Projektbeskrivelse. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov. Projektnummer April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov. Projektnummer 10779 April 2014"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden konsekvenser og justeringsbehov Projektnummer April 2014 Region Hovedstaden Att: Anne Skriver

2 TILBUD / PROJEKT udarbejdet af: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Købmagergade København K Telefon: Kontaktperson: Jakob Kjellberg Telefon:

3 Præsentation KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor. KORA gennemfører analyse og forskning inden for de centrale regionale og kommunale sektorområder: sundhed, børn og unge, social og ældre, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration. KORA beskæftiger sig med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder fx offentlig produktivitet, velfærdsteknologi, brugerinddragelse og offentligt-privat samarbejde. KORA har omkring 100 medarbejdere, som har stærke forsknings- og analysefaglige kompetencer og indgående sektorkendskab. Vi besidder solide kompetencer både inden for kvalitative og kvantitative analysemetoder, og medarbejderskaren tæller bl.a. økonomer, politologer, s o- ciologer, antropologer og folkesundhedsvidenskabelige kandidater. Når vi løser en ny opgave, sammensætter vi et tværfagligt team af medarbejdere, så vi sikrer den bedst mulige løsning af opgaven. Vi udpeger en projektleder, som sikrer en god projektstyring, og som står for al dialog med rekvirenten både undervejs og efter, at projektet er afsluttet. KORA blev oprettet den 1. juli 2012 efter en fusion mellem tre tidligere institutter (AKF, DSI og KREVI). KORA er et uafhængigt institut, som hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

4 Til Region Hovedstaden Vi ønsker at takke for, at KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (herefter KORA) har fået mulighed for at byde på opgaven. I dette tilbud har vi bestræbt os på at designe en evaluering, der giver mulighed for optimering og viden om konsekvenserne af det enstrengede og visiterede akutsystem. Det valgte design skal give: Dybdegående viden om hvordan samarbejdet mellem 1813, 112, akutmodtagelser/akutklinikker, egen læge og hjemmepleje/hjemmesygepleje fungerer efter implementering af det enstrengede og visiterede akutsystem. Viden om konsekvenserne af systemet for relevante proces- og effektmål, herunder: henvisningsmønstre, forbrug af sundhedsydelser, omfang og karakter af utilsigtede hændelser samt brugertilfredshed. KORA stiller med dette tilbud sin samlede viden om akutområdet til rådighed for opgavens løsning. Til løsning af opgaven har vi valgt en sammensætning af medarbejdere, hvis kompetencer og erfaring matcher den forestående opgave: - Jakob Kjellberg projektchef og professor i anvendt økonomisk evaluering - Sarah Wadmann projektleder og kandidat i folkesundhedsvidenskab - Eskild Klausen Fredslund cand.oecon. med speciale i sundhedsøkonomi. Vi går gerne i dialog om det endelige design. Den samlede pris for opgaven er beregnet til DKK ekskl. moms. Vi ser frem til at høre fra jer. Med venlig hilsen Pia Kürstein Kjellberg Analyse- og forskningschef

5 Indhold 1 Opgaveforståelse Opgaveløsning og analysedesign Hovedopgaver og anvendte metoder i opgaveløsningen Hovedopgave 1: Teknologi Hovedopgave 2: Økonomi Hovedopgave 3: Organisation Hovedopgave 4: Patient Hovedopgave 5: Syntese Opgaveløsningens leverancer Opgaveløsningens tidsplan Organisation og projektstyring Projektorganisation Ændring og problemhåndtering Kvalitetssikring Forudsætninger Bemanding Budget...13

6 1 Opgaveforståelse Region Hovedstaden overtog den 1. januar 2014 lægevagtsfunktionen fra PLO-Hovedstaden, og der blev samtidig indført visiteret adgang til akutmodtagelser og akutklinikker via akuttelefonen Siden opstarten har der været længere ventetider på akuttelefonen end forventet. Der er vedtaget en handleplan, der skal sikre, at servicemålet for besvarelse af opkald til akuttelefonen er nået senest primo april Samtidig er truffet beslutning om igangsættelse af en ekstern undersøgelse og evaluering af det samlede enstrengede og visiterede akutsystem. KORAs løsning af opgaven tager udgangspunkt i kommissoriet for evalueringen, som blev besluttet af regionsrådet den 4. februar 2014: Evalueringen skal belyse, hvor der fremadrettet vil være behov for justeringer og optimeringer og tilpasninger i organiseringen af det enstrengede og visiterede akutsystem, herunder de konsekvenser indførelse af det enstrengede og visiterede akutsystem har haft for samarbejdet omkring de akutte patienter - både mellem Akuttelefonen 1813 og hospitalerne samt med de øvrige dele af sundhedsvæsenet og kommunerne. Evalueringen skal bl.a. undersøge: Kvalitet: Effektivitet: Den patientoplevede kvalitet: Borgernes tilfredshed med råd, behandling og samlede forløb. Erfaringer og snitflader i forhold til den kommunale sektor, herunder hjemmepleje og beboere på plejecentre. Den kliniske kvalitet: Henvisningsmønstre i visitationen, grad og omfang af utilsigtede hændelser, samt behandling på akutmodtagelserne og akutklinikkerne, herunder det særlige børnespor (fx baseret på journalaudits i almen praksis og på hospitaler). Den organisatoriske kvalitet: Kommunikation og overlevering af informationer mellem akuttelefon, akutmodtagelser, patientens egen læge, og kommunens plejeindsatser. Den foreløbige effekt af det enstrengede og visiterede akutsystem på akuttelefon 1813, akutmodtagelser, akutklinikker og almen praksis. Ventetider til såvel 1813, samt akutmodtagelse og akutklinikker Betydningen for borgernes adfærd Systemets robusthed Systemets tilgængelighed Muligheder for driftsoptimering De samlede økonomiske konsekvenser for de akutte patientforløb. 5

7 Evalueringsperioden er fastlagt til Der skal afgives delrapport med henblik på læring og justering ved et budgetseminar i august 2014, og den endelige evalueringsrapport skal foreligge den 1. januar Opgaveløsning og analysedesign Evalueringen tager afsæt i MTV konceptet med separate analyser af teknologi, økonomi, organisation samt brugertilfredshed, efterfulgt af en samlet konklusion (syntese). Teknologianalysen belyser effekten af det enstrengede og visiterede akutsystem på henvisningsmønstre samt forbrug af sundhedsydelser. Økonomianalysen opgør udgifterne til drift af det enstrengede og visiterede akutsystem og udregner de samlede sundhedsøkonomiske konsekvenser af ordningen. Organisationsanalysen beskriver, hvordan det enstrengede og visiterede akutsystem fungerer i praksis og udreder behovet for driftsoptimering. Patientanalysen undersøger borgere og patienters tilfredshed med det enstrengede og visiterede akutsystem i evalueringsperioden. Syntesen samler resultaterne fra de fire delanalyser i en fælles konklusion. I dette tilbud er KORA ansvarlig for teknologi-, økonomi- og organisationsanalysen samt for den samlede konklusion (syntese). Region Hovedstaden er ansvarlig for patienttilfredshedsanalysen og bidrager med en gennemgang af utilsigtede hændelser samt journalgennemgang i forbindelse med teknologianalysen. Region Hovedstaden levere data til teknologi og økonomianalyserne. 3 Hovedopgaver og anvendte metoder i opgaveløsningen 3.1 Hovedopgave 1: Teknologi Den kliniske kvalitet vil blive belyst med udgangspunkt i registeranalyser af henvisningsmønstre samt brug af efterfølgende behandling på akutmodtagelser, akutklinikker og i almen praksis. Analyserne vil blive gennemført for hhv. voksne og børn, og i det omfang det er muligt, vil det særlige børnespor blive vurderet. Analyserne vil dække periode 1. april oktober 2014, som vil blive sammenlignet med data fra perioden 1. april oktober Alle data til registeranalyserne leveres af Region Hovedstaden senest d efter de specifikationer, der forud er aftalt med KORA. Alle analyserne er helt afhængige af de data som Region Hovedstaden kan levere til KORA. Analyserne belyser den foreløbige effekt på patientstrømmene ved introduktion af det enstregede og visiterede akutsystem, herunder om borgerne har ændret adfærd i forhold til brugen af det samlede akutsystem. For at belyse systemets robusthed og tilgængelighed, vil der endvidere blive gennemført en analyse af ventetiden til hhv. 1813, akutmodtagelserne og akutklinikkerne. Den mediane ventetid vil blive brugt som indikator for tilgængelighed, mens 90% percentilen vil blive brugt som indikator 6

8 for systemets robusthed. Analysen vil i det omfang der kan leveres data, blive sammenholdt med data fra samme periode året før. Registeranalyserne suppleres med en gennemgang af grad og omfang af utilsigtede hændelser. Denne gennemføres i regi af Region Hovedstaden, hvorfor den ikke er en del af dette tilbud. 3.2 Hovedopgave 2: Økonomi Med udgangspunkt i registeranalyserne fra teknologikapitlet, vil der blive koblet økonomiske forbrugsdata på analysen af henvisningsmønstre. Dvs. sygesikringstakter, DAGS og DRG ta k- ster, hvorved forbruget af de afledte ydelser kan vurderes. Den økonomiske analyse vil endvidere sammenholde regionens omkostninger til at drive det tidligere system med udgangspunkt i lægevagten og det nuværende med udgangspunkt i 1813 og akutmodtagelser/-klinikker. Analysen baseres på data leveret af Region Hovedstaden. Med udgangspunkt i de delanalyser om økonomien, vil det være muligt at danne et estimat for de samlede omkostninger relateret til de to systemer. 3.3 Hovedopgave 3: Organisation Organisationsanalysen beskriver og analyserer samarbejdet mellem 1813 (telefonvisitation og kørende læger),112, akutmodtagelser/akutklinikker samt almen praksis og den kommunale plejesektor (hjemmepleje og plejecentre) efter implementering af det enstrengede og visiterede akutsystem (perioden: ). Organisationsanalysen baseres på: - Observation af arbejdet på 1813 og 112 (telefonvisitation) - Interview med ledere og medarbejdere på 1813 og 112 (telefonvisitation samt kørende læger) - Interview med læger og sygeplejersker på akutmodtagelser og akutklinikker - Interview med sygeplejersker og sosu personale fra den kommunale plejesektor (hjemmepleje og plejecentre) - Interview med praktiserende læger fra regionen. Observation og interview tilrettelægges af Region Hovedstaden i perioden maj-juni 2014, så KORA kan afgive delrapport (mundtlig afrapportering) primo august. Observation af arbejdet på 1813 og 112 (telefonvisitation) Udgangspunktet for organisationsanalysen er observation af arbejdet på 1813 med særligt henblik på, hvad der sker, når akuttelefonen ringer: hvem besvarer opkaldet, hvordan bliver det besvaret, hvornår bliver det viderestillet til hvem og hvordan. Observationsstudiet planlægges af Region hovedstaden, så KORA s medarbejder først får en overordnet introduktion til arbejdet på 1813 med særligt henblik på a) sygeplejerskernes a r- bejde, b) samarbejdet mellem sygeplejersker og læger og c) samarbejdet til Herefter gennemføres ½-1 dags observation af det faktiske arbejde/samarbejde på

9 Observationsstudiet tilrettelægges i dialog med Region Hovedstaden, så der er tale om et tidsrum med forholdsvis høj arbejdsbelastning i hverdagen. Forskelle i arbejdsbelastning, der fø l- ger af døgnets rytme samt om der er tale om weekend eller hverdag belyses ved interview. Interview med ledere og medarbejdere på 1813 og 112 Interview med ledere og medarbejdere på 1813 og 112 afholdes for at kvalificere og bekræfte de observationer, der er foretaget af hvad der sker, når akuttelefonen ringer, samt for at indhente ledere og medarbejderes opfattelser af det enstrengede og visiterede akutsystem. Interviewene tilrettelægges af Region Hovedstaden, således at KORA s medarbejdere i løbet af 1-2 arbejdsdage kan afholde i alt 4 fokusgruppeinterview af 2 timers varighed med følgende grupper: - Gruppe 1: 4-6 sygeplejersker Gruppe 2: 4-6 sygeplejersker og tekniske disponenter fra Gruppe 3: 2-4 læger fra 1813 og 112 (rådgivende og kørende læger). - Gruppe 4: den samlede ledelse af 1813 og 112. Interviewene tager afsæt i en generisk interviewguide, der også anvendes som afsæt for inte r- view med læger og sygeplejersker på akutmodtagelser og klinikker, sygeplejersker og sosu personale fra den kommunale plejesektor samt repræsentanter for de alment praktiserende læger (jf. nedenfor). Den generiske interviewguide fokuserer på a) En kortlægning og beskrivelse af hvordan det enstrengede og visiterede akutsystem fungerer i praksis (hvem gør hvad, hvornår og hvorfor) b) En diskussion af forskellene fra 2013 til 2014 (projektperioden versus samme periode året før) c) Muligheder for driftsoptimering Interviewene optages på bånd, samtidig med at der tages udførligt referat. Båndoptagelsen anvendes evt. til at kvalificere referatet. Interview med læger og sygeplejersker fra akutmodtagelser og klinikker Interview med læger og sygeplejersker fra akutmodtagelser og klinikker afholdes for at indhente beskrivelser af arbejdsgange, opfattelser af systemet samt mulighederne for forbedring. Interviewene tilrettelægges af Region Hovedstaden, således at KORA s medarbejdere kan afholde i alt 2 fokusgruppeinterview af 2 timers varighed. Grupperne sammensættes ideelt set på tværs af hospitaler, således at der afholdes ét inte r- view med læger og sygeplejersker fra akutmodtagelserne og ét interview med læger og sygeplejersker fra klinikkerne. Gruppesammensætningen vil være som følger: - Gruppe 1: 6-8 læger og sygeplejersker fra 3-4 akutmodtagelser (1 læge og 1 sygeplejerske pr. deltagende hospital, i den samlede gruppe mindst én læge og én sygeplejerske med kendskab til børnesporet). - Gruppe 2: 6-8 læger og sygeplejersker fra 3-4 akutklinikker (1 læge og 1 sygeplejerske pr. deltagende hospital) Hvis ikke det kan lade sig gøre at samle læger og sygeplejersker på tværs af hospitaler arrangeres som alternativ: ét interview med læger og sygeplejersker fra én akutmodtagelse (6-8 8

10 deltagere) og ét interview med læger og sygeplejersker fra én akutklinik (6-8 deltagere). Denne model er dog ikke at foretrække, da den har lavere repræsentativitet. Uagtet hvilken model der anvendes, gennemføres interviewet med afsæt i samme semistrukt u- rerede interviewguide, der er anvendt til interview med personalet på 1813 og 112. Det optages på bånd, og der tages referat. Interview med sygeplejersker og sosu-personale fra kommunerne Interview med sygeplejersker og sosu-personale i kommunerne afholdes for at indhente deres opfattelser af systemet samt muligheder for forbedring. Det bedste design opnås, hvis Region Hovedstaden kan træffe aftale med tre kommuner om at stille med hver 3 medarbejdere til ét fælles interview af 3 timers varighed. Interviewet kan afholdes på regionsgården eller i én af kommunerne. De medarbejdere, som kommunerne bedes om at stille med, omfatter: - En hjemmesygeplejerske - En sosu hjælper eller sosu assistent fra hjemmeplejen - En sosu hjælper, sosu assistent eller sygeplejerske fra plejebolig Hvis ikke det er muligt, kan der som alternativt arrangeres interview i to deltagerkommuner (1 interview pr. kommune) med samme parter (6-8 deltagere pr. interview). Fordelen ved model 1 er, at der deltager et større antal kommuner (3 frem for 2), samt at medarbejderne fra de forskellige kommuner får mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter undervejs i interviewet. Model 2 kan være mere realistisk at gennemføre. Uagtet hvilken model der vælges, gennemføres interviewene med udgangspunkt i den generiske interviewguide, der er anvendt til interview på 1813, 112, akutmodtagelser og klinikker. De optages på bånd, og der skrives referat. KORA inkluderer endvidere visitationsdelen i fokusgruppeinterviewet, hvis dette er muligt i forhold til medarbejder sammensætningen i fokusgruppeinterviewet. Interview med de alment praktiserende læger Interview med de alment praktiserende læger afholdes for at indhente deres opfattelser af systemet samt muligheder for forbedring. Interviewet tilrettelægges af Region Hovedstaden som ét fokusgruppeinterview af 2 timers varighed med 6-8 deltagere. Alternativt kan der afholdes et solointerview med PLO s repræsentant i praksisudvalget. Interviewet gør brug af samme interviewguide som de øvrige interview. Det optages på bånd, og der skrives referat. Tværgående analyse og rapport På baggrund af observation og interview foretages en tværgående analyse af hvordan det enstrengede og visiterede akutsystem fungerer i praksis, samt hvor der efter medarbejdernes perspektiv er mulighed for at optimere driften. Den foreløbige analyse præsenteres mundtligt på budgetseminaret d. 5. august og færdiggøres herefter sideløbende med teknologi, økonomi og patientanalysen. 9

11 3.4 Hovedopgave 4: Patient Denne delanalyse varetages af Enhed for Brugerundersøgelser. KORA bidrager med sparring på projektbeskrivelse, spørgeskema og afrapportering. 3.5 Hovedopgave 5: Syntese På baggrund af hovedopgave 1-4 udarbejdes en kort syntese eller konklusion vedrørende muligheder og konsekvenser af det enstrengede og visiterede akutsystem. I det omfang der er behov og/eller mulighed for driftsoptimering, gøres særskilt opmærksom på det. 4 Opgaveløsningens leverancer Leverance Indhold Anslået omfang Mundtlig fremlæggelse af foreløbige resultater på budgetseminar d. 5. august Mundtlig fremlæggelse af resultater fra organisationsanalysen med særligt henblik på a) Daglig praksis b) Samarbejde og snitflader c) Behov for justering minutters fremlæggelse med mulighed for spørgsmål Evalueringsrapport Samlet evaluering af det enstrengede og visiterede akutsystem i Region Hovedstaden med klare konklusioner og anbefalinger vedr sider plus bilag a) Muligheder og konsekvenser b) Behov for justering Mundtlig fremlæggelse af de endelige resultater Mundtlig fremlæggelse af den samlede analyse med særligt henblik på a) Muligheder og konsekvenser b) Behov for justering minutters fremlæggelse med mulighed for spørgsmål 5 Opgaveløsningens tidsplan Opgaven gennemføres i perioden april 2014 januar 2015 jf. nedenstående tidsplan April 2014 Projektstart 10

12 April-maj 2014 Maj-juni 2014 August 2014 Oktober-november 2014 November-december 2014 Januar 2014 Forberedelse af de kvalitative og kvantitative analyser Observation og interview med 1813, 112, akutmodtagelser og klinikker, den kommunale plejesektor samt almen praksis Mundtlig fremlæggelse af de foreløbige resultater og justeringsbehov, inkl. patienttilfredshedsanalyse. Registeranalyse Samlet analyse og rapport, herunder mulighed for regional kommentering. Mundtlig fremlæggelse og offentliggørelse 6 Organisation og projektstyring 6.1 Projektorganisation Projektet gennemføres af KORA i samarbejde med Region Hovedstaden. KORA s projektgruppe består af: - projektchef, professor Jakob Kjellberg, der er hovedansvarlig for teknologi- og økonomianalysen samt for den samlede konklusion (syntese). - projektleder, cand.scient.san.publ. Sarah Wadmann, der er hovedansvarlig for organisationsanalysen og samarbejdet til Enhed for Brugerundersøgelser - projektleder, canc.oecon. Eskild Klausen Fredslund, der er medansvarlig for teknologiog økonomianalysen. Region Hovedstadens kontaktperson er: Anne Skriver. 6.2 Ændring og problemhåndtering Hvis der undervejs i projektet sker ændringer i projektets forudsætninger, eller hvis der af andre grunde er behov for at ændre på projektets indhold (formål, overordnet metode, tid s- plan, ressourceforbrug, økonomi eller kvalitet), vil projektlederen tage dette op med kunden/samarbejdspartneren og fremlægge årsager og konkrete forslag til ændringer. 6.3 Kvalitetssikring KORAs faste procedure for kvalitetssikring sikrer, at alle publikationer og leverancer lever op til høj faglig og metodisk kvalitet. Kvalitetssikringen af rapporter består af eksterne reviews kombineret med godkendelse af den ansvarlige analyse- og forskningschef. 11

13 Alle analyser og rapporter fra KORA skal ifølge KORAs vedtægter offentliggøres for at fremme, at resultaterne af KORAs arbejde formidles til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. KORA indgår altid i dialog med kunden med henblik på at aftale et pa s- sende tidspunkt for offentliggørelse. 6.4 Forudsætninger Projektet forudsætter, at Region Hovedstaden tilrettelægger dataindsamlingen og leverer alle relevante registerdata i henhold til denne projektbeskrivelse senest den 15/ Projektet forudsætter også, at enhed for Brugerundersøgelser leverer patientanalysen til KO- RA, så vi har den i hænde senest d og kan inddrage den i de øvrige analyser. 7 Bemanding Oversigt over projektmedarbejdere Projektchef Jakob Kjellberg Projektleder Sarah Wadmann Projektleder Eskild Klausen Fredslund Projektchef Jakob Kjellberg er sundhedsøkonom og professor i anvendt økonomisk evaluering.. Jakob har små 20 års erfaring med evaluering og analyse i sundhedsvæsenet fra det tidligere DSI, hvor hun bl.a. har haft arbejdet med evalueringen af forsøget med akutlægehelikopter på Sjælland, samt for flere forskellige analyser af det præhospitale samarbejde ved opkald til 112. Projektleder Sarah Wadmann er kandidat i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og arbejder pt. på at færdiggøre en ph.d. vedrørende regulering af videnskabelig forskningsproduktion. Sarah har i løbet af sin uddannelse specialiseret sig i organisatoriske analyser med særligt henblik på, hvordan praksis skabes i samspil mellem forskellige former for regulering. Hun har i perioden inden hun startede sin ph.d. arbejdet som forskningsassistent i det daværende Dansk Sundhedsinstitut, hvor hun bl.a. har kortlagt behovet for udvikling indenfor psykiatrien. I evalueringen af det enstrengede og visiterede akutsystem er Sarah ansvarlig for de organisatoriske analyser. Projektleder Eskild Klausen Fredslund er kandidat i matematik-økonomi fra Aarhus Universitet og har siden 2010 arbejdet med sundhedsøkonomiske evalueringer, først i DSI og efter sammenlægningen i KORA. Eskild har både erfaring med store registerbaserede studier af aktivitet og økonomi i Danmark som i PaSS projektet, hvor omkostninger ved behandling i speciallægepraksis og på sygehus blev kortlagt og sammenlignet, samt identifikation og måling af omkostninger ved interventioner som i f.eks. evalueringen af telemedicinsk behandling af hjerteinsufficiens. 12

14 8 Budget Projektet gennemføres indenfor en samlet budgetramme på kr jf. nedenstående budget. Jakob Sarah Eskild Stud Teknologi- og økonomianalyse Organisations- og patientanalyse Samlet analyse og rapport Total Alle beløb er eksklusive moms. 13

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Vi træner mere end vi plejer

Vi træner mere end vi plejer Vi træner mere end vi plejer Fredericia Modellen for Hverdagsrehabilitering Pia Kürstein Kjellberg Cand.scient.adm., ph.d. Senior projektleder KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse

Læs mere

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet?

1) Hvorfor valgte Regionsrådets sekretariat ikke at fremsende dette brev til medlemmerne af Regionsrådet? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 15012469 Sagsbeh..: Thomas Pihl Dato: 20. oktober

Læs mere

Udkast til procesevaluering af. Nyt Liv Nye Vaner

Udkast til procesevaluering af. Nyt Liv Nye Vaner Projektnr. 2560 Udkast til procesevaluering af Nyt Liv Nye Vaner En indsats overfor overvægtige gravide og nybagte mødre Indholdsfortegnelse 1. Formål...1 2. Design...1 3. Procesmøder...3 4. Organisation

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012

Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde. Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Parallelsession B Det tværsektorielle samarbejde Ringe hjem ordning, Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital 2012 Baggrund og struktur for Ringe hjem projektet Lungemedicinsk afdeling i har 2010 søgt

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala

TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala TeleCare Nord Telehomecare i fuld skala Forskningsmæssigt afsæt Forskningsprojektet Telekat v/ Aalborg universitet Reduktion I antallet af indlæggelser Reduktion af gennemsnitlig indlæggelsestid Fald i

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar.

I det følgende gives en status for opkald til Akuttelefonen 1813 fra 1. januar til den 9. januar. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 36666011 Mail planogudvikling@regionh.dk Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Cand.scient.adm., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Fire DSI publikationer Hverdagsrehabilitering.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen. Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM

Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen. Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Fyraftenskursus for Privathospitaler og klinikker Den 1. marts 2016 DGI-byen Kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedring i DDKM Ved Mette Meldgaard Beckermann og Vibe Siegfried 1 Program Præsentation Kvalitetsudvikling

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Indholdsfortegnelse Evaluering af 7 indsatser... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Dato: Jan. 2014 PID: Udvikling og implementering af kvalitetsindikatorer for Fælles Akutdatabase Projekt ID: PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Projektejer/enhed: RKKP-organisationen Projektansvarlig:

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Munkebjerg 6. november 2009 Thomas Maribo Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d. studerende

Munkebjerg 6. november 2009 Thomas Maribo Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d. studerende Munkebjerg 6. november 2009 Thomas Maribo Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d. studerende 12 1 Hvad er god kvalitet af fysioterapi til patienten med kronisk neurologisk lidelse og spasticitet? Vend det

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N. Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer 08.10.2007

IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N. Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer 08.10.2007 IKAS Olof Palmes Allé 13, 1. th 8200 Aarhus N Høringssvar til Den Danske Kvalitetsmodel - Standarder og indikatorer for det kommunale område FOA Fag og Arbejde takker for muligheden for at afgive høringssvar

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Sygeplejerske på døgnrehabilitering

Sygeplejerske på døgnrehabilitering Sygeplejerske på døgnrehabilitering Baggrund: Døgnrehabiliteringsafdelingen består i dag af 8 døgnrehabiliteringspladser, 8 midlertidige ophold, 1 døgnplads og 3 faste plejehjemspladser. Afdelingen afregnes

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK. Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET MARIA FRIIS LARSEN MAL@SUM.DK Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning PERSPEKTIVER PÅ DRG-SYSTEMET 1. Forandringer i behandlingerne på sygehusene 2. Tværsektorielt

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Projekt. Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper. Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06.

Projekt. Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper. Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06. Projekt Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06.2010 Et godt Hverdagsliv Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Evaluering af arbejdet med Længst Muligt i Eget Liv og Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune Oplæg på konference i Lillehammer v/ Pia Kürstein Kjellberg Analyse

Læs mere

Fremskudt sundhedsindsats

Fremskudt sundhedsindsats Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold Programleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold Revideret Dato, navn og versionsnummer Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag B: Fremgangsmåde og metode Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse Fremgangsmåde og metode... 3 Temaer...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet:

Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: 12. juni 2014 Tilbud om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 for de deltagende kommuner i Iværksætterkontaktpunktet: Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Ishøj

Læs mere

NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet

NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet I dette notat beskrives de opmærksomhedspunkter, som repræsentanter for ældreforvaltningen

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Akkreditering almen praksis

Akkreditering almen praksis Akkreditering almen praksis PILOTTEST I 26 PRAKSIS I DANMARK FORÅR 2012 1 Supplerende til uddannelsesdagen maj 2014 Lene Unnerup Hvad er kvalitet? Hvordan ved I, om I har udført jeres arbejde godt, dvs.

Læs mere

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING INTRODUKTION TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Stort fokus på

Læs mere

Serviceniveau på det specialiserede voksenområde

Serviceniveau på det specialiserede voksenområde Esbjerg Kommune Serviceniveau på det specialiserede voksenområde 18. december 2015 TILBUD / PROJEKT 11132 udarbejdet af: KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Købmagergade

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 3. Vagtlægeordningen i det fremtidige akutsystem Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne 238 og 287 Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder Jane Clemensen, MedCom Projektleder Ingrid Lysholdt,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere