BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012"

Transkript

1 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel Fax Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel Fax CVR-nr BYGNINGSUNDERSØGELSE Steen Billes Gade København Ø Sagsnr. B-9870 December 2012 Bygningsundersøgelser Indeklimaundersøgelser Svampebestemmelser Termografimåling Asbestanalyser PCB-undersøgelser Fugtmålinger Syn og skøn

2 Schütz Nordic AS Sandbjergvej Hørsholm Att.: Gerhard B. Holm Kgs. Lyngby, den Sagsnr. B-9870 AJ/ip Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel Fax Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel Fax CVR-nr Skimmelsvampeundersøgelse i tagrum m.v. Steen Billes Gade 4-6, 2100 København Den 07. og har vi foretaget skimmelsvampeundersøgelse i tag- og kælderrum på ovennævnte adresse øverst i bitrappen Steen Billes Gade 6 samt i køkkenet i boligen Steen Billes Gade 6, 5. th. Baggrund Ifølge det oplyste trængte vand flere steder gennem taget, ligesom kælderen oversvømmedes i forbindelse med skybruddet den Af det oplyste forstår vi, at vandet hovedsagligt trængte gennem taget ved ovenlys, men at der også har været vandgennemtrængning andre steder, og at bl.a. bitrappevæg efterfølgende viser tegn på opfugtning. Ved oversvømmelsen af kælderen stod vandet godt en halv meter over gulv. Flere steder er der registreret misfarvninger af bygningsdele, hvor vand er trængt ind, og mistanken retter sig mod angreb af skimmelsvampe. Der er tale om en traditionel københavnsk byejendom, der skønnes opført i starten af 1900-tallet. Ejendommen er grundmuret og har massive teglstensydervægge. Etageadskillelser er udført som traditionelle træbjælkelag med lerindskud og langsgående bjælkelagsremme i murværk. Tagkonstruktionen er udført som et såkaldt københavnertag tækket med eternitskifer. Formål Formålet med vor undersøgelse har således været at klarlægge årsagen til, og omfanget af, eventuelle skimmelangreb og samtidig vurdere, om indeklimaet påvirkes negativt, for udarbejdelse af anbefaling. Undersøgelsesmetoder Forekomst af skimmelsvampe på overflader er undersøgt ved hjælp af kontaktaftryk. Eventuel vækst eller sporestøv fra skimmelsvampene overføres til aftryksplader med V8- agar (dyrkningsmedium) tilsat antibiotika. Bygningsundersøgelser Indeklimaundersøgelser Svampebestemmelser Termografimåling Asbestanalyser PCB-undersøgelser Fugtmålinger Syn og skøn

3 Pladerne inkuberes 4-6 dage ved stuetemperatur. Den fremkomne vækst analyseres ved mikroskopi. Dyrkning og identifikation er foretaget på vort Laboratorium for Indeklima. Afhængigt af antallet af de fremvoksede skimmelsvampekolonier på kontaktaftrykket vurderes skimmelsvampeforekomsten som ringe (1-10 kolonier), moderat (11-50 kolonier) eller massiv (mere end 50 kolonier). Dominerende arter/slægter er fremhævet. Fugt i træværk er målt med en Timbertest FM510-indstiksmåler. Instrumentet måler den elektriske modstand mellem to nåle, som føres ind i træet. Jo højere vandindhold i træet, jo lettere løber strømmen mellem nålene. Træets fibre kan kun "bære" 28% (fibermætningspunktet), hvorfor fugt over 28% er et udtryk for flydende vand i træets celler. Fugt i murværk, betondæk og kælderydervægge, gipsvægge m.m. er målt med en Gann Hydromette UNI 1 med Aktiv-Elektrode B50. Måleresultaterne er afhængige af materialets vægtfylde og kan påvirkes af salte i materialet. Målingerne er derfor kun vejledende. Analyseresultaterne foreligger nu, og vi kan derfor oplyse følgende: Undersøgelses- og laboratorieresultater I det følgende henvises til prøve- og fotonumre. Bagest i rapporten findes en beskrivelse af de fundne dominerende skimmelsvampearter/-slægter samt en notits om fugt. Ved besigtigelsen den blev loft i køkken (Steen Billes Gade 6, 5. th.), tagrum, bitrappe og kælder undersøgt. Loft i køkken, Steen Billes Gade 6, 5. th. Loft i køkken er besigtiget fra inspektionslem ved entré. Undersøgelsen gav ikke anledning til bemærkninger. Tagrum Tagrummet er undersøgt visuelt og med fugtighedsmåler. I områder med tidligere vandgennemtrængning registreres lokale misfarvninger forårsaget af skimmelsvampe på tagbrædder, spær og lægter. Der udførtes inspektionsåbning til etageadskillelse mod 5. sal i område med tidligere vandgennemtrængning. Som det fremgår af foto 1 og 2, måles aktuelt ca. 10% træfugt i etageadskillelsen, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger, se notits om fugt bagest i rapporten. Ved undersøgelsen af tagrummet er der generelt målt 10-12% træfugt i de områder, hvor der tidligere er trængt vand ind. Mod naboejendommen (Steen Billes Gade 8) er der imidlertid et område, hvor der måles >28% træfugt i tagbrædder, se foto 3 samt notits om fugt bagest i rapporten. Bitrappevæg I Steen Billes Gade 6 er bitrappevæggen misfarvet i birum samt mellem repos og 5. sal. På tagetagen er vægpuds for nyligt udskiftet. 2

4 På den misfarvede vægoverflade måltes generelt 120->130 Gann digits, se foto 4 og 5, skemaet nedenfor samt notits om fugt bagest i rapporten. Gann digits for materialevægtfylde på kg/m 3 : Meget tørt Normalt tørt Halvt tørt Fugtigt Meget fugtigt Vådt >130 Kælder Som det fremgår af foto 6 og 7, stod vandet efter skybruddet godt en halv meter over gulv i kælder. Som det fremgår af foto 8 og 9, er dørblade både deformerede og misfarvede af skimmelsvampe. Den tværgående gipspladevæg centralt i kælderen er voldsomt angrebet af skimmelsvampe både indeni og udenpå, se foto 10 og 11. For undersøgelse af skimmelsvampeforekomster på gipspladevægge blev følgende prøve udtaget: Resultat af laboratorieanalysen SKIMMELSVAMPE Vækst på på overflader MATERIALE KA1 Kælder, på gipspladevæg Vækst Dyrkningssvar Chaetomium globosum Stachybotrys chartarum Vækst på SUBSTRAT Massiv 0<ringe<10, 10<moderat<50, massiv>50. Fremhævet skrift = dominerende. KA = kontaktaftryk. Ved besigtigelsen den blev væg i køkken, Steen Billes Gade 6, 5. th., i henhold til aftale, undersøgt. Væg i køkken, Steen Billes Gade 6, 5. th. Væg i køkken er systematisk undersøgt visuelt og med fugtighedsmåler. Som det fremgår af foto 12 og 13, er der generelt målt >130 Gann digits på mursøjlen mellem køkkenvindue og bitrappe, mens der på væg mod bitrappe, umiddelbart uden for det opfugtede område, måltes ca. 45 Gann digits, se foto 14, skemaet nedenfor samt notits om fugt bagest i rapporten. Gann digits for materialevægtfylde på kg/m 3 : Meget tørt Normalt tørt Halvt tørt Fugtigt Meget fugtigt Vådt >130 Undersøgelse af vægoverfladen udvendig, se foto 15, har vist en uhomogen opfugtning af murværket, der ikke giver noget entydigt billede af skadesårsag m.v. For undersøgelse af skimmelsvampeforekomster på den opfugtede facademur blev følgende prøve udtaget fra pudsoverfladen bag glasfilt på den opfugtede væg i køkken: 3

5 Resultat af laboratorieanalysen SKIMMELSVAMPE Vækst på på overflader MATERIALE KA2 Steen Billes Vækst Gade 6, 5. th., køkken, bag glasfilt på ydervæg Dyrkningssvar Tritirachium sp. Penicillium spp. Aspergillus spp. Mucor sp. 0<ringe<10, 10<moderat<50, massiv>50. Fremhævet skrift = dominerende. KA = kontaktaftryk. Vækst på SUBSTRAT Massiv Konklusion Boligen Steen Billes Gade 6, 5. th. På baggrund af nærværende undersøgelsesresultater kan vi fastslå, at murpillen ved bitrappe i køkken er opfugtet, samt at opfugtningen har medført begyndende skimmelsvampeangreb bag glasfilt. På det foreliggende grundlag er det vor vurdering, at årsagen til at ydervæg ved køkken og bitrappe er opfugtet er, at tagrender og nedløb ikke har kunnet lede de store nedbørsmængder væk i forbindelse med skybruddet den , og vandet har i stedet plasket ned af murværket. På det foreliggende grundlag anser vi opfugtning og skimmeldannelse for uproblematisk i relation til indeklimaet i boligen. Bitrappevæg Som det fremgår af undersøgelsen, er også bitrappevæggen opfugtet. Årsagen har ikke præcist kunne fastslås. På det foreliggende grundlag er det vor vurdering, at skybruddet har medvirket til opfugtningen, men at der sandsynligvis er en ældre kilde muligvis utæthed i tagtækning eller inddækning Som drøftet bør taget gennemgås af tagtækker. Tagrum Gennemgangen af tagrummet har kun påvist aktuelle opfugtninger af tagbrædder lokalt ved naboejendommen (Steen Billes Gade 8). Lokale misfarvninger og skimmelangreb som følge af tidligere vandgennemtrængning er, som drøftet, uproblematisk i relation til indeklimaet i ejendommens boliger. Taget bør dog gennemgås af tagtækker med henblik på reparation af utætheder. Kælder Årsagen til beskadigelser af såvel den tværgående gipspladevæg centralt i kælderen samt af døre m.v. er skybruddet. Skimmelsvampeangrebene her er betydende med angreb af såkaldte særligt biologisk aktive skimmelsvampearter. Som drøftet anbefales de beskadigede bygningsdele derfor udskiftet. Efter vor opfattelse er der tale om en dækningsberettiget skade, hvorfor forholdet anbefales genfremsat over for forsikringsselskabet. Opfugtninger af grundmure kan ikke tilskrives skybruddet. 4

6 Anbefaling Som drøftet anbefaler vi følgende tiltag iværksat: Tag gennemgås af tagtækker, og utætheder repareres. Maler fjerner indvendig behandling på opfugtet bitrappevæg for naturlig udtørring. (Arbejdet er ifølge det oplyste udført). Forhold i kælder forelægges for forsikringsselskab for snarlig skadesudbedring. Som drøftet skønnes mekanisk affugtning af murværk i boligen Steen Billes Gade 6, 5. th. og på bitrappe at være både omkostningstung, generende og langvarig. Vi anbefaler derfor at holde forholdet under observation og lade konstruktionen udtørre naturlig. Det må forventes at vare 1-3 år, før murværket igen er helt tørt. Malerfaglig reparation af såvel murpille i boligen Steen Billes Gade 6, 5. th. og bitrappevæg iværksættes først, når murværket er tørt. Kælder Beskadigede lette bygningsdele (gipspladevæg og døre) anbefales udskiftet. Inden bygningsdele nedrives, fjernes inventar m.v. fra kælderen, ligesom der foretages nødvendig afdækning, således at spredning af støv m.v. undgås, se senere. Slutrengøring Når beskadigede bygningsdele er fjernet, rengøres ved støvsugning med støvsuger med HEPA-filter. Skimmelafrensning generelt Under saneringen skal arbejdsområderne forsegles fra de øvrige rum med støvvægge og tapede døre, således at en spredning af sporer undgås. Arbejdet skal påbegyndes i fjerneste del af rummet, og der arbejdes hen mod udgangen. Alle byggematerialer skal så vidt muligt fjernes i lukkede plastsække for at undgå forurening/spredning til andre rum, når materialerne fjernes. Generelle sikkerhedsforanstaltninger ved skimmelsvampesaneringer følges: Støvtæt heldragt/engangsdragt, type 5. Til dragten tætsluttende handsker og fodtøj. Friskluftudstyr med overtryksventilering til ansigtsmaske, batteridrevet ventilator med P3/A2-filtre eller helmaske. Eventuelt sikkerhedsbriller. Vi henviser i øvrigt til By og Byg-anvisning 205 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst fra Statens Byggeforskningsinstitut for detaljerede sikkerhedsforanstaltninger. 5

7 Skimmelsvampeforklaringer Skimmelvækst opstår på bygningsdele, der er opfugtede over længere perioder. Opfugtningen i boligen skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner, men der kan også være tale om opfugtning som følge af vandskader, konstruktionsfejl og mangelfuld ventilation. Der kan f.eks. være tale om brud på vandførende rør, kondensdannelser på kolde overflader, manglende dampspærre m.m. Skimmelvækst er ofte skjult i konstruktioner f.eks. i isoleringen i flade tage, bag paneler på vægge, på bagsiden af gipsplader osv. Der findes mange tusinde forskellige skimmelsvampearter. Blandt disse er mange ganske harmløse, mens andre skimmelsvampe kan være stærkt generende og skabe indeklimaproblemer, når de forekommer i indemiljøet. De indeklimatiske problemer, der kan opstå, skyldes både afgasning af generende flygtige stoffer og frigivelse af skimmelsvampesporer til indeluften. Der er derfor tale om principielt 2 sundhedsmæssige problemstillinger, som er forbundet med skimmelsvampene: Allergi og irritation Når skimmelsvampeoverfølsomme mennesker udsættes for skimmelsvampesporer og -fragmenter, reagerer de i mere eller mindre grad med de symptomer, vi kender fra høfeber (snue, øjnene løber i vand osv.) til akut astma. Hvis mennesker, der er disponerede for skimmelsvampeallergi, udsættes for en stor koncentration af skimmelsporer og -fragmenter i længere tid, kan de udvikle allergiske symptomer. Afgasning og svampegift Aktivt voksende skimmelsvampe afgasser flygtige stoffer såkaldte mvoc er der kan give ubehagelige muglugte og således virke generende. Desuden kan nogle skimmelsvampe producere giftige stoffer mycotoxiner der optages i sporerne og i de bygningsmaterialer, de vokser på. Ved indånding af større mængder sporer kan disse stoffer frigives i lungerne og medføre helbredsmæssige gener som hud- og slimhindeirritation, udtalt træthed, vejrtrækningsbesvær, almen utilpashed m.m. Indånding af mycotoxiner i de mængder, der forekommer i indemiljøet i ikke-industrielle sammenhænge f.eks. i boliger og i kontorbygninger anses dog normalt ikke for at give anledning til sygdom, jf. Sundhedsstyrelsens udgivelse Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fra Mange allergener fra skimmelsvampe er proteiner med enzymatiske egenskaber. Disse findes i sporer, hyfer og fragmenter og bliver frigivet i større mængder under spiring og vækst. Sporernes spiringsevne er derfor vigtig for udviklingen af de allergiske reaktioner. Om end ikke-spiringsdygtige skimmelsvampe således frigiver færre allergener end spiringsdygtige skimmelsvampe, kan ikke-spiringsdygtige skimmelsvampe stadig have en væsentlig rolle i skimmelsvamperelateret allergi og respiratoriske problemer, idet de også indeholder potentielle skadelige stoffer som glukaner og mycotoxiner 1. Følgende dominerende skimmelsvampearter/-slægter er fundet Chaetomium globosum er en skimmellignende sæksporesvamp (Ascomycetes), der hyppigt forekommer på celluloseholdigt tapet og træværk, hvor dette over en længere periode har været opfugtet. Svampen kan på træ under visse betingelser forårsage den specielle nedbrydning, der betegnes som Overfladeråd. 1 Retningslinierne Dampness and Mould fra Verdenssundhedsorganisationen WHO (2009). 6

8 Chaetomium må som mange andre skimmelsvampe formodes at kunne udløse allergiske reaktioner hos overfølsomme mennesker. Chaetomium kan producere mycotoxiner ved vækst på meget fugtige materialer. Stachybotrys chartarum forekommer almindeligvis i naturen på døde plantedele. Skimmelsvampen er cellulosenedbrydende, hvorfor den i huse normalt optræder på vådt tapet, tekstiler, gipsplader m.v. Stachybotrys kan som mange andre skimmelsvampe udløse allergiske reaktioner hos overfølsomme mennesker. Tritirachium sp. observeres til tider i forbindelse med indeklimaproblemer, hvor svampen bl.a. forekommer på tapeter, puds, papir, tekstiler og gipsplader. Svampen anvendes kommercielt i medicinalindustrien. Tritirachium må som mange andre skimmelsvampe formodes at kunne udløse allergiske reaktioner hos overfølsomme mennesker. Produktion af giftige eller afgasning af generende stoffer er ikke beskrevet. Derudover vides skimmelsvampen ved større forekomster på bygningsmaterialer at kunne afgasse flygtige, giftige eller generende stoffer til indeluften, såvel som den ved vækst på planter kan producere giftige stoffer, der ved indtagelse kan medføre alvorlig helbredsmæssig skade. Notits om fugt Fugtprocenten i træ er et udtryk for den mængde vand, der er bundet i træets fibre. Denne fugtprocent kan blandt andet registreres ved hjælp af et instrument, der måler den elektriske modstand mellem to nåle, som føres ind i træet. Jo højere vandindhold i træet, jo lettere løber strømmen mellem nålene. Da træets fibre kun kan "bære" 28% (fibermætningspunktet), kan fugtmåleren aldrig måle højere tal end 28% (angives ved >28%). Fugt over 28% er derfor et udtryk for flydende vand i træets celler. Først når fugtprocenten overstiger 20% i længere tid, er der risiko for angreb af trænedbrydende svampe. Under 20% kan svampene ikke angribe. Nyangreb af træødelæggende svampe opstår i træ, der over en længere periode er opfugtet til over 20% træfugt. Igangværende angreb kan i visse tilfælde fortsætte nedbrydningen ned til en træfugtprocent på omkring 15%. I nedenstående skema kan aflæses sammenhængen mellem fugtprocenter og risikoen for skimmelvækst: RISIKO FOR Ingen risiko Middel eller Stor risiko SKIMMELVÆKST svag risiko Relativ fugtighed i eller <75% 75-85% >85% på materiale Tilsvarende træfugt <16% 16-20% >20% Vi gør opmærksom på, at alle vore ydelser udføres efter ABR89 Almindelige betingelser for rådgivning og bistand. 7

9 Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, er De fortsat velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen DANSK BYGNINGSANALYSE AS Allan Gjerløv Jensen bygningskonstruktør Mads Peacock cand.scient., biolog Laboratoriet for Indeklima Faktura følger. 8

10 B-9870/AJ Foto 1 Foto 2 Foto 3

11 B-9870/AJ Foto 4 Foto 5 Foto 6

12 B-9870/AJ Foto 7 Foto 8 Foto 9

13 B-9870/AJ Foto 10 Foto 11 Foto 12

14 B-9870/AJ Foto 13 Foto 14 Foto 15

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere