Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2018

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 3 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer... 5 Børnenes trivsel... 7 Børnenes sundhed... 8 SPROGVURDERING Børnenes sproglige færdigheder PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Evaluering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner OPFØLGNING

3 INDLEDNING I bliver der årligt udarbejdet en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten skal understøtte en systematisk evaluering af området samt fungere som grundlag for dialog og udvikling af den pædagogiske praksis med henblik på at skabe bedre kvalitet for børnene i de enkelte dagtilbud. Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet i 2018 tager udgangspunkt i data fra den digitale platform Hjernen og Hjertet, herunder data fra dagtilbuddenes dialogprofiler, sprogvurderinger samt evalueringer af arbejdet med de pædagogiske læreplaner 1. Dialogprofilerne har til formål at understøtte dialogen mellem forældre og personale, og giver et indblik i børnenes trivsel, udvikling og læring i de enkelte dagtilbud. Sprogvurderingerne giver viden om børnenes sproglige udvikling og afdækker børnenes sproglige kompetencer set i forhold til deres alder og modersmål. De pædagogiske læreplaner bidrager til en fælles retning for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, hvor personale og ledelse løbende evaluerer og forholder sig refleksivt til den pædagogiske praksis. Kvalitetsrapporten skal ses som et redskab, der er med til at danne grundlag for politiske drøftelser af dagtilbudsområdet, som kommunalbestyrelsen ifølge dagtilbudsloven er forpligtet til at sikre mindst hvert andet år (Dagtilbudsloven 3a, stk. 5). Kvalitetsrapporten skal desuden ses som et værktøj, der sikrer en systematisk brug af data, hvor analyser af data bidrager til at kvalificere beslutninger på tværs af dagtilbudsområdet i. 1 Der er i 2018 ikke gennemført lege- og læringsmiljøvurderinger på dagtilbudsområdet, hvorfor disse ikke indgår i kvalitetsrapporten for Fremadrettet vil der årligt gennemføres lege- og læringsmiljøvurderinger blandt de ældste børn, alle forældre, fagpersonalet og dagtilbudslederne. Disse vurderinger vil fremadrettet indgå i datagrundlaget for kvalitetsrapporterne på dagtilbudsområdet. 2

4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Af kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 2018 fremgår det, at fagpersonalet og forældrene i Dragør Kommunes dagtilbud vurderer, at børnenes samlede kompetencer indenfor de seks læreplanstemaer ligger væsentligt over middel. Både fagpersonalet og forældrene vurderer desuden børnenes kompetencer højere i 2018 end i I forhold til børnenes trivsel vurderer fagpersonalet og forældrene samlet set børnenes trivsel til at være meget høj. Både børnenes generelle trivsel, deres trivsel i dagtilbuddene og deres relationer til dagtilbuddets voksne vurderes af fagpersonalet til at være øget i 2018 i forhold til Blandt forældrene er der sket et lille fald i forældrenes vurdering af deres børns trivsel målt på parameteret om trygge relationer til de voksne i dagtilbuddene. Fagpersonalet og forældrene vurderer samlet set børnenes generelle sundhed til at være meget god, ligesom vurderingerne af børnenes glæde ved fysisk aktivitet placerer sig meget højt. Fagpersonalets vurderinger i 2018 ligger på linje med vurderingerne fra 2017, mens forældrenes vurderinger ligger en smule højere ved spørgsmålet om, om de generelt betegner deres barn som sundt og raskt. Resultaterne for børnenes talesproglige færdigheder i placerer sig tæt på landsgennemsnittet, mens der i resultaterne for børnenes før-skriftlige færdigheder er flere børn, som vurderes til at have behov for en særlig indsats, sammenlignet med landsgennemsnittet. Resultaterne for sprogvurderingerne adskiller sig fra fagpersonalets og forældrenes vurderinger, som vurderer børnenes sproglige kompetencer til at ligge væsentligt over middel. Af dagtilbuddenes evaluering af deres arbejde med de pædagogiske læreplaner fremgår det, at temaet alsidig personlig udvikling er prioriteret højest i læreplanerne. Det er også indenfor dette tema, at dagtilbuddene vurderer, at børnene har udviklet sig mest. Omvendt har dagtilbuddene prioriteret temaerne naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer mindst, og vurderer også, at børnene har udviklet sig mindst inden for disse temaer. Der tegner sig således et billede af, at børnenes udvikling hænger sammen med dagtilbuddenes prioritering af de enkelte læreplanstemaer. I evalueringen af de pædagogiske læreplaner vurderer langt størstedelen af dagtilbuddene, at de i meget høj grad eller i høj grad har gennemført og nået de tiltag og mål, de har sat for de 0-2 årige og 3-6 årige børn. 3

5 DIALOGPROFIL Siden sommeren 2017 er forældresamtaler i s dagtilbud afviklet med afsæt i dialogprofilen. Dialogprofilen er et værktøj i Hjernen og Hjertet, som har til formål at understøtte dialogen mellem forældre og fagpersonale om barnets trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet. Inden forældresamtalen kan forældrene og fagpersonalet besvare de samme spørgsmål om barnet i dialogprofilen. Det betyder, at der er et fælles udgangspunkt for dialog om det enkelte barn, hvor både forældre og personale har haft mulighed for at forberede sig forud for samtalen. Dialogprofilen består af tre dele. Første del retter sig mod børnenes kompetencer vurderet ud fra de seks læreplanstemaer, anden del vurderer børnene i forhold til deres trivsel, og sidste del omhandler børnenes sundhed. I det følgende vises først en oversigt over, hvor mange dialogprofiler, der samlet set er lavet i kommunen i 2017 og i Herefter fremgår en oversigt over børnenes kompetencer indenfor de seks læreplanstemaer med udgangspunkt i fagpersonalets samt forældrenes vurderinger. Antal dialogprofiler Som det fremgår af oversigterne nedenfor, er antallet af dialogprofiler blandt fagpersonale og forældre steget fra 2017 til Størst er stigningen i antal dialogprofiler på forældreniveau, hvor der er besvaret 46 % flere dialogprofiler i 2018 i forhold til Stigningen i antallet af dialogprofiler skyldes, at dialogværktøjet har været igennem en implementeringsfase. Implementeringsfasen fortsætter i 2019, hvor både forældre og fagpersonale øver sig i at anvende værktøjet og integrere det i forældresamtalerne. Antal dialogprofiler - fagpersonale Børn 9-14 mdr Børn i 2-års alderen Børn i 3-års alderen Børn i 4-års alderen Børn i 5-6-års alderen Kommunen Kilde: Rambøll Dialog, fagpersonens besvarelse Antal dialogprofiler - forældre Børn 9-14 mdr Børn i 2-års alderen Børn i 3-års alderen Børn i 4-års alderen Børn i 5-6-års alderen Kommunen Kilde: Rambøll Dialog, forældrenes besvarelse Både for fagpersonale og forældre gælder, at der laves flest dialogprofiler på børn i 3-års alderen og på børn i 5-6-års alderen i forbindelse med børnenes overgang fra henholdsvis vuggestue til børnehave og fra børnehave til SFO/skole. 4

6 Børnenes kompetencer Børnenes kompetencer vurderes af fagpersonalet og forældrene ud fra en række spørgsmål i dialogprofilen, som på forskellig vis relaterer sig til de seks læreplanstemaer, og som er tilpasset børnenes alder. Læreplanstemaerne for 2017 og 2018 er: Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Alle dagtilbud er ifølge dagtilbudsloven forpligtet til at arbejde med læreplanstemaerne, således at børnenes kompetencer udvikler sig alsidigt i forhold til temaerne. Samlet resultat i kommunen - fagpersonale Af fagpersonalets besvarelser fremgår det, at personalet vurderer børnenes samlede kompetencer inden for de seks læreplanstemaer til at være væsentligt over middel. Fagpersonalets vurderinger ligger inden for alle læreplanstemaerne højere i 2018 end i De største stigninger ses i forhold til personalets vurdering af børnenes sociale kompetencer og kompetencer inden for kulturelle udtryksformer og værdier, hvor der er en stigning fra 3,2 til 3,6. Kilde: Rambøll Dialog, fagpersonens besvarelse Samlet resultat i kommunen - forældre Af forældrenes besvarelser fremgår det, at forældrene vurderer deres børns samlede kompetencer inden for de seks læreplanstemaer til at være væsentligt over middel. Lige som fagpersonalet ligger forældrenes vurderinger inden for alle læreplanstemaerne højere i 2018 end i Den største stigning ses i forældrenes vurdering af børnenes sproglige kompetencer, hvor der er en stigning fra 3,4 til 3,6. 5

7 Kilde: Rambøll Dialog, forældrenes besvarelse Både fagpersonalet og forældrene vurderer således, at børnenes samlede kompetencer indenfor de seks læreplanstemaer ligger væsentligt over middel. Generelt vurderer fagpersonalet børnenes kompetencer en smule højere end forældrene. For både fagpersonale og forældre gælder, at de vurderer børnenes kompetencer højere i 2018 end i Samlet resultat fordelt på temaer og dagtilbud Tabellen nedenfor viser de enkelte dagtilbuds vurderinger af børnenes kompetencer fordelt på de seks læreplanstemaer. Social Sprog Kultur Person Krop Natur Børnehaven Sansehuset 3,6 3,5 3,4 3,3 3,8 3,3 Børnehaven Sølyst 3,6 3,4 3,2 3,6 3,7 3,4 Børneinstitutionen Harevænget 3,7 3,5 3,6 3,5 3,8 3,9 Børneinstitutionen Høgevænget 3,4 3,3 3,3 3,2 3,4 3,2 Børneinstitutionen Køjevænget 3,8 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 Dagplejen 3,8 3,6 3,7 3,6 3,5 3,8 Dragør Menighedsbørnehave 3,5 3,6 3,6 3,4 3,9 3,6 Hollænderhuset 3,2 2,8 3,2 3,0 3,2 3,4 Kornblomsten 3,9 3,9 4,0 3,8 3,9 4,0 Nordstrandens vuggestue 3,7 3,7 3,7 3,5 3,8 3,9 Kommunen 3,7 3,6 3,6 3,5 3,7 3,6 Kilde: Rambøll Dialog, fagpersonens besvarelse Af tabellen fremgår forskellene i dagtilbuddenes vurderinger af børnenes kompetencer inden for de enkelte læreplanstemaer. Den største forskel kommer til udtryk ved dagtilbuddenes vurderinger af børnenes sproglige kompetencer. Her er der en forskel på 1,1 mellem to dagtilbuds vurderinger, hvilket blandt andet kan ses som et udtryk for dagtilbuddenes forskellige sammensætning af børn, herunder andelen af tosprogede børn i de enkelte dagtilbud. Samtidig fremgår det af tabellen, at alle dagtilbud i vurderer, at børnenes kompetencer ligger væsentligt over middel inden for alle læreplanstemaer. 6

8 Børnenes trivsel Som en del af dialogprofilen besvarer fagpersonalet og forældrene en række spørgsmål, som til sammen giver en status på børnenes trivsel. Når det handler om trivsel, er der mange forhold, som har indflydelse på det enkelte barns trivsel. Barnets generelle sundhed og udvikling er af stor betydning, men også hjemmemiljøet og lege- og læringsmiljøet i dagtilbuddet er udslagsgivende. Nedenstående tabeller tegner et billede af fagpersonalets og forældrenes vurdering, vel vidende at der er mange faktorer, som påvirker børnenes trivsel. Samlet resultat for trivsel i kommunen - fagpersonale Af fagpersonalets besvarelser fremgår det, at personalet samlet set vurderer børnenes trivsel til at være meget høj. Både børnenes generelle trivsel, deres trivsel i dagtilbuddene og deres relationer til dagtilbuddets voksne vurderes til at være øget i 2018 i forhold til Note: Generel trivsel måles via: "Oplever du at barnet trives godt alt I alt?". Generel trivsel i institutionen måles via: "Har du indtryk af at barnet er glad for at være i dagtilbuddet?". Relation til de voksne på stuen måles via: "Er der en god relation mellem barnet og de voksne?". Kilde: Rambøll Dialog, fagpersonens besvarelse Samlet resultat for trivsel i kommunen - forældre Også forældrene vurderer samlet set deres børns trivsel til at være meget høj. I forhold til 2017 er der i 2018 sket et lille fald i forældrenes vurdering af deres barns trivsel målt på parameteret om trygge relationer til de voksne på barnets stue eller i den gruppe, som barnet tilhører. I 2017 vurderede forældrene dette parameter til at være 4,0 og 3,9 i Note: Generel trivsel måles via: "Hvor godt vil du sige dit barn trives sådan alt i alt når du både tænker dagtilbud og hjemme?". Generel trivsel i institutionen måles via: "Er barnet generelt glad for at være i dagtilbuddet?". Relation til de voksne på stuen måles via: "Er barnet tryg ved de voksne på stuen/den gruppe barnet tilhører?". Kilde: Rambøll Dialog, forældrenes besvarelse Ligesom i 2017 vurderer både fagpersonalet og forældrene i 2018 således samlet set børnenes trivsel til at være meget høj. 7

9 Samlet resultat for trivsel fordelt på dagtilbud Tabellen nedenfor viser de enkelte dagtilbuds vurderinger af børnenes trivsel fordelt på de tre parametre. Generel trivsel Generel trivsel i institutionen Relation til de voksne på stuen Børnehaven Sansehuset 3,8 4,0 4,0 Børnehaven Sølyst 4,0 4,0 4,0 Børneinstitutionen Harevænget 3,8 4,0 4,0 Børneinstitutionen Høgevænget 3,9 4,0 4,0 Børneinstitutionen Køjevænget 3,9 3,9 4,0 Dagplejen 3,8 3,9 4,0 Dragør Menigheds Børnehave 3,9 4,0 4,0 Hollænderhuset 3,6 3,9 4,0 Kornblomsten 4,0 4,0 4,0 Nordstrandens vuggestue 3,9 3,9 4,0 Kommunen 3,9 4,0 4,0 Note: Generel trivsel måles via: "Oplever du at barnet trives godt alt I alt?". Generel trivsel i institutionen måles via: "Har du indtryk af at barnet er glad for at være i dagtilbuddet?". Relation til de voksne på stuen måles via: "Er der en god relation mellem barnet og de voksne?". Daginstitutioner, hvor der er færre end fem svar, fremgår ikke i tabellen. Kilde: Rambøll Dialog, fagpersonens besvarelse Af tabellen fremgår det, at alle dagtilbud i vurderer børnenes trivsel til at være meget høj inden for alle tre parametre. Den største forskel kommer til udtryk ved dagtilbuddenes vurderinger af børnenes generelle trivsel, hvor der er en forskel på 0,4 mellem to dagtilbuds vurderinger. Børnenes sundhed Den tredje og sidste del i dialogprofilen omhandler børnenes sundhed. Ligesom trivsel er sundhed et vidtrækkende begreb, og der er mange forhold, som har indflydelse på børns sundhed. I denne sammenhæng vurderes børnenes sundhed ud fra fagpersonalets og forældrenes vurdering af, om det enkelte barn generelt kan betegnes som sundt og raskt, og om barnet er glad for fysisk aktivitet. Samlet resultat for sundhed i kommunen - fagpersonale Af fagpersonalets besvarelser fremgår det, at personalet samlet set vurderer børnenes sundhed til at være meget god. Fagpersonalets vurderinger i 2018 ligger i på linje med vurderingerne fra Note: Resultaterne baserer sig på fagpersonernes vurderinger. Barnets generelle sundhed måles via: "Vil du generelt betegne barnet som sundt og raskt?". Glæde ved fysisk aktivitet måles via: "Er barnet glad for fysisk aktivitet?". Kilde: Rambøll Dialog, fagpersonens besvarelse 8

10 Samlet resultat for sundhed i kommunen - forældre Ligeledes fremgår det af forældrenes besvarelser, at de vurderer deres børns sundhed til at være meget god. I forhold til 2017 ligger forældrenes vurderinger i 2018 en smule højere ved spørgsmålet om, om de generelt betegner deres barn som sundt og raskt. Note: Barnets generelle sundhed måles via: "Vil du generelt betegne dit barn som sundt og raskt?". Glæde ved fysisk aktivitet måles via: "Er dit barn glad for fysisk aktivitet?". Kilde: Rambøll Dialog, forældrenes besvarelse Både fagpersonalet og forældrene vurderer således børnenes generelle sundhed til at være meget god ligesom vurderingerne af børnenes glæde ved fysisk aktivitet placerer sig meget højt. Samlet resultat for sundhed fordelt på dagtilbud Tabellen nedenfor viser de enkelte dagtilbuds vurderinger af børnenes generelle sundhed og glæde ved fysisk aktivitet. Barnets generelle sundhed Glæde ved fysisk aktivitet Børnehaven Sansehuset 3,9 3,8 Børnehaven Sølyst 3,9 3,8 Børneinstitutionen Harevænget 3,8 3,7 Børneinstitutionen Høgevænget 3,9 3,7 Børneinstitutionen Køjevænget 4,0 3,8 Dagplejen 3,9 3,8 Dragør Menigheds Børnehave 4,0 3,6 Hollænderhuset 3,7 3,3 Kornblomsten 4,0 4,0 Nordstrandens vuggestue 3,9 3,9 Kommunen 3,9 3,7 Note: Barnets generelle sundhed måles via: "Vil du generelt betegne barnet som sundt og raskt?". Glæde ved fysisk aktivitet måles via: "Er barnet glad for fysisk aktivitet?". Daginstitutioner, hvor der er færre end fem svar, fremgår ikke i tabellen. Kilde: Rambøll Dialog, fagpersonens besvarelse Af tabellen fremgår det, at alle dagtilbud i vurderer børnenes generelle sundhed og glæde ved fysisk aktivitet til at være væsentligt over middel. Tabellen viser også, at der er forskelle de enkelte dagtilbud imellem. Den største forskel kommer til udtryk ved dagtilbuddenes vurderinger af børnenes glæde ved fysisk aktivitet, hvor der er en forskel på 0,7 mellem to dagtilbuds vurderinger. 9

11 SPROGVURDERING I 2011 blev det i besluttet, at alle børn skal sprogvurderes i 3 års alderen. Nogle børn bliver også sprogvurderet i 4- og 5 års alderen og inden de starter i skole, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sprogvurderingerne gennemføres i Hjernen og Hjertet, og afdækker børnenes sproglige kompetencer set i forhold til alder og modersmål. På baggrund af sprogvurderingerne vurderer fagpersonalet, om der skal iværksættes en generel indsats, fokuseret indsats eller en særlig indsats for at understøtte det enkelte barns sproglige udvikling. Indsatserne involverer på forskellig vis personalet i barnets dagtilbud, barnets forældre og eventuelt en tale-hørelærer. I 2018 blev sprogvurderingsværktøjet i Hjernen og Hjertet opdateret, således at værktøjet nu dækker alle aldersgrupper i børnehaven og i børnehaveklassen, frem for udelukkende at være målrettet børn i 3 års alderen, inden skolestart og børn i børnehaveklassen. Det er dermed ikke muligt direkte at sammenligne resultaterne fra de tidligere sprogvurderinger, hvorfor der i denne rapport udelukkende fokuseres på de nyeste resultater fra Antal sprogvurderinger Som det fremgår af oversigten nedenfor blev 120 børn sprogvurderet i Der blev gennemført flest sprogvurderinger blandt de 3 årige børn, hvor sprogvurderingerne er obligatoriske i. Med det opdaterede sprogvurderingsværktøj i Hjernen og Hjertet bliver der i de følgende resultater taget udgangspunkt i antal sprogvurderede børn og ikke antal sprogvurderinger. Det vil sige, at ved børn som er vurderet flere gange, vil det enkelte barn kun indgå i resultaterne med sin første sprogvurdering årige 75 4-årige 16 5-årige 26 6-årige 3 Total 120 Kilde: Rambøll Sprog 3-6 Børnenes sproglige færdigheder Gode sprogkompetencer er et vigtigt fundament for barnets trivsel og udvikling. Den sproglige udvikling har en væsentlig betydning for barnets forudsætninger for at lære at læse og skrive, og for, at barnet klarer sig godt senere i livet. Disse forudsætninger udvikles, mens barnet går i dagtilbud. Nedenfor fremgår resultaterne af de sprogvurderede børns talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder. Resultaterne er opdelt efter, om der er behov for en generel indsats, fokuseret indsats eller en særlig indsats for at understøtte det enkelte barns sproglige udvikling. 10

12 Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper Note: Kategorien Ikke placeret bliver anvendt, hvis sprogtesten afbrydes og ikke gennemføres. Kilde: Rambøll Sprog 3-6 Resultaterne for børnenes talesproglige færdigheder viser, at 82 % af børnene har behov for en generel indsats, 11 % har behov for en fokuseret indsats, mens det vurderes, at 5 % har behov for en særlig indsats for at understøtte deres talesproglige færdigheder. 3 % er ikke placeret. Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper Note: Kategorien Ikke placeret bliver anvendt, hvis sprogtesten afbrydes og ikke gennemføres. Kilde: Rambøll Sprog 3-6 Resultaterne for børnenes før-skriftlige færdigheder viser, at 62 % af børnene har behov for en generel indsats, 5 % har behov for en fokuseret indsats, mens det vurderes, at 14 % har behov for en særlig indsats for at understøtte deres før-skriftlige færdigheder. 19 % er ikke placeret. Resultaterne for børnenes før-skriftlige færdigheder skal ses i sammenhæng med, at de fleste sprogvurderinger i gennemføres blandt børn i 3 års alderen. Ifølge Børne- og Socialministeriet oplever flere kommuner, at de 3 årige børn har svært ved testen, og derfor enten må afbryde testen eller ikke opnår en før-skriftlig score. Ministeriet gør opmærksom på, at det er normalt, at der er flere spørgsmål, som en andel af de 3 årige børn kan have vanskeligt ved at besvare, og at man ikke kan betragte et barn, som ikke gennemfører testen for før-skriftlige færdigheder, eller som kun svarer rigtigt på få elementer af testen, som sprogligt forsinket (Børne- og Socialministeriet ). Normscore Nedenstående normscore bygger på fordelingen af samtlige børn i alle kommuner, der er blevet sprogvurderet med Hjernen og Hjertets sprogvurderingsværktøj. Kilde: Rambøll Sprog Sprogvurderingerne på landsplan viser, at 5 % af de sprogvurderede børn har behov for en særlig indsats, 10 % for en fokuseret indsats og 85 % for en generel indsats. Resultaterne for børnenes talesproglige færdigheder i placerer sig således tæt på landsgennemsnittet, mens der i resultaterne for børnenes før-skriftlige færdigheder er flere børn, som vurderes til at have behov for en særlig indsats, sammenlignet med landsgennemsnittet. Resultaterne for sprogvurderingerne adskiller sig fra fagpersonalets og forældrenes vurderinger, som vurderer børnenes sproglige kompetencer til at ligge væsentligt over middel (jf. side 5-6). 2 Børne- og Socialministeriet, 15. oktober 2018: Information vedrørende sprogvurderingsmaterialet Sprogvurdering

13 Samlet resultat for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper og dagtilbud Figuren nedenfor viser resultaterne for de enkelte dagtilbuds vurderinger af børnenes talesproglige færdigheder. Kilde: Rambøll Sprog 3-6 Af figuren fremgår forskellene i dagtilbuddenes vurderinger af børnenes talesproglige færdigheder, hvor andelen af børn med behov for en særlig indsats spænder fra 20 % i ét dagtilbud til 0 % i andre. I nærværende tilfælde svarer 20 % til tre børn. Samlet resultat for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper og dagtilbud Figuren nedenfor viser resultaterne for de enkelte dagtilbuds vurderinger af børnenes før-skriftlige færdigheder. Kilde: Rambøll Sprog 3-6 Af figuren fremgår det, at der er stor forskel på, hvor mange børn der har behov for en særlig indsats for at styrke børnenes før-skriftlige færdigheder i de enkelte dagtilbud. Andelen af børn med behov for en særlig indsats spænder fra 67 % i ét dagtilbud, 38 % i et andet til 0 % i et tredje dagtilbud. I nærværende tilfælde svarer 67 % til 10 børn og 38 % til 3 børn. Den store forskel på andelen af børn med behov for sprogstimulerende indsatser kan ses som et udtryk for dagtilbuddenes forskellige sammensætning af børn, herunder andelen af tosprogede børn. Samtidig er der i forholdsvis få børn pr. årgang, hvilket betyder, at der skal relativt få børn til at give udslag i resultaterne. 12

14 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Siden 2004 har alle dagtilbud i hvert andet år udarbejdet en pædagogisk læreplan. De pædagogiske læreplaner bidrager til en fælles retning for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, hvor personale og ledelse løbende evaluerer og forholder sig refleksivt til den pædagogiske praksis. Den løbende evaluering tager afsæt i dagtilbuddenes vurdering af deres arbejde med de seks læreplanstemaer. Læreplanstemaerne for 2017 og 2018 er: Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Alle dagtilbud er ifølge dagtilbudsloven forpligtet til at arbejde med læreplanstemaerne, således at børnenes kompetencer udvikler sig alsidigt i forhold til temaerne. Evaluering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner I det følgende fremgår dagtilbuddenes egen evaluering af deres arbejde med de pædagogiske læreplaner, herunder læreplanerne for henholdsvis de 0-2 årige og de 3-6 årige. Dagtilbuddenes prioritering og vurdering I de pædagogiske læreplaner har dagtilbuddene angivet, hvordan de vil prioritere de enkelte læreplanstemaer, og i evalueringen har dagtilbuddene vurderet, på hvilke læreplanstemaer de mener, at børnene har udviklet sig mest. Børnenes udvikling for 0-2-årige Børnenes udvikling for 3-6-årige Kilde: Daginstitutionernes formulering og evaluering af pædagogiske læreplaner. Af ovenstående fremgår det, at temaet alsidig personlig udvikling er prioriteret højest i læreplanerne for de 0-2 årige og 3-6 årige. Det er også indenfor dette tema, at dagtilbuddene vurderer, at børnene har udviklet sig mest. Omvendt har dagtilbuddene prioriteret temaerne naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer mindst, og vurderer også, at børnene har udviklet sig mindst inden for disse temaer. 13

15 Der tegner sig således et billede af, at børnenes udvikling hænger sammen med dagtilbuddenes prioritering af de enkelte læreplanstemaer. Dagtilbuddenes vurdering af arbejdet med de enkelte læreplanstemaer I de pædagogiske læreplaner formulerer dagtilbuddene blandt andet en række mål med tilhørende tiltag, der skal være med til at understøtte, at målene nås. I det følgende fremgår dagtilbuddenes egen vurdering af arbejdet med de enkelte læreplanstemaer, herunder i hvilken grad de vurderer, at de angivne tiltag er gennemført, i hvor høj grad de vurderer, at målene er nået, og i hvor hvilken grad de vurderer, at resultaterne af arbejdet med det pågældende tema står mål med indsatsen. Børnenes alsidige personlige udvikling Resultater for alsidig personlig udvikling, 0-2-årige Resultater for alsidig personlig udvikling, 3-6-årige Kilde: Daginstitutionernes evaluering af pædagogiske læreplaner. Børnenes sociale kompetencer Resultater for sociale kompetencer, 0-2-årige 14

16 Resultater for sociale kompetencer, 3-6-årige Kilde: Daginstitutionernes evaluering af pædagogiske læreplaner. Børnenes sproglige udvikling Resultater for sproglig udvikling, 0-2-årige Resultater for sproglig udvikling, 3-6-årige Kilde: Daginstitutionernes evaluering af pædagogiske læreplaner. 15

17 Læreplanstemaet krop og bevægelse Resultater for krop og bevægelse, 0-2-årige Resultater for krop og bevægelse, 3-6-årige Kilde: Daginstitutionernes evaluering af pædagogiske læreplaner. Læreplanstemaet natur og naturfænomener Resultater for natur og naturfænomener, 0-2-årige Resultater for natur og naturfænomener, 3-6-årige Kilde: Daginstitutionernes evaluering af pædagogiske læreplaner. 16

18 Læreplanstemaet kulturelle udtryksformer og værdier Resultater for kulturelle udtryksformer og værdier, 0-2-årige Resultater for kulturelle udtryksformer og værdier, 3-6-årige Kilde: Daginstitutionernes evaluering af pædagogiske læreplaner. Af dagtilbuddenes evaluering af deres arbejde med de seks læreplanstemaer fremgår det, at langt størstedelen af dagtilbuddene vurderer, at de i meget høj grad eller i høj grad har gennemført og nået de tiltag og mål, de har sat for de 0-2 årige børn og de 3-6 årige børn. Dagtilbuddene vurderer også, at resultaterne af deres arbejde med læreplanstemaerne i overvejende grad har stået mål med deres indsats. Der er ingen dagtilbud, der vurderer, at de i ringe grad eller i meget ringe grad har gennemført eller nået de mål, de har sat for arbejdet med læreplanstemaerne. 17

19 OPFØLGNING Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet 2018 giver anledning til drøftelser på tværs af området. Politikere, dagtilbudsledere, forældrebestyrelser og fagpersonale vil på forskellig vis arbejde med rapportens resultater. Kvalitetsrapporten vil blive forelagt Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, og danne grundlag for politiske drøftelser af dagtilbudsområdet. Dagtilbudslederne vil sammen med forvaltningen dykke ned i kvalitetsrapportens resultater og analysere rapportens data med henblik på at undersøge, hvad resultaterne er et udtryk for, og hvad de giver anledning til af ledelsesmæssige og pædagogiske prioriteringer. Dagtilbudslederne vil inddrage forældrebestyrelserne og fagpersonalet for i fællesskab at udvikle og kvalificere den pædagogiske praksis i de enkelte dagtilbud. 18

20 19

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børneinstitutionen Køjevænget Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8

Læs mere

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Børnehaven Sølyst Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 SPROGVURDERING 8 3.1 Børnenes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 DIALOGPROFIL... 4 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)... 4 Børnenes trivsel... 6 Børnenes sundhed... 7 SPROGVURDERING... 8 Børnenes sprog... 8 LEGE- OG LÆRINGSMILJØ...12

Læs mere

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læs mere

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 2 1 FORORD I Dragør Kommune bliver der

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børnecenter Nord Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneby Øst Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 5 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Børneliv Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 FARVEL OG GODDAG

Læs mere

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Læringscenter Syd Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF DAGTILBUDDET 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 BØRNENES PROFIL 6 4.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne)

Læs mere

KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens pædagogiske principper 4 1.4 Institutionens

Læs mere

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Børnehuset Solstrålen KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Kommunal Kvalitetsrapport

Kommunal Kvalitetsrapport Kommunal Kvalitetsrapport 2016-2017 Dagtilbudsområdet Center for Børn og Læring 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HERNING KOMMUNES DAGTILDBUD... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 RESULTATER...

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 25-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens pædagogiske

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG RØDOVRE KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 08-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL

RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAMBØLLSPROG SYDDJURS KOMMUNE SPROGVURDERING KOMMUNALE TAL RAPPORT DANNET 17-11-2015 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 OM SPROGVURDERING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 3-ÅRIGE 6 3.1 ALLE BØRN 6 3.2 TOSPROGEDE

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T: Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2015-2016 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Indledning Kvalitet og udvikling i dagtilbud... 3 Politik og strategi for dagtilbudsområdet... 4 Pædagogiske

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Hedensted kommune. Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2017-2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning af kvalitetsrapporten... 3 3. Kvalitet i pædagogisk praksis... 4 3.1. Politik i bevægelse... 4 3.2.

Læs mere

HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL DIALOG RUDERSDAL KOMMUNE 30. MAJ 2016

HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL DIALOG RUDERSDAL KOMMUNE 30. MAJ 2016 HJERNEN&HJERTET INTRODUKTION TIL RAMBØLL DIALOG RUDERSDAL KOMMUNE 30. MAJ 2016 DAGSORDEN 01 02 03 04 05 Rambøll Dialog - metoden Rambøll Dialog - systemet Øvelser 1. del Opfølgning og handling via fokuspunkter

Læs mere

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHAVE KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 14-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

HERNING KOMMUNE KALDALEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KALDALEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KALDALEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 25-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens pædagogiske

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 17-10-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Maj 2019

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Maj 2019 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Maj 2019 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde benytter Dagtilbudsområdet dialogværktøjet i Hjernen & Hjertet. Dialogværktøjet

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2018

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2018 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2018 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde benytter Dagtilbudsområdet dialogværktøjet i Hjernen & Hjertet. Dialogværktøjet

Læs mere

RAMBØLLSPROG HERNING KOMMUNE HURLUMHEJHUSET SPROGVURDERING DAGINSTITUTIONSRAPPORT

RAMBØLLSPROG HERNING KOMMUNE HURLUMHEJHUSET SPROGVURDERING DAGINSTITUTIONSRAPPORT RAMBØLLSPROG HERNING KOMMUNE HURLUMHEJHUSET SPROGVURDERING DAGINSTITUTIONSRAPPORT RAPPORT DANNET 29-05-2019 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 RESULTATER FOR 3-ÅRIGE BØRN 6 3.1

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING

Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER. Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Tilsynsrapport 2018 FOR DE KOMMUNALE OG SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER Herning Kommune CENTER FOR BØRN OG LÆRING Indholdsfortegnelse Tilsynskoncept...2 Konklusion på tilsynsrapporten...4 Kontraktmøder...5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2016

KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2016 KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Introduktion til dagtilbudsområdet... 2 De politiske rammer... 2 Beskrivelse af området herunder de inkluderende tilbud

Læs mere

RAMBØLLSPROG HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHUS SPROGVURDERING DAGINSTITUTIONSRAPPORT

RAMBØLLSPROG HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHUS SPROGVURDERING DAGINSTITUTIONSRAPPORT RAMBØLLSPROG HERNING KOMMUNE VINDING BØRNEHUS SPROGVURDERING DAGINSTITUTIONSRAPPORT RAPPORT DANNET 29-05-2019 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 SAMLEDE RESULTATER 4 3 RESULTATER FOR 3-ÅRIGE BØRN 6 3.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE HVINNINGDALSKOLEN U TEAM -1 SPROGVURDERING KLASSERAPPORT Rambøll Sprog

SILKEBORG KOMMUNE HVINNINGDALSKOLEN U TEAM -1 SPROGVURDERING KLASSERAPPORT Rambøll Sprog SILKEBORG KOMMUNE HVINNINGDALSKOLEN U TEAM -1 SPROGVURDERING KLASSERAPPORT 217-4-27 Rambøll Sprog INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 SAMLEDE RESULTATER FOR KLASSEN 5 3 RESULTATER FOR DE ENKELTE ELEVER

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

DIALOGPROFIL DAGTILBUDSRAPPORT

DIALOGPROFIL DAGTILBUDSRAPPORT HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT DIALOGPROFIL DAGTILBUDSRAPPORT RAPPORT DANNET 29-05-2019 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Læsevejledning 3 2 OVERBLIK 4 2.1 Datagrundlag

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017

Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Sprogstrategi dagtilbud Januar 2017 Indledning Børn er født til at lære. Gennem hele barndommen tilegner børn sig kompetencer, som gør, at de kan deltage i sociale fællesskaber og forstå sig selv og deres

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Dagtilbud for børn Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2017 Dagtilbud for børn Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard FORORD Forskning viser, at højkvalitetsdagtilbud

Læs mere

3-årige 5-årige Børnehaveklasse

3-årige 5-årige Børnehaveklasse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om sprogvurderinger På BUUs møde den 6.2.2013 under Eventuelt bad Cecilia Lonning- Skovgaard

Læs mere

Årsrapport. Dagtilbud Udarbejdet af: Tilsynsenheden

Årsrapport. Dagtilbud Udarbejdet af: Tilsynsenheden 2018 04-02-2019 Årsrapport Dagtilbud 2018 Udarbejdet af: Tilsynsenheden TILSYN 2018 INDLEDNING Tilsynsenheden har på vegne af Kommunalbestyrelsen ført tilsyn med 2 private dagtilbud i Herning Kommune.

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune.

Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Sprogvurdering af 3 årige børn i Mariagerfjord Kommune. Kære Forældre. Kommunen har i henhold til dagtilbudslovens 11 ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år,

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Januar 2019

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Januar 2019 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Januar 2019 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde benytter Dagtilbudsområdet dialogværktøjet i Hjernen & Hjertet. Dialogværktøjet

Læs mere

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE (PRIVATE) PRÆRIEN ORDINÆRT TILSYN TILSYN IGANGSAT: 2017-03-23 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ORDINÆRT TILSYN I PRÆRIEN 3 1.1 Tilsyn dagtilbud 2017-2019 3 2 RAMMEBETINGELSER 5 2.1

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Herning Kommune Børnehuset Himmelblå KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Børnehuset Himmelblå KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Børnehuset Himmelblå KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF DAGTILBUDDET 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 6 4 RESULTATER

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde har Børneområdet i Rudersdal kommune besluttet at anvende dialogværktøjet

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen

Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen 7. maj 2019 Svar på spørgsmål til kapacitetsanalysen Nedenstående er en opsamling på de politiske spørgsmål og svar, som er afledt af den politiske behandling af kapacitetsanalysen i BFKU den 3. april

Læs mere

Indsæt billede se vejledningen s. 7.(husk at slette teksten her efterfølgende) EKSEMPEL: SYMFONIENS LÆREPLAN

Indsæt billede se vejledningen s. 7.(husk at slette teksten her efterfølgende) EKSEMPEL: SYMFONIENS LÆREPLAN Indsæt billede se vejledningen s. 7.(husk at slette teksten her efterfølgende) EKSEMPEL: SYMFONIENS LÆREPLAN 2016-2018 Kig ind i vores arbejde med pædagogiske læreplaner INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg

Tilsynsrapport. Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? Det pædagogiske tilsyn - tilsynsbesøg Tilsynsrapport Generelt om tilsyn hvad føres der tilsyn med? jf. dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med følgende forhold: Økonomiske forhold - herunder udvalgte budget- og regnskabsmæssige

Læs mere

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner

0-6 års politik. En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner 0-6 års politik En politik for dagplejen, vuggestuen, børnehaver og integrerede institutioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold 3 4 5 6 7 8 Forord Legende læring i udviklende miljøer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje

Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Det pædagogiske tilsyn med den kommunale dagpleje Redigeret efterår 2016 Pædagogisk tilsyn i dagplejen I dette hæfte kan du læse om; Kommunens tilsynsforpligtelse, hvilken pædagogisk tilgang vi lægger

Læs mere

Varde Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET

Varde Kommune KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 LÆSEVEJLEDNING...3 Formål med kvalitetsrapporten...3 Rapportens opbygning...3 INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET...4 De politiske

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE ADELAIDE VUGGESTUE OG BØRNEHAVE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-07-2016-01-07-2017 EVALUERING FRA Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNES FÆLLES PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Som

Læs mere

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag:

Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Plan for mariagerfjord Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 7. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 11: Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018

Årligt møde med private daginstitutioner. 2. Oktober 2018 Årligt møde med private daginstitutioner 2. Oktober 2018 Deltidspladser, Kombinationspladser Deltidsplads Af den nye Dagtilbudslov fremgår det, at alle kommuner fra 1. januar 2019 som et nyt tilbud skal

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven

NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 306054 Brevid. 2822261 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Uddybende notat om ændring af dagtilbudsloven 17. maj 2018 I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Analyse af de 3-åriges sprogvurderingsresultater

Analyse af de 3-åriges sprogvurderingsresultater Analyse af de 3-åriges sprogvurderingsresultater i Horsens Kommune 1. Indledning Børne- og Uddannelsesudvalget i Horsens Kommune har et politisk mål om, at øge alle børns læring, trivsel og personlig mestring.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet

TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet TEMADRØFTELSE BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2. MAJ 2018 Indsatser for inklusion og børnefællesskaber på dagtilbudsområdet Forslag til den nye formålsparagraf Dagtilbudsområdet er reguleret af dagtilbudsloven,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 212 Leder: Hanne Fallesen Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 121

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år.

Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Oktober 2018. Opnormering af indsatsen på tosprogsområdet 0-6 år. Stevns kommune har i de senere år fået en del flere tosprogede børn. PPR og talehøreteamet ønsker at disse børn tilbydes bedre støtte i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave Virksomhedsplan for Højbohus vuggestue og børnehave For perioden 2014-2017 Dette er Højbohus vuggestue og børnehaves virksomhedsplan gældende for 2014-2017. Vores virksomhedsplan skal ses som: Et arbejdsredskab

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan

Læs mere