DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE"

Transkript

1 DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den må betegnes som fejlbehæftet. Det er nævnets afgørelse, at beskikket bygningssagkyndig tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. Der foreligger en gældende påtale med udløb den 3. december 2012, som skal tages i betragtning ved tildeling af sanktion. Det er nævnets vurdering, at den aktuelt reviderede tilstandsrapport ikke er fejibehæftet i et omfang, der skal medføre, at påtalen skal skærpes til en advarsel på grund af den gældende påtale. Sagstremstilling: Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 15. april Kontrolrapporten er udarbejdet af syns- og skønsmand afsluttet den 29. juli og Den bygningssagkyndige har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 24. juli Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 14. december med bisidder havde foretræde under behandlingen af sagen og fremkom med bemærkninger i det væsentlige jf. vedhæftede notat med bilag. Begrundelse: Det er nævnets vurdering, at bortset fra de følgende anførte punkter er de enkelte fejlangivelser i kontrolrapporten veldokumenterede, og afvejningen foretaget i overensstemmelse med den vejledende vægtskala for alvoren af fejl i tilstandsrapporter, samt hidtidig praksis i den tekniske revision. Nævnet har revurderet vægten af fejlangivelserne under følgende punkter: Generelle kommentarer : Fejlangivelsen (A3) frafaldes, da der er givet en summarisk beskrivelse af den tilstand, der kan forventes, og fordi fravalget er begrundet under DISCIPL1NÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN/ LANGELiNIE ALLÉ 17 / 2100 KØBENHAVN Ø TLF: /

2 DISCIPLI NÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE bemærkninger om end ikke tilstrækkelig konkret. 3.1 (1): Fejlangivelsen (A2) frafaldes, da de manglende specifikationer vurderes under bagateigrænsen. 3.1 (2): Fejlangivelsen (Al) frafaldes, da de manglende specifikationer vurderes under bagateigrænsen. 3.6 (1): Fejlens vægt reduceres fra A5 til A (2): Fejlens vægt reduceres fra B8 til A (2): Fejlens vægt reduceres fra B8 til A3, da cellotexbeklædningen er at mindre omfang. 3.9: Fejlens vægt reduceres fra A2 til Al, da forholdet er en bagatelskade. 6.2 (1): Fejlangivelsen (A2) frafaldes, da forholdet er beskrevet. 6.2 (2): Fejlangivelsen (Al) frafaldes, da forholdet er beskrevet. 8.12: Fejlangivelsen (A3) frafaldes, da forholdet er beskrevet. 10.2: Fejlens vægt reduceres fra C13 til B : Fejlens vægt reduceres fra BS til A3, da der generelt er givet UN for elinstallationen, men mangler angivelse af konkrete observationer. Revurderingen af de nævnte tejlangivelser medfører, at det samlede pointtal reduceres til 30. Dette ændrer ikke på nævnets samlede vurdering af tilstandsrapporten som fejlbehæftet, hvorved den kan være misvisende for brugere, der disponerer i tillid til, at de anførte oplysninger er fyldestgørende. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt andre oplysninger, som efter nævnets vurdering kan påvirke konklusionen. DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN/ LANGELINIE ALLÉ 17 / 2100 KØBENHAVN Ø TLF: /

3 - 1. TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Fors ide Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stor mnedsproduktion 2. februar 2012 Opfølgning p sanktion 11. maj 2010 Retvisende Antal rapporter 4. december2009 Ptale 3. december2012 Opfølgning 8. oktober 2007 Godkendt Tidsforbrug 1. februar 2007 Godkendt Tidsforbrug 1. februar 2007 Påtale 31. januar 2010 februar 2007 Godkendt IKontaktoplysninger Bygningssagkynd - ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej EBST n -- Repræsentant for BS Ejendommen Ejer. Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Ejendommens beliggenhed Billedtekst Oversiatsbilleder 25. juli :17 Varig standsning

4 Sagsfo ri øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 19-apr-11 13:28 Udtrukket til kontrol ScanJour journal nr ikke angivet 20-apr-i i 09:43 Bygningssagkyndig er tildelt teknisk revisor til kontrol 17-maj-11 12:54 Teknisk revisor har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 25-maj-11 14:00 Kontrolbesøg udført af teknisk revisor 20-jun-i i 14:05 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet 24-jun-il 14:18 QA har ikke godkendt Udkast 05-jul-i i 13:39 Udkast til kontrolrapport er udarbejdet i i-jul-i i 10:11 Udkast til kontrolrapport er blevet kvalitetssikret 24-jul-i i 08:42 Bygningssagkyndig har kommenteret på udkast 29-jul-i i 15:10 Endelig kontrolrraport udarbejdet 02-feb-12 13:47 Varig standsning sdf< Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR [ Forsikringspolice [Forelå ikke. Sælger ikke i besiddelse heraf. Tidligere tilstandsrapport Søgt på heweb.dk. Ikke fundet nr. Energimærke Andre bygningsoplysninger Bygningstegninger var ikke til rådighed ved huseftersynet. Opførelsesår for bygning E er ukendt. Litra D er hønsehus/lade. Bygningsbeskrivelse Boligtype Typehus jdommen Stuehus til nedlagt landbrug Nedlagt landbrug Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet tagotage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse B Staldbygning 1843 i Lade 1843 i D Lade B Legehus 0 i juli :17 Varig standsning 2

5 Tagrum Det Bemærkninger 1. Bygningsdele, der er Nej gjort utilgængelige? 2. Bygningsdele, der Ja: A - er besigtiget fra loftiem mod nord begrænset omfang (Ca. 3 meter fra adgangslem) på ikke kunne besigtiges? grund af lav højde og tværgående rør bag adgangslem. 3. Bemærkninger til Ja: A - er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af termoruder? lys- og/eller temperaturforholdene på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, det ikke er muligt at registrere. 25. juli :17 Varig standsning 3

6 4. Fravalg af sekundære Ja: BCDE - Bygning B,C,D er undtaget grundet ringe stand. Bygning E er undtaget grundet ringe bygninger? værdi. 25. juli :17 Varig standsning 4

7 Fejlangivelse 0 r _ juli :17 Varig standsning 5

8 Lade i Bygningssagkyndig Litra C - Lade set fra gårdsplads. Litra B - Staldbygning set indvendigt fra. Litra B - Staldbygning set fra gårdplads. Litra D - set fra aårdsolads. Ingen kommentar Ingen yderlige kommentar 0 5. Afvigelser fra BBR? Ja: E - Bygning E er ikke anført i BBR. Den pågældende lille bygning er ikke anført i BBR, fordi der ikke er anmeldelsespligt. Bygningsbeskrivelse er rettet i henhold til de konstaterede forhold ved besigtigelsen. 25juli :17 Varig standsning 6

9 0 Resumé af huseftersyn- og beboelsesdelen Bygningsdel I installation IB KO Kl K2 <3 UN NOTE 1 Fundamenter I sokter x 2 Kælder I krybekælder / terrændæk x Yder- og indervægge 0 5 I i 0 x 4 Vinduer og døre x 5 Lofter Ietageadskillelser 0 i x 6 Gulvkonstruktion og gulve 0 i Indvendige trapper x Tagkonstruktion 0 0 I 3 0 x 9 Rad I toilet og bryggers VVS-installationer x El-installationer Generelle kommentarer til bygningernes tilstand Beskrivelse Ejendommen er udført i materialer i varierende kvalitet. Der er foretaget flere ændringer i den oprindelige bygning. Bygningen har gennemgået en del ombygninger delvis udført som selvbyg. Ikke alle konstruktioner kan derfor forventes at være udført håndværksmæssigt korrekt. Den håndværksmæssige udførelse er i områder af varierende kvalitet, og vedligeholdelsesstanden er dårlig. Fejlangivelse Der er i de generelle kommentarer ikke udført en tilstandsbeskrivelse af bygning B, c, og A3 Bygningssagkyndig D. Samtlige bygninger bør beskrives under kommentar, også de der er fravalgt. Dog er tilstanden beskrevet under bemærkning på side 6 af 17 punkt 4. Hdbg. kap 3 pkt er angivet at de generelle kommentarer skal gives som konklusion 0 på tilstandsrapportens tekniske gennemgang. Da der ikke er foretaget teknisk gennemgang affravalgte bygninger kan konklusion ikke gives. EBST eller sekretariatet har på intet tidspunkt via nyhedsbrev eller på anden måde meldt ud at der skal konkluderes på fravalgte bygninger her. Der må således være tale om fejl opfundet af teknisk revisor uden reel baggrund. I øvrigt er årsag til fravalg angivet under bemærkninger pkt. 4. Den bygningssagkyndige protestere mod teknisk revisors fejlangivelse. I Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige er der i kap anført følgende: A3 Under Generelle kommentarer til bygningens tilstand skal den bygningssagkyndige give en kort beskrivelse af bygningernes tilstand som konklusion på tilstandsrapportens byggetekniske gennemgang. Her er det også muligt at angive forhold, der ikke skønnes at kunne give anledning til skader eller risiko for skader, men som den bygningssagkyndige alligevel skønner kan have betydning for bedømmelsen af bygningen. Der må dog under ingen omstændigheder gives oplysninger i dette felt, der ikke har relation til ejendommen. Som følge af at der er skrevet bygningernes må det konkluderes, at det er samtlige bygningen, der skal kommenteres under Generelle kommentarer til bygningernes tilstand. 25. juli :17 Varig standsning 7

10 Bygning A (Beboelse - 174m2) 1. Fundamenter I sokler i bygning A 1.2 Sokkel K2: Kampestenssokkel har bevægelsesrevnero 9 løse fuger på alle sokler. Note: Sokkel er skadet i et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling ma forventes. 1.3 Udvendige trapper K2: lndgangstrappe har revnedannelser, afskalninger og løse klinker. Note: Der er risiko for yderligere skadesudvikling. 25. juli :17 Varig standsning 8

11 3. Yder- og indervægge i bygning A 3.1 Facader / gavle K2: Murede tavi i bindingsværksfacade på alle facader er revnet, med afskallet Ç,,I.,,.,.. F.I,.l,. C.,.Ç,-,4 I.-, I..-.,-,..,-.,.1,,,. 1 Beskrivelse af skadelmangel: Hvad angår en stor del af tavl, er dette korrekt, men en nærmere præcisering bør udføres. Herudover er der isat en terrassedør i øst facaden (mod have), hvor der efterfølgende er sket en opmuring omkring døren. Opmuringen er ikke færdiggjort og ej håndværksmæ korrrekt udført. fejl: Forholdet bør uddybes og præciseres. Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 25. juli :17 Varig standsning 9

12 Bygningssagkyndig 3.1 Facader/gavle 3.1 Facader/gavle Tilstandsrapporten er en skaderapport, ikke en varedeklaration iht. TR info side 2. Det er ikke den bygningssagkyndiges opgave at kvalitetesvurdere, med mindre udførelsen indebærer en nærliggende risiko for skade iht. bekendtgørelsens 13. Set i forhold til skade beskrivelsen af husets ydervægge i øvrigt er teknisk revisors anmærkning ubetydelig. Den bygningssagkyndige protesterer derfor mod teknisk revisors angivelse af fejl for et forhold der ikke er skade iht. bekendtgørelsens 13 og 15. TR fastholder sin vurdering af, at skadebeskrivelsen burde være mere præcis. Ligelese er skader! manglerne omkring isat terrassedør ikke anført i tilstandsrapporten. Kl: Der er revnedannelse og afskalninger i udset gavl mod syd. Note: Skaden er af mindre omfang. Fej lang ivelse Beskrivelse af skadelmangel: Det bør nærmere præciseres, hvor skader forekommer. Bygningssagkyndig Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Beskrivelsen af bindindsværket er forholdsvis korrekt, men for generelt beskrevet. Bindingsværk er i dårlig stand flere steder, hvilket skal præciseres i tilstandsrapporten. Det vil for en læser af tilstandsrapporten være svært at lokalisere Dræcist. hvor der forekommer skader i bindinasværket. Her er ikke tale om enkeltskader, der kan præciseres. Skadebilledet er generelt og som 0 angivet forekommende det flere steder på alle facader. Teknisk revisors fejl angivelse for manglende præcisering er her uden mening, set i lyset at, at det efter teknisk revisor mening havde været acceptabelt helt at undtage ejendommen for gennemgang grundet den meget ringe stand. Det er TR s vurdering, at en mere præcis beskrivelse at skader og lokalisering skulle have været anført i tilstandsrapporten. 3.6 Indvendige vægge Kl: Vægpuds er med afskalning og revner i viktualierum. Note: Skaden er af mindre omfang. 3.6 Indvendige vægge }Kl: Der mangler færdiggørelse at vægge og loft i køkken. 3.6 Indvendige vægge Ingen bemærkninger Al 25. juli :17 Varig standsning 10

13 Fejlangivelse A5 Beskrivelse af skadelmangel: I enkelte rum er det gi. træguiv udskiftet med betongulv, hvilket bla. ses i entre. Der er foretaget fugtmåling i skillevægge i entre, som stedvist viste et højt fugtindhold ca cm oppe på i skillevæggen. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke nævnt i tilstandsrapporten. Fejlen vægtes på niveau A, men på højeste trin, da BS som ekspert burde have skærpet fokus på opstigende fugt i denne bygningstype. Bygningssagkyndig Ejendommen er fra 1843 dvs opført uden fugtstandsende lag mellem syltsten og vægge. Konstruktion og forhold afviger ikke fra tilstanden af tilsvarende intakte bygninger af samme alder. Det er således forventeligt og reelt ikke et forhold den bygningssagkyndige skal registrere. Teknisk revisor foretog fugtmåling i værelse og stue uden konstatering af forhøjet fugt - og alene i væg i entre blev stedvist konstateret forhøjet fugt. En anden stikprøvevis undersøgelse kunne komme til det resultat at der ikke forekom fugt. At teknisk revisor finder fugt ét sted er således ikke grund nok til at påstå faglig fejl. Jeg må her gøre opmærksom på, at konsekvent fugtmåling og afrapportering af fugtforekomst uanset bygningers alder og byggemåde ikke er en del den nyværende huseftersynsordnings rammer, men først bliver det efter ordningen er revideret. 0 At teknisk revisor finder et sted men fugt og mener, at oplysningen er en god idé er ikke lig med faglig fejl fra den bygningssagkyndiges side. 3.6 Indvendige vægge Ingen bemærkninger Som fagmand er det et velkendt problem, at når der støbes betongulve i ældre A5 ejendomme, hvor skillevæggen er grundmuret, vil der være stor risiko for optrængning af fugt skillevæggene. Derfor burde BS have skærpet sin fugtkontrol i skillevæggen i ejendommen. 25. juli :17 Varig standsning 11

14 Fej lang ivelse B8 Beskrivelse af skadelmangel: I børneværelse med adgang fra spisestue ses der i skillevæg ud mod køkken kraftigt anløb af løbesod. Skillevæg er tillige beklædt med en plade, og det må antages, at løbesoden er i et væsentlig større omfang bag pladebeklædningen. Løbesoden kommer fra skorsten, hvor der er tilsluttet et gi. støbejernskomfur. Karakter: UN Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke nævnt i tilstandsrapporten. Da omfanget af løbesod ikke kan klarlægges, skal der gives en karakter UN. Bygningssagkyndig Teknisk revisor angiver at løbesod kommer fra skorsten tilsluttet støbejernskomfur. Årsagen er således kendt og iht. Hdbg. kap. 3 side 19 er karakteren ikke UN men K3. At fejlangivelsen skulle være B8 for udskiftning af vægplade og forsegling af skorsten synes overdrevet. Det er TR s vurdering, at den registrerede skade skal have en UN, da skadens omfang bag pladebelædning er ukendt. Udbedringsomkostningen anslås i størelsen Ca. kr ,-_inkl._moms. A3 BB 3.7 Vægbeklædninger Kl: Indvendig beklædning er med bløde træfiberplader (celotexplader) i værelse mod øst. Note: Denne beklædning var lovlig på opførelsestidspunktet, men er uhensigtsmæssig, da denne giver risiko for en hurtigere brandudvikling. Fejlangivelse Beskrivelse af skade/mangel: B8 Note: Pladerne er fugtabsorberende og kan give risiko for skimmelsvampe med dertil efterfølgende indeklimaproblemer. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forkert karakter. Der bør i noten informeres om faren for indeklimaproblemer. 25. juli :17 Varig standsning 12

15 Bygningssagkyndig Den bygningssagkyndige oplyser, at der ikke er tegn på fugt og at teknisk revisors 0 fugtmåling her ikke viste fugtforekomst. Pladebeklædningen har ikke været lovlig i adskillige sekler og må antages opsat før da, og må således antages at have fungeret tørre og fugtfri i samme årrække. Teknisk revisors besøg i sig selv indebærere ikke at det ændrer sig med risiko for skade indenfor overskuelig tid. Da fugt er en forudsætning for skimmelsvamp er teknisk revisors udsagn derfor rent hypotetisk og ikke baseret på faktsik konstaterede forhold. Den bygningssagkyndige protesterer mod angivelse af faglig fejl for skade der ikke er tilstede. TR vurderer, at som ejendommen fremstår, og hvor der stedvist registreres fugt i skillevægge, er der også stor sandsynlighed for fugt i vægge med pladebeklædning og derved også nærliggende risiko for skimmeldannelse bag celotexpladebeklædningen. 3.9 Andet Kl:_Der_er_løs_indfatning_om_indgangsdør. 3.9 Andet Fejlangivelse B8 A2 Beskrivelse af skade/mangel: I køkken ved udgang til bryggers mangler færdiggørelse af vægbeklædning samt gerigt. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke nævnt i tilstandsrapport. 25juli :17 Varig standsning 13

16 Bygningssagkyndig lht. bekendtgørelsens 13 regnes også manglende bygningsdele og andre fysiske 0 forhold som skade, når disse forhold giver nærliggende risiko for skader, hvis der ikke sættes ind med særlig omfattende vedligeholdelsesarbejder eller andre forebyggende foranstaltninger. Teknsik revisor bedes oplyse, hvilke nærliggende følgeskader, der kanm opstå og hvilke særlig omfattende tiltag, der så skal sættes ind med, når teknisk revisor anser forholdet med manglende færdiggørelse som skade. Den bygningssagkyndige finder ikke at forholdet opfylder skadebegrebet og ej heller at der er tale om forhold der kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt._bek15_stk._lpkt._1 TR fastholder sin vurdering. A2 4. Vinduer og døre i bygning A 4.2 Vinduer K3: Vindue i gavl mod nord fungerer som adgangslem til tagrum og er defekt/utæt. Note: Der er risiko for følgeskade. 4.2 Vinduer K2: Der er trænedbrydning i vindue mod syd. 4.2 Vinduer K2: Ældre vinduer er nedbrudte og udtjente/nedslidte. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: A3 I skadesbeskrivelse skal det klart defineres, hvad skaden består i (råd), og i hvilke vinduer skade forefindes. Der forefindes både ældre vinduer med et lag glas og termoruder. En modtager af tilstandsrapporten vil have svært ved at skelne mellem nye og gi. vinduer. Karakter: K2. Bygningssagkyndig. Begrundelse for fejl: Skadesbeskrivelse er noget diffus og ikke stedfæstet. Den bygningssagkyndige er helt uenig i teknisk revisor udsagn. Selv for en lægmand er 0 det synligt hvilke vinduer der er gamle og hvilke der er af nyere dato. Endelig er det ikke den bygningssagkyndiges opgave at være microbiolog. En præcis bestemmelse at om en nedbrydning er råd aller svamp kræver microskopering og ikke et gæt fra den bygningssagkyndiges side. Den bygningssagkyndige skal derfor afholde sig fra at gætte årsag til en trænedbrydning, men blot konstatere den. Den bygningssagkyndige fastholder at forholdet er korrekt beskrevet. Det bør præcist beskrives hvor og hvilke vinduer, som er i dårlig stand. TR anfører i sin A2 bemærkning, at en beskrivelse af skade og omfanget også bør være anført i tilstandsrapporten. 4.2 Vinduer K3: Der er ikke den påbudte redningsåbning i værelse mod øst og mod nordøst. Note: Der var ikke krav om redningsåbning ved husets opførelse. Forholdet gør det svært eller umuligt at komme ud af huset_ved_brand_og_for_redningsmandskab_at_komme_ind_i_huset. 25juli :17 Varig standsning 14

17 4.3 Fuger Fejlangivelse K3: Fuger omkring dør og vinduer mod syd har fugeslip og fuger er udfaldne/revnede. Note: Åbne. fi A3.1 Beskrivelse af skadelmangel: Skadesbeskrivelse er korrekt, hvad angår fuger omkring vinduer og døre mod syd. Der ses dog også manglende afslutning og defekte fuger omkring vinduer og døre på øst- og vestfacaden. Karakter: K3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skadesomfang er undervurderet. Ikke enig i teknisk revisors vurdering idet skadeforhold og type er beskrevet. Al Der er BS s tilstandsrapport kun anført defekte fuger omkring vinduer mod syd. Der A3 forefindes også defekte fuger omkring vinduer med øst og vest. 4.5 Andet K2: Der er revnet rude i viktualierum. 4.5 Andet K3: Der mangler rude i vindue til tagrum i gavl mod syd. Note: Forholdet kan medføre vandindtrængning_og_følgeskader_på_andre_bygningsdele. 4.5 Andet K2: Der er punkterede termoruder i vinduer mod vest, ca. 4 stk. mod øst, Ca. 2 stk. 5. Lofter /etageadskillelser i bygning A 5.2 Loftbeklædning K2: Der er skadet loftbeklædning i gang. 5.2 Loftbeklædning Kl: Loftbeklædning er udført i bløde træfiberplader (celotexplader) i stue, entre, værelser og bad. Note: Beklædningen var lovlig på opførelsestidspunktet, men er uhensigtsmæssig, da denne giver risiko for en hurtigere brandudvikling. 6. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 6.2 Belægninger K2: Gulvbelægningen i entre har klinker med mangelfuld vedhæftning til underlaget. Note: Skaden er at et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling må forventes. 25. juli :17 Varig standsning 15

18 og 6.2 Belægninger køkken. Fejlangivelse A2 Beskrivelse af skade/mangel: Mellem klinkegulv i bryggers og køkken ses i døråbning manglende dørtrin, tilsvarende mangel, der er beskrevet i punkt 6.2. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Bygningssagkyndig Den bygningssagkyndige mener at forholdet med manglende færdiggørelse også i køkken er nævnt. I øvrigt er der ikke tale om skade i huseftersynsordningens definition af skade, idet den manglende færdiggørelselbygningsdel ikke giver følgeskader eller giver nærliggende risiko for udvikling af skade. Det er således ikke et forhold den bygningssagkyndige er pligtig til at nævne - det kan således heller ikke være en faglig feil. TR fastholder sin vurdering. 25. juli :17 Varig standsning 16

19 6.2 Belæcininaer Fejlangivelse Al Li Beskrivelse af skade/mangel: I mindre gang, før man går ind i køkken, er gulvet belagt med klinker. Køkkengulvet er udlagt med laminatgulv. Sammenbygning af det to gulve er ikke færdiggjort. Karakter: Kl Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Fejlens vægt: Den manglende registrering vægtes på laveste trin som tillægsfejl til ovenstående. Samme argument som ovenfor 0 TR fastholder sin vurdering. Al 8. Tagkonstruktion i bygning A 8.1 K2: Tagfiader er alge- og mosbegroede på alle tagfiader. Note: Mosbegroning er af et sådant omfang, Tagbelægninglrygning at yderligere skadesudvikling må forventes. Det kan ikke udelukkes, at tagbelægningen har skader i overfladen under mosbegroningen. 8.3 K3: Der er gennemtæret metalrygning ved grat mod syd. Skotrender/inddækninge 8.6 Tagrender! K3: Der er utætheder i tagrender på alle facader, og der mangler nedløb. Note: Utæthed indebærer tagnedløb risiko for følgeskader på de omgivende konstruktioner Isolering K3: Der er anbragt plastfolie oven på loftisoleringen mod nord. Note: Der er risiko for kondensdannelse og_dermed_følgeskader_i_tagkonstruktionen. 25. juli :17 Varig standsning 17

20 8.12 Isolerinci berr r Fej langivelse B8 Beskrivelse af skadelmangel: Isolering Ioftrummet består af vinter isoleringmåtter, som typisk anvendes på byggepladser. Note: Der er stor risiko for kondensdannelse ved anvendelse af vinter måtter som isolering mod tagrum. Karakter: K3 Bygningssagkyndig Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Fejlens vægt: Udbedring og udviklinqsrisiko vægtes på niveau B. Teknisk revisor angiver at der ikke er givet bemærkninger til forholdet. det er ikke korrekt. 0 Den bygningssagkyndige har netop med karakteren K3 beskrevet at der er anbragt plastfolie ovenpå isolering og at det forhold kan give følgeskader fra kondens. At der er tale om vintermåtter er en oplysning der næppe siger en lægmand noget. Forholdet er korrekt beskrevet og teknisk revisors fejlangivelse skal fjernes. Skader er beskrevet af BS. Det vurderes dog ikke tilstrækkeligt at beskrive, at der er plastfolie mod nord. Vintermåtter er udlagt på Ca. det halve af loftet. A3 Genereret HE.nr Kontrolrapport status Side 25. juli :17 Varig standsning 18

21 8.16 Skorsten Ingen bemærkninger Fejlangivelse B8 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skade/mangel: Mørtelinddækning (forskelling) omkring sydligste skorsten er defekt og løstsiddende. I tagrummet ses der lysindfiad ved overgang bølgeeternitpladerne og skorsteninddækning. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Fejlens vægt: Omkostninger til udbedring og dækning af følgeskaderisiko vægtes på niveau B. Tagrum er uden gangbro og besigtigelse er foretaget fra loftlem i begrænset omfang Ca. 0 3m ind som angivet under bemærkninger pkt. 2. Huseftersynet er udført mellem kl. 8 og 10 morgen, hvor lyset står ind fra øst. Teknisk revision er udført fra kl. 14 hvor lysindfald sker fra vest, hvor teknisk revisor har konstateret det. Som følge af tidspunkt og den begrænsede adgang til undersøgelse har det ikke været muligt for den bygningssagkyndige at konstatere forholdet. Teknisk revisor har da heller ikke konstateres følgeskader som følge at skorstenens mangelfulde vedligeholdelse, som synligt tegn på skade. Den bygningssagkyndige afviser, at der er tale om faglig fejl fra hans side og afviser således,_at_det_berettiger til_at_angive_fejlpoint_som_sket. Skaderne på skorstensinddækning er ved brug af kikkert, registreret fra jorden. TR fastholder sin vurdering og bemærkning. B8 9. Bad I toilet og bryggers i bygning A 9.4 Gulvafløb Kl: Der er defekt rist i gulvafløb i bad. [7 Rumaftræk Kl: Der er ikke rumaftræk i bad. Note: Der er dog et oplukkeligt vindue. 9.7 Rumaftræk K3: Der er ikke rumaftræk i toilet ved bryggers. Note: Der er ikke et oplukkeligt vindue, hvorfor der er I risiko for fugtophobning og dermed følgeskader. Geriereret HE-nr Kontrolrapport status Side 25juli :17 Varig standsning 19

22 10. VVS-installationer i bygning A 10.1 Vandinstallationer Ingen bemærkninger Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: I toiletrum med adgang fra bryggers er brugsvandsinstallationer løstsiddende. Note: Generelt er der flere steder indikationer for, at der er udført rørinstallation af ikke aut. installatør. Karakter: UN Bygningssagkyndig Bearundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsraooort. Her er ikke tale om skade og det kan diskuteres om forholdet giver nærliggende risiko for skade. At installationen ikke er fastholdt med beslag er synligt konstaterbart. Der er derfor intet grundlag for at angive UN. Al TR fastholder sin vurdering. A3 25. juli :17 Varig standsning 20

23 10.2 Varmeinstallationer Fej lang ive Ise C13 Beskrivelse af skade/mangel: Rørføring til centravarmeanlægget er i beboelsesrum udført i pex-rør og kobberrør. Flere som en rør i rør installation. Samtlige rør, som føres gennem loft eller op gennem gulve til radiatorer, er løstsiddende, og der er stor risiko for mekanisk påvirkning af disse rør, således at centralvarmeanlægget bliver utæt. Note: Gundlæggende vurderes rørføringen at være udført af en ikke fagkyndig. Karakter: UN Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Der gives C 13 i revisionskarakter, da skade vurderes at have en udbedringsomkostning på mellem ,- til ,- 25juli :17 Varig standsning 21

24 Der er intet krav om at varmeinstallationen her skal udføres af autoriseret installatør. Det kan lægfolk godt tillade sig. Det forhold at rør ikke er fastholdt er synligt og omfang konstaterbart. Der er derfor intet grundlag for at angive UN. At montere beslag for at fastholde rør er en overskuelig opgave. Teknisk revisors C13 angivelse synes at indebære en udskiftning af varmerørsinstallationen, hvilket der ikke er grundlag for. Teknisk revisors fejlangivelse er ikke acceptabel. For at oprette forholdet, så det er udført fagligt korrekt vurderes at udgøre en betydelig udgift. Herudover er der forhold, som ikke har kunne registreres som følge af manglende adgang til tagrummet, men som der er nærliggende risiko for ikke er udført korrekt - samlinger af rør i tagrummet under isoleringsmåtterne. Fejlangivelse Beskrivelse af skadelmangel: II bryggeres mangler der termostatventil på radiator. I Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Skade er ikke beskevet i tilstandsrapport. Bygningssagkyndig En manglende termostatventil er en manglende bygningsdel, der ikke giver nærliggende risiko for skade - og som sådan ikke et forhold den bygningssagkyndige har pligt til at nævne. Den manglende termostatventil har alene indflydelse på installationens funktion. Installationers funktion falder udenfor huseftersynet. Her er intet grundlag for at påstå faglig fejl. Genereret HE-rir Kontrolrapport status Side 25 juli :17 Varig standsning 22

25 11. El-installationer i bygning A 11.1 Andet UN: Grundet dele af el-installationens alder, gamle stofledninger i jernrør mv. anbefales det at få foretaaet el-tiek af aut. el-installatør. Fejlangivelse B8 i NJ Beskrivelse at skadelmangel: Ved ledningsgennemføring i loft ses i lille værelse mod have fugt på loft, hvilket indikerer fugt i jernrør. Ligeledes forekommer ikke alle lampeudtag korrekt afskærmet. Note: Uafskærmede lampeudtag er uden for normal rækkevidde, hvorfor personskaderisikoen er begrænset. Karakter: UN Bygningssagkyndig Begrundelse for feil: Karakter er korrekt, men beskrivelse er mangelfuld. El-installationer er autoriseret område og skal derfor vurdere ud fra el-installatørens 0 specialviden. Den bygningssagkyndige har med sin gennemgang konstateret flere forhold der samlet har medført en angivelse med UN og anbefaling af el-tjek. Der er dermed i tilstrækkelig grad gjort opmærksom på risiko for mangler ved installationen og at omfang og art bør undersøges nærmere for afdækning af skader og risiko ved installationen. Den bygningssagkyndige protesterer mod teknisk revisors angivelse af fejl og fastholder at den givne karakter UN og anbefaling af el-tjek alt andet lige tilstrækkelig og korrekt. TR fastholder sin vurdering Andet K3: Der er ubeskyttet ledning under loft i viktualierum. B8 Sælgers oplysninger Sælgers oplysninger om ejendommen 0. Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet i ejendommen? 6,5 år 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager Nej vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? Nej 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Ja, Vaskehus 25. jui :17 Varig standsning 23

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Beskikket bygningssagkyndig Dato: J. nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Stege. Udløbsdato 24-12-2010. Lb. nr. H-10-02072-0121. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Johannes lvan dresse Engkarsen 8 Postnr. 4780 Dato 24-06-2010 By Stege Udløbsdato 24-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 390-9533 Matrikel/Ejerlav: 14L Svensmarke, Stege Jorder Internt

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol 2 DISCIPIJNÆR- OG K LG ESG REF. I I 27 FOR RFSKIkKRDF BYGNINGSSGYNDGF Fors i de Revision sove rs ig t Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til Skrivebordkontrol 16. september2013

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-04-2011. Lb. nr. H-10-02591-0084. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Vagn Olsen Adresse Kettrup Bjerge Vej 2 Postnr. 9480 Dato 20-10-2010 By Løkken Udløbsdato 20-04-2011 H-10-0-0084 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-84544 Matrikel/Ejerlav: 2HU Kettrupgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 23-02-2011. Lb. nr. H-10-01967-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Nicolai Fræer Adresse Malmøvej 2 Postnr. 8600 Dato 23-08-2010 By Silkeborg Udløbsdato 23-02-2011 H-10-0-0006 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-19596 Matrikel/Ejerlav: 16GQ Gødvad By, Gødvad

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006. HE nr. Lb. nr. 403 H-06-00403-0025 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Singlefest.Dk PS dresse Spovevej 1, Reersø Postnr. By 4281 Gørlev Dato Udløbsdato 19-06-2006 19-12-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 309-66936 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR 5ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: J. nr.: fciørelse teknisk revision at tilstandsrapiorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD. By Nørre Alslev. Udløbsdato 26-05-2011 for ejendommen Sælger: SOFIE RIFBJERG EFTERSKOLE FOGEDGÅRD dresse Frihedsmindevej 13 Postnr. 4840 Dato 26-11-2010 By Nørre lslev Udløbsdato 26-05-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-13069 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgumkloster. Udløbsdato 23-05-2012. Lb. nr. H-11-00291-0183. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: LP PNT 3 /S dresse delvadvej 1 Postnr. 6240 Dato 23-11-2011 By Løgumkloster Udløbsdato 23-05-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4468 Matrikel/Ejerlav: 18 Bøgvad, Højst Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg. By Værløse. Udløbsdato 02-06-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Søren Nicolai Mølmark Ledersborg dresse Hasselhaven 14 Postnr. 3500 Dato 02-12-2010 y Værløse Udløbsdato 02-06-2011 H-10-0-0032 Kommunenr./Ejendomsnr. 190-6122 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte Anna Otte & Ricky Meinke. By Hundested. Udløbsdato 10-04-2008. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte nna Otte & Ricky Meinke dresse Nordstjernen 4 Postnr. 3390 Dato 10-10-2007 By Hundested Udløbsdato 10-04-2008 H-07-00-0101 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-19458 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen. By Vildbjerg. Udløbsdato 07-12-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild & Finn Sønderby Jacobsen dresse Solbrinken 34 Postnr. 7480 Dato 07-06-2011 By Vildbjerg Udløbsdato 07-12-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-906404 Matrikel/Ejerlav: 11BF Burgård,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig 1915 Edvard Simonsen EBS, Energi- og Bygningsrådgivning NS Lautrupvang 2 275 Ballerup Dato: J.nr.: XX fgørelse -

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt. By Hvidovre. Udløbsdato 10-01-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Dina Ingstrup & Peter Schmidt dresse Hvidovre Strandvej 23 Postnr. 2650 Dato 10-07-2010 y Hvidovre Udløbsdato 10-01-2011 H-10-0-0110 Kommunenr./Ejendomsnr. 167-30882 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 04-10-2012. Lb. nr. H-12-02627-0056. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva K. Christian V. dresse Vesterheden 67 Postnr. 8800 Dato 04-04-2012 y Viborg Udløbsdato 04-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-140056 Matrikel/Ejerlav: 560ZM Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen. By Roskilde. Udløbsdato 13-05-2007 for ejendommen Sælger: Helle Fossum Hänninen Pedersen & Mika Pedersen dresse Dyssevej 5 Postnr. 4000 Dato 13-11-2006 By Roskilde Udløbsdato 13-05-2007 H-06-0-0332 Kommunenr./Ejendomsnr. 255-9060 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager. Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 11 9550 Mariager Sælger: Lone Kjelgaard Wessberg dresse: Randersvej 11 Post nr. og by: 9550 Mariager Rapportdato: 03.10.2014 Sag nr.: B-2014-4908

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Knud Chemnitz Mortensen. By Nykøbing F. Udløbsdato 24-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Knud Chemnitz Mortensen dresse Toftevej 8 Postnr. 4800 Dato 24-03-2011 By Nykøbing F Udløbsdato 24-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 376-6551 Matrikel/Ejerlav: 17D Sundby By, Toreby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01977-0146. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Janne & Mogens Paulsen dresse Flovt ygade 9 Postnr. 6100 Dato 03-10-2010 y Haderslev Udløbsdato 03-04-2011 H-10-0-0146 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-11274 Matrikel/Ejerlav: 3 Flovt,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Susanne Bruun Simonsen. By Langeskov. Udløbsdato 23-09-2011. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Susanne Bruun Simonsen dresse Hans Tausensgade 1 Postnr. 5550 Dato 23-03-2011 By Langeskov Udløbsdato 23-09-2011 H-11-0000-0057 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-44 Matrikel/Ejerlav: 28B

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 25-12-2010. Lb. nr. H-10-02023-0122. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 25-12-2010. Lb. nr. H-10-02023-0122. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Inger Helen Magh dresse Frederiksborgvej 71 Postnr. 3200 Dato 25-06-2010 By Helsinge Udløbsdato 25-12-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-19114 Matrikel/Ejerlav: 3D mmendrup By, Helsinge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 21-01-2011. Lb. nr. H-10-01302-0060. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Gudrun Jensen dresse Søbyvej 37 Postnr. 5700 Dato 21-07-2010 y Svendborg Udløbsdato 21-01-2011 H-10-0-0060 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-105219 Matrikel/Ejerlav: 17 Søby y, jerreby

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FIGURER...2 TABELLER...2 1 INDLEDNING...3 2 SKEMATISK OPGØRELSE AF RESULTATERNE...4 3 TEKNISKE REVISIONSRAPPORTER

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bredebro. Udløbsdato 19-01-2011. Lb. nr. H-10-01836-0161. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bredebro. Udløbsdato 19-01-2011. Lb. nr. H-10-01836-0161. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tønder Kommune dresse rede ygade 38 Postnr. 6261 ato 19-07-2010 y redebro Udløbsdato 19-01-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-00181 Matrikel/Ejerlav: 713 redebro, rede Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius. By Galten. Udløbsdato 18-10-2012 for ejendommen Sælger: Torben Frandsen & Gitte Stovgaard Facius dresse Røddikvej 48 Postnr. 8464 Dato 18-04-2012 y Galten Udløbsdato 18-10-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-1168 Matrikel/Ejerlav: 12N Galten

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKN ISK REVIS ION AF TI LSTAN DS RAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I-.. I,. Kontaktoplysninger Bygningssagkynd

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rømø. Udløbsdato 04-08-2009. Lb. nr. H-09-01434-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: K. ndersen dresse Vråbyvej 1 Postnr. 6792 Dato 04-02-2009 y Rømø Udløbsdato 04-08-2009 H-09-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-8989 Matrikel/Ejerlav: 82 Kirkeby, Rømø Internt sagsnummer

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Doris Pedersen dresse Løkketoften 40 Postnr. y 2625 Vallensbæk Dato Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 187-015693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom PS00903 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: y: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere