Fagbeskrivelser HA-studiets 3. semester Forud for mødet var udsendt kursusbeskrivelser for HA-studiets kommende 3. semester: Kvalitativ metode; Makroøkonomi; Industriøkonomi og strategi; samt Forretningsudvikling med informationssystemer (IS). Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen for Makroøkonomi og var generelt meget positivt over for fagets eksamensform. Dog blev det bemærket, at det maksimale omfang af den økonomiske rapport bør fremgå af kursusbeskrivelsen efter samme model som anvendes vedrørende bachelorafhandlingen. Medlemmerne af studienævnet var enige heri. Det samme bør i øvrigt gælde for seminarvejledningen. Det blev påpeget, at der benyttes dansk litteratur i faget. I forhold til det tilsvarende fag på engelsk bør det sikres, at fagene reelt er ens på trods af, at der ikke benyttes samme litteratur. Studenterrepræsentanterne tilkendegav, at fagbeskrivelsen i Industriøkonomi og strategi burde fremvise en bedre integrering af de to fagområder. I fagbeskrivelsen er de to fagområder beskrevet hver for sig. Anders Grosen fra Institut for Økonomi oplyser, at de fagansvarlige sammen har arbejdet på fagbeskrivelsen, og at der reelt er tale om et integreret fag. Et flertal i studienævnet fandt, at det kunne være svært at udprøve de 2 fagområder ved en skriftlig eksamen på kun 3 timer, hvorfor studienævnet anbefaler, at varigheden af den skriftlige eksamen forøges. Fagbeskrivelsen blev godkendt, men der var i studienævnet stemning for, at faget evalueres, når det har været afviklet en gang. Fagbeskrivelsen for Kvalitativ metode blev godkendt. Studienævnt var generelt meget positive over for fagets indhold, men der blev fra studentersiden draget tvivl om den angivne litteratur var den mest hensigtsmæssige, da den har stort fokus på, hvad man ikke skal gøre og mindre fokus på, hvad man skal gøre. Fra studenterside blev det vedrørende forretningsudvikling med informationssystemer (IS) bl.a. tilkendegivet, at det af beskrivelsen af fagets indhold ikke tydeligt fremgår, at faget omfatter forretningsudvikling. Formanden foreslog, at studentersiden skriver et kort oplæg til fagansvarlige om, hvad de finder, kan forbedres i fagets indhold. Der var opbakning til dette forslag.

17 Punkt 8: Undervisningsevaluering på bachelor og kandidat for foråret 2014 og efteråret 2014 Forud for mødet var udsendt resultater for undervisningsevaluering på bachelor og kandidat for foråret 2014 og efteråret Side 17/17 Ved vurdering af undervisningens kvalitet har studienævnet fokuseret på spørgsmålet om det samlede udbytte af faget, hvor 2, er grænsen mellem et tilfredsstillende og utilfredsstillende udbytte. Ved et samlet udbytte under 2, tager formanden derfor kontakt til instituttet for at få en forklaring på det utilfredsstillende udbytte samt en beskrivelse af, hvad instituttet agter at gøre. Formanden oplyste, at det inden der tages kontakt til instituttet vurderes, hvorvidt svarprocenten for det pågældende fag er repræsentativ, hvilket som udgangspunkt vil være 20% og derover. I foråret 2014 havde faget Leadership et utilfredsstillende udbytte. Formanden henvender sig til instituttet med henblik på at få en forklaring på det lave udbytte. Faget vil i den nye struktur blive slået sammen med Organizational Change and Development. Demand Management, som fortsætter i uændret form i den nye struktur, har de seneste to år haft et udbytte under 2,, og i år ligger faget på 2,72. Formanden vil overveje, om instituttet skal kontaktes. Studienævnet drøftede kort, hvordan svarprocenten kan højnes. Punkt 9: Eventuelt Der blev fremsat et ønske om, at det i Flowlock fremgår hvor mange anslag, der er indskrevet. Formanden vil gå videre med ønsket. Formanden oplyste desuden, at følgende punkter kommer på dagsorden til det kommende møde: Dokumentation i form af lægeerklæringer i forbindelse med dispensationsansøgninger (på opfordring fra studenterrepræsentanterne) Studiemiljøundersøgelse - tilbagemeldinger på spørgsmål om feedback Erik Strøjer Madsen Formand Charlotte Bak Svendsen Referent

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Referat af konstituerende møde nr. 1 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Onsdag den 10. februar 2016, kl. 14:00 til 15:30. Sted: K101.

Referat af konstituerende møde nr. 1 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Onsdag den 10. februar 2016, kl. 14:00 til 15:30. Sted: K101. Referat af konstituerende møde nr. 1 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Onsdag den. februar 2016, kl. 14:00 til 1:30. Sted: K1 Dagsorden 1) Meddelelser Studienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 18. april 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi.

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Fredag den 15. april 2016, kl. 10:00 til 11:30. Sted: K101 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Godkendelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af møde nr. 17 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Torsdag den 4. december 2014, kl. 10:00 til 12:00.

AARHUS UNIVERSITET. Referat af møde nr. 17 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Torsdag den 4. december 2014, kl. 10:00 til 12:00. Referat af møde nr. 17 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Torsdag den 4. december 2014, kl. 10:00 til 12:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Status for kandidatstudieordninger 2015 3) Dispensationssag

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 8:15 til 9:45. Sted: K102. Dagsorden.

Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 8:15 til 9:45. Sted: K102. Dagsorden. Referat af møde nr. 2 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 8. marts 2016, kl. 8:15 til 9:45. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser Studienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte Bak Svendsen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 16. juni 2011 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Mandag d. 27. april, kl. 10:00 til 12:00. Sted: K102.

AARHUS UNIVERSITET. Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Mandag d. 27. april, kl. 10:00 til 12:00. Sted: K102. Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Mandag d. 27. april, kl. 10:00 til 12:00. Sted: K102 Dagsorden Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte Bak Svendsen 1) Meddelelser

Læs mere

Referat af møde nr. 6 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Studienævnet for Erhvervsøkonomi Dagsorden Meddelelser Studiestartsprøve på HA

Referat af møde nr. 6 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Studienævnet for Erhvervsøkonomi Dagsorden Meddelelser Studiestartsprøve på HA Referat af møde nr. 6 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Mandag den 14. december 2015, kl. 12:30 til 14:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser Studienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte Bak Svendsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Markedsorienteret Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

5) Undervisningsevaluering efteråret 2013 (bilag: rapport for bachelor og kandidat)

5) Undervisningsevaluering efteråret 2013 (bilag: rapport for bachelor og kandidat) Referat af møde nr. 12 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 28. februar 2014, kl. 12:00 til 14:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte Bak

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

2) Orientering om status for eksamenssnyd samt nedsættelse af udvalg, herunder diskussion om take home eksaminer og eksamenssnyd

2) Orientering om status for eksamenssnyd samt nedsættelse af udvalg, herunder diskussion om take home eksaminer og eksamenssnyd Referat af møde nr. 16 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 12:00 til 14:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte Bak

Læs mere

1) Meddelelser (bilag vedr. aflyste og oprettede valgfag på bachelor og på cand.merc. for foråret 2014)

1) Meddelelser (bilag vedr. aflyste og oprettede valgfag på bachelor og på cand.merc. for foråret 2014) Referat af møde nr. 11 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 3. december 2013, kl. 10:00 til 12:00. Sted: K101 Dagsorden 1) Meddelelser (bilag vedr. aflyste og oprettede valgfag på bachelor

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl på campus Kolding

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl på campus Kolding Dagsorden for møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 27. april 2017 kl. 10.00-15.30 på campus Kolding 1) 10.00 10.10 Godkendelse af referat fra møde den 31. marts 2017 2) 10.10 10.40 Opfølgning

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Torsdag den 25. april 2013 kl. 10.00-14.00 i lokale 1.20 Tilstede: Jesper Piihl, Inge Langhave, Elin B. Sørensen, Teit Lüthje, Josefine Munk

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi International Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Financial Controller... 3 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 4 Market Economists/Marketing

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 8. december 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 10. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 8. december 2017, kl. 10-12 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 24. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund,

Læs mere

KARAKTERER VIA ERHVERV

KARAKTERER VIA ERHVERV Multiplatform Storytelling and Production Aarhus Midtvejsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Førsteårsprøve 0 30 30 100% 0 30 30 100% 0 Andenårsprøve mundtlig 0 0 28 28 100% 28 9,75 Andenårsprøve skriftlig

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien er en del af kernen i Europa med byen Bruxelles som hovedstad, hvor også EU parlamentet er lokaliseret. Belgien er

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi.

Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Referat af møde nr. 3 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: mandag den 1. maj 2017, kl. 9:00 til 11:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Konvertering af

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Referat: Oeconrådsmøde - mandag den

Referat: Oeconrådsmøde - mandag den Referat: Oeconrådsmøde - mandag den 22.08.2016 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Hilde Referent: Louise 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet d. 21.06.2016 Referat fra mødet d. 21.06.2016

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Der indkaldes herved til møde nr. 7 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi.

Der indkaldes herved til møde nr. 7 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Der indkaldes herved til møde nr. 7 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Fredag den 14. oktober 2016, kl. 10:00 til 12:00. Sted: K101 Dagsorden 1) Meddelelser 2) Godkendelse af delegationsskrivelse

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9. Antal i alt. Laveste karakter.

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9. Antal i alt. Laveste karakter. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2012-30.09.2013 Side 1 af 9 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste karakter 25% Median 75% 90% 95% Højeste karakter Antropologi 0 0 0 2 11

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI I ODENSE 16. december 2010 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 7. december 2010 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser 2012 2013 Erhvervsakademiuddannelse 6843 5,9 13474 5,7 Datamatiker 330 8,6 438 6,2 2. modul 2. semester mundtlig 65 6,4 103 5,5 3. semester programmeringsdelen 61

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl i lokale D1.18.

Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl i lokale D1.18. Studienævnsmøde Fredag den 30. april 2013 kl. 10.30 i lokale D1.18. Deltagere: Peder Madsen Anders Bordum Ulrik Wagner Jesper Køks Andersen Daniel Trudsholm Sentow Anita Justesen Jensen Jette Risom Nina

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Referat af møde nr. 13 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Fredag den 28. marts 2014, kl. 10:00 til 12:00.

AARHUS UNIVERSITET. Referat af møde nr. 13 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Fredag den 28. marts 2014, kl. 10:00 til 12:00. Referat af møde nr. 13 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Fredag den 28. marts 2014, kl. 10:00 til 12:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte Bak

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 7. februar 2017 kl i lokale 098 Odense

Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 7. februar 2017 kl i lokale 098 Odense Referat fra møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Torsdag den 7. februar 2017 kl. 12.00-15.30 i lokale 098 Odense Tilstede: Anna Lund Jepsen, Knud Sinding, Ole B. Olesen, Kristian Philipsen, Nils Karl

Læs mere

Der indkaldes herved til møde nr. 6 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 13. september 2016, kl. 14:00 til 16:00.

Der indkaldes herved til møde nr. 6 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 13. september 2016, kl. 14:00 til 16:00. Der indkaldes herved til møde nr. 6 i Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 13. september 2016, kl. 14:00 til 16:00. Sted: K102 Dagsorden 1) Meddelelser Studienævnet for Erhvervsøkonomi

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Torsdag, den 3. april 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, lokale 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008

Referat af møde i. Studienævn for Jura den 28. august 2008 Referat af møde i STUDIENÆVN FOR JURA 2. september 2008 Studienævn for Jura den 28. august 2008 Tilstede: Nina Dietz Legind, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Per Nilsén, Kent Raun Moritzen, Regitze

Læs mere

2) Forslag til ændringer i optagelseskrav til cand.merc. (bilag vedlagt)

2) Forslag til ændringer i optagelseskrav til cand.merc. (bilag vedlagt) Referat af møde nr. 10 i Studienævnet for Erhvervsøkonomi. Tid: Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 9:00 til 11:00 Sted: K101 Dagsorden 1) Meddelelser (bilag vedlagt) Studienævnet for Erhvervsøkonomi Charlotte

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj HD 1.del HD 1.del på 1 år Erhvervsøkonomi (15 ECTS) Dataanalyse (5 ECTS) Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Erhvervsøk. metode (5 ECTS) (5 ECTS) (5 ECTS) Afsluttende Proj. (10 ECTS) 1.semester

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 10:00-14:00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense ***** 1) Godkendelse af referat a) Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet

NOTAT. Modtager(e): Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Modtager(e): NOTAT Angående: Indstilling vedr. optagelse på kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet Dato: 10.09.2009 Ref: saa Side 1/7 Udgangspunktet for nedenstående er indstillingen fra PADS styregruppen

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Referat for Studienævnsmøde nr. 16/2 for Datalogi og Informatik Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 13.00 15.00 i lokale 43-2.38

Referat for Studienævnsmøde nr. 16/2 for Datalogi og Informatik Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 13.00 15.00 i lokale 43-2.38 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik 21. februar 2016 Referat for Studienævnsmøde nr. 16/2 for Datalogi og Informatik Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 13.00 15.00 i lokale 43-2.38

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00

Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 Referat af Studienævnsmøde Onsdag 17. september 2014 kl. 10.00 Deltagere: Peder Madsen Rene Nejst Mouritzen Nicole Scott Brown Pia Stampe Kenneth Schultz Hanne Larsen Afbud: Steen Scheuer Jette Risom Niels

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere