NORDISK SPROGKOORDINATION AKTIVITETSPLAN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK SPROGKOORDINATION AKTIVITETSPLAN 2016"

Transkript

1 NORDISK SPROGKOORDINATION AKTIVITETSPLAN 2016

2 NORDISK SPROGKOORDINATION AKTIVITETSPLAN 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Om aktivitetsplanen Overordnede og gennemgribende opgaver...4 Koordinering af de centrale aktører på sprogområdet...4 Sekretariatsfunktion for Ekspertgruppen Nordens Sprogråd Aktiviteter og tiltag...6 Tiltag: Projekt om nordisk nabosprogsforståelse...7 Tiltag: Minoritetssproglighed...8 Tiltag: Min nordiske lesebok...10 Tiltag: Nordisk Sprog- og kulturfestival...11 Tiltag: Norden i Skolen...12 Tiltag: Nordisk Filmportal...13 Tiltag: Nordiske Forsøgsklasser Løbende profilerings- og netværksaktiviteter Kommunikation og formidling...17

3 1. INDLEDNING Nordisk Sprogkoordinations aktivitetsplan omhandler de initiativer og aktiviteter, Sprogkoordinationen planlægger at gennemføre eller sætte i gang i Aktivitetsplanen understøtter handlingsplanen og strategiplanen og beskriver aktiviteter, der er finansieret af Sprogkoordinationens midler til selvstændige initiativer. Aktivitetsplanen 2016 er udarbejdet i dialog med Ekspertgruppen Nordens Sprogråd og sprogsamarbejdets centrale aktører. De enkelte aktiviteter og tiltag understøtter det nordiske sprogsamarbejdes overordnede fokusområder med særligt fokus på målgruppen børn og unge. Aktivitetsplanen vægter i videst mulige omfang en aktiv inddragelse af målgruppen børn og unge. Det gælder dels i forhold til målgruppens direkte involvering og deltagelse, dels i formidlingen af de enkelte aktiviteter. I arbejdet med at nå målgruppen børn og unge yderligere sker den nærmere tilrettelæggelse og gennemførelse af aktivitetsplanens tiltag i 2016 i dialog med Nordisk Børne- og Ungdoms-komité (NORDBUK). Aktivitetsplanen 2016 er den anden af de aktivitetsplaner, der hvert år frem til udgangen af 2018 supplerer Nordisk Sprogkoordinations strategi- og handlingsplaner. 2. OM AKTIVITETSPLANEN Aktivitetsplanen for 2016 indeholder dels afgrænsede aktiviteter (start og afslutning i 2016), dels tiltag, der videreføres fra 2015 eller rækker ind over Ansvaret for gennemførelsen af aktiviteterne ligger hos Nordisk Sprogkoordination. Afhængig af den enkelte aktivitets indhold samarbejder Sprogkoordinationen med Foreningen Norden i de enkelte lande, sprogsamarbejdets centrale aktører og med nationale og nordiske aktører inden for både uddannelses- og kultursektoren. Ved planlægningen og gennemførelsen af større aktiviteter eller arrangementer med behov for praktisk facilitering eller ekstra finansiering søger Sprogkoordinationen samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Nordisk Sprogkoordination justerer aktivitetsplanens indhold og rammer ved behov, mens ændringer i substansen kræver orientering af styregruppen (EK-U). NB: Aktivitetsplanens budgetangivelser under de konkrete aktiviteter og til-tag er med forbehold for EK-U s endelige vedtagelse af budget for Budgetangivelserne tager desuden udgangspunkt i, at budgetrammen for Nordisk Sprogkoordinations midler til selvstændige aktiviteter i 2016 tilsvarer rammen for

4 3. OVERORDNEDE OG GENNEMGRIBENDE OPGAVER KOORDINERING AF DE CENTRALE AKTØRER PÅ SPROGOMRÅDET Nordisk Sprogkoordination koordinerer samarbejdet mellem de centrale aktører på sprogområdet i Norden. Nordisk Sprogkoordinations koordinerende ansvar omfatter i 2016 opgaver hos følgende centrale aktører på sprogområdet: Program for Sprogkurser (Nordkurs, Nordspråk og De Nordiske Perler), De nordiske Sprogpiloter, Nordisk gruppe for Parallelsproglighed, samt Netværket for Sprognævnene i Norden. LØBENDE OPGAVER Nordisk Sprogkoordination forstærker i 2016 arbejdet med at sikre synergier på tværs af aktørernes opgaver. I dialog med aktørerne og med Ekspertgruppen Nordens Sprogråd arbejder Sprogkoordinationen løbende med at kvalitetssikre og koordinere aktørernes konkrete tiltag. For at sikre størst mulig synergi identificerer Sprogkoordinationen i 2016 sammen med de centrale aktører områder, hvor der er fælles interesser og samarbejdsmuligheder i forhold til det faglige indhold, målgrupper og resultatopsamling. KONKRETE TILTAG Nordisk Sprogkoordination faciliterer i 2016 to fællesmøder med de centrale aktører. Det første fællesmøde afholdes i marts 2016, mens det andet fællesmøde afholdes i oktober Temaerne for fællesmøderne er: 1) Samarbejdet mellem aktørerne i praksis synergieffekter og fælles mål. 2) Aktørernes bidrag til og inddragelse i den planlagte Nordisk Sprog- og kulturfestival i 2017 (se nærmere nedenfor). Nordisk Sprogkoordination afholder desuden i oktober og december 2016 separate møder de respektive centrale aktører om henholdsvis arbejdsplan og årsrapportering for FORVENTEDE RESULTATER 2016: Tættere koordinering og udmøntning af konkrete samarbejdstiltag mellem de centrale aktører Involvering af og forslag fra aktørerne i konceptudvikling og fælles planlægning af Sprog- og kulturfestivalen i

5 SEKRETARIATSFUNKTION FOR EKSPERTGRUPPEN NORDENS SPROGRÅD Nordisk Sprogkoordination fungerer som sekretariat for Ekspertgruppen Nordens Sprogråd (ENS). ENS er øverste faglige referencegruppe for hele porteføljen af opgaver og tjenesteydelser på sprogområdet i Norden. LØBENDE OPGAVER Nordisk Sprogkoordination konsulterer løbende både den samlede Ekspertgruppe og de enkelte medlemmer i spørgsmål inden for Sprogkoordinationens samlede portefølje af opgaver. I 2016 øger Sprogkoordinationen sit fokus på den del af rådgivningen fra Ekspertgruppen, der omfatter: 1) faglige spørgsmål relateret til indholdet i Sprogkoordinationens og aktørernes konkrete tiltag på sprogområdet, og 2) strategiske spørgsmål relateret til Sprogkoordinationens overordnede indsats frem til og med KONKRETE OPGAVER Nordisk Sprogkoordination faciliterer i 2016 to årlige ordinære møder med Ekspertgruppen. Sprogkoordinationen ønsker i større grad at tematisere møderne i 2016 med særligt fokus på Sprogkoordinationens strategiske og faglige indsatsområder. Sprogkoordinationen ønsker i 2016 også at styrke og tilrettelægge møderne som egentlige sprogfaglige diskussionsfora - både i direkte tilknytning til Sprogkoordinationens egne satsninger og til aktuelle, eksterne aktiviteter på sprogområdet. ENS 1 afholdes den 8. april 2016 i Helsinki. Mødet holdes i forbindelse med det årlige Sprog-parlament i Finland den 7. april Sprogparlamentet arrangeres af det sproguddannelsespolitiske netværk Kieliverkosto. ENS 2 afholdes den 28. september 2016 i København. Endeligt koordinerer Sprogkoordinationen i 2016 Ekspertgruppens rolle i forhold til det kommende projekt om nordisk nabosprogsforståelse (se nedenfor under aktiviteter). FORVENTEDE RESULTATER I 2016: Øget involvering af Ekspertgruppen i Sprogkoordinationens og aktørernes arbejde. Større og bredere kvalitetssikring af det faglige indhold i Sprogkoordinationens arbejde og aktiviteter. Direkte involvering af Ekspertgruppens enkelte medlemmer i forhold til de konkrete aktiviteters faglige indhold og til spørgsmål, der kræver nationale sprogfaglige kompetencer. 5

6 4. AKTIVITETER OG TILTAG Nordisk Sprogkoordinations aktiviteter i 2016 har nabosprogsforståelse og målgruppen børn og unge som bærende indsatsområder. I prioriteringen og udmøntningen af enkelte af aktiviteterne i 2016 er der desuden fokus på førskolebørn og på minoritetssproglighed som gennemgående perspektiver. FØRSKOLEBØRN På anbefaling af ENS sætter Nordisk Sprogkoordination i 2016 som noget nyt fokus på en af sprogsamarbejdes yngste målgrupper, nemlig førskolebørn. Blandt aktører på sprogområdet er der bred enighed om, at en tidlig indsats kan have en positiv indvirkning på senere sprogtilegnelse og nabosprogsforståelse. Nordisk Sprogkoordination ønsker med denne indsats at skabe en række autentiske sprog- og kulturmøder for og med førskolebørn, som kan skabe en større nordisk bevidsthed i en tidlig alder. Indsatser rettet mod førskolebørn genspejles i udvalgte aktiviteter i Dialog- og samarbejdspartnere: Ekspertgruppen Nordens Sprogråd, NORDBUK, FNUF og de nationale foreninger Norden. MINORITETSSPROGLIGHED Nordisk Sprogkoordination sætter i 2016 også fokus på børn og unge med minoritetssproglig baggrund. Sprogkoordinationen er særligt optaget af at undersøge, hvordan børn og unge med minoritetssproglig baggrund sikres de bedste forudsætninger for at kunne indgå i landenes arbejde med undervisning i nabosprogsforståelse og således også omfattes af målsætninger i de nordiske og sprog- og kultursamarbejde. AKTIVITETSPLANENS KONKRETE AKTIVITETER Gennemgangen af de enkelte aktiviteter eller det enkelte tiltag er bygget op efter følgende punkter: Indhold og omfang Fokusområde (jf. Strategiplan og Handlingsplan ) Målgrupper Målinger og forventede resultater 2016 Budgetangivelse 6

7 TILTAG: PROJEKT OM NORDISK NABOSPROGSFORSTÅELSE INDHOLD OG OMFANG På foranledning af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd for kultur (MR- K) har Nordisk Sprogkoordination fået bevilget projektmidler til gennemførelse af et projekt om nordisk nabosprogsforståelse. Formålet med projektet er at undersøge, om der er basis for en større anlagt undersøgelse af nabosprogsforståelse i praksis, dvs. hos dem, der i det daglige har brug for at kunne kommunikere nordisk. Emnet for projektet er sprogforståelse, lytteforståelse og strategier i forhold til at gøre sig forståelig i nabolandet, indlæringsfaser og opsamling af erfaringer vedr. faser i nabosprogsforståelse. Undersøgelsen baseres på kvalitative interviews af 30 unge fra Norden, alle under 30 år og med mindst et halvt års ophold i nabolandet. Projektet forankres hos Nordisk Sprogkoordination, som sammen med Ekspertgruppen Nordens Sprogråd har nedsat en styregruppe bestående af sprogeksperter fra alle de nordiske lande. Projektet gennemføres af en akademisk medarbejder, som tilknyttes Nordisk Sprogkoordination / Foreningerne Nordens Forbund. Undersøgelsen afsluttes 31. maj FOKUSOMRÅDER: Nabosprogsforståelse. Lytteforståelse. MÅLGRUPPER: Undersøgelsens målgrupper: Unge erhvervsaktive i hele Norden. Universitetsstuderende (respondenterne i de kvalitative interviews er alle unge under 30 år). PROJEKTRESULTATETS MÅLGRUPPER: Sprog-, uddannelses- og forskningsinteressenter, arbejdsmarkedsinteressenter, NMR og centraladministrationen i de nordiske lande. Målinger og forventede resultater 2016: Dokumentation af respondenternes strategier for vellykket nabosprogsforståelse Afdækning af indlæringsfaser og erfaringer hos respondenterne Totalbudget: DKK ( DKK er bevilget af MR-K, mens Nordisk Sprogkoordination afsætter DKK). 7

8 TILTAG: MINORITETSSPROGLIGHED INDHOLD OG OMFANG Nordisk Sprogkoordination støtter i 2016 aktiviteter, der inkluderer børn og unge med anden sproglig og kulturel baggrund end nordisk. Aktiviteterne omfatter både afgrænsede tiltag i 2016 og tiltag, der rækker ind i Sprogkoordinationens samlede mandatperiode frem til og med Nordisk Sprogkoordination støtter og samarbejder om følgende aktiviteter med hoved- eller delfokus på minoritetssproglighed: TILTAG: NORDISK SPROGMØDE 2016 Nordisk Sprogmøde 2016 i Vasa arrangeret af Finlands formandskab for Netværket for sprognævnene i Norden og Nordisk Sprogkoordination. Konferencen er netværksovergribende og har temaet Et flersprogligt samfund. Konferencen fokuserer på udfordringer og succeser i arbejdet med flersprogethed og tosprogethed på arbejdspladser, undervisningssystemet og samfundet generelt. FOKUSOMRÅDER: Nabosprogsforståelse. Lytteforståelse. MÅLGRUPPER: Sprog- og kulturaktører i de nordiske lande. MÅLINGER OG FORVENTEDE RESULTATER 2016: Afdækning af erfaringer og udfordringer i arbejdet med at integrere borgere med anden sproglig baggrund end nordisk i det nordiske sprogsamarbejde. Anvisninger på eventuelle tiltag og løsningsmodeller. Budget: DKK TILTAG: SPRÅK SÅ IN I NORDEN Konferencen Språk så in i Norden i Stockholm initieret af Språklärarnas Riksförbund. FOKUSOMRÅDER: Nabosprogsforståelse. Lytteforståelse. Nordiske sprog som andetsprog. MÅLGRUPPER: Sprog- og kulturaktører i de nordiske lande. Undervisere i nabosprogene dansk, svensk og norsk. MÅLINGER OG FORVENTEDE RESULTATER 2016: Afdækning af erfaringer og udfordringer i arbejdet med at undervise og integrere borgere med anden sproglig baggrund end nordisk i det nordiske sprogsamarbejde. Anvisninger på eventuelle tiltag og løsningsmodeller. Budget: DKK

9 De to konferencer har hovedfokus på integreringen af minoritets- og flersproglige målgrupper i det nordiske sprog- og kulturfællesskab og i det konkrete arbejde med nabosprogsforståelse i de nordiske lande. Endeligt program og nærmere datoer for de to konferencer forventes klart ultimo TILTAG: MIN NORDISKE LESEBOK Nordisk Sprogkoordination støtter udviklingen af projektinitiativet Min nordiske lesebok i samarbejde med Norges medlem af ENS, Doris Amland og ENS-suppleant og forfatter, Helene Uri. Målet med Min nordiske lesebok er at fremme sprogforståelsen mellem de nordiske sprog og styrke den nordiske kulturelle identitet hos børn og unge (inklusive børn og unge med ikke-nordisk baggrund). Projektets delmål i forhold til inkluderingen af flerkulturelle børn matcher Sprogkoordinationens ønske om også at sætte fokus på minoritetssproglighed. Udviklingen af Min nordiske lesebok indgår således som konkret aktivitet i 2016, men rækker ind i 2017 og Om aktivitetsbeskrivelse og budget se nærmere nedenfor. 9

10 TILTAG: MIN NORDISKE LESEBOK INDHOLD OG OMFANG Projektinitiativet Min nordiske lesebok skal øge kendskabet til samfund, kultur og sprog i alle de nordiske lande. Min nordiske lesebok er en serie af udgivelser (trykte og online-baserede), som skal styrke oplevelsen og forståelsen af en fællesnordisk identitet. Projektet retter sig mod børn og unge i hele Norden (inklusive førskolebørn og børn og unge med ikke-nordisk baggrund). Projektet understøtter landenes nationale læreplaner og ønsker at øge integreringen af nordiske sprog og nordisk kultur i undervisningen. Det konkrete projektresultat er en trykt hovedpublikation, supplerende bogserieudgivelser, samt et understøttende netsted. Nordisk Sprogkoordinations nærmere engagement i projektet udarbejdes i dialog med Nordisk Ministerråds Sekretariat og Ekspertgruppen Nordens Sprogråds norske medlem Doris Amland (om forslag til organisering, projektbeskrivelse og foreløbigt budgetudkast, se bilag 1: Idéskisse til Min nordiske lesebok ). Min nordiske lesebok opererer med et omfattende produktportefølje og en omfattende tidsramme, og Nordisk Sprogkoordination ønsker at støtte projektets indledende arbejde med: Konceptudvikling Bruger- og markedsundersøgelser (behovsanalyse) Organisering og forankring af projektet i landene Sprogkoordinationen støtter således i 2016 ovennævnte indledende arbejde med DKK FOKUSOMRÅDER: Nabosprogsforståelse. Lytteforståelse. Norden som sproglig foregangsregion. MÅLGRUPPER: Børn og unge (inklusive børn og unge med ikke-nordiske baggrund), lærere og undervisere i de nordiske lande. MÅLINGER OG FORVENTEDE RESULTATER 2016: Færdiggørelse af konceptudvikling Bruger- og markedsanalyse Gennemførelse af behovsanalyse Budget: DKK NB: Projektets samlede budget i 2016 (ifølge Doris Amlands og Helen Uris idéskitse til Min nordiske lesebok ) udgør DKK Sprogkoordinationens bidrag på DKK udgør således et bidrag til indledende brugerundersøgelse, behovsanalyse og endelig konceptudvikling. Forslag til finansiering af restsummen for 2016, samt præsentation af endelig projektplan med detaljeret budget forelægges på EK-U/2. Sprogkoordinationen vil i den forbindelse i dialog med NMRS undersøge muligheden for eventuel finansiering af restsummen fra MR-U s dispositionsmidler. 10

11 TILTAG: NORDISK SPROG- OG KULTURFESTIVAL INDHOLD OG OMFANG Nordisk Sprogkoordination påbegynder i 2016 arbejdet hen imod gennemførelsen af en større Nordisk Sprog- og kulturfestival i Sprog- og kulturfestivalen skal være med til at skabe en ny diskurs med fokus på den positive fortælling om nordisk nabosprogsforståelse. Sprog- og kulturfestivalen gennemføres over tre dage med involvering af og bidrag fra alle sprogsamarbejdets centrale aktører. Kuratering og planlægning af festivalen påbegyndes december 2015 i direkte dialog med de centrale aktører og NORDBUK. Som indledning til Sprog- og kulturfestivalen i 2017 gennemfører Nordisk Sprogkoordination i løbet af 2016 og 2017 optaktsarrangementer i alle nordiske lande, herunder Færøerne, Grønland og Åland, som med forskellige vinklinger sætter fokus på sprog- og kultursamarbejdet i Norden. På optaktsarrangementerne vil der være et fokus på aktiv inddragelse af børn og unge. Det gælder både i planlægningen af og deltagelse i festivalen. De enkelte optaktsarrangementer arrangeres og gennemføres i tæt samarbejde med relevante centrale aktører, NORDBUK, de nationale foreninger Norden, FNUF og nationale og nordiske kulturaktører. Nordisk Sprogkoordination har som et gennemgribende mål med Sprog- og kulturfestivalen at skabe og forankre en positiv fortælling om succeshistorierne, nytteværdien og det praktiske arbejde med nabosprogsforståelse. Både i undervisnings- og læringsøjemed og i anvendt praksis. PLACERING Den endelige geografiske placering af Sprog- og kulturfestivalen er ikke afgjort endnu; festivalens aktiviteter skal være let tilgængelige for både inviterede deltagere og et større offentligt publikum, medier, aktører og samarbejdspartnere. Festivalen bør derfor placeres centralt i en af de nordiske hovedstæder. De enkelte optaktsarrangementer derimod forventes placeret i de nordiske huse, Perlernes kursus- og konferencefaciliteter, samt relevante nordiske institutioner. Endelig konceptudvikling, geografisk placering og projektbeskrivelse færdiggøres januar-februar 2016 og forelægges for EK-U. FOKUSOMRÅDER: Nabosprogsforståelse, lytteforståelse, børn og unges sprogforståelse. MÅLGRUPPER: Børn og unge (herunder førskolebørn), aktører på sprog- og kulturområdet, det offentlige publikum med interesse for sprog og kultur, meningsdannere og relevante private virksomheder. MÅLINGER OG FORVENTEDE RESULTATER 2016: Gennemførelse af optaktsarrangementer i alle lande Forankring i uddannelsessektoren Identifikation af lokale samarbejdspartnere og kurator Eksponering af bredden af det nordiske sprog- og kultursamarbejde Aktiv involvering af deltagende aktører og interessenter 11 Budget: DKK (udgifter relateret til konceptudvikling og optaktsarrangementer i landene).

12 TILTAG: NORDEN I SKOLEN INDHOLD EK-U s medfinansiering af Norden i Skolen har i de foregående år i høj grad medvirket til udviklingen af læringsportalen som en central platform for nabosprogsundervisningen i Norden med over 3400 registrerede lærere totalt og et besøgstal på i gennemsnit 200 nordiske lærere dagligt. Nordisk Sprogkoordination fortsætter støtten og samarbejder om videreudviklingen af læringsportalen. Sprogkoordinationen støtter i særlig grad udvidelsen af portalen med tilpasset indhold til færøske, grønlandske og samiske lærere og elever. Sprogkoordinationen gennemfører et større nordisk chatevent i forbindelse med Nordens Dag den 23. marts 2016 (se uddybning i aktivitetsplanens afsnit om Kommunikation og formidling). Med sin støtte i 2016 fortsætter Sprogkoordinationen med at bidrage til også at udvikle og styrke portalen som strategisk mødested mellem undervisnings- og kultursektoren. FOKUSOMRÅDER: Børn og unge. Lytteforståelse. Nabosprogsforståelse. MÅLGRUPPER: Brugere af Norden i Skolen (lærere og elever). Børn og unge. MÅLINGER OG FORVENTEDE RESULTATER I 2016: Videreudvikling af Norden i Skolens generelle indhold og tilbud til brugerne Udvidet indsats for øget nabosprogsforståelse blandt børn og unge Tilpasning af portalen for færøske, grønlandske og samiske brugere Øget adgang til nordiske filmtilbud (lytteforståelse) Gennemførelse af større nordisk chatbegivenhed d. 23. marts Flere nye og tilbagevendende brugere i alle de nordiske lande Opsamling og registrering af links og øvrige henvisninger til Norden i Skolen Konkrete målinger: Tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne Statistik over nyregistrerede og tilbagevendende brugere Statistik over nyregistrerede brugere fra Færøerne, Grønland og det samiske sprogområde Statistik over det totale antal brugere Budget: DKK

13 TILTAG: NORDISK FILMPORTAL Nordisk Sprogkoordination støttede i 2015 et øget filmtilbud til skoler i hele Norden i samarbejde med Norden i Skolen. Initiativet til et øget filmtilbud (projekttitel: Nordisk Filmportal) blev taget af EK-K og EK-U. Filmtilbuddet skal være tilgængeligt for lærere og elever i de nordiske lande i minimum en femårig periode og vil stå klar til efteråret For at styrke spredningen af projektet ønsker Nordisk Sprogkoordination i 2016 i samarbejde med Norden i Skolen at gennemføre en større Facebookkampagne i.f.m. den filmkonkurrence for børn og unge, som er planlagt i.f.m. lanceringen. En central del af Facebook-kampagnen vil bestå af nyproducerede korte videooptagelser med nordiske skuespillere, som forholder sig til det nordiske sprog- og kulturfællesskab og nordisk filmproduktion. Facebook-kampagnen skal øge nordiske skoleklassers motivation for at deltage i filmkonkurrencen, samt bidrage til den samlende PR-indsats for det øgede filmtilbud på Norden i Skolen. FOKUSOMRÅDER: Børn og unge. Lytteforståelse. MÅLGRUPPER: Brugere af Norden i Skolen (lærere og elever). Børn og unge. MÅLINGER OG FORVENTEDE RESULTATER 2016: Etablering og gennemførelse af Facebook-kampagne med inddragelse af professionelle nordiske skuespillere Øgning af børn og unges deltagelse i den nordiske filmkonkurrence på Norden i Skolen Større spredning af det øgede filmtilbud til skoler i Norden Konkrete målinger: Dynamisk statistik og interaktion via Facebooks kampagne-administrator. Budget: DKK 13

14 TILTAG: NORDISKE FORSØGSKLASSER INDHOLD OG OMFANG Nordisk Sprogkoordination igangsatte i 2015 projektet Nordiske Forsøgsklasser. Projektet skal udvikle eksempler på ideelle undervisningsforløb i dansk, svensk og norsk med henblik på udgivelse af undervisningshåndbøger i alle de nordiske lande. Nordiske Forsøgsklasser videreudvikles i 2016 med særligt fokus på versionering, lancering og markedsføring. Sprogkoordinationen arbejder sammen med Tiinaliisa Granholm fra Hanaholmen og Nordisk Benchmarking og med undervisningskonsulent Lise Vogt. Lise Vogt arbejder sammen med sprogforskeren Jenny Sylvin i en omfattende gennemførelse af undervisningsforløb i alle lande i Norden. Jenny Sylvin tilknyttes desuden evalueringen af forsøgene. Forsøgene gennemføres i to faser: september, oktober og november 2015, samt februar og marts Nordisk Sprogkoordination er i slutdialog med forlag i Danmark, Norge og Sverige med henblik på en pan-nordisk bogudgivelse en håndbog i undervisning i dansk, svensk og norsk med særligt fokus på lytteforståelse. Forventet publicering: ultimo Projektet Nordisk Forsøgsklasser afsluttes med følgende tre publikationer: 1. HÅNDBOG TIL LÆRERE I DANMARK, FINLAND (FINNER MED SVENSK SOM MODERSMÅL), NORGE, SVERIGE OG ÅLAND En undervisningshåndbog til danske, finlandsvenske, norske, svenske og ålandske lærere i nabosprogsundervisning. Håndbogen indeholder forslag til konkrete undervisningsforløb udviklet på baggrund af gennemførte undervisningsforløb i alle de nordiske lande, herunder Grønland, Åland og Færøerne. Håndbogen indeholder desuden et kort teoretisk afsnit med særligt fokus på lytteforståelse knyttet til de aktuelle læreplaner for henholdsvis Danmark, Finland, Norge, Sverige og Åland. Håndbogen udgives i trykt form i Danmark, Finland, Norge, Sverige og Åland og forventes publiceret ultimo HÅNDBOG TIL LÆRERE I DE ØVRIGE NORDISKE LANDE En undervisningshåndbog til lærere i de øvrige nordiske lande. De lande, hvor dansk, norsk og svensk er et fremmedsprog. Her vil også være et kort teoretisk afsnit knyttet til læreplanerne for de øvrige nordiske lande. Undervisningsforløbene vil blive beskrevet ud fra en fremmedsprogsvinkel. Håndbogen udgives i digital form og udkommer ultimo

15 3. OPSAMLINGSRAPPORT En resultatrapport, der kommenterer og opsummerer det samlede projekt. Rapporten udgives i digital form primo 2016 Nordisk Sprogkoordination afsatte i 2015 DKK til projektet. Sprogkoordinationen afsætter i 2016 yderligere DKK til versionering, lancering og markedsføring af de tre publikationer. Nordisk Sprogkoordination og Nordisk Benchmarking gennemfører april 2016 konference med præsentation, diskussion og lancering af de foreliggende forskningsresultater. Konferencen har deltagelse af den berørte målgruppe børn & unge, som gennem workshops og best practices involveres aktivt. FOKUSOMRÅDER: Børn og unge. Lytteforståelse. MÅLGRUPPER: Elever i grundskolen klassetrin. Lærere og undervisere i hele Norden. RESULTATMÅL: Udvikling af eksemplariske undervisningsforløb i dansk, svensk og norsk Understøtte de faglige mål i de nationale læreplaner Udgivelse af håndbog (trykt form) i undervisning i dansk, norsk og svensk som nabosprog Udgivelse af håndbog (digital form) i undervisning i dansk, norsk og svensk som fremmedsprog for de øvrige nordiske lande MÅLINGER OG FORVENTEDE RESULTATER I 2016: Evaluering af forsøgene med undervisningsforløb Publicering og distribution af håndbøgerne i alle de nordiske lande Redaktionel og kommerciel eksponering af håndbøgerne Større inddragelse og anvendelse af lytteforståelse som del af nabosprogsundervisningen i de nordiske lande Digital brugertilfredsundersøgelse Budget: DKK

16 5. LØBENDE PROFILERINGS- OG NETVÆRKSAKTIVITETER INDHOLD OG OMFANG Nordisk Sprogkoordination faciliterer i 2016 i dialog med aktørerne og NMRS en række profilerings- og opmærksomhedsskabende aktiviteter. Arrangementerne har fokus på aktuelle sprog- og kulturfaglige emner. Sprogkoordinationen udvider i 2016 sine netværksaktiviteter i forhold til eksterne aktører og deltagere på sprog- og kulturrelaterede konferencer og seminarer. Sprogkoordinationen informerer løbende om aktuelle emner inden for det nordiske sprogsamarbejde. Kanaler: Nationale og nordiske platforme hos Foreningen Norden, FNUF, aktørerne og berørte nationale departementer, institutioner og organisationer i landene. Sprogkoordinationen yder i 2016 støtte til og samarbejder om netværkskonferencer med profilering af det nordiske sprog- og kultursamarbejde. SAMARBEJDSPARTNERE: Netværket for Sprognævnene i Norden, de centrale aktører, nationale sprogog kulturaktører. Sprogkoordinationen kommunikerer i 2016 på udvalgte områder direkte med målgruppen børn og unge. Dialogen foregår på sociale medier og gennem læringsportalen Norden i Skolen (se nærmere under kommunikation og formidling). FOKUSOMRÅDE: Profilering, forankring og synliggørelse af det nordiske sprogsamarbejde. MÅLGRUPPER: I 2016 særligt fokus på involvering af børn og unge. Sprog- og kulturaktører i de nordiske lande. Offentligheden med interesse for sprog. MÅLINGER OG FORVENTEDE RESULTATER 2016: Øget inddragelse af børn og unge i Nordisk Sprogkoordinations tiltag Øget inddragelse og dialog med aktørerne på sprog- og kulturområdet Generel profilering af bredden i det nordiske sprogsamarbejde Konkrete målinger: Registrering af deltagere på sprog- og profileringsarrangementer Evaluering af de gennemførte aktiviteter Tilfredshedssurveys blandt deltagere og samarbejdspartnere Budget: DKK

17 6. KOMMUNIKATION OG FORMIDLING INDHOLD OG OMFANG Nordisk Sprogkoordination fortsætter i 2016 udviklingen af den generelle kommunikationsindsats om det nordiske sprogsamarbejde. NORDPLUS NORDISKE SPROG, NORDPLUS JUNIOR Sprogkoordinationen forstærker særligt formidlingsarbejdet om aktiviteter og tiltag hos de centrale aktører og Nordplus Nordiske Sprog, Nordplus Junior, samt Sprogkoordinationens egne tiltag. Indsatsen rækker ind i Sprogkoordinationen formaliserer den gensidige udveksling og videredistribution af relevante resultater, nyheder, aktiviteter og lancering af ansøgningsrunder. Sprogkoordinationen retter i 2016 i særlig grad kommunikationsaktiviteterne (herunder dialog-baserede) mod børn og unge. Nordisk Sprogkoordination laver tillige en kommunikationsindsats for at øge kendskabet til de andre samfundsbærende sprog i Norden end dansk, norsk og svensk. Indsatsen omfatter dels PR- og kommunikationsaktiviteter knyttet til Sprogkoordinationens og aktørernes enkelte aktiviteter, dels kommunikationsindsatser, der skal positionere sprogsamarbejdet i offentligheden og blandt det nordiske samarbejdes øvrige aktiviteter. KONKRET AKTIVITET: CHATBEGIVENHED PÅ NORDENS DAG 2016 For at sætte fokus på det nordiske sprog- og kulturfællesskab ønsker Nordisk Sprogkoordination i samarbejde med Norden i Skolen at gennemføre en større nordisk chatbegivenhed i forbindelse med Nordens Dag den 23. marts Chatbegivenheden bygger videre på teknologi og erfaringer fra rotationschatten Nordisk Skolechat, som blev gennemført med succes i 2015 i samarbejde med Norden i Fokus, hvor over 1200 nordiske børn og unge deltog. Rotationschatten er en på flere måde banebrydende slags videochat, som skaber et væld af tilfældige sprog- og kulturmøder på tværs af de nordiske grænser. Rotationschatten gør det muligt for børn og unge at få deres egne erfaringer med fællesnordisk kommunikation på nabosprogene dansk, norsk og svensk. FOKUSOMRÅDER: Børn og unge. Lytteforståelse. Arbejdsspørgsmålene i Sprogdeklarationen. MÅLGRUPPER: Børn og unge. Sprog- og kulturaktører i de nordiske lande. Opinionsmagere og politiske beslutningstagere. Offentligheden med interesse for sprog og sprogrelaterede områder. FORVENTEDE RESULTATER I 2016: Større og bredere eksponering af Nordisk Sprogkoordinations konkrete tiltag og af det nordiske sprogsamarbejde. Større bevidsthed om sprogsamarbejdet hos børn og unge i landene Øget antal af deltagere i rotationschatten på Nordens dag 17

18 MÅLINGER: Mediemonitorering af omtalen af det nordiske sprogsamarbejde Survey blandt modtagere af Sprogkoordinationens nyhedsbrev Registrering af unikke besøg på sprogkoordinationen.org og de nationale Foreningen Nordens hjemmesider Budget: DKK Samlet budget: DKK (inklusive ubrugte midler fra Nordisk Sprogkoordinations budget til selvstændige initiativer 2015). 18

HANDLINGSPLAN 2014-2018

HANDLINGSPLAN 2014-2018 HANDLINGSPLAN 2014-2018 Handlingsplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse 1. Om handlingsplanen...3 2. Prioriteringer og indsatsområder...3 3. Konkrete aktiviteter...4 Koordinering

Læs mere

STRATEGIPLAN 2014-2018

STRATEGIPLAN 2014-2018 STRATEGIPLAN 2014-2018 Strategiplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse Baggrund...3 Om strategien...3 Strategiens overordnede politiske rammer...4 Vision og mission...5 Overordnede

Læs mere

Referat fra møde 2/14 i Ekspertgruppen Nordens Sprogråd København den 29. oktober 2014

Referat fra møde 2/14 i Ekspertgruppen Nordens Sprogråd København den 29. oktober 2014 Referat fra møde 2/14 i Ekspertgruppen Nordens Sprogråd København den 29. oktober 2014 Mødeleder: Guðni Olgeirsson (suppleant, Island) Punkt 1) Godkendelse af referat fra møde 1 i 2014 den 22. august Sprogkoordinationen

Læs mere

Aktivitetsplan 2017 Indledning Overordnede mål Sprog på tværs af Undervisnings- og kultursektoren

Aktivitetsplan 2017 Indledning Overordnede mål Sprog på tværs af Undervisnings- og kultursektoren Aktivitetsplan 2017 Indledning Ansvaret for at koordinere Nordisk Ministerråds sprogsamarbejde ligger hos Nordisk Sprogkoordination (NOSK). Opgaven forvaltes af Foreningerne Nordens Forbund. Det politiske

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Ekspertgruppen Nordens Sprogråd

Ekspertgruppen Nordens Sprogråd Ekspertgruppen Nordens Sprogråd Referat fra møde 1/2014 København den 22. august 2014 Til stede Danmark Finland Færøerne Hanne Schilling (suppleant) Mari Bergroth (suppleant) Vár í Ólavsstovu Katrin Næs

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Ledelsesakademiet, EAAA er ansvarlig for og varetager den koordinerende funktion for projekt praksisnær lederuddannelse lærerkvalificeringsdelen. EAAA og

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Projektkatalog for SMIL(E) projekter

Projektkatalog for SMIL(E) projekter KOMPETENCECENTRET FOR NATURFAG Projektkatalog for SMIL(E) projekter 2011-2013 Innovative læringsmiljøer i Natur/Teknik Baggrund for projektet Formålet med dette projekt er at udvikle modeller for hvordan

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant København, d. 14. januar 2016 På forkant c/o Borgergade 111 DK - 1300 København K info@paaforkant.dk www.paaforkant.dk Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 ASC, akvakultur, fisk, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Bilag 3: Opgavebeskrivelse 4. maj 2016 Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 0. Definitioner og termer Definerede termer fra Konsulentaftalen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke

Videncentret bygger videre på og udnytter de medier, som allerede er udviklet i centrets første tre års virke NOTAT 21. maj 2008 J.nr. 2007-212-13 Pejlemærker for Videncenter for Arbejdsmiljø indsatser 2008-2010 til offentlige arbejdspladser Styrkelse af Videncenter for Arbejdsmiljø Som led i trepartsaftalen mellem

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences

Nordisk publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences ÅRSBERETNING 2009 NOP-HS (NOP-HS) er et samarbejdsorgan, hvor følgende forskningsråd deltager: Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation, Danmark Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv, Danmark

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008

Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Opfølgning på resultatkontrakt 1. september 2008 Vedrørende Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1 2008-31.12.2010] Bevilling af procesmidler til Fonden Midtjysk Turisme [1.1. 2008-31.12.2008]

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Samarbejde mellem modersmålslærerforeningerne i Norden Lise Ettrup og Inger Madsen Sprog i Norden, 1979, s. 91-96 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Læs mere

Delprojekt i edidaktik

Delprojekt i edidaktik Delprojekt i edidaktik Elevaktivering gennem omvendt læringsrum (Flipped Classroom) og multi-funktionel social platform. Formål Formålet med delprojektet er at arbejde med øget elevaktivering i læringsprocessen.

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Indledende bemærkninger Denne redegørelse for Kvalitetsorganisationen for Uddannelse ved Syddansk Universitetet blev oprindeligt

Læs mere

Der har været fokus på følgende områder:

Der har været fokus på følgende områder: Indledning Projekt Flerkulturel rummelighed i skolen er et udviklingsprojekt, der har haft til formål at skabe bevidsthed om, hvad der fremmer den flerkulturelle rummelighed i samfundet generelt og i folkeskolens

Læs mere

Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk!

Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk! Perlekurser for lærerstuderende giver pote: Nu forstår jeg endelig dansk, og nu ved jeg, at jeg skal undervise i dansk! Af Monica C. Madsen Et intensivt sprogbad på fem dage, hvor lærerstuderende fra hele

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DATO KONTAKTPERSON MAIL VERSION 22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DET DIGITALE ANLÆG SAMARBEJDE I ANLÆGSBRANCHEN STYRINGSDOKUMENT INDLEDNING Styringsdokumentet er et supplement til handlingsplanen

Læs mere

Børne- og Ungerådets kommentarer til evalueringen af rådet

Børne- og Ungerådets kommentarer til evalueringen af rådet Sekretariatet Økonomisk Afdeling Rådhuset 8100 Århus C Børne- og Ungerådets kommentarer til evalueringen af rådet 13. juni 2003 J.nr. Borgmesterens Afdeling har anmodet Børne- og Ungerådet om, at besvare

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Undervisningsministeriet (UVM)

Partnerskabsaftale mellem Undervisningsministeriet (UVM) Partnerskabsaftale mellem Undervisningsministeriet (UVM) og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) samt Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) 1. Partnerskabsaftalens

Læs mere