Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse."

Transkript

1 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/ Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk praksis 5 Klagebehandling 6 Generalforsamling 7 Bestyrelsen 8 Etisk råd 9 Udvalg 10 Regnskab og revision 11 Tegning og hæftelse 12 Vedtægtsændringer 13 Udmeldelse og tab af rettigheder 14 Opløsning 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 2 Foreningens formål FRFM er en ideel forening, hvis formål det er at organisere uddannede og studerende fysiurgiske massører i Danmark. Det er endvidere foreningens formål: - at bibeholde og udvikle den faglige standard blandt medlemmerne - at udbrede kendskabet til massagens virkning og derigennem at fremme kendskabet til medlemmernes faglige kvaliteter og aktiviteter. - at give medlemmerne mulighed for registrering som RAB behandler eller hvad der måtte komme af registreringer jævnfør gældende lovgivning. - at arbejde for en af de offentlige myndigheder godkendt registrering af medlemmerne som registrerede fysiurgiske massører, i en egenskab der ikke hører ind under betegnelsen alternativ behandler - at fremme kontakt, erfaringsudveksling og samarbejde medlemmerne imellem. - at formidle efter- og videreuddannelse, forsikrings- og andre aftaler for medlemmerne. - at hjælpe medlemmerne med vejledning og bistand inden for deres fag generelt. - at søge indflydelse og høringsret hos myndighederne vedrørende den fremtidige sundhedspolitik 3 Medlemskab 1) A-medlemskab: Som A-medlem optages ansøgere, der kan dokumentere min. 660 timers uddannelse, som enten er taget ved en skole, hvis uddannelse er godkendt af FRFM, eller som er sammenstykket ifølge reglerne fra Skat, og som har samme niveau som ved en skole, hvis uddannelse FRFM har godkendt.

2 2. 2) B-medlemskab: Som B-medlem optages ansøgere, der kan dokumentere mindst 200 timers uddannelse i fag, som indgår i massøruddannelsen, heraf mindst 120 timer i hovedfaget massage. Man kan være B-medlem i 5 år. B-medlemskab kan forlænges af bestyrelsen efter skriftlig ansøgning, hvis særlige forhold taler for det. Man overgå fra B- til A-medlemskab ved første årsskifte efter afslutning af 660 timers uddannelse. B-medlemmer har samme rettigheder og pligter, og nyder samme medlemsgoder som A-medlemmer, bortset fra opstillingsret til bestyrelsen og stemmeret ved generalforsamlingen. Som medlem forpligter man sig til at efterleve foreningens regler for god klinisk praksis samt etiske retningslinier. 4 Medlemspligter og god klinisk praksis Ethvert medlem har pligt til: - at overholde gældende lovgivning - at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder som er forsvarlige og som man er kvalificeret til at benytte. - som A og B-medlem at tegne en ansvarsforsikring, der som minimum omfatter erhvervsansvar og produktansvar. - som A og B-medlem at vedligeholde og opdatere sin faglige viden efter retningslinjer, vedtaget på foreningens generalforsamling. - at anbefale klienter at søge læge mv. hvor dette må anses for indiceret. - at afstå fra at fraråde lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner at anvende. - at give saglig og nøgtern information angående behandlingen og de forventninger, klienten kan have til denne. - at føre optegnelser over sine behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation samt den behandling og den information der er givet. - at overholde sin tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som man er blevet bekendt med om sine brugere gennem sit faglige virke. 5 Klagebehandling

3 3 Etisk råd - refererer direkte til generalforsamlingen, og er et selvstændigt råd, som arbejder uafhængigt af bestyrelsen. - skal behandle skriftlige klager over medlemmernes overtrædelser af foreningens vedtægter og gældende lovgivning. - skal behandle skriftlige klager fra medlemmer, tidligere medlemmer, medlemsansøgere og patienter, herunder manglende overholdelse af foreningens medlemspligter og regler for god klinisk praksis. - kan sanktionere overtrædelser af foreningens vedtægter og regler, herunder irettesættelse, afregistrering samt fratagelse af medlemskab. Rådets afgørelser kan - indbringes for domstolene. - rådet kan på eget initiativ tage sager op. - rådet skal have en sammensætning der er betryggende for parterne. Dette indebærer at intet medlem af rådet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller have nærstående, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. - afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. - parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen senest 4 uger efter anmodningen. - Medlemmerne af rådet har tavshedspligt om de forhold der er kommet til deres viden i forbindelse med rådsarbejdet, og som ikke berører en evt. afgørelse som nævnet har truffet. - Alle involverede parter skal have adgang til at få genoptaget en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Muligheden for genoptagelse af en sag bortfalder 3 år efter afgørelsen er truffet. - når klageren modtager skriftligt svar om afgørelse, skal rådet samtidig skriftligt underrette bestyrelsen om afgørelsen. - Såfremt rådet fratager et medlem medlemsrettigheder eller registrering, skal sagen forelægges på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 6 Generalforsamling - Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4 4 - Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af april og indkaldes med 6 ugers varsel via eller brev til det enkelte medlem - Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden: Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning Rådenes beretning Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent Valg til bestyrelse Valg af revisor og suppleanter Valg til råd/udvalg Fremkomne forslag Eventuelt - Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. - Regnskab, budget for det kommende år samt indkomne forslag udsendes til medlemmerne to uger før generalforsamlingen. - Beslutninger foretages blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning foretages, hvis et medlem ønsker dette. Ekstraordinær generalforsamling: - Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når 1/3 af bestyrelsen måtte ønske det, med angivelse af dagsorden. Ligeledes kan ekstraordinær generalforsamling afholdes når 15% af medlemmerne anmoder om det, med angivelse af dagsorden. - Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter anmodningen og indkaldelse med dagsorden og materiale skal fremsendes senest 2 uger for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. 7 Bestyrelsen - Foreningen ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget på den ordinære generalforsamling. - Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 2-4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. - Bestyrelsen afholder møder, når det skønnes nødvendigt. Disse kan afholdes som telefonmøder eller chatmøde

5 5 - Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 er til stede eller har taget stilling til de sager, der fremlægges. - Der skal foreligge skriftligt referat af møderne, hvor det fremgår, hvordan bestyrelsesmedlemmerne har stemt, hvis der ikke er enighed. 8 Etisk råd - Består af 3 medlemmer valgt på ordinær generalforsamling, disse kan ikke være bestyrelsesmedlemmer. - Rådet konstituerer sig på førstkommende møde efter valget. - Rådet arbejder efter retningslinierne beskrevet under klagebehandling 9 Udvalg - Øvrige udvalg nedsættes efter behov 10 Regnskab og revision - Foreningens regnskab varetages til hverdag af foreningens kasserer - Foreningens regnskab følger kalenderåret - Kontingent og betalingsterminer fastsættes af generalforsamlingen - Forsikrings- bidrags og afgiftsbetalinger og terminer mv. fastsættes af bestyrelsen - Der udbetales refusion af dokumenterede udgifter afholdt i forbindelse med arbejde for foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning om diæter og transportgodtgørelser i forbindelse med arbejde for foreningen. - Regnskabet skal revideres af foreningens revisor og sendes til medlemmerne sammen med uindkaldelsen til generalforsamlingen eller senest 5 dage før generalforsamlingen. - Foreningens aktiver placeres i anerkendt pengeinstitut. 11 Tegning og hæftelse - Foreningen tegnes af bestyrelsen - Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. - Der påhviler ikke bestyrelsen eller medlemmerne nogen personlig hæftelse

6 6 12 Vedtægtsændringer - Vedtægtsændringer kan foretages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen og til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 13 Udmeldelse og tab af rettigheder - Udmeldelse skal ske skriftligt med angivelse af udmeldelsesdato. - Refusion af kontingent med videre kan ikke finde sted. - Etisk råd kan sanktionere med tab af medlemsrettigheder jf 5. - Ved restance til foreningen, kan bestyrelsen efter 3 måneder iværksætte eksklusion af medlemmet, hvis medlemmet 1 måned tidligere er gjort bekendt hermed. - Ved eksklusion afmeldes evt registrering som RAB-behandler samtidigt. - Genindmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse, indbetaling af restancer, opfyldelse af optagelseskriterier, samt en vurdering i bestyrelsen. 14 Opløsning - Opløsning eller fusionering med anden forening kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede på en generalforsamling stemmer herfor. - Der skal samtidig tages beslutning om fordeling af foreningens aktiver Ovenstående er vedtægter med ændringer vedtaget på foreningens generalforsamling d. 7. april 2013 og erstatter de hidtidige vedtægter. Referent: Gunna Højgaard

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere