SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx"

Transkript

1 SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Afd. Fyn/Jylland: , Afd. Sjælland:

2 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup Skibhusvej Odense C Cvr: Sted og dato for inspektion: Odense, den XX. september 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning Den XX. september 2014 har Ole Borup fra Termo-service foretaget en skimmelsvamp og fugtteknisk gennemgang af boligen, beliggende på XX. Undersøgelsen blev rekvireret af XX. Baggrunden for undersøgelsen var, at XX i forbindelse med en eventuel handel af boligen, ønskede at få undersøgt om der eventuelle skulle være skimmelsvamp problemer i boligen. På loftet er der blevet konstateret råd i skotrender, samt på væggen i gangen, samt på et af værelserne ses der mørke aftegninger på væggen, hvilket giver mistanke om forekomster af skimmelsvampe i boligen. Ligeledes er der blevet foretaget en gør det selv DNA test i boligens køkken-alrum, som viser et forhøjet skimmeltal. Gennemgangen har til formål, at afklare om der i boligen er risiko for sundhedsfare som følge af problemer med fugt og skimmelsvamp i boligen, og i så fald at identificere årsagerne til dette. Afslutningsvist er formålet at opstille en handlingsplan på stikords-niveau, for fjernelse af skimmelsvampevæksten samt evt. klarlægge årsagerne hertil. Måleinstrumenter Der blev i forbindelse med undersøgelsen anvendt en indstiks-fugtmåler af mærket Extech MO290-RK. Træskalaen på denne går fra 6-99 % træfugt. Se evt. bilag 1. Der blev i forbindelse med undersøgelsen anvendt en kapacitets-fugtmåler. Målinger blev foretaget med Elma DT128 med en måledybe i materialer på 20-40mm, med enheder i digits er for materialevægtfylde på kg/m3 eksempelvis pudset murværk/beton. Skalaen for beton og murværk er en relativ skala, med værdier fra Se evt. bilag 1.

3 Data for måledagen Ude temperatur: Målt til ca kl. ca. 11,00 Luftfugtighed ude % RH: Målt til ca. 68 % Sol påvirket: [Delvis ] Nedbør: Ja [ ] Nej [ X ] Vind: Svag [ X ] Frisk [ ] Hård [ ] Bygningsbeskrivelse Den undersøgte bolig er et stuehus opført i 1900 og ombygget i Boligens areal er 172 m 2. Boligen er opført i mursten, murede sokkeler og med tagbeklædning i fibercement. Boligen har krybekælder under det oprindelige stuehus, samt støbte gulve under resten. Loftrummet har tidligere været benyttet med 3 værelser, opført i lette materialer(er uden opvarmning), men benyttet nu til opmagasinering. Gulvet er her udlagt med gulvbrædder samt spånplader. Plantegning Surface nr. 2. Fugt ophobning på væg Air-test Surface nr. 1. Fugt ophobning på væg Bygnings del i rød afmærkning er ikke inspiceret.

4 Boligen udvendig Murværk Ved den udvendige gennem engang, ses der flere steder begroninger foran og opad murværket. Der ses revnedannelser og samt nedbrudte mørtelfuger flere steder på murværket (f.eks. foto nr. 01 & 02). Murværket ses flere steder misfarvet af grønalge begroning, som skyldes fugtophobning på vægfladerne (f.eks. foto nr. 14 & 15). Sokkel Sokkelen udført i mursten (foto nr. 09), her ses afskallinger i pudset flere steder (foto nr. 10). Udluftningsristene i soklerne ses flere steder i niveau med terræn. Det medfører at der risiko for at regn- og smeltevand kan løbe ind i under gulvene, med risiko for fugtophobning, samt råd i gulv konstruktionerne. Vinduer/dør Der ses revner i murværket over hoveddør (foto nr. 03) samt under døren i gavlen mod øst (foto nr. 02) Døren her ses med nedbrud i træværket. Hoveddøren ses med manglende tætning mellem øverste karmramme og murværk (udstoppet med polystyren). Der ses råd i vinduesrammer samt revne mellem vinduesrammer og bygning konstruktionen. Sålbænke ses med revner mod bygningskonstruktionen (foto nr. 04). Disse skader bør udbedres, da det medfører øget risiko for fugtgennemtrængning i bygningskonstruktionen. Skorsten Skorstene ses med nedbrudte fuger samt revnedannelser (foto nr. 05). Disse skader bør udbedres, da det medfører øget risiko for fugtgennemtrængning i tagkonstruktionen. Tagrender/nedløb Tagrender ses flere steder utætte (f.eks. foto nr. 06). Tagnedløb ses ikke forbundene til tagrenden (foto nr. 07 & 08). Disse utætheder/mangler bør udbedres, da det medfører øget risiko for fugtgennemtrængning i konstruktionen, og derved kan medføre til fugtophobning på de indvendige vægflade med risiko et miljø der tillader skimmelsvampvækst. Tagrender bør renses for blade/mos, da der er risiko for at vandet ikke bliver ledt væk, men løber over og at der kan ske en opfugtning af facadevægge, sokler, vinduer og døre. Fugtmåling af facader Der ses et generelt højt fugtniveau på de udvendige facadeflader (foto nr. 11 & 12) med en digits op til ca. 87 (se bilag 1). Sammendrag udvendig Revnedannelse, afskallinger af mørtelpuds, afstanden mellem terræn og udluftningsriste i sokkelen bør være 100 mm., nedbrud i træværk og utætte tagrender/nedløb, bør udbedres, da disse fejl medfører øget risiko for fugtgennemtrængning i konstruktionen, og derved kan der ske en fugtophobning på de indvendige konstruktioner, med risiko for et miljø der tillader skimmelsvampvækst.

5 Loftrum Loftrummet ses generelt tørt. Dog ses de to skotrender (foto nr. 16) i tagfladen mod sidebygningen med råd, og med en fugtophobning i træværket på RH 72% (se bilag 1.) Under tagvinduet placeret i tagfladen mod nord, ses der en fugtskade på væg og gulv (foto nr. 17 & 18) under vinduet. På væggen under vinduet ses der et område med formodet skimmesvamp vækst (der blev ikke udtaget skimmelsvamp prøve her), og trægulvet her under er nedbrudt af råd. Grundet en lav fugtprocent i det omliggende trægulv (RH ca. 14 %) er utætheden muligvis udbedret (foto nr. 19). Etageadskillelsen er isoleret med ca. 200 mm mineraluld, udlagt på alukraft. Her skal der være opmærksomhed på, at der vil være risiko for en fugtophobning i etageadskillelsen, grundet træ- og pladegulve, der vil kunne forhindre en fri afgivelse af fugt fra boligen op igennem loftkonstruktionen. Der blev målt en RH på ca. 17 % under gulvbrædderne (foto nr. 20). Skorstenen ses med fugtophobning i mørtelpusset på den øverste del af skorstenen. Det skyldes formodentlig som omtalt i afsnittet Boligen udvendig, at revnedannelsen her tillader fugt ind i skorstenen (foto nr. 21). Boligen indvendig Indvendig gennemgang af boligen. Stue På væggen mod vest ses der skjolder på vægbeklædningen (foto nr. 22), her blev der målt en digits værdi på 10,5 som indikerer, at der på nuværende tidspunkt ikke er fugt i vægkonstruktionen. I stuen er der ingen visuelle tegn på skimmelsvamp. Køkken-alrum I køkken-alrummet ses der ingen visuelle tegn skimmelsvampvækst. Grundet at der tidligere er udtaget en Gør det selv DNA-test, som viser et forhøjet skimmeltal her, blev der foretaget en Mycometer-Air test som kontrol måling. Som det ses i prøvetagningsskemaet viser målingen, at der her er et lavt indhold af skimmelsvamp i luften. Grundet det forhøjet skimmeltal i DNA-analysen, skyldes formodentlig at prøven ikke er foretaget efter brugsanvisningen, samt prøven er påvirket af at der ikke er et fyldestgørende emfang over komfuret (foto nr. 23), så en del af vanddampe herfra bliver frigjort til rummet, og derved har, påvirker DNA resultatet.

6 Badeværelse Der er mindre forekomster af skimmelsvamp i flisefugerne omkring badekaret. Væggene ses revner i murværket, på væggene mod øst og vest. Revnerne fortsætter ned i vægfliser (foto nr. 24), samt i kanten af badekaret. Denne revne dannelse er formodentlig årsag til at det tilstødende værelse ses med skimmelsvamp, samt afskalling af mørtelpuds (foto nr. 25). Med revne dannelserne omkring badekarret vil der være en risiko for at der her kan være skimmelvækst under badekaret. For at kunne konstatere dette, skal der her foretages et destruktivt indgreb. Værelse mod badeværelset Som omtalt under afsnittet badeværelse, kan der her ses visuelle tegn på skimmelsvampvækst på væggen ind mod badeværelset. Ligeledes ses der afskallinger i mørtelpusset (foto nr. 25). Der blev målt en digits på 36. Området blev opmålt til ca. 2 meter ind i værelset, og ca. 0,8 meter i højden (ca. 1,6 m 2 ). Her blev der foretaget en Mycometer Surface test (se plantegning prøvetagning nr. 2). Hvor der er brugt fuge-silikonemasse til tætning mellem rude og vinduesramme, ses der generelt mindre forekomster af skimmelvækst. Soveværelse, og øvrige rum/værelser Her ses der ingen visueller tegn på skimmelsvampvækst, eller fugtteknisk problematikker. Mellemgang I gangen ses der en fugtophobning på væggen. Her blev der foretaget en Mycometer Surface test (se plantegning prøvetagning nr. 1). Området måler ca. 2 meter i længde, og ca. 0,9 meter i højden 8 (ca. 1,8 m 2 ). De øvrige vægge ses uden forekomster af skimmelsvampvækst. Årsagen til fugtophobningen skal findes i dels den defekte skotrende og del manglende tilslutning af nedløbsrør fra tagrender (foto nr. 08). Der blev målt en digits værdi på 63,3 og en RH på ca. 18 % i fodpanelet. Konklusion Med baggrund i ovenstående vurdering, konkluderes følgende: Udvendig Udvendigt murværk, sokkel og skorstene ses med revnedannelse. Sokkeludluftnings riste er i niveau med terræn. Tagrender, tagnedløb ses med lækager. Vinduer og døre ses med manglende tætning mod murværk. Vægge og sokkeler ses begroet med grønalger. Ovenstående punkter kan medføre fugtindtræk i konstruktionen.

7 Tagrum Skotrender i tagkonstruktionen ses opfugtet og med råd. Her er der risiko for svampevækst. Der er råd i gulvet under tagvinduet mod nord. Der er fugtskader på øverste del af skorstenen mod vest. Der kan være risiko for opfugtning i etageadskillelsen på grundet isolering og gulvbelægning. Boligen indvendig Der ses skimmelsvamp vækst på væggen i gangen samt, på vægen i værelset mod badeværelse. Der ses mindre forekomster af skimmelsvamp på vinduer. Der ses mindre forekomster af skimmelsvamp i flisefuger på badeværelse. Der er ikke målt forhøjet fugtniveau i boligen, udover de steder der er konstateret skimmelsvampvækst. Der er ikke målt et forhøjet skimmelstal i køkken-alrum. Handlingsplan Det anbefales med baggrund i ovenstående, at der udføres følgende tiltag: Udvendig Murværket bør blotlægges for begroningerne, da dette er med til at holde på fugt i facadeog sokkelkonstruktionen. Omgivende terræn bør sænkes, så overfladevand/smeltevand ikke trænger ind i udluftningsristene i sokkelen. Der bør være 10 cm. her i mellem. Udvendig bør revnedannelserne på murværk og sokker udbedres, da disse kan være medvirkende til fugtophobningen i konstruktionen. Der bør tætnes de steder hvor der er revnedannelse, samt manglende fugning mellem døre, vinduer og bygningskonstruktionen, da der her vil være muligheder for indtrængende regnvand, som kan påvirke bygningen. Vinduer og døre med råd bør repareres eller udskiftes, da der her kan trænge fugt ind i bygningskonstruktionen. Skorstenen bør repareres, da der her er mulighed for fugtindtræk til den indvendige del af tagkonstruktionen.

8 Loftrum Skotrenderne bør udskiftes, da utæthederne her har medført fugtophobning i den omliggende trækonstruktion. Fugt ophobningen i den vestlige skotrende har medført omfattende råd i spærkonstruktionen, og er muligvis medvirkende, sammen med utæthederne fra tagrende samt nedløb, årsag til den fugtophobning der ses i murværket i mellemgangen (foto nr. 08 & 26). Utætheden under/omkring tagvinduet mod nord bør kontrolleres for utætheder, og den beskadigede indvendige væg- og gulvkonstruktion bør fjernes/udskiftes. Her vil det anbefales at udskifte den del af isoleringen i etageadskillelsen der har været berørt fugt fra utætheden. Der kan være risiko for at gulvbelægningen i loftrummet kan medfører en fugt ophobning i etageadskillelsen, da dens tæthed vil kunne forhindre bortledning af optrænende fugt fra boligen, samt kondens dannelsen her. Stueplan Her bør der ved en eventuel renovering udlægges en tæt dampspærre ind mod den varme del af konstruktionen (se bilag 2). Her anbefales det de steder der konstateret skimmelsvamp på vægfladerne, at afrense væggene for mørtelpuds. Afrensningen bør foretages således at skimmelsvampesporrene herfra ikke forurener den øvrige bolig (afskærmning af områderne). Efterfølgende bør væggene udtørres inden de genetableres. Det kan eventuelt benyttes saneringspuds ved genetableringen. Saneringspudssystemet er velegnet til pudsning af fugtangrebet og/eller saltholdigt murværk. Revnedannelserne i det indvendige murværk, samt fliser på badeværelset bør udbedres, da det tillader fugtophobning ind i konstruktionen. Det bør undersøges om der er fugtophobning/skimmelsvamp under badekaret, da revnedannelsen mellem badekar og fliser sandsynligvis vil tillade at der siver vand/fugt ind i badekarsinddækningen. Der bør opsættes et emfang over komfuret for at mindske fugt herfra ud i rummet. Fuger i fliser samt vinduer der har skimmelsvampevækst, kan afrenses med f.eks. Rodalon. Hvis vinduerne ikke udskiftes kan det anbefales at fugerne udskiftes til en type der indeholder fungicider, der vil forhindre skimmelsvampevækst.

9 Prøvetagning 1 Her blev der foretaget en Mycometer Surface test på væggen. Væg i gangen. Rumtemperatur: ca Der blev målt en Rh fugt på 51,4 i rummet. Der blev målt en Rh fugt på 18 % på træværk i fodpanel. Der blev målt en digits værdi på 63,3. Prøvetagning 2 Her blev der foretaget en Mycometer Surface test på væggen. Væg i værelse Rumtemperatur: ca Der blev målt en Rh fugt på 51,4 i rummet. Der blev målt en digits værdi på 35.

10 Prøvetagning 3 Her blev der foretaget en aggressivaggressiv Mycometer Air-test. Køkken alrum Rumtemperatur: ca. 22 0

11 Prøveresultater Ved hjælp af MycoMeter-metoden kan mængden af svampebiomasse bestemmes på prøvetagningsstedet. Resultatet af de udtagne prøver fremgår af nedenstående tabel. Mycometer -air resultat Skimmelsvamp i luftprøver Aggressiv prøvetagning Prøve Nr. Prøve ID MM-air tal per m³ A B C 1 1. Køkken-alrum 502 X Aggressiv prøvetagning A = MM-air tal 900 B = 900 < MM-air tal 1700 C = MM.-air tal> 1700 Kategori A: Lavt indhold af skimmelsvamp i luften Kategori B: Medium indhold af skimmelsvamp i luften. Kategori C: Højt indhold af skimmelsvamp I luften. Dette kan skyldes, at der er et skimmelsvampeproblem dvs. at der er vækst af skimmelsvamp i bygningen. Det kan dog også betyde, at der er en dårlig rengøringsstandard der kan efterlade en stor ophobning af naturligt forekommende skimmelsvampesporer der f.eks. ved aktivitet kan hvirvles op i luften.

12 Mycometer -Surface Skimmelsvamp på overflader Prøve nr. Prøvested MycoMeter tal A B C 1 Gang 702 X 2 Værelse 136 X Kategori A: Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. MycoMeter-tal 25 Kategori B: Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette skyldes ophobning af svampesporer, men kan dog i enkelte tilfælde skyldes vækst af skimmelsvampe. 25 < MycoMeter- Kategori C: Målingen viser massiv vækst af skimmelsvamp. MycoMeter-tal > 450

13 Fotodokumentation Foto nr. 01. Væg/sokkel mod vest Foto nr. 02. Væg/sokkel mod øst Foto nr. 14. Væg/sokkel mod vest Foto nr. 15. Væg mod øst Foto nr. 09. Væg/sokkel mod vest Foto nr. 10. Væg/sokkel mod nord

14 Foto nr. 03. Facadedør mod syd Foto nr. 04. Facade mod syd Foto nr. 05. Skorsten mod øst Foto nr. 06. Facade mod syd Foto nr. 07. facade mod øst Foto nr. 08. facade mod syd

15 Foto nr. 11. Facade mod syd Foto nr. 12. Facade mod nord Foto nr. 16. Skotrende Foto nr. 17. Værelse i loftrum Foto nr. 18. Værelse i loftrum Foto nr. 19. Værelse i loftrum

16 Foto nr. 20. Fugtmåling i etageadskillelse Foto nr. 21. Skorsten mod vest Foto nr. 22. Stue mod vest Foto nr. 23. køkken ( emfang ) Foto nr. 24. Badeværelse Foto nr. 25. Værelsesvæg

17 Bilag 1 - Fugtmålinger Fugtighedsprocenter i træ skal ses i relation til, at trænedbrydende svampe generelt kan spire, og angreb således udvikles, når træets fugtindhold overskrider 18 %, og at der ved fugtighedsprocenter over % dels er risiko for vækst af skimmelsvampe, dels er betingelser for, at svampeangreb under udvikling kan fortsætte væksten. Anbefalet fugtindhold i træ: Anvendelsesområde Træfugtindhold % I opvarmede rum 8% +/- 2% I delvis opvarmede rum 12% +/- 3% Træfacader 16% +/- 5% I fri luft under tag 18% +/- 5% Ubeskyttet for vejrliget 20% +/- 10% Kilde: Byg-erfa Måleværdier for Elma DT-128M i beton/murværk: Relativ værdi Måleresultat 0-25 Tørt Fugtigt Vådt Bilag 2 - Om Dampspærren En dampspærre er en form for membran, som sikrer, at fugtig luft inde i boligen ikke presses ud gennem husets vægge og tag. Sker det, er der nemlig risiko for, at der opstår mug, råd eller skimmelvækst. Det gælder især for konstruktioner, som indeholder organisk materiale som træ. Ligeledes forhindrer dampspærren vindindtræk i boligen. Som tommelfingerregel skal dampspærren være mindst ti gange så tæt for vanddamp, som lagene/materialet på den kolde side af isoleringen. Z-værdien (tæthedsværdien) på en dampspærre på 0,15 mm polyethylen er 350 og ved 0,20 mm. polyethylen er z-værdien 450. Altså jo højere Z-værdi, des tættere. Z-værdien på Sepatec undertag er lav, og vil derved ikke være et problem i forhold til en eventuel dampspærre.

18 Om skimmelsvamp Skimmelsvampesporer findes overalt, og skimmelsvampe vokser, hvor de rette vækstbetingelser, dvs. flugt og næring, er til stede. Fugtproblemer skyldes ofte en kombination af byggetekniske problemer og uhensigtsmæssig brugeradfærd. Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst på indre overflader og i bygningskonstruktioner kan give anledning til helbredsproblemer og bør derfor undgås eller minimeres. Viden om sammenhænge mellem eksponeringens størrelse og helbredseffekter hos mennesker er dog sparsom, således at der ikke kan opstilles videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinjer eller grænseværdier for, hvor længe ophold i bygninger med forskellige grader af fugt og skimmelsvampevækst er uproblematisk. Helbredsproblemerne varierer endvidere alt efter om personerne tilhører en særligt følsom gruppe eller ej. Vækstbetingelserne for skimmelsvamp er ved en relativ fugthed på over % og fra % i trækonstruktioner ved en temperatur på ca C.

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere