UDKAST SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE"

Transkript

1 SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE TIL TILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE OG LOKALPLAN 6.13 FOR ET AFFALDSHÅND- TERINGSANLÆG OG ET SOLENERGIANLÆG VED AUDEBO UDKAST VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING

2 Grundkortet findes her: O:\Teams\Plan\Skabeloner\InDesign_skabeloner\Lokalplanforsider 2015\Grundkort over byer i Holbæk Kommune Holbæk Byrådet har den xx. [måned] 201x vedtaget Tillæg 3 til Kommuneplan for Holbæk Kommune og Lokalplan 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo sammen med en sammenfattende miljøredegørelse. Kommuneplantillægget, lokalplanen og den sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort den XX.

3

4 INDHOLD 1 Indledning og baggrund 5 2 Lovgrundlaget for den sammenfattende miljøredegørelse 5 3 Integrering af miljøhensynet og betragtninger fra miljøvurderingen 5 4 Behandling af høringssvar Udvidelse af aktiviteterne ved Audebo Affaldshåndteringsanlæg og hensyn til omgivelserne Lugtgener fra affaldshåndteringsanlæggene i området Rekreative faciliteter og afskærmende beplantning Alternativ placering af solenergianlægget 9 5 Alternativer alternativ Andre alternativer 10 6 Overvågning 10

5 5 1 Indledning og baggrund Forslag til Kommuneplantillæg 3, lokalplanforslag 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring fra den 22. januar 2015 til den 19. marts Denne sammenfattende miljøredegørelse af miljøvurderingen af kommuneplanforslaget er et bilag til den endeligt vedtagne Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan Lovgrundlaget for den sammenfattende miljøredegørelse I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg 3 og Lokalplanforslag 6.13 for Holbæk Kommune, skal der efter 9 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009 med senere ændringer) udarbejdes en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning, hvordan de udtalelser, der er kommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og hvordan væsentlige miljøpåvirkninger af planen påtænkes overvåget. 3 Integrering af miljøhensynet og betragtninger fra miljøvurderingen Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 6.13 afløser den hidtil gældende planlægning for Audebo Affaldshåndteringsanlæg. I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplantillæg 3 og Lokalplanforslag 6.13 blev der indledningsvist foretaget en scoping af planforslagenes påvirkning af en række miljøparametre. Scopingen skete med udgangspunkt i en afgrænsning. F.eks. var det alene ændringer i forhold til den gældende planlægning, der blev scopet, og den efterfølgende miljøvurdering skete på planforslagenes niveau. Afgrænsningen af scopingen er nærmere beskrevet i bilag 1 til miljøvurderingen.

6 6 På baggrund af miljøvurderingen vurderer Holbæk Kommune, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til den gældende planlægning. Særligt ikke fordi lokalplanforslaget indskrænker mulighederne for deponering i området og i øvrigt sikrer et hensyn til omgivelserne. Blandt andet med bestemmelser om afskærmende beplantningsbælter, omfang, udformning og placering af byggeri og anlæg samt rekreative faciliteter og landbrugsdrift. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag 6.13 er det blevet understreget i lokalplanen, at der kan etableres rekreative faciliteter og landbrugsdrift i hele planområdet. Det må dog forventes, at anvendelsen af området til rekreative aktiviteter først for alvor kommer i spil, når deponeringsanlægget er færdigetableret, og i delområde I vil det kun være aktuelt hvis affaldshåndteringsanlægget ophører. Det er vurderet, at ændringerne er positive men ikke har en væsentlig karakter i forhold til lokalplanforslaget. Videre er det også vurderet, at ændringerne samlet set ikke medfører et behov for yderlige miljøvurdering. Særligt ikke fordi områdets primære anvendelse til tekniske anlæg bliver fastholdt. I forbindelse med Kommuneplantillæg 3 og lokalplan 6.13 er der blevet udarbejdet en VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og udkast til miljøgodkendelse for en udvidelse af biogasanlægget i planområdet. Miljøgodkendelsen opstiller miljøkrav til anlægget, mens VVM-tilladelsen supplerer miljøgodkendelsen med bestemmelser om, at biogasanlægget skal fjernes, når det ikke længere er i drift. Det er muligt, at der i fremtiden skal gennemføres endnu en VVM-procedure for et byggeri og/eller anlæg i området. Det kan f.eks. blive tilfældet i forbindelse med etablering af et solenergianlæg i området. Endelig afgørelse herom afventer dog en vurdering af en anmeldelse af et konkret projekt i henhold til bl.a. VVMbekendtgørelsen. 4 Behandling af høringssvar Under den offentlige høring af den nye planlægning for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo, blev der indsendt i alt 4 høringssvar. Ingen af høringssvarene refererer direkte til miljøvurderingen, men 3 af høringssvarene vedrører miljøforhold og de forhold, der er blevet behandlet i miljøscopingen og miljøvurderingen. Byrådet har foretaget en konkret vurdering af, hvor vidt de enkelte høringssvar skal imødekommes eller ej. Den konkrete behandling af alle indsendte høringssvar fremgår desuden af et bilag til dagsordenen for Byrådets endelige vedtagelse af planforslagene. I de følgende afsnit er det nærmere beskrevet, hvordan der er taget højde for de 3 høringssvar, der vedrører miljøforhold, i forbindelse med den endelige vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag Afsnittene er opdelt efter de emner, som høringssvarene relaterer sig til.

7 7 4.1 Udvidelse af aktiviteterne ved Audebo Affaldshåndteringsanlæg og hensyn til omgivelserne I et høringssvar bliver der udtrykt modstand mod, at Holbæk Kommune planlægger for en udvidelse af aktiviteterne ved Audebo Affaldshåndteringsanlæg. Særligt med henvisning til at området allerede er yderst præget af mange større anlæg, og at kommunen bør udvise ansvar for og hensyntagen til omgivelserne på Lammefjorden. På den anden side udtrykkes det i et andet høringssvar, at planforslagenes muligheder for deponeringsanlæg ikke virker skæmmende. Holbæk Kommune anerkender, at der på Lammefjorden er etableret flere, større anlæg. I miljørapporten er det dog vurderet, at den nye planlægning og projektet for biogasanlægget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne. Ej heller i sammenhæng med de øvrige, større anlæg i området. Vurderingen skyldes dels, at lokalplanforslaget bl.a. begrænser mulighederne for deponi i området og fastlægger bestemmelser om afskærmende beplantning samt omfang, udformning og placering af byggeri og anlæg i området. Dels skyldes det, at fremtidige miljøgodkendelser til virksomheder i området vil opstille retningslinjer for de konkrete aktiviteter, der potentielt kan medføre gener for omgivelserne. På baggrund af ovenstående har høringssvaret vedrørende planforslagenes muligheder for udvidelse af aktiviteterne ved Audebo Affaldshåndteringsanlæg ikke medført ændringer i hverken Kommuneplantillæg 3 eller Lokalplan Lugtgener fra affaldshåndteringsanlæggene i området I et høringssvar bliver der udtrykt bekymring i forhold til de fremtidige lugtgener fra området. Desuden stilles der i høringssvaret spørgsmål ved, om det nye biogasanlæg i området reelt vil medføre mindre lugtgener. Også selvom det i høringssvaret bliver anerkendt, at der til sagen er udarbejdet en VVM-redegørelse, som konkluderer at det aktuelle projekt for udvidelse af biogasanlægget vil medføre mindskede lugtgener. I et andet høringssvar gives der udtryk for, at det er positivt, at det konkrete projekt for udvidelsen af biogasanlægget ifølge VVM-redegørelsen vil medføre mindskede lugtgener. I miljøvurderingen af Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag 6.13 bliver det konkluderet, at planforslagene muliggør yderligere byggeri og anlæg, som kan etableres uden, at det medfører forøgede (og væsentlige) lugtgener i omgivelserne. Særligt fordi nye anlæg i området skal have miljøgodkendelse, og at der i den forbindelse fastsættes krav om foranstaltninger til begrænsning af lugt.

8 8 Høringssvarene vedrørene lugtgener har ikke medført ændringer i hverken Kommuneplantillæg 3 eller Lokalplan Dette skyldes især, at det som nævnt er vurderet, at affaldshåndteringsanlæggene i området kan etableres uden forøgede lugtgener for omgivelserne. Lugtgener fra anlægget vil dog ikke forsvinde helt. Det vil fortsat være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen og Miljøstyrelsens retningslinjer, hvis lugtgrænserne overskrides enkelte dage på et år (op til en procent af tiden) I forlængelse af vurderingerne om lugt i miljøvurderingerne er der i VVMredegørelsen for udvidelsen af biogasanlægget i området foretaget egentlige lugtberegninger. Beregningerne, der er lavet med en af de hyppigst forekomne vindretninger på Lammefjorden, viser, at det konkrete projekt vil medføre mindre lugtgener for omgivelserne. Desuden er det vurderet, at projektets mindskede lugtgener vil gælde uanset vindretning.. Ovenstående konklusioner i VVM-redegørelsen understøtter således miljøvurderingens konklusioner. 4.3 Rekreative faciliteter og afskærmende beplantning I flere af høringssvarene bliver der udtrykt en modstand mod, at der bliver planlagt for et solenergianlæg i området. Særligt fordi arealet, hvor der muliggøres solenergianlæg, hidtil har været udlagt som en beskyttelseszone imellem affaldshåndteringsanlægget og Audebo Plantage. Desuden bliver det understreget i et høringssvar, at der skal sikres en afskærmende beplantning i området. Forslag til kommuneplantillæg 3 fastlægger, at affaldshåndteringsanlægget, hvis det ophører, skal overgå til rekreativ anvendelse. Samtidigt fastlægger lokalplanforslag 6.13, at deponeringsanlægget i området i sidste ende skal færdigbehandles som et grønt, rekreativt element i landskabet, og at der kan etableres rekreative stier i størstedelen af området. I miljøscopingen og miljøvurderingen er det vurderet, at planforslagene sikrer det nødvendige hensyn til miljøet, omgivelserne osv. Vurderingen gør sig også gældende ift. planforslagenes nye muligheder for at etablere et solenergianlæg i området. Høringssvarene vedrørene rekreative faciliteter har medført flere ændringer af lokalplanforslaget ved den endelige vedtagelse. Som tidligere nævnt er det i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget blevet sikret, at hele planområdet på sigt kan anvendes til landbrugsdrift og/eller rekreative faciliteter. På den måde har Lokalplan 6.13 så vidt det er muligt sikret at området overgår til landbrugsdrift og rekreative, når deponeringsanlægget er færdigetableret og hvis affaldshåndteringsanlægget ophører. Yderligere sikring af disse forhold skal ske i forbindelse med f.eks. fremtidige VVM-tilladelser.

9 9 4.4 Alternativ placering af solenergianlægget I flere høringssvar bliver det foreslået, at der bliver planlagt for et solenergianlæg ved vindmøllerne ved Hagesholm. Forslaget bliver opstillet i forlængelse af høringssvarenes modstand til den aktuelle planlægning for et solenergianlæg imellem det eksisterende deponeringsanlæg og Audebo Plantage. I miljøscreeningen og miljøvurderingen af planforslagene er det som nævnt vurderet, at planlægningen for et solenergianlæg imellem deponeringsanlægget i området og Audebo Plantage ikke vil have væsentlige konsekvenser for miljøet. Ej heller ift. Audebo Plantage. Byrådet igangsatte på et møde den 15. januar 2015 en planlægning for et større solcelleanlæg syd for de eksisterende vindmøller på Hagesholm. Holbæk Kommune vurderer dog, at denne planlægning ikke skal tilsidesætte planlægningen for et solenergianlæg ved Audebo Affaldshåndteringsanlæg. Særligt ikke fordi det er vurderet hensigtsmæssigt, at der planlægges for et solenergianlæg ved Audebo Affaldshåndteringsanlæg. Dels fordi der kan opstå en positiv synergi imellem de forskellige anlæg i området, f.eks. i en situation hvor et solcelleanlæg leverer strøm til affaldshåndteringsanlægget i området. Dels fordi planlægningen til fulde understøtter kommunens målsætninger i forhold til vedvarende energi. På baggrund af ovenstående har høringssvarene vedrørende en alternativ placering af solenergianlægget i området ikke medført ændringer i hverken Kommuneplantillæg 3 eller Lokalplan Alternativer alternativ Miljøvurderingen af Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag 6.13 beskriver konsekvenserne ved 0-alternativet, dvs. en situation hvor mulighederne i de to tidligere gældende lokalplaner bliver fastholdt. I lokalplanerne var det muligt at etablere byggeri med en højde på op til 8,5 meter samt jord- og affaldsdeponering. Selve deponeringsanlægget er i 0-alternativet arealmæssigt større end i lokalplan alternativet vil betyde, at anlæggene i området fremover ikke vil have samme muligheder for miljøvenlig energiproduktion som ved endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan F.eks. vil biogasanlægget med 0-alternativet ikke kunne udvide med moderne teknologi, og der kan heller ikke etableres et solenergianlæg i området, som kan levere vedvarende energi til affaldshåndteringsanlægget. Yderligere vil en fastholdelse af 0-alternativet betyde, at arealet og udformningen af deponiet samt den landskabelige indvirkning ikke vil blive mind-

10 10 sket. Som det sidste vil en fastholdelse af 0-alternativet betyde, at det samlede areal for konkret affaldsdeponering (og ikke jorddeponi) i området ikke bliver øget. Dette betragtes negativt i forhold til mulighederne i Lokalplan Andre alternativer Der er ikke udarbejdet øvrige alternativer til planforslagene. Dette skyldes en vurdering om, at det ikke er aktuelt at overveje alternative placeringer, når der allerede er et fungerende affaldshåndteringsanlæg i planområdet. Alt i alt er det vurderet, at Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 6.13 indeholder det bedste alternativ. 6 Overvågning Holbæk Kommune vurderer med udgangspunkt i miljøvurderingen, at Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 6.13 ikke giver anledning til etablering af særlige overvågningsprogrammer ud over de krav, der fastsættes for overvågning af lugtemissioner i miljøgodkendelsen. Virksomhederne i området er forpligtet til at følge deres forskellige tilladelser, herunder bl.a. miljøgodkendelse og VVM-tilladelse, og myndighederne skal føre miljøtilsyn for at sikre, at det sker.

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed -Plan og Strategisk forsyning ankll J.nr. 15/16315 25. marts 2015 Forslag til kommuneplantillæg 3 og Lokalplanforslag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse HOLBÆK KOMMUNE Sammenfattende miljøredegørelse Dato: 27. juni 2018 Indledning og baggrund Forslag til Kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring fra den 6.

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE TIL TILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE OG LOKALPLAN 6.13 FOR ET AFFALDSHÅND- TERINGSANLÆG OG ET SOLENERGIANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Kommuneplan for Tønder Kommune

Sammenfattende redegørelse Kommuneplan for Tønder Kommune FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Kommuneplan 2017 2029 for TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Februar

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune

Sammenfattende redegørelse. Kommuneplan for Brønderslev Kommune Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Miljøhensyn 2 3. Behandling af høringssvar 3 4. Overvågning 4 1 1. Indledning Forslag

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport DAKA ved Assentoft. Randers Kommune. Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport DAKA ved Assentoft. Randers Kommune. Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Dalbyover Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev Asferg Spentrup Fårup Mellerup Mejlby Harridslev Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene. Sammenfattende redegørelse. Februar 2019

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene. Sammenfattende redegørelse. Februar 2019 Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene Sammenfattende redegørelse Februar 2019 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlig høring af planforslagene... 3 2.1

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG 2013-22 OG RAMMELOKALPLAN 2016-1, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE KP-TILLÆG 2013-22

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 261 for et område ved Grøndalsvej Oktober 2018 Revideret efter Kommunalbestyrelsens behandling d. 24. oktober 2018 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16

Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16 23.02.O07 Område ved Ortenvej i Varde TILLÆG 16 RAMMEOMRÅDE 23.02.O07 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg 9.012

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg 9.012 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 9-6-105 og kommuneplantillæg 9.012 Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, Landområde Hals Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 2016-23, BLANDET BOLIG OG ERHVERV NOPAGRUNDEN OG JERNLAGERET, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

Læs mere

23.02.R02. Forslag Rekreative formål i Varde Nord TILLÆG 18 RAMMEOMRÅDE R02

23.02.R02. Forslag Rekreative formål i Varde Nord TILLÆG 18 RAMMEOMRÅDE R02 23.02.R02 Forslag Rekreative formål i Varde Nord TILLÆG 18 RAMMEOMRÅDE 23.02.R02 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2017, Varde

Læs mere

Vindmølleområde ved Tagmark. Sammenfattende redegørelse

Vindmølleområde ved Tagmark. Sammenfattende redegørelse Vindmølleområde ved Tagmark Sammenfattende redegørelse Thisted Kommune Februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2. MILJØHENSYN 3. OFFENTLIG HØRING 4. AFLEDTE KONSEKVENSER 5. ALTERNATIVER 6. OVERVÅGNING

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn Idéoplæg Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Juni 2013 Maj 2015 Oktober 2015 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11

Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11 23.02.R08 Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11 RAMMEOMRÅDE 23.02.R08 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE NOVEMBER 2013 HADERSLEV KOMMUNE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE KOMMUNEPLAN 2013-25 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2013 HADERSLEV KOMMUNE

Læs mere

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2.

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. Punkt 17. Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse) 2014-18303 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

NOTAT. December 2018

NOTAT. December 2018 NOTAT December 2018 Sammenfattende redegørelse af strategisk miljøvurdering for dele af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug inklusive forslag til ændringer Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 31

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 31 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 31 H/F Næsby Ændring af kommuneplanområde 10 Næsby Næsbyhoved-Broby - Allesø Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger Dybbøl Bygade

Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger Dybbøl Bygade Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger Dybbøl Bygade Ved kommuneplantillægget ændres en del af et offentligt grønt område til boligområde. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg, er

Læs mere

Forslag til Tillæg nr ( tidligere benævnt )

Forslag til Tillæg nr ( tidligere benævnt ) Forslag til Tillæg nr. 2017.04 ( tidligere benævnt 2013.24) Forord Svendborg Kommune har i kommuneplantillæggets høringsperiode frem til den 18. februar 2018 været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 PLEJECENTER VED SØNDERSTRUPVEJ, TØLLØSE VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Forslaget til lokalplan 317 har været i offentlig høring fra den 24. februar til den 20. april 2011.

Forslaget til lokalplan 317 har været i offentlig høring fra den 24. februar til den 20. april 2011. Bilag nr. 3: Behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 317 for et erhvervsområde ved Herningvej og Åhusevej i Karup samt forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 2021 for Viborg Kommune

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

VEJLEDNING. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om den politiske beslutning.

VEJLEDNING. Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere blive orienteret om den politiske beslutning. VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra den 16. marts 2010 til den 12. maj 2010. Med kommuneplantillægget

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan , Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) Punkt 7. Godkendelse af Lokalplan 3-6-108, Bolig og erhverv, Gartnervej, Skalborg (2. forelæggelse) 2016-002821 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-108 endeligt

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 26 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 26 til Rammeområde 12.OF1 - Offentligt område Lillelund Eng samt 12.OF3 - Offentligt område ved Nordre Kirkegård i Herning Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE. Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. KP Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE. Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. KP Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr. 1086 og kommuneplantillæg nr. KP17-214-006 Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø INDHOLD Den sammenfattende redegørelses indhold 3 Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 65 til Rammeområde 15.B5 Boligområde ved Violens Kvarter Rammeområde 15.B2 Etageboliger i Engens Kvarter Rammeområde 15.R1 Rekreativt område nord for Engens Kvarter Fremlægges fra xx.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 Kort Kort 1: Den tidligere udstrækning af den økologiske forbindelse

Læs mere

Assens Forsyning A/S har i december 2016 anmeldt et projekt omfattende etablering af nyt renseanlæg mv. ved Assens.

Assens Forsyning A/S har i december 2016 anmeldt et projekt omfattende etablering af nyt renseanlæg mv. ved Assens. 12. oktober 2017 Sags id: 17/17046 og 17/17047 Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport (bestående af miljøvurdering af planforslagene og VVM-redegørelse) for etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalcenter Kalundborgvej Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Lokalcenter Kalundborgvej - 15 Lokalcenter Kalundborgvej

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Plan December 2017 1 Miljøvurdering af Kommuneplan 2017 Indhold 2 Indhold 1. Hvad er en sammenfattende redegørelse 3 2. Planlægningen 4 3. Integrering af miljøhensyn i planen 5 4. Høringens indflydelse

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 29

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 29 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 29 H/F Dalum/Hjallese Ændring af kommuneplanområde 5 Hjallese Højby Lindved Skt. Klemens Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Tillæg 27. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 27. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 27 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd xx. februar 2016 Offentliggjort xx. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 27 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen)

Indledning. for udvidelse af Aalborg Portland - Del 1: Indledning. Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Indledning VVM for udvidelse af Aalborg Portland Del 1: Indledning Del 2: Ikke-teknisk resume (fra Miljøvurderingen) Del 3: Forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse for udvidelse af Aalborg Portland

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Vindmøller ved Døstrup/Finderup Indholdsfortegnelse Sammenfattende redegørelse... 5 1. Indledning og baggrund...6 2. Planvedtagelse...6 3. Integrering af miljøhensyn i planerne...7 4. Miljørapportens

Læs mere

Miljøvurderingen er udarbejdet i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og Cowi A/S.

Miljøvurderingen er udarbejdet i et samarbejde mellem Holbæk Kommune og Cowi A/S. MILJØVURDERING Miljøvurdering af Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune og Lokalplanforslag nr. 6.13 for et affaldshåndteringsanlæg og et solenergianlæg ved Audebo

Læs mere

Sags Id

Sags Id Miljøscreening, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 1533 af 10/12/2015, af forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015 Indledende screening. I fase 1 gennemgås planudkastet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Miljøvurdering af Nationalparkplan Skjoldungernes Land

Miljøvurdering af Nationalparkplan Skjoldungernes Land Sammenfattende redegørelse vedrørende Miljøvurdering af Nationalparkplan NATIONALPARKPLAN 2017-23 FOR NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND Sammenfattende redegørelse vedrørende Miljøvurdering af Nationalparkplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag.

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag. Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40 Forslag Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 40 Forslag til

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 20

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 20 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 20 H/F Haugstedsminde Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 21

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 21 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 21 H/F Roerskov Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 Boligområde v. Holbækvej, Jyderup Status: Forslag Høringsperiode start: 28. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. maj 2019 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Boligområde v. Holbækvej,

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Nyt rammeområde og ændring af bymidteafgrænsning ved ny dagligvarebutik på Hovedgaden, Svinninge. Holbæk Kommune har den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Hedensted Kommune SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR OG KOMMU-

Sammenfattende redegørelse. Hedensted Kommune SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR OG KOMMU- Hedensted Kommune Sammenfattende redegørelse SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1111 OG KOMMU- NEPLANTILLÆG NR. 6 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED REMMERSLUND I HE- DENSTED Hedensted Kommune Sammenfattende

Læs mere

Tillæg 32 til Kommuneplan Solvarmeanlæg ved Værum. Status: Vedtaget

Tillæg 32 til Kommuneplan Solvarmeanlæg ved Værum. Status: Vedtaget Tillæg 32 til Kommuneplan 2017 - Solvarmeanlæg ved Værum Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 6. marts 2019 Høringsperiode start: 6. marts 2019 Høringsperiode slut: 1. maj 2019 Vedtagelsesdato:

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Vindmølleområde ved Hejring Indholdsfortegnelse... 5 1. Indledning og baggrund...6 2. Planvedtagelse...7 3. Integrering af miljøhensyn i planerne...7 4. Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1

Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplantillæg nr. 1 Boliger i det vestlige Hagested Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Formål Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune. Idéfase Solcellepark ved Tryggevælde Mark i Faxe Kommune - indkaldelse af idéer fra den 15. januar

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 53 Boliger Demantsvej Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 10 til Rammeområde 89.S5 Fritidshuse ved feldbjergvej øst for Trehøje Golfbane Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Hvad er en lokalplan. og hvordan bliver den til? Miniguide

Hvad er en lokalplan. og hvordan bliver den til? Miniguide Hvad er en lokalplan og hvordan bliver den til? Miniguide Plan, Teknik & Miljø, april 2018 2. Udgave - 21.9.2018 Miniguide Lokalplanlægning Indhold Planlægning Side 2 Skaber rammer for livet Lokalplaner

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 51 Bolig- og serviceområde ved Faaborgvej 39 Ændring af kommuneplanområde 7 Sandrum-Dalum-Elmelund Hvad er en kommuneplan? I henhold til

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen

Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Bilag 5 Behandling af høringssvar fra offentlighedsfasen Holbæk Kommune Vækst og Bæredygtighed -Plan og Strategisk forsyning Ankll/ MNS J.nr. 15/16315 7. august 2015 Forslag til kommuneplantillæg 15 og

Læs mere