CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4."

Transkript

1 Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger. Se At-vejledning om arbejde i forurenet jord Asbestregistrering. Se At-vejledning om asbest Forekomster af epoxy- og isocyanatholdige bygningsdele. Se At-vejledning om epoxyharpikser og isocyanater Forekomster af kræftfremkaldende stoffer i bygninger, herunder PCB. Se At-intern instruks om PCB Forekomster af skimmelsvampe og råd i konstruktioner og bygningsdele. Se Branchevejledning om skimmelsvamp. 1

2 6.0 Forekomster af efterladenskaber fra mennesker og dyr (duer, rotter og lignende). 7.0 Arbejde med eller i nærheden af spildevand, der kan indeholde vira, sygdomsfremkaldende bakterier og svampe. Se At-vejledning om spildevand Forekomster af gamle isoleringsmaterialer, der kan være kræftfremkaldende. At-bekendtgørelse om isoleringsmaterialer Forekomster af malede bygningsdele med blyindhold fx blyholdig maling. Se At-vejledning om bly Andre sundhedsskadelige forekomster Bærende konstruktioners stabilitet Fundamenters og jordbunds bæreevne, herunder også i udgravninger Lofts- og arbejdshøjder. 2

3 14.0 Tekniske undersøgelser i krybekældre. Se Branchevejledning om krybekældre. r/materialer/arbejde%20i%20eksisterende%20krybek%c3%a6ldre.aspx 15.0 Tekniske undersøgelser i snævre rum og skunkrum Risiko for nedstyrtende bygningsdele Bæreevne i tage Brandskader på bygninger og bygningsdele Skjulte installationer i jord og bygninger. Se At-bekendtgørelse om bygherrens pligter Andre farlige og sundhedsskadelige dele af bygninger og bygningsdele. 3

4 Vejledning til forundersøgelser i forbindelse med sikkerhed og sundhed ved byggeprojekter 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger. Arbejde i forurenet jord kan udgøre en sundhedsfare, som afhænger af, hvilken forurening det drejer sig om, og hvilket omfang forureningen har. Hvis grunden tidligere har været anvendt til formål, der kan mistænkes for at kunne forurene, skal du undersøge dette nærmere. Det kan fx være at der har ligget en industrivirksomhed, et autoværksted eller været oplagsplads for materiel. Du kan skaffe yderligere oplysninger kan fås hos tidligere ejere, i matrikelregistret, hos regionsrådet og hos kommunen. I forbindelse med planlægningen skal det undersøges, om den pågældende grund eller dele af den er klassificeret som område, der kan være lettere forurenet, eller kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet. Den forurenede jord klassificeres ud fra viden om mulige forureningskilder, eller kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er dokumentation for jordforurening på arealet. Det vil sige, at den forurenede jord klassificeres ud fra en måling af forureningen. Vidensniveau 1 og 2 er begreber, der bruges i jordforureningsloven. Alle forurenede arealer skal som følge af jordforureningsloven kortlægges. Det er regionen der kortlægger arealer. Kortlægning sker på 2 niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau Asbestregistrering Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer. Du skal være opmærksom på, at asbest kan forekomme i bygninger, der er opført før Hvis der ikke har været foretaget ændringer i bygningerne siden opførelsestidspunktet, vil der højst sandsynligt forekomme asbest i nogle bygningsdele. De ændringer der kan være foretaget i bygninger, kan dog også skjule asbestholdige bygningsdele. Fx hvis en asbestholdig loftsbeklædning senere er blevet dækket af loftsplader der ikke indeholder asbest. 4

5 Du kan finde flere oplysninger på Arbejdstilsynets hjemmeside under temaet om asbest. Se 3.0 Forekomster af epoxy- og isocyanatholdige bygningsdele. Isocyanater kan forekomme i malinger, lime, fugemasser, udfyldningsmidler og gulvbelægninger. Der kan være anvendt produkter til fx fastgørelse af døre og understrygning af tagsten. Der er ikke nogle bestemte perioder, der indikerer anvendelse af produkterne. Dette skal identificeres i forbindelse med bygningsgennemgangen. 4.0 Forekomster af kræftfremkaldende stoffer i bygninger, herunder PCB. Du skal være opmærksom på, at PCB kan forekomme i elastiske fugemasser og maling i alle bygninger, der er opført i perioden og som forseglingslim i termoruder i perioden Hvis der ikke har været foretaget ændringer i bygningerne siden opførelsestidspunktet, vil der højst sandsynligt forekomme PCB i de nævnte bygningsdele. De ændringer der kan være foretaget i bygninger, kan dog også skjule PCB-holdige bygningsdele. Fx hvis en elastisk fuge er blevet malet. 5.0 Forekomster af skimmelsvampe og råd i konstruktioner og bygningsdele. Der er ikke nogle bestemte perioder, der indikerer forekomst af skimmelsvamp og råd. Dette skal identificeres i forbindelse med bygningsgennemgangen. Skimmelsvamp i badeværelsesfuger, vinduer, vindueskarme og ved køkkenborde har normalt så lille et omfang, at det ikke udgør nogen sundhedsfare, og kan fjernes ved almindelig rengøring. Hvis det angrebne område er mindre end ca. 3 m2, bør der foretages en rengøring. Metoderne kan være fjernelse/nedtagning af inficerede materialer, mekanisk afrensning, kemisk desinficering eller fjernelse med damp. Ved større forekomster er det vigtigt, at der hurtigt laves en tilstandsundersøgelse med henblik på en vurdering af, hvordan skimmelsvampeangrebet skal håndteres. 5

6 6.0 Forekomster af efterladenskaber fra mennesker og dyr (duer, rotter og lignende). Det skal undersøges om der i bygningen eller konstruktionen findes forekomster i væsentligt omfang af sundhedsskadelige efterladenskaber efter dyr eller mennesker. Der kan fx være tale om fækalier (afføring), efterladenskaber fra rotter eller kanyler fra narkomaner. 7.0 Arbejde med eller i nærheden af spildevand, der kan indeholde vira, sygdomsfremkaldende bakterier og svampe. Hvis bygningens tidligere anvendelse har været sygehuse og flygtningeinstitutioner, inkl. væresteder, samt ved arbejdssteder, hvor der er begrundet mistanke om betydelig smittefare, skal det angives hvis, der skal udføres arbejde i forbindelse med installationerne fx afløb og faldstammer. 8.0 Forekomster af gamle isoleringsmaterialer, der kan være kræftfremkaldende. Det skal undersøges, om der skal arbejdes på vanskeligt tilgængelige steder, bl.a. skunkrum og andre snævre rum med dårlig ventilation, ved nedrivning af gammelt isoleringsmateriale og isolering. 9.0 Forekomster af malede bygningsdele med blyindhold fx blyholdig maling. Blyforbindelser er anvendt bl.a. i maling, inddækninger, kabelkapper, pigment i maling, kobberlegeringer til dekorative formål Andre sundhedsskadelige forekomster. Det skal undersøges, om der i forbindelse med byggearbejdet skal tages særlige hensyn til omgivelserne, fx ved vibrationer, støj eller støv. Dette er aktuelt ved byggearbejde i beboede områder. 6

7 11.0 Bærende konstruktioners stabilitet. Det skal undersøges, om bygningen eller konstruktionen i forbindelse med selektiv nedrivning kan vedblive at være stabil. Undersøgelsens resultater skal gøre det muligt, at projektmaterialet kan angive statikken ved dårlige og skrøbelige bygningsdele i et omfang, så de udførende kan sikre sig mod risikoen for sammenstyrtning i hele byggeperioden. Hvis der er fare for sammenstyrtning eller sammenskridning, skal midlertidige foranstaltninger, fx afstivning, fremgå af projektet. Hvis der i projektet foreskrives brug af en- eller flersøjlede personløftere med arbejdsstandplads, skal det være undersøgt, at bygningen kan optage kræfterne fra søjlernes eventuelle befæstelser i facaden. Der skal her bl.a. tages hensyn til eventuel vinterinddækning og inddækning ved og over tag Fundamenters og jordbunds bæreevne, herunder også i udgravninger. I forbindelse med udgravning af kældre skal stabiliteten af bærende vægge og fundamenter og den omkringliggende jord undersøges. Undersøgelsen af jordbundens bæreevne i udgravninger o.l. er indeholdt i en geoteknisk rapport Lofts- og arbejdshøjder. Det skal kortlægges, hvor kælderen helt eller delvist har en lofthøjde under 190 cm. Isoleringsarbejde som det ikke er muligt, at planlægge udført fra den udvendige side og/eller således at isoleringsarbejde over hovedhøjde undgås, skal indgå i kortlægningen Tekniske undersøgelser i krybekældre. Det skal undersøges, hvor lofthøjden er under 190 cm, hvis det er planlagt at udskifte eller ændre på installationer, der ligger i krybekældre e.l.. 7

8 Det er i denne sammenhæng også vigtigt at undersøge de faktiske forhold, fx i form af dårlige adgangsforhold, at der er meget varmt og at der er gener fra ubehagelig lugt. I forbindelse med undersøgelsen skal der endvidere tages stilling til: - om det er muligt at åbne krybekælderen helt eller delvist, - mulighederne for at etablere gode adgangsveje og flugtveje, - mulighederne for at etablere mekanisk ventilation ved arbejdets udførelse, - mulighederne for at fjerne store mængder materialer med brug af tekniske hjælpemidler Tekniske undersøgelser i snævre rum og skunkrum. Det skal undersøges, hvor der skal arbejdes i snævre rum, fx isolering af skunk. Det skal indgå i overvejelserne om udarbejdelse af tidsplanen, at der er krav om begrænsede arbejdsperioder i snævre rum Risiko for nedstyrtende bygningsdele. Det skal undersøges, om der er fare for nedstyrtning af løse gesimser, dekorationer o.l. løse konstruktioner/genstande Bæreevne i tage. Det skal undersøges om tagets bæreevne og tagkonstruktionens stabilitet kortlægges. Hvis det ikke kan dokumenteres, at tagbeklædningen er sikker at gå på, og at konstruktionen kan modstå de belastninger, der må forventes at forekomme i udførelsesfasen, skal det fremgå af undersøgelsen. Det bør fremgå af undersøgelsen, om der er behov for en midlertidig afstivning af tagkonstruktionen ved byggearbejdet. Det gælder også behovet for midlertidig afstivning af nedbrudte eller på anden måde dårlige murkroner, brandkarme, brandmure mv Brandskader på bygninger og bygningsdele. 8

9 Hvis bygningen er brandskadet, skal bygningens stabilitet undersøges. Stabiliteten i en brandskadet bygning skal som udgangspunkt betragtes som usikker, indtil en nærmere undersøgelse viser noget andet. Man skal især være forsigtig med brandskadet beton, da materialet ved opvarmning mister store dele af sin bæreevne og kan opføre sig vanskeligt forudsigeligt. Derfor skal brandskadet beton undersøges helt eller delvist. Endvidere skal brandskadede tagkonstruktioner og brandskadede asbestholdige materialer, fx asbestholdige tagplader, undersøges Skjulte installationer i jord og bygninger. Hvis byggearbejdet vil indebære, at der skal bores eller skæres i de eksisterende vægge, skal installationernes placeringer (fx el, gas, vand) undersøges, så risikoen for senere at komme i berøring med fx elektriske ledninger minimeres. Dette omfatter også, hvis der skal monteres en ny facadebeklædning. Undersøgelsens resultater skal sikre, at der tages hensyn til eventuelt kortlagte, skjulte installationer, så de udførende ikke kommer til at bore eller skære i skjulte installationer Andre farlige og sundhedsskadelige dele af bygninger og bygningsdele. Undersøgelsen skal indeholde omfanget af tidligere overfladebehandling af fundamenter, vægge, vinduer hvis overfladerne skal afrenses eller klargøres, og disse indeholder sundhedsskadelige stoffer, fx bly, asbest og stenkulstjærebaseret asfalt. Undersøgelsen skal også indeholde omfanget af stenkulstjærebehandlet træ i tagkonstruktionen. Konstruktioner der er forspændt beton med wirer, skal være kortlagt i forbindelse med undersøgelsen. 9

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable.

Hvis man fyrer med sit eget halm eller brænde fra egen skov vil de løsninger, der er anført nedenfor, ikke være rentable. Bilag 6 Indledning Bilag 6 indeholder: 1. En oversigt over foranstaltninger som ofte er rentable at gennemføre 2. Beregningsforudsætninger knyttet til beregning af bygningers energibehov 3. Forskellige

Læs mere