Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum"

Transkript

1 Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007

2

3 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund 4 Områdets beliggenhed 4 Eksisterende forhold og karakteristik af området 4 Lokalplanens formål og indhold 4 Lokalplanens forhold til regionplanen 5 Lokalplanens forhold til kommuneplanen 6 Miljøvurdering 8 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning 8 II LOKALPLAN 11 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 12 5 Vej- og parkeringsforhold 12 6 Ledningsanlæg 12 7 Møllernes omfang og placering 12 8 Møllernes ydre fremtræden 13 9 Bebyggelsens placering og ydre udformning Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Zonetilladelse Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger 14 Vedtagelsespåtegning 15 III BILAG Bilag 1a: Oversigtskort med matrikelgrænser Bilag 1b: Oversigtskort med mølleplaceringer og adgangsveje Bilag 2: Kort med nye mølleplaceringer og vejadgang Bilag 3: Støjberegning Bilag 4: Skyggekastberegning Bilag 5: Fotografisk/perspektiviske afbildniinger Bilag 6: Miljøvurdering Det anvendte kortmateriale er udarbejdet af Varde Kommune i samarbejde med Wind 1 A/S. Grundmateriale: Bl.a. KMS copyright.

4 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan 11

5 Lokalplan 11 Indledning 3 Byrådet offentliggør hermed et forslag til lokalplan udarbejdet efter reglerne i lov om planlægning. 1) Om offentlighedens medvirken, se i øvrigt lov om planlægning, 17, 24, 26 og 27. Ifølge denne lov skal kommunen udarbejde en lokalplan, blandt andet før et større bygge- eller anlægsarbejde sættes i gang, eller hvis blot kommunen ønsker at fastlægge anvendelsen af et område. Meningen med denne lokalplanpligt er dels at sikre en sammenhæng i kommunens planlægning, dels at sikre, at borgerne kan få indflydelse på planlægning af deres omgivelser. 1) Interesserede borgere indbydes til at gøre sig bekendt med forslaget og eventuelt udarbejde ændringsforslag eller fremkomme med indsigelser til planen inden 8 uger fra offentliggørelsen. Hvis ingen gør indsigelser, kan byrådet vedtage forslaget umiddelbart, i modsat fald vil der yderligere gå 4 uger, inden planen endeligt kan vedtages. Byrådet kan foretage ændringer af det oprindelige forslag som følge af fremkomne indsigelser. Hvis ændringerne berører andre end de, som har indsendt ændringsforslag eller indsigelser, vil byrådet underrette pågældende om ændringen og give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil. Hvis ændringsforslagene eller indsigelserne giver anledning til så omfattende ændringer af planen, at der reelt er tale om et nyt forslag, vil byrådet sende forslaget ud til ny udtalelse. Eventuelle ændringsforslag eller indsigelser skal sendes til Varde Byråd, Bytoften 2, 6800 Varde, inden udløbet af en frist på 8 uger fra offentliggørelsen af forslaget.

6 4 Redegørelse Lokalplan 11 BAGGRUND OMRÅDETS BELIGGENHED EKSISTERENDE FORHOLD OG KARAKTE- RISTIK AF OMRÅDET LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at muliggøre udbygning af vindmøller i henhold til regionplanens udlagte vindmølleområde ved Bovnum. Baggrunden er endvidere at imødekomme en ansøgning om opstilling af yderligere 3 vindmøller i området ved Bovnum. Vindmølleområdet er beliggende vest for Bovnum i den nordlige del af Varde Kommune. Vindmølleområdet ved Bovnum består af to lokaliteter. Det ene område er udbygget med møller i 1997 og der står 3 stk. Micon 750 kwmøller. De har en navhøjde på 46 m, en rotordiameter på ca. 44 m og en totalhøjde på ca. 68 m. Mølletypen produceres ikke længere, så det er ikke muligt at udbygge området med flere møller af samme type. Området udnyttes i dag til almindelig landbrugsdrift, og det ejes af 2 lodsejere. Øst for mølleområdet ligger landsbyen Bovnum. Bebyggelsen ligger meget spredt og består hovedsageligt af landbrugsejendomme. Dereksistereretvarieretfugle-ogdyreliviområdet. Lokalplanens formål er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for en vindmøllepark med op til 6 vindmøller i området nord for Bounum Skolevej vest for Bovnum og omfattende de tre eksisterende møller ved Bovnum. Ved den fysiske placering af vindmøllerne er der taget hensyn til udnyttelse af vindressourcerne, nabobeboelser, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og de jordbrugsmæssige interesser. De3nyemøllervilafvigeensmuleistørrelse og udseende fra de eksisterende møller. De nye møller forventes at få navhøjde på ca m og rotordiameter på m, og en maksimaltotalhøjdepå80m.dadetomøllegrupper vil stå med ca. 800 meters afstand, vil en mindre størrelsesforskel ikke være synlig (se Bilag5,foto1).

7 Lokalplan 11 Redegørelse 5 Møllerne kommer til at stå i et fladt, forholdsvis lavt beliggende landbrugsområde med læhegn og spredte bevoksninger. Der findes enkelte lokaliteter inden for det samlede mølleområde, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3; men der findes ikke sådanne områder i nærheden af mølleplaceringerne. Området er i øvrigt ikke udpeget som naturområde eller værdifuldt landskabsområde i Regionplanen. Erfaringer viser, at vindmøller i et område af denne karakter ikke vil påvirke dyrelivet væsentligt. Der findes 8-10 beboelser i nærområdet omkring møllerne. Fra flere af disse kan møllerne ses fra beboelsernes vinduer og udendørs opholdsarealer. Hovedparten af beboelserne ligger omgivet af kraftige beplantninger, som især i sommerhalvåret giver god visuel afskærmning mod vindmøllerne. Beregninger viser, at støjen fra møllerne ligger med værdier op til 43,4 db(a), hvor lovens krav til maksimal støjbelastning for nabobeboelser i det åbne land er 44 db(a). (Se bilag 3). Der er ligeledes beregnet, hvor mange timer møllerne kan give anledning til skyggekast på nabobeboelser. Dette timetal varierer fra 0 til 9:08 timer pr. år, hvor man fra Energistyrelsens side anbefaler, at antallet af skyggetimer ikke overstiger 10 timer pr. år. (Se bilag 4). LOKALPLANENS FORHOLD TIL REGION- PLANEN Regionplan 2016 indeholder et specifikt udpeget område til en vindmøllepark vest for Bovnum, hvor der kan opstilles mere end 5 vindmøller. Møllernemåværeoptil80mhøje. Møllerneindenforengruppeskalhaveensartet størrelse og udseende. På baggrund af regionplanens bestemmelser vurderes det, at der kan placeres to grupper af møller - hver med tre vindmøllerne inden for området. De to grupper placeres på to parallelle rækker, der er forskudt ca. 1,2 km i forhold til hinanden. Møllerne i de to områder vil være ensartede mht. navhøjder, rotordiameter og udseende, dog uden at være helt ens.

8 6 Redegørelse Lokalplan 11 I Regionplan 2016, som er godkendt ultimo 2006, er den maksimale møllehøjde øget til 100 m. De øvrige bestemmelser, der vedrører dette mølleområde, er stort set uændrede, dog er afsnittet om afstand til naboer revideret. Minimumskravet om 4 x møllens totalhøjde (320 m) somafstandmellemmøllerognaboererstadig minimumskravet, hvis det skønnes ikke at påføre væsentlige gener ved naboerne; men der bør tilstræbes afstande op til 500 m til nærmeste naboer. LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMU- NEPLANEN Kommuneplan for Varde Kommune er stadig gældende, indtil der er vedtaget en ny kommuneplan for den nye kommune. Kommuneplanen indeholder ikke bestemmelser for mere end 5 møller ved Bovnum i overensstemmelse med den tidligere Regionplan Derfor skal der sammen med denne lokalplan udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør opstilling af 6 møller. Der er dog ingen ændringer med hensyn til afgrænsning af det udpegede vindmølleområde ved Bovnum i de to regionplaner. Det var det tidligere byråds mål at samle vindmøllerne på egnede lokaliteter frem for en vilkårlig spredning i landskabet. Byrådet sikrede herved, at naturfølsomme og værdifulde landskaber blev friholdt for vindmøller, og at det samtidig blev muligt at sikre en fornuftig udbygning af elnettet. Det er en forudsætning for gennemførelse af lokalplanen, at der saneres mindst 3 gamle møller i kommunen, svarende til antallet af nye møller. Derfor er det sikret, at de tre 150 kw Nordtank møller, der står øst for Rute 11 nord for Varde ved Blaksmark, nedtages i forbindelse med opstilling af de tre nye møller ved Bovnum. Konklusionen af Forslag til Tillæg 33 til Kommuneplan for Gl. Varde Kommune kan ses på næste side:

9 Lokalplan 11 Redegørelse 7 Bilag 1 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan , Gl. Varde Kommune Fremtidige rammer for lokalplanlægning for vindmøller Vindmølleområde P1 og P2 reserveres til vindmøllepark, idet vindmølleområde R2 ændres til P2 på kortet, side 259 i kommuneplanens rammedel. Vindmølleområde R1 er reserveret til erstatningsmøller for uheldigt placerede vindmøller, og der skal udarbejdes regionplantillæg for området, når der er fjernet et antal vindmøller svarende mindst til det antal vindmøller, der skal opstilles. Vindmøller skal opstilles i grupper med mindst 2 vindmøller og i en let forståelig geometrisk formation eller på en eller flere parallelle rækker. Der må ikke opstilles flere end 5 møller i område R1 og ikke flere end 6 møller i område P2. I område P1 må der opstilles flere end 5 møller. Vindmøller inden for det samme område skal fremstå med ensartet størrelse og udseende. Vindmøllernes totalhøjde (navhøjde + vingelængde) må normalt ikke overstige 80 m. I vindmølleområde P1 tillades dog en største totalhøjde på 100 m. Før der opstilles vindmøller i område R1, skal der udarbejdes lokalplan. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der foretages nøje vurderinger, som godtgør, at området udnyttes bedst muligt, og at konsekvenserne i forhold til naboer og landskab er acceptable. Lokalplanerne skal i nødvendigt omfang indeholde fotografiske og/eller perspektiviske afbildninger, hvor der er risiko for uacceptable konsekvenser for landskabet. Det skal så vidt muligt sikres, at nabobebyggelser ikke udsættes for skyggekast fra vindmøller i mere end 10 timer om året beregnet som reel skyggetid. De landbrugsmæssige interesser skal varetages ved, at arealforbruget til vindmøllerne begrænses mest muligt, og vindmøllerne opstilles under hensyntagen til de dyrkningsmæssige interesser. Lokalplaner skal indeholde bestemmelser for placering, højde, farver, omdrejningsretning og effektstørrelser. Det skal ved beregning påvises, at det samlede støjbidrag ikke overstiger de grænser, der er fastlagt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Vingerneskalværerefleksfrie. Tårne skal udføres som koniske rørtårne i hvid eller lysegrå farve. Inden for en afstand af 1 km fra gasbehandlingsanlægget ved Nybro må der ikke opstilles vindmøller uden godkendelse fra Dansk Olie og Naturgas A/S. Inden for en afstand af 1 km fra luftartens navigationsanlæg må der ikke opstilles vindmøller uden godkendelse fra Statens Luftfartsvæsen. Inden for en beskyttelseszone på 200 m omkring DONG s nødradionet må der ikke opstilles vindmøller uden godkendelse fra Dansk olie og naturgas A/S. Vindmøller må ikke placeres på arealer forbeholdt højspændingsanlæg. Ved eksisterende højspændingsanlæg på mindst 60 kw skal vindmøller placeres i en afstand af mindst 200 m fra centerlinien af ledningerne. Vindmøller må ikke placeres nærmere planlagte og eksisterende statsveje og tidligere amtsveje end 200 m og ikke nærmere kommuneveje og jernbaner end 100 m. Vindmøller, fundamenter og tekniske installationer skal fjernes uden udgift for det offentlige, når vindmøllerne har været ude af drift i et år. Husstandsmøller med en største totalhøjde på 25 m kan opstilles ved fritliggende ejendomme i umiddelbar tilknytning til ejendommens bygninger, hvis det ud fra en konkret vurdering findes foreneligt med det åbne lands interesser. Husstandsmøller må ikke opstilles inden for internationalt naturbeskyttelsesområde, de i Regionplanen udpegede naturområder og værdifulde kystlandskaber.

10 8 Redegørelse Lokalplan 11 MILJØVURDERING AF PLANER OG PRO- GRAMMER * I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af et lokalplanforslag foretages en vurdering af, om planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen skal foretages af den myndighed, som udarbejder planforslaget, efter forudgående høring af andre myndigheder, hvis område berøres. Hvis planforslaget antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal afgørelsen med begrundelse herfor offentliggøres med oplysning om, at afgørelsen kan påklages (jf. planlovens bestemmelser inden 4 uger) I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 4, stk. 2 skal der ved afgørelse af, om en plan eller et program må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, tages hensyn til kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkningen på miljøet jf. lovens bilag 2. Der er sammen med denne lokalplan udarbejdet en screening. Miljøscreeningen kan ses i et selvstændigt bilag til lokalplanen og kommuneplantillægget. Konklusion af miljøvurdering På baggrund af den gennemførte screening af vindmølleplanen vurderes det, at planen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det skal dog bemærkes, at en del af de planlagte vindmøller forudsættes placeret i et potentielt vådområde. Genskabelse af et naturligt vandstandsniveau i vådområdet kan derfor ikke ske, før vindmøllerne på et senere tidspunkt fjernes. Der må dog forventes nogen indvirkning på de nærmeste nabobeboelser og udendørs opholdsarealer i tilknytning til disse. Støjberegninger viser, at gældende regler overholdes ligesom skyggekastberegninger viser, at de vejledende grænseværdier ikke overskrides. De nye møller ligger 8-10 km fra nærmeste habitatområde og mere end 15 km fra nærmeste ramsarområde og der forventes ingen påvirkning af disse områder. De nye møller forventes ikke at påvirke planteog dyrelivet i nærområdets i væsentligt omfang. Når møllerne er i drift forventes kun minimal påvirkning, mens der i etableringsfasen kan forekomme mindre forstyrrelser eller påvirkninger i nærområdet. Nærmeste gravhøj ligger ca. 500 m fra møllerne og nærmeste beskyttede dige ligger ca. 200 m fra møller. De fredede anlæg berøres ikke af dette projekt. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRI- GE PLANLÆGNING Lokalplan Området har ikke hidtil været omfattet af nogen lokalplan. Zonestatus Områdets zonestatus er landzone, hvilket fastholdes efter lokalplanens endelige vedtagelse.

11 Lokalplan 11 Redegørelse 9 Vandforsyning Der er ingen bestemmelser om vandforsyning, da møllerne ikke tilsluttes vandforsyning, hverken offentlig eller privat. Spildevandsplan Dereringenbestemmelseromspildevandsforhold, da møllerne ikke udleder spildevand. Varmeforsyning Der er ingen bestemmelser om varmeforsyning. Trafikforhold Opstilling af vindmøllerne vil ikke påvirke kommunens planer på trafikområdet. Vejbetjening af mølleområdet gennemføres som vist på kortbilag1og2. Støjbeskyttelse I henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr af 22. december 2006) må ingen nabobeboelser udsættes for mere end 44 db(a) i støjniveau og ingen byzone eller anden støjfølsom arealanvendelse for mere end39db(a)måltvedvindhastighedpå8m/s. Landbrugsloven Før området tages i brug, skal der søges dispensation for landbrugspligten. * I forbindelse med jordarbejder for eksempel ved bygge og anlægsarbejder kan der dukke spor af fortidsminder op, som ifølge Museumsloven kan forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet igangsættes. I henhold til Museumsloven skal Varde Museum i forbindelse med lokalplanforslag, eller inden der gennemføres bygge- eller anlægsarbejde, såfremt de bliver anmodet herom, foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol eventuelt med en mindre forundersøgelse og fremkomme med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologisk undersøgelse, inden der gennemføres et anlægs- eller byggearbejde. Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde. Museumsloven* Det forventes, at der forud for byggearbejdets gennemførelse iværksættes prøvegravninger i henhold til anvisningerne i Museumsloven. Landbrugspligt Arealerne inden for området er omfattet af landbrugspligt, hvilket ikke ændres ved gennemførelse af nærværende lokalplan. Hver af de tre møller lægger beslag på maksimalt 5x5 m af områdets landbrugsjord. Desuden anlægges vejesomvistpåkortbilag1og2.vejenekan anvendes til den almindelige landbrugsmæssige drift af arealerne.

12 10 Redegørelse Lokalplan 11 Okkerloven Området er beliggende inden for et okkerpotentielt område. Loven har til formål at forebygge og bekæmpe generne af okker i vandløb, søer eller havet. Bekendtgørelse nr. 311 af 26. juni 1985 fastsætter, at der ikke uden tilladelse må påbegyndes grøftning og grundvandssænkning i områder, der er klassificeret som okkerpotentielle (klasse I, II og III). I kapitel 5 redegøres der for, om anlæggelsen af møllerne kan medføre okkerforurening.

13 Lokalplan 11 Bestemmelser 11 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 - VINDMØLLEOMRÅDE VED BOVNUM I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.01 Lokalplanens formål er: - at åbne mulighed for to vindmøllegrupper, hver med 3 vindmøller, hvoraf de 3 er eksisterende. - at sikre vindmøllerne fjernet i tilfælde af driftsophør. - at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser, der tager hensyn til udnyttelse af vindressourcer, nabobebyggelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssig interesser. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.01 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1a og 1b og omfatter matr. nr. 3a og 12, samt 5d alle Bovnum By, Horne eller dele heraf Området er beliggende i landzone og vil efter lokalplanens endelige vedtagelse fortsat være beliggende i landzone På matriklerne inden for lokalplanens område er der pålagt landbrugspligt. Landbrugspligten ophæves ikke ved denne lokalplan. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for at Byrådet kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål; men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.01 Der kan tillades opstillet max. 3 nye vindmøller på hver 80 m i totalhøjde. Inden for området kan der desuden opføres transformatorstationer og andre tekniske anlæg, der er nødvendige for møllernes drift.

14 12 Lokalplan 11 Bestemmelser 3.02 Nye vindmøllerne med tilhørende tilkørselsveje m.v. skal placeres som vist på Kortbilag 2a Adgangsveje, transformatorstationer og andre tekniske anlæg må ikke berøre eng- og mosearealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. 4 UDSTYKNING 4.01 Mølleområdet kan ikke udstykkes. 5 VEJ-, STI OG PARKERINGSFOR- HOLD 5.01 Vejadgang til de 3 nye vindmøller skal i princippet ske som vist på Kortbilag 2a. Vejadgang til de 3 eksisterende vindmøller skal fortsat være som vist på Kortbilag 2b Vejret til vindmøllerne skal tinglyses, såfremt de ejes af andre end ejerne af de ejendomme, hvorpå de er opført, eller hvis der i øvrigt sker adgang over anden mands ejendom. Deklarationen skal indeholde oplysninger om vedligeholdelse, renholdelse og vinterrydning af adgangen samt en udgiftsfordeling til dette. 6 LEDNINGSANLÆG 6.01 Elkabler mellem de enkelte møller, transformerhuse og elnettet må alene udføres som jordkabler. 7 MØLLERNES OMFANG OG PLACERING 7.01 Vindmøllerne skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og nr. 2. Der er hermed dispenseret for det skrå højdegrænseplan og afstand til naboskel. Møllerne overholder øvrige regler om afstand til skel Nye vindmøller kan opføres med totalhøjde på max. 80 m, en max. navhøjde på 50 m og en max. rotordiameter på 55 m De nye møller skal opstilles på en ret linie, og afstanden mellem møllerne skal være ens.

15 Lokalplan 11 Bestemmelser 13 8MØLLERNESYDRE FREMTRÆDEN 8.01 Møllerne inden for mølleområdet ved Bovnum skal være ensartede. Møllerne skal udføres som koniske rørtårne Møllernes tårne, naceller og vinger skal have samme lysegrå farve Vingernes omløbsretning skal være den samme for alle møller i mølleområdet Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes til vindmøllerne. 9 BEBYGGELSENS PLACERING OG YDRE UDFORMNING 9.01 Transformerhuse og tekniske anlæg skal placeres således, at de falder bedst muligt ind i landskabet Transformerhuse skal fremstå i farverne dæmpet grøn eller brun. 10 UBEBYGGEDE AREALER Opfyldte og opgravede arealer omkring møllerne skal gives en naturlig udformning, svarende til områdets karakter Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +- 0,5 m Omkring transformerstationer og andre tekniske anlæg skal der etableres afskærmende beplantning efter godkendt plan. 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Jf. vilkår efter 12.

16 14 Lokalplan 11 Bestemmelser 12ZONETILLADELSE Lokalplanen medfører, at der ikke skal søges tilladelse efter planlovens 35, stk. 1 (zonetilladelse) til virkeliggørelse af lokalplanen herunder til opførelse af vindmøllerne med tilhørende tekniske anlæg, samt til ændret arealanvendelse. Lokalplanen har således bonusvirkning. Det forudsættes dog, at der tinglyses deklaration om,atmøllerneogandretekniskeanlægiforbindelse med møllerne fjernes for ejerens regning senest et år efter, at elproduktionen på møllen er ophørt. 13 RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan i henhold til planlovens 19 meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 14 MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endelig vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

17 Lokalplan 11 Bestemmelser 15 Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Nårfristenforfremsættelseafindsigelserog ændringsforslag er udløbet, kan byrådet under forbehold af andre myndigheders godkendelse give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligtvedtagetdoghøjst1år. Vedtagelsespåtegning

18

19 Lokalplan 11 Bilag Bilag 1a Oversigtskort med matrikelgrænser Bilag 1b Oversigtskort med mølleplaceringer og adgangsveje

20 Bilag Lokalplan 11 De tre nye mølleplaceringer og vejadgang er vist med rød markering, mens de tre eksisterende møller med eksisterende vejadgang er vist med blå farve. Mølleplaceringer og veje udgør tilsammen lokalplanområdet. Bilag 2 Kort med nye mølleplaceringer med vejadgang

21 Lokalplan 11 Bilag Bilag 3 Støjberegning for Vestas V 52 / 850 kw I henhold til bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr af 14. december 2006) må ingen nabobeboelser udsættes for mere end 44 db(a) i støjniveau og ingen byzone eller anden støjfølsom arealanvendelse for mere end 39 db(a) målt ved vindhastighed på 8 m/s. Man måler desuden støjpåvirkningen ved vindhastighed på 6 m/s og her er grænseværdierne henholdsvis 42 db(a) og 37 db(a). De beregnede værdier for nabobeboelserne omkring området med de nye vindmølleplaceringer ser således ud: Støj ved nabobeboelser målt ved vindhastighed på 6 m/s A Støjfølsomt punkt: 6,0 m/s 39,9 db(a) B Støjfølsomt punkt: 6,0 m/s 41,7 db(a) C Støjfølsomt punkt: 6,0 m/s 39,3 db(a) D Støjfølsomt punkt: 6,0 m/s 38,9 db(a) E Støjfølsomt punkt: 6,0 m/s 40,1 db(a) F Støjfølsomt punkt: 6,0 m/s 38,6 db(a) G Støjfølsomt punkt: 6,0 m/s 41,0 db(a) H Støjfølsomt punkt: 6,0 m/s 39,4 db(a) Støj ved nabobeboelser målt ved vindhastighed på 8 m/s A Støjfølsomt punkt: 8,0 m/s 41,6 db(a) B Støjfølsomt punkt: 8,0 m/s 43,4 db(a) C Støjfølsomt punkt: 8,0 m/s 41,0 db(a) D Støjfølsomt punkt: 8,0 m/s 40,6 db(a) E Støjfølsomt punkt: 8,0 m/s 41,8 db(a) F Støjfølsomt punkt: 8,0 m/s 40,3 db(a) G Støjfølsomt punkt: 8,0 m/s 42,7 db(a) H Støjfølsomt punkt: 8,0 m/s 41,1 db(a) Kortet på næste side viser støjkonsekvensområderne gældende for en vindhastighed på 8 m/s. Begge møllegrupper indgår i beregningerne. De røde ovale ringe angiver de områder, hvor der ikke kan etableres beboelser i perioden, hvor møllerne er i drift. Den blå linie angiver afstandskravet til byområder og anden støjfølsom arealanvendelse.

22 Bilag Lokalplan 11 Bilag3 fortsat

23 Lokalplan 11 Bilag Bilag 4 Skyggekastberegning for Vestas V 52 Skyggekast En vindmøllevinge kaster skygge som alt andet, når solen skinner. Det sker, at denne skygge rammer beboelser, og skyggen vil opleves som blink inde i boligen. Skyggekast opstår, når solens stråler passerer gennem vindmøllens rotorareal. Der vil derfor være tre forhold, som afgør, om der dannes skygger. For det første skal solen skinne for, at der kan dannes skygger, og der vil således ikke opstå skyggekast i overskyet vejr. For det andet skal det blæse. Hvis der er vindstille eller vindhastigheder under 3 m pr. sekund kører møllens vinger ikke rundt, og der dannes ikke skyggekast. For det tredje er vindretningen afgørende for mængden af skyggekast. Hvis vindens retning og solretningen er ens giver møllen maksimalt skyggekast, mens der stort set ikke dannes skygge, hvis vindretningen er vinkelret på solretningen. Alle disse tre forhold indgår, sammen med en række andre tekniske forhold, i de beregninger, som efterfølgende beskrives. Der vil ydermere være konkrete lokale forhold, som vil få indflydelse på, om der dannes skyggekast ved nabobeboelser. Placering af bygninger og beplantning samt terrænmæssige forhold kan bevirke, at skyggekast minimeres eller slet ikke opstår ved bestemte beboelser. Lovgivning Der findes ingen lovgivningsmæssige krav til regulering af skyggekastforhold; men Miljøministeriet anbefaler, at vindmøller ikke påfører nabobeboelser mere end 10 timers såkaldt reel skyggetid årligt. Der skelnes mellem et forventet antal skyggetimer og det værst tænkelige. Forskellen mellem de to opgørelser er, at den ene tager højde for, at skyggekast kun opstår, når solen skinner, samtidig med at det blæser, og at vindretningen er sådan, at møllens rotor danner skygger, mens den anden beregner den teoretisk mulige mængde skyggekast dvs. hvis solen altid skinner, hvis det altid blæser, og hvis det altid blæser fra bestemte retninger. Derfor er reel skyggetid eller forventede værdier en del lavere end det værst tænkelige. Beregninger Skyggekast beregnes med programmet Wind- PRO fra Energi- og Miljødata i Aalborg. Det er muligt at udskrive en meget præcis optegnelse over, hvornår på dagen og hvornår på året skyggekast vil indtræffe på en given ejendom under forudsætning af, at betingelserne, som nævnt tidligere, er opfyldt. På kortet på næste side er vist de områder, som påføres skyggekast, og farverne angiver, hvor langt væk fra mølleområdet man skal være for at have et vist antal timers skyggekast her vist med 0, 5 og 10 timer pr. år. I tabellen nedenfor er antal skyggetimer for hver enkelt nabobeboelse angivet. Nabo Timer pr. år A 2:04 B 5:53 C 2:29 D 2:52 E 1:18 F 1:17 G 9:08 H 3:14 Samlet vurdering af skyggekastberegningerne Skyggekastberegningerne viser, at ingen nabobeboelse i forslaget bliver påført mere end 10 timer skyggekast pr. år udregnet som den reelle tid. Skyggekasttiden ved nabo G er beregnet til 9:08 og ligger således ganske tæt ved den vejledende grænseværdi. Skyggekastet sker på et forholdsvist ukritisk tidspunkt, nemlig i sommerhalvåret fra solopgang og til klokken halv otte om morgenen.

24 Bilag Lokalplan 11 Bilag4 fortsat

25 Lokalplan 11 Bilag Bilag 5 Fotografisk/perspektiviske afbildninger Foto 1. Billedet viser 3 nye 850 kw-møller i forgrunden og de 3 eksisterende møller ved Bovnum i baggrunden. Billedet illustrerer samtidigt, at forskellene på de gamle og de nye møller (maks. 4 m i navhøjde og maks. 8 m i rotordiameter) er vanskelige at få øje på, fordi møllerne står så langt fra hinanden som ca. 800 m.

26 Bilag Lokalplan 11 Foto 2. Billedet er taget nordøst for området og viser de 3 nye 850 kw-møller set fra vejkrydset, hvor Ndr. Bounumvej og Sdr. Bjalderupvej mødes. Foto 3. Billedet er taget nord for Bjerremose syd for mølleområdet og viser 3 nye 850 kw-møller til venstre samt 2 af de 3 eksisterende møller til højre.

27 Lokalplan 11 Bilag Bilag 5 - fortsat Foto 4. Billedet er taget øst for området på Ndr. Bounumvej og viser de 3 nye møller bag beplantningen. Foto 5. Billedet er taget nord for mølleområdet i udkanten af Strellev og man kan kun skimte de 3 nye møller bag beplantningen.

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE.

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 115. /e, < > **/< * MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE TIL TRANSFORMERSTATION VED ÅSTRUP. RKE. /e, < > **/< * Anmelder: Grenaa Kommune Teknisk Forvaltning Torvet 3, 8500 Grenaa Tlf. 86 32 15 88 Forbrændingsanlæg GRENAA KOMMUNE GRENAA RKE LOKALPLAN NR. 115 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 39 FOR ET OMRÅDE

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Vamdrup Kommune. Lokalplan 47. for et administrationsområde ved Koldingvej STEMPELMÆRKE RETTEN I KOLDING Q 109170

Vamdrup Kommune. Lokalplan 47. for et administrationsområde ved Koldingvej STEMPELMÆRKE RETTEN I KOLDING Q 109170 Vamdrup Kommune STEMPELMÆRKE RETTEN I KOLDING KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT Q 109170 Lokalplan 47 22=05=00 09;17 OOO140O=OO 745144 Sil 01 for et administrationsområde

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle KVA Vind 6 på Tingvej 12, 4241 Vemmelev. Matr. nr. 11b Stude by, Hemmeshøj Niels Christian Vedel Müller Tingvej 12 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66.

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan nr. 53 for et boligområde syd for

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune U Esbjerg 41 Kommune LOKALPLAN NR. 379 For Breinholtgård Golfbane HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 107 SUNDSØRE KOMMUNE. - Thise Mejeri. Oktober 2005

Lokalplan nr. 107 SUNDSØRE KOMMUNE. - Thise Mejeri. Oktober 2005 Lokalplan nr. 107 - Thise Mejeri Oktober 2005 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 107 - Thise Mejeri Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 4 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE

LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE LOKALPLAN 400 kv.station NEFO VENDSYSSELVÆRKET LOKALPLAN 15-010, AALBORG- KOMMUNE LOKALPLAN 1.03, HALS KOMMUNE DEC 1986 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere