Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering"

Transkript

1 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres papirarkiver. Det er derfor vigtigt, at arkiverne håndteres og vedligeholdes korrekt, så den fremtidige brug sikres. Arkivlokaler og opbevaringsforhold Arkivlokaler er omfattet af arkivlovens bestemmelser om varetagelse af arkivmæssige hensyn, og myndighederne er forpligtet til at opbevare arkivalier således, at de ikke går fysisk til grunde. Hvis en myndighed ikke selv råder over et egnet lokale til indretning af arkiv, er det muligt at leje plads hos et arkivopbevaringsfirma. Sådan planlægges arkivlokaler Når myndigheden skal beslutte, hvor arkivlokalerne skal ligge, og hvordan de skal indrettes, skal følgende forhold overvejes: Gulvenes bæreevne og belægning Vægflader Vinduesareal og adgangsforhold Reolernes placering Elinstallationer Rørføring Luftfugtighed og temperatur Tyverisikring Brandsikring Det vigtigste er dog, at myndigheden fra starten tager hensyn til nedbrydningsfaktorer og de fysiske betingelser for bevaringen.

2 38 Statens Arkiver anbefaler, at arkivalier opbevares: Ved en temperatur, der ligger over 10 C og under 30 C. Variationen inden for 24 timer må højst være +/- 5 C. Den optimale temperatur anses for at være C Ved en luftfugtighed, der ligger mellem 40 % og 55 % RF (relativ fugtighed) +/- 5 % I et rum med luftcirkulation, hvor luften fornys jævnligt Materiale: Luftfugtighed (RF %) Temperatur ( C) Papir 40 % - 55 % C CD-R 40 % C Film 40 % max. 15 C Nr. 30 Foto af fugtmåler Lyd- og videobånd 40 % max. 15 C Det er en god idé at anskaffe en fugtmåler, så temperatur og fugtighed i arkivlokalet kan kontrolleres med jævne mellemrum. Placering og indretning Erfaringerne viser, at arkivlokaler som oftest placeres i kælder eller på loft. Ingen af stederne er ideelle. Man skal derfor iagttage følgende forholdsregler: Tilstødende lokaler ikke må udgøre en risiko for brand- eller vandskade. Arkivlokaler bør derfor ikke placeres i nærheden af fyrrum, garager, transformatorrum, vådrum, køkkener o.l. Vand fra utætte rør kan gøre stor skade på arkivalier og hører ikke hjemme i et arkivlokale. Arkivlokalet bør sikres mod indbrud og hærværk. På den anden side skal lokalet ikke placeres så upraktisk, at evakuering i tilfælde af brand eller vandskade er besværlig Arkivlokaler i kældre skal have afløb i gulv. Nederste reolhylde bør være anbragt mindst 10 cm over gulv Betongulve bør være belagt med linoleum eller være malet med en diffusionsåben maling for at minimere støv. Man bør undgå kunststofbelægning af hensyn til faren for statisk elektricitet. Væggene bør være malede, ligeledes for at minimere støv. Indflytning i arkivlokalet bør først ske når malingen er helt tør, dvs. efter 4 6 uger Inden myndigheden indretter arkivlokaler på lofter, skal der indhentes godkendelse fra byggemyndighed og brandmyndighed. Det er en selvfølge, at taget er tæt mod regn, sne og skadedyr

3 39 Der bør ikke være vandrør eller dampførende rørgennemføringer i arkivlokalet. Vand og damp kan medføre totalskader på arkivalierne. Hvis der findes fjernvarmerør, skal der være installeret en varmeveksler forud for arkivlokalet Ved elinstallationer skal hovedsikring, gruppecentral og målere være placeret udenfor arkivlokalet for at reducere brandfaren Hvis opvarmning foregår ved radiatorer, bør de være termostatstyrede, og overfladetemperaturen må ikke overstige 60 C Arkivlokalet er en arbejdsplads på linie med kontorer. Helt overordnet gælder derfor, at arkivlokalet skal være tørt og ikke for varmt, luften skal kunne cirkulere frit, den skal være fri for støv og kemiske dampe, og man skal kunne bevæge sig frit i lokalet for at komme til arkivalierne. Belysningsforholdene skal være sådan, at man kan orientere sig om indholdet på reolerne. Særligt om kort og tegninger, fotografier, video- og lydbånd Opbevaring af kort og tegninger, fotografier, video- og lydbånd stiller særlige krav til arkivlokalet, fordi de har: Ubekvemme formater Begrænset eller ringe holdbarhed Stor skrøbelighed Indbygget teknologisk forældelse Compactus-reoler skaber bedre plads i arkivet Kort, tegninger, bånd, film mv. kan enten indgå i en sag eller udgøre en særlig arkivserie. Hvilken løsning, myndigheden vælger, afhænger bl.a. af format, mængde, og hvor hyppigt materialet bliver brugt. Statens Arkiver anbefaler, at der etableres en særlig arkivserie, hvis kort, tegninger, bånd, film o.lign. hyppigt indgår i sagsdannelsen, og at der fra den enkelte sag henvises til serien. Dimensionering Arkivlokaler bør kun benyttes til opbevaring af arkivalier og altså ikke også til fx cykelkælder eller pulterrum for aflagt kontorudstyr. Arkivlokalets dimensionering afhænger derfor udelukkende af arkivaliernes aktuelle omfang og deres tilvækst inden for en given årrække. Da myndighederne skal aflevere deres arkivalier, inden de er 30 år gamle, skal arkivlokalet ideelt set kunne rumme 30 års arkivproduktion. Ved beregning af tilvæksten af arkivalier må der naturligvis tages hensyn til gældende kassationsbestemmelser og løbende arkivrensning. Man beregner 6-7 hyldemeter arkivalier pr. kvadratmeter gulvareal i stationære reoler og hyldemeter arkivalier pr. kvadratmeter gulvareal i compactusreoler alt efter loftshøjden. Én hyldemeter arkivalier pakket i A4 arkivæsker vejer omkring 60 kilo, i folioformat omkring 80 kilo.

4 40 Fysisk nedbrydning Fysisk nedbrydning af arkivalier kommer typisk af: Fugt og store temperatursvingninger Ild og vand Luftforurening Ultraviolet stråling fra sollys Stråling fra magnetfelter Kemiske processer i de anvendte materialer Forkert og voldelig behandling Skader som følge af brand og vand er umiddelbart til at tage og føle på. Den langsomme nedbrydning af arkivalierne p.g.a. slid, lys, forkert luftfugtighed, temperatur, luftforurening, bakterier, svampe og skadedyr så som borebiller, sølvkræ, mus og rotter er i realiteten mere farlig og omfattende. Borebiller, sølvkræ, mus og rotter kan forrette store skader på arkivalier. Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Svampeangreb er almindeligt forekommende i magasiner/arkiver, der er indrettet i uegnede lokaler. Ved ringe eller ingen luftcirkulation er skimmelsvamp almindelig forekommende og kan afhjælpes ved øget luftcirkulation og kontrol af den relative luftfugtighed. Svamp på arkivalier er ødelæggende for papirets fiberstruktur, som svækkes, og svampene efterlader ofte meget synlige aftegninger og pigmenteringer på papiret, der i værste fald kan gøre store dele af arkivaliet ulæseligt. Svampe er desuden sundhedsskadelige for mennesker og kan give allergiske reaktioner. Hvis man indretter sine arkivlokaler hensigtsmæssigt, opstår disse skader kun undtagelsesvis. Arkivalie angrebet af svamp pga. fugtig og forkert opbevaring.

5 41 Hvis skaden alligevel sker Hvis arkivet rammes af vandskade, brand, hærværk, svamp eller andre ødelæggende hændelser, skal myndigheden straks anmelde det til Statens Arkiver, som udarbejder en handlingsplan for den efterfølgende restaureringsindsats. Myndigheden skal selv betale for restaureringen. Læs mere: Statens Arkivers hjemmeside: Frimærkerne på billedet er skadet af sølvkræ. Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium Bevaringshåndbogen. Ole Alkærsig, Jan Graff og Morten Lundbæk (red.). Udgivet af Statens Museumsnævn, 1. udgave oplag Christian Ejlers forlag ApS. (side ). Biologisk nedbrydning i museer og arkiver. Jane Richter og Grethe Jørgensen. Udgivet af Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, Statens Arkiver har i Arkivernes Informationsserie udgivet hæftet Brand, vand, mug og grimme dyr. Arne Møller Pedersen, Heri omtales, hvad man umiddelbart kan gøre, hvis skaden alligevel sker. Pas på papiret! Michael Højlund Rasmussen. Sammenslutningen af Lokalarkiver Placering i arkiv Fra en sag oprettes til den afsluttes, kan der gå mange år. Af praktiske årsager bør myndighedens arkiv derfor opdeles i arkivperioder på 5 år, se også kapitlet om planlægning af arkivsystemer. Hvis man ikke deler arkivet og dermed sagerne op i afsluttede perioder, bliver arkivet hurtigt uoverskueligt og svært at håndtere ved aflevering til Statens Arkiver Det samme hensyn til overskuelighed og let adgang til at ekspedere i sagerne gør, at det kan være fornuftigt at operere med et nærarkiv og et fjernarkiv. Arkivserie er betegnelsen for grupper af arkivalier, som er henlagt efter samme systematik fx år, journalnummer, løbennummer. En arkivserie kan fx være: Sagerne fra én arkivperiode Journalplanen for én arkivperiode Et navnekartotek

6 42 Nærarkiv Nærarkivet skal hovedsageligt indeholde sager fra den senest lukkede journalperiode. Afslutningen af en fastlagt journalperiode er ikke nødvendigvis afslutningen på et sagsforløb, og man har derfor ofte behov for lukkede sager til orientering om det hidtidige sagsforløb. Det kan derfor være en fordel, at have arkivet tæt ved arbejdspladsen. Nærarkivet rummer normalt kun én journalperiode. JOURNAL NÆRARKIV FJERNARKIV Illustrationen følger en arkivseries fysiske vandring i perioden 1995 til 2010 FASE 1 FASE 2 FASE Nærarkivet består af: Arkivalierne fra den senest afsluttede journalperiode med tilhørende søgemidler Ajourført journalplan og journalvejledning for den senest afsluttede journalperiode Fjernarkiv Når en ny journalperiode påbegyndes, flyttes de senest afsluttede sager fra nærarkiv til fjernarkiv. Fjernarkivet indrettes sådan, at hver afsluttet journalperiodes sager opretholdes som en samlet fysisk enhed. Man kan derfor sige, at fjernarkivet består af en række nærarkiver. Statens Arkiver anbefaler, at man har ét fælles fjernarkiv, hvor hver enkelt journalperiode kan opstilles i den rækkefølge, de er blevet afsluttet, samt at der udarbejdes en fortegnelse over arkivserierne med angivelse af: den myndighed der har dannet arkivalierne titel yderår placering Af hensyn til søgning af ældre sager vil det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at beholde søgemidlerne fra afsluttede journalperioder i nærarkivet.

7 43 Ideen med opdelingen i nærarkiv og fjernarkiv er at tilvejebringe en rytme i arkiveringen, som betyder, at afsluttede journalperioder overføres fra nærarkiv til fjernarkiv med cirka 5 års mellemrum. Det betyder at: Eventuelle pladsproblemer forebygges. Nærarkiverne skal kun indeholde senest afsluttede journalperiodes sager, mens de ældre perioder opbevares i fjernarkivet Nærarkiverne bliver mere overskuelige Bevaring og kassation Arkivlovens formålsparagraf pålægger Statens Arkiver, at sikre bevaring af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og retlige betydning for borgere og myndigheder. Statens Arkiver skal samtidig sikre mulighed for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier. Når ikke-bevaringsværdige arkivalier skal kasseres, skyldes det, at det er forbundet med store omkostninger at bevare dem for eftertiden. Det overordnede mål med bevarings- og kassationsbehandlingen er at identificere de arkivalier, som rummer den bedste og mest dækkende information om politiske og forvaltningsmæssige beslutningsprocesser og om det danske samfund i flest mulige aspekter inden for bevaringsrammen. Nærmere bestemmelser om bevaring og kassation er fastsat i arkivbekendtgørelsen. Bestemmelserne indebærer, at myndighederne kun må kassere deres arkivalier efter bemyndigelse fra Statens Arkiver. Myndighederne skal derfor indrette deres journal- og arkivsystemer på en måde, så Statens Arkiver kan udarbejde effektive bestemmelser om bevaring og kassation. Det vil sige bestemmelser, som sikrer bevaring i henhold til formålet, og at myndighederne kan gennemføre kassation effektivt og systematisk. Hvilke regler kan umiddelbart bringes i anvendelse? For statslige myndigheder og domstolene gælder, at visse typer af arkivalier altid kan kasseres. De nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse om kassation af visse arkivalier hos statslige myndigheder, i daglig tale kaldet Kassationsbekendtgørelsen. Det skal understreges, at reglerne ikke gælder for elektroniske arkivalier. Følgende kan kasseres: Overtallige kopier og ekstra udskrifter af dokumenter mv.

8 44 Publiceret materiale, pjecer og brochurer, der ikke er indgået i sagsbehandlingen Andet materiale modtaget til orientering og som ikke er indgået i sagsbehandlingen Stillingsansøgninger, der ikke har ført til ansættelse Materiale vedrørende fremstilling af publikationer (manuskripter og udkast mv.) Alt regnskabsmateriale, bortset fra årsregnskaber og årsberetninger mv., jf. dog bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen mv. Tilladelsen gælder ikke for departementers og hermed ligestillede myndigheders arkivalier vedr. godkendelse af regnskaber Personalesager, bortset fra sager på ansatte født den 1. i en måned eller ansatte i chefstillinger Alle sager vedrørende bygningsmæssig drift, kontorhold, -maskiner, inventar mv. Papirarkivalier, der er overført til elektronisk medium Inddata, dvs. samlinger af materialer, der alene er tilvejebragt med henblik på inddatering i elektroniske registre, databaser mv. Uddata. dvs. samlinger af udskrifter fra elektroniske arkivsystemer, der alene anvendes til opslag, orientering og kontrol Alt andet arkivmateriale end det ovenfor nævnte, skal kassationsbehandles særskilt af Statens Arkiver. Udformning af bevarings- og kassationsbestemmelser Det er i hovedsagen Statens Arkiver, der tager initiativ til at behandle en myndigheds arkivalier. Det sker typisk i forbindelse med aflevering, hvor Statens Arkiver udarbejder bestemmelser for det, der skal afleveres. Det fremgår af Statens Arkivers aktivitetsplan i hvilken rækkefølge de enkelte ministerieområder skal aflevere. Statens Arkiver kontakter den enkelte myndighed for at få en række oplysninger om arkivalierne og den sammenhæng, som de er blevet til i. På baggrund af disse oplysninger foretager Statens Arkiver en vurdering af arkivaliernes værdi for eftertiden, og udsteder en konkret bestemmelse om bevaring eller kassation. For visse myndigheder, specielt de lokalt statslige er der dog også stående bestemmelser, som kan findes på Kassationsbestemmelser for enkelte myndigheder, der er udstedt efter år 2000, kan ligeledes findes på

9 45 Kassation i praksis Hvornår? Når Statens Arkiver har givet bemyndigelse til kassation af arkivalier, skal statslige myndigheder destruere arkivalierne, lige så snart der ikke er administrativt eller retligt brug for dem længere. Hvornår det er tilfældet, er op til myndighedens egen vurdering. Kravet indebærer, at myndigheden ikke som alternativ til kassation må aflevere arkivalierne til andre. Der findes en del eksempler på myndigheder, som har ladet tidligere og nuværende medarbejdere udvælge kasserede arkivalier til eget privat brug. Dette er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at overdrage arkivalier til fx et privat arkiv eller et museum. Kasserede arkivalier skal destrueres på betryggende vis fx ved makulering som vist her. Hvordan? I følge arkivbekendtgørelsen skal myndighederne sikre, at arkivalier, der er bestemt til kassation, destrueres på betryggende vis. Destruktionen af papirarkivalier kan foretages på to måder, nemlig ved: Makulering Forbrænding Hvis der træffes aftale med et privat firma om makulering og/eller forbrænding, skal det sikres, at transporten foregår i aflåst container, og at destruktionen rent faktisk finder sted. Ordning af arkivalierne Arkivbekendtgørelsen fastslår, at myndighederne skal sikre, at arkivalierne afleveres i forskriftsmæssig stand. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse om aflevering af offentlige papirarkivalier.

10 46 Reglerne skal sikre, at Statens Arkiver så ubesværet og så hurtigt som muligt kan stille de afleverede arkivalier til rådighed for myndigheder og offentlighed, således som det er fastsat i arkivloven. Det er derfor praktisk, at myndigheden indarbejder en rutine, der sørger for, at arkivalierne opbevares i forskriftsmæssig stand, således at afleveringen til Statens Arkiver til sin tid kan foregå med mindst mulig besvær. Dette indebærer: Kassation Sagsrensning Pakning Mærkning Kassation Bestemmelser om kassation effektueres, når myndigheden skønner, at arkivalierne ikke længere har retslig eller administrativ betydning. For arkivalier der skal bevares, gennemføres derefter: Sagsrensning Rensning betyder at materialer, der ødelægger arkivalierne eller blot fylder unødigt op, fjernes inden pakning. Følgende skal fjernes for at arkivalierne ikke ødelægges af rust, klister og kemikalier, og for at de fylder mindst muligt: Papirclips (men ikke hæfteklammer) Elastikker Plastomslag (hvis plastomslaget er brugt som sagsomslag, skal det erstattes af et papiromslag) Dubletter indenfor samme sag Tape Post-it. Hvis sedlen indeholder væsentlige informationer om sagen, skal de skrives over på dokumentet. Mange kontormaterialer er praktiske i hverdagen, men kan på sigt ødelægge arkivalierne, og skal derfor fjernes, når sagen lukkes.

11 47 Det er nemmest, hvis sagsbehandlerne renser sagerne i forbindelse med sagsafslutning. Pakning De forskellige typer af arkivalier, myndigheden anvender, pakkes på forskellige vis. Se nærmere anvisninger på Statens Arkivers hjemmeside Mærkning Mens arkivet er i myndighedens varetægt foretages en foreløbig mærkning. Mærkningen er foreløbig, idet den endelige mærkning først kan finde sted, når Statens Arkiver har udarbejdet en afleveringsplan for arkivalierne. Når arkivalierne afleveres til Statens Arkiver, skal de være pakket korrekt. En foreløbig mærkning tjener flere formål. Dels letter det myndighedens daglige arbejde med fremfinding i arkivet, og dels er det i forbindelse med kassationsbehandling af arkivet en væsentlig fordel for såvel myndighed som Statens Arkiver, at oplysning om de enkelte arkivæskers indhold er relativt let tilgængelig. Aflevering af papirarkivalier Arkivloven danner grundlag for krav, der skal opfyldes forud for den fysiske overdragelse af arkivalier til Statens Arkiver. Når det drejer sig om papirarkivalier, skal afleveringen omfatte længere samlede perioder, og alle arkivalier, også søgemidler, skal indgå i afleveringen. Hvem skal aflevere? Alle statslige myndigheder og institutioner har pligt til at aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver. Ligeledes har anerkendte trossamfund pligt til at aflevere ministerialbøger. Landsdækkende statslige myndigheder og institutioner skal som hovedregel aflevere deres arkivalier til Rigsarkivet i København. Det gælder fx: Ministerier Styrelser og direktorater Danmarks Radio Forsvaret Højesteret Lokale statslige myndigheder og institutioner samt anerkendte trossamfund skal som hovedregel aflevere deres arkivalier til landsarkiverne i Viborg, Åbenrå, Odense og København. Hvilket af arkiverne, myndighederne skal aflevere til, afgøres af myndighedernes geografiske dækningsområde og placering.

12 48 Lokale statslige myndigheder er bl.a.: Domstole Politikredse Universiteter Told- og skatteregioner Folkekirken Arbejdstilsynet Alle elektroniske arkivalier skal afleveres til Rigsarkivet, hvor man har de tekniske faciliteter til at udføre de nødvendige test af afleveringerne se kapitel 4 om aflevering af elektroniske arkivsystemer. Arkivsystem I forbindelse med en aflevering beder Statens Arkiver myndigheden om at dokumentere, hvilke søgemidler, der findes til arkivalierne. Søgemidlerne og de arkivalier, som de er søgemiddel til, udgør et samlet arkivsystem. Myndighederne vil som hovedregel blive bedt om at aflevere hele arkivsystemer. Det betyder, at myndigheden foruden sagerne fra en journalperiode skal aflevere den tilhørende journalplan og de tilhørende journaler og registre. Dog afleveres en arkiveringsversion af elektroniske journalsystemer umiddelbart efter arkivperiodens lukning, og denne vil typisk være afleveret længe inden de tilhørende papirarkivalier. Se kapitel 4, afsnittet om aflevering af elektroniske arkivsystemer. Statens Arkiver ønsker som udgangspunkt at modtage arkivalierne i deres oprindelige form. Det betyder, at myndighederne kan blive bedt om at genetablere arkivsystemer, som er gået tabt, fx i forbindelse med ressortændringer eller flytning af arkivet. Krav om omordning eller genetablering af tidligere arkivsystemer vil altid tage udgangspunkt i en konkret vurdering af det enkelte arkiv og dets særlige forhold. En sådan vurdering vil ske i et tæt samarbejde mellem den afleverende myndighed og Statens Arkiver og være afhængig af, om de strukturelle ændringer er veldokumenterede. Hensigten er at gøre det muligt for myndigheden selv eller offentligheden at rekvirere sagerne. Arkivhistoriske undersøgelser kan være tidskrævende, men de er en nødvendig del af det afleveringsforberedende arbejde, som skal gøre det muligt at bruge arkivalierne på Statens Arkivers læsesale. Fortroligt materiale skal også afleveres til Statens Arkiver, men der kan dispenseres for den 30-årrige afleveringsfrist. Hvornår skal papirarkivalier afleveres? Statslige myndigheder skal ifølge arkivloven aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver inden de er 30 år gamle. Offentlige arkivalier er som udgangspunkt tilgængelige, når de er over 20 år gamle, dog gælder der en frist på 75 år for arkivalier med personfølsomme oplysninger. Se kapitel 5 om tilgængelighed. Undtagelser fra afleveringsfrist Statens Arkiver har i arkivbekendtgørelsen fået bemyndigelse til i særlige tilfælde at dispensere for den generelle 30-års frist for aflevering af papirarkivalier.

13 49 Undtagelserne gælder hvis: Arkivalierne er i stadig administrativ brug Arkivalierne er klassificeret "fortroligt" eller højere Arkivalierne er en del af myndighedens videnskabelige samlinger En aflevering umiddelbart er umulig af ressourcemæssige årsager Den præcise afleveringsfrist fastsættes i forbindelse med afleveringssagbehandlingen. Arkivalierne er i stadig administrativ brug Statens Arkiver kan efter forhandling med den enkelte statslige myndighed fastsætte en længere afleveringsfrist for arkivalier, der forsat er i administrativ brug. Formålet med bestemmelsen er, at en aflevering af arkivalier ikke må virke voldsomt forsinkende for myndighedernes sagsbehandling eller kræve, at Statens Arkiver skal bruge mange ressourcer på at ekspedere i arkivalierne. Identifikationen af papirarkivalier, der er i stadig administrativ brug, sker efter forhandling mellem den pågældende statslige myndighed og Statens Arkiver. Her vil myndigheden blive bedt om at dokumentere, hvor ofte den bruger arkivalierne i den daglige sagsbehandling. Hvis myndigheden herefter får tilladelse til at beholde arkivalierne, vil den stadig have pligt til at stille arkivalierne til rådighed for offentligheden efter arkivlovens bestemmelser. Det betyder, at Statens Arkiver skal have en fortegnelse over de arkivalier, som ikke afleveres, således at brugere kan se hvilke arkivalier, som ligger hos den enkelte myndighed. Af samme grund bliver Statens Arkiver og myndigheden ofte enige om at lade arkivalierne gennemgå den almindelige afleveringsprocedure med undtagelse af den endelige aflevering. Myndigheden låner herefter arkivalierne af Statens Arkiver for en nærmere begrænset tidsperiode. I et sådant tilfælde vil arkivalierne formelt være afleveret og fortegnet i Statens Arkiver, men reelt vil arkivalierne stadig befinde sig hos myndigheden. Arkivalierne er klassificeret fortroligt eller højere I særlige tilfælde vil den afleverende myndighed ligge inde med arkivalier, som i forbindelse med den almindelige sagsbehandling er klassificeret fortroligt eller højere. For sådanne arkivalier kan den afleverende myndighed, som oftest Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet eller Justitsministeriet, i samråd med Statens Arkiver fastsætte en længere afleveringsfrist. Arkivalierne er en del af myndighedens videnskabelige samling Statens Arkiver kan bestemme, at arkivalier, som er en del af en myndigheds videnskabelige samlinger, ikke skal afleveres til Statens Arkiver. Typisk vil bestemmelsen blive anvendt på universiteter og andre højere læreanstalter samt på museer.

14 50 Hvis Statens Arkiver giver tilladelse til, at en myndighed kan beholde sine videnskabelige samlinger, har myndigheden stadig pligt til at stille arkivalierne til rådighed, når de efter arkivloven er tilgængelige for offentligheden. Statens Arkiver skal have en udførlig fortegnelse over de arkivalier, som myndigheden beholder, så andre myndigheder eller offentligheden kan henvises til dem. En aflevering er umiddelbart umulig af ressourcemæssige årsager I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt, at en myndighed får tilført ekstra ressourcer, for at kunne gøre et arkiv klar til aflevering. Under sådanne omstændigheder vil Statens Arkiver, efter forhandling med vedkommende myndigheds ressortministerium, træffe afgørelse om et eventuelt senere afleveringstidspunkt. Hvem gør hvad? Initiativet til at starte en afleveringssag ligger hos Statens Arkiver. Eneste undtagelse er det tilfælde, hvor en myndighed bliver nedlagt, og ingen overtager sagsområdet. Sker det, skal den myndighed, som bliver nedlagt, omgående tage kontakt til Statens Arkiver, så en aflevering kan komme i stand efter arkivbekendtgørelsens bestemmelser. Se kapitel 2, afsnittet om Ressortændringer Staten kan jf. arkivloven ikke miste sin ejendomsret til arkivalierne. Private personer, virksomheder eller institutioner, der er i besiddelse af arkivalier, som stammer fra tidligere eller eksisterende statslige myndigheder, har pligt til at aflevere disse arkivalier til Statens Arkiver. Ansvaret for det afleveringsforberedende arbejde påhviler alene den afleverende myndighed, som i det konkrete arbejde skal følge Statens Arkivers anvisninger. Myndigheden skal dække omkostningerne i forbindelse med afleveringen, herunder transport til det arkiv i Statens Arkiver, der skal modtage arkivalierne. Den enkelte myndighed skal være opmærksom på, at det altid er arkivskaberen eller dens efterfølgende myndighed, som er ansvarlig for en aflevering. Dette gælder også, selvom arkivalierne er udlånt til en anden myndighed. En myndighed kan vælge at lade et privat firma eller Statens Arkiver udføre det afleveringsforberedende arbejde. Statens Arkiver giver tilbud efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Arkivbehandlingens fire faser Et velordnet og veldokumenteret papirarkiv med gode indgange i form af journalplaner, journalkort, protokoller og lignende er forholdsvis nemt at gå til i forbindelse med en aflevering. Er arkivet både udokumenteret og uordnet, og findes der ikke længere ansatte, der kan huske fortidens arbejdsgange og henlæggelsesprincipper, kræver det ofte en stor arbejdsindsats at få bragt arkivet i orden.

15 51 En almindelig aflevering består af fire faser, nemlig: Planlægningsfasen Arkivbehandlingsfasen Pakningsfasen Afleveringsfasen I det følgende skema beskrives kort de enkelte faser, hvilke opgaver der knytter sig til dem, og hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver. Fase Opgave Ansvarlig Tid Planlægningsfasen Kontakt Statens Arkiver Opgavebeskrivelse Statens Arkiver og myndigheden Arkivbehandlingsfasen Udarbejdelse af dokumentation af Myndigheden arkiv- og journalforhold, herunder ajourføring af journalplaner og journalvejledninger Ordning af arkivet Kassation i arkivet Rensning i arkivet Myndigheden Myndigheden Myndigheden Pakningsfasen Rådgivning i pakning og mærkning samt Statens Arkiver vejledning i udarbejdelse af afleveringsfortegnelse Pakning Udarbejdelse af afleveringsfortegnelse Mærkning Myndigheden Myndigheden Myndigheden Afleveringsfasen Godkendelse af afleveringsfortegnelse Statens Arkiver Godkendelse af pakning og mærkning Aflevering af arkivet Statens Arkiver Myndigheden Planlægningsfasen I planlægningsfasen sker den første kontakt mellem Statens Arkiver og den afleverende myndighed. Myndigheden vil blive bedt om at fremskaffe oplysninger om: Alle arkivalier i myndighedens varetægt i form af en fortegnelse Redegørelse for ændringer i ressort og organisation Redegørelse for journal- og arkivforhold

16 52 Dette skal gøre det muligt for Statens Arkiver at identificere de arkivalier, som i henhold til arkivloven skal afleveres og senere stilles til rådighed for offentligheden på læsesalene. I et samarbejde med den afleverende myndighed udarbejder Statens Arkiver herefter en bindende tids- og aktivitetsplan. Af planen vil det fremgå, hvilke opgaver der skal løses, hvem der skal løse dem og indenfor hvilke deadlines. Senere udsteder Statens Arkiver en bestemmelse om aflevering, hvor afleveringstidspunktet for de enkelte dele af arkivet er fastsat. Arkivbehandlingsfasen Når der er taget stilling til, hvilke arkivalier, der skal afleveres og hvilke yderligere dokumentationskrav der eventuelt skal opfyldes, fx ajourføring af journalplaner, påbegynder myndigheden arkivbehandlingsfasen. Det egentlige ordningsarbejde starter nu. En almindelig oprydning i arkivalierne bør sikre, at arkivalierne er placeret efter de henlæggelsesprincipper, der er beskrevet i den dokumentation, som myndigheden har indsendt til Statens Arkiver. Hvis der ikke allerede er blevet udskilt arkivalier til kassation i henhold til bevarings- og kassationsbestemmelserne, skal det ske nu. Myndigheden må opbevare arkivalier omfattet af bestemmelse om kassation, så længe der er administrativ eller retlig behov. Derefter skal arkivalierne destrueres på betryggende vis, se afsnittet kassation i praksis. Pakningsfasen Hvis myndigheden har pakket sine arkivalier på en måde, som ikke er i overensstemmelse med de retningslinier, som Statens Arkiver har udstukket, vil pakningsfasen bestå i en ompakning. Formålet er at sikre, at arkivalierne fylder mindst muligt, at de er pakket og mærket på en måde, så arkivalierne ikke tager skade, og at arkivalierne efter overførsel til Statens Arkivers magasiner entydigt kan identificeres. Forskrifter for pakning og mærkning fremgår af den vejledning som findes på Statens Arkivers hjemmeside Statens Arkiver tilbyder ved større afleveringer at besøge myndigheden for at vejlede om pakningsarbejdet, for at sikre, at arbejdet fra start er i overensstemmelse med Statens Arkivers retningslinjer. Afleveringsfasen Næste fase er afleveringsfasen. Denne indebærer, at myndigheden skal udarbejde en udførlig fortegnelse over indholdet af de enkelte arkivæsker eller bind DAISY Myndighederne skal via internettet indtaste oplysninger om arkivalierne i Statens Arkivers e-registratur, DAISY (Dansk Arkivalie InformationsSystem).

17 53 Myndighederne skal fremover taste oplysninger om deres arkivalier direkte ind i AIDA, Arkivalie Indtastning i DAISY, via internettet. Indtastningen sker i programmet AIDA, Arkivalie Indtastning i DAISY. Efter indtastning i AIDA leverer Statens Arkiver etiketter med stregkode til mærkning af arkivæskerne. Fra DAISY udskrives en afleveringsfortegnelse til at dokumentere afleveringen. Efter selve afleveringen tjener afleveringsfortegnelsen desuden som kvittering for, at afleveringen har fundet sted. DAISY giver arkivbrugere elektronisk adgang til at søge i Statens Arkivers samlinger, og på sigt vil det blive muligt at bestille arkivalier via DAISY. Læs mere: Lovgivningen og vejledninger ang. aflevering af papirarkivalier finder man på Her finder man også DAISY, hvor man kan slå op, hvad der tidligere er afleveret fra en myndighed.

Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012

Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012 Opbevaring af papirarkivalier m.v. Juni 2012 Arkivlokaler og opbevaringsforhold Den offentlige sektors arkivdannelse er i dag hovedsagligt digital. Ikke desto mindre vil myndighederne i årene frem fortsat

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader

Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader Arkivforeningens halvdagsseminar Konservering af Arkivmaterialer 27. oktober 2016 Arkivmæssige hensyn opbevaring og skader Asger Svane-Knudsen Specialkonsulent Bevaringsteknisk koordinator Grundlæggende

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv

Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Afleveringsbestemmelse for arkivalier fra skoler omfattet af skolestrukturændringen i 2011 til Guldborgsund Stadsarkiv Indhold 1. Hvordan forløber en aflevering til Stadsarkivet et kort resumé?... 2 A.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

NUNATTA ALLAGAATEQARFIA

NUNATTA ALLAGAATEQARFIA NUNATTA ALLAGAATEQARFIA OFFENTLIGE INSTITUTIONERS ARKIVER Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation af arkivalier April 2017 GRØNLANDS NATIONALARKIV Manutooq 1, postboks 1090 3905

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering Rapport fra arbejdsgruppe arkivering. Valg af arkivstrategi Forslag til koordineret nedlæggelse af de gamle kommuners arkiver og udformningen af en ny arkivenhed. v/ Tove Bonnerup, Sønderhald Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Papirarkiver og IT-systemer 1 Kilde: www.sa.dk Økonomid Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst www.rn.dk Tlf. 97 64 80 00 kbt@rn.dk Juni 2016

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Vejledning til private arkivskabere

Vejledning til private arkivskabere Rigsarkivet Vejledning til private arkivskabere Sådan gør du et arkiv klar til aflevering til Rigsarkivet Allan Lyngs Kjærgaard 20-11-2015 Indledning Når man skal aflevere et arkiv til Rigsarkivet, skal

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

OFFENTLIGE INSTITUTIONERS ARKIVER. Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation af arkivalier

OFFENTLIGE INSTITUTIONERS ARKIVER. Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation af arkivalier OFFENTLIGE INSTITUTIONERS ARKIVER Bestemmelser og vejledning om opbevaring, aflevering og kassation af arkivalier Grønlands Nationalarkiv, Nuuk, 9. oktober 2012 3 Indhold Offentlige institutioners arkiver...

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

ARKIVINSTRUKS Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune

ARKIVINSTRUKS Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune ARKIVINSTRUKS Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune Vejledning om bevaring og kassation i områder, institutioner og for fælleskommunale samarbejder Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, marts 2008 Arkivinstruks

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2000

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27.

Læs mere

Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver. En vejledning

Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver. En vejledning Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver En vejledning Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver En vejledning Statens Arkiver 1999 Indhold Indledning 5 Statens Arkiver 7 Statens Arkivers

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier

SLA arkivuddannelse. Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier SLA arkivuddannelse Modul 2, dag 1 Arkivets samlinger: Arkivalier Dagens program Velkomst introduktion Hvad er arkivalier Arbejdsgang på arkivet Indkomst Indsamlingspolitik Modtagelse, journalskrivning,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES

BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES BEVARING OG KASSATION. HVAD SKAL BEVARES OG HVAD MÅ KASSERES INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad skal bevares? 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier hos kommunale forvaltninger 2 Bevaringsbestemmelser for arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner

Arkivinstruks for Them Kommune. Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner Arkivinstruks for Them Kommune Vejledning om bevaring og kassation af papirarkivalier i afdelinger og institutioner 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv 3. Forudsætninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY

Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY Enkel vejledning til søgning og bestilling i DAISY DAISY https://www4.sa.dk/content/dk/daisy/daisy_forside Brug lidt tid på at læse i vejledningerne på DAISY. Log ind med brugernavn og adgangskode. Hvis

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samrådsspm. G om Rigsarkivets flytning af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg Åbent 12. november 2014

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Forskningsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra EU-direktoratet i Direktoratet for FødevareErhvervs varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra EU-direktoratet i Direktoratet for FødevareErhvervs varetægt Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra EU-direktoratet i Direktoratet for FødevareErhvervs varetægt I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Bestemmelser om Frederiksberg Kommunes arkivalier

Bestemmelser om Frederiksberg Kommunes arkivalier 1 Bestemmelser om Frederiksberg Kommunes arkivalier KAPITEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER... 3 Gælder for alle arkivalier i kommunen... 3 Arkiver fra selvejende institutioner og selskaber/foreninger... 3 Arkiver

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996.

4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Samtidig ophæves kassationsbestemmelser af 18.4. 1996. Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Direktoratet for Folkeoplysning m.m. i varetægt hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver. En vejledning

Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver. En vejledning Aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver En vejledning Statens Arkiver 1999 Udgiver: Statens Arkiver I S B N: 87-7497-188-3 Redaktion: Hans Sode-Madsen og Kristian R i n g Manus: Hans Sode-Madsen,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne.

1) Materiale, der er kopieret. I stedet for originalmaterialet udlånes kopierne. SLA Råd og vejledning Emne: Udlån Dato: 16.5.1994 Om udlån SLA anbefaler medlemsarkiverne at benytte de følgende regler ved ud-/indlån af materiale til andre institutioner eller enkeltpersoner. På side

Læs mere