Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue 102+.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue 102+."

Transkript

1 Bestemmelse af B-hæmoglobin (Fe) stofkoncentration i blodet ved metodesammenligning på ADVIA 2120 VS. HemoCue Bachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen København Udarbejdet af Sabero Mohammad (f. 15 / ) Periode: til Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital Hovedvejleder: Kirsten Vikkelsø Madsen på Metropol, Bioanalytikeruddannelsen Bivejleder: Dorte Høyer på Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital Denne opgave er udarbejdet af studerende ved PH-metropol. Den foreligger ukommenteret fra uddannelsens side og er således et udtryk for den studerendes egne synspunkter. Opgaven må anvendes internt i uddannelsen. 0

2 Fra Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser BEK nr 714 af 27/06/ En studerende, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af uddannelsesinstitutionen bortvises fra prøven. Stk. 2. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til uddannelsesinstitutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser uddannelsesinstitutionen eksaminanden fra prøven. Stk. 3. Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan uddannelsesinstitutionen bortvise eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver uddannelsesinstitutionen først en advarsel. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan i de i stk. 1-3 nævnte tilfælde under skærpende omstændigheder beslutte, at den studerende skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. Stk. 5. En bortvisning efter stk.1-3 medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at den studerende har brugt en prøveindstilling, jf. 6, stk. 3. Stk. 6. En studerende skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2. Undertegnede bekræfter hermed, at denne projektrapport er udfærdiget af mig, uden at udgive andres arbejde for mit og uden uretmæssig hjælp jf. ovenstående uddrag af eksamensbekendtgørelsen. Dato: Underskrift 1

3 Resume Formålet med dette projekt er at undersøge, om det er muligt at bruge det fotometriske apparat HemoCue, som backup for det fuldautomatiske hæmatologiske apparat ADVIA2120 i forbindelse med B-hæmoglobin målinger. B-hæmoglobin målinger udføres, når der er mistanke om anæmi hos en patient. De to apparaters hæmoglobin-målinger sammenlignes. HemoCue bruges i det daglige som backup ved hæmoglobin-målinger, hvis der kommer et flag frem på ADVIA2120, hvilket er et tegn på, at målingen ikke kan gennemføres, fordi der er en for stor koncentration af uklarheder i prøven. Der blev anvendt 50 patient prøver til metodesammenligningen på ADVIA 2120 og HemoCue Metodesammenligningen viste, at der var signifikant forskel på de to apparaters måleresultater. Desuden er de to apparaters måleresultater, ADVIA2120 nr. 1 og ADVIA2120 nr. 2.sammenlignet. Her blev anvendt 19 patientprøver til sammenligningen. Resultaterne viser en god overensstemmelse mellem de to ADVIA 2120 nr. 1 og nr. 2. Ud fra mine resultater kan jeg konkludere, at HemoCue giver pålidelige resultater, hvis den præanalytiske fase følges meget nøjagtigt. Forord Dette professionsbachelorprojekt er udarbejdet som den afsluttende del af min bioanalytikeruddannelse på Professionsskolen Metropol, København. Arbejdet blev udført i perioden fra oktober 2013 til januar Den praktiske del af projektet foregik på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital. Projektet kan måske have interesse for medarbejdere på biokemiske afdelinger, for vejledere, medstuderende, bioanalytikere og andre, som bruger disse apparater i deres daglige arbejde. Jeg takker personalet på Klinisk Biokemisk Afdeling for deres udviste hjælpsomhed i forbindelse med mit arbejde. Specielt en tak for deres hjælp i forbindelse med betjeningen af apparaterne. Jeg vil tillige takke medarbejderne på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital, i forbindelse med indsamling af prøver. Til slut vil jeg takke min hovedvejleder Kirsten Vikkelsø Madsen, Metropol, og min bivejleder Dorte Høyer på Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital, for en uvurderlig hjælp og vejledning i forbindelse med mit arbejde. 2

4 Indholdsfortegnelse 1. Problembaggrund Formål Målinger på de to apparater Den daglige kontrol Mål Problemformulering Begrebsdefinition Teori Sammensætning af et hæmoglobinmolekyle Referenceintervaller for hæmoglobin Anæmi Polycytæmi Analyseprincip for ADVIA Ekstern kvalitetssikring af ADVIA Laboratoriets kontrolregler Intern kvalitetssikring af ADVIA Analyseprincip for HemoCue HemoCue kontrol Metodevalg og afgrænsninger Metode Statiske metoder sammenligning af ADVIA og HemoCue ADVIA2120 nr. 1 over for ADVIA2120 nr ADVIA over for producentens kontrol Norm HemoCue nr.1 og nr. 2 over for ADVIA2120 nr. 1 og nr. 2 vha. patientkontrol Praktisk anvendelse af apparaterne ADVIA Blodprøvetagning Materialer Resultater ADVIA nr. 1 overfor ADVIA nr Kontrol Norm målinger Sammenligning af HemoCue nr. 1 overfor ADVIA nr. 1 ved hjælp af Patient kontroller. 24 3

5 3.6. Sammenligning af HemoCue nr. 2 overfor ADVIA nr. 2 ved hjælp af 50 Patient kontroller Diskussion Konklusion Perspektivering Reference Bilag

6 1. Problembaggrund Undersøgelse af B-hæmoglobins stofkoncentration i blodet rekvireres, hvis der er mistanke om polycytæmi eller anæmi[1 s.84]. Høj B-hæmoglobin stofkoncentration indikerer polycytæmi, lav B-hæmoglobin stofkoncentration indikerer anæmi, som begge kan være livstruende. Analyse af B-Hæmoglobinets stofkoncentration er en af de mest rekvirerede analyser på Herlev Hospitals Klinisk Biokemiske Afdeling. Hvis en læge på Herlev Sygehus har en formodning om, eller kontrollerer en anæmi/polycytæmi, så bliver der taget en blodprøve, som efterfølgende skal analyseres på laboratoriet med henblik på bestemmelse af B-hæmoglobin stofkoncentrationen i blodet. Det er sådanne prøver, jeg analyserer i min opgave. For at danne sig det bedst mulige og hurtigste billede af patientens kliniske tilstand, er det vigtigt at bruge en meget detaljeret og specifik analyse. 1.1 Formål Jeg finder det interessant at undersøge, om de apparater afdelingen dagligt anvender til B- hæmoglobin analyser kan give pålidelige svar, hvilket er nødvendigt for patientens overlevelse. Jeg finder det yderligere interessant at finde ud af, om man på den måde kan forbedre effekten af målingerne, og dermed undgå lang ventetid og spare penge på unødvendige prøver og dermed tidligere målrette behandlingen. 1.2 Målinger på de to apparater På markedet findes der mange apparater til måling af B-hæmoglobin stofkoncentrationer i blodet. I denne rapport vil jeg undersøge to forskellige analysemetoder. Den ene er ADVIA2120 og den anden er HemoCue102+. Jeg undersøger ADVIA2120 og HemaCues 201+ s evne til hurtigt at levere sande værdier (overensstemmelser med kendte værdier fra producenten) og reproducerbare resultater. Hurtige, pålidelige bestemmelser giver mulighed for hurtigere iværksættelse af korrekt behandling. Fordelen ved ADVIA er, at den kan give et hæmolytisk billede af patientens kliniske tilstand i løbet af minutter. Måling med ADVIA2120. Alle patientprøver bliver primært og rutinemæssigt målt på ADVIA2120. Grunde hertil er[2 s.1 af 54]: ADVIA2120 er fuldt automatiseret ADVIA2120 kan på samme tid og på samme prøve måle andre analyser på blodet ADVIA2120 er tilsluttet hospitalets EDB-system. Det giver mulighed for at overføre måleresultaterne hurtigt og direkte. 5

7 ADVIA2120 udfører målingen som en fotometrisk måling. ADVIA2120 kan ikke levere brugbare måleresultater, hvis der er uklarheder i prøverne. Uklarhed kan være forårsaget af fedt (lipæmi) i prøven, men kan også skyldes et højt antal leukocytter, som ses ved leukæmi. I sådanne tilfælde viser ADVIA2120 flag som tegn på, at måleresultatet ikke er brugbart. I disse tilfælde anvender afdelingen HemoCue [ 3] HemoCue 102+ er et håndholdt måleapparat, hvor analyserne køres manuelt, og resultaterne skal efterfølgende overføres manuelt til hospitalets EDB system.[ 3] HemoCue102+ anvendes når totalindholdet af B-hæmoglobin stofkoncentration i fuldblodet (blod som ikke er centrifugeret) skal bestemmes. Ved hjælp af HemoCue102+ kan man udføre hurtigere og mere pålidelige hæmoglobin bestemmelser. Producenten af HemoCue angiver på sin hjemmeside, at måleresultaternes kvalitet er fuldt ud lige så gode som dem, man opnår ved store hæmatologianalysatorer som fx ADVIA2120.[4] 1.3 Den daglige kontrol På Herlev biokemiske afdeling er der to ADVIA 2120 apparater. De kaldes for ADVIA nr.1 og ADVIA nr. 2. Der er også to HemoCue 102+ apparater på afdelingen, som kaldes for HemoCue nr. 1 og HemoCue nr. 2. Alle 4 apparater bliver anvendt i den daglige rutine til patientprøver. Til daglig kontrol af HemoCue 102+over for ADVIA på afdelingen, benyttes patientprøver. I denne rapport bearbejder jeg data i form af kontrolkort. Ved hjælp af dem vil jeg belyse, hvordan ADVIA 2120 og HemoCue 102+ målinger stemmer overens over en længere tidsperiode (juli-oktober 2013). Laboratoriets måleresultater skal være reproducerbare, pålidelige og korrekte, uafhængigt af hvilket apparat og hvilken metode, der anvendes til bestemmelse af B-hæmoglobin stofkoncentrationen i blodet. Denne undersøgelse er vigtig, fordi lægerne skal bruge resultater, der er uafhængige af, om målingerne er udført på ADVIA2120 nr. 1 og nr. 2 eller HemoCue nr. 1 og nr. 2. for at kunne stille en diagnose i forbindelse med udredning af anæmi eller polycytæmi Mål Målet med opgaven er at undersøge apparater og metoder til bestemmelse af B- hæmoglobin stofkoncentrationen i blodet. Jeg undersøger i denne rapport kvaliteten af 2 forskellige målemetoder til at bestemme B- hæmoglobin stofkoncentration. Dette gøres ved at analysere ADVIA2120 og HemoCue 102+ 's 6

8 måleresultater. Det undersøges om to af laboratoriets apparater, ADVIA2120 nr. 1 og ADVIA2120 nr.2, giver samme måleresultater, når de måler på de samme blodprøver. Det undersøges tillige hvordan overensstemmelsen er mellem HemoCue 102+ nr. 1 overfor ADVIA2120 nr. 1 og HemoCue 102+ nr. 2 overfor ADVIA2120 nr. 2 ved hjælp af den daglige kontrol (patientkontrol) Problemformulering Er HemoCue 102+ velegnet som backup for ADVIA2120 til måling af B-Hæmoglobin stofkoncentration i patientprøver? Er der forskel på ADVIA2120 nr. 1 og ADVIA nr. 2 på biokemisk afdeling? Hvordan er overensstemmelsen mellem HemoCue og ADVIA2120 vurderet ud fra patientprøver, benyttet som daglig kontrol af HemoCue 1.6 Begrebsdefinition Metodesammenligning: Undersøgelse af, om to apparaturer måler ens, ved at undersøge om der er statistisk signifikant forskel på de to apparater. Sande værdier: Kendte værdier fra producenten af apparatet. HemoCue HB 102+ Hemoglobinometer fra Sverige (kaldes for HemoCue i resten af rapporten) ADVIA 2120 fra Siemens Healthcare Diagnostics (kaldes for ADVIA i resten af rapporten) ADVIA 2120 nr. 1 (kaldes for ADVIA nr.1 i resten af rapporten ) ADVIA 2120 nr.2 (kaldes for ADVIA nr. 2 i resten af rapporten) HemoCue 102+ nr. 1 (kaldes for HemoCue nr.1 i resten af rapporten) HemoCue 102+ nr.2 (kaldes for HemoCue nr. 2 i resten af rapporten) B-Hæmoglobin (Fe), stofkoncentration. (kaldes for hæmoglobin koncentration i resten af rapporten) 7

9 1.7.Teori Erytrocytternes rolle mht. iltning af kroppens organer Figur 1[5]. billedet viser bikonkave erytrocytter som de ses i blodbanerne, de visoelastiske egenskaber gør passage i snævre dele af kredsløbet muligt.[6 s.13] Blodet er sammensat af erytrocytter, leukocytter, trombocytter og plasma[7 s. 340]. Figur 1 viser hvordan erytrocytterne ser ud når de befinder sig i blodbanerne. Erytrocytterne produceres i knoglemarven, deres levetid er ca. 120 dage så derfor tilføres der erytrocytter hele tiden som erstatning for de gamle. Erytrocytter indeholder hæmoglobin, som kan binde ilt til sig og bringe det ud til celler i kroppen, dvs. at hæmoglobin er et iltbærende protein i erytrocytterne. Kroppens celler er afhængige af ilt, som hæmoglobinet transporterer. Jo højere antallet af erytrocytter er, jo højere er hæmoglobinindholdet i blodet, og desto mere ilt kan der transporteres rundt i kroppen[7 s.340]. Figur 2- viser de komponenter blodet består af når man centrifugerer det.[7 s.341]. 8

10 Når blod centrifugeres adskilles blodet i tre hovedbestanddel. Dette fremgår af figur 2. Erytrocytterne bundfælles, øverst ligger blodplasmaet og der imellem ligger trombocytter og leukocytter. Den andel af blodets volumen, som erytrocytterne udgør, kaldes for hæmatokritværdien. Hæmatokritværdien er ofte nedsat ved anæmi[7 s.341] og ved polycytæmi er den ofte forhøjet. Figur 3. viser struktur af et hæmoglobinmolekyles opbygning. Hæmoglobinmolekyler består 4 polypeptidkæder og 4 Fe holdige hæmgrupper, som ilt binder sig til.[7 s.342] Sammensætning af et hæmoglobinmolekyle Et hæmoglobinmolekyle er sammensat af to dele: Globindelen, som er opbygget af 4 parvis ens polypeptidkæder og 4 hæmgrupper, som hver har bundet et jernatom i midten og som er koblet til en af peptidkæderne. Dette kan ses på figur 3. Hvert jernatom binder et O 2 -molekyle, og hver erytrocyt er fyldt med ca. 300 millioner hæmoglobinmolekyler. [7 s. 342] Referenceintervaller for hæmoglobin Hæmoglobinkoncentrationen varierer meget fra person til person, og der er forskellige reference-intervaller for mænd og kvinder. En tilfældig rask kvinde har 95 % sandsynlighed for, at hendes hæmoglobinkoncentration vil ligge i intervallet [7,3 9,5 mmol/l]. Tilsvarende gælder det for mænd, at det vil ligge i 9

11 intervallet [8,3-10,5 mmol/ l]. Dette interval kaldes for referenceintervallet for hæmoglobinkoncentrationen[8] Anæmi Anæmi opstår i knoglemarvens bloddannende stamceller. Når man har anæmi, kan f.eks. knoglemarven ikke danne blodceller på normal vis. Hvis knoglemarven mangler 'byggesten' som jern, vitamin B 12 og folinsyre, kan det resultere i blodmangel[9]. Der kan også være tale om ubalance mellem produktion og destruktion af erytrocytter. Strålebehandling kan fx. forårsage ødelæggelse af knoglemarven [6 s ]. Anæmi er ikke en sygdom i sig selv, men et tegn på en sygdom - fra helt harmløse til livstruende sygdomme [1 s. 168]. Årsagen til anæmi findes vha. blodprøver. Hvis de viser en lav hæmoglobinkoncentration, er det en indikation på anæmi. Af artiklen [10] fremgår det, at en lav hæmoglobinkoncentration er den oftest forekommende parameter, når det drejer sig om at opdage anæmi. Det er vigtigt at opdage anæmi så tidligt som muligt, ellers kan det udvikle sig til livstruende sygdomme. Symptomer på anæmi er træthed, for lavt blodtryk og for høj puls pga. færre hæmoglobinmolekyler og erytrocytter end normalt. Pulsfrekvensen øges derfor, for at kompensere for manglende udveksling mellem ilt og kuldioxid Polycytæmi Polycytæmi opstår, når mængden af erytrocytter er forhøjet på grund af iltmangel. Kroppen reagerer helt naturligt på iltmanglen ved at producerer flere erytrocytter for at kompensere for iltmanglen [7 s.347] Analyseprincip for ADVIA På Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Herlev Hospital, udføres analysen af B-hæmoglobin stofkoncentration på ADVIA, som er et fuldautomatisk hæmatologisk apparat, hvor analyseprincippet er baseret på fotometriske målinger. Apparatet analyserer hæmoglobinkoncentrationen ved hjælp af absorptionsfotometri med en bølgelængde 546 nm. ADVIA kan måle mange andre parametre[2]. Jeg vil kun tage mig af hæmoglobin-målingerne og den efterfølgende behandling af måleresultaterne. Til hæmoglobinmålingerne bruges der kun et reagens, som indeholder HGB-reagenset. Prøvematerialet og HGB-reagenset blandes i reaktionskamret, der fungerer som en kuvette. HGB reagenset indeholder 3 stoffer, overfladeaktivator, oxidationsmiddel og kaliumcyanid [2]. 10

12 Trin 1. Erytrocytterne hæmolyseres vha. overfladeaktivatoren, hvorved hæmoglobin frigives. Trin 2. Hæmoglobin med (Fe 2+ )oxideres til Hemiglobin med (Fe 3+ ). Trin 3. Hemiglobin med(fe 3+ ) reagerer med KCN og der dannes Cyanhemiglobin. Cyanhemiglobinet er det stof man måler på. Stoffet bliver målt fotometrisk ved en bølgelængde på 546 nm. Procenttransmission i prøven registreres og omregnes til absorbans, som igen omregnes til koncentration i mmol/l. [11 s. 8-21] Ekstern kvalitetssikring af ADVIA ADVIA bliver også kontrolleret en gang om ugen med en ekstern kvalitetskontrol, som kommer fra Deks. Klinisk Biokemisk Afdeling. Herlev Hospital får en ukendt prøve en gang om ugen. Den bliver kørt på apparatet og måleresultatet sendes til Deks. Når Deks har bearbejdet måleresultaterne, får afdelingen en tilbagemelding om, hvordan deres måleværdier ligger i forhold til den så kaldte sande værdi Laboratoriets kontrolregler For at tjekke niveau på ADVIA nr. 1 og ADVIA nr. 2 så indleder afdelingen dagen med at tjekke apparatet med Kontrol Norm. Alle parametre skal ligge inden for acceptintervallet [ middelværdi+/ 2SD] dvs. afdelingen bruger Westgards regelsæt til at få godkendt apparatet. Westgard-reglerne er et regelsæt, som anvendes til at fastlægge acceptgrænser for kontroller af analyser på Klinisk Biokemisk Afdeling [12]. 1. Grøn: kontrollen viser, at værdierne er i orden, hvis de ligger inden for acceptintervallet. 2. Gul: kontrollen viser, at værdierne er uden for acceptområdet og skal vurderes. Hvis værdien er uden for 2SD men inden for 3SD, skal man stoppe med målingerne og undersøge, hvad årsagen til afvigelsen har været. Først når fejlen er udbedret, må de egentlige patientmålinger iværksættes. 3.Rød: kontrollen viser at værdierne er uacceptable, og de skal forkastes. [ 2 s.17 af 54] Selve godkendelsen af kontrolresultaterne er en forudsætning for videre analyse af prøverne Intern kvalitetssikring af ADVIA Producenten leverer Kontrol Norm med de til Normen tilhørende måleværdier (sande værdi). Apparaterne kontrolleres kun om morgenen med Kontrol Norm. Kontrol Norm er en dyr 11

13 standard. For at spare på den dyre standard har laboratoriet valgt at kontrollere ADVIA nr.1 og nr.2 i løbet af dagen med nogle patientprøver, som efterfølgende kaldes for patientkontroller. 5-7 patientprøver udtages til patientkontroller. Disse patientkontroller skal ligge inden for referenceværdierne. Man sætter en label med løbe nr. på. Kontrolprøverne udskrives. Prøver og resultatudskrifter bruges løbende hele dagen, som kontrol på alle parametre. Patientkontroller køres hver 20. til 30. prøve, og acceptabel afvigelse på hæmoglobinkoncentrationen for patientkontroller skal ligge inden for intervallet +/ 0,3 mmol/l[2 s.13 af 54] Analyseprincip for HemoCue Analyseprincippet for HemoCue er også baseret på absorptionsfotometri, som ADVIA bruger. HemoCue bruger bare indtørret reagens i stedet for flydende reagens, som ADVIA bruger [3 s. 46]. HemoCue måler fotometrisk ved to bølgelængder, nemlig 570 nm og 880 nm. Metoden som benyttes i HemoCue er at korrigere en evt. interferens af uklarheder. Uklarheden kan opstå i forbindelse med lipæmi og leucocytose. Princippet består i at Natriumdeoxycholat (overfladeaktivtstof) hæmolyserer erytrocytterne, og hæmoglobinet fra erytrocytterne frigives[3 s. 46]. Hæmoglobin bliver oxideret til methæmoglobin ved hjælp af Natriumnitrit. Methæmoglobin reagerer med natriumazid til azidmethæmoglobin. Absorbansen måles ved 570 nm og 880 nm. Absorbansen omsættes til koncentration i mmol/l ved brug af en kalibrator[3 s. 46] HemoCue kontrol HemoCue nr.1 og nr. 2 kontrolleres dagligt over for ADVIA nr.1 og nr.2 for at sikre at korrektheden er i orden ved brug af patientkontrol. En tilfældig patientprøve analyseret på ADVIA nr. 1 udvælges og analyseres på HemoCue nr. 1. Ligeledes udvælges en patientprøve analyseret på ADVIA nr. 2 og analyseres på HemoCue nr. 2. Forskellen beregnes og tilladt afvigelse er +/ 0,3 mmol/l Patient-prøver køres på ADVIA og på HemoCue. Det kontrolleres, om der er overensstemmelser mellem målingerne på de to apparater. Der bliver ikke kørt en kontrol fra leverandøren på HemoCue, for apparatet har en elektronisk selv-test. Ved opstart af apparatet vil det automatisk kontrollere den optiske enhed. Hvis apparatet ikke er i brug, udføres denne selvkontrol hver anden time. [3 s.47] 12

14 Metodevalg og afgrænsninger Jeg havde overvejet at undersøge i hvilke situationer HemoCue er bedre end ADVIA. Til dette forsøg skulle jeg bruge prøver med meget fedtindhold eller et stort antal leukocytter for at klarlægge, om det er rigtigt at HemoCue er bedre til at korrigere for uklarheder end ADVIA. Men det var vanskeligt. I den tid jeg var på laboratoriet kunne jeg ikke få prøver, der var meget lipamiske eller som indeholdt et stort antal af leukocytter. Jeg overvejede at tilsætte noget piskefløde til nogle af patientprøverne og køre dem på begge apparater, men afdelingen frarådede mig det, idet der var risiko for at ødelægge apparaterne. Jeg havde læst i artiklen [13 ], om en sammenligning af HemoCue med et stort automatiseret hæmatologi apparat (HemoCue og Cobas Micros). Forfatteren fandt, at HemoCue måler systematisk højere i den øverste ende af referenceintervallet. Derfor valgte jeg at undersøge, om det samme var tilfældet for HemoCue og ADVIA. 2. Metode Ud fra problemformuleringens 3 punkter, vil jeg tage udgangspunkt i hvert enkelt punkt og beskrive, hvilke overvejelser jeg gjorde mig og begrunde mit valg af statistiske metoder. 2.1 Statiske metoder Lineær regression Lineær regression er en matematisk metode til at bestemme ligningen for den rette linje, der bedst muligt repræsenterer to sæt måle-værdier. Hvis de to apparaters målesæt repræsenterer den samme rette linje, vil man få en ret linje med hældning på 1 og skæring på y-aksen i (0,0 ). Korrelationskoefficienten R beskriver graden af sammenhæng mellem to parametre, hvis R 2 = 1, er der en perfekt lineær sammenhæng. I mit tilfælde er de to parametre to måle-resultater for den samme prøve. Og R 2 =1 vil i mit tilfælde vise, hvor ens de to apparater måler [14]. Differensplot Et differensplot er en grafisk afbildning, som kan anvendes til at sammenligne to sæt måledata, som man forventer, skal være ens. Ved hjælp af et differensplot kan man se, om der er systematisk fejl på den ene metode eller den anden metode[15]. 13

15 Parret t-test Inden man anvender en parret t-test, skal man undersøge, om data er normalfordelt eller ikke normalfordelt. Dette kan gøres i EXCEL. Topstejl og skævhed over differencerne skal være inden for -2/+2. Hvis disse betingelser er opfyldt kan man udføre en parret t-test. Ved hjælp af en parret t-test undersøger man om middelværdierne i de to apparaters måleresultater er identiske, det vil sige, om der er eller ikke er en statistisk signifikant forskel på hæmoglobin koncentrationen på de to apparaters måleresultater. [16]. 2.2 sammenligning af ADVIA og HemoCue Jeg vil undersøge om HemoCue er velegnet som backup for ADVIA2120 til måling af hæmoglobin koncentration ved at undersøge om de to apparater måler ens. Til denne sammenligning har jeg anvendt 50 patientprøver til hæmoglobin målinger. De 50 patientprøver er valgt med en spredning fra lavt til højt hæmoglobinniveau, med henblik på at få hele måleområdet repræsenteret. Der foretages en parallel-analysering, således at blodprøverne først analyseres på ADVIA og herefter på HemoCue. Under parallel-analyseringen skal man være opmærksom på holdbarheden af prøvematerialerne. Målet med denne metodesammenligning er, at undersøge om der er statistiske forskelle på de to analyseapparater. Derfor valgte jeg at opstille følgende to hypoteser. Hypoteser Ho = ADVIA2120 og HemoCue giver samme måleresultater, dvs. ingen forskel på måleresultaterne. H1 = ADVIA2120 og HemoCue giver ikke samme måleresultater, dvs. der er forskel på måleresultaterne. Jeg valgte i mine test, at anvende et signifikant niveau på 0,05 Til undersøgelsen kontrollerede jeg først, om måleresultaterne er normalt fordelt. DVS. Topstejl og skævhed over differencerne skal være inden for intervallet [-2/+2.]. Derefter udførte jeg en parret t-test, som er velegnet til at afgøre, om to apparater måler ens. [16]. Som en supplerende undersøgelse lavede jeg differensplot og en lineær regression. Differensplot for at undersøge for systematiske fejl ved de to metoder. Lineær regression udføres for at undersøge, om der er en lineær sammenhæng mellem måleresultaterne målt på henholdsvis ADVIA og HemoCue. Ved hjælp af en regressionsligning, finder man ligningen for den rette linje og korrelationsfaktoren (R). Hvis de to apparater måler ens vil man få X=Y på alle punkter. Korrelationsfaktor (R) angiver, hvor tæt punkterne ligger på den rette linje. Hvis hældningen på 14

16 linjen bestemt ved lineær regression er tæt på 1 og skærer y-aksen tæt på 0,0 er det et udtryk for, at apparaterne måler nøjagtigt ens[17]. 2.3 ADVIA2120 nr. 1 over for ADVIA2120 nr.2 Der er to ADVIA på Biokemiske afdeling. De bliver henholdsvis kaldt for ADVIA2120 nr. 1 og nr. 2. Da begge bliver brugt rutinemæssigt til hæmoglobinmålinger, valgte jeg at sammenligne de to apparater med hinanden for at se, om der er nogen forskel på de to apparaters måleresultater. Jeg brugte 20 patientprøver. De blev først kørt på ADVIA nr. 1. og bagefter på nr. 2. Jeg vil undersøge, om der er forskel på måleresultater fra ADVIA nr. 1 og ADVIA nr. 2. Metoden hertil er at behandle data med differensplot og lineær regression. Ud fra differensplot vil jeg kunne se, om der er systematisk forskel på de to apparater. Systematiske fejl går ud på at se, hvordan de to apparater måler lave og høje værdier i forhold til hinanden. Ved at lave lineær regression vil jeg finde sammenhæng mellem de to apparaters måleresultater på samme prøver. 2.4 ADVIA over for producentens kontrol Norm Ved at undersøge overensstemmelsen mellem HemoCue og ADVIA, vurderet ud fra patientkontrol, valgte jeg først at undersøge kvaliteten af målinger på ADVIA ved hjælp af ekstern Norm kontrol. Jeg har fået kontrol Norms målinger, som afdelingen har kørt hver dag på ADVIA i 22 dage. Jeg undersøgte, om disse målinger ligger indenfor acceptintervallet, som forventet. Hvis dette er tilfældet, så antager jeg at ADVIA2120 måler korrekt. Så kan jeg tillade mig at brug ADVIA2120 til at kontrollere HemoCue, i det jeg går ud fra, at ADVIA2120 måler sande værdier. Denne undersøgelse er vigtig, da den vil belyse, om vi kan regne med ADVIAs måleresultater. 2.5 HemoCue nr.1 og nr. 2 over for ADVIA2120 nr. 1 og nr. 2 vha. patientkontrol Jeg undersøgte overensstemmelsen mellem HemoCue nr.1 og nr. 2 over for ADVIA nr. 1 og nr. 2 vurderet ud fra intern patientkontrol (daglig kontrol). Den daglige interne kvalitetssikring af HemoCue foretages ved at lave en patientkontrol, køre den på ADVIA og bagefter på HemoCue for at kontrollere HemoCue over for ADVIA. Jeg har fået et kontrolkort af afdelingen, og til denne undersøgelse brugte jeg kontrolkort data og bearbejdede dem. Jeg har valgt data over fire måneder, som dækker et stort måleområde. Til denne sammenligning har jeg brugt 50 patient målinger inden for 4 måneder juli-oktober, for at se om målingerne ligger inden for den tilladte 15

17 afvigelse, som er på +/- 0,3 mmol/l. Målet med denne undersøgelse er at finde ud af hvordan ADVIA og HemoCue stemmer overens over længere tid og ikke lige, hvordan den er på en bestemt dag. 2.6 Praktisk anvendelse af apparaterne Apparaterne, som jeg har anvendt til undersøgelsen, er ADVIA og HemoCue. Til HemoCues målinger er det vigtigt at vende blodprøverne10 gange for at blande dem godt[3 s.21]. Til HemoCue målingerne brugte jeg engangskuvetter til at opsuge den nødvendige blodmængde, og prøverne blandes automatisk med reagenserne. Det er vigtigt at kuvetten fyldes i en arbejdsgang. Kuvetterne er lavet af plastik og indeholder indtørret reagens. Reagenset blandes med det opsugede blod i Kuvetten og overføres til HemoCue. Resultatet vises i displayet efter kun et minut.[3 s.21] HemoCue udfører selv kalibrering og kontrol, idet den er kalibreret af leverandøren. Trin 1 Trin 2 Trin 3 Figur 4.viser hvert af de tre enkelte trin i arbejdsgangen med at opfylde kuvetten[14]. Trin 1 Det er vigtigt at man sætter engangskuvetten direkte til blodet i glasset og kuvetten vil selv opsuge den nødvendige mængde blod. Trin 2 Man skal huske at aftørrer overskydende blod på kuvettens yderside, og så skal man vende den rigtigt i apparatet. Trin 3 Når analysen er færdig vil resultatet vises i displayet.[3] 2.7 ADVIA ADVIA er et automatiseret apparat, som ikke kræver forberedelse af patientprøverne. Patientprøverne skal ikke centrifugeres da apparatet bruger fuldblod. Apparatet opsuger selv i alt 176 µl og der bliver kun brugt 2µl til hæmoglobin-målingerne.[2] apparatet udfører målingerne automatisk, da det er et fuldautomatisk hæmatologisk apparat. 16

18 2.8 Blodprøvetagning Blodprøverne, som bruges til ADVIA og HemoCue bliver taget i et 4 ml EDTA-glas med lilla prop. EDTA hæmmer koagulationen ved at binde Ca 2+. EDTA binder Ca 2+ i et kompleks, og dermed er der ikke nogen Ca 2+ og blodet kan ikke koagulere. Ca 2+ er nødvendigt for mange af de enzymer, som deltager i koagulationsprocessen [19]. De analyserede prøver opbevares i køleskab i et døgn efter prøverne er analyseret. Hvis der bliver brug for det, kan man supplere med endnu en analyse. Efter et døgn bliver prøverne samlet i nogle gule spande mærket med Risiko Affald, og affaldet bliver destrueret på Vestforbrændingen Materialer Apparatur På Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Hospital er der to ADVIA nr.1 og nr.2 Der er også to HemoCue benævnt nr. 1 og nr. 2 Til ADVIA Hæmatologiudstyr Kontroller på ADVIA (kontrol Norm 3.-in- TEST point) Rensevæske RBC shead[2]. HGB reagenset til ADVIA til hæmoglobin koncentration er et HGB-reagens, der indeholder et overfladeaktivt stof (hæmolyserer), dimethyl laurylamini oxide(oxidere), og KCN 20mmol/L[2]. Til HemoCue Engangskuvtter Reagenser til HemoCue Kuvetten er af plast og indeholder indtørret reagens [3]. Patient-kontroller (interne kontroller) Forsøgsmateriale Jeg har brugt humant blod fra 50 patienter og kvalitetsmateriale (kontrol Norm og patientkontroller) til at udarbejde mit projekt. Jeg har brugt venøse blodprøver til begge apparater. 17

19 3. Resultater 3.1 Metodesammenligningsforsøg af ADVIA2120 og HemoCue ved hjælp af 50 patientprøver. For at se om ADVIA og HemoCue måler ens, har jeg benyttet de 50 patientprøver. Jeg har kørt dem først på ADVIA og bagefter på HemoCue, de opnåede resultater er sammenfattet i bilag1. I de fleste tilfælde får HemoCue højere måleværdier end dem, man får med ADVIA. Det fremgår af bilag 1. Derudover er der beregnet differens. Parret t-test Jeg har undersøgt, om der er statistisk signifikant forskel på de to apparaters måleresultater. Dette vil jeg gøre vha. en parret t-test. For at anvende en parret t-test skal ens data være normalfordelte. Dvs. at topstejl og skævhed over differencerne skal være inden for [-2/+2]. Hvis disse betingelser er opfyldt, så kan man anvende en parret t-test. Mine data er normalt fordelte, da topstejl og skævhed ligger i intervallet [0, , ]. Topstejl og Skævhed er beregnet ud fra tabel 1 s differens. Nu kan jeg så anvende en parret t-test. T-test udregnet ud fra dataene fra tabel 1. t-test: Parvis dobbelt stikprøve for middelværdi. 2 halet parret t-test P = 0,00039 Ved en to halet parret t-testen ses en p-værdi på = 0, Min P-værdien er mindre end det valgte signifikant niveau som er 0,05. Dette betyder at sandsynligheden for at få netop mine måleresultater med en sand H 0 hypotese er meget lille. Derfor forkastes H 0 og H 1 accepteres. Min parrede t-test viste, at der er signifikant forskel på ADVIA og HemoCue`s måleresultater. 0,05 signifikantniveauet betyder, at jeg er villig til at løbe en risiko på 5 % for at forkaste en sand hypotese. H1 hypotesen betyder at ADVIA og HemoCue ikke giver samme måleresultater. Ved hjælp af yderligere analyse kan den signifikante forskel på de to apparater bekræftes. For at belyse den signifikante forskel på de to apparaters måle resultater, valgte jeg at lave et differensplot for at se sammenhængen mellem de to apparaters måleresultater og for at finde eventuelle systematiske fejl. 18

20 difference for målt hæmoglobin konc. mellem HemoCue og ADVIA 0,8 0,6 HGB Hemocue HGB ADVIA mmol/l 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0, ADVIA hæmoglobin målt i mmol/l Figur 5 Differensplot for hæmoglobin målinger fra 50 patientprøver ved metodesammenligning målt på ADVIA og HemoCue. Jeg har målt de 50 patientprøver på de to apparater, og jeg har indtegnet et differensplot over dem. Målet var at finde en systematisk forskel på ADVIA og HemoCues måleresultater. Den systematiske forskel mellem de to apparater kan ses, ved at punkterne har en tilbøjelighed til at ligge på den ene side af O-linien. Hvis punkterne ligger på O-linien, så måler apparaterne præcis ens og dermed er der ingen systematiske fejl. Mit differensplot over målingerne viser, at HemoCues værdier har tilbøjelighed til at være systematisk højere set i forhold til ADVIAs måleresultater i det øverste referenceinterval (værdier højere end 6,5 mmol/l) Dette fremgår af figur 5. Af 50 målinger er der 33 positive. 8 negative og for 9 målingers vedkommende er differensen lig med nul. De 33 positive målinger ud af 50 udgør 66 %. Derfor antager jeg at HemoCue måler højere end ADVIA. For at lave en supplerende undersøgelse af om ADVIA og HemoCue måler ens har jeg valgt at lave en lineær regressionsanalyse. Ud fra punkternes koordinater beregnede jeg en regressionsligning og afsatte den. Den afsatte linje kan give et indtryk af, hvor god overensstemmelse der er mellem de to apparaters måleresultater. 19

21 HemoCue hæmoglobin målinger i mmol/l Sammenligning mellem HemoCue og ADVIA 10,0 y = 1,046x - 0,2409 R² = 0,9894 8,3 6,5 4,8 3,0 3,0 4,8 6,5 8,3 10,0 ADVIA hæmoglobin målinger i mmol/l Figur.6 viser sammenhæng mellem hæmoglobinmålinger bestemt af HemoCue og ADVIA ved lineær regressionsanalyse. 50 blodprøver er målt på ADVIA og da ADVIA. I denne forbindelse bliver ADVIA betragtet som referencemetode (derfor er måleresultatet afsat på X aksen) og HemoCue som backup ( måleresultatet er afsat på Y aksen). Den beregnede regressionsligning er afsat på figuren. For yderligere at finde ud af om ADVIA og HemoCue måler ens, har jeg også valgt at lave en lineær regressionsanalyse. Hvis de to apparater måler ens, så forventes det, at punkterne ligger på en ret linje dvs. R² = 1 og en hældning = 1og skæringspunkt gennem (0,0) dvs. at ligningen optimalt skal ligge Y=X. Mine målinger ved hjælp af lineær regression analyse giver hældning = 1,046 og et skæringspunkt = (- 0,2409). At hældningen er lidt større end 1, understøtter min tidligere observation om, at HemoCue giver højere måleværdier end ADVIA i den øverste ende af referenceintervallet, Jeg fandt R² = 0,9894 dette er tæt på 1 hvilket betyder at der er god lineær sammenhæng mellem de to apparater. Dette fremgår af figur ADVIA nr. 1 overfor ADVIA nr.2 For at undersøge, om der forskel mellem ADVIA nr.1 og nr. 2., har jeg udført hæmoglobin målinger på baggrund af 19 patientprøver. De 19 patientprøver er først kørt på ADVIA nr. 1 og bagefter på ADVIA nr. 2. De opnåede resultater er sammenfaldende og de kan ses i bilag 2. Derudover er der beregnet middelværdi og differens. Jeg laver et differensplot over målingerne mellem de to ADVIA. 20

22 HGB ADVIA nr. 1 HGB ADVIA nr. 2 i mmol/l 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 difference mellem Advia nr. 1 - Advia nr middelværdi af ADVIA 2120 nr.1 og ADVIA 2120 nr. 2 i mmol/l Figur 7 Differensplot for hæmoglobin målinger fra 19 patientprøver ved metodesammenligning målt på ADVIA nr. 1 og ADVIA nr. 2. Middelværdi af målinger på ADVIA nr. 1 og 2 afsættes ud af X-aksen og differencer mellem de to ADVIA er afsat uf ad Y-aksen. Grunden til at jeg bruger middelværdien af de apparaters måleresultater på X- aksen er, at det er samme slags apparater og de bruger samme analyseprincip. For at belyse forskellen mellem ADVIA nr. 1 og nr. 2 har jeg valgt at lave et differensplot over målingerne af de to apparaters måleresultater. Mit differensplot over målingerne afslører ingen systematisk fejl mellem måleresultaterne mellem de to ADVIA, da målingerne ligger jævnt fordelt rundt omkring 0 linjen. 1 ud af 19 målinger er der en difference på -0,4 mmol/l. De andre målinger ligger mellem -2 og 2 mmol/l. Dette kan ses på figur 7. For ydereligere at undersøge sammenhængen imellem apparaterne ADVIA nr. 1 og ADVIA nr. 2 valgte jeg at lave en lineær regressionsanalyse på de 19 patientprøver. 21

23 ADVIA nr. 2 hæmoglobin målinger i mmol/l 10,0 9,0 Sammenligning mellem ADVIA nr. 1 og nr. 2 y = 0,9803x + 0,1654 R² = 0,9813 8,0 7,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 ADVIA nr.1 hæmoglobin målinger i mmol/l Figur.8 viser sammenhængen mellem hæmoglobinmålinger ved metodesammenligning målt på ADVIA nr. 1 og ADVIA nr. 2 ved hjælp af Lineær regressionsanalyse. 19 blodprøver er målt på ADVIA 1 (måleresultater er afsat på X aksen) og på ADVIA 2 (måleresultater er afsat på Y aksen). Den beregnede regressionsligning er afsat på figuren. Jeg har foretaget målinger på de to ADVIA nr. 1 og nr. 2. Målingerne af de to apparater er præcenteret vha. en regressionsanalyse. Jeg har fundet, at der er en tilnærmelsesvis god sammenhæng mellem dem. Dette kan jeg vise ved at hældning = 0,9803 som er meget tæt på 1. R 2 = 0,9813 er også tæt på 1. Dette kan ses ud fra figur 8. Hvis man kigger på lineær sammenhæng og dermed med regressionsligningen mellem ADVIA vs. HemoCue og ADVIA nr.1 vs. ADVIA nr. 2, får man følgende resultat: Ligning for HemoCue og ADVIA: y = 1,046x - 0,2409: afvigelsen fra den ideale hældning på 1 er 1,046-1 = 0,046 og skæringspunkt på y-aksen er 0,24 R² = 0,9894 Ligning for de to ADVIA: y = 0,9803x + 0,1654: afvigelsen fra den ideale hældning på 1 er 1-0,9803 = 0,0187 og skæringspunktet er 0,1654 R² = 0,9813 Hældningsafvigelsen fra 1: 0,046/0,0187 = 2,46 gange større for HemoCue mod ADVIA end for ADVIA nr.1 mod ADVIA nr.2. Det illustrerer, at HemoCue afviger mere fra ADVIA end de to ADVIA afviger fra hinanden 22

24 3.4 Kontrol Norm målinger For at undersøge, om ADVIAs målinger ligger inden for acceptintervallet, har jeg valgt at anvende et kontrolkort for kontrol Norm målinger på ADVIA. Kontrol Norm måleværdi (sande værdi) og intervallet for bund og top (kommer med selve Kontrol Norm). Kontrol Norms måleværdier er opgivet i g/dl. Jeg omregner det til mmol/l, da laboratoriet opgiver og forholder sig til hæmoglobin målinger i mmol/l. Bilag 3 viser resultatoversigten over producentens sande værdier målt i g/dl omregnet til mmol/l. g/dl omregningsfaktor mmol/l Kontrol Norm målværdi 11,4 0,6202 7,1 kontrol Norm interval +/- 0,5 0,6202 0,3 top af acceptintervallet 7,4 bund af acceptintervallet 6,8 Tabel 1-Her ses kontrol Norm måleværdier i g/dl og disse værdier omregnet til mmol/l. Kontrol Norms omregningsfaktor er anvendt til udregningerne. Jeg har undersøgt om afdelingens måleværdier på kontrol Norm ligger inden for acceptintervallet. Målingerne er udført i en periode på 22 dage. 23

25 Figur 9-kontrolkort. Figuren viser måleværdier af kontrol Norm kørsel på ADVIA nr.1 som afdelingen har kørt i september oktober måned Acceptintervallet er markeret. For at undersøge, hvor vidt kontrollerne lå inden for acceptintervallet, har jeg valgt at se på Kontrol kort, som ses i figur 9. Figuren viser, at alle målingerne opfyldte kravene om at ligge indenfor acceptintervallet. Derfor antager jeg, at ADVIA måler sande værdier, når jeg kontrollerer HemoCue over for ADVIA ved hjælp af patientkontroller Sammenligning af HemoCue nr. 1 overfor ADVIA nr. 1 ved hjælp af Patient kontroller. Sammenligning af HemoCue nr. 1 måleresultater overfor ADVIA nr. 1 måleresultater ved hjælp af 50 patient kontroller. Jeg har valgt at anvende kontrolkort med den tilladte tolerance, som afdelingen bruger til at godkende HemoCue over for ADVIA. Den måde afdelingen har valgt at gøre dette på, er ved at tage den som den første måling om morgenen. Den tages på ADVIA. Det er den måling HemoCues måling sammenlignes med. Ud fra bilag 5 kan man se resultatoversigten over HemoCue nr.1 målt overfor ADVIA nr. 1 ved hjælp af patientkontroller. Desuden er differencen beregnet mellem ADVIA nr. 1 og HemoCue 24

26 nr. 1. Maksimale tilladte positive og negative forskelle er det samme som den tilladte afvigelse på +/- 0,3 mmol/l. Figur 10. kontrolkort Figuren viser resultater oversigt ved sammenligning af HemoCue nr.1 over for ADVIA nr. 1 ved hjælp af den daglige kontrol(patientkontrol) med den positive og negative tilladte spredning +/- 0,3mmol/l på figuren er afmærket. For at undersøge overensstemmelse mellem HemoCue nr. 1 og ADVIA nr. 1vurderet ud fra patientprøver, har jeg valgt at se på kontrol kort, som er vist i figur 10. Ud fra figuren kan man se, at stort set alle patientkontrols målinger ligger inden for tolerancegrænserne. Af figuren kan man se at 3 ud af 50 patientkontrol målinger ligger uden for den tilladte spredning, som er på +/- 0,3mmol/l Sammenligning af HemoCue nr. 2 overfor ADVIA nr. 2 ved hjælp af 50 Patient kontroller. Jeg har valgt at anvende et kontrolkort, hvor afdelingens tolerancegrænser er afsat, de tolerancegrænser der skal overholdes, når HemoCue daglig skal godkendes over for ADVIA. 25

27 Figuren 11 kontrolkort over sammenligning af HemoCue nr. 2 overfor ADVIA nr.2 ved hjælp af de daglige kørte patientkontroller. Den tilladte afvigelse på +/- 0,3 mmol/l er afmærket. For at undersøge hvordan de daglige patientkontroller ligger, set i forhold til den tilladte afvigelse, som afdelingen benytter til at kontrollere HemoCue nr.2 over for ADVIA nr. 2, har jeg valgt at se på det kontrolkort, som vises i figur 11. Figuren viser, at næsten alle målinger ligger inden for tolerancegrænsen på +/- 0,3 mmol/l. Kun 1 ud af 50 målinger ligger uden for tolerancegrænsen. Årsagen kan være håndteringsfejl, som jeg tidligere har beskrevet i Metode afsnittet. 26

28 Diskussion Her vil jeg diskutere mine resultater i samme rækkefølge, som jeg har beskrevet dem i resultatafsnittet. Metodesammenligningsforsøg af ADVIA over HemoCue Den del af forsøgene er udført for at undersøge, hvor god overensstemmelse der er mellem HemoCue og ADVIA. Det er undersøgt vha. 50 patientprøver, hvor der er lavet parret t- test, differensplot og lineær regressionsanalyse. Parret t-test: viser en p-værdi på 0,00039, dvs. meget mindre end det 0,05 som er det valgte signifikante niveau. Parret t-test viser derfor en statiske signifikant forskel på de to apparaters måleresultater. Forskellen viser sig også, når jeg laver differensplot og lineær regressionsanalyse. Differensplottet ved metodesammenligning mellem ADVIA og HemoCue Den statistisk signifikante forskel på de to apparaters måleresultater, kan også komme til udtryk i differensplottet. Differensplottet (fig. 5) viser, at tallene ikke ligger ligeligt fordelt på begge sider af 0- linjen. Figur 1 viser, at HemoCue måler højere værdier end ADVIA ved den øverste ende af referenceintervallet. Jeg opdeler min diskussion af differensplot i overskridelse af top og bund af referenceintervallet. Først beskrives bunden af referenceintervallet. Hvis HemoCue kun målte forkert ved de høje hæmoglobinniveauer, så ville det ikke være et reelt problem i forhold til udredning af anæmi, hvor det er de lave hæmoglobinniveauer, der er interessante. Som tidligere beskrevet starter referenceintervallet for mænd ved 8,3 mmol/l. Hvis man studerer differensplottet ved 8,3 mmol/l, ses der desværre en fejl på op til 0,4 mmol/l. hvilket kan betyde at man kan måle en værdi på 8,3 mmol/l med HemoCue og derefter konkludere, at måleværdien ligger inden for referenceintervallet. Man bliver vildledt, for de samme prøver målt med ADVIA kunne give værdier, der er 0,4 mmol/l lavere, dvs. 7,9 mmol/l, hvilket er under referenceintervallet. Hvis en måling ligger under referenceintervallet er det lægens vurdering, om der skal foretages yderligere undersøgelser. At HemoCue måler for høje værdier, kan medføre at patienter som har lav hæmoglobinkoncentration, bedømmes til at have en normal hæmoglobinkoncentration. Mens de faktisk burde placeres i en lavere kategori. I bunden af referenceintervallet risikerer man, at 27

29 konkludere at en patient der i virkeligheden ligger lidt under, befinder sig netop indenfor referenceintervallet. Toppen af referenceintervallet er relevante i forbindelse med sygdomme, der giver anledning til en forhøjet blodprocent.[ 20]. Det kan fx være kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), astma, hjertesvigt og dehydrering. I forbindelse med disse sygdomme, er det vigtigt at være opmærksomme på at HemoCue måler højere værdier end ADVIA. Det betyder, hvis man med HemoCue måler en hæmoglobinkoncentration, der er over referenceintervallet, kan man fejlagtigt tro, at behandling er nødvendigt, selv om den korrekte hæmoglobinkon-centration faktisk ligger indenfor referenceintervallet. En behandling kan fx ved KOL patienter være, at man tapper blod, selv om dette i virkeligheden ikke var nødvendigt. I min undersøgelse lykkedes det ikke for mig at skaffe patientprøver over referenceintervallet for mænd, men enkelte patientprøver ligger omkring toppen af referenceintervallet for kvinder f.eks. prøve nr. 10 (bilag 1) som viser at ADVIA måler 9,0 mmol/l som er under toppen af referenceintervallet for kvinder som er på 9,5 mmol/l. På denne prøve måler HemoCue en værdi på 9,6 mmol/l dvs. udenfor referenceintervallet. Denne prøve viser samtidig en forskel mellem HemoCue og ADVIA på 0,6 mmol/l, som er dobbelte så meget som den tilladte afvigelse, som er på 0,3 mmol/l. Prøven er et eksempel på, at man ved at måle med HemoCue, fejlagtigt kan tro at en kvinde overskrider referenceintervallet og derfor bliver udsat for en unødvendig behandling. Det vil være godt at supplere mine målinger med måleområde fra patientprøver der ligger over referenceintervallet, for at få det fulde billede af HemoCues målinger. Lineær regressionsanalyse ved metodesammenligning mellem ADVIA og HemoCue Observationer fra parret t-test og differensplot passer fint med resultatet af den lineære regressionsanalyse. Den lineære regression viser en hældning på 1,046. Dette tal er større end 1. Det at hældningen er større end 1 understøtter min tidligere observation, at HemoCue måler højere end ADVIA. Ved hjælp af regressionsanalyse har jeg fået R² = 0,9894. Det at R 2 er tæt på 1 betyder, at der næsten er lineær sammenhæng mellem resultaterne fra apparaterne. I denne sammenhæng vil jeg referere til to artikler [10 ] og [13]. Fælles for de to artikler er, at de anvendte samme metode som jeg gjorde, dvs. de sammenlignede resultaterne fra HemoCue med et automatiseret analyseapparat. 28

30 Artiklen:[10] Formålet med deres studie er, at bestemme nøjagtighed og overensstemmelse i hæmoglobin-måling i kapilær og venøst blod vha. HemoCue og en automatiseret tæller (Cell Dyn 3000). Der var 29 gravide kvinder, der deltog i undersøgelsen. Jeg synes, at det er godt at artiklen beskriver undersøgelser for hæmoglobinkoncentration hos gravide. Netop den gruppe er det vigtigt, at man er ekstra opmærksomme på for mulig anæmi. Kvinderne skal producere 1 til 1,5 liter blod ekstra i løbet af deres graviditet. Og hvis de har for lav blodprocent i forvejen kan deres situation blive til livstruende. Da de skal danne det ekstra blod, og hvis de mangler byggesten som jern, kan det blive svært at få dannet det nødvendige ekstra blod. Derfor anbefales det, at alle gravide bør tager jerntilskud fra den 10. uge. I deres undersøgelse kom de frem til, at der var høj overensstemmelse mellem kapillær blod i HemoCue og venøst blod i automatiseret apparat. De kunne ikke udføre måling af kapillær blod på Cell Dyn pga. for lidt blod. HemoCue synes de at være mest egnet til kapillær blod og det kræver træning af brugeren. Jeg har ikke selv målt på kapillær blod, men kun på venøse blod, hvor jeg direkte kunne sammenligne ADVIA måleresultater med HemoCues. ADVIA kan ikke måle på kappilær blod. I deres undersøgelse[10] viste at HemoCue har lavere præcision end det automatiseret apparat. Desværre fik jeg ikke mulighed for at undersøge af HemoCue sammenlignet med ADVIA mht. præcisionen, da ADVIA var meget optaget. I artiklen konkluderer de, at det er nødvendigt, at der gennemføres en grundig træning af betjeningspersonalet. Resultat erfaring med min undersøgelse er min konklusion den samme. Det er meget nødvendigt at være omhyggelig med den præanalytiske fase. Artiklen:[13] Målet med deres studie var at evaluere HemoCue overfor Cobas Micros og deres evne til hurtigt at måle høje og lave hæmoglobinniveauer i fuldblod fra bloddonorer. De har undersøgt 314 prøver fra iranske bloddonorer, hvoraf de fleste er mænd. På denne baggrund konkluderer artiklens forfatter at; Hæmoglobinscreeningsmetoder skal være meget følsomme for at opdage både et lavere eller højere hæmoglobinniveau, fordi disse mænd lever i et mere varmt og tørt klima med høj risiko for dehydrering. Derfor er der en større andel af donorerne som har en hæmoglobinkoncentration tæt på den øverste grænse. For bloddonorerne er referenceintervallet [7,75 11 mmol/l]. Det er et højere referenceinterval end det jeg har beskrevet for kvinder og mænd. Årsagen skal ses i, at artiklen beskriver ikke europæiske bloddonorer. De er nået frem til at der er en stor overensstemmelse mellem de to apparater, når niveauet er mindre end 7,75mmol/l. Ved højere niveauer f.eks. over 11 mmol/l, er der mindre overensstemmelse fordi HemoCue måler højere i de øverste værdier. Ud fra deres 29

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500

Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på. Immulite 2500 Professionsbachelorprojekt 2010 Ved: Bioanalytikeruddannelsen København Metropol Validering af P-TSH, P-T3 og P-FT4 udført på Immulite 2500 Immulite 2500. [1] Udarbejdet af: Watfaa Saad Majeed, 28.04.1985

Læs mere

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI)

02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) 02402 Løsning til testquiz02402f (Test VI) Spørgsmål 4. En ejendomsmægler ønsker at undersøge om hans kunder får mindre end hvad de har forlangt, når de sælger deres bolig. Han har regisreret følgende:

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring

Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes af alle efter kort oplæring Focus Siemens Healthcare Diagnostics Answers for life. ADVIA Hæmatologi - så får du svar på det hele! Hæmatologi en Laboratoriets mest populære arbejdsplads! Ønsker du et hæmatologisystem: der kan betjenes

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek.

Validitetserklæring for NPU19923 P-troponin I, hjertemuskel;massek. Valideringsperiode: Marts April 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 ysikrapport: Gay-Lussacs lov Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 J eg har længe gået med den idé, at der godt kunne være

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff

Kursus 02402 Introduktion til Statistik. Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 7: Kapitel 7 og 8: Statistik for to gennemsnit, (7.7-7.8,8.1-8.5) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks

Læs mere

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk.

Validitetserklæring for NPU01700 P-Cobalamin; stofk. Valideringsperiode: Marts 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold.

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Formål Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Teori Et batteri opfører sig som en model bestående af en ideel spændingskilde og en indre

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKTER I MATEMATIK-KEMI OM KVANTITATIV KEMISK ANALYSE OG STATISTISKE MODELLER

OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKTER I MATEMATIK-KEMI OM KVANTITATIV KEMISK ANALYSE OG STATISTISKE MODELLER OPLÆG TIL STUDIERETNINGSPROJEKTER I MATEMATIK-KEMI OM KVANTITATIV KEMISK ANALYSE OG STATISTISKE MODELLER Indledning Ved en kvantitativ kemisk analyse forstår man en tilbundsgående undersøgelse af et kemisk

Læs mere

Giv marv. og stamceller. Red et liv! Aarhus Universitetshospital

Giv marv. og stamceller. Red et liv! Aarhus Universitetshospital Giv marv og stamceller Red et liv! Aarhus Universitetshospital Knoglemarv eller stamceller? Tidligere kunne man kun få stamceller fra knoglemarven og derfor brugte man ordet knoglemarvstransplantation.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk.

Validitetserklæring for NPU04073 P-Homocystein;stofk. Valideringsperiode: April Maj 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker Birgitte Riber Christoffersen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk.

Validitetserklæring for NPU27547 P-Thyrotropin (TSH); arb. stofk. Valideringsperiode: Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP Serienummer:

Læs mere

Reflektometrisk cholesterolmåling

Reflektometrisk cholesterolmåling cq1.1 Reflektometrisk cholesterolmåling Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse indgår på modul 9 ved Bioanalytikeruddannelsen i et undervisningsforløb der er sammensat af kemi og patofysiologi.

Læs mere

Note til styrkefunktionen

Note til styrkefunktionen Teoretisk Statistik. årsprøve Note til styrkefunktionen Først er det vigtigt at gøre sig klart, at når man laver statistiske test, så kan man begå to forskellige typer af fejl: Type fejl: At forkaste H

Læs mere

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194

Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Metodesammenligning Master app. Analysenavn: D-Bilirubin NPU: 17194 Ansvarlig : HJ Dato : 01-11-07 APPARATUR Cobas 1 Næstved Resultater Student s t-test serienummer: Core: AF0634-27, C: AA0632-16 Beregnet

Læs mere

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00

Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen. onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Skriftlig tværfaglig mappe-eksamen S5 onsdag den 25. aug. 2010 kl. 10.00 torsdag den 26. aug. kl. 10.00 Væsentligste hjælpemidler: Mappen, Dansk Laboratoriemedicin, Databog i fysik og kemi og lommeregner.

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

a) Har måleresultaterne for de 2 laboranter samme varians? b) Tyder resultaterne på, at nogen af laboranterne måler med en systematisk fejl?

a) Har måleresultaterne for de 2 laboranter samme varians? b) Tyder resultaterne på, at nogen af laboranterne måler med en systematisk fejl? Module 6: Exercises 6.1 To laboranter....................... 2 6.2 Nicotamid i piller..................... 3 6.3 Karakterer......................... 5 6.4 Blodtryk hos kvinder................... 6 6.5

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64

Mettler analysevægt 2,34 3,05 5,20 6,20 8,15 10,32 11,01 11,72 12,27 12,88 14,83 15,23 17,64 Opgave 1 (s1 opgave 38) To forskellige laboratorievægte ønskes sammenlignet. Man afvejer derfor en række prøver på begge vægte med følgende resultater (alle i gram): Sartorius analysevægt 2,36 3,05 5,19

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingen Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Repetition og eksamen Erfaringsmæssigt er normalfordelingen velegnet til at beskrive variationen i mange variable, blandt andet tilfældige fejl på

Læs mere

Thomas Feld Biologi 05-12-2007

Thomas Feld Biologi 05-12-2007 1 Indledning: Kredsløbet består af to dele - Det lille kredsløb (lungekredsløbet) og det store kredsløb (det systemiske kredsløb). Det systemiske kredsløb går fra hjertets venstre hjertekammer gennem aorta

Læs mere

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007

Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007 Fysiologi Louise Andersen 1.3, RTG 29/10 2007 Indholdsfortegnelse Introduktion Metode... 3 Teori Steptesten... 4 Hvorfor stiger pulsen?... 4 Hvordan optager vi ilten?... 4 Respiration... 4 Hvad er et enzym?...

Læs mere

Råd og vink om skriftlig prøve i biologi A 2014

Råd og vink om skriftlig prøve i biologi A 2014 Råd og vink om skriftlig prøve i biologi A 2014 Side 1 Råd og vink på baggrund af skriftlig prøve i biologi A 2014 Hermed udsendes råd og vink til undervinsingen i biologi A, på baggrund af den skriftlige

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Trombingeneration CAT (Calibrated Automated Thrombogram)

Trombingeneration CAT (Calibrated Automated Thrombogram) Maj 2011 Lukkedage og bemanding i Triolab i sommerferietiden Den 3. juni (fredag efter Kr. Himmelfart) Den 1.-2. september (torsdag + fredag) LUKKEDAGE Kun nødopkald til servicetelefonen besvares I sommerferietiden

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein

Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein 2013/- 2014 Metodevalidering af High Sensitive C- Reaktive Protein BACHELOROPGAVE UGE 41/2013 TIL UGE 01/2014 PH METROPOL KØBENHAVN BIOANALYTIKER UDDANNELSE HEIDI RAVN FØDT: 090277-1972 HOVEDVEJLEDER:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede)

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 2010 Kræft Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 1 Cancer cells. Densley, Ross. Set: http://www.ngpharma.com/ news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 10/1/2010 Titelblad Skolens navn: Euc-Syd

Læs mere

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver

S4-S5 statistik Facitliste til opgaver S4-S5 statistik Facitliste til opgaver Opgave 1 Middelværdien angiver det bedste bud på serummets sande værdi, mens spredningen angiver analyseusikkerheden. 95%-Konfidensinterval = Ja Standardafvigelsen

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing.

3006-VAL-1 Cobas e411_probnp.doc Bispebjerg Hospital 2010-09-01/ Forfatter: Pernille Pflug-Christensen Dokumentansvarlig: Pia Ussing. VALIDERINGSRAPPORT COBAS e411 Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 21-9-23 Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. ANALYSEDATA... 2 2.1 Navn, IUPAC-kode eller dansk kode og enhed... 2 2.2 Engelsk navn... 2 2.3

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459

Brøk Laboratorium. Varenummer 72 2459 Brøk Laboratorium Varenummer 72 2459 Leg og Lær om brøker Brøkbrikkerne i holderen giver brugeren mulighed for at sammenligne forskellige brøker. Brøkerne er illustreret af cirkelstykker som sammenlagt

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek.

Validitetserklæring for NPU19763 P-Ferritin;massek. Valideringsperiode: December 2010 Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur Serienummer:

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6

Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220

Læs mere

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006

PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 2, onsdag den 13. september 2006 I dag: To stikprøver fra en normalfordeling, ikke-parametriske metoder og beregning af stikprøvestørrelse Eksempel: Fiskeolie

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Thyreoidea hormoner, frie i forhold til index målt på ADVIA Centaur

Thyreoidea hormoner, frie i forhold til index målt på ADVIA Centaur Thyreoidea hormoner, frie i forhold til index målt på ADVIA Centaur Figur 1 Her ses ADVIA Centaur [1] Lisa Skotte 220387 studie nr. 60080100 Projekt periode fra den. 19. marts til den 7. juni 2012 Bachelorprojekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse

Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Værkstedsarbejde i matematik i 5. klasse Om grundbogen Format er et læremiddel, som både har en grundbog med 8 hovedafsnit, et tilhørende evalueringsmateriale og til hvert af hovedafsnittene er der ligeledes

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000

Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Holdbarhed på Parathyreoideahormon; stofk. (pmol/l) på Cobas 8000 Forfatter:, 09-12-89, studienr.: 60080393 Bioanalytikeruddannelsen, PH Metropol, modul 14, 7. oktober 2013 2. januar 2014 Vejledere: Kathrine

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Datadrevet forbedringsarbejde Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvorfor måler vi? Kan vi forkaste nulhypotesen? Set over tid, er der så tegn til, at kvaliteten bliver bedre?

Læs mere

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05

Hvis α vælges meget lavt, bliver β meget stor. Typisk vælges α = 0.01 eller 0.05 Statistik 7. gang 9. HYPOTESE TEST Hypotesetest ved 6 trins raket! : Trin : Formuler hypotese Spørgsmål der ønskes testet vha. data H : Nul hypotese Formuleres som en ligheds hændelse H eller H A : Alternativ

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologi og Biostatistik Kliniske målinger (Kapitel. +.1 + 11.-11 + 1.1-) Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Debriefing. Belysning af et mørkefelt. Arne Borgwardt Ortopædkirurgisk afdeling

Debriefing. Belysning af et mørkefelt. Arne Borgwardt Ortopædkirurgisk afdeling Debriefing Belysning af et mørkefelt Arne Borgwardt Ortopædkirurgisk afdeling Debriefing Patientklager er en værdifuld kilde til kvalitetsudvikling, men afdækker kun hændelser, som patienterne oplever

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Årsrapport Standardiseringsgruppen

Årsrapport Standardiseringsgruppen Årsrapport Standardiseringsgruppen Pressen Fællesindkøb 2011 Forord Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb har til formål at højne og fastholde kvalitetsniveauet på avisprodukterne i Danmark.

Læs mere

Matematiske modeller Forsøg 1

Matematiske modeller Forsøg 1 Matematiske modeller Forsøg 1 At måle absorbansen af forskellige koncentrationer af brilliant blue og derefter lave en standardkurve. 2 ml pipette 50 og 100 ml målekolber Kuvetter Engangspipetter Stamopløsning

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Værd at vide om. kosttilskud

Værd at vide om. kosttilskud Værd at vide om kosttilskud Indhold Hvad er et kosttilskud? Er kosttilskud nødvendigt? Kan mit kosttilskud være forurenet og hvordan kan jeg sikre mig? Hvilke kosttilskud er typisk forurenet? Hvis ansvar

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benytter cd'en Maple 16 - Til danske Gymnasier eller en af de tilsvarende installere. Det

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed

LÆRERVEJLEDNING. Fattigdom og ulighed LÆRERVEJLEDNING Fattigdom og ulighed KERNESTOF FAG 1: Samfundsfag På a-niveau lærer eleverne at: Anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere