Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering"

Transkript

1 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres papirarkiver. Det er derfor vigtigt, at arkiverne håndteres og vedligeholdes korrekt, så den fremtidige brug sikres. Arkivlokaler og opbevaringsforhold Arkivlokaler er omfattet af arkivlovens bestemmelser om varetagelse af arkivmæssige hensyn, og myndighederne er forpligtet til at opbevare arkivalier således, at de ikke går fysisk til grunde. Hvis en myndighed ikke selv råder over et egnet lokale til indretning af arkiv, er det muligt at leje plads hos et arkivopbevaringsfirma. Sådan planlægges arkivlokaler Når myndigheden skal beslutte, hvor arkivlokalerne skal ligge, og hvordan de skal indrettes, skal følgende forhold overvejes: Gulvenes bæreevne og belægning Vægflader Vinduesareal og adgangsforhold Reolernes placering Elinstallationer Rørføring Luftfugtighed og temperatur Tyverisikring Brandsikring Det vigtigste er dog, at myndigheden fra starten tager hensyn til nedbrydningsfaktorer og de fysiske betingelser for bevaringen.

2 38 Statens Arkiver anbefaler, at arkivalier opbevares: Ved en temperatur, der ligger over 10 C og under 30 C. Variationen inden for 24 timer må højst være +/- 5 C. Den optimale temperatur anses for at være C Ved en luftfugtighed, der ligger mellem 40 % og 55 % RF (relativ fugtighed) +/- 5 % I et rum med luftcirkulation, hvor luften fornys jævnligt Materiale: Luftfugtighed (RF %) Temperatur ( C) Papir 40 % - 55 % C CD-R 40 % C Film 40 % max. 15 C Nr. 30 Foto af fugtmåler Lyd- og videobånd 40 % max. 15 C Det er en god idé at anskaffe en fugtmåler, så temperatur og fugtighed i arkivlokalet kan kontrolleres med jævne mellemrum. Placering og indretning Erfaringerne viser, at arkivlokaler som oftest placeres i kælder eller på loft. Ingen af stederne er ideelle. Man skal derfor iagttage følgende forholdsregler: Tilstødende lokaler ikke må udgøre en risiko for brand- eller vandskade. Arkivlokaler bør derfor ikke placeres i nærheden af fyrrum, garager, transformatorrum, vådrum, køkkener o.l. Vand fra utætte rør kan gøre stor skade på arkivalier og hører ikke hjemme i et arkivlokale. Arkivlokalet bør sikres mod indbrud og hærværk. På den anden side skal lokalet ikke placeres så upraktisk, at evakuering i tilfælde af brand eller vandskade er besværlig Arkivlokaler i kældre skal have afløb i gulv. Nederste reolhylde bør være anbragt mindst 10 cm over gulv Betongulve bør være belagt med linoleum eller være malet med en diffusionsåben maling for at minimere støv. Man bør undgå kunststofbelægning af hensyn til faren for statisk elektricitet. Væggene bør være malede, ligeledes for at minimere støv. Indflytning i arkivlokalet bør først ske når malingen er helt tør, dvs. efter 4 6 uger Inden myndigheden indretter arkivlokaler på lofter, skal der indhentes godkendelse fra byggemyndighed og brandmyndighed. Det er en selvfølge, at taget er tæt mod regn, sne og skadedyr

3 39 Der bør ikke være vandrør eller dampførende rørgennemføringer i arkivlokalet. Vand og damp kan medføre totalskader på arkivalierne. Hvis der findes fjernvarmerør, skal der være installeret en varmeveksler forud for arkivlokalet Ved elinstallationer skal hovedsikring, gruppecentral og målere være placeret udenfor arkivlokalet for at reducere brandfaren Hvis opvarmning foregår ved radiatorer, bør de være termostatstyrede, og overfladetemperaturen må ikke overstige 60 C Arkivlokalet er en arbejdsplads på linie med kontorer. Helt overordnet gælder derfor, at arkivlokalet skal være tørt og ikke for varmt, luften skal kunne cirkulere frit, den skal være fri for støv og kemiske dampe, og man skal kunne bevæge sig frit i lokalet for at komme til arkivalierne. Belysningsforholdene skal være sådan, at man kan orientere sig om indholdet på reolerne. Særligt om kort og tegninger, fotografier, video- og lydbånd Opbevaring af kort og tegninger, fotografier, video- og lydbånd stiller særlige krav til arkivlokalet, fordi de har: Ubekvemme formater Begrænset eller ringe holdbarhed Stor skrøbelighed Indbygget teknologisk forældelse Compactus-reoler skaber bedre plads i arkivet Kort, tegninger, bånd, film mv. kan enten indgå i en sag eller udgøre en særlig arkivserie. Hvilken løsning, myndigheden vælger, afhænger bl.a. af format, mængde, og hvor hyppigt materialet bliver brugt. Statens Arkiver anbefaler, at der etableres en særlig arkivserie, hvis kort, tegninger, bånd, film o.lign. hyppigt indgår i sagsdannelsen, og at der fra den enkelte sag henvises til serien. Dimensionering Arkivlokaler bør kun benyttes til opbevaring af arkivalier og altså ikke også til fx cykelkælder eller pulterrum for aflagt kontorudstyr. Arkivlokalets dimensionering afhænger derfor udelukkende af arkivaliernes aktuelle omfang og deres tilvækst inden for en given årrække. Da myndighederne skal aflevere deres arkivalier, inden de er 30 år gamle, skal arkivlokalet ideelt set kunne rumme 30 års arkivproduktion. Ved beregning af tilvæksten af arkivalier må der naturligvis tages hensyn til gældende kassationsbestemmelser og løbende arkivrensning. Man beregner 6-7 hyldemeter arkivalier pr. kvadratmeter gulvareal i stationære reoler og hyldemeter arkivalier pr. kvadratmeter gulvareal i compactusreoler alt efter loftshøjden. Én hyldemeter arkivalier pakket i A4 arkivæsker vejer omkring 60 kilo, i folioformat omkring 80 kilo.

4 40 Fysisk nedbrydning Fysisk nedbrydning af arkivalier kommer typisk af: Fugt og store temperatursvingninger Ild og vand Luftforurening Ultraviolet stråling fra sollys Stråling fra magnetfelter Kemiske processer i de anvendte materialer Forkert og voldelig behandling Skader som følge af brand og vand er umiddelbart til at tage og føle på. Den langsomme nedbrydning af arkivalierne p.g.a. slid, lys, forkert luftfugtighed, temperatur, luftforurening, bakterier, svampe og skadedyr så som borebiller, sølvkræ, mus og rotter er i realiteten mere farlig og omfattende. Borebiller, sølvkræ, mus og rotter kan forrette store skader på arkivalier. Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Svampeangreb er almindeligt forekommende i magasiner/arkiver, der er indrettet i uegnede lokaler. Ved ringe eller ingen luftcirkulation er skimmelsvamp almindelig forekommende og kan afhjælpes ved øget luftcirkulation og kontrol af den relative luftfugtighed. Svamp på arkivalier er ødelæggende for papirets fiberstruktur, som svækkes, og svampene efterlader ofte meget synlige aftegninger og pigmenteringer på papiret, der i værste fald kan gøre store dele af arkivaliet ulæseligt. Svampe er desuden sundhedsskadelige for mennesker og kan give allergiske reaktioner. Hvis man indretter sine arkivlokaler hensigtsmæssigt, opstår disse skader kun undtagelsesvis. Arkivalie angrebet af svamp pga. fugtig og forkert opbevaring.

5 41 Hvis skaden alligevel sker Hvis arkivet rammes af vandskade, brand, hærværk, svamp eller andre ødelæggende hændelser, skal myndigheden straks anmelde det til Statens Arkiver, som udarbejder en handlingsplan for den efterfølgende restaureringsindsats. Myndigheden skal selv betale for restaureringen. Læs mere: Statens Arkivers hjemmeside: Frimærkerne på billedet er skadet af sølvkræ. Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Bevaringshåndbogen. Ole Alkærsig, Jan Graff og Morten Lundbæk (red.). Udgivet af Statens Museumsnævn, 1. udgave oplag Christian Ejlers forlag ApS. (side ). Biologisk nedbrydning i museer og arkiver. Jane Richter og Grethe Jørgensen. Udgivet af Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, Statens Arkiver har i Arkivernes Informationsserie udgivet hæftet Brand, vand, mug og grimme dyr. Arne Møller Pedersen, Heri omtales, hvad man umiddelbart kan gøre, hvis skaden alligevel sker. Pas på papiret! Michael Højlund Rasmussen. Sammenslutningen af Lokalarkiver Placering i arkiv Fra en sag oprettes til den afsluttes, kan der gå mange år. Af praktiske årsager bør myndighedens arkiv derfor opdeles i arkivperioder på 5 år, se også kapitlet om planlægning af arkivsystemer. Hvis man ikke deler arkivet og dermed sagerne op i afsluttede perioder, bliver arkivet hurtigt uoverskueligt og svært at håndtere ved aflevering til Statens Arkiver Det samme hensyn til overskuelighed og let adgang til at ekspedere i sagerne gør, at det kan være fornuftigt at operere med et nærarkiv og et fjernarkiv. Arkivserie er betegnelsen for grupper af arkivalier, som er henlagt efter samme systematik fx år, journalnummer, løbennummer. En arkivserie kan fx være: Sagerne fra én arkivperiode Journalplanen for én arkivperiode Et navnekartotek

6 42 Nærarkiv Nærarkivet skal hovedsageligt indeholde sager fra den senest lukkede journalperiode. Afslutningen af en fastlagt journalperiode er ikke nødvendigvis afslutningen på et sagsforløb, og man har derfor ofte behov for lukkede sager til orientering om det hidtidige sagsforløb. Det kan derfor være en fordel, at have arkivet tæt ved arbejdspladsen. Nærarkivet rummer normalt kun én journalperiode. JOURNAL NÆRARKIV FJERNARKIV Illustrationen følger en arkivseries fysiske vandring i perioden 1995 til 2010 FASE 1 FASE 2 FASE Nærarkivet består af: Arkivalierne fra den senest afsluttede journalperiode med tilhørende søgemidler Ajourført journalplan og journalvejledning for den senest afsluttede journalperiode Fjernarkiv Når en ny journalperiode påbegyndes, flyttes de senest afsluttede sager fra nærarkiv til fjernarkiv. Fjernarkivet indrettes sådan, at hver afsluttet journalperiodes sager opretholdes som en samlet fysisk enhed. Man kan derfor sige, at fjernarkivet består af en række nærarkiver. Statens Arkiver anbefaler, at man har ét fælles fjernarkiv, hvor hver enkelt journalperiode kan opstilles i den rækkefølge, de er blevet afsluttet, samt at der udarbejdes en fortegnelse over arkivserierne med angivelse af: den myndighed der har dannet arkivalierne titel yderår placering Af hensyn til søgning af ældre sager vil det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at beholde søgemidlerne fra afsluttede journalperioder i nærarkivet.

7 43 Ideen med opdelingen i nærarkiv og fjernarkiv er at tilvejebringe en rytme i arkiveringen, som betyder, at afsluttede journalperioder overføres fra nærarkiv til fjernarkiv med cirka 5 års mellemrum. Det betyder at: Eventuelle pladsproblemer forebygges. Nærarkiverne skal kun indeholde senest afsluttede journalperiodes sager, mens de ældre perioder opbevares i fjernarkivet Nærarkiverne bliver mere overskuelige Bevaring og kassation Arkivlovens formålsparagraf pålægger Statens Arkiver, at sikre bevaring af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og retlige betydning for borgere og myndigheder. Statens Arkiver skal samtidig sikre mulighed for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier. Når ikke-bevaringsværdige arkivalier skal kasseres, skyldes det, at det er forbundet med store omkostninger at bevare dem for eftertiden. Det overordnede mål med bevarings- og kassationsbehandlingen er at identificere de arkivalier, som rummer den bedste og mest dækkende information om politiske og forvaltningsmæssige beslutningsprocesser og om det danske samfund i flest mulige aspekter inden for bevaringsrammen. Nærmere bestemmelser om bevaring og kassation er fastsat i arkivbekendtgørelsen. Bestemmelserne indebærer, at myndighederne kun må kassere deres arkivalier efter bemyndigelse fra Statens Arkiver. Myndighederne skal derfor indrette deres journal- og arkivsystemer på en måde, så Statens Arkiver kan udarbejde effektive bestemmelser om bevaring og kassation. Det vil sige bestemmelser, som sikrer bevaring i henhold til formålet, og at myndighederne kan gennemføre kassation effektivt og systematisk. Hvilke regler kan umiddelbart bringes i anvendelse? For statslige myndigheder og domstolene gælder, at visse typer af arkivalier altid kan kasseres. De nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse om kassation af visse arkivalier hos statslige myndigheder, i daglig tale kaldet Kassationsbekendtgørelsen. Det skal understreges, at reglerne ikke gælder for elektroniske arkivalier. Følgende kan kasseres: Overtallige kopier og ekstra udskrifter af dokumenter mv.

8 44 Publiceret materiale, pjecer og brochurer, der ikke er indgået i sagsbehandlingen Andet materiale modtaget til orientering og som ikke er indgået i sagsbehandlingen Stillingsansøgninger, der ikke har ført til ansættelse Materiale vedrørende fremstilling af publikationer (manuskripter og udkast mv.) Alt regnskabsmateriale, bortset fra årsregnskaber og årsberetninger mv., jf. dog bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen mv. Tilladelsen gælder ikke for departementers og hermed ligestillede myndigheders arkivalier vedr. godkendelse af regnskaber Personalesager, bortset fra sager på ansatte født den 1. i en måned eller ansatte i chefstillinger Alle sager vedrørende bygningsmæssig drift, kontorhold, -maskiner, inventar mv. Papirarkivalier, der er overført til elektronisk medium Inddata, dvs. samlinger af materialer, der alene er tilvejebragt med henblik på inddatering i elektroniske registre, databaser mv. Uddata. dvs. samlinger af udskrifter fra elektroniske arkivsystemer, der alene anvendes til opslag, orientering og kontrol Alt andet arkivmateriale end det ovenfor nævnte, skal kassationsbehandles særskilt af Statens Arkiver. Udformning af bevarings- og kassationsbestemmelser Det er i hovedsagen Statens Arkiver, der tager initiativ til at behandle en myndigheds arkivalier. Det sker typisk i forbindelse med aflevering, hvor Statens Arkiver udarbejder bestemmelser for det, der skal afleveres. Det fremgår af Statens Arkivers aktivitetsplan i hvilken rækkefølge de enkelte ministerieområder skal aflevere. Statens Arkiver kontakter den enkelte myndighed for at få en række oplysninger om arkivalierne og den sammenhæng, som de er blevet til i. På baggrund af disse oplysninger foretager Statens Arkiver en vurdering af arkivaliernes værdi for eftertiden, og udsteder en konkret bestemmelse om bevaring eller kassation. For visse myndigheder, specielt de lokalt statslige er der dog også stående bestemmelser, som kan findes på Kassationsbestemmelser for enkelte myndigheder, der er udstedt efter år 2000, kan ligeledes findes på

9 45 Kassation i praksis Hvornår? Når Statens Arkiver har givet bemyndigelse til kassation af arkivalier, skal statslige myndigheder destruere arkivalierne, lige så snart der ikke er administrativt eller retligt brug for dem længere. Hvornår det er tilfældet, er op til myndighedens egen vurdering. Kravet indebærer, at myndigheden ikke som alternativ til kassation må aflevere arkivalierne til andre. Der findes en del eksempler på myndigheder, som har ladet tidligere og nuværende medarbejdere udvælge kasserede arkivalier til eget privat brug. Dette er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at overdrage arkivalier til fx et privat arkiv eller et museum. Kasserede arkivalier skal destrueres på betryggende vis fx ved makulering som vist her. Hvordan? I følge arkivbekendtgørelsen skal myndighederne sikre, at arkivalier, der er bestemt til kassation, destrueres på betryggende vis. Destruktionen af papirarkivalier kan foretages på to måder, nemlig ved: Makulering Forbrænding Hvis der træffes aftale med et privat firma om makulering og/eller forbrænding, skal det sikres, at transporten foregår i aflåst container, og at destruktionen rent faktisk finder sted. Ordning af arkivalierne Arkivbekendtgørelsen fastslår, at myndighederne skal sikre, at arkivalierne afleveres i forskriftsmæssig stand. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse om aflevering af offentlige papirarkivalier.

10 46 Reglerne skal sikre, at Statens Arkiver så ubesværet og så hurtigt som muligt kan stille de afleverede arkivalier til rådighed for myndigheder og offentlighed, således som det er fastsat i arkivloven. Det er derfor praktisk, at myndigheden indarbejder en rutine, der sørger for, at arkivalierne opbevares i forskriftsmæssig stand, således at afleveringen til Statens Arkiver til sin tid kan foregå med mindst mulig besvær. Dette indebærer: Kassation Sagsrensning Pakning Mærkning Kassation Bestemmelser om kassation effektueres, når myndigheden skønner, at arkivalierne ikke længere har retslig eller administrativ betydning. For arkivalier der skal bevares, gennemføres derefter: Sagsrensning Rensning betyder at materialer, der ødelægger arkivalierne eller blot fylder unødigt op, fjernes inden pakning. Følgende skal fjernes for at arkivalierne ikke ødelægges af rust, klister og kemikalier, og for at de fylder mindst muligt: Papirclips (men ikke hæfteklammer) Elastikker Plastomslag (hvis plastomslaget er brugt som sagsomslag, skal det erstattes af et papiromslag) Dubletter indenfor samme sag Tape Post-it. Hvis sedlen indeholder væsentlige informationer om sagen, skal de skrives over på dokumentet. Mange kontormaterialer er praktiske i hverdagen, men kan på sigt ødelægge arkivalierne, og skal derfor fjernes, når sagen lukkes.

11 47 Det er nemmest, hvis sagsbehandlerne renser sagerne i forbindelse med sagsafslutning. Pakning De forskellige typer af arkivalier, myndigheden anvender, pakkes på forskellige vis. Se nærmere anvisninger på Statens Arkivers hjemmeside Mærkning Mens arkivet er i myndighedens varetægt foretages en foreløbig mærkning. Mærkningen er foreløbig, idet den endelige mærkning først kan finde sted, når Statens Arkiver har udarbejdet en afleveringsplan for arkivalierne. Når arkivalierne afleveres til Statens Arkiver, skal de være pakket korrekt. En foreløbig mærkning tjener flere formål. Dels letter det myndighedens daglige arbejde med fremfinding i arkivet, og dels er det i forbindelse med kassationsbehandling af arkivet en væsentlig fordel for såvel myndighed som Statens Arkiver, at oplysning om de enkelte arkivæskers indhold er relativt let tilgængelig. Aflevering af papirarkivalier Arkivloven danner grundlag for krav, der skal opfyldes forud for den fysiske overdragelse af arkivalier til Statens Arkiver. Når det drejer sig om papirarkivalier, skal afleveringen omfatte længere samlede perioder, og alle arkivalier, også søgemidler, skal indgå i afleveringen. Hvem skal aflevere? Alle statslige myndigheder og institutioner har pligt til at aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver. Ligeledes har anerkendte trossamfund pligt til at aflevere ministerialbøger. Landsdækkende statslige myndigheder og institutioner skal som hovedregel aflevere deres arkivalier til Rigsarkivet i København. Det gælder fx: Ministerier Styrelser og direktorater Danmarks Radio Forsvaret Højesteret Lokale statslige myndigheder og institutioner samt anerkendte trossamfund skal som hovedregel aflevere deres arkivalier til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå, Odense og København. Hvilket af arkiverne, myndighederne skal aflevere til, afgøres af myndighedernes geografiske dækningsområde og placering.

12 48 Lokale statslige myndigheder er bl.a.: Domstole Politikredse Universiteter Told- og skatteregioner Folkekirken Arbejdstilsynet Alle elektroniske arkivalier skal afleveres til Rigsarkivet, hvor man har de tekniske faciliteter til at udføre de nødvendige test af afleveringerne se kapitel 4 om aflevering af elektroniske arkivsystemer. Arkivsystem I forbindelse med en aflevering beder Statens Arkiver myndigheden om at dokumentere, hvilke søgemidler, der findes til arkivalierne. Søgemidlerne og de arkivalier, som de er søgemiddel til, udgør et samlet arkivsystem. Myndighederne vil som hovedregel blive bedt om at aflevere hele arkivsystemer. Det betyder, at myndigheden foruden sagerne fra en journalperiode skal aflevere den tilhørende journalplan og de tilhørende journaler og registre. Dog afleveres en arkiveringsversion af elektroniske journalsystemer umiddelbart efter arkivperiodens lukning, og denne vil typisk være afleveret længe inden de tilhørende papirarkivalier. Se kapitel 4, afsnittet om aflevering af elektroniske arkivsystemer. Statens Arkiver ønsker som udgangspunkt at modtage arkivalierne i deres oprindelige form. Det betyder, at myndighederne kan blive bedt om at genetablere arkivsystemer, som er gået tabt, fx i forbindelse med ressortændringer eller flytning af arkivet. Krav om omordning eller genetablering af tidligere arkivsystemer vil altid tage udgangspunkt i en konkret vurdering af det enkelte arkiv og dets særlige forhold. En sådan vurdering vil ske i et tæt samarbejde mellem den afleverende myndighed og Statens Arkiver og være afhængig af, om de strukturelle ændringer er veldokumenterede. Hensigten er at gøre det muligt for myndigheden selv eller offentligheden at rekvirere sagerne. Arkivhistoriske undersøgelser kan være tidskrævende, men de er en nødvendig del af det afleveringsforberedende arbejde, som skal gøre det muligt at bruge arkivalierne på Statens Arkivers læsesale. Fortroligt materiale skal også afleveres til Statens Arkiver, men der kan dispenseres for den 30-årrige afleveringsfrist. Hvornår skal papirarkivalier afleveres? Statslige myndigheder skal ifølge arkivloven aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver inden de er 30 år gamle. Offentlige arkivalier er som udgangspunkt tilgængelige, når de er over 20 år gamle, dog gælder der en frist på 75 år for arkivalier med personfølsomme oplysninger. Se kapitel 5 om tilgængelighed. Undtagelser fra afleveringsfrist Statens Arkiver har i arkivbekendtgørelsen fået bemyndigelse til i særlige tilfælde at dispensere for den generelle 30-års frist for aflevering af papirarkivalier.

13 49 Undtagelserne gælder hvis: Arkivalierne er i stadig administrativ brug Arkivalierne er klassificeret "fortroligt" eller højere Arkivalierne er en del af myndighedens videnskabelige samlinger En aflevering umiddelbart er umulig af ressourcemæssige årsager Den præcise afleveringsfrist fastsættes i forbindelse med afleveringssagbehandlingen. Arkivalierne er i stadig administrativ brug Statens Arkiver kan efter forhandling med den enkelte statslige myndighed fastsætte en længere afleveringsfrist for arkivalier, der forsat er i administrativ brug. Formålet med bestemmelsen er, at en aflevering af arkivalier ikke må virke voldsomt forsinkende for myndighedernes sagsbehandling eller kræve, at Statens Arkiver skal bruge mange ressourcer på at ekspedere i arkivalierne. Identifikationen af papirarkivalier, der er i stadig administrativ brug, sker efter forhandling mellem den pågældende statslige myndighed og Statens Arkiver. Her vil myndigheden blive bedt om at dokumentere, hvor ofte den bruger arkivalierne i den daglige sagsbehandling. Hvis myndigheden herefter får tilladelse til at beholde arkivalierne, vil den stadig have pligt til at stille arkivalierne til rådighed for offentligheden efter arkivlovens bestemmelser. Det betyder, at Statens Arkiver skal have en fortegnelse over de arkivalier, som ikke afleveres, således at brugere kan se hvilke arkivalier, som ligger hos den enkelte myndighed. Af samme grund bliver Statens Arkiver og myndigheden ofte enige om at lade arkivalierne gennemgå den almindelige afleveringsprocedure med undtagelse af den endelige aflevering. Myndigheden låner herefter arkivalierne af Statens Arkiver for en nærmere begrænset tidsperiode. I et sådant tilfælde vil arkivalierne formelt være afleveret og fortegnet i Statens Arkiver, men reelt vil arkivalierne stadig befinde sig hos myndigheden. Arkivalierne er klassificeret fortroligt eller højere I særlige tilfælde vil den afleverende myndighed ligge inde med arkivalier, som i forbindelse med den almindelige sagsbehandling er klassificeret fortroligt eller højere. For sådanne arkivalier kan den afleverende myndighed, som oftest Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet, i samråd med Statens Arkiver fastsætte en længere afleveringsfrist. Arkivalierne er en del af myndighedens videnskabelige samling Statens Arkiver kan bestemme, at arkivalier, som er en del af en myndigheds videnskabelige samlinger, ikke skal afleveres til Statens Arkiver. Typisk vil bestemmelsen blive anvendt på universiteter og andre højere læreanstalter samt på museer.

14 50 Hvis Statens Arkiver giver tilladelse til, at en myndighed kan beholde sine videnskabelige samlinger, har myndigheden stadig pligt til at stille arkivalierne til rådighed, når de efter arkivloven er tilgængelige for offentligheden. Statens Arkiver skal have en udførlig fortegnelse over de arkivalier, som myndigheden beholder, så andre myndigheder eller offentligheden kan henvises til dem. En aflevering er umiddelbart umulig af ressourcemæssige årsager I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt, at en myndighed får tilført ekstra ressourcer, for at kunne gøre et arkiv klar til aflevering. Under sådanne omstændigheder vil Statens Arkiver, efter forhandling med vedkommende myndigheds ressortministerium, træffe afgørelse om et eventuelt senere afleveringstidspunkt. Hvem gør hvad? Initiativet til at starte en afleveringssag ligger hos Statens Arkiver. Eneste undtagelse er det tilfælde, hvor en myndighed bliver nedlagt, og ingen overtager sagsområdet. Sker det, skal den myndighed, som bliver nedlagt, omgående tage kontakt til Statens Arkiver, så en aflevering kan komme i stand efter arkivbekendtgørelsens bestemmelser. Se kapitel 2, afsnittet om Ressortændringer Staten kan jf. arkivloven ikke miste sin ejendomsret til arkivalierne. Private personer, virksomheder eller institutioner, der er i besiddelse af arkivalier, som stammer fra tidligere eller eksisterende statslige myndigheder, har pligt til at aflevere disse arkivalier til Statens Arkiver. Ansvaret for det afleveringsforberedende arbejde påhviler alene den afleverende myndighed, som i det konkrete arbejde skal følge Statens Arkivers anvisninger. Myndigheden skal dække omkostningerne i forbindelse med afleveringen, herunder transport til det arkiv i Statens Arkiver, der skal modtage arkivalierne. Den enkelte myndighed skal være opmærksom på, at det altid er arkivskaberen eller dens efterfølgende myndighed, som er ansvarlig for en aflevering. Dette gælder også, selvom arkivalierne er udlånt til en anden myndighed. En myndighed kan vælge at lade et privat firma eller Statens Arkiver udføre det afleveringsforberedende arbejde. Statens Arkiver giver tilbud efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Arkivbehandlingens fire faser Et velordnet og veldokumenteret papirarkiv med gode indgange i form af journalplaner, journalkort, protokoller og lignende er forholdsvis nemt at gå til i forbindelse med en aflevering. Er arkivet både udokumenteret og uordnet, og findes der ikke længere ansatte, der kan huske fortidens arbejdsgange og henlæggelsesprincipper, kræver det ofte en stor arbejdsindsats at få bragt arkivet i orden.

15 51 En almindelig aflevering består af fire faser, nemlig: Planlægningsfasen Arkivbehandlingsfasen Pakningsfasen Afleveringsfasen I det følgende skema beskrives kort de enkelte faser, hvilke opgaver der knytter sig til dem, og hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver. Fase Opgave Ansvarlig Tid Planlægningsfasen Kontakt Statens Arkiver Opgavebeskrivelse Statens Arkiver og myndigheden Arkivbehandlingsfasen Udarbejdelse af dokumentation af Myndigheden arkiv- og journalforhold, herunder ajourføring af journalplaner og journalvejledninger Ordning af arkivet Kassation i arkivet Rensning i arkivet Myndigheden Myndigheden Myndigheden Pakningsfasen Rådgivning i pakning og mærkning samt Statens Arkiver vejledning i udarbejdelse af afleveringsfortegnelse Pakning Udarbejdelse af afleveringsfortegnelse Mærkning Myndigheden Myndigheden Myndigheden Afleveringsfasen Godkendelse af afleveringsfortegnelse Statens Arkiver Godkendelse af pakning og mærkning Aflevering af arkivet Statens Arkiver Myndigheden Planlægningsfasen I planlægningsfasen sker den første kontakt mellem Statens Arkiver og den afleverende myndighed. Myndigheden vil blive bedt om at fremskaffe oplysninger om: Alle arkivalier i myndighedens varetægt i form af en fortegnelse Redegørelse for ændringer i ressort og organisation Redegørelse for journal- og arkivforhold

16 52 Dette skal gøre det muligt for Statens Arkiver at identificere de arkivalier, som i henhold til arkivloven skal afleveres og senere stilles til rådighed for offentligheden på læsesalene. I et samarbejde med den afleverende myndighed udarbejder Statens Arkiver herefter en bindende tids- og aktivitetsplan. Af planen vil det fremgå, hvilke opgaver der skal løses, hvem der skal løse dem og indenfor hvilke deadlines. Senere udsteder Statens Arkiver en bestemmelse om aflevering, hvor afleveringstidspunktet for de enkelte dele af arkivet er fastsat. Arkivbehandlingsfasen Når der er taget stilling til, hvilke arkivalier, der skal afleveres og hvilke yderligere dokumentationskrav der eventuelt skal opfyldes, fx ajourføring af journalplaner, påbegynder myndigheden arkivbehandlingsfasen. Det egentlige ordningsarbejde starter nu. En almindelig oprydning i arkivalierne bør sikre, at arkivalierne er placeret efter de henlæggelsesprincipper, der er beskrevet i den dokumentation, som myndigheden har indsendt til Statens Arkiver. Hvis der ikke allerede er blevet udskilt arkivalier til kassation i henhold til bevarings- og kassationsbestemmelserne, skal det ske nu. Myndigheden må opbevare arkivalier omfattet af bestemmelse om kassation, så længe der er administrativ eller retlig behov. Derefter skal arkivalierne destrueres på betryggende vis, se afsnittet kassation i praksis. Pakningsfasen Hvis myndigheden har pakket sine arkivalier på en måde, som ikke er i overensstemmelse med de retningslinier, som Statens Arkiver har udstukket, vil pakningsfasen bestå i en ompakning. Formålet er at sikre, at arkivalierne fylder mindst muligt, at de er pakket og mærket på en måde, så arkivalierne ikke tager skade, og at arkivalierne efter overførsel til Statens Arkivers magasiner entydigt kan identificeres. Forskrifter for pakning og mærkning fremgår af den vejledning som findes på Statens Arkivers hjemmeside Statens Arkiver tilbyder ved større afleveringer at besøge myndigheden for at vejlede om pakningsarbejdet, for at sikre, at arbejdet fra start er i overensstemmelse med Statens Arkivers retningslinjer. Afleveringsfasen Næste fase er afleveringsfasen. Denne indebærer, at myndigheden skal udarbejde en udførlig fortegnelse over indholdet af de enkelte arkivæsker eller bind DAISY Myndighederne skal via internettet indtaste oplysninger om arkivalierne i Statens Arkivers e-registratur, DAISY (Dansk Arkivalie InformationsSystem).

17 53 Myndighederne skal fremover taste oplysninger om deres arkivalier direkte ind i AIDA, Arkivalie Indtastning i DAISY, via internettet. Indtastningen sker i programmet AIDA, Arkivalie Indtastning i DAISY. Efter indtastning i AIDA leverer Statens Arkiver etiketter med stregkode til mærkning af arkivæskerne. Fra DAISY udskrives en afleveringsfortegnelse til at dokumentere afleveringen. Efter selve afleveringen tjener afleveringsfortegnelsen desuden som kvittering for, at afleveringen har fundet sted. DAISY giver arkivbrugere elektronisk adgang til at søge i Statens Arkivers samlinger, og på sigt vil det blive muligt at bestille arkivalier via DAISY. Læs mere: Lovgivningen og vejledninger ang. aflevering af papirarkivalier finder man på Her finder man også DAISY, hvor man kan slå op, hvad der tidligere er afleveret fra en myndighed.

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen),

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

3. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

3. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 3. juni 2014 EM 2014/xx 1. Indledning a) Baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Hovedformålet med lovgivningen er at sikre eftertiden et historisk kildemateriale. Arkivvæsenet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Kravspecifikationer for. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 2.

Kravspecifikationer for. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 2. Kravspecifikationer for Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 2. 1 Indholdsfortegnelse Generelle beskrivelser... 3 1. Fysiske byggesagsarkiv og arkivmængde... 3 1.1 Byggesagsarkivet... 3

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder

Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder Brugerundersøgelse blandt statslige myndigheder Efteråret 2012, rapporten er udarbejdet i 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Svarprocent og metode... 4 2. Hvem har besvaret undersøgelsen... 5

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Tema: Skimmelsvamp i orglet

Tema: Skimmelsvamp i orglet TEMA Tema: Skimmelsvamp i orglet VEJLEDNING OM SKIMMELSVAMP PÅ VEJ MERE BEVIDSTE OM ROBLEMET! " # $ " "! % & ' ( "! ) * Þ Ǧ Ǥ Þ ϐ Ǧ Ǧ Ǥ Þ ǡ Ǥ ǡ Ǥ dz Þ Ǧ ǡ ǡ Ȃ Ǧ ǡ ǡ 8 ǡ Ǧ ǡ ǡ ǡdz Þ Ǧ Ǧ ǡ Þ Ǧ Ǥ Ǧ ǣ dz Ǧ ǡ

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? En sammenfatning af den praksis vi har i foreningen mht. hvem der skal betale, når bygningen eller den enkeltes lejlighed skal renoveres eller

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere