Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktions og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Instruktions og vedigehodesesvejedning S/N Ethjusvibrationstrome Kataog-nr /2006

2

3 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner. BOMAG's store erfaring samt de mest moderne produktions- og kontrometoder, f.eks. evetids-tests af ae vigtige dee og høje kvaitetskrav, garanterer den størstmuige tiforadeighed af Deres maskine. Brugen af denne vejedning etterbekendtskabet med maskinen. undgårfej p.g.a. ufagig betjening. En hensyntagen ti vedigehodesesvejedningen øgertiforadeigheden ved anvendese på byggepadser, øgermaskinens evetid, formindskerreparationsomkostningerne og funktionsforstyrreser. BOMAG bærer ikke ansvaret for maskinens funktion ved ekstrem behanding, som ikke svarer ti norma brug, ved andre formå, som ikke er nævnt i vejedningen. Benyt kun BOMAG-reservedee for Deres egen sikkerheds skyd. Som føge af den tekniske udviking forbehoder vi os ret ti, at foretage ændringer uden forvarse. Denne betjenings- og vedigehodesesvejedning kan også fås på andre sprog. Desuden kan de få et reservedeskataog tisendt af Deres BOMAG-forhander, ved at angive maskinens serienummer. Af Deres BOMAG-forhander kan De desuden få informationer om den rigtige brug af vores maskiner ved jord- og asfatbebyggese. Garantibetingeserne i BOMAG's generee forretningsbetingeser tiføjes eer ændres ikke af de foregående og efterføgende henvisninger. Vi ønsker Dem god fornøjese med Deres BOMAG - maskine. BOMAG GmbH PrintedinGermany Copyright by BOMAG De har ikke krav på garanti i tifæde af Forkert betjening, mangende vedigehodese og forkert brændstof. Bemærk venigst! Denne vejedning er skrevet ti forbrugeren og servicemanden på byggepadsen. Maskinen må ikke betjenes uden instruktion og kun under hensyntagen ti denne vejedning. Der ska tages hensyn ti sikkerhedsbestemmeserne. Tag igeedes hensyn ti forhodsregerne fra det ovpigtige uykkesforsikringsseskab vedr. sikkerhedsreger for brug af vejtromer og jordkomprimeringsmaskiner samt de pågædende forskrifter for uykkesforebyggese. BOMAG 3

4 Forord Vær venig og udfyd... Maskinetype (biede 1)... Serienummer (biede 1 og 2)... Motortype (biede 3)... Motornummer (biede 3) i Henvisning Ovenstående data ska supperes samtidig med udeveringsprotokoen. Når De overtager maskinen, biver De af vores organisation, sat ind i betjening og vedigehodese af maskinen. Læg her speciet mærke ti henvisninger om sikkerhed og fare! Biede 1 Biede 2 Biede 3 4 BOMAG

5 Indhodsfortegnese Tekniske Data 7 Sikkerhedsbestemmeser 11 Betjening Generee henvisninger Kontroer før idriftsættese Motor startes Forkert motorstart Førestangen indsties Maskinen køres Maskinen køres med sikkerhedsbøje for bakning Vibration tændes hhv. sukkes Tyngdekraftoverrisingen tændes hhv. sukkes Motor standses Påæsning og transport 23 Vedigehodese Generee henvisninger ti vedigehodese Brændstof Brændstof og kapaciteter Tikørsesforskrift Vedigehodesestabe Maskine/motor renses Luftfiter renses Motoroiestand kontroeres Brændstofforråd kontroeres Vandforrådet kontroeres Køeribberne og køeuftindsugningsåbningerne renses Gearkasseoiestand kontroeres Fad fjeder i gearkasse renses, smøres Motoroie, udskiftes Tændrør renses, kontroeres Fiter for bundfad renses Gummibuffer kontroeres Kierem vibration kontroeres Drivkæden kontroeres, smøres Kierem/kæde spændes, udskiftes Luftfiter udskiftes Ventispierum kontroeres, indsties Brændstofsi renses Gearkasseoie udskiftes Overrisingsanordning, vedigehodese ved fare for frost Afskraber justeres 46 BOMAG 5

6 Indhodsfortegnese 4.27 Tispændingsmomenter for skruer med metrisk regueringsgevind Motorkonservering 47 Afhjæpning i tifæde af fej Generee henvisninger Motor fej 51 6 BOMAG

7 1 Tekniske Data BOMAG 7

8 Tekniske Data Biede 4 Måimm B C 1 C 2 D H L O 1 O 2 S W * Vægte Egenvægt kg 151 Driftsvægt (CECE) kg 161 Statisk ineær beastning kg/cm 2,9 Dimensioner Arbejdsbredde mm 560 Afvigese se skitsen Køreegenskaber Kørehastighed fremad/tibage Kørehastighed med vibration fremad/tibage km/h 0-1,6 km/h 0-1,1 Maks. stigeevne (afhængig af jordbunden) uden/med vibration % 25/20 8 BOMAG

9 Tekniske Data * Drivmekanisme Motorproducent/type Honda GX 120 K1 Køing Luft Arbejdstakt 4 Anta cyindre 1 Ydese ISO 9249 kw (PS) 2,9 (4) Nominet omdrejningsta 1/min 2750 Brændstof benzin Driftsart mekanisk Startermekanisme håndstarter Vibrationssystem Driftsart mekanisk Frekvens Hz 77 Ampitude mm 0,5 Centrifugakraft kn 10,1 Tankindhod Brændstoftank 2,5 Overrisingsanæg Overrisingstype tyngdekraft Vandtankindhod 16 * Tekniske ændringer forbehodes BOMAG 9

10 Tekniske Data De føgende anførte støj- og vibrationsangiveser iføge - EF-maskindirektivet som affattet i 98/37/EF) og - støjdirektiv 2000/14/EF, støjbeskyttesesdirektiv 2003/10/EF - vibrationsdirektiv 2002/44/EF er bevet konstateret ved de maskintypiske driftstistande og under anvendese af harmoniserede standarder. Når køretøjet bruges erhvervsmæssigt kan det, at efter de herskende driftsbetingeser, resutere i værdier, der afviger herfra. Støjangivese for ydtryksniveauet på førerpadsen på L pa = 88 db(a), konstateret iht. ISO og EN 500 Garanteret ydeffektniveau: L WA = 101 db(a), konstateret iht. ISO 3744 og EN 500! Fare Tab af hørese! Tag personigt beskyttesesudstyr (høreværn) på før igangsætning. Vibrationsangivese Hånd-arm-vibration: Vektorsum af de tre ortogonae retningers vægtede effektive acceeration. Vibrationens vægtede totaværdi a hw =5m/sec 2 konstateret på skærver iht. ISO 5349 og EN 500! Bemærk Iagttag den dagige vibrationsbeastning (arbejdsbeskyttese iht. 2002/44/EF). 10 BOMAG

11 2 Sikkerhedsbestemmeser BOMAG 11

12 Sikkerhedsbestemmeser Generet Denne BOMAG-maskine er bygget efter de nyeste gædende forskrifter og tekniske reger. Aigeve kan denne maskine være farig for både personer og sager hvis: den ikke benyttes iføge bestemmeserne den ikke betjenes af uddannet personae den usagkyndigt forandres eer bygges om der ikke tages hensyn ti sikkerhedshenvisningerne Derfor ska enhver person, der har med betjening, vedigehodese og reparation at gøre, æse og føge sikkerhedsbestemmeserne. Om nødvendigt ska forbrugeren skrive under på dette. Desuden gæder naturigvis: speciee forskrifter for uykkesforebyggese generee anerkendte sikkerhedstekniske og trafikae reger andsspecifikke bestemmeser Anvendese, der er i overensstemmese med maskinens bestemmese Denne maskine må kun anvendes ti: Komprimering af ae sags jordbunde Udbedring af ae sags jordbunde Vejbefæstigese Arbejder i grøfter (grøftetromer) Underag og komprimering af vejrabatter Komprimering af bituminøst materiae (vejbeægninger) Maskinen må kun tages i drift med funktionsdygtigt sikkerhedsudstyr. Lad maskinen kontroere en gang om året af en fagmand. Bestemmeserne overhodes ikke ved brug Det kan dog være farigt, hvis maskinen betjenes af ikke uddannet personae eer hvis den bruges ti arbejde den ikke er beregnet ti. Hvem må betjene maskinen? Kun uddannede, skoede personer over 18 år, som har fået nøje instruktioner, må køre og betjene maskinen. Kompetencen ved betjeningen ska nøje fastægges og overhodes. Vedigehodese og reparation kræver speciaviden og må kun udføres af uddannede fagfok. Ombygninger og ændringer på maskinen Egenmægtige ændringer på maskinen er ikke tiadt af sikkerhedsmæssige grunde. De originae reservedee og tibehør er speciet konciperet ti maskinen. Vi gør udtrykkeigt opmærksom på, at vi ikke godkender reservedee og speciaudstyr, som vi ikke har everet. Monteringen og/eer anvendesen af sådanne produkter kan også nedsætte den aktive og/eer passive køresikkerhed. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, som opstår ved brug af ikke originae reservedee eer speciaudstyr. Sikkerhedshenvisninger i instruktionsog vedigehodesesvejedningen:! Fare Dette kendetegn henviser ti muig fare for personer.! Bemærk Dette kendetegn henviser ti muig fare for maskinen eer dee på maskinen. i Henvisning Dette kendetegn giver tekniske informationer om en optima rentabe brug af maskinen. Sikkerhedsmærkat på maskinen Sikkerhedsmærkaterne ska kunne æses og overhodes. Beskadigede og uæseige sikkerhedsmærkater ska fornys. 12 BOMAG

13 Sikkerhedsbestemmeser Læsning af maskinen Der må kun benyttes bæredygtige og sikkert stående aderamper. Rampehædningen ska være mindre end maskinens stigeevne. Maskinen sikres mod at væte eer rutsje ned. Der er ivsfare for personer, hvis de træder ind under hængende ast eer står under hængende ast Maskinen sikres på transportvogne mod at rue ned, rutsje rundt eer væte. Start af maskinen Før starten Man gør sig bekendt med maskinens udstyr, betjenings- og styreeementer og virkemåde samt med arbejdsområdet. Personigt beskyttesesudstyr (beskytteseshjem, sikkerhedssko etc.) benyttes. Før start, kontroeres det, om: Maskinen udviser påfadende manger Ae beskyttesesanordninger er faste på deres pads Betjeningseementerne fungerer Maskinen er fri for oieret og et antændeigt materiae Ae håndtag, trin og patformer er fri for fedt, oie, brændstof, snavs, sne og is. Maskinen må ikke startes med defekte styreorganer. Der må ikke medtages nogen øse genstande, hhv. ska de befæstiges på maskinen. Benyt kun de maskiner, hvor vedigehodesesarbejderne regemæssigt gennemføres. Start i ukkede rum Udstødningsgas er ivsfarig! Hvis der startes i tiukkede rum ska der sørges for tistrækkeig uduftning! Maskinen køres Personer i farezonen Før arbejdet begyndes, også efter korte afbrydeser og især ved bagæns kørse, ska det kontroeres, om der befinder sig personer eer hindringer i farezonen. Om nødvendigt gives et tegn ti advarse. Stop straks arbejdet, hvis personerne ikke forader farezonen på trods af advarsen. Kørse Maskinen må ikke bruges ti persontransport. Skift kun kørsesretning når maskinen står stie. Når kørsen startes og suttes bevæges kørearmen angsomt. Maskinen ska føres såedes, at hænderne ikke sår imod faste genstande, fare for kvæstese! Hod afstand fra kanter og skrænter. Ved usædvanige yde og røgudviking standses, årsagen konstateres, og skaden ades afhjæpe. Giv beastede transportkøretøjer forkørsesret. Kørse på stigninger og skråninger Kør ikke på stigninger, der hæder mere end maskinens maksimae stigeevne. Kør atid igeud op og ned af skråninger. På stigninger og skråninger ska førestangen atid vende opad. Fugtig og øs undergrund reducerer maskinens vedhæftningsevne betydeigt på stigninger og skrænter.større fare for uykke! Kontroer vibrationens udvirkning Ved komprimeringsarbejder med vibrationer, ska det kontroeres hviken udvirkning vibrationen har på de bygninger der befinder sig i nærheden, i givet fad ska arbejdet stoppes. Der må ikke vibreres på hård grund, beton eer frossen jord.lejeskader! Maskinen parkeres Maskinen ska om muigt parkeres på jævn, fast grund. Før maskinen forades: Skiftearmen bringes i neutrastiing Maskinen ska sikres mod at kunne vippe, motoren sukkes Parkerede maskiner, som kan være en hindring, ska markeres så man tydeigt kan se dem. BOMAG 13

14 Sikkerhedsbestemmeser Parkering på skrænter eer stigninger Bandagerne sikres med metakodser. Påfydning af brændstof Kun ved standset motor. Ikke i ukkede rum. Ingen åben id, rygning forbudt. Spid ikke brændstof. Udøbende brændstof opfanges, må ikke trænge ned i jorden. Reparation Reparationer må kun udføres af kvaificerede personer. Benyt herti vores reparationsvejedning. Udstødningsgas er ivsfarig! Ved start i ukkede rum ska der sørges for god uduftning! Er maskinen defekt, ska der hænges et advarsesskit på førestangen. Vedigehodesesarbejder Vedigehodesesarbejder må kun gennemføres af kvaificerede personer med ordre derom. Uvedkommende personer må ikke komme i nærheden af maskinen. Vedigehodesesarbejder må adrig foretages på kørende maskiner eer gående motor. Maskinen ska parkeres på jævn, fast grund. Arbejder på motoren Motoroie aftappes ved driftstemperatur - fare for skodning! Er oien øbet over, ska den tørres af, udøbende oie opfanges og afhændes mijøvenigt. De brugte fitre og andre oietismurte materiaer opbevares i en specie behoder, som ekstra ska kendemærkes og afhændes mijøvenigt. Arbejder på brændstofsystemet Ingen åben id, rygning forbudt, spid ikke benzin. Udøbende benzin opfanges, må ikke synke ned i jorden, ska afhændes mijøvenigt. Rensning Rensningsarbejder må adrig gennemføres med gående motor. Benyt adrig benzin eer andre et antændeige stoffer ti rensning. Ved rensning med dampstråer, må de eektriske dee og isoationsmateriaet ikke udsættes for direkte stråer eer de ska dækkes ti først. Vandstråen må ikke sprøjtes direkte ind i oiebaduftfitret og i håndstarterens åbning. Efter vedigehodesesarbejder Ae beskyttesesanordningerne ska anbringes når vedigehodesesarbejderne er gennemført. 14 BOMAG

15 3 Betjening BOMAG 15

16 Betjening 3.1 Generee henvisninger Hvis De endnu ikke er fortroig med denne maskines indikator- og betjeningseementer, ska De først æse afsnit 3 Indikator- og betjeningseementer godt igennem. I dette afsnit er ae indikator- og betjeningseementerne udførigt beskrevet. 3.2 Kontroer før idriftsættese Bemærk sikkerhedsbestemmeserne i afsnit 2 af denne drifts- og vedigehodesesanvisning. Se herti også den udførige beskrivese i afsnittet "Vedigehodese". De mangende smøremider supperes som beskrevet i vedigehodesesforskrifterne. Maskinen ska hest stå på en pan fade. Brændstofbehoderens og -edningernes tæthed kontroeres. Motorens og maskinens tistand kontroeres. Skrueforbindeserne om de sidder fast Nu-indstiing af kørekraften (vibrationstromen må ikke foretage noge bevægeser fremad eer tibage når håndtaget for køreretningen er i midterstiing). Brændstofforrådet kontroeres. Benyt kun normabenzin eer byfrit normabenzin. Vandforrådet i overrisingsanægget kontroeres. Motoroiestand kontroeres. Afskraber kontroeres, justeres i givet fad. 16 BOMAG

17 Betjening 3.3 Motor startes Varm motor eer varm udetemperatur! Bemærk Motoren er udstyret med en oiemangesikring. Ved utistrækkeig oiestand kan motoren ikke startes. Biede 7 Starterspjædets håndtag 2 (Biede 7) må ikke betjenes. I givet fad bringes håndtaget (2) i midterstiing svarende ti motor- hhv. ufttemperaturen. Biede 5 Omdrejningstaets indstiingsarm 1 (Biede 5) sties på stiing "I" (hviestiing). i Henvisning Et ikke betjent starterspjæd er i driftsstiing Kod motor eer kod udetemperatur Biede 6 Brændstofhanen 1 (Biede 6) åbnes i piens retning ti ansag. Biede 8 Håndtaget 2 (Biede 8) for starterspjædet trykkes i piens retning ti ansag og uk dermed starterspjædet. BOMAG 17

18 Betjening Start af motoren Biede 11 Biede 9 Tændingskontakten 3 (Biede 9) sties på stiing "ON". Når motoren kører varm, ska starterspjædets håndtag 2 (Biede 11) åbnes i piens retning. Motoren køres varm i tomgang i ca. 1 ti 2 minutter.! Bemærk Starterspjædet ska atid være åbent i drift, eers fører det ti et enormt brændstofforbrug eer endda ti motorskader. Biede 10 Træk en smue i starterhåndtaget (Biede 10), indti der mærkes modstand (kompressionstryk), derefter trækkes der kraftigt i starterhåndtaget, men ikke het ud. Starterkabet føres tibage ti udgangsstiingen med hånden. i Henvisning Starterhåndtaget må ikke vippe tibage mod motoren. Biede 12 Omdrejningstaets indstiingsarm 1 (Biede 12) sties på stiing "MIN" (tomgang). Ligesådan i korte pauser. Herved forhindres det, at centrifugakraftkobingen gnider imod. Starter motoren ikke efter det første forsøg, ska starten gentages. Ved kod motor ukkes starterspjædet igen og starten gentages. 18 BOMAG

19 Betjening 3.4 Forkert motorstart Motoren har "forsugt" sig i Henvisning Hvis starterspjædet er ukket og starterkabet betjenes fere gange, indsuger motoren for meget brændstof og kan derfor ikke starte. 3.5 Førestangen indsties i Henvisning For at opnå en optima arbejdsstiing, ska førestangen indsties så det passer ti brugeren. Afhjæpning Brændstofhanen ukkes. Starterspjædet åbnes. Gashåndtaget sties på fud gas. Starteren betjenes indti motoren starter. i Henvisning Starter motoren ikke efter 10 ti 20 forsøg, ska: Starterspjædet åbnes. Gashåndtaget sties på fud gas. Tændrørsstikket trækkes af. Tændrøret skrues ud. Starteren betjenes et par gange. Tændrøret tørres af med en tør kud eer bæses tør med trykuft. Rengør evt. med en trådbørste. Tændrørene skrues i, tændrørsstikket sættes på. Startforøbet gentages. Biede 13 Spændepinden 1 (Biede 13) øsnes og førearmen indsties passende. Spændepinden spændes fast igen. BOMAG 19

20 Betjening 3.6 Maskinen køres 3.7 Maskinen køres med sikkerhedsbøje for bakning! Fare Grundens beskaffenhed og dårige vejrforhod nedsætter maskinens stigeevne. Kør adrig på stigninger, der er stejere end maskinens maksimae stigeevne! Før igangsættesen kontroeres det, om det er ufarigt at køre i området. Fare ved bakning. Starterspjædet på motoren er åben. Biede 15 Kører maskineføreren mod en hindring ved bakning, trykkes sikkerhedsbøjen 2 (Biede 15) automatisk i stiing fremadkørse.! Fare Ved defekt sikkerhedskobing må maskinen ikke benyttes. Biede 14 Omdrejningstaets indstiingsarm 1 (Biede 14) sties på stiing "I" (hviestiing ved kørse). Med håndtaget for kørsesretningen (2) væges den ønskede retning. Stiing "A" fremadkørse (trinøs) Stiing "B" bakning (trinøs)! Fare Håndtaget for kørsesretningen må kun betjenes angsomt, da tromemaskinen eers starter med et ryk og førestangen sår op eer ned. Når håndtaget for kørsesretningen sippes, bevæger denne sig angsomt tibage ti "0" stiing.maskinen bremses herved automatisk. i Henvisning Under korte pauser ska omdrejningstaets indstiingsarm atid sties på stiing "MIN" (tomgang). 20 BOMAG

21 Betjening 3.8 Vibration tændes hhv. sukkes Vibration frakobes i Henvisning Vibration med stiestående maskine giver render på tværs, derfor: Vibrationen tikobes først, når maskinen kører. Vibrationen frakobes inden maskinen står stie.! Bemærk Vibrationen må adrig tikobes på hård (frossen, beton) undergrund. Fare for ejeskader! Vibration tikobes Biede 17 Omdrejningstaets indstiingsarm 1 (Biede 17) sties på stiing "I" eer "MIN". Vibrationen standser efter et øjebik. i Henvisning Under korte pauser ska omdrejningstaets indstiingsarm atid sties på stiing "MIN" (tomgang). Biede 16 Maskinen køres fremad og tibage. Omdrejningstaets indstiingsarm 1 (Biede 16) sties på stiing "II" vibration. BOMAG 21

22 Betjening 3.9 Tyngdekraftoverrisingen tændes hhv. sukkes 3.10 Motor standses! Fare Sties maskinen på særigt steje steder ægges der en stopkods foran, hhv. bag bandagen. Biede 18 Armen 1 (Biede 18) Stiing "I" = Overrising tændt Stiing "II" = Overrising sukket Biede 19 Håndtaget for kørsesretningen 2 (Biede 19) sippes angsomt. Omdrejningstaets indstiingsarm (1) sties på "MIN" (tomgang) og motoren ska køre et øjebik i tomgang for temperaturudigning. Biede 20 Startkontakten (Biede 20) sættes i stiing "OFF", motoren kommer ti stistand. 22 BOMAG

23 Betjening 3.11 Påæsning og transport Biede 21 Brændstofhanen 1 (Biede 21) ukkes i piens retning. Biede 22 Ved påæsning af maskinen kan førestangen evt. vende opad.! Fare Maskinen ska sikres mod at kunne rue, gide eer vippe. Benyt atid sjæker på ansagspunkterne ved påæsning, fastgørese eer øftning af maskinen. Personer må ikke ophode sig under svævende ast. Biede 23 Ti påæsning af tromemaskinen, ska hejseværket fastgøres ti ringene på rammen. Vægt se Tekniske Data. BOMAG 23

24 Betjening 24 BOMAG

25 4 Vedigehodese BOMAG 25

26 Vedigehodese 4.1 Generee henvisninger ti vedigehodese Sørg for at sikkerhedsforskrifterne overhodes når vedigehodesen gennemføres, især sikkerhedsbestemmeserne i afsnit 2. Et omhyggeigt eftersyn af maskinen garanterer en angt større funktionssikkerhed og forænger vigtige dees evetid. Det herti nødvendige besvær er ingenting sammenignet med de fej, der kan opstå ved ignorering. Maskinen og motoren ska renses grundigt inden eftersynet foretages. Inden eftersynet ska maskinen sties på et pant underag. Vedigehodesesarbejdet må atid kun foretages når motoren står stie. Ved vedigehodesesarbejdet ska oie og brændstof opfanges, ad det ikke sive ned i jorden eer i kanaisationen. Det ska afhændes mijøvenigt. 4.2 Brændstof Motoroie Om vinteren ska der benyttes vinter-motoroie! For at kunne garantere en sikker kodstart, er det vigtigt, at væge motoroiens viskositet (SAE-kasse) efter omgivesernes temperatur. Ved kørse om vinteren i under -10 C ska oieskiftintervaerne være kortere. Hyppige årsager ti fej: Forkert betjening Forkert, mangende vedigehodese Kan årsagen ti fejen ikke findes v.h.a. fejtabeen eer kan en fej ikke fjernes straks, så kan De henvende Dem ti vores kundeservice. Biede 24 For sejtfydende smøreoie medfører startprobemer, derfor er temperaturen under motorstarten afgørende ved vag af viskositet om vinteren. Oieviskositet Da smøreoiens viskositet (fydeevne) ændres med temperaturen, er vaget af viskositetskassen (SAE-kasse) afhængig af omgivesestemperaturen på motorens anvendesessted (se diagrammet). At temperaturen noge gange når ned under grænsen(f.eks.vedbrugafsae15w/40ti-15 C),kan godt nok nedsætte kodstartevnen, men fører dog ikke ti motorskader. 26 BOMAG

27 Vedigehodese Temperaturafhængig smøreoieskift kan undgås ved brug af mutigrade oie. De føgende oieskiftintervaer gæder også for mutigradeoie. Regemæssig udskiftning af smøreoie Smøreoien må højst bive 1/2 år i motoren (ca. 100 arb.timer). Oiekvaitet Foretræk oie i API-kvaitetskassen CD/SE eer CD/SF. Ved brug af oie fra API-kvaitetskassen CC/SE gæder reducerede oieskiftintervaer. Smøremidde Ti smøring benyttes EP-højtryksfedt, ithiumforsæbet (penetration 2). BOMAG 27

28 Vedigehodese 4.3 Brændstof og kapaciteter Gruppe Brændstof Mængde ca. Sommer Vinter Bemærk påfydningsmarkeringerne Motor Motoroie API:CD/SE hhv. CD/SF ca. 0,6 SAE 10W/40 (-20 Cti+30 C) (-4 F ti +86 F) SAE 15W/40 (-10 Cti+40 C) (+14 F ti +104 F) (0.16 USga) SAE 30 (+5 C ti +30 C) SAE 10 W (-5 C ti -30 C) (+41 F ti (+23 F ti +86 F) -22 F) SAE 40 SAE 20W/20 (+25 C (+10 C ti -1 C) ti +40 C) (+50 F ti (+77 F ti +14 F) +104 F) - Luftfiter som motoroie efter behov - Brændstof Benzin (byfri eer norma) 2,5 (0.66 USga) Gearkasse ATF ca. 1 (0.26 USga) Badfjeder, EP - Højtryksfedt efter behov drivkæde 28 BOMAG

29 Vedigehodese 4.4 Tikørsesforskrift Maskine Kæden og kieremmen for køre- og vibrationsdrev kontroeres, efterspændes i givet fad. Skrueforbindeserne kontroeres, efterspændes i givet fad. Der kontroeres om der er ækager. BOMAG 29

30 Vedigehodese 4.5 Vedigehodesestabe Ved eftersynsintervaerne ska arbejderne for de forudgående kortere intervaer atid gennemføres igen. Nr. Betegnese Henvisning Vedigehodese en gang om dagen 4.6 Maskine/motor renses 4.7 Luftfiter renses ved stærk støv ska motoroiestanden kontroeres dagigt 4.8 Motoroiestand kontroeres 4.9 Brændstofforråd kontroeres 4.10 Vandforråd kontroeres Vedigehodese en gang om måneden 4.11 Køeribber og åbning for køeuftindsugning renses 4.12 Gearkasseoiestand kontroeres 4.13 Fad fjeder i gearkasse renses, smøres Vedigehodese en gang hvert have år 4.14 Motoroie udskiftes mindst 1 x om året 4.15 Tændrør renses, kontroeres 4.16 Fitret for bundfad renses 4.17 Gummibuffer kontroeres 4.18 Kierem vibration kontroeres 4.19 Drivkæde kontroeres, smøres 4.20 Kierem/kæde spændes, udskiftes Vedigehodese en gang om året 4.21 Luftfiter udskiftes 4.22 Ventispierum kontroeres, indsties ved kod motor 4.23 Brændstofsi renses 4.24 Gearkasseoieskift Efter behov 4.25 Overrisingsmekanisme, vedigehodese ved fare for frost 4.26 Afskraberne justeres 4.27 Tispændingsmomenter for skruer med metrisk regueringsgevind Læg mærke ti tispændingsmomenterne 4.28 Motorkonservering 30 BOMAG

31 Vedigehodese en gang om dagen Vedigehodese en gang om dagen 4.6 Maskine/motor renses 4.7 Luftfiter renses i Henvisning Hvor snavset uftfitret er, afhænger af støvindhodet i indsugningsuften, ska om nødvendigt renses fere gange om dagen. Biede 25 Vandstråen må ikke hodes direkte ind i uftfitret/karburatoren 1 (Biede 25), starteren/uftindsugningen (2) og oiekontroampen/ tændingskontakten (3). Efter hver rensning ska motoren køres varm, så vandet fordamper og der hermed undgås rustdannese. Biede 26 Dækset 1 (Biede 26) afmonteres og skumindsatsen (2) trækkes af papirindsatsen (3).! Bemærk Der må ikke fade støv i karburatoren. Eftersyn/rensning Begge indsatser ska kontroeres omhyggeigt for huer og revner og udskiftes om nødvendigt. BOMAG 31

32 Vedigehodese en gang om dagen 4.8 Motoroiestand kontroeres i Henvisning Maskinen ska sties ige, så motoren står vandret. Biede 27 Fiter renses Papirindsatsen 3 (Biede 27) renses ved at banke et på dem eer ved at bæse den igennem med tør, ren trykuft indefra og udefter. Skumindsatsen (2) vaskes af med varm sæbevand, skyes af og tørres grundigt. Skumindsatsen vædes med ren motoroie og den overfødige oie trykkes ud. Pakringen 4 (Biede 26) kontroeres, benyt om nødvendigt en ny. Biede 28 Motoren standses. Oiepåfydningsproppen 1 (Biede 28) skrues ud. Oiestanden ska gå ti kanten af oiepåfydningsstudsen, om nødvendigt påfydes oie. Hviken sags oie, se Brændstoftabeen. Pakningerne på oiepåfydningsproppen kontroeres, benyt nye om nødvendigt. Oiepåfydningsproppen skrues i. 32 BOMAG

33 Vedigehodese en gang om dagen 4.9 Brændstofforråd kontroeres Brændstof, se Brændstoftabeen Brændstoffet fydes på gennem en tragt med si (Biede 30). Tanken ukkes godt ti igen.! Fare Ved arbejder på brændstofanægget er åben id og rygning forbudt, brandfare! Der må ikke tankes i ukkede rum. Biede 29 Brændstofhanen 1 (Biede 29) ukkes. Biede 30 Rengør rundt omkring tankdækset, tankdækset skrues af.! Bemærk Snavset brændstof kan føre ti svigt eer beskadigese af motoren. BOMAG 33

34 Vedigehodese en gang om dagen 4.10 Vandforrådet kontroeres Biede 31 Dækset 1 (Biede 31) åbnes, og vandforrådet kontroeres. Om påkrævet efterfydes vand, og dækset ukkes. i Henvisning Ved frostfare bemærkes de speciee vedigehodeseshenvisninger "Overrisingsindretning, vedigehodese ved frostfare" (afsnit 4.25). Der passes på fri gennemgang i ågenes uduftningsboringer. Vandtanken kan tages af. 34 BOMAG

35 Vedigehodese en gang om måneden Vedigehodese en gang om måneden 4.11 Køeribberne og køeuftindsugningsåbningerne renses 4.12 Gearkasseoiestand kontroeres i Henvisning Maskinen ska stå ige, så motoren står vandret. Biede 32 Tør snavs fjernes med en passende børste på ae køeribberne og køeuftindsugningsåbningerne og bæses væk med trykuft (Biede 32). Ved oieret snavs i motoren, ska der anvendes kodrensemidde. Efter bødgøresen ska den vaskes af med vand eer dampstråe og bæses ud med trykuft. Motoren ska køres varm et øjebik, for at undgå rustdannese. Biede 33 Oiestanden kontroeres på skuegasset (Biede 33). Om nødvendigt påfydes gearkasseoie. Oietype, se Brændstoftabeen.! Fare Vandstråen må ikke hodes direkte i uftfitret/ karburatoren, starter/uftindsugning og oiekontroampe/tændingskontakten. BOMAG 35

36 Vedigehodese en gang om måneden 4.13 Fad fjeder i gearkasse renses, smøres Biede 34 Dækset skrues af gearkassen. Den fade fjeder 1 (Biede 34) og skiftningen 2 renses og smøres. Fedttype, se Brændstoftabeen 36 BOMAG

37 Vedigehodese en gang hvert have år Vedigehodese en gang hvert have år 4.14 Motoroie, udskiftes i Henvisning Motoroie aftappes ved varm motor.! Fare Når den varme motoroie aftappes er der fare for skodning.! Bemærk Den game oie opfanges og afhændes mijøvenigt. Mijøskade! Biede 36 Motoren sties vandret og oien (Biede 36) fydes på via åbningen. Oietype og -mængde, se Brændstoftabeen. Efter en kort prøvekørse ska oiestanden kontroeres når motoren står vandret. Oiestanden når ti kanten af oiepåfydningsstudsen. Biede 35 Oiepåfydningsproppen 1 (Biede 35) skrues ud. Oieaftapningsskruen (2) skrues ud, maskinen hædes bagud, den game oie aftappes og opfanges. Oieaftapningsskruen forsynes med en ny pakring (3) og skrues i igen. BOMAG 37

38 Vedigehodese en gang hvert have år 4.15 Tændrør renses, kontroeres! Fare Forbrændingsfare ved varm motor! 4.16 Fiter for bundfad renses! Fare Ved arbejder på brændstofanægget må der ikke spides brændstof; åben id og rygning forbudt p.g.a. brandfare. Biede 37 Tændrørsstikket 1 (Biede 37) trækkes af og tændrøret (2) skrues ud. Biede 39 Brændstofhanen 1 (Biede 39) ukkes. Bundfadsfitret (2) skrues ud og renses med rensebenzin. Bundfadsfitret skrues tæt i forsynet med en ny pakring (3). Biede 38 Tændrøret efterses og renses om nødvendigt (Biede 38). i Henvisning Ved stærke forbrændingsrester eer afbrændte eektroder ska tændrøret udskiftes, sørg for, at tændrøret har den rigtige varmeværdi. Eektrodeafstanden kontroeres med føerære, i givet fad indsties afstanden ti 0,7 ti 0,8 mm. 38 BOMAG

39 Vedigehodese en gang hvert have år 4.17 Gummibuffer kontroeres 4.18 Kierem vibration kontroeres Biede 40 Gummibuffernes tistand 1 (Biede 40) kontroeres og om de sidder fast, udskiftes i givet fad. Biede 41 Beskyttesesboksen afmonteres Kieremmens tistand og spænding kontroeres, er den beskadiget ska den udskiftes (Biede 41). Spierum ca. 10 mm BOMAG 39

40 Vedigehodese en gang hvert have år 4.19 Drivkæden kontroeres, smøres 4.20 Kierem/kæde spændes, udskiftes Kierem/kæde spændes! Fare Når maskinen øftes må man ikke ophode sig under svævende ast Biede 42 Beskyttesesboksen afmonteres Kædens tistand og spænding kontroeres (Biede 42). Spierum på den ængste fritiggende de 10 mm Det game fedt fjernes og kæden smøres ind på ny. Fedttype, se Brændstoftabeen Beskyttesesboksen monteres. Biede 43 Maskinen øftes en smue, som vist på (Biede 43). Gearkassebeskyttesesboksen afmonteres. Biede 44 Ae befæstigesesskruerne 1 (Biede 44) øsnes. Befæstigesesskruen (2) øsnes. 40 BOMAG

41 Vedigehodese en gang hvert have år i Henvisning Ved hjæp af vægten fra bandagen spændes kieremmenogkæden Desuden trykkes centrifugakobingen opad v.h.a. en skruetrækker (3) indti kieremmen og kæden har den rigtige spænding. Spierum kierem og kæde 10 mm. Ae befæstigesesskruerne (1 og 2) tispændes. Bemærk tispændingsmomenterne Beskyttesesboksen monteres. Kierem/kæde udskiftes Beskyttesesboksen afmonteres Ae befæstigesesskruerne 1 og 2 (Biede 44) øsnes. Centrifugakobingen (4) trykkes tibage, indti kieremmen eer kæden kan tages af. Ny kierem eer kæde sættes på. Spændes som beskrevet under "Kierem/ kæde spændes". Kæden smøres. Beskyttesesboksen monteres. BOMAG 41

42 Vedigehodese en gang om året Vedigehodese en gan g om året 4.21 Luftfiter udskiftes i Henvisning Hvor snavset uftfitret er, afhænger af støvindhodet Ventispierum kontroeres, indsties i Henvisning Kontro og indstiing må kun foretages ved kod motor. Biede 45 Dækset 1 (Biede 45) afmonteres. Skumindsatsen (2) og papirfitret (3) smides væk.! Bemærk Der må ikke fade støv i karburatoren. Et nyt fiter monteres. Ny pakring (4) sættes i. Biede 46 Tændrørsstikket 1 (Biede 46) trækkes af. Ventiationssangen (2) trækkes af. Ventidækset med pakning (4) afmonteres. Stempet sties ti øverste dødpunkt af kompressionstakten. Dækset (1) monteres. Biede 47 Herti ska trekantsmarkeringen 1 (Biede 47) på starterens remskive tipasses ti det øverste hu (2). 42 BOMAG

43 Vedigehodese en gang om året 4.23 Brændstofsi renses! Fare Ved arbejde på brændstofsystemet må der ikke spides brændstof, åben id og rygning forbudt, brandfare. Biede 48 i Henvisning Udstødningsventi 1 (Biede 48) = Ventispierum 0,20 mm Indsugningsventi (2) = Ventispierum 0,15 mm Biede 50 Brændstofhanen 1 (Biede 50) åbnes. Bundfadsfiter (2) skrues af, benzinen aftappes og opfanges. Bundfadsfiter (2) renses med rensebenzin. Bundfadsfiter med ny pakring (3) iskrues tæt. Biede 49 Ventispierummet 1 (Biede 49) kontroeres med føerære. Ti indstiing ska sekskantmøtrikken (4) hodes fast på vippearmen og kontramøtrikken (3) øsnes. Vippearmens sekskantmøtrik (4) indsties såedes, at føeræren kan trækkes igennem med netop mærkbar modstand meem vippearm og ventistamme efter at sekskantmøtrikken (3) er tispændt. Ny pakning 4 (Biede 46) sættes i, ventiationssangen (2) stikkes ind i studsen (5) og ventidækset befæstiges jævnt. Biede 51 Brændstofbehoder afmonteres. Sekskantmøtrikkerne 1 (Biede 51) og sekskantskruerne (2) skrues ud. BOMAG 43

44 Vedigehodese en gang om året 4.24 Gearkasseoie udskiftes! Bemærk Den game oie afhændes mijøvenigt. Mijøskade! Vandtanken tages af. Biede 52 Sangekemme 1 (Biede 52) åbnes, sangen trækkes af. Brændstofsi (2) skrues ud. Brændstofsi renses, sigitterets tistand kontroeres (huer), benyt en ny om nødvendigt. En ny pakring (3) sættes i. Brændstofsien (2) skrues tæt i, sangen (1) befæstiges og brændstofbehoderen monteres. Biede 53 Dækset skrues af gearkassen og påfydningsskruen 1 (Biede 53) skrues ud. Aftapningsskruen (2) skrues ud, maskinen vippes fremad og den game oie, som øber ud, ska opfanges. Aftapningsskruen, forsynet med en ny pakring (3), skrues i. Biede 54 Den nye gearkasseoie fydes på gennem påfydningsåbningen 2 (Biede 54). 44 BOMAG

45 Vedigehodese en gang om året Oietype og -mængde, se Brændstoftabeen Påfydningsskruen 1 (Biede 54), forsynet med en ny pakring (3), skrues i. BOMAG 45

46 Efter behov Efter behov 4.25 Overrisingsanordning, vedigehodese ved fare for frost 4.26 Afskraber justeres! Bemærk Overrisingsanægget ska tømmes ved fare for frost hhv. fydes op med en antifrostbanding. Biede 56 Befæstigesesskruerne 2 (Biede 56) øsnes. Afskraberen (1) indsties såedes, at den igger en smue mod bandagen (kunststofindsatsen er et bøjet). Befæstigesesskruerne tispændes. Biede 55 Vandtanken tages af. Vandbehoderen tømmes, herti ska kunststofproppen 1 (Biede 55) tages af. Skub proppen på igen. Antifrostbanding (vand og antifrostkøemidde, f.eks. gysantin) fydes i vandbehoderen. 46 BOMAG

47 Efter behov 4.27 Tispændingsmomenter for skruer med metrisk regueringsgevind Tispændingsmomenter* i Nm Motorkonservering! Fare Ved arbejder på brændstofanægget må der ikke spides brændstof; åben id og rygning forbudt p.g.a. brandfare! Ska motoren stå stie over et ængere tidsrum (f.eks. over vinteren), så anbefaer vi føgende motorkonservering mod rustdannese: Motor renses: Biede 57 * Styrkeegenskabskasser for skruer med ubehandet, usmurt overfade. Skruernes kvaitetsbetegnese kan ses på skruehovederne. 8.8=8G 10.9 = 10 K 12.9 = 12 K Værdierne udgør en 90% udnyttese af skruestrækgrænsen, ved et friktionsta µ ges. = 0,14. Overhodesen af tispændingsværdierne kontroers med momentnøgerne. Ved brug af smøremidet MoS2 gæder de viste tispændingsværdier ikke. Med kodrensemidde og vandstråe eer endnu bedre et dampstråeapparat. Motoren køres varm og standses så. Den endnu varme motoroie aftappes og den ny motoroie påfydes. Brændstoffet aftappes fra behoderen. i Henvisning Sevåsende møtrikker ska atid fornys efter en demontering. Biede 58 Brændstofhanen 1 (Biede 58) åbnes. Bundfadsfitret (2) skrues af, tømmes og skrues i forsynet med en ny pakring (3). Karburatoraftapningsskruen (4) skrues af, brændstoffet aftappes fra karburatoren og skruen skrues fast igen.! Fare Fare for forbrænding ved varm motor! BOMAG 47

48 Efter behov i Henvisning Disse konserveringsforhodsreger gæder at efter vejrpåvirkningerne i en beskyttesesperiode på ca. 6 ti 12 måneder.! Bemærk Maskiner med en konserveret motor ska kendemærkes med et tisvarende henvisningsskit. Biede 59 Tændrørsstikket 1 (Biede 59) trækkes af og tændrøret (2) skrues ud. Der dryppes fere dråber motoroie i tændrørets åbning. Med starteren drejes motoren fere gange for at fordee oien. Tændrøret skrues på igen. Biede 60 Med starteren kan trekantsmarkeringen 1 (Biede 60) på starterremskiven tipasses ti det øverste hu (2). i Henvisning Indsugnings- og udstødningsventien ukkes. Forbrændingskammeret beskyttes mod korrosion. Motoren dækkes ti for at beskytte mod støv og fugtighed. 48 BOMAG

49 5 Afhjæpning i tifæde af fej BOMAG 49

50 Afhjæpning i tifæde af fej 5.1 Generee henvisninger De føgende arbejder må kun udføres af fagigt uddannet personae eer af vores kundeservice. Sikkerhedsbestemmeserne i afsnit 2 i denne instruktions- og vedigehodesesvejedning ska ubetinget overhodes. Fej skydes hyppigt, at maskinen ikke er bevet betjent eer vedigehodt korrekt. Læs derfor ved hver fej endnu en gang godt igennem, hvad der står skrevet om den korrekte betjening og vedigehodese. Hvis De ikke kan finde frem ti årsagen ti en fej, eer sev afhjæpe den ved hjæp af fejtabeen, så ska De kontakte kundeserviceafdeingen i vores fiiaer eer Deres forhander. På de føgende sider findes der en række afhjæpninger af fej. Men sevføgeig kan ikke ae fejårsager nævnes. 50 BOMAG

51 Afhjæpning i tifæde af fej 5.2 Motor fej Fej Muig årsag Afhjæpning Motoren starter ikke Motoren drejer ikke igennem når starteren betjenes Motoren standser tit med korte meemrum Motoren kører ikke med fude omdrejninger Motor kører med høje omdrejninger, men ingen vibration Benzintanken er tom Brændstofsystem forstoppet Brændstofdyse forstoppet Tændingsgnist manger Tændingskontakt defekt Starter defekt Brændstofsien i karburatoren forstoppet Gaskabet er defekt Luftfiter forstoppet Motor defekt Karburator defekt Centrifugakobing defekt Kierem revnet Påfyd benzin Brændstofsien i karburatoren renses Brændstofdyse renses Tændrøret udskiftes, ad skaden reparere Tændingskontakt udskiftes Starter udskiftes Renses Lad skaden reparere Fiterpatron renses eer udskiftes Motor udskiftes/skaden udbedres Karburator udskiftes Centrifugakobing udskiftes Kierem udskiftes BOMAG 51

52 Afhjæpning i tifæde af fej 52 BOMAG

53

54

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning BW 80 AD-2/BW 90 AD-2/BW 100 ADM-2 BW 90 AC-2 S/N 101.460 42... > / S/N 101 460 52... > / S/N 101 460 62... > S/N 101.460 72... > Tandem-vibrationstrome

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

Volumenstrømsregulatorer

Volumenstrømsregulatorer comfort oumenstrømsreguatorer Voumenstrømsreguatorer Om Lindab Comfort og design Produktoersigt / symboer Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synige Trykfordeingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaer Riste

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedigehodesesvejedning BW 124 DH-3 / PDH-3 S/N 901 581 57... > S/N 901 581 58... > Vasetræk Kataog-nr. 008 052 67 12/2007 Forord F orord BOMAG - maskinerne er resutatet af en bred række

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning. Original betjeningsvejledning BMP 8500 S/N > Universalkompressor

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning.  Original betjeningsvejledning BMP 8500 S/N > Universalkompressor Instruktions og vedigehodesesvejedning Origina betjeningsvejedning S/N 101 720 11 1930 > www.depin.dk Universakompressor Kataog-nr. 008 059 87 08/2011 www.depin.dk Forord F orord BOMAG - maskinerne er

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVÄNDNING SWEPAC FB 160 / FB 175 / FB 235 / FB 255 / FB265 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE

SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56. FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ l GL.HOL TE SØLLERØD KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE VED EGEBÆKVEJ, KIKHANEBAKKEN, ØRNEBAKKEN OG MARIEHØJVEJ GL.HOL TE \ C7 D Lokapanen er udarbejdet af SØerØd kommunes tekniske forvatning, panægningsafdeingen.

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI

BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI BROCHURER RF-PLUS/RF-SEMI 1940-2015 SPECIELT KRÆVENDE MILJØER I noge mijøer sties der speciee krav ti de produkter, der bruges ti den interne transport. Det kan være meget hygiejnekrævende og aggressive

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte.

Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte. Firkantet Bing karburator meget bedre end sit rygte. Teknisk artikel, Niels Vangsøe 09.2015 for Puchklub.dk Copyright Igennem de senere år, har jeg været rimelig aktiv på bla. Puchklub.dk og renoveret,

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

1. GENEREL INFORMATION OG DATA

1. GENEREL INFORMATION OG DATA BRUGERHÅNDBOG 1. GENEREL INFORMATION OG DATA 1.1.Producent 1.2. C.E. FALC S.r.l. via Proventa n. 41 FAENZA (RAVENNA) ITALY 1.3. Dækkende modellerne: ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER ALCE SLAGLESLÅMASKINE SUPER

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere