SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid"

Transkript

1 SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

2 Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord Fakta om supplerende dagpenge: Rådighed og supplerende dagpenge Frigørelsesattest Frist på 5 uger! Forlængelse eller genansættelse Tilbagekaldelse eller ændring af frigørelsesattest Hvis du ikke er omfattet af opsigelsesvarsel Uden for normal arbejdstid og bijob G-dage ved løs ansættelse Hvad kan du få i supplerende dagpenge?... 5 Eksempel - fuldtidsforsikret... 5 Eksempel - deltidsforsikret Ukontrollabelt arbejde (omregningssats) Undervisningsarbejde A-skat Mindsteudbetalingsreglen Supplerende dagpenge i max 30 uger Turnusarbejde Hold øje med de 30 uger Dagpengekortet Sygdom / barsel Ferie Helligdage Når de 30 uger er opbrugt Dagpengesatsen efter deltidsarbejde Genoptjening af ny 30 ugers periode Løntilskudsjob... 8 Spørg a-kassen... 8

3 Supplerende dagpenge side 2 1. Forord Hvis du får arbejde på nedsat tid, har du under visse betingelser mulighed for at få supplerende dagpenge fra a- kassen i en tidsbegrænset periode. Du skal dog være tilmeldt Jobcenteret og være berettiget til dagpenge som ledig. I pjecen her kan du læse mere om reglerne for supplerende dagpenge. 1.1 Fakta om supplerende dagpenge: Supplerende dagpenge kan gives i en periode på max 30 uger inden for to år. Alle uger, hvor man både har arbejdstimer og får dagpenge, tæller med i de 30 uger. Tidsbegrænsningen på 30 uger gælder alle der modtager supplerende dagpenge, uanset om man er fastansat med opsigelsesvarsel og frigørelsesattest, eller om man har løst arbejde, er tilkaldevikar eller ansat gennem et vikarbureau. Og uanset om man er deltidseller fuldtidsforsikret i a-kassen. Man skal være aktivt jobsøgende og i øvrigt stå til rådighed på fuld tid. Man skal stå til rådighed for formidlet fuldtidsarbejde med dags varsel. Det betyder, at man skal kunne fratræde sit deltidsjob med dags varsel. Er man ansat med opsigelsesvarsel, kan man kun få supplerende dagpenge hvis arbejdsgiveren underskriver en såkaldt frigørelsesattest. Når de 30 uger med supplerende dagpenge er opbrugt, mister man retten til supplerende dagpenge. Man kan herefter vælge at fortsætte sit arbejde uden supplerende dagpenge, eller man kan uden at få karantæne sige sit arbejde op, hvis man tidligst fratræder samtidig med udbetalingen af den 30. uge. Når perioden med ret til supplerende dagpenge er udløbet, kan man påbegynde optjening af ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge. På grund af mindsteudbetalingsreglen kan supplerende dagpenge kun udbetales i uger, hvor der er mindst 7,4 ledige timer. Har du mere end 29,6 timers arbejde i løbet af en uge, kan du derfor ikke få supplerende dagpenge. For deltidsforsikrede er mindsteudbetalingen på 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før ledigheden. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du er i tvivl eller har konkrete spørgsmål i forbindelse med arbejde på nedsat tid og supplerende dagpenge, er du velkommen til at kontakte os på eller se mere på

4 Supplerende dagpenge side 3 2. Rådighed og supplerende dagpenge Når du får udbetalt supplerende dagpenge, er du også ledig. Som ledig har du pligt til at være arbejdssøgende til lønarbejde på fuld tid, og med dags varsel kunne overtage andet arbejde med flere timer. Hvis du har kvalifikationer/kompetencer inden for et område med gode jobmuligheder, vil du blive pålagt at søge arbejde på dette område. Når du bliver indkaldt til en samtale i Jobcenteret eller i a-kassen, skal du også kunne møde op med dags varsel i princippet uanset, om du fx er på arbejde den pågældende dag. At stå til rådighed betyder, at du selv skal gøre, hvad du kan, for at komme ud af ledigheden. Du står til rådighed, når du: er tilmeldt Jobcenteret og har et aktivt CV på er aktivt jobsøgende som fuldtidsforsikret søger arbejde på fuld tid (37 timer om ugen), som deltidsforsikret søger arbejde med et timetal på til og med 6 timer pr. dag - som beregnet i gennemsnit over en 4-ugers periode har en varighed på 30 timer pr. uge. er klar til at overtage fuldtidsarbejde med dags varsel. en gang om dagen er orienteret om indholdet i din daglige post. løbende orienterer Jobcenteret om dine ferieplaner og andre forhold af betydning for om du er til rådighed for formidling af arbejde og afgivelse af tilbud møder frem til de samtaler a-kassen indkalder dig til (a-kassen skal indkalde til rådighedssamtaler mindst hver 3. måned). Hvis Jobcenteret eller a-kassen formidler dig arbejde med flere timer end deltidsarbejdet, og du afslår at tage imod det, mister du retten til dagpenge. 3. Frigørelsesattest Du står ikke til rådighed, hvis du er ansat med et opsigelsesvarsel. Derfor skal a-kassen have en frigørelsesattest fra dig, hvor arbejdsgiveren giver afkald på opsigelsesvarsel fra din side. Det betyder, at du fra dag til dag kan stoppe dit deltidsarbejde, hvis du få tilbudt et arbejde med flere timer. Frigørelsesattesten er en særlig blanket, du kan printe, eller få udleveret fra a-kassen eller Jobcenteret. Kravet om frigørelsesattest gælder uanset hvornår på ugen eller døgnet du arbejder. Arbejdsgiverens afkald på opsigelsesvarslet kan også ske ved en tilføjelse i ansættelseskontrakten. Når du har frigørelsesattesten, kan du med dags varsel overtage arbejde med et højere timetal. Det er ligegyldigt, om der er tale om et arbejde du selv finder, eller et du får formidlet via Jobcenteret eller a-kassen. Arbejdsgiveren, derimod, kan fortsat kun opsige dig eller eventuelt sætte dig yderligere ned i tid med det varsel, du har krav på.

5 Supplerende dagpenge side Frist på 5 uger! A-kassen skal have modtaget frigørelsesattesten senest 5 uger efter, du er ansat eller en kopi af din ansættelseskontrakt, hvor frigørelsesmuligheden fremgår. Frigørelsesattesten skal være underskrevet og dateret af din arbejdsgiver. Får vi den senere, må vi først begynde at udbetale dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten (eller kontrakten med frigørelsesmulighed). Du bør ikke begynde et arbejde på nedsat tid, før frigørelsesattesten er underskrevet af arbejdsgiveren og sendt til a-kassen. Du skal dog altid sende a-kassen en kopi af din ansættelsesaftale. 3.2 Forlængelse eller genansættelse Hvis arbejdsforholdet forlænges eller du senere bliver genansat i samme job, skal du sørge for at få en ny frigørelsesattest. 3.3 Tilbagekaldelse eller ændring af frigørelsesattest Arbejdsgiveren kan tilbagekalde frigørelsesattesten. Hvis han gør det, skal du straks kontakte a- kassen, så du kan få at vide, hvad du skal gøre. Det samme er tilfældet, hvis din arbejdsgiver ønsker at ændre i dit ansættelsesforhold. 4. Hvis du ikke er omfattet af opsigelsesvarsel Hvis du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal du også sende en kopi af din ansættelsesaftale til a-kassen. Hvis du har underskrevet en tilknytningsaftale med et vikarbureau, skal a-kassen have kopi af aftalen. Du vil typisk modtage en skriftlig aftale hver gang, du bliver sendt ud til en virksomhed via vikarbureauet. A-kassen skal have aftalen for hvert ansættelsesforhold, til vurdering af om du kan få supplerende dagpenge. Du kan være omfattet af opsigelsesvarsel (se afsnittet Frigørelsesattest). 5. Uden for normal arbejdstid og bijob Kravet om frigørelsesattest gælder uanset hvornår på ugen eller døgnet du arbejder - hvis du i jobbet er bundet af et opsigelsesvarsel. Det gælder også, hvis du fx arbejder som aftenskoleunderviser, kirkesanger, vicevært. Men hvis du over for a-kassen kan dokumentere, at du selv frit kan placere din arbejdstid, så du selv kan bestemme om du vil arbejde dag, aften eller weekend, så arbejdet ikke er til hinder for, at du kan overtage eller have andet arbejde, behøver du ikke en frigørelsesattest. Når du frit kan placere din arbejdstid, kan du risikere, at dit arbejde bliver betragtet som ukontrollabelt. Det vil sige, at din arbejdsgiver ikke kan kontrollere din arbejdstid. Det kan få stor betydning for dine dagpenge. Kontakt a-kassen inden du begynder arbejdet. Hvis du arbejder på nedsat tid som fx fritidsunderviser eller kirkesanger, kan du som udgangspunkt ikke frit placere din arbejdstid. Du skal derfor have en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver, hvis du søger supplerende dagpenge. Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du behøver en frigørelsesattest.

6 Supplerende dagpenge side 5 6. G-dage ved løs ansættelse Hvis du arbejder som tilkaldevikar uden opsigelsesvarsel, har du kun en løs tilknytning til arbejdsgiver, og du skal derfor ikke bruge en frigørelsesattest. Men du skal være opmærksom på reglerne om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage). Når du arbejder som vikar (tilkaldevikar, løsarbejder, dag til dag ansat mv.), uden aftale om, hvornår og hvor meget du skal arbejde, anses ansættelsen for ophørt hver dag ved arbejdstids ophør. Her skal arbejdsgiveren betale den lovpligtige dagpengegodtgørelse til dig for 1., 2 og 3. ledighedsdag, hvis du har ledighed ind imellem arbejdsdagene. G-dage udløses hver gang, du inden for de sidste 4 uger har arbejdet sammenlagt 74 timer eller derover for den samme arbejdsgiver. G-dags-betalingen afhænger af din ledighed på dagen, set i forhold til 7,4 timer. Er du fuldt ledig, eller ledig i mere end 4 timer, skal der betales for en hel G-dag (kr. 801 i 2013). Hvis din ledighed på dagen er på 4 timer eller mindre, skal der betales for ½ G-dag (kr. 401 i 2013). Arbejdsgiveren skal højst betale i alt 16 G-dage pr. kalenderår pr. ansat. G-dagene skal udbetales senest ved virksomhedens 2. lønudbetaling efter arbejdsophøret. Hvis du har problemer med at få udbetalt G-dagene, bistår a-kassen dig gerne med at få udbetalt pengene, og samtidig kan vi lægge pengene ud, så du holdes skadesløs. Hvis du får en fast ansættelsesaftale, hvor din arbejdstid på forhånd er fastlagt, skal arbejdsgiveren først betale G-dage når arbejdet ophører. Her skal du særligt være opmærksom på opsigelsesvarsel og kravet om en frigørelsesattest. 7. Hvad kan du få i supplerende dagpenge? Det mindste du kan få udbetalt er 7,4 timer, det kaldes mindsteudbetalingsreglen. Supplerende dagpenge udbetales med samme sats, som du ellers ville få udbetalt som fuldtidsledig. Eksempel - fuldtidsforsikret Du arbejder 25 timer om ugen. Du skal derfor have udbetalt supplerende dagpenge for 12 timer (37 25). Er din dagpengesats på 801 kroner, vil de supplerende dagpenge udgøre: 801 x 5 dage x (37 25 = 12) = kr. 37 Eksempel - deltidsforsikret Du arbejder 15 timer om ugen. Før du blev ledig og fik beregnet din dagpengesats, var din ugentlige arbejdstid på 25 timer. Du skal derfor have udbetalt supplerende dagpenge for 10 timer (25 15). Er din dagpengesats på 534 kroner, vil de supplerende dagpenge udgøre: 534 x 5 dage x (25 15 = 10) = kr Ukontrollabelt arbejde (omregningssats) Har du et arbejde, hvor arbejdstiden ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres ved arbejdsgiverens registreringer, skal din løn omregnes til timer ved hjælp af en omregningssats. I 2013 er omregningssatsen kr. 213,19. For hver gang du tjener kr. 213,19, anses du for at have arbejdet 1 time. Hvis de omregnede timer er større end dit eget oplyste timeforbrug, skal de omregnede timer bruges ved fradrag i dagpengene. Kontakt altid a-kassen, hvis du er i tvivl om din arbejdstid er kontrollabel.

7 Supplerende dagpenge side Undervisningsarbejde Ved de fleste former for undervisningsarbejde bliver du aflønnet for forberedelsestid, pauser og evt. møder. Det betyder, at der skal fradrages for flere timer, end de faktiske undervisningstimer. Alt efter hvilken overenskomst/regelsæt du er ansat under, skal dine undervisningstimer ganges med den omregningsfaktor der er aftalt på området. A-kassen omregner herefter timerne med den aktuelle omregningsfaktor. Hvis der ikke er en omregningsfaktor på området, skal a-kassen omregne din indtægt til timer med omregningssatsen se afsnittet Ukontrollabelt arbejde. 8. A-skat Når du får udbetalt supplerende dagpenge, bruger a-kassen kun et forholdsmæssigt skattefradrag i forhold til de ledige timer. Det betyder, at vi ved f.eks. 20 timers arbejde kun bruger det, der svarer til 17 timer (for fuldtidsforsikrede). Hvis din arbejdsgiver kan anvende hele dit skattefradrag, skal du give os besked hurtigst muligt, da vi så kun skal anvende din trækprocent. 9. Mindsteudbetalingsreglen I løbet af en uge skal der mindst være 7,4 timers dagpenge til udbetaling. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret kan du få supplerende dagpenge, hvis du arbejder i 29,6 timer om ugen eller derunder. Arbejder du mere end de 29,6 timer, kan du ikke få supplerende dagpenge for resten af ugen, fordi der mindst skal udbetales for 7,4 timer om ugen. Som deltidsforsikret kan du få supplerende dagpenge, hvis din arbejdstid nedsættes med mindst 1/5 i forhold til den gennemsnitlige, ugentlige arbejdstid, du fik beregnet, da a-kassen beregnede din dagpengesats. Arbejder du mere end 4/5 af dit gennemsnitlige ugentlige timetal, kan du ikke få supplerende dagpenge i den uge, fordi der mindst skal udbetales for 1/5 af timetallet. Det er ikke kun arbejdstimer, der tæller med. Fx har også ferie, sygdom eller andre fradrag i ugen betydning for mindsteudbetalingsreglen. 10. Supplerende dagpenge i max 30 uger Du kan maksimalt få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger (2 år). Tidsbegrænsningen på 30 uger gælder alle der modtager supplerende dagpenge, uanset om man er fastansat med opsigelsesvarsel og frigørelsesattest, eller om man har løst arbejde, er tilkaldevikar eller ansat gennem et vikarbureau. Og uanset om man er deltids- eller fuldtidsforsikret i a-kassen. 30 ugers reglen kan sammenlignes med et klippekort. Hver gang du i en uge får supplerende dagpenge, bruger du et klip. Hvis du i løbet af 104 uger har brugt 30 klip, ophører retten til supplerende dagpenge. Alle uger, hvor man både har arbejdstimer og får dagpenge, tæller med i de 30 uger. Det er kun uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der tæller med i de 30 uger. Uger hvor du arbejder så mange timer, at du ikke kan få supplerende dagpenge, tæller således ikke med; med mindre du arbejder i turnus eller efter vagtplan Turnusarbejde Er du ansat i en turnus- eller vagtordning gælder der andre regler for optælling af de 30 uger. Ved turnusarbejde tæller alle uger nemlig med i optællingen af de 30 uger, uanset om der udbetales supplerende dagpenge eller ej. Er arbejdstiden fx fordelt med 37 timers arbejde hver anden uge, og ingen arbejdstimer i de mellemliggende uger, medregnes alle uger. Der er dog den undtagel-

8 Supplerende dagpenge side 7 se, at uger, hvor du på grund af ferie, sygdom eller merarbejde ikke får udbetalt supplerende dagpenge, ikke tæller med. 11. Hold øje med de 30 uger A-kassen kontakter dig ca. 3 måneder før du har opbrugt din ret til supplerende dagpenge. Så har du tid til at overveje hvad du vil gøre, når din ret til supplerende dagpenge ophører. Men det er en god idé også selv at holde øje med, hvor mange uger du har modtaget supplerende dagpenge. 12. Dagpengekortet Alle faktiske arbejdstimer og løntimer herunder overarbejde, mertimer og afspadseringstimer skal skrives på dagpengekortet ud for præcis den eller de dage, du har udført arbejdet. Dette gælder også, hvis du har arbejdet om aftenen, i weekenden og på helligdage. Hvis du arbejder på nedsat tid og fx får en fast månedsløn, vil du i nogle situationer få løn for timer, hvor du ikke arbejder. Dette gælder typisk helligdage eller særlige fridage. Disse løntimer skal også skrives på dagpengekortet. Er du ansat uden opsigelsesvarsel - og uden frigørelsesattest - skal du notere tilkaldevikar, løse vikartimer eller lignende. A-kassen skal have en kopi af ansættelsesaftalen. På dagpengekortet skal du oplyse om alle fraværsdage, hvor du på grund af sygdom, barsel, barns 1. sygedag, kursus eller andre forhold ikke har kunnet arbejde. 13. Sygdom / barsel Bliver du syg - eller skal du på barsel - kan du ikke få udbetalt (supplerende) dagpenge fra a- kassen. I stedet kan der søges om supplerende syge-/barselsdagpenge fra kommunen. Udover besked til din arbejdsgiver, skal du logge på "Min side" på jobnet.dk og melde dig syg. Eller du kan ringe til dit Jobcenter og sygemelde dig. Når det på Jobnet er registreret, at du er syg, får a-kassen automatisk besked. Vi sender så besked til din kommune, at du skal have (supplerende) sygedagpenge. Samtidig stopper vi udbetalingen af dagpenge fra den første sygedag. Dage med sygdom eller barsel skal oplyses på dagpengekortet. Får du løn under fraværet, skal løntimerne samtidig oplyses. 14. Ferie Feriedage skal oplyses på dagpengekortet. Husk, at du senest 14 dage før feriens start skal give Jobcenteret besked om din ferie. Det gør du ved at logge på "Min side" på jobnet.dk og registrere din ferie. Har du optjent feriedagpenge fra a-kassen, og ønsker at få dem udbetalt, skal du udfylde ansøgning om feriedagpenge ved at logge på a-kassens TastSelv på

9 Supplerende dagpenge side Helligdage Ved helligdage, der falder på hverdage, kan du modtage supplerende dagpenge. På dagpengekortet skal du også på helligdage oplyse om det antal timer du får løn for. Også selv om du ikke var på arbejde på helligdagen. 16. Når de 30 uger er opbrugt Når din ret til supplerende dagpenge udløber pga. 30-ugers reglen, kan du vælge at sige arbejdet op og dermed blive helt ledig. Du vil ikke blive pålagt 3 ugers effektiv karantæne for selvforskyldt ledighed, hvis du opsiger dit deltidsarbejde i forbindelse med, at du mister retten til supplerende dagpenge. Du må dog tidligst fratræde din stilling, når du har fået udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger. Du kan også vælge at fortsætte med dit deltidsarbejde uden at få supplerende dagpenge. Du har 6 måneders fortrydelsesret. Det vil sige, at du inden 26 uger efter de 30 uger med supplerende dagpenge kan opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne. Bemærk, at fratræden skal ske inden den 26. uge. Efter 26 uger vil selvopsigelse af deltidsarbejdet ikke kunne begrundes i bortfald af retten til supplerende dagpenge, og du vil derfor blive pålagt 3 ugers effektiv karantæne. 17. Dagpengesatsen efter deltidsarbejde Ved eventuel fuld ledighed i direkte forlængelse af en periode med supplerende dagpenge, får du udbetalt dagpenge med din sædvanlige sats. Hvis du derimod bliver ledig efter en periode med deltidsarbejde uden supplerende dagpenge, vil du få beregnet dagpengesats efter de almindelige regler for beregning af dagpengesats. Kontakt evt. a-kassen for yderligere oplysninger. 18. Genoptjening af ny 30 ugers periode Du optjener ret til en ny 30-ugers periode med supplerende dagpenge, når du: 1. Fuldtidsforsikret: indenfor 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 130 løntimer i hver af 6 månedsudbetalinger i SKATs indkomstregister, eller mere end 30 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 60 løntimer i hver af dages indberetninger. 2. Deltidsforsikret: inden for 12 sammenhængende måneder i SKATs indkomstregister har fået indberettet et antal løntimer som mindst svarer til din gennemsnitlige arbejdstid før du blev ledig, i hver af 6 månedsindberetninger, i hver af 26 ugeindberetninger eller mere eller i hver af dages-indberetninger. Arbejde med løntilskud (fx jobtræning) kan ikke bruges til genoptjening af en ny periode med ret til supplerende dagpenge. 19. Løntilskudsjob Ved ansættelse i løntilskudsjob hos det offentlige er der ikke ret til supplerende dagpenge. Ved ansættelse på nedsat tid hos en privat arbejdsgiver er der ret til supplerende dagpenge efter de almindelige regler husk frigørelsesattesten. Spørg a-kassen Hvis der er noget, du er i tvivl om i forbindelse med supplerende dagpenge, bør du ikke tøve med at kontakte a-kassen.

10 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Hovedkontor og A-kasse Postboks 925 Paghs Gård Overstræde 2B DK-5100 Odense C Tlf.: Fax: Regionskontorer: København Snorresgade 15 DK-2300 Kbh. S Tlf.: Fax: Aarhus Dalgas Avenue 50 B DK-8000 Aarhus C Tlf.: /13 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Arbejdsløshedskassen for alle lønmodtagere i Danmark

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere