Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsfremme på arbejdspladsen"

Transkript

1 Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax.: Sundhedsfremme på arbejdspladsen

2 Forord Aktivt arbejde med sundhedsfremme bliver til stadighed mere udbredt på danske arbejdspladser. Mange virksomheder har allerede gjort en række erfaringer gode som dårlige. Formålet med denne værktøjskasse er at trække nogle af disse erfaringer frem til gavn for andre. Værktøjskassen er opbygget med en kort introduktion til sundhedsfremme fulgt af konkrete eksempler fra 6 danske arbejdspladser indenfor service- og tjenesteydelsesområdet. Arbejdspladserne er valgt, fordi de har erfaringer med forskellige sider af arbejdet med sundhedsfremme. Virksomhederne udgør desuden et bredt udsnit af denne branche. De korte præsentationer af hver virksomhed viser ikke nødvendigvis alle sundhedsfremmende initiativer på virksomheden. Dertil er pladsen for begrænset. Vi har valgt at trække nogle udvalgte eksempler frem. Værktøjskassen kan forhåbentlig være en kilde til inspiration for andre, som står foran eller som allerede er i færd med aktiviteter for at fremme sundheden på deres virksomhed. Hvad er Sundhedsfremme på arbejdspladsen? Sundhedsfremme er en fælles betegnelse for en meget lang række indsatser, som har det fælles mål at øge medarbejderens sundhed på arbejdspladsen. Sundhedsfremme er aktiviteter, som ligger ud over Arbejdsmiljølovens krav. Det vil sige, at det er initiativer, som virksomheden og dens medarbejdere frivilligt aftaler at gennemføre. Aktiviteterne på sundhedsområdet kan dog ofte smelte sammen med arbejdsmiljøaktiviteterne. Antallet af virksomheder, som lader sig certificere på arbejdsmiljøområdet, stiger imidlertid stærkt i disse år og hvis man vælger at lade sig certificere efter bekendtgørelse nr. 923, skal systematisk arbejde med sundhedsfremme på virksomheden kunne dokumenteres. EU har sammenfattet beskrivelsen af sundhedsfremme således: Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgiveres, arbejdstageres og samfundets indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning eller med andre ord, at sundhedsfremme er et fælles anliggende for såvel arbejdsgiveren, den ansatte som samfundet. Denne værktøjskasse retter sig mod indsatsen på virksomhederne. Der skal lyde en stor tak til de medvirkende virksomheder for deres velvilje. 1

3 Klassiske eksempler på sundhedsfremmende initiativer er: Rygestop/rygepolitikker på arbejdspladsen Akohol/misbrugspolitik Tilbud om motion Opstilling af individuelle sundhedsprofiler med tilhørende rådgivning for den enkelte Opstilling af individuelle træningsplaner Tilbud om massage Kost og ernæring; sund-mad ordninger i kantinen Foredrag og information om sundhedsfremmende aktiviteter Sociale arrangementer Firmaklubber (sport, musik, fritidsinteresser) Kurser i stress-håndtering. De fleste af ovennævnte eksempler fokuserer på at reducere risikofaktorerne for den enkelte. Sundhedsfremmende initiativer kan også tilrettelægges med et bredere sigte nemlig at forbedre/styrke den enkeltes evne til selv at tage hånd om sin dagligdag. Listen over sundhedsfremmende tiltag er lang og bliver til stadighed udvidet. Bagest i denne værktøjskasse er der samlet en række informationskilder, som alle indeholder et væld af gode eksempler på sundhedsfremmende initiativer. Sundhedsfremme kan være alt fra afgrænsede projekter med et meget konkret formål, som f.eks. forebyggelse af rygproblemer ved systematisk træning til store, brede projekter, som omfatter alt lige fra arbejdets organisering og det fysiske arbejdsmiljø til holdninger og de ansattes egen indsats. Det er vigtigt at være opmærksom på, at sundhedsfremmende initiativer skal tilpasses forholdene på den enkelte arbejdsplads. Hvis man har behov for at starte med et enkelt konkret projekt, skal man naturligvis gøre det. Der kan være meget sundhedsfremme i et aftenhold i korsang. Erfaringerne viser, at man får de bedste resultater, hvis man ser sundhedsfremme som en kombination af arbejdsmiljøet på virksomheden, den ansattes livsstil og virksomhedskulturen. Det er med andre ord vigtigt at se på helheden, når man sætter initiativer i gang. Det nytter ikke at tilbyde fysisk træning i en fittness-klub, hvis medarbejderne ikke ønsker at gå der. Omvendt kan succesen af et rygestop forbedres, hvis virksomheden samtidigt tilbyder rygestopkurser og renoverer pauserummene. For at både virksomhed og de ansatte kan få mest mulig ud af indsatsen, skal initiativerne påvirke både de ansattes holdninger og virksomhedens miljø og kultur. 2 3

4 Hvorfor sundhedsfremme? Når nu det ikke er et krav, hvorfor så arbejde med sundhedsfremme på virksomhederne? Som tidligere nævnt er sundhedsfremme et fælles anliggende for arbejdspladsen, den ansatte og samfundet. Grunden hertil er blandt andet, at alle tre parter har gevinst af et systematisk arbejde med sundhedsfremme. For arbejdspladsen betyder det forbedret sundhed og dermed mulighed for mindre sygefravær. Det kan betyde større medarbejdertilfredshed og dermed mindre udskiftning af personale. Større medarbejdertilfredshed kan også udmønte sig i større arbejdsglæde, engagement og fleksibilitet i det daglige. En aktiv sundhedspolitik kan også være med til at forbedre samarbejdet og lette adgangen til arbejdspladsen for udsatte grupper. Foruden at påvirke virksomheden indadtil kan en aktiv sundhedspolitik også styrke virksomhedens image udadtil og f.eks. lette rekrutteringen af nye medarbejdere. For den ansatte betyder sundhedsfremme en mulighed for en sundere livsstil med en større grad af velvære i dagligdagen og mindre risiko for sygdom. Begge dele er med til at øge livskvaliteten. For samfundet er gevinsterne indlysende større sundhed betyder færre udgifter i sundhedssektoren. Vi tilbringer en meget stor del af vores tid på arbejdspladsen og derfor kan miljøet og kulturen på arbejdspladsen være lige så vigtige for vores sundhed, som hvad der sker i fritiden. At ændre livsstil kræver for de fleste et overskud i hverdagen og eventuelt et lille puf i ryggen. Det kan virksomhederne være med til at understøtte ved at bakke op om initiativer på dette område. Hvem skal tage initiativet? Initiativerne kan komme fra såvel ledelsen som fra de ansatte. Uanset hvad, er et synlig engagement fra ledelsen vigtig, når sundhedsinitiativer skal sættes i gang på en virksomhed. Ledelsens engagement kommer tydeligt til udtryk, hvis virksomheden vælger at udforme en samlet sundhedspolitik. Selvom en sundhedspolitik kun er et formelt krav, hvis man ønsker at blive arbejdsmiljøcertificeret efter bekendtgørelse nr. 923, kan det for alle være en god måde at starte en udvikling omkring sundhedsfremme på. Det har vist sig, at der er størst chance for succes, hvis udvælgelsen og prioriteringen af indsatserne sker i så bredt et forum som muligt. Alle bør derfor så vidt muligt have mulighed for at blive hørt, inden man beslutter, hvad der skal ske. Det gælder her som i så mange andre sammenhænge, at en oplevelse af medbestemmelse er stærkt motiverende for at bruge tilbuddene. Prioriteringen bør derfor nøje afstemmes med medarbejderens ønsker. Det er ikke sikkert, at man skal igangsætte det initiativ, som umiddelbart vurderet giver størst effekt, hvis tilbagemeldingen fra de ansatte er, at man ønsker en lidt anderledes prioritering. Deltagelse i initiativer af denne art er frivilligt for den enkelte. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være nogen, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at deltage. Det er vigtigt, at der er respekt for den enkeltes valg, og at det ikke har konsekvenser at undlade at deltage. Initiativerne kan med fordel forankres i den organisation, som allerede er der. Der er som regel ikke behov for at opfinde nye udvalg til at tage sig af sundhedsfremme i virksomheden. Der er gode erfaringer med at lade f.eks. samarbejdsudvalg, sikkerhedsorganisationen eller personaleafdelingen varetage den koordinerende indsats. 4 5

5 Hvordan kommer vi i gang? Det er her som i andre sammenhænge vigtigt med et godt forarbejde. Det vil ofte vise sig, at der faktisk allerede er en del aktiviteter i gang indenfor sundhedsområdet på virksomheden. Det mangler måske blot at blive synliggjort og sat ind i en sammenhæng med en beskreven sundhedspolitik for virksomheden. Arbejdet med at sætte skik på de sundhedsfremmende aktiviteter lettes og chancen for succes bliver større, hvis man fra starten skaber et overblik over virksomhedens ønsker og mål, de fysiske og økonomiske rammer samt de ansattes ønsker og behov. Brug eventuelt de mange kilder, som findes om Sundhedsfremme som inspiration. Med andre ord: Spørg på virksomheden og blandt de ansatte, hvad der fremmer eller hæmmer sundheden på arbejdspladsen. På baggrund af overblikket vil det være muligt at opstille nogle langsigtede mål. Hvor vil vi gerne hen? Sørg for at bryde de langsigtede mål ned i nogle delmål, som kan nås indenfor overskuelig tid. Det kan være meget demotiverende at arbejde mod nogle mål, som er så langt ud i det fjerne, at man har svært ved at se, om det nogen sinde bliver til noget. Brug eventuelt eksterne konsulenter som hjælp i processen. Det kan være en effektiv måde at komme i gang på og til at undgå de mest almindelige fejltagelser. Alt skal ikke nås med det samme. Sørg for helheden ved at udarbejde en langsigtet plan fra starten, vær klar til at revidere planen efter behov, tag de lette gevinster først og vær så i øvrigt vedholdende for at sikre, at tingene ikke går i stå. Politiet Ansatte: Politikredse: 12 Politiet startede i 1999 et korps af wellness konsulenter. Der er i dag 6 fastansatte konsulenter, som betjener de ansatte. Arbejdsopgaverne spænder fra rådgivning om fysisk træning over kost og ernæring til livsstil. Konsulenterne fungerer som en integreret del af Politiets Arbejdsmiljøafsnit, hvorved et samarbejde med f.eks. fysioterapeut, arbejdsmiljøkonsulent eller arbejdspsykologer kan koordineres. Annette Bonde har været med fra starten og er i dag gruppeleder. Anette Bonde: Opgaverne startes typisk med et fællesmøde på en station, hvor vi fortæller, hvad vi kan tilbyde. Der er normalt stor opbakning. Typisk er der et fremmøde på 75% af stationens ansatte politifolk såvel som civile medarbejdere. Efter fællesmødet tager de enkelte kontakt til os med deres ønsker. 60% er interesseret i rådgivning om genoptræning og fysisk træning og 40% i vores andre muligheder. Rådgivningen er frivillig, 100% fortrolig og munder ofte ud i et længerevarende forløb med opfølgning og revision af planer. Samtaler og rådgivning sker i arbejdstiden, ligesom den fysiske træning kan passes i arbejdstiden. Gennem de 6 år, hvor wellness konsulenterne har været på banen i Politiet, har de været i personlig kontakt med ca ansatte. Initiativerne kommer typisk fra en ildsjæl, ledelsen eller fra wellness konsulenterne. Anette Bonde: De enkelte stationer eller hold bruger os også meget til at igangsætte lokale initiativer som for eksempel motionskampagne. Vi har god erfaring med at lade disse kampagner foregå som konkurrencer, hvor deltagerne konkurrerer om at nå et mål. Vi har på stationen i Århus et projekt, hvor der sker en integreret indsats på områderne fysisk træning, kostrådgivning og stresshåndtering. 6 7

6 Politiets indsats på Sundhedsfremmeområdet retter sig også mod tryghed i jobbet. Medarbejderne, som af den ene eller anden grund ikke længere kan udfylde et job, bliver i stor udstrækning hjulpet til et flexjob eller skånejob et andet sted i organisationen. Har indsatsen så en effekt? Anette Bonde: Vi er ikke i tvivl om vigtigheden og effekten af vores indsats. Alene dem vi skaffer tilbage i job fra en sygemelding, kan betale vores løn. Vi kan også se, at motionsrummene bruges flittigt, når vi har gennemført en kampagne på en station. Vi vil forsøge at gennemføre en større evaluering af effekten af wellness konsulenterne i Tilbud om sundhedsfremmende initiativer for personalet: 6 fastansatte wellness konsulenter: Rådgiver om fysisk træning Rådgiver om genoptræning efter skader, graviditet etc. Rådgiver om skadesforebyggende træning Rådgiver om fysiske aktiviteter og idræt Rådgiver om indretning af motionsfaciliteter Rådgiver om kost og ernæring, herunder ændring af livsstil Rådgiver om rygning og alkohol Afholder temadage og foredrag om f.eks. betydning af en sund livsstil, træning, kost, psykisk og fysisk velvære Assisterer ved sundhedsfremmende arrangementer på den enkelte station Udfører konditionstest Måler blodtryk Vejer, samt samler op på et eventuelt behov for lægehjælp. IDA Service A/S 1000 ansatte Rengøring Kantinedrift Industriservice Skadedyrsbekæmpelse IDA Service A/S blev grundlagt for 20 år siden og har været igennem en kraftig udvikling både på medarbejdersiden og tilbuddet af ydelser til kunderne. Firmet er organiseret med 5 kontorer i Danmark, men det meste arbejde foregår i marken hos kunderne. Firmaet er arbejdsmiljøcertifceret i henhold til DS 923 og OHSAS Det forpligter til at inddrage sundhedsfremme i arbejdsmiljøarbejdet og det lægger miljøchef Birgitte Larsen heller ikke skjul på: Nøgleordet er trivsel for IDA Service A/S sundhedsfremme er en del heraf. På grund af at medarbejderne er meget spredt ofte nogle få stykker på samme arbejdsplads prioriteres de lokale og sociale arrangementer højt. De lokale arrangementer bliver sat i gang af den enkelte afdeling. IDA Service A/S har gennem nogen tid haft aftale med et fitness-center. Gennem aftalen får medarbejderne rabat. På trods af, at man gjorde et stort arbejde for at finde en kompetent fitness kæde, som kunne yde kvalificeret rådgivning og på trods af, at kæden dækker de steder, hvor IDA Service A/S har kontorer, har de ansattes brug af tilbuddet været begrænset. Birgitte Larsen: Det er vores erfaring, at sundhedsfremmeordninger helst skal foregå indenfor firmaets rammer. 8 9

7 Kunderne kræver i dag, at kantinetilbud også omfatter sund kost. IDA Service A/S bruger erfaringerne fra kantinedrift til at sprede informationer om sund kost til firmaet medarbejdere. Det sker blandt andet via bladet IDA Info, som udkommer regelmæssigt. For nyligt er der endvidere ansat en ernæringskonsulent, som skal stå for de sundhedsfremmende initiativer på kostområdet. Arbejdspladsvurderingerne viser, hvor der er behov for at gøre noget. På baggrund af tilbagemeldingerne planlægger man årlige kampagner. I 2005 er der en særlig indsats for individuel arbejdspladsindretning, og til næste år bliver overskriften Psykisk velvære. Miljøchef Birgitte Larsen: Vi måler ikke konsekvent på effekten af vores initiativer på sundhedsområdet. Vi er dog ikke i tvivl om, at der er en effekt. Vores sygefravær er meget lavt (2,3%), ligesom udskiftningen af medarbejdere er på et meget lavt niveau. En god målestok er desuden, at vi får mange ansøgninger, som refererer til vores omdømme som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi har endda været ude for kunder, som har brugt det som argument for at købe hos os. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer for personalet: Rabatordninger til fitness-center Vejledning om sund kost Mange sociale arrangementer (bowling, cykelture, firmafester etc.) Frugtordning på kontorerne Årlige arbejdsmiljøkampagner Rygepolitik Alkoholpolitik. De Forenede Dampvaskerier A/S 13 vaskerier spredt i landet Vaskeridrift De Forende Dampvaskerier A/S består i dag af 13 fuldservicevaskerier, som er bragt sammen via opkøb. Miljøchef Birgitte Juhl: Vi lægger meget vægt på, at det enkelte vaskeri selv planlægger og gennemfører initiativerne. Fra ledelsen vil vi ikke bestemme, hvad der skal sættes i gang.vi sørger derimod for, at alle får information om, hvad de andre vaskerier har gang i. Vi tror på, at det er vigtigt, at medarbejdere og ledelse sammen vælger, hvad man vil gennemføre. Der er store kulturforskelle blandt vaskerierne, og vi vil ikke tvinge en fast model igennem. Vores massageordning er i dag et tilbud på 5 vaskerier. Ca. 50 % af medarbejderne bruger det. Vi har valgt en massør, som er uddannet fysioterapeut og som har viden om arbejdsmiljø. Han bruger sine observationer ved behandlingen til praktisk rådgivning om arbejdsstillingerne ude i vaskeriet. Derved forebygger vi skader og kan bruge hans viden og observationer andre steder. De Forenede Dampvaskerier A/S gennemfører hvert år en trivselsundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt samtlige ansatte

8 Arbejde i vaskeribranchen er tungt, da der er megen manual håndtering, og på alle vaskerierne er der indført jobrotationsordning for at undgå fysisk nedslidning og ensidigt gentaget arbejde. På funktionærområdet er der meget fokus på at undgå overarbejde. Birgitte Juhl: Vi har mange indvandrere ansat, og det stiller krav til os i forbindelse med sociale arrangementer. Vi har lært, at man kan få mange med til f.eks. firmafester, hvis man sørger for at tage fat i den enkelte og informere om, hvad der skal ske. De Forenede Dampvaskerier A/S kan se, at systematisk arbejde med sundhedsfremme ser ud til at have en effekt. De af vaskerierne, som lægger mest vægt på arbejdsmiljø og sundhedsfremme, har haft fine resultater i trivselsundersøgelsen. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer hos De Forenede Dampvaskerier A/S. Tilbuddene på det enkelte vaskeri varierer. Massageordninger Tilskud til brug af fitness-center Mange sociale arrangementer (firmafester etc.) Frugtordning Støtte til deltagelse i motionsløb Tilbud om influenza-vaccination Årlige arbejdsmiljøkampagner Rygepolitik med tilbud om rygestopkurser Jobrotation Indsats mod overarbejde. Kollekolle 45 ansatte Hotel, kursus- og konferencecenter Kollekolle er et kombineret hotel, kursus- og konferencecenter, som ligger i naturskønne omgivelser udenfor København. Staben på 45 medarbejdere omfatter receptions- og kontorpersonale, tjenere, køkkenpersonale og stuepiger. Kollekolle har forsøgt sig med et omfattende tilbud om adgang til fitness-center og relaxcenter i nærheden. Brugen af tilbuddene har dog været begrænset, og ifølge direktør Lis Søndergaard er en af årsagerne, at tilbuddet lå udenfor arbejdstiden. For at modvirke denne hindring er der i øjeblikket planer om at indføre en massageordning på hotellet. Kollekolle støtter deltagelse i sportsarrangementer for de ansatte. Der er tilbud om at deltage på arrangementer, som gennemføres af stedets ejer Landbrugsrådet. Kollekolle har gennem nogen tid haft en rygepolitik, hvor rygning kun må sted finde for personalet i frokoststuen i bestemte perioder. Lis Søndergaard: Vi overvejer i øjeblikket et rygestop for personalet indendøre. Det er dog afhængigt af, at et flertal i medarbejdergruppen går ind for det. Udviklingen på dette område kommer ikke mindst fra gæsterne, som efterspørger et røgfrit miljø

9 Hoteldrift betyder af naturlige grunde skæve arbejdstider, hvor det er svært at samle alle samtidigt. Lis Søndergaard: For at sikre at nødvendige informationer når ud, sender vi fast et kort referat af de ugentlige ledermøder til alle. Kommunikation er i det hele taget meget vigtig, og vi afholder om kort tid et målrettet kursus for at styrke kommunikationen indadtil og udadtil. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer: Tilskud til brug af eksternt relax-center og fitness-center Tilskud til massage Støtte til deltagelse i sportsarrangementer (løb, fodbold mm.) Tilbud om influenza-vaccination Sundhedsforsikring med mulighed for undersøgelse og behandling på privat hospital Tilbud om sund kost via hotellets menu Rygepolitik Alkoholpolitik. ISS Kloak- og Industriservice 10 afdelinger 170 ansatte Industri- og kloak-service, sandblæsning mm. ISS Kloak- og Industriservice er en forholdsvis ny organisation, som består af 10 afdelinger spredt i hele landet. Organisationen er dannet ved opkøb af lokale firmaer. Miljø- og sikkerhedschef Christian Køhler-Johansen: For os handler sundhedsfremme meget om arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi har fokus på arbejdsmiljø hele tiden, men ønsker også at udvide med egentlige sundhedsfremmende initiativer. Vi har haft et par arbejdsulykker, som har fået os til at fokusere på området. Det har betydet en reorganisering af sikkerhedsorganisationen og en revurdering af alt vores tekniske udstyr. Vores sikkerhedsorganisation har nu meget fokus på hændelser i en dialog med medarbejderne. I det hele taget har dialog vist sig at være et nøgleord for os i en forbedring af arbejdspladsen

10 Vi har stadig en del cowboy-mentalitet blandt vore kolleger og det derfor vigtigt at bearbejde holdningerne hele tiden for at nå de ønskede resultater. Vi har f.eks. udviklet et lille check-skema (mini-apv), som vores medarbejdere udfylder sammen med kunden inden starten af en opgave. På den måde får vi fokus på, hvordan opgaven skal løses og vi få sikkerheden frem i bevidstheden på både kunde og medarbejder. Vi bruger også at invitere vores kunder ind for at give oplæg om sikkerhed på deres arbejdsplads for ad den vej at få inspiration og bearbejde holdninger. ISS Kloak- og Industriservice har lavet en ISS Skole for Kloak- og Industriservice. Skolen er et tilbud for alle medarbejdere om et individuelt uddannelsesforløb indenfor en række specialer på Kloak- og Industriområdet. Skolen starter med 3 obligatoriske moduler, hvor holdninger til arbejdsmiljø og sikkerhed er centrale spørgsmål. Christian Køhler- Johansen: Vi lægger stor vægt på, at dette område og får maksimal opmærksomhed. Topledelsen i ISS Kloak- og Industriservice deltager på alle introduktionskurser for ad den vej at vise, at vi mener det. Vi har også valgt at støtte den enkelte medarbejder ved at lave en lille miljø- og arbejdsmiljøhåndbog, som alle får udleveret. Håndbogen giver i korte og overskuelige sætninger udtryk for vores holdning til arbejdsmiljø og sikkerhed. Vores medarbejdere bruger blandt andet håndbogen som en støtte, hvis de synes, at de mangler instruktion om, hvordan en opgave skal løses rigtigt. Christian Køhler-Johansen: For os hænger arbejdsmiljø og sundhedsfremme som nævnt tæt sammen. Udover de arbejdsmiljøtiltag, som er nævnt ovenfor, tilbyder vi vores medarbejdere en Company Care ordning, som indeholder helbredsundersøgelser, mulighed for behandling på privathospital samt krisehjælp. Firmaet yder også støtte til f.eks. behandlinger ved kiropraktor og tandlæge. Som noget nyt er der frugtordning for alle. I ledelsen drøfter vi endvidere muligheden for at indføre sunde madpakker for vores folk i marken. Det vil være forkert at sige, at alt er lykkedes. Cowboy-mentaliteten forsvinder ikke på en gang, men vi synes, at vi er kommet et godt stykke vej. Der er ingen tvivl om, at dialogen og medinddragelsen er med til at forbedre vores arbejdsmiljø. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer: Fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed Fokus på dialog med medarbejderne Company Care ordning med forsikringsselskab (helbredsundersøgelser, adgang til privathospital, krisehjælp) Information om sund kost Kiropraktorbehandling Tandlægebehandling Frugtordning for alle Ryge- og alkoholpolitik

11 Zoologisk Have i København 140 ansatte Zoologisk Have har gennem de seneste år kørt en målrettet kampagne for sund kost. Teknisk direktør Hans Andersen: Vi syntes, at det var lidt paradoksalt, at vi havde fuld styr på, hvad vores dyr fik at spise af vitaminer, kulhydrater og fibre og at vi ikke samtidigt gjorde noget for vores medarbejdere. Nøgleordet for kantinen har derfor været omlægning af tilbuddene til en sundere og mere økologisk profil. Vi gik så at sige fra smurt smørrebrød til salatbuffet og varme retter. Samtidig med at vi satte Sund-kost kampagnen i gang, blev kantinen renoveret for at gøre det mere tiltalende at spise sin mad der. Effekten har vi blandt andet kunnet se på en øget brug af kantinen. Antallet af bespisninger er i øjeblikket måltider om dagen og det er stigende. Alle ansatte i Zoologisk Have har også tilbud om frisk frugt hver dag i en ordning, som administreres af kantinen. Zoologisk Have er miljøcertificeret og har de senere år sparet meget på ressourcer som f.eks. vand og el. 10% af besparelserne går i en pulje, som medarbejderne selv bestemmer over. En del af pengene har tidligere været brugt til en massageordning, men det er nu ophørt, fordi interessen var for ringe. Der er på nuværende tidspunkt i stedet overvejelser om at bruge penge fra puljen på indretning af et motionscenter. Hans Andersen: Initiativet til Sund-kost kampagnen kom oprindeligt fra sikkerhedsrepræsentanten i Zoologisk Have. I dag er der stor interesse for sagen og medarbejderne efterlyser fortsat nyt på kostområdet. Tilbud om sundhedsfremmende initiativer: Sund-kost kampagne i kantinen Frugtordning for alle Løbende måling af arbejdsmiljøfaktorer (bl.a. Legionella). Kantinepersonalet er ansat af Zoologisk Have og vi gør en del for at efteruddanne personalet. Senest har vi lagt lokaler til en messe for økologiske fødevarer og haft praktikanter fra Suhrs Seminarium. Miljøkoordinator Rikke Bydam: Vi har nu formuleret en kostpolitik for Zoologisk Have. Politikken er godkendt at direktionen og mangler kun den sidste accept i samarbejdsudvalget for at blive sat i værk. Politikken sætter blandt andet mål for brugen af økologiske råvarer

12 Hvor kan man læse mere? Nedenfor er der samlet en række referencer til yderligere oplysninger. Mængden af informationer er meget stor og de nævnte kilder er kun eksempler. Ved at søge på internettet på Sundhedsfremme er det muligt at finde mange inspirerende informationer til brug for arbejdet med dette område. Hjemmesider Generelt om sundhedsfremme: www. ami.dk Kost: Arbejdstilsynet Postboks København K. Tlf.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Pjecen kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden 1. udgave. 1. oplag Lay-out: SørenSørens Tegnestue Tryk: PrintDivision ISBN Vare nr.: Motion mv: Rygning, alkohol etc.:

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med politikken 3. Mål med politikken Denne delpolitik omhandler sundhed for alle ansatte i kommunen. Sundhed defineres som selvvurderet

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 4-2008

Kampagnemagasin nr. 4-2008 Kampagnemagasin nr. 4-2008 Er din virksomhed cykelvenlig? - Nyt projekt i Dansk Cyklist Forbund Mette Jacobsen siger Ja tak til motionspolitik på arbejdspladsen - Store gevinster at hente for erhvervslivet

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet

Sunde kontorer. arbejdsmiljø og livsstil. Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Arbejdstilsynet Sunde kontorer arbejdsmiljø og livsstil Vores sundhed afhænger af mange ting arbejdsmiljø, livsstil og levevilkår i det hele taget. Arbejdspladsen

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget

Notat. Revision af sundhedsordningen. Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation. Til: MED udvalget Notat Danske Fysioterapeuter Politik & kommunikation Til: MED udvalget Revision af sundhedsordningen Sundhedsfremme og forebyggelse bør indtænkes strategisk, være forankret i organisationens vision og

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

S u n d h e d p å m e n u e n

S u n d h e d p å m e n u e n S u n d h e d p å m e n u e n Erfaringer med sunhedstjek i Hotel- og Restaurationsbranchen Forord Med denne folder ønsker Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og branchens parter RBF

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Sundhedsordning for dig og dine kolleger

Sundhedsordning for dig og dine kolleger Aabenraa Kommune Akutte arbejdsskader Arbejdsmiljø og MED team E-mail: mtj@aabenraa.dk Telefon 7376 7701 PreviaSundhed Spørgsmål til booking og sundhedsordningen Callcenteret mandag-fredag kl. 08.00-17.00

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar!

Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! Sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SUND MAD PÅ ARBEJDET Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik for maden inden udgangen af 2008. Målsætninger for sund

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2008

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2008 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2008 I juni måned 2006 blev 3F/3FA arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. Arbejdsmiljøcertificeringen er et signal til omverdenen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2007

Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 Arbejdsmiljøredegørelse for 2007 I juni måned 2006 blev 3F/3FA arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. Arbejdsmiljøcertificeringen er et signal til omverdenen

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

Idékatalog. Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme

Idékatalog. Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme Idékatalog Få en sund hverdag - på arbejde og derhjemme Vil din arbejdsplads gerne sætte sundhedsog trivselsprojektet i gang med et fælles arrangement for alle på arbejdspladsen? Eller arbejde med motivation

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser Arbejdspladsens betydning for sundhed Arbejdspladsen har stor betydning for og indflydelse på vores sundhed,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED

TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED TRAFIKSIKKER VIRKSOMHED FAKTA 90 pct. af alle ulykker skyldes menneskelige fejl. Hver fjerde arbejdsulykke med døden til følge sker i trafikken. En sælger kører i gennemsnit 50.000 km om året. Ca. 1/4

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Status på arbejdsmiljøarbejdet Fokusområde: Støj

Status på arbejdsmiljøarbejdet Fokusområde: Støj SOCIALPSYKIATRIEN, SAMLET STATUS 2008 på arbejdsmiljøarbejdet 2008 Fokusområde: Støj Er mængden af støjgener steget, faldet eller uændret i løbet af 2008, og har typen ændret sig? Kan der angives årsager?

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup Temadag om arbejdsmiljø Tirsdag den 28. februar 2017 Indhold Sundhedsstrategi Motion i arbejdstiden Sundhedsordning og Sundhedsforsikring Kolleganetværk

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser

Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser Sundhedsstyrelsen Sundhedsfremmeordninger på arbejdspladser 2005 Januar 2006 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykker?

Hvordan forebygger vi ulykker? KULTUR OG IDRÆTSAKTIVITETER Hvad kan vi gøre for at få et bedre psykisk miljø? Hvordan forebygger vi ulykker? Hvordan laver vi APV? Hvordan håndterer vi kemikalier? Hvad må de unge under 18 år medarbejdere

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Sundhedsfremme på arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Selvskreven artikel 2 Argumenter for selvskreven artikel. 4 Portfolio... 6 Refleksion over læringsmål...... 6 One page 7 Bilag.... 8 - Poster Side 1 af 10 Sundhedsfremme på arbejdspladsen

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB Professionel arbejdsfastholdelse

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere