DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE"

Transkript

1 DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Der foreligger en gældende påtale med udløb den 3. december 2012, som skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets vurdering, at den aktuelt reviderede tilstandsrapport ikke er fejibehæftet i et omfang, der skal medføre, at påtalen skal skærpes til en advarsel på grund af den gældende påtale. Sagstremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 15. april Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand afsluttet den 29. juli og Den bygningssagkyndige har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 24. juli Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 14. december med bisidder havde foretræde under behandlingen af sagen og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede notat med bilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at bortset fra de følgende anførte punkter er de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten veldokumenterede, og afvejningen foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet vægten af fejlangivelserne under følgende punkter: Generelle kommentarer : Fejlangivelsen (A3) frafaldes, da der er givet en summarisk beskrivelse af den tilstand, der kan forventes, og fordi fravalget er begrundet under DISCIPL1NÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN/ LANGELiNIE ALLÉ 17 / 2100 KØBENHAVN Ø TLF: /

2 DISCIPLI NÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE bemærkninger om end ikke tilstrækkelig konkret. 3.1 (1): Fejlangivelsen (A2) frafaldes, da de manglende specifikationer vurderes under bagateigrænsen. 3.1 (2): Fejlangivelsen (Al) frafaldes, da de manglende specifikationer vurderes under bagateigrænsen. 3.6 (1): Fejlens vægt reduceres fra A5 til A (2): Fejlens vægt reduceres fra B8 til A (2): Fejlens vægt reduceres fra B8 til A3, da cellotexbeklædningen er at mindre omfang. 3.9: Fejlens vægt reduceres fra A2 til Al, da forholdet er en bagatelskade. 6.2 (1): Fejlangivelsen (A2) frafaldes, da forholdet er beskrevet. 6.2 (2): Fejlangivelsen (Al) frafaldes, da forholdet er beskrevet. 8.12: Fejlangivelsen (A3) frafaldes, da forholdet er beskrevet. 10.2: Fejlens vægt reduceres fra C13 til B : Fejlens vægt reduceres fra BS til A3, da der generelt er givet UN for elinstallationen, men mangler angivelse af konkrete observationer. Revurderingen af de nævnte tejlangivelser medfører, at det samlede pointtal reduceres til 30. Dette ændrer ikke på nævnets samlede vurdering af tilstandsrapporten som fejlbehæftet, hvorved den kan være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN/ LANGELINIE ALLÉ 17 / 2100 KØBENHAVN Ø TLF: /

3 - 1. TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stor mnedsproduktion 2. februar 2012 Opfølgning p sanktion 11. maj 2010 Retvisende Antal rapporter 4. december2009 Ptale 3. december2012 Opfølgning 8. oktober 2007 Godkendt Tidsforbrug 1. februar 2007 Godkendt Tidsforbrug 1. februar 2007 Påtale 31. januar 2010 februar 2007 Godkendt IKontaktoplysninger Bygningssagkynd - ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej EBST n -- Repræsentant for BS Ejendommen Ejer. Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ejendommens beliggenhed Billedtekst Oversiatsbilleder 25. juli :17 Varig standsning

4 Sagsfo ri øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 19-apr-11 13:28 Udtrukket til kontrol ScanJour journal nr ikke angivet 20-apr-i i 09:43 Bygningssagkyndig er tildelt teknisk revisor til kontrol 17-maj-11 12:54 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 25-maj-11 14:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor 20-jun-i i 14:05 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 24-jun-il 14:18 QA har ikke godkendt Udkast 05-jul-i i 13:39 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet i i-jul-i i 10:11 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 24-jul-i i 08:42 Bygningssagkyndig har kommenteret på udkast 29-jul-i i 15:10 Endelig kontrolrraport udarbejdet 02-feb-12 13:47 Varig standsning sdf< Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR [ Forsikringspolice [Forelå ikke. Sælger ikke i besiddelse heraf. Tidligere tilstandsrapport Søgt på heweb.dk. Ikke fundet nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Bygningstegninger var ikke til rådighed ved huseftersynet. Opførelsesår for bygning E er ukendt. Litra D er hønsehus/lade. Bygningsbeskrivelse Boligtype Typehus jdommen Stuehus til nedlagt landbrug Nedlagt landbrug Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagotage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse B Staldbygning 1843 i Lade 1843 i D Lade B Legehus 0 i juli :17 Varig standsning 2

5 Tagrum Det Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - er besigtiget fra loftiem mod nord begrænset omfang (Ca. 3 meter fra adgangslem) på ikke kunne besigtiges? grund af lav højde og tværgående rør bag adgangslem. 3. Bemærkninger til Ja: A - er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af termoruder? lys- og/eller temperaturforholdene på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, det ikke er muligt at registrere. 25. juli :17 Varig standsning 3

6 4. Fravalg af sekundære Ja: BCDE - Bygning B,C,D er undtaget grundet ringe stand. Bygning E er undtaget grundet ringe bygninger? værdi. 25. juli :17 Varig standsning 4

7 Fejlangivelse 0 r _ juli :17 Varig standsning 5

8 Lade i Bygningssagkyndig Litra C - Lade set fra gårdsplads. Litra B - Staldbygning set indvendigt fra. Litra B - Staldbygning set fra gårdplads. Litra D - set fra aårdsolads. Ingen kommentar Ingen yderlige kommentar 0 5. Afvigelser fra BBR? Ja: E - Bygning E er ikke anført i BBR. Den pågældende lille bygning er ikke anført i BBR, fordi der ikke er anmeldelsespligt. Bygningsbeskrivelse er rettet i henhold til de konstaterede forhold ved besigtigelsen. 25juli :17 Varig standsning 6

9 0 Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygningsdel I installation IB KO Kl K2 <3 UN NOTE 1 Fundamenter I sokter x 2 Kælder I krybekælder / terrændæk x Yder- og indervægge 0 5 I i 0 x 4 Vinduer og døre x 5 Lofter Ietageadskillelser 0 i x 6 Gulvkonstruktion og gulve 0 i Indvendige trapper x Tagkonstruktion 0 0 I 3 0 x 9 Rad I toilet og bryggers VVS-installationer x El-installationer Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommen er udført i materialer i varierende kvalitet. Der er foretaget flere ændringer i den oprindelige bygning. Bygningen har gennemgået en del ombygninger delvis udført som selvbyg. Ikke alle konstruktioner kan derfor forventes at være udført håndværksmæssigt korrekt. Den håndværksmæssige udførelse er i områder af varierende kvalitet, og vedligeholdelsesstanden er dårlig. Fejlangivelse Der er i de generelle kommentarer ikke udført en tilstandsbeskrivelse af bygning B, c, og A3 Bygningssagkyndig D. Samtlige bygninger bør beskrives under kommentar, også de der er fravalgt. Dog er tilstanden beskrevet under bemærkning på side 6 af 17 punkt 4. Hdbg. kap 3 pkt er angivet at de generelle kommentarer skal gives som konklusion 0 på tilstandsrapportens tekniske gennemgang. Da der ikke er foretaget teknisk gennemgang affravalgte bygninger kan konklusion ikke gives. EBST eller sekretariatet har på intet tidspunkt via nyhedsbrev eller på anden måde meldt ud at der skal konkluderes på fravalgte bygninger her. Der må således være tale om fejl opfundet af teknisk revisor uden reel baggrund. I øvrigt er årsag til fravalg angivet under bemærkninger pkt. 4. Den bygningssagkyndige protestere mod teknisk revisors fejlangivelse. I Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige er der i kap anført følgende: A3 Under Generelle kommentarer til bygningens tilstand skal den bygningssagkyndige give en kort beskrivelse af bygningernes tilstand som konklusion på tilstandsrapportens byggetekniske gennemgang. Her er det også muligt at angive forhold, der ikke skønnes at kunne give anledning til skader eller risiko for skader, men som den bygningssagkyndige alligevel skønner kan have betydning for bedømmelsen af bygningen. Der må dog under ingen omstændigheder gives oplysninger i dette felt, der ikke har relation til ejendommen. Som følge af at der er skrevet bygningernes må det konkluderes, at det er samtlige bygningen, der skal kommenteres under Generelle kommentarer til bygningernes tilstand. 25. juli :17 Varig standsning 7

10 Bygning A (Beboelse - 174m2) 1. Fundamenter I sokler i bygning A 1.2 Sokkel K2: Kampestenssokkel har bevægelsesrevnero 9 løse fuger på alle sokler. Note: Sokkel er skadet i et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling ma forventes. 1.3 Udvendige trapper K2: lndgangstrappe har revnedannelser, afskalninger og løse klinker. Note: Der er risiko for yderligere skadesudvikling. 25. juli :17 Varig standsning 8

11 3. Yder- og indervægge i bygning A 3.1 Facader / gavle K2: Murede tavi i bindingsværksfacade på alle facader er revnet, med afskallet Ç,,I.,,.,.. F.I,.l,. C.,.Ç,-,4 I.-, I..-.,-,..,-.,.1,,,. 1 Beskrivelse af skadelmangel: Hvad angår en stor del af tavl, er dette korrekt, men en nærmere præcisering bør udføres. Herudover er der isat en terrassedør i øst facaden (mod have), hvor der efterfølgende er sket en opmuring omkring døren. Opmuringen er ikke færdiggjort og ej håndværksmæ korrrekt udført. fejl: Forholdet bør uddybes og præciseres. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 25. juli :17 Varig standsning 9

12 Bygningssagkyndig 3.1 Facader/gavle 3.1 Facader/gavle Tilstandsrapporten er en skaderapport, ikke en varedeklaration iht. TR info side 2. Det er ikke den bygningssagkyndiges opgave at kvalitetesvurdere, med mindre udførelsen indebærer en nærliggende risiko for skade iht. bekendtgørelsens 13. Set i forhold til skade beskrivelsen af husets ydervægge i øvrigt er teknisk revisors anmærkning ubetydelig. Den bygningssagkyndige protesterer derfor mod teknisk revisors angivelse af fejl for et forhold der ikke er skade iht. bekendtgørelsens 13 og 15. TR fastholder sin vurdering af, at skadebeskrivelsen burde være mere præcis. Ligelese er skader! manglerne omkring isat terrassedør ikke anført i tilstandsrapporten. Kl: Der er revnedannelse og afskalninger i udset gavl mod syd. Note: Skaden er af mindre omfang. Fej lang ivelse Beskrivelse af skadelmangel: Det bør nærmere præciseres, hvor skader forekommer. Bygningssagkyndig Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Beskrivelsen af bindindsværket er forholdsvis korrekt, men for generelt beskrevet. Bindingsværk er i dårlig stand flere steder, hvilket skal præciseres i tilstandsrapporten. Det vil for en læser af tilstandsrapporten være svært at lokalisere Dræcist. hvor der forekommer skader i bindinasværket. Her er ikke tale om enkeltskader, der kan præciseres. Skadebilledet er generelt og som 0 angivet forekommende det flere steder på alle facader. Teknisk revisors fejl angivelse for manglende præcisering er her uden mening, set i lyset at, at det efter teknisk revisor mening havde været acceptabelt helt at undtage ejendommen for gennemgang grundet den meget ringe stand. Det er TR s vurdering, at en mere præcis beskrivelse at skader og lokalisering skulle have været anført i tilstandsrapporten. 3.6 Indvendige vægge Kl: Vægpuds er med afskalning og revner i viktualierum. Note: Skaden er af mindre omfang. 3.6 Indvendige vægge }Kl: Der mangler færdiggørelse at vægge og loft i køkken. 3.6 Indvendige vægge Ingen bemærkninger Al 25. juli :17 Varig standsning 10

13 Fejlangivelse A5 Beskrivelse af skadelmangel: I enkelte rum er det gi. træguiv udskiftet med betongulv, hvilket bla. ses i entre. Der er foretaget fugtmåling i skillevægge i entre, som stedvist viste et højt fugtindhold ca cm oppe på i skillevæggen. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke nævnt i tilstandsrapporten. Fejlen vægtes på niveau A, men på højeste trin, da BS som ekspert burde have skærpet fokus på opstigende fugt i denne bygningstype. Bygningssagkyndig Ejendommen er fra 1843 dvs opført uden fugtstandsende lag mellem syltsten og vægge. Konstruktion og forhold afviger ikke fra tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Det er således forventeligt og reelt ikke et forhold den bygningssagkyndige skal registrere. Teknisk revisor foretog fugtmåling i værelse og stue uden konstatering af forhøjet fugt - og alene i væg i entre blev stedvist konstateret forhøjet fugt. En anden stikprøvevis undersøgelse kunne komme til det resultat at der ikke forekom fugt. At teknisk revisor finder fugt ét sted er således ikke grund nok til at påstå faglig fejl. Jeg må her gøre opmærksom på, at konsekvent fugtmåling og afrapportering af fugtforekomst uanset bygningers alder og byggemåde ikke er en del den nyværende huseftersynsordnings rammer, men først bliver det efter ordningen er revideret. 0 At teknisk revisor finder et sted men fugt og mener, at oplysningen er en god idé er ikke lig med faglig fejl fra den bygningssagkyndiges side. 3.6 Indvendige vægge Ingen bemærkninger Som fagmand er det et velkendt problem, at når der støbes betongulve i ældre A5 ejendomme, hvor skillevæggen er grundmuret, vil der være stor risiko for optrængning af fugt skillevæggene. Derfor burde BS have skærpet sin fugtkontrol i skillevæggen i ejendommen. 25. juli :17 Varig standsning 11

14 Fej lang ivelse B8 Beskrivelse af skadelmangel: I børneværelse med adgang fra spisestue ses der i skillevæg ud mod køkken kraftigt anløb af løbesod. Skillevæg er tillige beklædt med en plade, og det må antages, at løbesoden er i et væsentlig større omfang bag pladebeklædningen. Løbesoden kommer fra skorsten, hvor der er tilsluttet et gi. støbejernskomfur. Karakter: UN Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke nævnt i tilstandsrapporten. Da omfanget af løbesod ikke kan klarlægges, skal der gives en karakter UN. Bygningssagkyndig Teknisk revisor angiver at løbesod kommer fra skorsten tilsluttet støbejernskomfur. Årsagen er således kendt og iht. Hdbg. kap. 3 side 19 er karakteren ikke UN men K3. At fejlangivelsen skulle være B8 for udskiftning af vægplade og forsegling af skorsten synes overdrevet. Det er TR s vurdering, at den registrerede skade skal have en UN, da skadens omfang bag pladebelædning er ukendt. Udbedringsomkostningen anslås i størelsen Ca. kr ,-_inkl._moms. A3 BB 3.7 Vægbeklædninger Kl: Indvendig beklædning er med bløde træfiberplader (celotexplader) i værelse mod øst. Note: Denne beklædning var lovlig på opførelsestidspunktet, men er uhensigtsmæssig, da denne giver risiko for en hurtigere brandudvikling. Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: B8 Note: Pladerne er fugtabsorberende og kan give risiko for skimmelsvampe med dertil efterfølgende indeklimaproblemer. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forkert karakter. Der bør i noten informeres om faren for indeklimaproblemer. 25. juli :17 Varig standsning 12

15 Bygningssagkyndig Den bygningssagkyndige oplyser, at der ikke er tegn på fugt og at teknisk revisors 0 fugtmåling her ikke viste fugtforekomst. Pladebeklædningen har ikke været lovlig i adskillige sekler og må antages opsat før da, og må således antages at have fungeret tørre og fugtfri i samme årrække. Teknisk revisors besøg i sig selv indebærere ikke at det ændrer sig med risiko for skade indenfor overskuelig tid. Da fugt er en forudsætning for skimmelsvamp er teknisk revisors udsagn derfor rent hypotetisk og ikke baseret på faktsik konstaterede forhold. Den bygningssagkyndige protesterer mod angivelse af faglig fejl for skade der ikke er tilstede. TR vurderer, at som ejendommen fremstår, og hvor der stedvist registreres fugt i skillevægge, er der også stor sandsynlighed for fugt i vægge med pladebeklædning og derved også nærliggende risiko for skimmeldannelse bag celotexpladebeklædningen. 3.9 Andet Kl:_Der_er_løs_indfatning_om_indgangsdør. 3.9 Andet Fejlangivelse B8 A2 Beskrivelse af skade/mangel: I køkken ved udgang til bryggers mangler færdiggørelse af vægbeklædning samt gerigt. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke nævnt i tilstandsrapport. 25juli :17 Varig standsning 13

16 Bygningssagkyndig lht. bekendtgørelsens 13 regnes også manglende bygningsdele og andre fysiske 0 forhold som skade, når disse forhold giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Teknsik revisor bedes oplyse, hvilke nærliggende følgeskader, der kanm opstå og hvilke særlig omfattende tiltag, der så skal sættes ind med, når teknisk revisor anser forholdet med manglende færdiggørelse som skade. Den bygningssagkyndige finder ikke at forholdet opfylder skadebegrebet og ej heller at der er tale om forhold der kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt._bek15_stk._lpkt._1 TR fastholder sin vurdering. A2 4. Vinduer og døre i bygning A 4.2 Vinduer K3: Vindue i gavl mod nord fungerer som adgangslem til tagrum og er defekt/utæt. Note: Der er risiko for følgeskade. 4.2 Vinduer K2: Der er trænedbrydning i vindue mod syd. 4.2 Vinduer K2: Ældre vinduer er nedbrudte og udtjente/nedslidte. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: A3 I skadesbeskrivelse skal det klart defineres, hvad skaden består i (råd), og i hvilke vinduer skade forefindes. Der forefindes både ældre vinduer med et lag glas og termoruder. En modtager af tilstandsrapporten vil have svært ved at skelne mellem nye og gi. vinduer. Karakter: K2. Bygningssagkyndig. Begrundelse for fejl: Skadesbeskrivelse er noget diffus og ikke stedfæstet. Den bygningssagkyndige er helt uenig i teknisk revisor udsagn. Selv for en lægmand er 0 det synligt hvilke vinduer der er gamle og hvilke der er af nyere dato. Endelig er det ikke den bygningssagkyndiges opgave at være microbiolog. En præcis bestemmelse at om en nedbrydning er råd aller svamp kræver microskopering og ikke et gæt fra den bygningssagkyndiges side. Den bygningssagkyndige skal derfor afholde sig fra at gætte årsag til en trænedbrydning, men blot konstatere den. Den bygningssagkyndige fastholder at forholdet er korrekt beskrevet. Det bør præcist beskrives hvor og hvilke vinduer, som er i dårlig stand. TR anfører i sin A2 bemærkning, at en beskrivelse af skade og omfanget også bør være anført i tilstandsrapporten. 4.2 Vinduer K3: Der er ikke den påbudte redningsåbning i værelse mod øst og mod nordøst. Note: Der var ikke krav om redningsåbning ved husets opførelse. Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset_ved_brand_og_for_redningsmandskab_at_komme_ind_i_huset. 25juli :17 Varig standsning 14

17 4.3 Fuger Fejlangivelse K3: Fuger omkring dør og vinduer mod syd har fugeslip og fuger er udfaldne/revnede. Note: Åbne. fi A3.1 Beskrivelse af skadelmangel: Skadesbeskrivelse er korrekt, hvad angår fuger omkring vinduer og døre mod syd. Der ses dog også manglende afslutning og defekte fuger omkring vinduer og døre på øst- og vestfacaden. Karakter: K3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skadesomfang er undervurderet. Ikke enig i teknisk revisors vurdering idet skadeforhold og type er beskrevet. Al Der er BS s tilstandsrapport kun anført defekte fuger omkring vinduer mod syd. Der A3 forefindes også defekte fuger omkring vinduer med øst og vest. 4.5 Andet K2: Der er revnet rude i viktualierum. 4.5 Andet K3: Der mangler rude i vindue til tagrum i gavl mod syd. Note: Forholdet kan medføre vandindtrængning_og_følgeskader_på_andre_bygningsdele. 4.5 Andet K2: Der er punkterede termoruder i vinduer mod vest, ca. 4 stk. mod øst, Ca. 2 stk. 5. Lofter /etageadskillelser i bygning A 5.2 Loftbeklædning K2: Der er skadet loftbeklædning i gang. 5.2 Loftbeklædning Kl: Loftbeklædning er udført i bløde træfiberplader (celotexplader) i stue, entre, værelser og bad. Note: Beklædningen var lovlig på opførelsestidspunktet, men er uhensigtsmæssig, da denne giver risiko for en hurtigere brandudvikling. 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 6.2 Belægninger K2: Gulvbelægningen i entre har klinker med mangelfuld vedhæftning til underlaget. Note: Skaden er at et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes. 25. juli :17 Varig standsning 15

18 og 6.2 Belægninger køkken. Fejlangivelse A2 Beskrivelse af skade/mangel: Mellem klinkegulv i bryggers og køkken ses i døråbning manglende dørtrin, tilsvarende mangel, der er beskrevet i punkt 6.2. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Bygningssagkyndig Den bygningssagkyndige mener at forholdet med manglende færdiggørelse også i køkken er nævnt. I øvrigt er der ikke tale om skade i huseftersynsordningens definition af skade, idet den manglende færdiggørelselbygningsdel ikke giver følgeskader eller giver nærliggende risiko for udvikling af skade. Det er således ikke et forhold den bygningssagkyndige er pligtig til at nævne - det kan således heller ikke være en faglig feil. TR fastholder sin vurdering. 25. juli :17 Varig standsning 16

19 6.2 Belæcininaer Fejlangivelse Al Li Beskrivelse af skade/mangel: I mindre gang, før man går ind i køkken, er gulvet belagt med klinker. Køkkengulvet er udlagt med laminatgulv. Sammenbygning af det to gulve er ikke færdiggjort. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Fejlens vægt: Den manglende registrering vægtes på laveste trin som tillægsfejl til ovenstående. Samme argument som ovenfor 0 TR fastholder sin vurdering. Al 8. Tagkonstruktion i bygning A 8.1 K2: Tagfiader er alge- og mosbegroede på alle tagfiader. Note: Mosbegroning er af et sådant omfang, Tagbelægninglrygning at yderligere skadesudvikling må forventes. Det kan ikke udelukkes, at tagbelægningen har skader i overfladen under mosbegroningen. 8.3 K3: Der er gennemtæret metalrygning ved grat mod syd. Skotrender/inddækninge 8.6 Tagrender! K3: Der er utætheder i tagrender på alle facader, og der mangler nedløb. Note: Utæthed indebærer tagnedløb risiko for følgeskader på de omgivende konstruktioner Isolering K3: Der er anbragt plastfolie oven på loftisoleringen mod nord. Note: Der er risiko for kondensdannelse og_dermed_følgeskader_i_tagkonstruktionen. 25. juli :17 Varig standsning 17

20 8.12 Isolerinci berr r Fej langivelse B8 Beskrivelse af skadelmangel: Isolering Ioftrummet består af vinter isoleringmåtter, som typisk anvendes på byggepladser. Note: Der er stor risiko for kondensdannelse ved anvendelse af vinter måtter som isolering mod tagrum. Karakter: K3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Fejlens vægt: Udbedring og udviklinqsrisiko vægtes på niveau B. Teknisk revisor angiver at der ikke er givet bemærkninger til forholdet. det er ikke korrekt. 0 Den bygningssagkyndige har netop med karakteren K3 beskrevet at der er anbragt plastfolie ovenpå isolering og at det forhold kan give følgeskader fra kondens. At der er tale om vintermåtter er en oplysning der næppe siger en lægmand noget. Forholdet er korrekt beskrevet og teknisk revisors fejlangivelse skal fjernes. Skader er beskrevet af BS. Det vurderes dog ikke tilstrækkeligt at beskrive, at der er plastfolie mod nord. Vintermåtter er udlagt på Ca. det halve af loftet. A3 Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 25. juli :17 Varig standsning 18

21 8.16 Skorsten Ingen bemærkninger Fejlangivelse B8 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Mørtelinddækning (forskelling) omkring sydligste skorsten er defekt og løstsiddende. I tagrummet ses der lysindfiad ved overgang bølgeeternitpladerne og skorsteninddækning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Fejlens vægt: Omkostninger til udbedring og dækning af følgeskaderisiko vægtes på niveau B. Tagrum er uden gangbro og besigtigelse er foretaget fra loftlem i begrænset omfang Ca. 0 3m ind som angivet under bemærkninger pkt. 2. Huseftersynet er udført mellem kl. 8 og 10 morgen, hvor lyset står ind fra øst. Teknisk revision er udført fra kl. 14 hvor lysindfald sker fra vest, hvor teknisk revisor har konstateret det. Som følge af tidspunkt og den begrænsede adgang til undersøgelse har det ikke været muligt for den bygningssagkyndige at konstatere forholdet. Teknisk revisor har da heller ikke konstateres følgeskader som følge at skorstenens mangelfulde vedligeholdelse, som synligt tegn på skade. Den bygningssagkyndige afviser, at der er tale om faglig fejl fra hans side og afviser således,_at_det_berettiger til_at_angive_fejlpoint_som_sket. Skaderne på skorstensinddækning er ved brug af kikkert, registreret fra jorden. TR fastholder sin vurdering og bemærkning. B8 9. Bad I toilet og bryggers i bygning A 9.4 Gulvafløb Kl: Der er defekt rist i gulvafløb i bad. [7 Rumaftræk Kl: Der er ikke rumaftræk i bad. Note: Der er dog et oplukkeligt vindue. 9.7 Rumaftræk K3: Der er ikke rumaftræk i toilet ved bryggers. Note: Der er ikke et oplukkeligt vindue, hvorfor der er I risiko for fugtophobning og dermed følgeskader. Geriereret HE-nr Kontrolrapport status Side 25juli :17 Varig standsning 19

22 10. VVS-installationer i bygning A 10.1 Vandinstallationer Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: I toiletrum med adgang fra bryggers er brugsvandsinstallationer løstsiddende. Note: Generelt er der flere steder indikationer for, at der er udført rørinstallation af ikke aut. installatør. Karakter: UN Bygningssagkyndig Bearundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsraooort. Her er ikke tale om skade og det kan diskuteres om forholdet giver nærliggende risiko for skade. At installationen ikke er fastholdt med beslag er synligt konstaterbart. Der er derfor intet grundlag for at angive UN. Al TR fastholder sin vurdering. A3 25. juli :17 Varig standsning 20

23 10.2 Varmeinstallationer Fej lang ive Ise C13 Beskrivelse af skade/mangel: Rørføring til centravarmeanlægget er i beboelsesrum udført i pex-rør og kobberrør. Flere som en rør i rør installation. Samtlige rør, som føres gennem loft eller op gennem gulve til radiatorer, er løstsiddende, og der er stor risiko for mekanisk påvirkning af disse rør, således at centralvarmeanlægget bliver utæt. Note: Gundlæggende vurderes rørføringen at være udført af en ikke fagkyndig. Karakter: UN Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Der gives C 13 i revisionskarakter, da skade vurderes at have en udbedringsomkostning på mellem ,- til ,- 25juli :17 Varig standsning 21

24 Der er intet krav om at varmeinstallationen her skal udføres af autoriseret installatør. Det kan lægfolk godt tillade sig. Det forhold at rør ikke er fastholdt er synligt og omfang konstaterbart. Der er derfor intet grundlag for at angive UN. At montere beslag for at fastholde rør er en overskuelig opgave. Teknisk revisors C13 angivelse synes at indebære en udskiftning af varmerørsinstallationen, hvilket der ikke er grundlag for. Teknisk revisors fejlangivelse er ikke acceptabel. For at oprette forholdet, så det er udført fagligt korrekt vurderes at udgøre en betydelig udgift. Herudover er der forhold, som ikke har kunne registreres som følge af manglende adgang til tagrummet, men som der er nærliggende risiko for ikke er udført korrekt - samlinger af rør i tagrummet under isoleringsmåtterne. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: II bryggeres mangler der termostatventil på radiator. I Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Bygningssagkyndig En manglende termostatventil er en manglende bygningsdel, der ikke giver nærliggende risiko for skade - og som sådan ikke et forhold den bygningssagkyndige har pligt til at nævne. Den manglende termostatventil har alene indflydelse på installationens funktion. Installationers funktion falder udenfor huseftersynet. Her er intet grundlag for at påstå faglig fejl. Genereret HE-rir Kontrolrapport status Side 25 juli :17 Varig standsning 22

25 11. El-installationer i bygning A 11.1 Andet UN: Grundet dele af el-installationens alder, gamle stofledninger i jernrør mv. anbefales det at få foretaaet el-tiek af aut. el-installatør. Fejlangivelse B8 i NJ Beskrivelse at skadelmangel: Ved ledningsgennemføring i loft ses i lille værelse mod have fugt på loft, hvilket indikerer fugt i jernrør. Ligeledes forekommer ikke alle lampeudtag korrekt afskærmet. Note: Uafskærmede lampeudtag er uden for normal rækkevidde, hvorfor personskaderisikoen er begrænset. Karakter: UN Bygningssagkyndig Begrundelse for feil: Karakter er korrekt, men beskrivelse er mangelfuld. El-installationer er autoriseret område og skal derfor vurdere ud fra el-installatørens 0 specialviden. Den bygningssagkyndige har med sin gennemgang konstateret flere forhold der samlet har medført en angivelse med UN og anbefaling af el-tjek. Der er dermed i tilstrækkelig grad gjort opmærksom på risiko for mangler ved installationen og at omfang og art bør undersøges nærmere for afdækning af skader og risiko ved installationen. Den bygningssagkyndige protesterer mod teknisk revisors angivelse af fejl og fastholder at den givne karakter UN og anbefaling af el-tjek alt andet lige tilstrækkelig og korrekt. TR fastholder sin vurdering Andet K3: Der er ubeskyttet ledning under loft i viktualierum. B8 Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? 6,5 år 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager Nej vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Nej 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Ja, Vaskehus 25. jui :17 Varig standsning 23

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNTNGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket L rir dig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer:

Sælgers oplysninger om ejendommen. Generelle oplysninger. Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Internt sagsnummer: Postnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 335 Victor Dyrnesli Nielsen Dato: J.nr.: H-ll-00335-0019 fgørelse - teknisk revision af tilstandsrapporten H-1 1-00335-0019:

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja

Navn Firma Adresse Telefon  Tilstede ved kontrol Ja TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 28. august 2012 Skrivebordkontrol 27. juli 2011 Opfølgning

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 08-05-2011. Lb. nr. H-10-02564-0248. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Michael Hybel Adresse Koldingvej 4 Postnr. 4200 Dato 08-11-2010 By Slagelse Udløbsdato 08-05-2011 H-10-0-0248 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-28486 Matrikel/Ejerlav: 21GZ Slagelse Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølgod. Udløbsdato 20-11-2010. Lb. nr. H-10-01302-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Bjarne Thorlund dresse Bjergegade 74 Postnr. 6870 Dato 20-05-2010 By Ølgod Udløbsdato 20-11-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-107727 Matrikel/Ejerlav: 3CD Ølgod By, Ølgod Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Herlev. Udløbsdato 04-12-2011. Lb. nr. H-11-01005-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janick ndré Navne dresse Hjortespringvej 108 Postnr. 2730 Dato 04-06-2011 By Herlev Udløbsdato 04-12-2011 H-11-0-0072 Kommunenr./Ejendomsnr. 163-18209 Matrikel/Ejerlav: 12S Herlev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-08-2011. Lb. nr. H-11-01613-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jan Skøtt dresse Fjelstrupvej 36 Postnr. 6100 Dato 20-02-2011 By Haderslev Udløbsdato 20-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-2887 Matrikel/Ejerlav: 60 Åstrup Ejerlav, Åstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fanø. Udløbsdato 08-03-2011. Lb. nr. H-10-01591-0225. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marianne Bech Larsen dresse Spelmanns Toft 53 Postnr. 6720 Dato 08-09-2010 By Fanø Udløbsdato 08-03-2011 H-10-0-0225 Kommunenr./Ejendomsnr. 563-59060 Matrikel/Ejerlav: 112DX Rindby

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Heldager Pedersen. By Store Heddinge. Udløbsdato 12-03-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Heldager Pedersen Adresse Bovangen 39 Postnr. 4660 Dato 12-09-2011 By Store Heddinge Udløbsdato 12-03-2012 H-11-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-9904 Matrikel/Ejerlav: 114s

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen. By Allerød. Udløbsdato 12-04-2012 for ejendommen Sælger: Susanne Christensen og Jaakko Holopainen dresse Ville Heise Park 13 Postnr. 3450 Dato 12-10-2011 By llerød Udløbsdato 12-04-2012 H-11-00-0214 Kommunenr./Ejendomsnr. 201-88445 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 25-08-2011. Lb. nr. H-11-02588-0028. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heidi Starck Adresse Stenskovvej 40 Postnr. 4684 Dato 25-02-2011 By Holmegaard Udløbsdato 25-08-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-7863 Matrikel/Ejerlav: 7AI Fensmark By, Fensmark Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Peter Søndergaard Kristensen. By Kolding. Udløbsdato 30-04-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Peter Søndergaard Kristensen dresse Solsortevej 24 Postnr. 6000 Dato 31-10-2010 y Kolding Udløbsdato 30-04-2011 H-10-0-0107 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-126571 Matrikel/Ejerlav: 101R

Læs mere

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

gkyndig Beskikket l Dato: 25. januar 2013 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Beskikket l gkyndig Dato: 25. januar 213 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen. By Smørum. Udløbsdato 22-02-2011 for ejendommen Sælger: Birgit Juul-Kristensen & Torben Hansen dresse Æblevangen 25 Postnr. 2765 Dato 22-08-2010 By Smørum Udløbsdato 22-02-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-2611 Matrikel/Ejerlav: 28U Smørumnedre

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 14. august 214 Påtale 13. august 217 Skrivebordkontrol

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 09-03-2011. Lb. nr. H-10-02591-0063. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: JEC HOLDING ps dresse Søndergade 37 ST TH Postnr. 9480 Dato 09-09-2010 By Løkken Udløbsdato 09-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-29525 Matrikel/Ejerlav: 8Q Åsendrup By, Vrensted

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Ulla & Søren Hansen dresse Greve lle 7 Postnr. 2650 Dato 13-09-2010 By Hvidovre Udløbsdato 13-03-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-23231 Matrikel/Ejerlav: 14LD Hvidovre By, Risbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: ABILDGAARD HOLDING ApS. By Blokhus. Udløbsdato 23-03-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: BILDGRD HOLDING ps dresse Berberisvej 10 Postnr. 9492 Dato 23-09-2010 By Blokhus Udløbsdato 23-03-2011 H-10-0-0059 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-86074 Matrikel/Ejerlav: 40BT Hune By,

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 20. december 2012. J. nr.: Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjallerup. Udløbsdato 28-10-2010. Lb. nr. H-10-02591-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Boet efter Niels R Bøgh dresse Snerlevej 6 Postnr. 9320 Dato 28-04-2010 By Hjallerup Udløbsdato 28-10-2010 H-10-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 810-11178 Matrikel/Ejerlav: 1EG Klokkerholm,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 19-03-2011. Lb. nr. H-10-01977-0127. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jens Paulsen dresse Ryes Møllevej 56 Postnr. 6100 Dato 19-09-2010 By Haderslev Udløbsdato 19-03-2011 H-10-0-0127 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-8987 Matrikel/Ejerlav: 518 Sdr. Otting

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejner Søndergaard Hansen. By Haderslev. Udløbsdato 10-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ejner Søndergaard Hansen dresse Tåsingevej 12 Postnr. 6100 Dato 10-12-2010 By Haderslev Udløbsdato 10-06-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12752 Matrikel/Ejerlav: 1007 Vandling, Starup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen. By Roskilde. Udløbsdato 07-01-2012 for ejendommen Sælger: Ib Willy Larsen & Ebbe Juul Larsen, v/ E. Larsen dresse Vor Frue Hovedgade 35 Postnr. 4000 Dato 07-07-2011 By Roskilde Udløbsdato 07-01-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-45693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Værløse. Udløbsdato 23-01-2009. Lb. nr. H-08-00371-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette Kyvsgaard dresse Poppel lle 22 Postnr. 3500 Dato 23-07-2008 By Værløse Udløbsdato 23-01-2009 H-08-00-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-3618 Matrikel/Ejerlav: 316 Hareskov By,

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0032

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 03-05-2011. Lb. nr. H-10-02018-0289. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nn Sofi Schou dresse Kildemarksvej 42 Postnr. 4700 Dato 03-11-2010 By Næstved Udløbsdato 03-05-2011 H-10-0-0289 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-16311 Matrikel/Ejerlav: 88 Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tina og Gert Rasmussen dresse Bakkedraget 6 Postnr. 3550 Dato 19-08-2009 By Slangerup Udløbsdato 19-02-2010 H-09-0-0087 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-4088 Matrikel/Ejerlav: 11BX Slagslunde

Læs mere

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30.

Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til H-15-02889-0154 Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 31. august 2015 Påtale 30. august 2018 Kontaktoplysninger

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd. Sagsbehandler Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET PORRSKIKKEDEBVGNNGSSÅGKVNDIG Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt)

Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter. Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 Web-baseret system til udarbejdelse og indberetning af tilstandsrapporter Tilstandsrapport (ikke udfyldt) 4. Tilstandsrapport Side 1 af 1 4. HEweb system til at udarbejde

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Dorte Nymand dresse Skovvænget 9 Postnr. 4862 Dato 31-05-2011 y Guldborg Udløbsdato 30-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-21051 Matrikel/Ejerlav: 19R Soesmarke y, Majbølle Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR 5ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: J. nr.: fciørelse teknisk revision at tilstandsrapiorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen. By Bagsværd. Udløbsdato 17-07-2012 for ejendommen Sælger: Merete Carolyn Harder og Steen Kofoed Hansen dresse Højgårds Vænge 3 Postnr. 2880 Dato 17-01-2012 By Bagsværd Udløbsdato 17-07-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-60624 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen. By Hvidovre. Udløbsdato 31-07-2011 for ejendommen Sælger: Lennart Christensen & boet ef. Susanne Brix-Jensen dresse Dryadevej 26B Postnr. 2650 Dato 31-01-2011 By Hvidovre Udløbsdato 31-07-2011 H-11-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-14364

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Tim Brockway Johansen dresse Tilst Vestervej 39 Postnr. 8381 Dato 27-09-2010 By Tilst Udløbsdato 27-03-2011 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-499590 Matrikel/Ejerlav: 8H Tilst

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen. By Hvidovre. Udløbsdato 23-12-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Paula Schytt & Richard Kristensen dresse Rylevej 3 Postnr. 2650 Dato 23-06-2010 By Hvidovre Udløbsdato 23-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-108113 Matrikel/Ejerlav: 9 K vedøre By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Michael Peder Eklund Jensen. By Slagelse. Udløbsdato 06-10-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Michael Peder Eklund Jensen Adresse Grønagervej 6 Postnr. 4200 Dato 06-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 06-10-2011 H-11-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-19574 Matrikel/Ejerlav: 11BI

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 13-07-2009. Lb. nr. H-09-02448-0005. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Uwe Petersen dresse Kelstruphave 115 Postnr. 6100 Dato 13-01-2009 y Haderslev Udløbsdato 13-07-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-6739 Matrikel/Ejerlav: 31 Kelstrup, Vilstrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Almind. Udløbsdato 11-10-2011. Lb. nr. H-11-00064-0079. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: jarne Højrup Nielsen dresse Egevænget 15 Postnr. 6051 Dato 11-04-2011 y lmind Udløbsdato 11-10-2011 H-11-000-0079 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-204041 Matrikel/Ejerlav: 9T lmind y,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAG ENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket I is - - ndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Delvist bygningssagkynd ig Syns- og .. Stor.. -. Stikprøve TEKNISK REVISION F TILSTNDSRPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringsted. Udløbsdato 23-11-2011. Lb. nr. H-11-00565-0016. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dannie Steen Truberg dresse Bredagervej 74 Postnr. 4100 Dato 23-05-2011 By Ringsted Udløbsdato 23-11-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 329-91600 Matrikel/Ejerlav: 5O Vigersted By, Vigersted

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0026 af 21. maj 2007, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Flemming & Stine Nielsen. By Haderslev. Udløbsdato 15-02-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Flemming & Stine Nielsen dresse Fjelstrupvej 61 Postnr. 6100 Dato 15-08-2010 By Haderslev Udløbsdato 15-02-2011 H-10-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-4436 Matrikel/Ejerlav: 279

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen. By Helsinge. Udløbsdato 17-09-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marianne Lohse & Poul-Erik Olsen dresse Bakkelandet 53, nnisse Postnr. 3200 Dato 17-03-2010 By Helsinge Udløbsdato 17-09-2010 H-10-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-26688 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen entredøren indkørsel - - FOR TEKN i SK RE V S i i ON AF T LSTANSRAPPORTEN I - ISCIPIJNÆR OG RSKKKEO& Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina H. Skjold & Michael A. Burnside Skjold. By Rønne. Udløbsdato 24-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina H. Skjold & Michael A. Burnside Skjold. By Rønne. Udløbsdato 24-05-2011 for ejendommen Sælger: Christina H. Skjold & Michael. Burnside Skjold dresse Lundensvej 6 Postnr. 3700 Dato 24-11-2010 By Rønne Udløbsdato 24-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 400-231397 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et OISCIPLINÆR OG TEKNISKI RE S ON VI I AF T LSTANDSRAPPORTEN I Oe S(KD YGNNGSSAGYNDIG Fors ide Revisionsoversigt I Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til 24. juni 2013 Påtale 23.

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Boet efter Hans Peter Hansen dresse Hædersdalvej 64 Postnr. 2650 Dato 28-08-2010 By Hvidovre Udløbsdato 28-02-2011 H-10-0-0146 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-36899 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Frederikssund. Udløbsdato 18-02-2010. Lb. nr. H-09-02023-0125. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: rnst Claus Clausen dresse Poppelvej 11 Postnr. 3600 Dato 18-08-2009 By Frederikssund Udløbsdato 18-02-2010 Kommunenr./jendomsnr. 250-2518 Matrikel/jerlav: 1D Frederikssund Markjorder

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Til dig, der skal købe

Huseftersyn. Til dig, der skal købe for ejendommen Sælger: Lotte uhl Larsen og Henrik Larsen dresse Frydenlund Park 12 Postnr. 2950 Dato 20-06-2011 y Vedbæk Udløbsdato 20-12-2011 H-11-00-0213 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-011474 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen. By Haderslev. Udløbsdato 07-04-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Tina Nyland & Peter Knudsen dresse Øsbygade 15 Postnr. 6100 Dato 07-10-2009 y Haderslev Udløbsdato 07-04-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12445 Matrikel/Ejerlav: 43 Øsby Ejerlav,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere