Rapport fra udvalget om uddannelse inden. for fitness- og wellnessområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra udvalget om uddannelse inden. for fitness- og wellnessområdet"

Transkript

1 Rapport fra udvalget om uddannelse inden for fitness- og wellnessområdet September 2007

2 1. FORORD KOMMISSORIUM OG BESKRIVELSE AF FORLØBET Kommissorium Udvalgets arbejde RESUMÉ AF ANBEFALINGER BEGREBSAFKLARING Definition af wellness Hvem bruger aktiviteterne? Afgrænsning til andre ydelser Definition af fitness Hvem bruger aktiviteterne? Afgrænsning til andre ydelser Opsamling AFDÆKNING AF ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESFORHOLD Wellnessområdet Arbejdsmarkedet Fitnessbranchen Arbejdsmarkedet Beskæftigede Opsamling JOBPROFILER KOMPETENCEBEHOV Wellnessområdet Jobprofiler Kompetencebehov Fitnessbranchen Jobprofiler Kompetencebehov Afdækning af, hvordan uddannelsesbehovet har været dækket hidtil Opsamling INTERNATIONALE TENDENSER OG ERFARINGER Tyskland

3 7.2. England Sverige USA Opsamling UDVALGETS INDSTILLING OM ERHVERVSUDDANNELSE Forslag til etablering af en kompetencegivende erhvervsrettet vekseluddannelse som fitnessinstruktør i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelse: BILAG...26 Bilag 1: Medlemsliste for udvalget Bilag 2: Materialeliste

4 1. Forord I forbindelse med Globaliseringsrådets arbejde stod erhvervsuddannelserne centralt i bestræbelserne for at sikre dansk konkurrencekraft og sammenhængskraft. Det blev slået fast, at stort set alle unge skal have en ungdomsuddannelse og at uddannelserne skal have verdensklasse. På erhvervsuddannelsesområdet blev kommunernes ansvar for de unge og virksomhedernes ansvar for praktikpladser præciseret, ligesom forpligtelsen til at uddanne til både nutidens og fremtidens arbejdsmarked blev fremhævet. I denne sammenhæng blev det formuleret, at der skal skabes bedre grundlag for at uddannelsesdække flere beskæftigelsesområder end i dag og hurtigere tilpasse uddannelsesudbuddet til nye behov på arbejdsmarkedet. Der var tydelige tegn på, at der i snitfladen mellem velvære, wellness, motion og fritid i disse år udvikler sig nye virksomheds- og beskæftigelsesmuligheder. I lyset heraf nedsatte undervisningsministeren ad hoc udvalget om uddannelse inden for fitness- og wellnessområdet til at afdække behovet for at uddannelsesdække området. Udvalget har holdt 6 møder. Indledningsvis gik bestræbelserne ud på at afgrænse de to områder, som trods et vist sammenfald alligevel synes selvstændige, både definitorisk og beskæftigelsesmæssigt. Derfor blev det efterhånden klart, at også uddannelsesmæssigt må der arbejdes med de to områder hver for sig, hvilket også ses i rapporten og dens anbefalinger. Efter det 5. møde, afholdt i juni 2007, blev en rapport afleveret til Undervisningsministeren med udvalgets anbefalinger. Ministeren bad om en præcisering af tilkendegivelsen om etablering af et fagligt udvalg og en tilkendegivelse af, hvilke organisationer, der efter udvalgets opfattelse bør repræsenteres i et kommende udvalg. Der blev derfor afholdt et 6. møde i september 2007 og anbefalingerne til nedsættelse af et fagligt udvalg fremgår af denne rapport i kapitlerne 3 og 8. Jeg vil gerne takke udvalgsmedlemmerne for såvel gode indspil som aktive debatter under udvalgsarbejdet. Endelig vil jeg takke sekretariatet for et særdeles grundigt og engageret arbejde. Eva Hofman-Bang Formand for udvalget Ishøj d. 13. september

5 2. Kommissorium og beskrivelse af forløbet 2.1. Kommissorium Kommissorium for ad hoc udvalget om uddannelse inden for fitness- og wellnessområdet Det er regeringens målsætning, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Mange unge er ansat inden for servicesektoren også uden et egentligt uddannelsesperspektiv og ofte i løsere former for ansættelse, herunder deltidsjob. Det gælder også inden for f.eks. wellness- og fitnessområdet, hvor kompetenceprofilerne varierer, og hvor de ansatte oplæres på stedet og via forskellige kurser. Markedet for velvære, wellness og fællesoplevelser er i vækst. Det viser sig bl.a. ved en øget interesse for viden og vejledning om livsstilens betydning for sundheden og om adgang til wellness, motion og fritidsaktiviteter med forskellig grad af et indbygget oplevelseselement. Det viser sig ligeledes ved et voksende antal motionscentre. Baggrunden er dels det stadigt stigende fokus på sammenhængen mellem velvære, motion og den enkeltes mulighed for i øvrigt at leve sundt, dels ønsket hos familie og venner om at opleve ting sammen og at kvalificere fritidsaktiviteter og dermed brugen af fritid. Hertil kommer, at levealderen stiger, og at mange ældre er aktive deltagere i fritidslivet. I snitfladen mellem velvære, wellness, motion og fritid tegner sig nye virksomheds- og beskæftigelsesmuligheder for unge med den rette kompetenceprofil. Derfor er der behov for en afklaring af uddannelsesbehovet på området med henblik på at sikre de rette kompetencer til de beskæftigede. Forbrugerstyrelsen gennemfører i dette efterår 1 en test af motions- og fitnesscentre til hjælp for forbrugerne, når de skal orientere sig på markedet. Testen vil bl.a. omfatte en indsamling af oplysninger om kvalifikationer og uddannelsesforhold hos personalet. Undervisningsministeren har på den baggrund besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg i henhold til 37, stk. 2 i erhvervsuddannelsesloven. Udvalget har til opgave at afdække behovet for at uddannelsesdække området gennem en analyse og vurdering af kvalifikationsbehovet. Analysen bør tage udgangspunkt i, at mange nye virksomheder og jobs på området opstår i grænseflader mellem allerede etablerede brancher for eksempel inden for sundhed, skønhedspleje og det merkantile område. Såfremt udvalget vurderer, at et eventuelt uddannelsesbehov bedst dækkes inden for rammerne af erhvervsuddannelsesloven, har udvalget til opgave at undersøge og vurdere mulighederne for at etablere en kompetencegivende erhvervsrettet vekseluddannelse svarende hertil. Et forslag skal, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelse 2, stk.1, indeholde en redegørelse for: 1 Resultatet af testen er offentliggjort af Forbrugerstyrelsen den 7. februar

6 Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. De beskæftigelsesområder, uddannelsen retter sig imod, og om hvorledes uddannelsesbehovet hidtil har været dækket. Varigheden af den foreslåede uddannelse og om trindeling. Hvilke grupper af elever uddannelsen særligt vil rette sig mod. Afgrænsningen til andre erhvervsrettede uddannelser. De forventede praktikplads- og beskæftigelsesmuligheder på de beskæftigelsesområder. Den forventede årlige tilgang til uddannelsen. Afgrænsning til andre erhvervsuddannelser Udvalget afgiver indstilling til undervisningsministeren. Udvalgets indstilling afleveres til ministeren inden 15. juni Indstillingen vil indgå i ministeriets overvejelser om etablering af en eller flere uddannelser på området Udvalgets arbejde Der har været afholdt 6 udvalgsmøder i perioden fra den 26. februar 2007 til den 13. september Udvalget har været sammensat af repræsentanter foreslået af Dansk Arbejdsgiverforening og Landorganisationen i Danmark. Undervisningsministeren har udpeget formanden, et medlem fra Undervisningsministeriet og 4 særligt sagkyndige. Medlemsliste for udvalget, se bilag 1. Grundet flytning til Sverige har det særlige sagkyndige udvalgsmedlem Elizabeth Skylare valgt at fratræde sin udvalgspost medio april. For at kvalificere udvalgets arbejde inden for fitness har Kasper Lund Kirkegaard fra Idrættens Analyseinstitut bidraget med et oplæg om den nyeste undersøgelse af den danske fitnesssektor. 3. Resumé af anbefalinger På baggrund af analyser og vurderinger af kvalifikationsbehov anbefaler udvalget, at både wellness- og fitnessområdet bliver uddannelsesdækket. Det er udvalgets vurdering, at uddannelsesbehovene bedst dækkes inden for rammerne af erhvervsuddannelsesloven. Udvalget anbefaler, at der etableres en kort erhvervsuddannelse til fitnessinstruktør. 6

7 Udvalget anbefaler, at kvalifikationsbehovet inden for wellness dækkes ved en mindre forlængelse og trindeling af den nuværende kosmetikeruddannelse. Udvalget indstiller, at de organisationer, der har overenskomst på fitnessområdet, for øjeblikket HK og Dansk Erhverv, nedsætter et fagligt udvalg. Såfremt andre organisationer, private eller offentlige, indgår overenskomst på området, er parterne enige om, at disse kan indgå i det faglige udvalg. 4. Begrebsafklaring Wellness og fitness er ikke fast definerede begreber. Derfor findes der ikke en alment accepteret forståelse af indholdet i wellness-fitness ydelserne på trods af en stigende efterspørgsel på forebyggende sundhed og velvære generelt. Selve badekulturen har været kendt gennem mange århundreder. Det sidste årti har vi i Danmark oplevet en opblomstring og en udvikling kædet sammen med andre wellnessaktiviteter. Motionsidræt med sundhedsmotiver har vundet frem siden 1970 erne og har suppleret de mere traditionelle sportslige motiver. 2 Dette har givet grobund for succes for den kommercielle fitness-sektor. Det har været væsentligt for udvalget indledningsvis at definere og opnå fælles forståelse af begreberne med henblik på en nærmere afdækning af uddannelses- og kvalifikationsbehov. Udvalget har, af hensyn til en nuanceret og korrekt beskrivelse af et uddannelses- og kvalifikationsbehov, valgt at sondre mellem fitness og wellness, da udvalget ikke fandt tilstrækkelige sammenfald i forståelsen af de to begreber. Begreberne er derfor konsekvent defineret og beskrevet hver for sig Definition af wellness Begrebet wellness er en sammentrækning af de to amerikanske ord wellbeing og fitness. Foruden at være et bredt livsstilsbegreb, bruges wellness-begrebet også som udtryk for en ferieform. Overordnet handler wellness om at have et helhedssyn på mennesket og de faktorer, som påvirker menneskets velvære. Wellness handler om konkret fysisk, psykisk og socialt velvære for den enkelte, forsimplet er kernen i begrebet at føle sig godt tilpas. Formålet med wellness-ydelser er således sam- 2 Kasper Lund Kierkegård, Idrættens analyseinstitut 7

8 let set at øge den personlige sundhed, velvære og livskvalitet. Wellness omfatter derfor så forskellige emner som ernæring, mental afslapning, spa, massage, fysisk genopladning samt ansigts- og kropspleje Hvem bruger aktiviteterne? I befolkningen som helhed er der et stigende fokus på menneskets mulighed for at opnå højest mulig livskvalitet. Heraf følger en øget interesse for viden og vejledning om livsstiles betydning for sundhed, herunder sammenhængen mellem velvære, kost og motion. Wellness-ydelse er et forbrugsgode, der primært, men ikke udelukkende, bygger på privat efterspørgsel. En række tendenser understøtter den private efterspørgsel: udviklingen i levealder livsstil/prestige (unge og midaldrende) private ordninger (firmaaftaler og overenskomster) Desuden er der en række offentlige forhold, som også påvirker efterspørgslen, herunder bl.a. offentlige sundhedsorienterede kampagner tillige med et stort fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme. I kraft af at wellness også er et feriekoncept, tager erhvervsudviklingen derfor også afsæt i, at turisme er en efterspørgselsfaktor af potentiel betydning Afgrænsning til andre ydelser Wellness adskiller sig fra det sundhedsfaglige område ved udelukkende at være sundhedsstøttende med fokus på nydelse. Wellness indeholder således ikke ydelser, som er relateret til helbredelse af sygdomme. Wellness-virksomheder tilbyder kunderne ydelser, hvorved de opnår et større fysisk, mentalt og/eller socialt velvære, uden at der er tale om sygdomsbehandling, jf. figur Definition af fitness Fitness er træning med fokus på kroppens sundhed og kondition. Der er tale om fysiske aktiviteter, som kan bidrage til at udvikle eller bevare kroppens sundhed, uden dog at have et helbredelses- eller specifikt sygdomsforebyggende sigte. Det centrale er et aktivt liv, der kan være med til at styrke sund livsførelse, og den træningsmæssige præstation er tilpasset den fysiske form. Aktiviteterne består af klassiske fitnessøvelser med fitnessmaskiner, spinning, aerobic, pilates, yoga, stretching m.m. Også fitnessbranchen er et kraftigt vækstområde Hvem bruger aktiviteterne? Cirka danskere bruger fitness som motionsform 4. Fitnesscentrene bruges i dag af unge såvel som ældre, almindelige motionister såvel som motionister med specielle behov. 3 DFHO Kasper Lund Kierkegård, Idrættens Analyseinstitut. Overblik over den danske fitness-sektor

9 Fitness er en fritidsaktivitet, hvor brugeren kommer frivilligt og på eget ansvar. Endvidere findes der firmaordninger, hvor firmaer indgår aftaler med fitnessudbydere, så medarbejderne kan benytte faciliteterne i arbejds- eller fritiden. Udviklingen i en række offentlige forhold påvirker efterspørgslen på fitnessydelser. Det vil især være: Offentlige sundhedskampagner og forebyggelse (f.eks. mod fedme) Offentlig støtte til foreninger (frivillige og kommunale) Offentlig godkendelse af alternative behandlingsformer Afgrænsning til andre ydelser Fitness afgrænses i forhold til træning med et helbredende sigte jf. figur 1. Denne form for træning forventer udvalget ledet af uddannede behandlere for eksempel læger, fysioterapeuter, kiropraktorer. Nogle fitnesscentre tilbyder foruden fitness tillægsprodukter i form af SPA, kostvejledning, massage, kropsbehandlinger, hudpleje m.m. dvs. wellness, som det er defineret i dette udvalgsarbejde Opsamling Fokus for udvalgets arbejde har været på wellness- og fitness-ydelser for raske mennesker. Derved er det sat som et særligt karakteristikum for både wellness- og fitnessydelserne, at de adskiller sig fra sygdomsrelaterede ydelser og behandlinger. De raske brugere kan være såvel sunde (i form) som usunde (ikke i form), men ydelserne defineres ikke som helbredende i sig selv. Illustrativt kan sondringen opstilles som nedenstående. Figur 1. Afgrænsning af udvalgets arbejde Sund (i form) Forebyggelseszone Rask Syg Usund (ikke i form) 5 New Insight: Velværeservice i Danmark Udgivet af Landsorganisationen i Danmark 9

10 Det skraverede område symboliserer de wellness-og fitness aktiviteter, som udvalget fokuserer på. I arbejdet med at afdække uddannelses- og kvalifikationsbehov inden for wellness og fitness er der således forståelsesmæssigt en skillelinje mellem forebyggelse (nydelse) og behandling (sygdom), hvor udvalget udelukkende har fokuseret på aktiviteter med karakter af forebyggelse og/eller nydelse. Udvalget vurderer, at et fokus rettet mod aktiviteter til raske mennesker, hvad enten de er i form eller ej, har betydning for det potentielle kundesegment og efterspørgslen på wellness- og fitnessydelser generelt. Udvalget er bevidst om det medfølgende dilemma i definitionens sondring mellem raske og syge mennesker, som man må være opmærksom på, hvis man udvikler uddannelse til dette felt. En uddannelse skal fokusere på almindelig forebyggende adfærd af livsstilssygdomme og hverken have fokus på helbredelse eller sygdomme. Det afgørende er, om kunden har en diagnose, og derfor har behov for behandlingsuddannet personale, eller om kunden træner på eget ansvar. 5. Afdækning af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold Kapitlet afdækker først arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold inden for wellnessområdet, hvorefter arbejdsmarkedet og de beskæftigede inden for fitness afdækkes. Slutteligt opsamles kapitlets hovedpointer Wellnessområdet Da der ikke findes valide konkrete tal om wellness-arbejdsmarkedet, bygger de eksisterende analyser af områdets erhvervsstruktur og kompetencebehov på tendenser og estimeringer af både erhvervsstruktur, beskæftigelsesforhold og efterspørgsel. Derfor er der tale om vanskelige angivelser med tilknyttede usikkerheder. Markedet inden for wellnessydelser er nyt og i vækst, og wellnessområdet er derfor hverken en veldefineret branche eller et afgrænset arbejdsmarked. Da wellnessområdet bedst karakteriseres som en klynge af arbejdsfunktioner, der går på tværs af eksisterende brancher, kompliceres statistisk materiale med angivelser af beskæftigelsestendenser og erhvervsstruktur overordnet af to faktorer: Dels af at virksomheder med mindre end 10 ansatte ikke optræder i indberetningerne til Danmarks Statistik. Dette er særligt problematisk på wellnessområdet, hvor erhvervsstrukturen domineres af mange enkeltmands- og mindre virksomheder. Dels kompliceres den tilgængelige datamængde af, at beskæftigelsesstatistikker opgøres i forhold til brancher. Der er således ikke datamateriale, der kombinerer uddannelsesbaggrund med arbejdsfunktioner, hvilket ville kunne give et mere retvisende billede af såvel erhvervsstruktur som beskæftigelsesforhold. 10

11 Nedenstående er en selektiv opsamling af relevante eksisterende analyser af wellnessfeltet. Ved en vurdering af analysernes resultater er det væsentligt at holde in mente, at der er tale om bestilte analyser. Mest dækkende analyse er New Insights Brancheanalyse af velværebranchen bestilt af Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) 6, som dog har en meget bred forståelse af velvære Arbejdsmarkedet Selvom wellnessområdet stadig er forholdsvist nyt i Danmark, er forventningen i samtlige analyser, at der vil være tale om støt voksende efterspørgsel og tilknyttet ekspansiv erhvervsudvikling, hvor antallet af ydelser og virksomheder vil være stærkt stigende. Wellness-markedet er dels præget af kæder og konceptvirksomheder, dels af mange mindre virksomheder eller deciderede enkeltmandsvirksomheder. Overordnet er området domineret af de mange enkeltmands- eller mindre virksomheder. Beskæftigelsessituationen er derfor også pt. præget af en del timelønnede ansættelser. Strukturelt kan wellnessydelserne opdeles i en-til-en ydelser, hvor ydelsen gives til én kunde af én medarbejder, eller en-til-mange hvor én medarbejder giver ydelsen til flere kunder. New Insight opstiller for LO i analysen Velværeservice i Danmark 2014 Happy-go-luckyscenariet, ifølge hvilket både uddannede og mange selvlærte/mindre erfarne forsøger sig som selvstændige. Der er en udbredt tendens til, at mange fejler og går konkurs. Tendensen opstilles som et muligt overgangsfænomen mod et område med mere veletablerede wellnesskæder og koncepter Fitnessbranchen Arbejdsmarkedet Fitnessbranchen har gennemgået en betydelig udvikling i Danmark og er efterhånden blevet et nyt erhverv. Erhvervsstrukturen viser, at branchen er i gang med en professionalisering, hvor markedet dels dækkes af en række kæder, dels af en række enkeltmandsvirksomheder. Et fitnesscenter er kendetegnet ved, at det er en fysisk afgrænset træningsfacilitet, der er alment tilgængelig for befolkningen. Der er således tale om, at man kan tilmelde sig idrætsog motionsaktiviteter ved at komme ind fra gaden. 8 6 Analysen fokuserer derfor på SUS s fire uddannelsesgrupper, henholdsvis frisører, kosmetikere, virksomhedsserviceassistenter samt ejendomsteknikere. 7 Den forståelsesramme som New Insight arbejder med har 3 lag. Foruden en begrebsmæssig forståelse af velvære som det at have det godt fysisk, psykisk og socialt arbejder New Insight med 3 lag, henholdsvis behandling og forebyggelse, produkter og services samt inspiration; medier, kultur, sport. 8 Kasper Lund Kierkegård, Idrættens Analyseinstitut. Overblik over den danske fitness-sektor

12 I Forbrugerstyrelsens rapport 9 nævnes, at der findes 459 fitness- og motionscentre i Danmark. 297 centre har deltaget i Forbrugerstyrelsens undersøgelse. Af disse 297 centre er 218 (73,4 %) selvstændige centre og 79 (26,6 %) centre er del af en kæde. De undersøgte centres geografiske placering i forhold til totalpopulationens (centrenes) geografiske placering: Population Undersøgelsens stikprøve Antal Procent Antal Procent Sjælland og øerne ,3 % ,2 % Fyn 40 8,7 % 25 8,4 % Jylland ,0 % ,4 % Total % % Kilde: Oxford Research, 2006 Idrættens Analyseinstitut har også lavet en undersøgelse af fitness-sektoren. Her har man i februar 2007 optalt 582 fitnesscentre heraf 334 kommercielle (57,4 %) og 248 ikkekommercielle (42,6 %). 10 De basisydelser, som man tilbyder i et fitnesscenter, omfatter typisk 3 områder: Gruppetræning (spinning, aerobic, pilates mv.) Individuel træning (styrketræning, kredsløbstræning, afspænding) Personlig træning (individuel træning, der hver gang udføres sammen med en personlig træner) Disse træningsfaglige områder betyder, at der i fitnesscentrene er ansatte med følgende uddannelser: Holdinstruktør (flere forskellige uddannelser fx til cykling og i sal) Fitnessinstruktør (laver træningsprogrammer til brugere af individuel træning) Personlig træner (overbygning på fitnessinstruktøruddannelsen) Ved en forespørgsel på fitnesscentrene angives følgende top ti som de hyppigst udbudte træningsformer: 11 1 Frie vægte 95,7 % 2 Kondicykler 95,1 % 3 Individuel styrketræning med 91,7 % fitnessmaskiner 4 Løbebånd 86,9 % 5 Cardio stepmaskine 86,4 % 6 Romaskiner 86,4 % 7 Cross-trainer skimaskine 82,1 % 9 Rapport Test af Fitness- og Motionscentre. Udarbejdet af Oxford Research A/S for Forbrugerstyrelsen Januar Kasper Lund Kierkegård, Idrættens Analyseinstitut. Overblik over den danske fitness-sektor Kasper Lund Kierkegård, Idrættens Analyseinstitut. Overblik over den danske fitness-sektor

13 8 Spinning på hold 71,2 % 9 Aerobic på hold 65,8 % 10 Personlig træning 61,4 % Beskæftigede I tabellen nedenfor angives, hvor mange instruktører og personlige trænere der er ansat i de centre, der er undersøgt af Forbrugerstyrelsen: Antal centre Procent 0 ansatte 12 4,0 % 1-5 ansatte 68 22,9 % 6-10 ansatte 55 18,5 % ansatte 76 25,6 % ansatte 71 23,9 % Over 40 ansatte 15 5,1 % Total % Kilde: Telefonsurvey udført af Gallup for Oxford Research, 2006 I forhold til den geografiske placering af centrene viser undersøgelsen, at storbyområderne (København, Odense, Århus og Ålborg) i højere grad end resten af landet har store centre med mere end 21 ansatte. Samtidig er centre, som er en del af en kæde, karakteriseret ved at flere af dem har over 21 ansatte sammenlignet med centre, der ikke er en del af en kæde. Udvalget vurderer, at den overvejende del af beskæftigelsen er deltidsbeskæftigelse. Ifølge Overblik over den danske fitness-sektor 12 er der en direkte sammenhæng mellem ejerformen og antallet af lønnede medarbejdere. Denne sammenhæng er igen direkte afledt af centrets gennemsnitlige størrelse og dets serviceniveau. Hvis tallene fra undersøgelsen, som er baseret på 178 respondenter, estimeres til at omfatte hele den danske fitness-sektor, svarer det til, at omkring 7000 medarbejdere har deltidsbeskæftigelse i fitness-sektoren, dvs. totalangivelse af samtlige ansatte uanset jobfunktion. I samme undersøgelse blev der også spurgt ind til, hvor mange fastansatte (årsværk) ovenstående tal var udtryk for. Det simple gennemsnit af respondenternes svar giver 7,1 fuldtidsansatte medarbejdere pr. fitnesscenter, hvilket selvsagt dækker over en stor spredning både mellem de kommercielle og ikke-kommercielle centre og internt i de to kategorier. Hvis dette tal estimeres ud fra antallet af kommercielle fitnesscentre får man på landsplan omkring 2371 årsværk selvsagt langt de fleste i den professionelle kommercielle fitness-sektor. Der er forskel på at have titlen instruktør eller personlig træner og at have en uddannelse til at underbygge titlen, da titlerne ikke er beskyttede. Det betyder, at enhver kan kalde sig instruktør eller personlig træner. Derfor er der i Forbrugerstyrelsens undersøgelse spurgt 12 Kasper Lund Kierkegård, Idrættens Analyseinstitut. Overblik over den danske fitness-sektor

14 til, hvor stor en andel af centrenes instruktører og personlige trænere, der er uddannede instruktører og personlige trænere, hvilket fremgår af følgende tabel: Uddannede instruktører og uddannede personlige trænere som andel af centrets instruktører og personlige trænere* Instruktører (n=281) Andel centre Personlige trænere (n=181) 0-25 % 7,5 % 17,7 % % 6,4 % 4,4 % % 7,1 % 2,8 % % 79 % 75,1 % Total 100 % 100 % Kilde: Telefonsurvey udført af Gallup for Oxford Research, 2006 Note: 8 centre har ingen instruktører, og 1o8 centre har ingen personlige trænere. Disse er frasorteret sammen med centre, som har angivet et højere antal uddannede Instruktører/uddannede personlige trænere end antallet af instruktører og personlige trænere *Andelen er udregnet på baggrund af spørgsmålene: hvor mange instruktører og personlige trænere er der ansat i centret?, hvor mange af centrets instruktører er uddannede instruktører og hvor mange af centrets personlige trænere er uddannede personlige trænere? Tabellen viser, at 79,0 % af centrene angiver, at % af deres instruktører er uddannede instruktører. Hvad angår personlige trænere, angiver 75,1 % af centrene, at % af deres personlige trænere er uddannede. I den anden ende af skalaen angiver henholdsvis 7,5 % og 17,7 % af centrene, at 0-25 % af henholdsvis deres instruktører og personlige trænere er uddannede. Uddannelsesforløbene for de personlige trænere og instruktører varierer i længde målt såvel på timeantal som dage. Set i denne sammenhæng er det interessant, hvor lang uddannelse centrenes instruktører og personlige trænere har. Det fremgår af nedenstående tabel: Andel centre Længde af uddannelsesforløb Instruktører (n=272) Personlige trænere (n=159) Under 1 uge 16,9 % 1,3 % 1-2 uger 32,7 % 8,8 % 3-4 uger 23,5 % 15,1 % Mellem 1 og 2 måneder 10,7 % 17,6 % Mere end 2 måneder 19,9 % 44,0 % Ved ikke/ønsker ikke at svare 16,5 % 18,2 % Kilde: Telefonsurvey udført af Gallup for Oxford Research, 2006 Det fremgår af tabellen, at der er forskel på længden af de uddannelsesforløb, som centrenes instruktører og personlige trænere har gennemført. 14

15 5.3. Opsamling Såvel wellnessområdet som fitnessbranchen er vækstområder, og udviklingen af begge er bl.a. præget af offentlige sundhedskampagner. En fælles tendens er desuden, at begge arbejdsmarkeder er præget af deltidsansættelser, men det er dog udvalgets vurdering, at der pågår en professionaliseringsproces på områderne. Wellnessområdet er endnu i opstarten, og området er ikke en fast defineret branche. Wellnessarbejdsmarkedet er ikke afgrænset, og erhvervsstrukturen er præget af mange enkeltmandsvirksomheder. Fitnessbranchen er efterhånden en veletableret branche med relativt afgrænset arbejdsmarked og veletablerede ydelser. 6. Jobprofiler Kompetencebehov Kapitlet afdækker først henholdsvis jobprofiler og kompetencebehov på wellnessområdet, hvorefter tilsvarende afdækkes på fitnessområdet. Kapitlet opsamles afslutningsvis Wellnessområdet Den meget komplicerede erhvervsstruktur på et arbejdsmarked, der tilmed er under udvikling, afspejler sig naturligvis også i jobprofiler og kompetencebehov Jobprofiler Grundet erhvervsstrukturens kompleksitet kan der tegnes mange job og karrieremuligheder inden for wellness. Dette lige fra en personlig stress-coach til en spa-specialist. Tendensen er, at mange beskæftigede inden for wellness er timelønnede, og der er kun få fuldtidsansættelser. Receptions-/servicepersonalet rekrutteres med meget forskellige baggrunde, bl.a. hotel- og restauration, handel og kontor. Personale rekrutteret til Comwells spa har typisk en baggrund som kosmetiker eller massør. De større kæder gennemfører herefter målrettede introduktionsforløb, ofte suppleret med relevant efteruddannelse i form af private kurser Kompetencebehov Samtlige analyser af feltet identificerer sammenstemmende et behovssæt med sammensatte wellnesskompetencer. Analyserne peger på basiskompetencer suppleret af mere specialiserede faglige kompetencer. Det væsentlige er, at medarbejderen kan kombinere og udvikle flere forskellige kompetencer for derigennem fleksibelt at kunne indgå i flere arbejdsfunktioner eller typer af job. Dog er der også grænser for fleksibiliteten det kan for eksempel give et forkert signal, 15

16 hvis kosmetikerbehandling og rengøring varetages af samme person, påpeger New Insight i deres analyse 13. New Insight tegner i analysen for SUS (jf. note 13) et kompetencebehov i en wellnessuddannelse, der forener tre kompetencer: Faglig kompetence inden for de forebyggende serviceydelser f.eks. krops- og ansigtsbehandlinger. Kompetencen knytter sig til varetagelsen af kunderne. Faglig kompetence inden for handel, kontor og administrationsområdet. Kodeordret er forretningsforståelse. Personlige kompetencer fx. i forhold til at kunne omgås kunder også i intime situationer. Kodeordene er menneskekendskab, diskretion og situationsfornemmelse. Andre analyser fremhæver ligeledes det brede behov for kendskab til service og salg samt mere snævre faglige kompetencer: Basiskomptencer, f.eks. anatomi, fysiologi, kostsammensætning, kundekontakt, salg og service. Specialiserede kompetencer; f.eks. inden for massage, administration, ernæring. New Insight opstiller arbejdsfunktioner for den ideelle medarbejder : massage ansigts- og kropsbehandlinger bade, f.eks. urter indpakning mani- og pedicure badekulturer, f.eks. sauna mental træning og øvelser, f.eks. yoga motion kostvejledning salg planlægning og logistik Der findes uddannelser, blandt andet kosmetikeruddannelsen, der tilgodeser en række af kompetencer med den bredde og inden for de områder, virksomhederne efterspørger hos medarbejderne: introduktion til spa og spa-etik kroppens og hudens opbygning kontraindikationer fakta om og demonstration af forskellige behandlingsformer behandling fra start til slut ud fra kundens perspektiv behandlerens rolle praktiske øvelser med bl.a. skrub, ler, aromaterapi, olie, bad, alger 13 New Insight: Brancheanalyse af velværebranchen. Oktober

Øje på uddannelse. Velværeservice. Velværeservice i Danmark 2014. Nye interaktive medier og underholdning. New Insight

Øje på uddannelse. Velværeservice. Velværeservice i Danmark 2014. Nye interaktive medier og underholdning. New Insight Øje på uddannelse Velværeservice Velværeservice i Danmark 2014 Nye interaktive medier og underholdning New Insight Øje på uddannelse, 2005/04 Velværeservice i Danmark 2004 Nye, interaktive medier og underholdning

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Sport - og sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser

TEKNOLOGISK INSTITUT. Sport - og sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser TEKNOLOGISK INSTITUT Sport - og sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser Analyse og Erhvervsfremme Marts 2010 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. ANALYSENS BAGGRUND OG

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006 Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelsen Grundlæggende Vagt September 2006 Forfatter: HS Sidst gemt: 10-10-2006 14:06 Sidst udskrevet: 01-11-2006 13:58 Q:\Projekt\0195-06 SUS vagt\rapport\rapport_grundlæggende

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Mellem frihed og professionalisme. Analyse af handicaphjælperes arbejdsmarkedsforhold og uddannelsesbehov

Mellem frihed og professionalisme. Analyse af handicaphjælperes arbejdsmarkedsforhold og uddannelsesbehov Mellem frihed og professionalisme Analyse af handicaphjælperes arbejdsmarkedsforhold og uddannelsesbehov Marts 2010 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund... 5 1.2 Formål... 6

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet

En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet Betænkning nr. 1301 Udgivet af Undervisningsministeriet ISBN 87-603-0669-6 Tryk: Malchow Bogtryk/offset

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001 Forord Industriel videnbeskyttelse også

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere Tekniske servicemedarbejdere Analyse af de tekniske servicemedarbejderes arbejdsmarked samt aktuelle og fremtidige kompetencekrav og efteruddannelsesbehov Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere