PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087"

Transkript

1 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087

2 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu

3 OBH Nordica Massageapparat Før brug Før massageapparatet tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug. Massage virker afspændende og afslappende på kroppen. Det har en forebyggende virkning og anvendes tillige i forbindelse med skønhedspleje. Massage er et vigtigt led i alle former for træning, ikke mindst når det drejer sig om at udbedre småskavanker; hvad enten de er opstået af forkerte bevægelser under sportudøvelse, forkert arbejdsstilling, eller lignende. Sådan bruges massageapparatet Find en placering i nærheden af en stikkontakt, og sæt stikket i kontakten (husk at tænde). Tænd for massageapparatet ved at skubbe kontakten fra position 0 til position 1. Herefter kan massagestyrken reguleres ved hjælp af den trinløse skydeknap på massageapparatets skaft. Hold let på apparatet og før massagepuderne i cirkelbevægelser hen over det sted, der skal masseres. Massagesvingningerne udnyttes mest effektivt ved lette bevægelser, så man bør undlade at presse massagepuderne ind mod de ømme steder. Massageapparatet giver en effektiv trommemassage, og det anbefales, at man starter med at anvende massageapparatet på den laveste styrke for derefter at øge styrken efterhånden, som man føler behov for det. VIGTIGT! Personer med kredsløbsforstyrrelser eller nedsat følesans (f.eks. diabetikere) bør ikke anvende massageapparatet uden først at have konsulteret en læge. Man bør ikke behandle samme sted i mere end tre minutter, hvorefter man bør fortsætte til et nyt sted. Undgå at anbringe de to massagepuder på hver side af kravebenet eller skuldrene, hvis man ønsker massere området omkring skuldrene. I stedet anbringes massagepuderne på skulderbladet. Massageapparatet må højest bruges 15 minutter ad gangen, hvorefter det tilrådes at holde en pause af mindst tilsvarende længde. Der medfølger 3 sæt massagepuder med forskellig hårdhed: Sort: Blød Mørk grå: Mellem Lys grå: Hård De ønskede puder sættes på ved at skrue dem fast på massageapparatets hoved. Rengøring og vedligeholdelse Massageapparatet og medfølgende puder kan tørres af med en let fugtig klud, dog uden at gøre stoffet på håndtaget fugtigt. Apparatet eller puderne må IKKE nedsænkes i vand eller andre væsker. 3

4 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. El-apparater er ikke legetøj og bør derfor altid stilles uden for børns rækkevidde. Sørg også for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten. 6. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 7. Benyt aldrig massageapparatet i badekarret, under bruseren eller over en fyldt håndvask. 8. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 9. Det anbefales, at el-installationen ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet med fejlstrømsafbryder (HFI-relæ-brydestrøm max 30 ma). Kontakt evt. en autoriseret elinstallatør herom. 10. Apparatet er kun til husholdningsbrug, og må ikke anvendes til professionelt eller medicinsk brug, idet apparatet ikke er omfattet af CE/Direktiv vedrørende Elektro-medicinske apparater. 11. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamationsret Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm Korttidsdrift max. 15 minutter Trinløs indstilling af massagestyrken Langt skaft med stofbelægning Ekstra lang ledning på ca. 3,7 meter 3 sæt massagepuder medfølger Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes 4

5 OBH Nordica massageapparat Innan användning Innan massageapparaten tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas till framtida bruk. Massage verkar avslappnande på kroppen. Det har en förebyggande verkan och används även i samband med skönhetsvård. Massage är ett viktigt led i alla fomer av träning, inte minst när det rör sig om att mildra småskavanker, vare sig det uppstått genom sportsutövning eller dålig arbetsställning eller liknande. Användning Placera dig i närheten av ett eluttag och sätt i kontakten. Starta apparaten genom att skjuta strömbrytaren från 0 till 1. Därefter kan styrkan regleras med hjälp av den steglösa skjutknappen på massageapparatens handtag. Håll lätt i handtaget och för massagekuddarna i cirkelrörelser över det ställe som ska masseras. Massagerörelserna utnyttjas mest effektivt vid lätta rörelser så man bör undvika att pressa massagekuddarna mot de ömma punkterna. Massageapparaten ger en effektiv vibrationsmassage och det rekommenderas att man startar med att använda massageapparaten på den lägsta inställningen och därefter ökar styrkan efterhand, om det behövs. VIKTIGT! Personer med cirkulationsrubbningar eller nedsatt känsel (t ex diabetiker) bör inte använda apparaten utan att först ha konsulterat läkare. Man bör inte behandla samma ställe mer än 3 minuter, därefter bör man fortsätta till ett nytt område. Undvik att beröra de massagepunkter på var sida av nyckelbenet eller skuldrorna om man önskar massera området kring skuldrorna. För istället massagekuddarna över skulderbladet. Massageapparaten får endast användas 15 minuter åt gången, därefter bör en lika lång paus göras. Det medföljer 3 set massagekuddar med olika hårdhet: Svart: mjuk Mörk grå: medel Ljus grå: hård Skruva fast önskade massagekuddar på apparatens huvud. Rengöring Massageapparaten och medföljande kuddar kan torkas av med en lätt fuktad trasa, dock utan att blöta stoppningen på handtaget. Apparaten och kuddarna får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5

6 Säkerhetsföreskrifter 1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användning och spar den. 2. Anslut apparaten endast till 230V växelström och använd endast apparaten till det ändamål den är avsedd. 3. Dra ur kontakten när apparaten inte används. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Elapparater är inga leksaker och bör därför förvaras utom räckhåll för barn. Se till så att inte sladden hänger ner så att någon kan fastna i den. 6. Apparaten bör användas under uppsyn i barns närvaro. 7. Använd aldrig apparaten i badkaret, under duschen eller över ett vattenfyllt handfat. 8. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt efter användning. Om anslutningssladden skadas får den endast bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 9. Extra skydd kan erhållas genom installation av en jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. 10. Apparaten är endast till för privat bruk. 11. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller annat täcks inte av reklamationsrätten. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica Sweden AB Box Spånga Tfn Tekniska data OBH Nordica 6087 Korttidsdrift max 15 minuter Steglös inställning av massagestyrkan Långt skaft med stoppning Extra lång sladd ca 3,7 meter 3 set massagekuddar medföljer Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 6

7 OBH Nordica Massasjeapparat Før bruk Les nøye gjennom bruksanvisningen før massasjeapparatet tas i bruk for første gang og ta vare på den til senere bruk. Massasje virker avslappende og avspennende på kroppen. Det har en forebyggende effekt og brukes også i forbindelse med skjønnhetspleie. Massasje er et viktig ledd i alle former for trening og gjør godt for ømme og stive muskler enten det har sin årsak i trening, ugunstig arbeidsstilling eller lignende. Slik brukes apparatet Finn en plassering i nærheten av en stikkontakt og sett i pluggen. Skru på massasjeapparatet ved å skyve strømbryteren fra posisjon 0 til posisjon 1. Deretter kan massasjestyrken reguleres ved hjelp av den trinnløse reguleringen på massasjeapparatets håndtak. Hold lett i håndtaket og før massasjeputene i sirkelbevegelser over stedet man ønsker å massere. Vibrasjonene utnyttes mest mulig effektivt ved lette bevegelser og man bør unngå å presse apparatet mot ømme områder. Massasjeapparatet gir en effektiv vibrasjonsmassasje. Det anbefales å bruke apparatet på laveste styrke først og øke etter hvert som man føler behov for det. VIKTIG! Personer med sirkulasjonsforstyrrelser eller nedsatt følelse (f eks diabetikere) bør ikke benytte massasjeapparatet uten å først konsultere sin lege. Man bør ikke behandle samme sted i mer enn 3 minutter og deretter skifte til nytt område. Dersom man ønsker å massere området omkring skuldrene bør man unngå å plassere massasjeputene på hver side av kravebeinet eller skuldrene. Plasser isteden massasjeputene på skulderbladet. Massasjeapparatet må ikke brukes mer enn 15 minutter om gangen og man bør deretter ta en pause som er minst like lang. Det medfølger 3 sett massasjeputer med forskjellig hardhet: Sort: Mørk grå: Lys grå: Hard Myk Mellom Skru fast de ønskede putene på apparatets hode. Rengjøring og vedlikehold Massasjeapparatet og medfølgende puter kan tørkes av forsiktig med en lett fuktet klut, men påse at stoffet på håndtaket ikke blir fuktig. Apparatet eller putene må ikke senkes i vann eller andre væsker. 7

8 Sikkerhetsforskrifter 1. Les nøye gjennom bruksanvisningen før første gangs bruk og ta vare på den til senere. 2. Apparatet skal kun tilkobles 230 V vekselstrøm og kun brukes til det formål den er beregnet til. 3. Ta alltid pluggen ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet er ikke et leketøy og bør alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde. Påse at ledningen ikke blir hengende utenfor bordenden. 6. Apparatet bør bare brukes under oppsyn. 7. Bruk aldri apparatet i badekaret, i dusjen eller over en fylt håndvask. 8. Kontroller alltid apparatet, ledningen og pluggen før bruk. Dersom ledningen blir skadet skal den bare byttes av leverandøren eller av godkjent serviceverksted for å unngå fare. 9. Ekstra beskyttelse kan oppnås ved installasjon av jordfeilbryter med merkestrøm 30mA. Kontakt elektrisk installatør for informasjon og installering. 10. Apparatet er kun beregnet til privat bruk og må ikke benyttes profesjonelt eller til medisinsk bruk. 11. Dersom apparatet benyttes til andre formål enn det er beregnet til eller betjenes i strid med bruksanvisningen, har brukeren det hele og fulle ansvar for eventuelle følger og garantien bortfaller. Avlevering av apparatet Loven krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjonsrett Reklamasjon ifølge Kjøpsloven. Stemplet kvittering medbringes ved eventuell reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf.: Tekniske data OBHNordica V vekselstrøm Korttidsdrift max 15 minutter Trinnløs innstilling av massasjestyrken Langt stoffbelagt skaft Ekstra lang ledning 3,7 m 3 sett massasjeputer medfølger Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 8

9 OBH Nordica hierontalaite Ennen käyttöä Ennen kuin otat hierontalaitteen käyttöön, lue huolellisesti käyttöohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Hieronta rentouttaa kehoa. Se ehkäisee ennakolta kipuja, ja sitä voi käyttää myös kauneudenhoitoon. Hieronta on tärkeä osa fyysistä harjoittelua. Sen avulla voi lievittää esimerkiksi urheilusta tai vääristä työasennoista johtuvia pikkuvaivoja. Käyttö Asetu pistorasian läheisyyteen ja liitä pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä laite työntämällä virtakytkin asennosta 0 asentoon 1. Sen jälkeen voit säätää hierontavoimakkuutta portaattomasti laitteen kädensijassa olevasta liukukytkimestä. Ota kevyt ote kädensijasta ja kuljeta hierontapäitä pyörivin liikkein hierottavalla alueella. Kevyt hierontaliike on tehokkainta. Älä paina hierontapäitä arkoihin kohtiin. Hierontalaitteen värinähieronta on tehokasta, ja hierontalaitteen käyttö kannattaa aloittaa pienimmällä teholla ja lisätä tehoa vähitellen tarpeen mukaan. TÄRKEÄÄ! Henkilöiden, joilla on verenkiertohäiriöitä tai heikentynyt tuntoaisti (esim. diabeetikot) tulee neuvotella lääkärin kanssa ennen hierontalaitteen käyttämistä. Älä hiero samaa aluetta yli kolmea minuuttia, vaan siirry hieromaan uutta kohtaa. Vältä koskettamasta hierontapäillä solisluun kumpaakaan puolta tai olkapäitä. Jos haluat hieroa olkapäiden seutua, kohdista laite lapaluiden päälle. Hierontalaitetta saa käyttää kerralla vain 15 minuuttia. Pidä käytön jälkeen yhtä pitkä tauko. Laitteeseen kuuluu kolme hierontapäätä eri hierontavoimakkuuksiin: Musta: Pehmeä Tummanharmaa: Keskikova Vaaleanharmaa: Kova Kierrä kiinni halutut hierontapisteet laitteen päähän. Puhdistus Hierontalaite ja mukana tulevat hierontapäät voidaan puhdistaa kevyesti kostutetulla liinalla. Älä kuitenkaan kostuta kädensijan pehmustetta. Laitetta ja hierontapäitä ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 9

10 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V verkkovirtaan ja käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen mihin se on valmistettu. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Sähkölaitteet eivät ole leikkikaluja, ja ne tulee säilyttää lasten ulottumattomissa. Huolehdi, ettei liitosjohto roiku siten, että siihen voi tarttua. 6. Laitetta ei saa käyttää ilman valvontaa lasten läsnäollessa. 7. Älä koskaan käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai vedellä täytetyn pesuvadin yllä. 8. Tarkista aina ennen jokaista käyttökertaa, ettei laite, liitosjohto tai pistotulppa ole vaurioitunut. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut, toimita se vaaran välttämiseksi maahantuojan valtuuttamaan huoltoon vaihdettavaksi. 9. Lisäsuojaksi voidaan asentaa vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. 10. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien käyttöön. 11. Jos laitetta käytetään muuhun tarkoitukseen, kuin mihin se on valmistettu, tai vastoin käyttöohjeita, kantaa käyttäjä täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteeseen tai muuhun tulevia mahdollisia vaurioita. Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Reklamaatiot Laitteella on voimassa olevan lain mukainen takuu raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Liitä päivätty ostokuitti reklamaation yhteyteen, ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C VANTAA Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 6087 Lyhytaikainen käyttö max 15 minuuttia Portaaton hierontavoimakkuuden säätö Pitkä, pehmustettu kädensija Erittäin pitkä liitosjohto noin 3,7 metriä 3 settiä hierontapäitä Oikeus muutoksiin pidätetään. 10

11 11

12 DK/LHJ/6087/0506

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated //

Wellness. ThermoSense // pain relief // Type 6033. 6033_CPE_0908.indd 1 2008-09-02 11:58:47. 4 heating pads // Clinically validated // Wellness ThermoSense // pain relief // Clinically validated // 4 heating pads // 40 C electronically regulated temperature // Easy to use: onetouch operation // with included Corded or cordless use rechargeable

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect //

Wellness. kimaya body & soul // nail mat // Type 6037. 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // Wellness kimaya body & soul // nail mat // 7250 efficient acupressure nails // Relaxing anti stress effect // releases endorphins known to have a pain reducing effect // Releases feel good hormones //

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere