Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan"

Transkript

1 - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

2 Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning Den 1. juli 2018 trådte en række ændringer af dagtilbudsloven i kraft, blandt andet med det formål at styrke kvaliteten i dagtilbud. Nogle af de markante tiltag er et nyt pædagogisk grundlag og ramme for en styrket pædagogisk læreplan, en styrket evalueringskultur og pædagogisk dokumentation samt kompetenceløft af ledere og faglige fyrtårne. Ministeriet har defineret, at den styrkede pædagogiske læreplan skal udgøre rammen for al pædagogisk arbejde i dagtilbud, og alle elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan skal være realiseret til juli Det betyder, at alle dagtilbud på dette tidspunkt skal have gennemført en proces, hvor tænkningen i det pædagogiske grundlag er indarbejdet i dagtilbuddets praksis, hvor der er udarbejdet en skriftlig pædagogisk læreplan med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag samt i beskrivelser og mål for de seks læreplanstemaer, og hvor der foretages løbende pædagogisk dokumentation med henblik på at udvikle en stærk lokal refleksions- og evalueringskultur. Proces for den pædagogiske læreplan både skriftligt produkt og kulturforandring Når vi taler om at realisere den pædagogiske læreplan, så er der både tale om et skriftligt produkt, der skal udarbejdes, og den overordnede kulturforandring, som den pædagogiske læreplan også er udtryk for. Det er afgørende med gode processer i dagtilbuddet, der understøtter etableringen af en kultur, hvor fokus er på at skabe dagtilbud af høj kvalitet med kontinuerlig udvikling af praksis på grundlag af børnegruppens behov og med afsæt i det pædagogiske personales kompetencer og refleksioner. Selve den skriftlige pædagogiske læreplan er der, hvor man fastholder de gode refleksioner og retningsgivende eksempler. Uden den gode proces i dagtilbuddet bliver den skriftlige pædagogiske læreplan formentlig hverken relevant, vedkommende eller realiseret. Denne procesvejledning, og forslag til tidsplan for processen, er et tilbud til dagtilbuddene. Den kan bruges som en hjælp til arbejdet med at komme i mål med at udarbejde den skriftlige pædagogiske læreplan og med realiseringen af den kulturforandring, som den styrkede pædagogiske læreplan også er. Den foreslåede tidsplan giver dagtilbuddene tid til at arbejde med de forskellige elementer i den styrkede pædagogiske læreplan og kulturen omkring den. Tidsplanen for perioden fra efteråret juli 2020 er beskrevet nærmere i sidste afsnit om tids- og procesplan. 1

3 Det pædagogiske grundlag i dagtilbudsloven og for Aarhus Kommunes dagtilbud De lovmæssige rammer for den pædagogiske læreplan i dagtilbud har ministeriet beskrevet i: Den styrkede pædagogiske læreplan rammer og indhold, der kan findes på Lokalt i Aarhus Kommune er der i et samarbejde mellem BUPL, FOA og med inddragelse på tværs af forvaltningen, udarbejdet et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbuddene i Aarhus Kommune. Grundlaget skaber sammenhæng mellem indholdet i dagtilbudsloven og Aarhus Kommunes politikker og strategier som illustreret her: Det fælles pædagogiske grundlag er dermed en del af forståelsesrammen og afsættet for realiseringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Aarhus Kommune. den styrkede pædagogiske læreplan I nedenstående afsnit beskrives et forslag til proces for arbejdet med at realisere den pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune. Udover procesvejledningen er følgende dokumenter relevante at have ved hånden, når man skal i gang med arbejdet: 2

4 Den styrkede pædagogiske læreplan rammer og indhold, Det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune Skabelon til udarbejdelse af den styrkede pædagogiske læreplan Evt. materiale om Kolbs læringscirkel en består af fire trin og en løbende inddragelse. De fire trin er indbyrdes afhængige, og det betyder eksempelvis, at trin 2 er afhængigt af, at hele ledelsesteamet efter trin 1 har en forståelse af og er indforståede med deres rolle i trin 2. Den løbende inddragelse er beskrevet efter trin 4, men skal tænkes ind fra starten af forløbet. De fire trin vil kunne bruges hver gang den pædagogiske læreplan skal udarbejdes, og når arbejdet med den skal evalueres. Børn og Unges fælles forståelsesramme og redskab for arbejdet med udviklingen af den lokale praksis er Kolbs læringscirkel. Hvert af de fire trin i procesvejledningen tænkes ind i læringscirklen med data, refleksion, beslutning og handling. For hvert af de fire trin indebærer det: 3

5 Data: Data forstås i de fire trin bredt som den viden og data, der er tilgængelig for os. Det brede databegreb, som beskrevet i det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune, kan bruges som afsæt: Den faglige refleksion sker med afsæt i både kvantitative og kvalitative data. Det er eksempelvis børnenes egne produktioner, meninger, udtryk for trivsel, hvad de er optagede af og forældrenes informationer, holdninger og tilfredshed. Data er også det pædagogiske personales erfaringer, viden fra observation af børnenes leg og fortællinger fra praksis. Sidst men ikke mindst er data også viden baseret på forskning, resultater af evidensbaserede undersøgelser, socioøkonomi, vurderingsredskaber til fx sprog og robusthed mv. Refleksion: Refleksion er de overvejelser og den dialog, der foregår ud fra den tilgængelige data ift. den aktuelle opgave. Refleksionerne skal gerne søge erkendelse og nuancere forståelsen af den nuværende praksis. Beslutning: Beslutning er den (foreløbige) konklusion om, hvad næste skridt er. Handling: På baggrund af vores data, refleksion og beslutning vælger vi en prøvehandling, der sættes i gang. Læringscirklen er dynamisk. Vi genbesøger den derfor på baggrund af de data, vi indsamler fra den valgte handling. Kolbs læringscirkel, jf. LOKE-programmet 4

6 1. trin: Ledelsen drøfter, prioriterer og planlægger proces for dagtilbuddet Den pædagogiske læreplan skal skabe fælles retning og prioritering af arbejdet i dagtilbuddet, og derfor starter dagtilbudslederen processen sammen med sit lederteam. Denne drøftelse skal bl.a. omfatte, hvordan dagtilbuddet vil bruge dagtilbuddets vejledere og de faglige fyrtårne, hvordan og af hvem den pædagogiske læreplan udarbejdes, og hvordan der sikres løbende inddragelse. Ledelsen tager en fælles drøftelse af indholdet i det pædagogiske grundlag, bl.a. læringsforståelse, leg, dannelse og børnesyn, for at få en fælles forståelsesramme. De gør samlet status på dagtilbuddets og de enkelte afdelingers pædagogiske praksis med børnefællesskaber, pædagogiske læringsmiljøer, de seks læreplanstemaer, forældresamarbejde, overgange, børn i udsatte positioner og inddragelse af lokalsamfundet. Den tilgængelige viden og data bruges til at afdække status for dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer og refleksions- og evalueringskultur i relation til de nye beskrivelser og krav til den styrkede pædagogiske læreplan. Ledelsen sætter ud fra disse vurderinger en fælles ramme og retning og planlægger den videre proces. Gode overvejelser kunne være: Hvordan tilrettelægger vi processen i trin 2? Hvordan får vi skabt de drøftelser, vi gerne vil have med personalet? Hvilke data og hvilke metoder vil vi bruge? Hvilke beskrivelser har vi brug for, for at kunne udarbejde den pædagogiske læreplan? Forslag til redskab, der kan bruges som inspiration eller ramme for drøftelsen: Fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune Skabelon for den pædagogiske læreplan, Børn og Unge Aarhus Kommune Baggrundsviden: Den styrkede pædagogiske læreplan rammer og indhold fra ministeriet Dagtilbuddets data, fx kvalitetsrapporter, LUP mv. Yderligere redskab, der kan give inspiration til refleksionsspørgsmål: Redskab til Selvevaluering (udarbejdet af EVA for Børne- og Socialministeriet) 2. trin: Pædagogiske drøftelser Med afsæt i ledelsens beslutninger fra trin 1 reflekterer personale og ledelse over den pædagogiske praksis i relation til de nye beskrivelser og krav til den styrkede pædagogiske læreplan. Det kan gøres på tværs af dagtilbuddet og afdelingsvis. 5

7 Her tages igen afsæt i læringscirklen med data, der beskriver de nuværende pædagogiske læringsmiljøer, så det bliver muligt at reflektere over de nuværende i forhold til de pædagogiske læringsmiljøer, der er beskrevet i bekendtgørelsen. Herved får personalet og ledelsen mulighed for at generere ny fælles viden om og indsigt i, hvilke ændringer, der evt. skal ske i praksis. Den fælles viden, og de beskrivelser, denne viden giver, bruges efterfølgende i udarbejdelsen af den retningsgivende pædagogiske læreplan i skabelonen. Gode overvejelser kunne være: Har vi skabt et rum, hvor det er trygt at egne og andres antagelser udfordres? Medfører processen en fælles forståelse af begreberne i den pædagogiske læreplan? Giver den planlagte proces beskrivelser, der kan arbejdes videre med i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan? Forslag til redskab, der kan bruges som inspiration eller ramme for drøftelsen: Fælles pædagogisk grundlag for Aarhus Kommune Skabelon for den pædagogiske læreplan, Børn og Unge Aarhus Kommune Yderligere redskab, der kan give inspiration til refleksionsspørgsmål: Redskab til Selvevaluering (udarbejdet af EVA for Børne- og Socialministeriet) 3. trin: Udarbejdelse af den styrkede pædagogiske læreplan Børn og Unge har udviklet en skabelon, som dagtilbuddene i Aarhus Kommune skal bruge til udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. Skabelonen indeholder beskrivelser af de forskellige elementer, med afsæt i det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune, og forslag til refleksionsspørgsmål, som inspiration til drøftelserne. Skabelonen sikrer desuden, at alle de lovpligtige elementer indgår i dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Den pædagogiske læreplan skal være retningsgivende for personalet i det daglige arbejde og afspejle de forhold, der gør sig gældende i det enkelte dagtilbud. Dagtilbuddets pædagogiske læreplan skal dermed gælde for alle afdelinger. Der kan dog være særlige forhold i hver enkelt afdeling, som der skal tages højde for i arbejdet med at etablere gode pædagogiske læringsmiljøer. Det kan dreje sig om særlige udfordringer eller fordelagtige fysiske rammer, det kan være sammensætningen af børne- eller forældregruppen, der fordrer, at der arbejdes mere med noget end andet. Det er vigtigt, at særlige lokale forskelle beskrives i den pædagogiske læreplan. 6

8 Den fælles viden og beskrivelserne under trin 1 og 2 udgør datagrundlaget for udarbejdelsen af den styrkede pædagogiske læreplan. Dagtilbudslederen har ansvaret for, at der udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for dagtilbuddet og for at offentliggøre den pædagogiske læreplan. Dette gøres på dagtilbuddets hjemmeside. Redskab til at understøtte udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan: Børn og Unges skabelon til den pædagogiske læreplan: (link indsættes) 4. trin: Evaluering En stærk evalueringskultur består af løbende evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer, som beskrevet i den pædagogiske læreplan, og en skriftlig evaluering hvert andet år. Evalueringen skal baseres på pædagogisk dokumentation af sammenhæng mellem pædagogiske læringsmiljøer og børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Fokus for såvel den løbende evaluering som den skriftlige evaluering, der foretages hvert andet år, er sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, læring og udvikling. De 12 nationale mål for de pædagogiske læringsmiljøer er sammen med den pædagogiske læreplan udgangspunktet for evalueringen. Det er dagtilbudslederens ansvar at etablere en stærk evalueringskultur, samt at evalueringen udarbejdes skriftligt og offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. Den evaluering, der foretages hvert andet år, danner ligeledes udgangspunkt for den politiske drøftelse, der skal være af udviklingen på dagtilbudsområdet hver andet år. Form og indhold for denne evaluering foldes ud af forvaltningen med bred inddragelse af relevante interessenter. Evaluering af praksis Formålet med evaluering er at undersøge, reflektere og vurdere sin praksis i dag med henblik på, at praksis bliver bedre i morgen. Det betyder jf. læringscirklen, at en stærk løbende evalueringskultur kendetegnes ved, at det pædagogiske personale, i både formelle fora som personalemøder, stuemøder mv. og i uformelle fora som daglige kollegiale dialoger og sparring, tager fat på identificerede udfordringer og på baggrund af data (f.eks. data fra sprogvurderinger, systematiske observationer eller lignende), reflekterer over egen praksis med henblik på at træffe beslutning om justeringer (nye handlinger), der kan forbedre praksis 7

9 og dermed det pædagogiske læringsmiljø. Det er afgørende, at der også træffes beslutning om, hvornår et behandlet tema drøftes igen. Det er hensigten, at den erfaring og viden, der indsamles ved den løbende evaluering, danner grundlaget for den skriftlige evaluering, der foretages af arbejdet med den pædagogiske læreplan hvert andet år. Arbejdet med etablering af en stærk evalueringskultur understøttes af kompetenceudvikling, der starter marts Desuden udarbejdes vejledning og understøttende materialer af forvaltningen i samarbejde med repræsentanter for dagtilbuddene. Her vil nedenstående forslag til overvejelser også blive behandlet. Gode overvejelser kunne være: Hvordan bliver en stærk evalueringskultur værdifuld og meningsfuld for alle ledere og medarbejdere? Hvordan organiserer vi systematisk refleksion og evaluering af vores pædagogiske læringsmiljøer, herunder anvendelse af personalemøder, stuemøder mv.? Hvordan får vi skabt en kultur, hvor faglig refleksion bliver en integreret del af tilrettelæggelsen af den daglige praksis? Hvilke data og viden har vi, som vi kan anvende til refleksion og evaluering af de pædagogiske læringsmiljøer? Hvilke data har vi brug for, når vi skal reflektere og evaluere vores pædagogiske arbejde og børnenes udbytte heraf? Hvordan indsamler vi pædagogisk dokumentation (tag udgangspunkt i det brede databegreb) for børnenes udbytte af vores praksis? Hvordan kan dele af den løbende evaluering opsamles, så den understøtter den skriftlige evaluering hvert andet år? Løbende inddragelse I forbindelse med realiseringen af det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene er der forskellige grupper, der skal inddrages i forskellige processer. Der er områder af loven, der har betydning for personalets arbejdsmiljø og organisering, og her skal MED-udvalget høres. Det er dagtilbudslederen, der sætter rammen for, hvornår og hvordan MEDudvalget inddrages i processen. Dagtilbudsbestyrelsen har en tydelig rolle i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan, idet det er skrevet ind i loven, at de skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på arbejdet med den pædagogiske læreplan. Den struktur, vi har i Aarhus Kommune, gør det naturligt, at vi også inddrager forældrerådene i afdelingerne i dette arbejde. 8

10 Inddragelse af MED Som en del af kompetenceudviklingen i forbindelse med den nye dagtilbudslov bliver der uddannet faglige fyrtårne i alle afdelinger til at understøtte realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Deres opgaver i dagtilbuddet kan med fordel drøftes i MED. Med den nye dagtilbudslov lægges der stor vægt på en systematisk og løbende evalueringspraksis, hvor det er det pædagogiske personales arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer, der skal reflekteres over og evalueres. Det har betydning for personalets arbejdsforhold, og derfor bør emner som rammer for refleksion, iagttagelser, dokumentation og forberedelse af det pædagogiske arbejde dagsordensættes i MED, så implementeringen bliver rammesat og drøftet i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne. Inddragelse af dagtilbudsbestyrelsen Med den nye dagtilbudslov får dagtilbudsbestyrelserne flere formelle kompetencer end hidtil. Dagtilbudsbestyrelsen skal for eksempel fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Dagtilbudsbestyrelsen skal også inddrages i udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Det er dagtilbudslederens ansvar, at dagtilbudsbestyrelsen inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan. Inddragelsen af dagtilbudsbestyrelsen kan fx foregå således: Dagtilbudslederen informerer dagtilbudsbestyrelsen om ændringerne i dagtilbudsloven, formål og visioner for arbejdet i dagtilbud, herunder kravet om og arbejdet med en styrket pædagogiske læreplan i dagtilbuddene Dagtilbudslederen drøfter proces for inddragelse af dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med udvikling, evaluering og opfølgning på den styrkede pædagogiske læreplan Dagtilbudsbestyrelsen præsenteres for lederteamets status på arbejdet med det pædagogiske grundlag og det pædagogiske læringsmiljø, den foreslåede proces for arbejdet med den pædagogiske læreplan og inviteres til at bidrage med deres perspektiver Dagtilbudsbestyrelsen inddrages i en drøftelse af omsætningen af det pædagogiske grundlag i dagtilbuddet, med henblik på at høre og drøfte deres perspektiver på de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddet Med afsæt i disse drøftelser kan dagtilbudsbestyrelsen fastsætte principper for arbejdet med den pædagogiske læreplan, herunder særligt forældresamarbejdet, overgange og inddragelse af lokalsamfundet i arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer. 9

11 Inddragelse af forældreråd Den pædagogiske leder kan foretage samme proces i forældrerådet med fokus på de lokale forhold, der gør sig gældende i den enkelte afdeling. Forslag til information/inspiration: Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune: (link indsættes) Tids- og procesplan for forløbet fra efterår juli 2020 Processen med udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan frem mod juli 2020 består af en række trin, der understøttes med materialer, kompetenceløft og løbende sparring: 10

12 Processen er tilrettelagt, så den viden og de erfaringer og øvebaner, som kulturforandringsprocessen Stærkere Læringsfællesskaber giver, kan bruges aktivt i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og udviklingen af en styrket evalueringskultur i afdelingerne. Derfor anbefales det, at alle dagtilbud udarbejder et første udkast til den pædagogiske læreplan frem mod juli Det giver tid til at arbejde med øvebaner, med dokumentations- og refleksionspraksis og med en procesevaluering frem mod sommeren 2020, hvor den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i alle landets dagtilbud. Processen med udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan frem mod juli 2020 understøttes desuden med materialer, kompetenceløft og løbende sparring. Nedenstående skema beskriver den tidsmæssige anbefaling for de forskellige trin frem mod juli Periode/Trin Overskrift Detaljer Trin 1: Okt jan Trin 2 Nov feb Trin 3: Jan juli 2019 Trin 4: Juli 2019 juli 2020 Drøftelse, prioritering og planlægning af proces Drøftelse af pædagogisk praksis i dagtilbuddet Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan Evaluering og evt. justering af pædagogisk læreplan Drøftelser af nuværende praksis i ledelsesteam og de enkelte afdelinger og planlægning af proces for dagtilbuddet Med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag drøfter ledelse og medarbejdere nuværende praksis og særlige fokusområder Første udkast til den pædagogiske læreplan udarbejdes i dagtilbuddet Løbende evaluering af arbejdet med det første udkast af den pædagogiske læreplan og af processen. Evt. justering af det første udkast. Løbende Inddragelse Løbende inddragelse af dagtilbudsbestyrelse, forældreråd og MED, så der skabes et bredt ejerskab Juli 2020 Offentliggørelse af evaluering og revideret pædagogisk læreplan Den pædagogiske læreplan skal være realiseret i dagtilbuddet. Den udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet og kommunikeres bl.a. ved offentliggørelse på hjemmesiden. Dagtilbudslederen har ansvaret for at den pædagogiske læreplan og evalueringen af processen offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside 11

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen

TILSYN Tilsynsnotat. Dagplejen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Dagplejen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: DAGPLEJEN Antal dagplejere: 140 Dato for tilsynet: 22/1 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra dagplejen: 3 gagplejepædagoger,

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehuset Galaksen TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehuset Galaksen 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Galaksen Dato for tilsynet: 09.01.-2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Leder samt 2 pædagoger

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Dialogredskab

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Dialogredskab Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis Dialogredskab Introduktion til dialogredskabet Pædagogisk dokumentation kan skabe et bedre grundlag for beslutninger om og udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud.

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Møllegården TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Møllegården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Møllegården Dato for tilsynet: 14. februar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen:

Læs mere

3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I

3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I 3 DAGES KURSUS FOR FAGLIGE FYRTA RNE I DAGINSTITUTIONER Pædagoguddannede medarbejdere fra daginstitutioner, der har eller er tiltænkt en særlig funktion, i forhold til at fremme faglig refleksion og udvikling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud Side 1 af 11 Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med dagtilbud 2019 Side 1 af 11 Indhold Retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner...3 Retsgrundlaget

Læs mere

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FÆLLES PERSONALEMØDE LØRDAG D. 15.SEP.2018 DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG SOCIALMINISTERIET OG ÅRHUS KOMMUNE (SKABELON) Barnesynet. Det at være barn har værdi i sig

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Sct. Georgsgården TILSYN 2018 Tilsynsnotat Børnehaven Sct. Georgsgården 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehaven Sct.Georgs Gården Dato for tilsynet: 9 januar 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra

Læs mere

3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO-

3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO- 3 DAGES KURSUS FOR DEN DAGLIGE PÆDAGO- GISKE LEDELSE FAGLIGE LEDERE Den styrkede pædagogiske læreplan Kompetenceløft på dagtilbudsområdet Version 2018.04.08 Formålene med kompetenceudviklingen er samlet

Læs mere

UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN

UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN UDARBEJDELSE AF EN NY STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 8 TEMA: DE NYE LÆREPLANER. INTRODUKTION SAMT DE FØRSTE EKSEMPLER OG ERFARINGER. Senest til sommeren 2020 skal dagtilbuddet have sin nye læreplan på plads.

Læs mere

Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud

Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud Oplæg om den styrkede pædagogiske læreplan V. Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for dagtilbud 1 OPLÆG OM DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Baggrund for den styrkede pædagogiske læreplan Indhold

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform

Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Præsentation af kompetenceudvikling i forbindelse med ny dagtilbudsreform Formålsparagraf - Dagtilbud Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis inden

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Birkemosen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU

PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU PENSUM TIL LÆRINGSDAG FOR FORVALTNINGSNIVEAU Læsevejledning På listen optræder en række publikationer, som Børne og Socialministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejde specifikt til

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan BUPL Storkøbenhavn Den 24.05..2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 06-06-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering af og læringsmiljøet

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet

UDVIKLINGSPLAN. for Dagtilbudsområdet UDVIKLINGSPLAN for Dagtilbudsområdet 2019-2022 Indledning Denne udviklingsplan gælder for årene 2019 til og med 2022. Den indstilles til godkendelse/er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 16. januar

Læs mere

Den nye dagtilbudslov pixiudgave

Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov blev endeligt vedtaget af folketinget d. 24. maj 2018. Se lovforslag med bemærkninger her: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis ud fra

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. til børnehave

DEN GODE OVERGANG. til børnehave DEN GODE OVERGANG til børnehave DEN GODE OVERGANG til børnehave Indledning I Danmark går stort set alle børn i alderen 0-6 år et dagtilbud 1 hver dag. Det giver dagtilbuddene en unik rolle i forhold til

Læs mere

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG...

INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... Indhold INDLEDNING... 1 HVAD SIGER LOVGIVNINGEN... 2 DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG... 3 - BARNESYNET... 3 - DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV... 3 - LEGEN... 3 - LÆRING... 4 - BØRNEFÆLLESSKABER... 4 - PÆDAGOGISK

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet. Oplæg for BSU juni 2017

Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet. Oplæg for BSU juni 2017 Pædagogisk arbejdsgrundlag på dagtilbudsområdet Oplæg for BSU juni 2017 Indhold i oplægget Baggrund for udarbejdelse af det pædagogiske grundlag Sammenhæng mellem Master for styrket pædagogisk læreplan

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå

TILSYN Tilsynsnotat. Børnehaven Himmelblå TILSYN 2019 Tilsynsnotat Børnehaven Himmelblå 1. FAKTUELLE OPLYSNINGER Anmeldt tilsyn Institution: Børnehuset Himmelblå Dato for tilsynet: 8. marts 2019 Deltagere i tilsynsbesøget: Fra institutionen: Dagtilbudsleder

Læs mere

TILSYN Dagtilbudsområdet private institutioner. Tilsynsnotat for Stenum børnehave

TILSYN Dagtilbudsområdet private institutioner. Tilsynsnotat for Stenum børnehave TILSYN 2019 Dagtilbudsområdet private institutioner Tilsynsnotat for Stenum børnehave Institution: Stenum børnehave Antal børn 39 Børnesammensætningen i % (danske, tokulturelle, osv.) Antal uddannet personale

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan - fra papir til praksis

Styrket pædagogisk læreplan - fra papir til praksis Styrket pædagogisk læreplan - fra papir til praksis Workshop på TR-uddannelsesdage, BUPL Nordsjælland 21. marts 2018 v/rikke Wettendorff, Forbundskontoret Program 1. Kort overblik: hvor står vi nu? 2.

Læs mere

Vælg det rigtige evalueringsredskab

Vælg det rigtige evalueringsredskab www.eva.dk Vælg det rigtige evalueringsredskab Kvalitet i dagplejen - Landskonference 2018 FOA d. 29. maj 2018. En styrket pædagogisk læreplan høringsudkast (oktober 2017) Med evalueringskultur i dagtilbuddet

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan Indhold TILBUD KOMPETENCEUDVIKLINGSINITIATIVET: KOMPETENCEFORLØB MED HENBLIK PÅ REALISERING AF EN STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG FORTSATTE UDVIKLING AF

Læs mere

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen

Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen Procesplan for udvikling af en ny læreplan for Børnehuset Troldehøjen I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding

Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan og ledelse Kolding 19.04..2017 18. april 2017 1 Tidlige indsatser er vigtige 18-04-2017 2 Hvad skal underbygge kvaliteten i dagtilbud?

Læs mere

Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet

Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet www.eva.dk Evalueringsperspektiver på læreplansarbejdet Pædagoguddannelsens årsmøde, Kolding d. 1. marts 2018. Den refleksivt, kritiske stillingtagen til: 1. Viden om kvalitet til den evaluerende pædagogiske

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN NATUR, UDELIV OG SCIENCE AGENDA Masteren for en styrket pædagogiske læreplan Det pædagogiske grundlag Den styrkede læreplan: hvad består det nye i, og er det en styrke?

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dagtilbud: Påfuglen Daglig leder: Linda Nordam Larsen Dato og tidspunkt:12. oktober (observationer), samt møde med daglig

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Flintehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling

Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling Børnehuset Troldehøjens læreplan - En læreplan under udvikling I Troldehøjen skal børn trives og udvikle sig i et omsorgsfuldt og trygt miljø, med nærværende voksne og gode venner. I forbindelse med den

Læs mere

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området. Periode: Efterår Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området Periode: Efterår 2018 Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017 Dagtilbud: Børnehuset Smølferne Daglig leder: Iman El-Faour Dato og tidspunkt:

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Pædagogisk læreplan for Børnehuset Mariehøj 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE. Børnehuset Ved Åen

SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE. Børnehuset Ved Åen SPROGVURDERING OG SPROGARBEJDE Børnehuset Ved Åen FORMÅL DEN NYE RAMME SKAL SIKRE: At børn der skal sprogvurderes bliver det At der sker opfølgning på sprogvurderingerne At der skabes systematik og skriftlighed

Læs mere

Evaluering af Læreplaner 2015/2016

Evaluering af Læreplaner 2015/2016 Evaluering af Læreplaner 2015/2016 1 Indhold EVALUERING AF AFDELINGERNES LÆREPLAN 3 EVALUERING AF DAGTILBUDDETS LÆREPLAN 10 BEMÆRKNINGER TIL LÆREPLANEN OG EVALUERINGEN 13 2 Evaluering af AFDELINGERNES

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale grundlag

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud

Bilag 7. Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Bilag 7 Idékatalog for anvendelsessporet - dagtilbud Det følgende er et idékatalog bestående af forslag til tiltag, som ville kunne styrke forudsætningerne for en øget faglig progression og trivsel hos

Læs mere

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag

Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune. Bilag Pædagogisk tilsyn 2018 i dagtilbud i Randers kommune Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 Samlet tilsynsrapport 2018 for dagtilbud i RK 2 Side Bilag 2 9 - punktsplanen 20 Bilag 3 Iagttagelsesopgave 22 1 Bilag

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Inspirationskatalog

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis. Inspirationskatalog Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis Inspirationskatalog Inspiration til arbejdet med dokumentation i dagtilbud 3 Skab mening og tydelighed i forhold til en god dokumentationspraksis til forvaltningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

En styrket pædagogisk læreplan

En styrket pædagogisk læreplan En styrket pædagogisk læreplan Hvad er det nye? Oplæg af Joan Lindskov Landskonferencen Kvalitet i dagplejen 2018 Hjælp fra FOA Hvad er en pædagogisk læreplan? Loven beskriver, hvad der skal arbejdes med

Læs mere

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sociale relationer - barn/voksenkontakten. Vedligeholdelse af indsats. Begrundelse Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer. Sociale relationer - barn/voksenkontakten Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. Transformerens pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke.

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 12. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017

Gør tanke til handling VIA University College. Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Læringsfestival 2017 1 De pædagogiske læreplaner Successer Mere systematisk tilgang til læring Styrket fokus på dokumentation og evaluering

Læs mere

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019

PULS Tilsyn. Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 PULS Tilsyn Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud August 2019 Tilsyn i Thisted Kommunes dagtilbud... 3 Form på tilsyn... 6 Forberedelse inden tilsyn... 7 Opgaver efter tilsyn:... 7 Opfølgning...

Læs mere

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN KÆRE LÆSER Den styrkede pædagogiske læreplan består af mange elementer. Huset her synliggør sammenhængen mellem de enkelte dele. Derudover illustrerer huset den samlede

Læs mere

Pædagogisk plan for (Per

Pædagogisk plan for (Per Pædagogisk plan for (Per Petersen) (Projekt ro i garderoben) (Projekt natur) 6. EVALUERING I evaluering skal vi: - Beskrive vores formål med evalueringen tydelig. - Beskrive hvordan vi vil dokumentere

Læs mere

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde

Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde KONFERENCE Inspiration til arbejdet med udvikling af inkluderende læringsmiljøer og et differentieret forældresamarbejde LÆRINGSKONSULENTERNE Den styrkede pædagogiske læreplan er det nationale fundament

Læs mere

Udviklingskontrakt 2019 for Dagtilbud Ry

Udviklingskontrakt 2019 for Dagtilbud Ry Udviklingskontrakt 2019 for Dagtilbud Ry I udviklingskontrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. Udviklingsmålene viser både, hvordan vi; bidrager til realiseringen af

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019

Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Pædagogisk læreplan for Klyngen ved trianglen 2019 Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport

Kvalitetsrapport Hadsten By Delrapport Kvalitetsrapport Hadsten By 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 er og opfølgning... 3 1.3 på kvalitetsrapporten... 6 2. Resultater for Hadsten

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud

INKLUSIONSSTRATEGI. Børnefællesskaber i dagtilbud INKLUSIONSSTRATEGI Børnefællesskaber i dagtilbud INDLEDNING Dagtilbuds inklusionsstrategi stiller gennem 6 temaer skarpt på, hvordan dagtilbud og alle dagtilbuds medarbejdere kan skabe de bedst mulige

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET Forår 2018 Om undersøgelsen KL s forvaltningsundersøgelse på børn- og ungeområdet er gennemført blandt de kommunale børn-

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Introduktion til workshopkataloget

Introduktion til workshopkataloget Marts 2019 1 2 Introduktion til workshopkataloget Kære Dagtilbud Dette katalog indeholder de workshops, som dagtilbudsafdelingen gennemfører for at understøtte en vellykket implementering af den styrkede

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld

Pædagogiske læringsmiljøer, evalueringskultur. der skaber en meningsfuld Pædagogiske læringsmiljøer, der skaber en meningsfuld evalueringskultur Peter Rod, partner, Blichfeldt & Rod og Charlotte Wiitanen, dagtilbudsleder, Lyngby-Taarbæk Kommune Evalueringskultur Loven siger:

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018

Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 20. juni 2018 Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 20. juni 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for hvert

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber

Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber Regeringsudspillet Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskaber 4. Oktober 2017 Den indgåede aftale Blev offentliggjort den 27. april 2017 Aftale indgået 9. juni i Folketinget Høring frem til 22.

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Notat. Notatet beskriver følgende:

Notat. Notatet beskriver følgende: Notat Vedrørende: Opsamling på pædagogiske tilsyn Sagsnavn: Tilsyn og afrapportering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Sagsnummer: 28.00.00-A00-73-18 Skrevet af: Dorte le Coq og Charlotte Buchhave

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere