5HVSLUDWRULVNHýWLOSDVQLQJHUýWLOýLOWVYLQGýKRVýYDQGG\U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5HVSLUDWRULVNHýWLOSDVQLQJHUýWLOýLOWVYLQGýKRVýYDQGG\U"

Transkript

1 5HVSLUDWRULVNHýWLOSDVQLQJHUýWLOýLOWVYLQGýKRVýYDQGG\U,QWURGXNWLRQ Dyr, der lever i vand, har helt specielle problemer, når det gælder deres iltforsyning. Vand indeholder ved mætning kun ca. 9 mg O2 pr liter i modsætning til atmosfærisk luft, der indeholder 280 mg pr liter. I vandøkosystemer er der mange iltforbrugende processer, som på grund af den lave opløselighed af ilt i vand ofte bevirker dårlige iltforhold for vandlevende dyr. Desuden er diffusionshastigheden for ilt i vand ca gange langsommere end i luft. Vanddyr har udviklet forskellige strategier til at imødegå problemer med iltforsyning og iltsvind: Nogle dyr flygter (hvis det er muligt) fra områder med iltsvind. Andre har ånderør (eks. dyndfluens larve, "rottehale"), der som snorkler stikker op i frisk luft. Endelig er der mange dyr, der anvender hæmoglobin og andre iltbindende proteiner, der forbedrer evnen til at optage ilt fra omgivelserne og øger blodets transportkapacitet for ilt. Mange dyr med hæmoglobin (specielt fisk) er i stand til at ændre på hæmoglobinets bindingsevne, således at bindingsevnen øges ved iltsvind i det omgivende vand. I denne øvelse måler vi iltforbruget af forskellige vandlevende dyr ved forskellige iltkoncentrationer. Iltforbruget måles ved at opbevare dyrene i en lukket beholder, hvori de selv bruger ilten. Faldet i iltindholdet over en tidsperiode er således et mål for dyrenes respiration. Den gennemsnitlige iltkoncentration i samme periode bruges som er et mål for den aktuelle iltkoncentration. Dyrenes evne til at optage ilt fra omgivelserne undersøges ved at afsætte deres respiration som funktion af iltkoncentrationen. Hypotese 1: Dyr med hæmoglobin må forventes at kunne bibeholde en normal respiration ved lavere iltkoncentrationer end dyr uden hæmoglobin. Hypotese 2: Dyr med hæmoglobin, der har stor iltbindingsevne, må forventes at kunne bibeholde en normal respiration ved lavere iltkoncentrationer en dyr med hæmoglobin, der har en lavere iltbindingsevne. Hypotese 3: Fisk der har været udsat for iltsvind gennem længere tid (flere dage) må forventes at kunne bibeholde en normal respiration ved lavere iltkoncentrationer end fisk, der ikke har været udsat for iltsvind (hvorfor?). 0DWHULDOHU 1. Koniske glaskolber med stor munding i størrelser, der passer til de dyr, der skal undersøges. 2. Magnetomrører og magnet (det er nødvendigt med omrøring i kolben af hensyn til iltelektrodens funktion). ##7LOSDVQLQJ#WLO#LOWVYLQG/#VLGH#41

2 3. Iltelektrode og forstærker med skriverudgang. Iltelektroden skal være monteret i en prop, der passer til mundingen på forsøgskolberne. 4. Skriver til registrering af iltkoncentrationen som funktion af tiden. 5. Dataopsamlingsudstyr (kan undværes - se venligst noterne). 6. Termobad (hvis eksperimentet skal foregå ved temperaturer forskellige fra stuetemperatur). 7. Forsøgsdyr (skal inden forsøget være akklimatiseret til den temperatur, hvor forsøget skal udføres): Fisk (f.eks guldfisk, slørhaler, hundestejler) Myggelarver: f.eks røde dansemyggelarver (Chironimus), som har hæmoglobin og Chorétra larver (uden hæmoglobin) - fås i akvarieforretninger. Muslinger: f.eks. blåmuslinger, hjertemuslinger, dammuslinger) Krebsdyr: f.eks ferskvandstanglopper, dafnier, rejer. Orme: f.eks Tubifex (som har hæmoglobin med en meget høj iltbindingsevne) - fås i akvarieforretninger. )UHPJDQJV0 PnGH 1. Iltelektroden klargøres og kalibreres. Iltmåleren forbindes til skriveren og evt. til dataopsamlingsudstyret. 2. Forsøgskolben fyldes med iltmættet vand (gennembobling med en akvariepumpe) 3. Forsøgsdyret placeres i glaskolben, og magnetomrøreren startes (hvis dyrene ikke svømmer frit rundt er det vigtigt at de ikke forstyrres af den roterende magnet - brug evt en meget lille magnet). Proppen med iltelektroden sættes på, således at der ikke er luftbobler i kolben. Ved at sætte en dissektionsnål i klemme mellem prop og munding kan de sidste luftbobler slippes ud samtidig med, at proppen presses på plads. 4. Start skriver samt dataopsamling og lad forsøget kører til en passende lav iltkoncentration. Der er stor forskel på, hvor lave iltkoncentrationer de forskellige dyr kan tåle: Tubifex, Chironimus og blåmuslinger kan tåle iltfrie forhold i korte perioder, mens fisk får problemer ved 1-4 mg ilt/l afhængig af art og temperatur. Sørg for at stoppe forsøget inden fiskene får svært ved at holde balancen. 5. Vej dyret/dyrene og noter vådvægten. 6. Mål mængden af vand i kolben (pkt. 5 og 6 er kun nødvendige, hvis man vil sammenligne respirationen for forskellige dyr). ##7LOSDVQLQJ#WLO#LOWVYLQG/#VLGH#51

3 5HVXOWDW0 EHKDQGOLQJ a. Hældningen på [O2]-tid kurven er et mål for dyrenes respiration (iltforbrug). Denne beregnes ved enten at måle direkte på kurven fra skriveren eller ved at læse de opsamlede data ind i et regneark og foretage beregningerne her (se venligst noterne). For at beregne respiration direkte fra skriverpapiret deles kurven op i passende liniestykker (stykker svarende til iltændringer på 0,2 mg ilt/l vil ofte være passende). Gennem hvert kurvestykke tegnes den bedste rette linie med en gennemsigtig lineal. Hældningskoefficienten for denne linie beregnes på sædvanlig vis: Install Equation Editor and doubleclick here to view equation. 1 b. Respirationen pr gram vådvægt beregnes med formelen: Install Equation Editor and doubleclick here to view equation. 2 hvor: V = rumfang af vandet (liter) og m = dyrets vådvægt (gram) Resultaterne indføres i skema 1 (skemaet forlænges efter behov). c. Afsæt respirationen eller hældningen som funktion af iltkoncentrationen på millimeterpapir og tegn på fri hånd en blød tilpasset kurve gennem punkterne (de enkelte punkter skal ikke forbindes) d. Ved hvilken iltkoncentration begynder respirationen at falde? Indfør denne "kritiske" iltkoncentration i skema 2. e. Hvad er årsagen til at dyrenes respiration falder, når iltindholdet i omgivelserne når under en vis værdi? f. Diskutér dine resultater på baggrund af de hypoteser, der blev opstillet i introduktionsafsnittet. g. Fisk er i stand til at øge og mindske iltbindingsevnen for deres hæmoglobin. Hvorfor vælger fisk mon ikke en strategi hvor de hele tiden har hæmoglobin med størst mulig iltbindingsevne? (Tip: hæmoglobin skal jo ikke alene kunne indfange og binde ilt, men også kunne afgive det til de celler, der skal bruge ilten). ##7LOSDVQLQJ#WLO#LOWVYLQG/#VLGH#61

4 Resultatskema 1: Iltkoncentration Hældning Respiration Iltkoncentration Hældning Respiration Resultatskema 2: Dyr + evt. bemærkninger om tilpasninger Temperatur Kritisk iltkoncentration ##7LOSDVQLQJ#WLO#LOWVYLQG/#VLGH#71

5 ##7LOSDVQLQJ#WLO#LOWVYLQG/#VLGH#81 1RWHU %DJJUXQGVOLWWHUDWXUã ìï 3ï0ïý-RQDVVRQãý(VURPý6 ýðý'dqpdunvývw UVWHýIHUVNYDQGVEDVVLQïý1DWXUHQV 9HUGHQñýìäæéñýVïýëìçðëëéïý%HVNULYHUýUHVSLUDWRULVNHýWLOSDVQLQJHUýKRVýP\JJHODUð YHUïý$UWLNOHQýHUýUHIHUHUHWýLý%LRORJLVNý)RUVNQLQJý$èñýVïçæðæçï ëï 0ï/ïý*ODVVýRïDïãý)LVNýRJýLOWPDQJHOýQ UýGHýGDQVNHýN\VWHUïý1DWXUHQVý9HUGHQ ìäåæñývïýìììðììæï êï 5R\ý:HEHUãý5HVSLUDWRULVNHýEORGSLJPHQWHUýKRVýG\Uïý1DWXUHQVýYHUGHQýõìäåäôñ Vïýëæåðëååï éï 5R\ý:HEHUýRïDïãý)XQFWLRQDOýDGDSWDWLRQVýLQýKHPRJORELQVýIURPýHFWRWKHUPLF YHUWHEUDWHVïý$QQïý5HYïý3K\VLROïýõìäååôýèíñýìçìðìæä 'DWDRSVDPOLQJã 3nýPnOHPRGXOHWýWLOýVNROHQVýLOWHOHNWURGHýHUýGHUýPnVNHýHQýVHULHOýõ56ðëêëô GDWDXGJDQJñýVRPýJ UýGHWýPXOLJWýIRUELQGHýPnOHPRGXOHWýWLOýHQýFRPSXWHUïý)UD FRPSXWHUHQýNDQýPDQýVnýVHQGHýNRPPDQGRHUýWLOýPnOHPRGXOHWýRJýPRGWDJH PnOHGDWDýYHGýKM OSýDIýHWýGDWDRSVDPOLQJVSURJUDPïý6S UJýGDWDYHMOHGHUHQýRPýGH PXOLJKHGHUñýGHUýILQGHVýSnýGLQýVNROHï +YLVýPnOHPRGXOHWýLNNHýKDUýHQý56ðëêëýGDWDXGJDQJñýYLOýPDQýQRUPDOWýNXQQHýIn DGJDQJýWLOýGHWýDQDORJHýVS QGLQJVVLJQDOñýVRPýPnOHPRGXOHWýEUXJHUýIïHNVïýWLOýHW YLVHULQVWUXPHQWïý'HWýHUýRIWHýPXOLJWýDWýILQGHýVS QGLQJVVLJQDOHWýSnýHQ VNULYHUXGJDQJýSnýPnOHPRGXOHWïý6HýLýGHQýWHNQLVNHýPDQXDOýWLOýLOWHOHNWURGHQýRJ PnOHPRGXOHWï 'HWýDQDORJHýVLJQDOýVNDOýRPV WWHVýWLOýHWýGLJLWDOWýVLJQDOñýVRPýFRPSXWHUHQýNDQ DIO VHïý2PV WQLQJHQýVNHUýYKDïýHQý$î'ðNRQYHUWHUïý(QýJRGýRJýELOOLJýO VQLQJýHUýDW N EHýHWýGLJLWDOWýPXOWLPHWHUýPHGýVHULHOýXGJDQJýWLOýHQýFRPSXWHUïý0 OOHUý 6 UHQVHQýV OJHUýHWýVnGDQWýIRUýFDïýNUïýìëííýõ0(7(;ýéçèíôýPHGýHWýWLOK UHQGH õvlpshowôýgdwdrsvdpolqjvsurjudpïý+xvnýdwýinýohyhuhwýghwývshflhoohýndehoýwloýdw IRUELQGHý0(7(;ýéçèíýPHGýHQýFRPSXWHUVý&20ðSRUWï 'HWýW\VNHýILUPDý&215$'ýIRUKDQGOHUýGHWýVDPPHýPXOWLPHWHUñýEORWýXQGHUýQDYQHW 92/7&5$)7ý0ðéçèíý&5ýõ%HVWïð1UïýìëçìýìíðèèýõFDïýìïíííýNUïôñýLQWHUIDFHNDEHOã ìêíìýëèðèèýõfdïýæèýnuïôôýrjýkduýghvxghqýhwýo NNHUWý:,1'2:6ðEDVHUHW GDWDRSVDPOLQJVSURJUDPýWLOýGHWWHýPXOWLPHWHUýõ33ðPHVVñý%HVWïð1UïýìêíéýííðèèýõFDï ëèíýnuïôôïý'hqýgdqvnhýirukdqgohuýiruý&215$'ýhuý'$120$1ýhohfwurqlfñ 7 QGHUYHMýëçñýçæåíý6N UE NñýWOIïýæéæèýìçêçï +DUýPDQýõO UHUîHOHYôýPRGýSnýVHOYýDWýVDPPHQV WWHýHOHNWURQLVNHýNRPSRQHQWHUñ KDUýIDïý&215$'ýHWýV UGHOHVýLQWHUHVVDQWý$î'ðNRQYHUWHUPRGXOýõåýNDQDOHUñýìíýELW RSO VQLQJñýFDïýëííýPnOLQJHUîVHNXQGôïý)nVýVRPýE\JJHV WýWLOýFDïýêèíýNUïñý%HVWïð1Uï äæäæýçæðèèýhoohuýi UGLJVDPOHWýIRUýFDïýéííýNUïñý%HVWïð1Uïýäåíìýæíèèïý0RGXOHWýNREOHV GLUHNWHýWLOýHQý&20ðSRUWýSnýFRPSXWHUHQï,ýDOOHýWLOI OGHýVNDOýGHUýILQGHVýHOOHUýXGYLNOHVýHWýGDWDRSVDPOLQJVSURJUDPñýVRPýNDQ PRGWDJHýRJýODJUHýPnOHGDWDïý+YLVýGHýRSVDPOHGHýGDWDýVNDOýUHVXOWDWEHKDQGOHVýLýHW UHJQHDUNñýVNDOýSURJUDPPHWýNXQQHýJHPPHýPnOHGDWDýLýHQýWHNVWILOýLýï&69ýIRUPDWñ GYVïýY UGLHUýDGVNLOWýPHGýñýõNRPPDôïý9 UýRSP UNVRPýSnñýDWýGHFLPDOWHJQHWýL WDOY UGLHUýVNDOýY UHýïýõSXQNWXPôï 5HVXOWDWEHKDQGOLQJýLýUHJQHDUNã 7HNVWILOHQýPHGýPnOHGDWDýLýï&69ýIRUPDWýVNDOýLPSRUWHUHVýLýUHJQHDUNVSURJUDPñ VRPýGLQýVNROHýEUXJHUïý3URFHVVHQýHUýOLGWýIRUVNHOOLJýIUDýSURJUDPýWLOýSURJUDPâýVS UJ GLQýGDWDYHMOHGHUïý5HVXOWDWHWýDIýGDWDLPSRUWHQýVNDOýY UHñýDWýGHUýLýUHJQHDUNHW ILQGHVýWRýWDOV MOHUãýpQýPHGýWLGVSXQNWHUýIRUýLOWPnOLQJHUQHýRJýpQýPHGýVHOYH LOWPnOLQJHUQHïý'HýWRýV MOHUýPHGýKHQKROGVYLVýWLGVSXQNWHUýRJýLOWNRQFHQWUDWLRQHU NDQýRSIDWWHVýVRPýHQýU NNHýõ;ñ<ôýWDOV WñýGHUýEHVNULYHUýNXUYHQýIRUýLOWNRQð FHQWUDWLRQýVRPýIXQNWLRQýDIýWLGHQïý+ OGQLQJVNRHIILFLHQWHQýIRUýGHQQHýNXUYHýHUýHW PnOýIRUýUHVSLUDWLRQHQýRJýNDQýEHUHJQHVýYHGýDWýXGI UHýUHJUHVVLRQVDQDO\VHýSnýGLVVH WDOV Wïý+ OGQLQJVNRHIILFLHQWHQýHUýJLYHWýYHGýIRUPOHQã

6 Install Equation Editor and doubleclick here to view equation. 3 KYRUý1ýHUýDQWDOOHWýDIýWDOV WýLýUHJUHVVLRQVDQDO\VHQï 3nýGLVNHWWHQýOLJJHUýHQýUHJQHDUNVILOñýGHUýYLVHUýUHVXOWDWEHKDQGOLQJýDIýHWýIRUV J PHGýHQýVO UKDOHïý)LOHQýILQGHVýLý4XDWWUR3URýIRUPDWýõ5(63,5$7ï:4ìôñýLý/RWXVýìðëð êýirupdwýõ5(63,5$7ï:.ìôýrjýlý0lfurvriwý([fhoýirupdwýõ5(63,5$7ï;/6ôïý'huýhu RJVnýHQýûUnûýGDWDILOýõ5(63,5$7ï&69ôñýVRPýPDQýNDQý YHýVLJýSnï +HOHýWDOV WWHWýEHVWnUýDIýNQDSýåííýV WýPnOHGDWDïý,ýHNVHPSOHWýHUýGHUýIRUHWDJHW UHJUHVVLRQVDQDO\VHýSnýêíýWDOV WýDGýJDQJHQýSnýGHQýPnGHñýDWýûDQDO\VHUDPPHQû IRUVN\GHVýpWýWDOV WýHIWHUýKYHUýDQDO\VHïý+HUYHGýInVýFDïýæííýVDPPHQK UHQGH Y UGLHUýIRUýUHVSLUDWLRQýRJýLOWNRQFHQWUDWLRQýõGHQýJHQQHPVQLWOLJHýLOWNRQFHQWUDWLRQýL HWýDQDO\VHLQWHUYDOôï ##7LOSDVQLQJ#WLO#LOWVYLQG/#VLGH#91

7 0HGýUHJQHDUNHWýNDQýGHUýWHJQHVýJUDIHUñýGHUýYLVHUýLOWNRQFHQWUDWLRQHQýVRPýIXQNWLRQýDIýWLGHQýRJýUHVSLUDWLRQýVRP IXQNWLRQýDIýLOWNRQFHQWUDWLRQHQýõVHýILJXUHUýKHUXQGHUôï Figure 1: Iltkoncentration som funktion af tiden. Figure 2: Respiration som funktion af iltkoncentration. ##7LOSDVQLQJ#WLO#LOWVYLQG/#VLGH##)HMO$# $#%RJP UNH#HU# U#LNNH# H#GHILQHUHW1

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Vadehavets betydning som fødekammer for dyr som muslinger, orme, snegle, fisk, fugle og sæler er uvurderlig. Årsagen til dette er den store

Læs mere

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden

Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden Iltindholdet i vandløb har afgørende betydning for ørreden For ørred er iltindholdet og temperaturen i vandet af afgørende betydning for fiskenes trivsel. For høj temperatur i kombination med selv moderat

Læs mere

Dyr i bevægelse. Forsøg med respirometer måling af opløst ilt (i vand) Lærervejledning - den tekniske baggrund. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Forsøg med respirometer måling af opløst ilt (i vand) Lærervejledning - den tekniske baggrund. Naturhistorisk Museus Århus Forsøg med respirometer måling af opløst ilt (i vand) Respirometeret er et lukket vandkammer fremstillet af akryl med et volumen på ca. 500 ml, hvor det fx er muligt at måle vandets iltindhold i mg/l eller

Læs mere

Poul Nordemann Jensen, DCE Aarhus Universitet

Poul Nordemann Jensen, DCE Aarhus Universitet Poul Nordemann Jensen, DCE Aarhus Universitet Klima og vandplaner. Er der truende skyer for vores vandmiljø?? Baggrund Indlægget baseret på en rapport udarbejdet til Miljøministeriet: Klimaforandringernes

Læs mere

Måling på udåndingensluften (lærervejledning)

Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Måling på udåndingensluften (lærervejledning) Sammendrag Jo mere musklerne skal arbejde, jo mere energi skal der frigøres i forbindelse med muskelcellernes respiration - og jo mere ilt forbruges der og

Læs mere

Dyr i bevægelse Arbejdsark til eleverne

Dyr i bevægelse Arbejdsark til eleverne Måling af iltforbrug hos rotte eller hamster i aktivitet Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

Krop og energi - Opgaver og lidt noter 1! /! 14 Krop og Energi

Krop og energi - Opgaver og lidt noter 1! /! 14 Krop og Energi Krop og energi - Opgaver og lidt noter 1 / 14 Krop og Energi Et undervisningsforløb i samarbejde mellem fysik og biologi. Dette dokument viser fysikdelen. En tilhørende LoggerPro fil viser målinger og

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos pattedyr eller krybdyr i hvile Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt. Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej fra indånding til udånding hos

Læs mere

,OWýRJýFDUERQGLR[LG ,QWURGXNWLRQ 3ODQWHI\VLRORJL. Et plantefrø er bl.a. opbygget af de tre organiske stofgrupper: kulhydrater, lipider og proteiner.

,OWýRJýFDUERQGLR[LG ,QWURGXNWLRQ 3ODQWHI\VLRORJL. Et plantefrø er bl.a. opbygget af de tre organiske stofgrupper: kulhydrater, lipider og proteiner. 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ,OWýRJýFDUERQGLR[LG Et plantefrø er bl.a. opbygget af de tre organiske stofgrupper: kulhydrater, lipider og proteiner. Disse tre forbindelser kan samles under det overordnede

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08

ysikrapport: Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 ysikrapport: Gay-Lussacs lov Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Morten Hedetoft, Kasper Merrild og Theis Hansen Afleveringsdato: 28/2/08 J eg har længe gået med den idé, at der godt kunne være

Læs mere

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden.

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. UNDERSØGELSE AF EN BIOTOP - BØLLEMOSEN Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. Makro index bruges i praksis til at vurdere et vandsystem, en å

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET

KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET KVANTIFICERING AF BUNDDYR I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL For at kunne bevare og beskytte naturen omkring os, er det vigtigt at få en forståelse for dynamikken, fødekæder og biodiversiteten

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

Dosering af anæstesistoffer

Dosering af anæstesistoffer Dosering af anæstesistoffer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 1 Formål Formålet med opgaven er at undersøge hvordan man kan opnå kendskab til koncentrationen af anæstesistoffer i vævet på en person

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

R R R R R-C-O-H + H-0-C-R ---> R-C-O-C-R + H-O-H R R R R. (R = Restgrupper). R R R R R-C-O-C-R + H-O-H ---> R-C-O-H + H-O-C-R R R R H

R R R R R-C-O-H + H-0-C-R ---> R-C-O-C-R + H-O-H R R R R. (R = Restgrupper). R R R R R-C-O-C-R + H-O-H ---> R-C-O-H + H-O-C-R R R R H 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ 9DQG Vand er biologisk set en meget vigtig abiotisk faktor. Det udgør en meget stor del af de fleste organismers vægt og tjener samtidig som bl.a. opløsnings- og transportmiddel.

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design - med alle fordele GRAM har gennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet

Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet SMÅ FORSØG Solens energi kan tæmmes af nanoteknologi Side 34-37 i hæftet Strøm og lys En lysdiode lyser med energien fra et batteri. Det let at få en almindelig rød lysdiode til at lyse med et 4,5 Volts

Læs mere

Målinger af stofskifte

Målinger af stofskifte Målinger af stofskifte vha. Udstyr fra Skolebutik.dk Formål: Denne vejledning giver dig mulighed for at bestemme 1) Lungeventilationen i liter pr minut. 2) Iltforbruget i liter pr minut. 3) Carbondioxidproduktionen

Læs mere

Respiration og stofskifte

Respiration og stofskifte Respiration og stofskifte I Zoo skal I måle organismers respiration vha. to forskellige metoder, og derudfra beregne organismernes stofskifte. Formålet med forsøgene er at undersøge, hvad organismernes

Læs mere

Relativ massefylde. H3bli0102 Aalborg tekniske skole. Relativ massefylde H3bli0102 1

Relativ massefylde. H3bli0102 Aalborg tekniske skole. Relativ massefylde H3bli0102 1 Relativ massefylde H3bli0102 Aalborg tekniske skole Relativ massefylde H3bli0102 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side 1 Formål... Side 2 Forsøget... Side 2- side 4 Konklusion... Side 4- side

Læs mere

Mobil Lab 1. Lærervejledning

Mobil Lab 1. Lærervejledning Mobil Lab 1 Lærervejledning I traileren finder du i alt fire forskellige øvelser: 1. Isoleret kasse temperatur, luftfugtighed og effekt: Eleverne skal beregne deres basale energiomsætning i en isoleret

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Forsøgsvejledning - Iltoptagelse

Forsøgsvejledning - Iltoptagelse Forsøgsvejledning - Iltoptagelse Lidt om iltoptagelse: Når vi bevæger os, kræves der energi. Denne er lagret i vores krop i form af forskellige næringsstoffer (hovedsagelig kulhydrat og fedt) som kan forbrændes

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2

Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2 Eksamensspørgsmål Biologi C - sygeeksamen den 19. december 2013 Hold: 3bbicfh2 HF og VUC Nordsjælland. Hillerødafdelingen Lærer: Lisbet Heerfordt, Farumgårds Alle 11, 3520 Farum, tlf. 4495 8708, mail:

Læs mere

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus Den faglige baggrund Undervisningsoplægget Dyr i bevægelse er udviklet til grundskolens ældste klassetrin (8.-9. klasse). Eleverne arbejder selvstændigt med måling af respiration hos levende dyr ved forskellige

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Viborg. Hf-e Biologi C Anne

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Biologi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Biologi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 B3 Indledning Livsbetingelser og global opvarmning Klimaet på Jorden er under forandring. De mange menneskelige aktiviteter påvirker efterhånden temperaturen i et

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Crystalwave Generation II

Crystalwave Generation II Crystalwave Generation II Content Crystalwave Generation II Nøglefunktioner og fordele Sådan bruges Crystalwave Muligheder Tips og pleje Sikkerhed og forholdsregler Kort fortalt 2 Crystalwave Generation

Læs mere

Nyt design - med mange fordele

Nyt design - med mange fordele NEW FreshLine 2011 Nyt design - med mange fordele GRAM har igennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og bidrager til positive oplevelser i køkkenet. Og det gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Indlægsseddel: Information til brugeren Medicinsk Dinitrogenoxid Strandmøllen, 100%, medicinsk gas, flydende Dinitrogenoxid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

Læs mere

FAQ (Ofte stillede spørgsmål) ifm. LEDs til akvariebelysning.

FAQ (Ofte stillede spørgsmål) ifm. LEDs til akvariebelysning. padding: 3px; FAQ (Ofte stillede spørgsmål) ifm. LEDs til akvariebelysning. Spørgsmål Svar Du'r LEDs til noget? Der findes mange typer og kvaliteter af LEDs. Jeg har primært erfaring m. SMD LEDs - den

Læs mere

Varmere klima giver mere iltsvind

Varmere klima giver mere iltsvind Varmere klima giver mere iltsvind Trods flere vandmiljøplaner oplever vi i disse måneder de dårligste iltforhold i de danske farvande nogensinde årstiden taget i betragtning. Det varmere klima trækker

Læs mere

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet Projekt om medicindosering Fra http://www.ruc.dk/imfufa/matematik/deltidsudd_mat/sidefagssupplering_mat/rap_medicinering.pdf/ Lav mindst side 1-4 t.o.m. Med 7 Ar b ejd ssed d el 0 Salt 1 Forestil Jer at

Læs mere

Bedre vandmiljø i Nysø

Bedre vandmiljø i Nysø Bedre vandmiljø i Nysø Nysø er en 7000 kvadratmeter stor sø mellem Jonstrup og Egebjerg i den nordlige del af Ballerup. Søen ejers af grundejerne, som også skal sørge for vedligehold af området og søen.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

HVOR FORSVINDER RØGEN HEN?

HVOR FORSVINDER RØGEN HEN? KAPITEL 4: HVOR FORSVINDER RØGEN HEN? 36 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 37 Kapitel 4: Indhold: Dette kapitel ligger især vægt på, hvordan partiklerne og gasserne i røgen

Læs mere

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 4. Årg. 2010-2011 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares Biologi A Studentereksamen Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares 2stx101-BIO/A-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 9 sider Opgave 1. Hormonforstyrrende

Læs mere

RTG. Algers vækst. Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4. Vejleder: Anja Bochart. Biologi. 28-05-2008

RTG. Algers vækst. Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4. Vejleder: Anja Bochart. Biologi. 28-05-2008 RTG Algers vækst Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4 Vejleder: Anja Bochart. Biologi. 28-05-2008 2 Algers vækst Indhold Indledning... 3 Materialer... 3 Metode... 3 Teori... 4 Hvad er alger?... 4

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere

Dagbog fra min spejlsø

Dagbog fra min spejlsø Dagbog fra min spejlsø Undgå at forurene, og brug kun regnvand direkte fra skyerne. Det er rådet til at holde vandet rent i en ny sø. Efter det princip er min nye spejlsø bygget. Men der gik ikke lang

Læs mere

NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT

NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT NUTRISAL APTOBALANCE ATTAPECTIN RECONVALESCENT Ved mave-tarmproblemer hos hunde og katte MAVE OG TARM Ved forebyggelse af mavetarmproblemer skal man huske på, at hunde og katte ikke har det samme behov

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det!

Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! Frihåndsquiltning på maskine Du kan lære det! 10 trin til dig fra BaliQuilt, som hjælper dig på vej til at quilte på maskine. BONUS: Tre øvelser til at komme i gang på. Trin nr. 1 tilbehør Der er tilbehør

Læs mere

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel

Spørgsmål nr. 1. Fedme. Spørgsmål nr.2. Sukker som brændstof. Spørgsmål 3. Søens onde cirkel Spørgsmål nr. 1 Fedme skal du analysere fordøjelsessystemets form og funktion med fokus på fordøjelse af fedt. Nævnt kort relevante metoder som bruges til undersøgelse af fedme. Endeligt skal du redegøre

Læs mere

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt.

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt. FISKEPLEJE VELDA plejemidler kurerer hurtigt og effektivt fiskesygdomme, hvis behandlingen foretages rettidigt. Bactimon bekæmper sygdomme, som er forårsaget af bakterielle infektioner. Bactimon helbreder

Læs mere

VITAMINER OG MINERALER

VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af balance. Langt de fleste danskere får tilstrækkeligt

Læs mere

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet

Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet Kompost: Porøsitet Kompost: Vandholdende evne Kompost: Indhold af organisk stof Kompost: Bufferkapacitet af Page 1/20 Indholdsfortegnelse Hvilken indflydelse har kompost på jordens egenskaber?... 3 Indledning:...

Læs mere

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence:

Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: 3.2.2 TK, temaopgave niveau E Opgaveeksempel udarbejdet på TEC Teknisk Erhvervsskolecenter. Se lærerens kommentar efter opgaven. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående x Alment

Læs mere

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om

Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om samvirke opskrifter Nybagt! Luftigt. Du behøver ikke stenovn, måneskin og spidsfindige ælteteknikker for at bage de brød, du drømmer om tekst: inger abildgaard opskrifter: mia irene kristensen, jacob damgaard

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU 42/2002

TEMA-rapport fra DMU 42/2002 19 Hver reduktionsproces giver bakterierne energi, og slutproduktet er kvælstof på gasform, der afgasser til atmosfæren. Denitrifikationen er ikke særlig vigtig for omsætningen af organisk stof i havbunden.

Læs mere

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6

PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 PATENT 109646 Int. Cl. A 61 k 3/62 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 26 43 /65 Indleveret den 25.ma j 19 65 Fremlagt den 18. d e c emb er 19 6 7 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Det ohmske hjul. Temaopgave F. Afleveres senest. 3.2.1 TK, temaopgave niveau F

Det ohmske hjul. Temaopgave F. Afleveres senest. 3.2.1 TK, temaopgave niveau F 3.2.1 TK, temaopgave niveau F Opgaveeksempel fra TEC Teknisk Erhvervsskolecenter. Se lærerens kommentar efter opgaven. Type: Niveau: Indhold: Indgang: Kernekompetence: Opgave Tværgående X Alment Tankegangskompetence

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Opskrifter til forbrugere og foodservice kan markedsføres med Nøglehullet, hvis de lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 206 af den

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Det store energikørekort

Det store energikørekort Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag

EKSAMENSOPGAVER. Eksamensopgaver uden bilag EKSAMENSOPGAVER Eksamensopgaver uden bilag Eksaminator: Morten Sigby-Clausen (MSC) 1. Celler, fotosyntese og respiration 2. Den naturlige å og vandløbsforurening 3. Kost og ernæring 4. DNA og bioteknologi

Læs mere

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR Side Afsnit 8 2 ECO-Oxy 3 ECO-Oxy 4 Luftsten 5 AIR-Set 6 Lufttilbehør 7 Diffusere 8 Spindrifter 9 OXY-Light 10 Spindrifter dræn og hætte Afsnit 8 side 1 Mere luft - med mindre

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Stenrev som marint virkemiddel

Stenrev som marint virkemiddel Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 177 Offentligt Stenrev som marint virkemiddel Anders Chr. Erichsen Senior Rådgiver, Afdelingen for Miljø og Økologi, DHI Danmark Henrik Fossing (Aarhus

Læs mere

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe:

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe: Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å Navn: Hold: Gruppe: Ekskursion til Vindinge/Ladegårds Å Formålet med ekskursionen systematisk at kunne indsamle data fra et feltarbejde og behandle og videre

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Ligninger... 1 Funktioner & modeller... 3 Regression... 6 Sjove opgaver... 7

Ligninger... 1 Funktioner & modeller... 3 Regression... 6 Sjove opgaver... 7 Træningsopgaver 1 Indhold Ligninger... 1 Funktioner & modeller... 3 Regression... 6 Sjove opgaver... 7 Ligninger Opgave L0) Opgave L1) Opgave L2) a) 2x 5 5x 7 b) 3x 7 3x 11 c) 3 (2x 3) 2( x 1) d) En funktion

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

$P\ORVH ,QWURGXNWLRQ 0DWHULDOHU. )UHPJDQJVð PnGH 3ODQWHI\VLRORJL

$P\ORVH ,QWURGXNWLRQ 0DWHULDOHU. )UHPJDQJVð PnGH 3ODQWHI\VLRORJL 3ODQWHI\VLRORJL,QWURGXNWLRQ $P\ORVH Amylose (stivelse) er et kulhydrat, der har vid udbredelse i plante-riget. Amylose kan påvises ved hjælp af jod-jodkalium (J-JK). Når amylose (hvidt) udsættes for J-JK

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

De tre tilstandsformer

De tre tilstandsformer digital Tema De tre tilstandsformer Noter til læreren: Forsøg til slowmotionfilm og elev-fremlæggelser - samt lidt teori 2013 Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver forsøg,

Læs mere

K O M P E N D I U M ØKOLOGI II FORSØG. Kæmpegræs (Arundo), Fayal, Açores

K O M P E N D I U M ØKOLOGI II FORSØG. Kæmpegræs (Arundo), Fayal, Açores K O M P E N D I Kæmpegræs (Arundo), Fayal, Açores U M ØKOLOGI II FORSØG A Indhold Forsøg 1 Produktionsmåling side 3 Forsøg 2 BO 5 - bestemmelse side 10 Forsøg 3 Forureningssimulering side 17 Forsøg 4

Læs mere

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ

Fra spildevand... -til til badevand KOMMUNE. Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ Fra spildevand... -til til badevand Hey! Slå rumpen i sædet, og lær om spildevand og rensningsanlæg. Mr. Flush Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Rundt om spildevandet 1. Både boliger og virksomheder

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Status på de nye kostråd

Status på de nye kostråd Status på de nye kostråd Levnedsmiddelselskabet Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-35 1560 København Er der barrierer i befolkningen for at følge kostrådene? Og hvordan er det med kendskabet til kostrådene?

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport oktober 2001. Oversigtskort. Sammenfatning oktober 2001

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport oktober 2001. Oversigtskort. Sammenfatning oktober 2001 Iltsvind i de danske farvande Iltrapport oktober 2001 DMU's Afdeling for Havmiljø udsender rapporter om iltforhold og iltsvind i de danske havområder den sidste fredag i august, september og oktober måned.

Læs mere

Ophør af grødeskæring - hvor, hvordan og hvilke effekter?

Ophør af grødeskæring - hvor, hvordan og hvilke effekter? Ferskvandssymposiet 2010 Ophør af grødeskæring - hvor, hvordan og hvilke effekter? Bjarne Moeslund BMOE@orbicon.dk Grøn Vækst og vandplanerne: Hvor? Op mod 7.300 km vandløb og strækninger er udpeget i

Læs mere

FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR. version 2012/10

FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR. version 2012/10 FOOD LINE RENE GASSER GASBLANDINGER NITROGEN FRYSNING & KØLING MA-PAKNING UDSTYR version 2012/10 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 34 MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 35 3 Iltsvind påvirker planter og dyr Iltsvind ændrer livsbetingelserne for havbundens planter og dyr, så de forsvinder fra de ramte områder. Den biologiske mangfoldighed bliver

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tectonik Pour-on Vet.

Sikkerhedsdatablad. Tectonik Pour-on Vet. 1. Identifikation af præparat og firma. Sikkerhedsdatablad Tectonik Pour-on Vet. Identifikation af præparat: Tectonik Pour-on Vet. Til kontrol af sugende og stikkende insekter hos kvæg. Identifikation

Læs mere

Byg molekyler af forskellige alkoholer, og tegn deres stregformler.

Byg molekyler af forskellige alkoholer, og tegn deres stregformler. Molekyler af alkohol Byg molekyler af forskellige alkoholer, og tegn deres stregformler. 3.1 7.1 - Molekylbyggesæt Byg alkohol-molekyler med 1, 2 og 3 C-atomer og 1 OH-gruppe. Tegn deres stregformler her,

Læs mere