VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk"

Transkript

1 VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune

2 VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og procedureoplysninger Rævebakkeskolen kan kontaktes vedr. målgruppe og ledige pladser på: Telefon: For oplysninger vedr. pris, vilkår og transport kontaktes Nyborg Skole- og Kulturafdeling på: Telefon: Visitering til et skoletilbud kræver, at eleven er udredt, og at der er vurderet et behov for specialundervisning på baggrund af kognitive vanskeligheder. For yderligere oplysninger kontakt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Telefon:

3 En helt særlig skole HELHEDSSKOLEN copyright 2014 oplag: 500 foto af kafoto.dk grafisk design af ncase.dk Videncenter Rævebakkeskolen er en kommunal specialskole i Nyborg kommune. Skolen er en helhedsskole, der underviser elever med generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder fra klasse. Skolen består af to afdelinger; afdeling Lindholm som modtager elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder samt elever med multiple funktionsnedsættelser og afdeling Skovpark for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er mulighed for at tilmelde eleverne til et pasningstilbud både morgen og eftermiddag. Rævebakkeskolen ligger i smukke omgivelser ved skov og strand med adgang til skønne udenomsarealer med diverse legepladser, fodboldbaner, hockeybane, cykelbane, bålpladser, bålhytte m.m. Foruden hjemklasser har skolen egne faglokaler, herunder bl.a. billedkunst, musik, biologi, motorlære, sløjd, varmtvandsbassin, motorikrum, motionsrum samt en stor samlingssal. Desuden benytter vi dagligt Skovparkhallen, som ligger midt mellem skolens to afdelinger. Der eksisterer en helt særlig atmosfære på skolen, hvor tryghed, nærvær, anerkendelse, omsorg, respekt og glæde er med til at grundlægge den kultur, der gør Rævebakkeskolen til en helt særlig skole. 5

4 MÅLSÆTNING Alle børn kan og skal undervises uanset forudsætninger VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Tryghed, struktur og forudsigelighed Videncenter Rævebakkeskolen tilbyder en række forskellige funktioner, der alle har til hensigt at støtte op om undervisningen af den enkelte elev. Udover lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter er der ansat tale/hørelærer, ergoterapeut og fysioterapeut. Derudover har Rævebakkeskolen personaler med Pædagogiske Diplomuddannelser i læsevejledning, seksualvejledning, specialpædagogik, AKT og konflikthåndtering, logopædi og psykologi, uddannelse i emner som neuroaffektiv udviklingspsykologi, mindfulness, supervision, pædagogisk massage samt diverse kurser omhandlende bl.a. samspil og kommunikation med børn med multiple funktionsnedsættelser. I kraft af skolens position som Videncenter, er tilknyttet to konsulenter med speciale i inklusion. RÆVEBAKKESKOLENS MÅLSÆTNING På Rævebakkeskolen vægtes den enkelte elevs udvikling højt. Med udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling udarbejdes, i samråd med forældrene, elevens individuelle elevplan, således at elevens kompetencer styrkes, for derigennem at øge elevens selvværd og mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor flere kompetenceområder. På Rævebakkeskolen arbejdes der med tryghed, struktur og forudsigelighed som forudsætning for en optimal mulighed for udvikling hos den enkelte elev samt elevens glæde ved at gå i skole. 7

5 Målrettet og individuelt tilrettelagt undervisning ORGANISERING OG UNDERVISNING På Rævebakkeskolen er eleverne som udgangspunkt ikke funktionsopdelte, hvilket betyder, at de går i klasse med andre jævnaldrende. Elever med multiple funktionsnedsættelser er fast tilknyttet Bonusklassen, med mulighed for aktiviteter i den klasse, hvor eleven passer ind aldersmæssigt. Rævebakkeskolen er inddelt i et yngsteafsnit, et mellemafsnit og et ældsteafsnit med ca. tre klasser pr. afsnit. Rævebakkeskolen er underlagt folkeskoleloven og undervisningen tager udgangspunkt i formål og indholdsbestemmelser beskrevet i folkeskoleloven. Da der gennem en målrettet og individuelt tilrettelagt undervisning, ofte med udgangspunkt i den praktisk/musiske tilgang til fagene, tilstræbes, at bibringe eleven en stadig udvikling inden for alle væsentlige udviklingsområder, arbejdes der fx med emner på tværs af klasserne i det enkelte afsnit og niveaudelte hold indenfor fx fagene dansk, matematik og idræt. Derudover tilbydes blandt andet taleundervisning - individuel eller på mindre hold, ergoterapeutisk bistand i forhold til fx sansestimulering, finmotorisk træning m.m. Da børnegruppen og dermed også det enkelte barns behov kan ændre sig, er man på Rævebakkeskolen meget opmærksom på de særforanstaltninger en løbende indsats kræver. Rævebakkeskolen tilbyder altid en højt specialiseret indsats tilrettelagt ud fra den enkelte elev, og hold eller klasser oprettes efterhånden som behovet opstår. Rævebakkeskolen har pt. en idrætsklasse for elever, som alle profiterer af en hverdag med megen idræt og motion, samt et hold kaldet Krudtuglerne for bl.a. elever med Down s Syndrom og elever med kommunikative udfordringer. 9

6 BONUSKLASSEN BONUSKLASSEN ET TILBUD TIL BØRN MED MULTIPLE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER En hverdag præget af meningsfulde øjeblikke og en fast struktur Eleverne i Bonusklassen har multiple funktionsnedsættelser, hvilket betyder funktionsnedsættelser på næsten alle væsentlige udviklingsområder, og har brug for hjælp med alle daglige gøremål af praktisk art som fx toiletbesøg, spisning, at bevæge sig fra sted til sted m.m. Også i Bonusklassen tages udgangspunkt i den enkelte elev. Det er helt essentielt, da eleverne har vidt forskellige behov. For eleverne gælder det helt generelt, at dagen er præget af en fast struktur og en høj grad af genkendelighed. Rævebakkeskolen tilstræber, at personalet omkring Bonusklassen har både erfaring og viden indenfor bl.a. alternativ kommunikation og totalkommunikation, fysioterapi, ergoterapi, basal motorik og sansestimulation, pædagogisk massage, neuropsykologi og neuropædagogik, kognitiv adfærdsterapi samt fx synshandicap og andre specifikke handicaps. Klasseværelserne er indrettet efter børnegruppens fysiske og undervisningsmæssige behov, så der er optimale muligheder for læring. Der er rumdækkende liftskinnesystem, hvilket bl.a. også giver adgang til skolens varmtvandsbassin. Såvel klasseværelser som handicaptoiletter er indrettet med praktiske hjælpemidler. I tilknytning til Bonusklassens lokaler er der etableret afskærmede legemiljøer, som er målrettet denne børnegruppe. 11

7 Mange års erfaring med udarbejdelse af individuelle elevplaner INDIVIDUELLE ELEVPLANER copyright 2014 oplag: 500 foto af kafoto.dk grafisk design af ncase.dk Rævebakkeskolen har mange års erfaring med udarbejdelse af detaljerede, individuelle elevplaner, der altid tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer. Elevplanerne udarbejdes i dialog med aktørerne omkring eleven, og dermed også i dialog med forældrene. Ud fra elevens kompetencer og de ministerielle trinmål opstilles mål for eleven. Ligeledes beskrives metoderne til at nå disse mål og til sidst, hvordan der skal evalueres på målene, dette kan fx være gennem standardiserede test eller gennem andre dokumentationsformer. Statusbeskrivelse på elevplanen danner ofte baggrund for den næste elevplan. Én gang årligt foretages i samarbejde med PPR en revisitation af eleven. På Rævebakkeskolen afholdes hvert efterår skolekonference for alle nystartede elever samt for elever i udskolingen for at sikre det rette skoletilbud. 13

8 LÆSEPOLITIK & IT IT-HANDLEPLAN Det er Rævebakkeskolens vision at skabe et digitalt læringsmiljø, hvor alle elever uanset forudsætninger bliver udfordret optimalt på deres digitale evner. Skolens elever arbejder med teknologier, der tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og behov samt opgavens art. It er en integreret del af elevernes skoledag og anvendes i alle fag. Der er interaktive digitale tavler i alle klasser og alle elever har adgang til både computere og ipads, som de bl.a. anvender til kommunikation, træning, formidling og små digitale produktioner. LÆSEPOLITIK Læsning og skrivning foregår i meningsfulde sammenhænge for eleven Rævebakkeskolens læsepolitik tager udgangspunkt i skriftsproget som kommunikation, og derfor må arbejdet med læsning og skrivning foregå i meningsfulde sammenhænge for eleven. Den store spredning i børnegruppens faglige og kognitive udvikling gør, at der ikke er bestemte mål for læseundervisningen tilknyttet det enkelte klassetrin. Til gengæld er der lavet en beskrivelse, hvor klassens lærere, i samarbejde med læsevejleder og andre samarbejdspartnere, følger, observerer, tester, beskriver og støtter op om den enkelte elevs skriftsproglige udvikling. På Rævebakkeskolen arbejdes med læsning og skrivning ud fra elevens forcer og interesser gennem mange indgangsvinkler og støtte i form af hjælpeprogrammer. Udviklingen af elevens skriftsproglige socialisering sker i et samarbejde lærere, pædagoger og terapeuter imellem. 15

9 Mangeårig ekspertise og stor viden indenfor vidtgående specialundervisning PERSONALE OG KOMPETENCEUDVIKLING Rævebakkeskolens medarbejdere har en mangeårig ekspertise og besidder en stor viden indenfor vidtgående specialundervisning. Medarbejderne deltager i kurser og konferencer og er derved opdateret indenfor den seneste forskning og teori omkring specialundervisning. Ligeledes har alle medarbejdere deltaget i førstehjælpskursus samt Tegn-til-Tale-kursus. Efteruddannelse prioriteres højt og er med til konstant at sikre de mangfoldige kompetencer som Rævebakkeskolens personale besidder i form af Pædagogiske Diplomuddannelser, uddannelse af PAS-konsulenter, uddannelse indenfor linjefag, praktikvejlederuddannelse, uddannelse indenfor IKT, supervision, mindfulness, pædagogisk massage m.m. 17

10 UDDANELSESPLAN UDDANNELSESPLAN Brobrygning, praktik og ungdomsuddannelse copyright 2014 oplag: 500 foto af kafoto.dk grafisk design af ncase.dk Uddannelsesplanen er en del af elevplanen. Uddannelsesplanen er et vigtigt redskab, når aktiviteter og aftaler skal iværksættes, for at gøre den unge klar til videre uddannelse. Der er mulighed for fx at komme i brobygningsforløb eller i praktikforløb på en arbejdsplads. Praktikforløbene aftales individuelt, og der kan være stor forskel på, hvor mange praktikforløb de enkelte elever har. I 10. klasse er der mulighed for at kombinere arbejdspraktik med skolegang. Inden eleven forlader Rævebakkeskolen, er der, via et tæt samarbejde mellem den unge, forældre, skole og UU-vejleder, sikret, at den unge bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse, en efterskole, en produktionsskole, STU eller andet relevant videre forløb. 19

11 Videncenter Rævebakkeskolen - specialundervisning i særklasse. Skaboeshusevej 96, 5800 Nyborg Tlf

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Grønnebakken ved Cindy Martin/Dorthe Ulstrup/Lene Brandt KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere