Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsfremme på arbejdspladsen"

Transkript

1 Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax.: Sundhedsfremme på arbejdspladsen

2 Forord Aktivt arbejde med sundhedsfremme bliver til stadighed mere udbredt på danske arbejdspladser. Mange virksomheder har allerede gjort en række erfaringer gode som dårlige. Formålet med denne værktøjskasse er at trække nogle af disse erfaringer frem til gavn for andre. Værktøjskassen er opbygget med en kort introduktion til sundhedsfremme fulgt af konkrete eksempler fra 6 danske arbejdspladser indenfor service- og tjenesteydelsesområdet. Arbejdspladserne er valgt, fordi de har erfaringer med forskellige sider af arbejdet med sundhedsfremme. Virksomhederne udgør desuden et bredt udsnit af denne branche. De korte præsentationer af hver virksomhed viser ikke nødvendigvis alle sundhedsfremmende initiativer på virksomheden. Dertil er pladsen for begrænset. Vi har valgt at trække nogle udvalgte eksempler frem. Værktøjskassen kan forhåbentlig være en kilde til inspiration for andre, som står foran eller som allerede er i færd med aktiviteter for at fremme sundheden på deres virksomhed. Hvad er Sundhedsfremme på arbejdspladsen? Sundhedsfremme er en fælles betegnelse for en meget lang række indsatser, som har det fælles mål at øge medarbejderens sundhed på arbejdspladsen. Sundhedsfremme er aktiviteter, som ligger ud over Arbejdsmiljølovens krav. Det vil sige, at det er initiativer, som virksomheden og dens medarbejdere frivilligt aftaler at gennemføre. Aktiviteterne på sundhedsområdet kan dog ofte smelte sammen med arbejdsmiljøaktiviteterne. Antallet af virksomheder, som lader sig certificere på arbejdsmiljøområdet, stiger imidlertid stærkt i disse år og hvis man vælger at lade sig certificere efter bekendtgørelse nr. 923, skal systematisk arbejde med sundhedsfremme på virksomheden kunne dokumenteres. EU har sammenfattet beskrivelsen af sundhedsfremme således: Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgiveres, arbejdstageres og samfundets indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning eller med andre ord, at sundhedsfremme er et fælles anliggende for såvel arbejdsgiveren, den ansatte som samfundet. Denne værktøjskasse retter sig mod indsatsen på virksomhederne. Der skal lyde en stor tak til de medvirkende virksomheder for deres velvilje. 1

3 Klassiske eksempler på sundhedsfremmende initiativer er: Rygestop/rygepolitikker på arbejdspladsen Akohol/misbrugspolitik Tilbud om motion Opstilling af individuelle sundhedsprofiler med tilhørende rådgivning for den enkelte Opstilling af individuelle træningsplaner Tilbud om massage Kost og ernæring; sund-mad ordninger i kantinen Foredrag og information om sundhedsfremmende aktiviteter Sociale arrangementer Firmaklubber (sport, musik, fritidsinteresser) Kurser i stress-håndtering. De fleste af ovennævnte eksempler fokuserer på at reducere risikofaktorerne for den enkelte. Sundhedsfremmende initiativer kan også tilrettelægges med et bredere sigte nemlig at forbedre/styrke den enkeltes evne til selv at tage hånd om sin dagligdag. Listen over sundhedsfremmende tiltag er lang og bliver til stadighed udvidet. Bagest i denne værktøjskasse er der samlet en række informationskilder, som alle indeholder et væld af gode eksempler på sundhedsfremmende initiativer. Sundhedsfremme kan være alt fra afgrænsede projekter med et meget konkret formål, som f.eks. forebyggelse af rygproblemer ved systematisk træning til store, brede projekter, som omfatter alt lige fra arbejdets organisering og det fysiske arbejdsmiljø til holdninger og de ansattes egen indsats. Det er vigtigt at være opmærksom på, at sundhedsfremmende initiativer skal tilpasses forholdene på den enkelte arbejdsplads. Hvis man har behov for at starte med et enkelt konkret projekt, skal man naturligvis gøre det. Der kan være meget sundhedsfremme i et aftenhold i korsang. Erfaringerne viser, at man får de bedste resultater, hvis man ser sundhedsfremme som en kombination af arbejdsmiljøet på virksomheden, den ansattes livsstil og virksomhedskulturen. Det er med andre ord vigtigt at se på helheden, når man sætter initiativer i gang. Det nytter ikke at tilbyde fysisk træning i en fittness-klub, hvis medarbejderne ikke ønsker at gå der. Omvendt kan succesen af et rygestop forbedres, hvis virksomheden samtidigt tilbyder rygestopkurser og renoverer pauserummene. For at både virksomhed og de ansatte kan få mest mulig ud af indsatsen, skal initiativerne påvirke både de ansattes holdninger og virksomhedens miljø og kultur. 2 3

4 Hvorfor sundhedsfremme? Når nu det ikke er et krav, hvorfor så arbejde med sundhedsfremme på virksomhederne? Som tidligere nævnt er sundhedsfremme et fælles anliggende for arbejdspladsen, den ansatte og samfundet. Grunden hertil er blandt andet, at alle tre parter har gevinst af et systematisk arbejde med sundhedsfremme. For arbejdspladsen betyder det forbedret sundhed og dermed mulighed for mindre sygefravær. Det kan betyde større medarbejdertilfredshed og dermed mindre udskiftning af personale. Større medarbejdertilfredshed kan også udmønte sig i større arbejdsglæde, engagement og fleksibilitet i det daglige. En aktiv sundhedspolitik kan også være med til at forbedre samarbejdet og lette adgangen til arbejdspladsen for udsatte grupper. Foruden at påvirke virksomheden indadtil kan en aktiv sundhedspolitik også styrke virksomhedens image udadtil og f.eks. lette rekrutteringen af nye medarbejdere. For den ansatte betyder sundhedsfremme en mulighed for en sundere livsstil med en større grad af velvære i dagligdagen og mindre risiko for sygdom. Begge dele er med til at øge livskvaliteten. For samfundet er gevinsterne indlysende større sundhed betyder færre udgifter i sundhedssektoren. Vi tilbringer en meget stor del af vores tid på arbejdspladsen og derfor kan miljøet og kulturen på arbejdspladsen være lige så vigtige for vores sundhed, som hvad der sker i fritiden. At ændre livsstil kræver for de fleste et overskud i hverdagen og eventuelt et lille puf i ryggen. Det kan virksomhederne være med til at understøtte ved at bakke op om initiativer på dette område. Hvem skal tage initiativet? Initiativerne kan komme fra såvel ledelsen som fra de ansatte. Uanset hvad, er et synlig engagement fra ledelsen vigtig, når sundhedsinitiativer skal sættes i gang på en virksomhed. Ledelsens engagement kommer tydeligt til udtryk, hvis virksomheden vælger at udforme en samlet sundhedspolitik. Selvom en sundhedspolitik kun er et formelt krav, hvis man ønsker at blive arbejdsmiljøcertificeret efter bekendtgørelse nr. 923, kan det for alle være en god måde at starte en udvikling omkring sundhedsfremme på. Det har vist sig, at der er størst chance for succes, hvis udvælgelsen og prioriteringen af indsatserne sker i så bredt et forum som muligt. Alle bør derfor så vidt muligt have mulighed for at blive hørt, inden man beslutter, hvad der skal ske. Det gælder her som i så mange andre sammenhænge, at en oplevelse af medbestemmelse er stærkt motiverende for at bruge tilbuddene. Prioriteringen bør derfor nøje afstemmes med medarbejderens ønsker. Det er ikke sikkert, at man skal igangsætte det initiativ, som umiddelbart vurderet giver størst effekt, hvis tilbagemeldingen fra de ansatte er, at man ønsker en lidt anderledes prioritering. Deltagelse i initiativer af denne art er frivilligt for den enkelte. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være nogen, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at deltage. Det er vigtigt, at der er respekt for den enkeltes valg, og at det ikke har konsekvenser at undlade at deltage. Initiativerne kan med fordel forankres i den organisation, som allerede er der. Der er som regel ikke behov for at opfinde nye udvalg til at tage sig af sundhedsfremme i virksomheden. Der er gode erfaringer med at lade f.eks. samarbejdsudvalg, sikkerhedsorganisationen eller personaleafdelingen varetage den koordinerende indsats. 4 5

5 Hvordan kommer vi i gang? Det er her som i andre sammenhænge vigtigt med et godt forarbejde. Det vil ofte vise sig, at der faktisk allerede er en del aktiviteter i gang indenfor sundhedsområdet på virksomheden. Det mangler måske blot at blive synliggjort og sat ind i en sammenhæng med en beskreven sundhedspolitik for virksomheden. Arbejdet med at sætte skik på de sundhedsfremmende aktiviteter lettes og chancen for succes bliver større, hvis man fra starten skaber et overblik over virksomhedens ønsker og mål, de fysiske og økonomiske rammer samt de ansattes ønsker og behov. Brug eventuelt de mange kilder, som findes om Sundhedsfremme som inspiration. Med andre ord: Spørg på virksomheden og blandt de ansatte, hvad der fremmer eller hæmmer sundheden på arbejdspladsen. På baggrund af overblikket vil det være muligt at opstille nogle langsigtede mål. Hvor vil vi gerne hen? Sørg for at bryde de langsigtede mål ned i nogle delmål, som kan nås indenfor overskuelig tid. Det kan være meget demotiverende at arbejde mod nogle mål, som er så langt ud i det fjerne, at man har svært ved at se, om det nogen sinde bliver til noget. Brug eventuelt eksterne konsulenter som hjælp i processen. Det kan være en effektiv måde at komme i gang på og til at undgå de mest almindelige fejltagelser. Alt skal ikke nås med det samme. Sørg for helheden ved at udarbejde en langsigtet plan fra starten, vær klar til at revidere planen efter behov, tag de lette gevinster først og vær så i øvrigt vedholdende for at sikre, at tingene ikke går i stå. Politiet Ansatte: Politikredse: 12 Politiet startede i 1999 et korps af wellness konsulenter. Der er i dag 6 fastansatte konsulenter, som betjener de ansatte. Arbejdsopgaverne spænder fra rådgivning om fysisk træning over kost og ernæring til livsstil. Konsulenterne fungerer som en integreret del af Politiets Arbejdsmiljøafsnit, hvorved et samarbejde med f.eks. fysioterapeut, arbejdsmiljøkonsulent eller arbejdspsykologer kan koordineres. Annette Bonde har været med fra starten og er i dag gruppeleder. Anette Bonde: Opgaverne startes typisk med et fællesmøde på en station, hvor vi fortæller, hvad vi kan tilbyde. Der er normalt stor opbakning. Typisk er der et fremmøde på 75% af stationens ansatte politifolk såvel som civile medarbejdere. Efter fællesmødet tager de enkelte kontakt til os med deres ønsker. 60% er interesseret i rådgivning om genoptræning og fysisk træning og 40% i vores andre muligheder. Rådgivningen er frivillig, 100% fortrolig og munder ofte ud i et længerevarende forløb med opfølgning og revision af planer. Samtaler og rådgivning sker i arbejdstiden, ligesom den fysiske træning kan passes i arbejdstiden. Gennem de 6 år, hvor wellness konsulenterne har været på banen i Politiet, har de været i personlig kontakt med ca ansatte. Initiativerne kommer typisk fra en ildsjæl, ledelsen eller fra wellness konsulenterne. Anette Bonde: De enkelte stationer eller hold bruger os også meget til at igangsætte lokale initiativer som for eksempel motionskampagne. Vi har god erfaring med at lade disse kampagner foregå som konkurrencer, hvor deltagerne konkurrerer om at nå et mål. Vi har på stationen i Århus et projekt, hvor der sker en integreret indsats på områderne fysisk træning, kostrådgivning og stresshåndtering. 6 7

6 Politiets indsats på Sundhedsfremmeområdet retter sig også mod tryghed i jobbet. Medarbejderne, som af den ene eller anden grund ikke længere kan udfylde et job, bliver i stor udstrækning hjulpet til et flexjob eller skånejob et andet sted i organisationen. Har indsatsen så en effekt? Anette Bonde: Vi er ikke i tvivl om vigtigheden og effekten af vores indsats. Alene dem vi skaffer tilbage i job fra en sygemelding, kan betale vores løn. Vi kan også se, at motionsrummene bruges flittigt, når vi har gennemført en kampagne på en station. Vi vil forsøge at gennemføre en større evaluering af effekten af wellness konsulenterne i Tilbud om sundhedsfremmende initiativer for personalet: 6 fastansatte wellness konsulenter: Rådgiver om fysisk træning Rådgiver om genoptræning efter skader, graviditet etc. Rådgiver om skadesforebyggende træning Rådgiver om fysiske aktiviteter og idræt Rådgiver om indretning af motionsfaciliteter Rådgiver om kost og ernæring, herunder ændring af livsstil Rådgiver om rygning og alkohol Afholder temadage og foredrag om f.eks. betydning af en sund livsstil, træning, kost, psykisk og fysisk velvære Assisterer ved sundhedsfremmende arrangementer på den enkelte station Udfører konditionstest Måler blodtryk Vejer, samt samler op på et eventuelt behov for lægehjælp. IDA Service A/S 1000 ansatte Rengøring Kantinedrift Industriservice Skadedyrsbekæmpelse IDA Service A/S blev grundlagt for 20 år siden og har været igennem en kraftig udvikling både på medarbejdersiden og tilbuddet af ydelser til kunderne. Firmet er organiseret med 5 kontorer i Danmark, men det meste arbejde foregår i marken hos kunderne. Firmaet er arbejdsmiljøcertifceret i henhold til DS 923 og OHSAS Det forpligter til at inddrage sundhedsfremme i arbejdsmiljøarbejdet og det lægger miljøchef Birgitte Larsen heller ikke skjul på: Nøgleordet er trivsel for IDA Service A/S sundhedsfremme er en del heraf. På grund af at medarbejderne er meget spredt ofte nogle få stykker på samme arbejdsplads prioriteres de lokale og sociale arrangementer højt. De lokale arrangementer bliver sat i gang af den enkelte afdeling. IDA Service A/S har gennem nogen tid haft aftale med et fitness-center. Gennem aftalen får medarbejderne rabat. På trods af, at man gjorde et stort arbejde for at finde en kompetent fitness kæde, som kunne yde kvalificeret rådgivning og på trods af, at kæden dækker de steder, hvor IDA Service A/S har kontorer, har de ansattes brug af tilbuddet været begrænset. Birgitte Larsen: Det er vores erfaring, at sundhedsfremmeordninger helst skal foregå indenfor firmaets rammer. 8 9

7 Kunderne kræver i dag, at kantinetilbud også omfatter sund kost. IDA Service A/S bruger erfaringerne fra kantinedrift til at sprede informationer om sund kost til firmaet medarbejdere. Det sker blandt andet via bladet IDA Info, som udkommer regelmæssigt. For nyligt er der endvidere ansat en ernæringskonsulent, som skal stå for de sundhedsfremmende initiativer på kostområdet. Arbejdspladsvurderingerne viser, hvor der er behov for at gøre noget. På baggrund af tilbagemeldingerne planlægger man årlige kampagner. I 2005 er der en særlig indsats for individuel arbejdspladsindretning, og til næste år bliver overskriften Psykisk velvære. Miljøchef Birgitte Larsen: Vi måler ikke konsekvent på effekten af vores initiativer på sundhedsområdet. Vi er dog ikke i tvivl om, at der er en effekt. Vores sygefravær er meget lavt (2,3%), ligesom udskiftningen af medarbejdere er på et meget lavt niveau. En god målestok er desuden, at vi får mange ansøgninger, som refererer til vores omdømme som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi har endda været ude for kunder, som har brugt det som argument for at købe hos os. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer for personalet: Rabatordninger til fitness-center Vejledning om sund kost Mange sociale arrangementer (bowling, cykelture, firmafester etc.) Frugtordning på kontorerne Årlige arbejdsmiljøkampagner Rygepolitik Alkoholpolitik. De Forenede Dampvaskerier A/S 13 vaskerier spredt i landet Vaskeridrift De Forende Dampvaskerier A/S består i dag af 13 fuldservicevaskerier, som er bragt sammen via opkøb. Miljøchef Birgitte Juhl: Vi lægger meget vægt på, at det enkelte vaskeri selv planlægger og gennemfører initiativerne. Fra ledelsen vil vi ikke bestemme, hvad der skal sættes i gang.vi sørger derimod for, at alle får information om, hvad de andre vaskerier har gang i. Vi tror på, at det er vigtigt, at medarbejdere og ledelse sammen vælger, hvad man vil gennemføre. Der er store kulturforskelle blandt vaskerierne, og vi vil ikke tvinge en fast model igennem. Vores massageordning er i dag et tilbud på 5 vaskerier. Ca. 50 % af medarbejderne bruger det. Vi har valgt en massør, som er uddannet fysioterapeut og som har viden om arbejdsmiljø. Han bruger sine observationer ved behandlingen til praktisk rådgivning om arbejdsstillingerne ude i vaskeriet. Derved forebygger vi skader og kan bruge hans viden og observationer andre steder. De Forenede Dampvaskerier A/S gennemfører hvert år en trivselsundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt samtlige ansatte

8 Arbejde i vaskeribranchen er tungt, da der er megen manual håndtering, og på alle vaskerierne er der indført jobrotationsordning for at undgå fysisk nedslidning og ensidigt gentaget arbejde. På funktionærområdet er der meget fokus på at undgå overarbejde. Birgitte Juhl: Vi har mange indvandrere ansat, og det stiller krav til os i forbindelse med sociale arrangementer. Vi har lært, at man kan få mange med til f.eks. firmafester, hvis man sørger for at tage fat i den enkelte og informere om, hvad der skal ske. De Forenede Dampvaskerier A/S kan se, at systematisk arbejde med sundhedsfremme ser ud til at have en effekt. De af vaskerierne, som lægger mest vægt på arbejdsmiljø og sundhedsfremme, har haft fine resultater i trivselsundersøgelsen. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer hos De Forenede Dampvaskerier A/S. Tilbuddene på det enkelte vaskeri varierer. Massageordninger Tilskud til brug af fitness-center Mange sociale arrangementer (firmafester etc.) Frugtordning Støtte til deltagelse i motionsløb Tilbud om influenza-vaccination Årlige arbejdsmiljøkampagner Rygepolitik med tilbud om rygestopkurser Jobrotation Indsats mod overarbejde. Kollekolle 45 ansatte Hotel, kursus- og konferencecenter Kollekolle er et kombineret hotel, kursus- og konferencecenter, som ligger i naturskønne omgivelser udenfor København. Staben på 45 medarbejdere omfatter receptions- og kontorpersonale, tjenere, køkkenpersonale og stuepiger. Kollekolle har forsøgt sig med et omfattende tilbud om adgang til fitness-center og relaxcenter i nærheden. Brugen af tilbuddene har dog været begrænset, og ifølge direktør Lis Søndergaard er en af årsagerne, at tilbuddet lå udenfor arbejdstiden. For at modvirke denne hindring er der i øjeblikket planer om at indføre en massageordning på hotellet. Kollekolle støtter deltagelse i sportsarrangementer for de ansatte. Der er tilbud om at deltage på arrangementer, som gennemføres af stedets ejer Landbrugsrådet. Kollekolle har gennem nogen tid haft en rygepolitik, hvor rygning kun må sted finde for personalet i frokoststuen i bestemte perioder. Lis Søndergaard: Vi overvejer i øjeblikket et rygestop for personalet indendøre. Det er dog afhængigt af, at et flertal i medarbejdergruppen går ind for det. Udviklingen på dette område kommer ikke mindst fra gæsterne, som efterspørger et røgfrit miljø

9 Hoteldrift betyder af naturlige grunde skæve arbejdstider, hvor det er svært at samle alle samtidigt. Lis Søndergaard: For at sikre at nødvendige informationer når ud, sender vi fast et kort referat af de ugentlige ledermøder til alle. Kommunikation er i det hele taget meget vigtig, og vi afholder om kort tid et målrettet kursus for at styrke kommunikationen indadtil og udadtil. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer: Tilskud til brug af eksternt relax-center og fitness-center Tilskud til massage Støtte til deltagelse i sportsarrangementer (løb, fodbold mm.) Tilbud om influenza-vaccination Sundhedsforsikring med mulighed for undersøgelse og behandling på privat hospital Tilbud om sund kost via hotellets menu Rygepolitik Alkoholpolitik. ISS Kloak- og Industriservice 10 afdelinger 170 ansatte Industri- og kloak-service, sandblæsning mm. ISS Kloak- og Industriservice er en forholdsvis ny organisation, som består af 10 afdelinger spredt i hele landet. Organisationen er dannet ved opkøb af lokale firmaer. Miljø- og sikkerhedschef Christian Køhler-Johansen: For os handler sundhedsfremme meget om arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi har fokus på arbejdsmiljø hele tiden, men ønsker også at udvide med egentlige sundhedsfremmende initiativer. Vi har haft et par arbejdsulykker, som har fået os til at fokusere på området. Det har betydet en reorganisering af sikkerhedsorganisationen og en revurdering af alt vores tekniske udstyr. Vores sikkerhedsorganisation har nu meget fokus på hændelser i en dialog med medarbejderne. I det hele taget har dialog vist sig at være et nøgleord for os i en forbedring af arbejdspladsen

10 Vi har stadig en del cowboy-mentalitet blandt vore kolleger og det derfor vigtigt at bearbejde holdningerne hele tiden for at nå de ønskede resultater. Vi har f.eks. udviklet et lille check-skema (mini-apv), som vores medarbejdere udfylder sammen med kunden inden starten af en opgave. På den måde får vi fokus på, hvordan opgaven skal løses og vi få sikkerheden frem i bevidstheden på både kunde og medarbejder. Vi bruger også at invitere vores kunder ind for at give oplæg om sikkerhed på deres arbejdsplads for ad den vej at få inspiration og bearbejde holdninger. ISS Kloak- og Industriservice har lavet en ISS Skole for Kloak- og Industriservice. Skolen er et tilbud for alle medarbejdere om et individuelt uddannelsesforløb indenfor en række specialer på Kloak- og Industriområdet. Skolen starter med 3 obligatoriske moduler, hvor holdninger til arbejdsmiljø og sikkerhed er centrale spørgsmål. Christian Køhler- Johansen: Vi lægger stor vægt på, at dette område og får maksimal opmærksomhed. Topledelsen i ISS Kloak- og Industriservice deltager på alle introduktionskurser for ad den vej at vise, at vi mener det. Vi har også valgt at støtte den enkelte medarbejder ved at lave en lille miljø- og arbejdsmiljøhåndbog, som alle får udleveret. Håndbogen giver i korte og overskuelige sætninger udtryk for vores holdning til arbejdsmiljø og sikkerhed. Vores medarbejdere bruger blandt andet håndbogen som en støtte, hvis de synes, at de mangler instruktion om, hvordan en opgave skal løses rigtigt. Christian Køhler-Johansen: For os hænger arbejdsmiljø og sundhedsfremme som nævnt tæt sammen. Udover de arbejdsmiljøtiltag, som er nævnt ovenfor, tilbyder vi vores medarbejdere en Company Care ordning, som indeholder helbredsundersøgelser, mulighed for behandling på privathospital samt krisehjælp. Firmaet yder også støtte til f.eks. behandlinger ved kiropraktor og tandlæge. Som noget nyt er der frugtordning for alle. I ledelsen drøfter vi endvidere muligheden for at indføre sunde madpakker for vores folk i marken. Det vil være forkert at sige, at alt er lykkedes. Cowboy-mentaliteten forsvinder ikke på en gang, men vi synes, at vi er kommet et godt stykke vej. Der er ingen tvivl om, at dialogen og medinddragelsen er med til at forbedre vores arbejdsmiljø. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer: Fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed Fokus på dialog med medarbejderne Company Care ordning med forsikringsselskab (helbredsundersøgelser, adgang til privathospital, krisehjælp) Information om sund kost Kiropraktorbehandling Tandlægebehandling Frugtordning for alle Ryge- og alkoholpolitik

11 Zoologisk Have i København 140 ansatte Zoologisk Have har gennem de seneste år kørt en målrettet kampagne for sund kost. Teknisk direktør Hans Andersen: Vi syntes, at det var lidt paradoksalt, at vi havde fuld styr på, hvad vores dyr fik at spise af vitaminer, kulhydrater og fibre og at vi ikke samtidigt gjorde noget for vores medarbejdere. Nøgleordet for kantinen har derfor været omlægning af tilbuddene til en sundere og mere økologisk profil. Vi gik så at sige fra smurt smørrebrød til salatbuffet og varme retter. Samtidig med at vi satte Sund-kost kampagnen i gang, blev kantinen renoveret for at gøre det mere tiltalende at spise sin mad der. Effekten har vi blandt andet kunnet se på en øget brug af kantinen. Antallet af bespisninger er i øjeblikket måltider om dagen og det er stigende. Alle ansatte i Zoologisk Have har også tilbud om frisk frugt hver dag i en ordning, som administreres af kantinen. Zoologisk Have er miljøcertificeret og har de senere år sparet meget på ressourcer som f.eks. vand og el. 10% af besparelserne går i en pulje, som medarbejderne selv bestemmer over. En del af pengene har tidligere været brugt til en massageordning, men det er nu ophørt, fordi interessen var for ringe. Der er på nuværende tidspunkt i stedet overvejelser om at bruge penge fra puljen på indretning af et motionscenter. Hans Andersen: Initiativet til Sund-kost kampagnen kom oprindeligt fra sikkerhedsrepræsentanten i Zoologisk Have. I dag er der stor interesse for sagen og medarbejderne efterlyser fortsat nyt på kostområdet. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer: Sund-kost kampagne i kantinen Frugtordning for alle Løbende måling af arbejdsmiljøfaktorer (bl.a. Legionella). Kantinepersonalet er ansat af Zoologisk Have og vi gør en del for at efteruddanne personalet. Senest har vi lagt lokaler til en messe for økologiske fødevarer og haft praktikanter fra Suhrs Seminarium. Miljøkoordinator Rikke Bydam: Vi har nu formuleret en kostpolitik for Zoologisk Have. Politikken er godkendt at direktionen og mangler kun den sidste accept i samarbejdsudvalget for at blive sat i værk. Politikken sætter blandt andet mål for brugen af økologiske råvarer

12 Hvor kan man læse mere? Nedenfor er der samlet en række referencer til yderligere oplysninger. Mængden af informationer er meget stor og de nævnte kilder er kun eksempler. Ved at søge på internettet på Sundhedsfremme er det muligt at finde mange inspirerende informationer til brug for arbejdet med dette område. Hjemmesider Generelt om sundhedsfremme: www. ami.dk Kost: Arbejdstilsynet Postboks København K. Tlf.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Pjecen kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden 1. udgave. 1. oplag Lay-out: SørenSørens Tegnestue Tryk: PrintDivision ISBN Vare nr.: Motion mv: Rygning, alkohol etc.:

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

S u n d h e d p å m e n u e n

S u n d h e d p å m e n u e n S u n d h e d p å m e n u e n Erfaringer med sunhedstjek i Hotel- og Restaurationsbranchen Forord Med denne folder ønsker Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og branchens parter RBF

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2007

Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 I juni måned 2006 blev 3F/3FA arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. Arbejdsmiljøcertificeringen er et signal til omverdenen

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden

Guide Januar 2010. FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden Guide Januar 2010 FTF s guide til at søge støtte til projekter hos Forebyggelsesfonden FORORD Sæt sundhed på dagsordenen på arbejdspladsen I år 2010 har Forebyggelsesfonden en særlig satsning på sundhedsfremme

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Kodeks for god politisk ledelse

Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse Kodeks for god politisk ledelse I arbejdet med attraktive arbejdspladser har byrådet og MED- Hovedudvalget på to dialogmøder i 2008 bearbejdet 14 faktorer om, hvad der skaber

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser

Sundhedsfremme. Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser Sundhedsfremme Sundhedsfremme = øget sundhed og attraktive arbejdspladser 17 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation sundhedsmanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 OM DENNE SUNDHEDSMANUAL Den strategiske cirkel SIDE 5 SÅDAN KOMMER I IGANG Motivation SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen

DEN RØDE TRÅD I SUNDHED. Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen DEN RØDE TRÅD I SUNDHED Inspirationshæfte udarbejdet i forbindelse med projekt Sundhedssamtaler for ansatte i Kriminalforsorgen 02 Forord Med Den røde tråd i sundhed ønsker Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger

Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Sundhedsledelse i holdninger og handlinger Ledernes Hovedorganisation Juni 2008 1. Indledning For blot få år siden var den enkeltes sundhed overvejende en privat sag. I dag er det under opbrud. Flere og

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse

Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse. Systematisk arbejdsmiljøledelse Sikkert og sundt arbejdsmiljø via god ledelse Systematisk arbejdsmiljøledelse Helle Birk Domino arbejdsmiljøkonsulent Landscentret, Plan & Miljø Gevinster ved sundt og sikkert arbejdsmiljø Færre arbejdsskader

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen

GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen GODE RÅD OM... sundhed på arbejdspladsen indhold 3 Indledning 3 Virksomhedens fokus på sundhed 4 Kost og kantine 5 Motion og fysik 6 Sundhed som projekt i din virksomhed 7 Skatteforhold og arbejdsgiverbetalt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere