Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding"

Transkript

1 Sidenr. 311 Referat Mødedato: 12. april 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 312 Sagsnr. Side 1. Bevillingsudnyttelse Seniorpoltik Budget Forslag til tidsplan Bevillingsstatus pr. 28. februar Orientering om ventetider på hjælpemidler Nærmere gennemgang af midtvejsevalueringen "styrk din hverdag" Bus til plejecenter Køkken og sygeplejeydelser på det nye plejecenter i Vonsild Orientering omkring effekt af rehabiliteringspladser på Låsbyhøj Ældrekommisionen - livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem Orientering fra s formand Orientering fra underudvalgenes arbejde og fra pleje- og aktivitetscentre Seniortræf 9. maj Kommunikation og informationsbladet Orientering fra s bisiddere Generel orientering til

3 Sidenr Bevillingsudnyttelse Seniorpoltik Sagsid.: 12/6356 Seniordirektøren fremsender oversigt over bevillingsudnyttelsen for regnskabsåret 2011 vedrørende Seniorudvalgets politikområde. Seniorudvalget, (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at oversigt over bevillingsudnyttelsen for regnskabsåret 2011 vedrørende Seniorudvalgets politikområde tages til efterretning. at decentralt opsparede midler overføres til de decentrale enheder. at uforbrugte budgetbeløb i øvrigt anvendes til at imødegå serviceudgifternes udvikling og/eller Kolding Kommunes samlede effektiviseringsmål. Beslutning Seniorudvalget den Udvalget tiltrådte seniordirektørens forslag til udmøntning af 18,2 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 19,2 mill. kr. som det fremgår af nedenstående oversigt: Det besluttedes endvidere, at Seniorforvaltningen til udvalgets møde den 2. maj 2012 udarbejder en oversigt over indkomne forslag m.h.t. disponering af det resterende beløb på 1 mio. kr. Hanne Dam

4 Sidenr. 314 Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Ældrerådsformanden modtager fra s medlemmer eksempler på manglende/fejlagtig kommunikation mellem Seniorudvalg og Ældreråd. Derefter ønsker Ældrerådsformanden et møde med Seniorudvalgets formand og næstformand. Sagsfremstilling Bevillingsudnyttelsen viser på driftssiden et samlet forbrug på 546,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på ca 97% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Heraf vedrører 6,1 mio. kr. overførsler. Samlet set kommer seniorområdet ud med et mindreforbrug på 19,2 mio. kr. Ved bevillingskontrollen ultimo var forventningen, at mindreforbruget ville udgøre ca 15. mio. kr., i det væsentligste forårsaget af flere indtægter på elevområdet samt et mindreforbrug til dyre enkeltsager. Det øgede mindreforbrug i forhold til bevillingskontrollen ultimo skyldes primært flere refusionsindtægter end ventet. Overførslen af ubenyttede budgetmidler fra 2011 til 2012 forventes at svare til det mindreforbrug der har været i 2011 på nettodriften, serviceudgifter. Overførselsadgangen fra 2011 til 2012 behandles alene i Økonomiudvalg og Byråd. En eventuel udmøntning af et mindreforbrug bør ske under hensyntagen til den økonomiske linie i Kolding Kommune (jf budgetprocedure 2013) fastholdt gennem: En 0-tillægsbevillingspolitik ingen kassefinansierede tillægsbevillinger En robust økonomi. Effektiviseringsmål for perioden 2011 til 2018 der skal effektiviseres, men ikke hurtigere end at det sker på et konkret og oplyst grundlag. Tillid respekt for meddelte bevillinger, overførselsadgang og forståelsen for, at vi er én kommune. Bilag: /12 Åben Bevillingsudnyttelsen

5 Sidenr Budget Forslag til tidsplan Sagsid.: 12/6538 Forslag til tidsplan for budgetlægning Seniorudvalget, (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at tidsplanen godkendes. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Hanne Dam Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. udarbejder i juni måned et oplæg til forslag til budget 2013 og ønsker et dialogmøde med Seniorudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af budget Der kan være enkelte forslag, som henvender sig til forskellige politiske udvalg, hvor ønsker at gøre opmærksom på forslag gennem særlige henvendelser. Sagsfremstilling Seniordirektøren oplyser, at Byrådet den 12. marts 2012 godkendte budgetproceduren for Udfra den vedtagne budgetprocedure er der udarbejdet en tidsplan for budgetlægningen 2013 for Seniorpolitik. Bilag: /12 Åben Tidsplan budget 2013_.pdf

6 Sidenr. 316

7 Sidenr Bevillingsstatus pr. 28. februar 2012 Sagsid.: 12/5489 Bevillingsstatus pr. 29. februar 2012 viser et samlet forbrug på 81,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 13,8 % af Seniorudvalgets korrigerede budget. Seniorudvalget og (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Hanne Dam Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Sagsfremstilling Bevillingsstatus pr. 29. februar 2012 viser et samlet forbrug på 81,1 mio. kr. Forbruget fordeler sig på følgende områder: Område Oprindeligt budget inkl. omplaceringer Korrigeret budget Forbrug pr. Forbrug i kr % Fælles udgifter og indtægter ,4 Myndighedsafdeling Bestillerbudget hjemmeplejen ,5 Bestillerbudget sygeplejen ,0

8 Sidenr. 318 Bestillerbudget plejecentre ,0 Øvrige udgifter ,8 Plejecentre og aktivitetsomr ,8 Køkkener ,6 Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen Uddelegeret sygepleje ,1 Sygepleje ,3 Øvrige ,5 Serviceudgifter i alt ,7 Personlige tillæg ,5 Overførsler i alt ,5 Total ,8 Fællesudgifter og -indtægter Fællesudgifter og indtægter dækker over en række forskellige poster. De primære udgiftsposter er plejecentrene Dreyershus og Elim, IT udgifter, ikke fordelte poster samt driftstilskud til en række foreninger og klubber. Budget til undersøgelse af nydanskeres fremtidige behov på ældreområdet ligger også under Fællesudgifter og indtægter. Myndighedsafdeling Bestillerbudget hjemmeplejen, bestillerbudget sygeplejen samt bestillerbudget plejecentre er fra i år placeret under Myndighedsafdelingen. Hjemmeplejens bestillerbudget skal dække udgifter til både den kommunale hjemmepleje og de private leverandører vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. Bogføring af udgifterne er altid en måned bagefter. Den interne afregning for januar og februar foretages i marts måned. Sygeplejens bestillerbudget skal dække udgifter til hjemmesygeplejen vedrører leverede borgerrettede ydelser. Den interne afregning for januar og februar foretages i marts måned. Plejecentrenes bestillerbudget skal dække udgifter til plejecentrene for visiterede moduler. Den interne afregning for januar og februar foretages i marts måned. Myndighedsafdelingens øvrige udgifter er bl.a. handicapkørsel, mellemkommunale betalinger, huslejetab ældreboliger, forebyggende hjemmebesøg og længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller sindslidende over 67 år. Plejecentre og aktivitetsområdet Budgettet dækker udgifter og indtægter vedr. plejecentre, dagcentre, aktivitetscentre samt daghjem. Plejecentrene modtager afregning fra Myndighedsafdelingens bestillerbudget for de visiterede moduler. Til de øvrige udgifter samt lokale forhold har plejecentrene et fast budget. Den høje forbrugsprocent er udtryk for, at den interne afregning for januar og februar måned først sker i marts måned. Køkkener

9 Sidenr. 319 Budgettet dækker hele køkkenområdet. Den høje forbrugsprocent er bl.a. udtryk for, at februar måneds salg først bogføres i marts måned. Hjemmeplejen Hjemmeplejen har ikke et budget, men oparbejder indtægter på grundlag af leverede ydelser. Hjemmeplejen løber rundt, når indtægter og udgifter går i nul ved årets afslutning. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejens budget skal dække udgifter og indtægter vedr. hjemmesygeplejen, uddelegerede sygeplejeydelser, inkontinens samt demensteam. Sygeplejen modtager afregning fra Myndighedsafdelingens bestillerbudget for de borgerrettede ydelser. Til de øvrige opgaver er der et fast budget. Den høje forbrugsprocent er udtryk for, at den interne afregning for januar og februar måned først sker i marts måned. Øvrige Under øvrige ligger budget til Senioradministration, Aktivt seniorliv og diverse budgetreguleringer. Personlige tillæg Her er budgetteret med udgifter og refusioner til personlige tillæg. Bilag: /12 Åben Udvikling i bestillerbudget hjemmeplejen til og med uge 9.pdf

10 Sidenr Orientering om ventetider på hjælpemidler Sagsid.: 12/378 har den 23. marts 2012 rettet henvendelse til Social- og Sundhedsforvaltningen omkring et møde omkring ventetider på hjælpemidler. Handicapchef Kaj Stubben og afdelingschef for kommunikation og hjælpemidler Bettina Fischer vil på mødet give en orientering om ventetider på hjælpemidler. (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Bilag: /12 Åben Læserbrev fra ang. ventetider på hjælpemidler

11 Sidenr Nærmere gennemgang af midtvejsevalueringen "styrk din hverdag" Sagsid.: 11/268 har på deres møde den 8. marts 2012 behandlet rapport med midtvejsevalueringen af delprojektet Styrk din hverdag rehabilitering i hjemmet og ønskede en dybere gennemgang af rapporten på april mødet. Projektleder Heidi Jung Braun Kristensen vil på mødet give en detaljeret gennemgang af midtvejsevalueringen. (orientering) Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Bilag: /12 Åben Powerpoint slides med rapportens hovedkonklusioner

12 Sidenr Bus til plejecenter Sagsid.: 11/3016 Seniordirektøren fremsender forslag til anvendelse af projektnummer 9012 vedr. Busser. Sagen omhandler udmøntningen af de kr. Eftersom de nuværende plejecentre har tilkendegivet at have adgang til egen eller lånt bus, foreslår forvaltningen, at de afsatte midler bruges til indkøb af 2 busser til Bertram Knudsens Have. Seniorudvalget og Ældreråd (orienteres). Forslag Seniordirektøren foreslår, at de afsatte midler til indkøb af 2 busser til Bertram Knudesens Have overføres til udmøntning i 2013, når Bertram Knudsens Have står færdig. Beslutning Seniorudvalget den Godkendt. Hanne Dam Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. vil fortsat debattere gratis busser til plejecentre og anvendelsen heraf. Sagsfremstilling Seniorudvalget beslutter i juni 2011 at overføre kr. til anlægsbudgettet. Pengene er ubenyttede budgetmidler fra Pengene ønskes anvendt til indkøb og drift af 2 busser til seniorområdets frivilligforeninger. For at kunne købe busserne afgiftsfrit, skal en række forudsætninger være indfriet. Bl.a. kræver et afgiftsfrit køb, at plejecentrene påføres som bruger på registreringsattesten og varetager driften af busserne. Det vil ikke være muligt at indkøbe afgiftsfrit og overdrage busserne til en forening.

13 Sidenr. 323 En bus indkøbt afgiftsfrit, må anvendes til befordring af egne beboere eller hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt deres fysiske eller psykiske færdigheder. Desuden må der køres med personer, der er tilknyttet institutionen som elever, ansatte eller lignende, herunder personer, der skal yde fysisk bistand eller opsyn. Som udgangspunkt kræver buskørsel tilladelse, undtaget er dog ikke-erhversmæssig kørsel. Da der vil være tale om ikke-erhvervsmæssig kørsel, kan der ikke opkræves betaling for kørsel. Der kan kun godtgøres udgifter forbundet med kørslen, f.eks.udgifter til brændstof. I forbindelse med et indkøb af nye busser er det skønnet, at de årlige omkostninger dækkende forsikring, serviceeftersyn, dæk, abonnement på autohjælp incl. hjemtransport m.m. beløber sig til kr. Omkostninger, der påhviler plejecentrene. Bussernes totalvægt må max. være 3500 kg og der må højst kunne medbringes 9 personer incl. fører, da dette kun kræver kategori B kørekort. Det vurderes ikke at være muligt at finde egnede chauffører til bus med flere pladser, da dette vil kræve et kategori D kørekort. Forvaltningen har afdækket behovet for busser på de kommunale plejecentre, og det er opfattelsen at alle centre har adgang til en bus. Langt de fleste angiver, at deres behov er dækket af den eksisterende ordning. Alternativt låner de busser ved hinanden. I forbindelse med nedlæggelsen af Kløverhøj, Basagerhus og Egebo som plejecentre og opførelsen af Bertram Knudsens Have foreslås, at der indkøbes 2 busser til det nye plejecenter. Bertram Knudsens Have vil have 90 plejeboliger og vil kunne finde god anvendelse af 2 busser. Busserne vil også kunne udlånes til øvrige plejecentre.

14 Sidenr Køkken og sygeplejeydelser på det nye plejecenter i Vonsild Sagsid.: 12/2437 Der skal opføres et nyt plejecenter i Vonsild. Plejecenteret udbydes som Offentligt-Privat- Partnerskab (OPP), og skal dermed opføres og drives af private virksomheder. Til brug i udbudsmaterialet skal der træffes beslutning omkring køkkenfaciliteter og levering af mad og sygeplejeydelser på det nye plejecenter. Køkkenet kan etableres som enten et modtage-køkken, der modtager mad fra Elbo køkkenet, eller som et produktionskøkken, hvor den private partner selv laver maden. Sygeplejeydelserne kan leveres af sygeplejersker ansat hos den private partner eller af den kommunale hjemmesygepleje. Seniorudvalget, (høring). Forslag Seniordirektøren foreslår; at der i udbudsmaterialet stilles krav om, at der som minimum etableres et modtagekøkken, der modtager mad fra Elbo køkkenet, i de kommunalt finansierede servicearealer. at der gives en mulighed for den private partner kan etablere et produktionskøkken. at der etableres et cafeteria, der er åbent for udefra kommende borgere. at almene sygeplejeydelser leveres af den private partner, men at specialiserede sygeplejeydelser leveres af kommunens hjemmesygepleje. Beslutning Seniorudvalget den Sagen sendes til høring i. Hanne Dam Beslutning den Taget til efterretning. anbefaler, at man er opmærksom på at den plads der skal bruges til køkkenfaciliteter ikke skal fratages fra fællesarealer. anbefaler mulighed b i forhold til sygeplejeydelser.

15 Sidenr. 325 Sagsfremstilling Til brug i det kommende udbud af det nye plejecenter i Vonsild, er der behov for at træffe beslutning om, hvad der skal tilbydes af muligheder på køkkenområdet og i forhold til sygeplejeydelser. Plejecenteret udbydes som Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP), og skal bygges og drives af private virksomheder. Køkkenområdet Kost og måltider er et vigtigt punkt i tilrettelæggelsen af det gode hverdagsliv på plejecenteret. Derfor skal de kommende tilbudsgivere have en mulighed for at integrere måltiderne i deres bud på det gode hverdagsliv. De forskellige forslag vil være væsentlige i bedømmelsen af tilbuddene. Den private partner kan selv vælge, hvordan maden skal tilberedes. Der skal alene træffes beslutning om madleverancen, som kan foregå på to forskellige måder. Det ene mulighed er, at der i de kommunalt finansierede servicearealer etableres et modtagekøkken, der modtager præfabrikeret mad (sauce, kød og biretter) fra Elbo-køkkenet. Dette svarer til den praksis, der i dag er for de kommunale plejecentre. Den anden mulighed er, at den private partner selv kan vælge at etablere et produktionskøkken. Finansieringen heraf kan foregå på to måder. De kan prioritere at anvende de kommunale servicearealer til et produktionskøkken. De kan vælge selv at indskyde kapital til etablering af et produktionskøkken. Såvel et modtagekøkken som et produktionskøkken vurderes, at kunne holdes inden for det beløb, der er afsat til finansiering af servicearealer, idet der ikke er betydelig forskel på etableringsudgifterne på de 2 køkkenformer. Ønsker den private part at etablere et større produktionskøkken med stor kapacitet til at levere mad ud af huset eller til et stort cafeteria, kan der blive behov for, at den private part selv indskyder kapital hertil. Konsekvenserne ved at den private part vælger at etablere et produktionskøkken kan være: at Elbo-køkkenet ikke længere skal levere mad til plejecenteret i Vonsild risiko for at andre ønsker til udnyttelse af servicearealet nedprioriteres. Det vurderes, at et produktionskøkken vil fylde ca. 20 m 2 mere end et modtagekøkken mulighed for at madproduktionen skaber liv og aktivitet i servicearealerne mulighed for at kombinere plejecenterdriften med fx en restaurant, catering eller mad til afhentning. For at opretholde det aktivitets- og cafeteria tilbud der i dag er for områdets ældre, er det nødvendigt, at der også i det nye plejecenter etableres et cafeteria. Hvis cafeteriet henvender sig til en bredere målgruppe, vil det forventeligt bidrage til mere liv på plejecenteret. Sygeplejeydelser Der er tre muligheder for levering af sygeplejeydelser: A. Den private partner leverer alle sygeplejeydelser.

16 Sidenr. 326 B. Den private partner leverer de almene sygeplejeydelser, og de specialiserede sygeplejeydelser leveres af kommunens hjemmesygepleje. C. Den kommunale hjemmesygepleje leverer alle sygeplejeydelser. Det forudsætter en vis volumen, at levere de specialiserede sygeplejeydelser med tilstrækkelig kvalitet, og det vurderes derfor, at mulighed B benyttes. Dette er den samme måde, der leveres sygeplejeydelser på de kommunale plejecentre.

17 Sidenr Orientering omkring effekt af rehabiliteringspladser på Låsbyhøj Sagsid.: 12/2482 I forbindelse med budget 2011 blev det besluttet, at Seniorforvaltningen skulle finansiere fem ekstra pladser på Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter. Der er udarbejdet en økonomisk vurdering af, om det er omkostningseffektivt for Seniorområdet at finansiere fem ekstra pladser. Samtidig er det opgjort, hvor stor værdi et ophold på Låsbyhøj har været for den enkelte borger. Borgerne får en stor forbedring af deres livskvalitet. Dette medfører en samfundsøkonomisk gevinst på ca kr. pr. borger, der har været på Låsbyhøj. Tilføjelse til resumé Udgifterne til sygepleje er ikke opgjort og forventes at nedsætte den samlede årlige effektivisering. Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, Seniorudvalget, Handicaprådet (orientering)og Ældreråd (orientering). Forslag Social- og Sundhedsdirektøren foreslår at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Forebyggelses- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning Handicaprådet den Orienteringen blev taget til efterretning. Lis Ravn Ebbesen, Thorbjørn Halvorsen Beslutning Seniorudvalget den Godkendt.

18 Sidenr. 328 Hanne Dam Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Sagsfremstilling I budget 2011 blev det besluttet at udvide Låsbyhøj Rehabiliterings- og Akutcenter med syv pladser fra Fem af disse ekstra rehabiliteringspladser bliver finansieret af Seniorforvaltningen, mens de to akutpladser finansieres fra budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering. Det blev besluttet, at der efter forsøgsperiodens første år, skulle laves en evaluering af de fem ekstra rehabiliteringspladser. Evaluering: Økonomisk vurdering For at vurdere den opnåede besparelse ved åbning af de ekstra rehabiliteringspladser er der foretaget en vurdering af alle borgeres behov for hjemmepleje inden opholdet på Låsbyhøj. Denne sammenlignes med det faktiske behov for hjemmepleje efter opholdet på Låsbyhøj. Den gennemsnitlige besparelse for borgere der har haft et ophold på Låsbyhøj, var ca kr. om året for hjemmeplejen. De fem ekstra rehabiliteringspladser, har givet 41 borgere mulighed for at få et ophold på Låsbyhøj i Det svarer til en årlig besparelse for hjemmeplejen på 2,5 mio. kr. om året. Den reelle besparelse for Seniorforvaltningen er kr., da Seniorforvaltningen betaler 2 mio. kr. til Låsbyhøj for de fem ekstra pladser. Evaluering: Livskvalitet For at kunne måle borgernes effekt af rehabiliteringsopholdene i relation til udgifterne ved pladserne er der foretaget en samfundsøkonomisk evaluering, hvor borgernes livskvalitet bliver målt vha. Quality Adjustet Life Year (QALY). Borgernes egen vurdering af et ophold på Låsbyhøj, kan herved måles ud fra et internationalt standardspørgeskema. Spørgsmålene bruges til at sætte værdi på borgerens livskvalitet før og efter opholdet. En QALY på 0 er ingen lisvkvalitet, mens en QALY på 1 er fuld livskvalitet. Ved opholdets start på Låsbyhøj havde borgerne en gennemsnitlig livskvalitet på 0,05 QA- LY, hvilket er meget lavt. Ved opholdets slutning var den gennemsnitlige QALY på 0,73 QALY. Der er således sket en markant ændring af borgerens selvvurderede livskvalitet efter et ophold på Låsbyhøj. Borgerne har ofte nemmere ved at overskue egen hverdag og er mere selvhjulpne efter et ophold på Låsbyhøj. Det er svært at opgøre, hvor meget samfundet ønsker at betale for et år med fuld livskvalitet. En værdi der er brugt i flere studier er, at et år med fuld livskvalitet er kr. værd. Det betyder, at en QALY på 1 er kr. værd. I det engelske sundhedsvæsen regnes en QALY til kr. I denne beregning regnes en QALY til kr. Det er muligt at beregne den samfundsøkonomiske gevinst af forskellen fra 0,05 QALY til 0,73 QALY. Borgerne får gennemsnitlig en gevinst på 0,67 QALY for et ophold på Låsbyhøj.

19 Sidenr. 329 Den samfundsøkonomiske gevinst af et ophold vil være kr., hvis man regner en QALY til kr. Skønsmæssigt koster et ophold på Låsbyhøj ca kr. Da opholdsudgifter er lavere end velfærdsgevinsten på kr., er der en samfundsøkonomisk gevinst på kr. pr. ophold på Låsbyhøj. Sammenfattende kan det konkluderes, at det for Seniorforvaltningen er rentabelt af finansiere fem pladser på Låsbyhøj. Samtidig giver et ophold på Låsbyhøj en øget livskvalitet for borgerne. Tilføjelse til sagsfremstilling Seniorforvaltningen gør opmærksom på, at udgifterne til sygeplejen ikke indgår i den økonomiske beregning. De foreløbige opgørelser viser, at borgeren enten har samme behov eller et større behov for sygepleje, end inden opholdet på Låsbyhøj. De mulige beregninger på baggrund af et fåtal af borgere, viser en årlig merudgift til sygeplejen på kr. pr år. Det er dog med stort forbehold, at disse tal skal læses, da det jo kun bygger på tal fra 18 borgeres ud af 78 borgere med ophold på Låsbyhøj.

20 Sidenr Ældrekommisionen - livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem Sagsid.: 12/6643 Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen har den 15. februar 2012 bedt om, at Seniorudvalget får en gennemgang af Ældrekommisionens 43 anbefalinger. Forvaltningen vil, under udvalgsmødet, gennemgå Ældrekommisionens anbefalinger og kommentere dem i forhold til praksis på de kommunale plejecentre. Seniorudvalget og Ældreråd (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Punktet genoptages i udvalgets møde den 2. maj Hanne Dam Beslutning den Orienteringen toges til efterretning. Sagsfremstilling Med finanslovsaftalen for 2011 blev det besluttet at nedsætte en kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Kommissionen skulle undersøge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte beboernes livskvalitet og selvbestemmelse. I rapporten præsenterer kommissionen dens forslag til værdier og anbefalinger til at forbedre livskvaliteten og selvbestemmelsen i plejehjem og i plejeboliger. Rapporten er vedlagt som bilag. Bilag: /12 Åben Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem - Ældrekommissio-

21 Sidenr. 331 nen.pdf

22 Sidenr Orientering fra s formand Sagsid.: 10/783 Formanden for giver på mødet en orientering om udvalgt nyt for. (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den s formand bød velkommen til nyt medlem i Inger Rotne, som er stedfortræder for Poul Honoré i Den 25. april 2012 afholdes dialogmøde med aktivitetscentrene Karsten Barfoed deltager fra. Den 14. maj 2012 deltager i møde med Ældre Sagen omkring s arbejde. Der afholdes 4-bymøde den 2. maj Jytte Duus Andersen deltager i arbejdsgruppen vedr. nydanskeres behov på ældreområdet. Der afholdes dialogmøde den 29. maj 2012 fra kl vedr. ældres brug af IT. Orienteringen toges til efterretning.

23 Sidenr Orientering fra underudvalgenes arbejde og fra pleje- og aktivitetscentre Sagsid.: 10/5087 s underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde samt s medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre. (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orienteringen toges til efterretning.

24 Sidenr Seniortræf 9. maj 2012 Sagsid.: 12/47 Status på Seniortræf 9. maj (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Styregruppen har afsluttet arbejdet. Der afholdes informationsmøde for hjælpere til Seniortræffet den 2. maj Orienteringen toges til efterretning.

25 Sidenr Kommunikation og informationsbladet 60+ Sagsid.: 10/20042 Kommunikation og informationsbladet Beslutning den Næste udgave af 60+ avisen og brevkassen er klar. Redaktionsgruppen består af: Birgit Orbesen fra Vamdrup. Else Schwarz fra Lunderskov. Aage Krogh fra Christiansfeld. Bent Rasmussen fra Kolding. Første møde i redaktionsgruppen afholdes den 20. april 2012

26 Sidenr Orientering fra s bisiddere Sagsid.: 10/10503 s bisiddere giver på mødet en orientering om bisiddernes arbejde. (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orienteringen toges til efterretning.

27 Sidenr Generel orientering til Sagsid.: 10/793 Seniorforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til. Utilsigtede hændelser (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Orienteringen toges til efterretning.

28 Sidenr. 338 Oplæst og godkendt Ivan A. D. Johansen Formand Ingelise Johnsen Næstformand Kathrine Føns Schultz Medlem Jytte Duus Andersen Medlem Christian Gøttig Medlem Karsten Barfoed Medlem Svend Aage Schiermer Medlem Medlem Elsebeth Søe-Pedersen Medlem Inger Rotne Medlem Bent E. Nielsen Medlem Ritta Ravnholt Medlem Henry Clausen Medlem

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 53 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 54 Sagsnr.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Sidenr. 209. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. november 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 209. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. november 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 209 Referat Mødedato: 10. november 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 210

Læs mere

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Sidenr. 255 Referat Mødedato: 12. januar 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 256 Sagsnr.

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. marts Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. marts Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 289 Referat Mødedato: 8. marts 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Svend Aage Schiermer, Poul Honoré Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 10. februar Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 10. februar Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 24 Protokol Mødedato: 10. februar 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.06, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 10. januar 2013. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 10. januar 2013. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 10. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 370 Referat Mødedato: 14. juni 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Jytte Duus Andersen Indholdsfortegnelse Sidenr. 371

Læs mere

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: 12:00. Sluttidspunkt: 13:30. KUC, mødelokale 1.07, 1. sal

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: 12:00. Sluttidspunkt: 13:30. KUC, mødelokale 1.07, 1. sal Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 6. januar 2011 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 13:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, mødelokale 1.07, 1. sal GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt ekstra punkt

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sidenr. 131 Referat Mødedato: 11. august 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Karsten Barfoed, Poul Honoré Indholdsfortegnelse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 4. maj 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 16.00 Afdelingsleder

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN

Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat. Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus DAGSORDEN Seniorrådet Beslutningsprotokol nr. 10-13 Dagsorden og referat Dato: 28. oktober 2013 Kl: 10-12 Sted: Hybyhus Deltagere: Seniorrådet, Mona Larsen og Pernille Fogtmann Fraværende: Grethe Rasmussen DAGSORDEN

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 231 Referat Mødedato: 8. december 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Sidenr. 232 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. maj Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:15. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. maj Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:15. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 339 Referat Mødedato: 10. maj 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:15 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Kathrine Føns Schultz Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Sidenr. 160. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 160. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 160 Referat Mødedato: 8. september 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 161

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE

TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31.05.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende,

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 23. august 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 18:30 Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding : Bemærkninger: Tine Roos Nørgaard, Muhubu Mahamud Barre, Per Simonsen

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2016

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2016 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Den 14. maj 2014 Kære Ældreråd I indkaldes hermed til møde i Ældrerådet: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10:00-14:30 på Københavns Rådhus Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Per Christensen, leder af Boligsekretariatet,

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Blomstergården. Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00

Blomstergården. Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00 Referat fra Bruger pårørende rådsmøde torsdag d.20. august 2015 kl. 14 16:00 Deltagere: Centerleder Hanne Duffy, formand Leif, Daglig leder Dorte Jul Larsen, Ernæringsfaglig leder Jane Meng Kaae. Pårørende:

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31. 08. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere