SKIVEKOMMUNE Budget Arbejdsmarkedsudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget."

Transkript

1 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93

2 94

3 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U I Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U I Tilbud til udlændinge U I Førtidspensioner og personlige tillæg U I Sygedagpenge U I Kontanthjælp passive og aktive U I Boligsikring og boligydelse U Dagpenge forsikrede ledige U Uddannelsesydelse til forsikrede ledige U I Resourceforløb U I Revalidering U I Fleksjob og ledighedsydelse U I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Øvrige sociale forhold U I Begravelseshjælp og befordring (sundhed) U LBR (kto 6.51) U Drift af jobcntre (kto 6.53) U GRAND TOTAL U I

4 Forventet antal helårspersoner på overførselsudgifter Budgetforudsætninger (helårspersoner) Førtidspensionister Sager med 50 % refusion tilkendt før. 1. jan Sager med 35 % refusion 1. jan. 99 til 1. jan Sager med 35 % refusion efter 1. jan Kontanthjælp ikke-aktiverede Forsørgere Ikke-forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende 12 3 Unge hjemmeboende med uddannelsespålæg Over 60 år Forrevalidenter Kontanthjælp aktiverede Forsørgere Ikke-forsørgere Unge udeboende Unge med uddannelsespålæg Revalidering Revalidenter Introduktionsydelse Forsørgere Ikke-forsørgere 8 8 Unge udeboende Løntilskud (LAB). kap. 12) Sygedagpenge Over 52 uger, ingen refusion uger 50 % refusion uger 30 % refusion Fleksjob 1/3 del tilskud 2 2 1/2 del tilskud /3 del tilskud Skånejobs Ledighedsydelse Dagpengemodtagere forsikrede ledige

5 Opgaver og målsætninger: Området omfatter overførselsudgifter såsom kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, integrationsydelse, revalideringsydelse, tilskud til fleksjob og job med løntilskud, sygedagpenge og førtidspension. Endvidere omfatter området personlige tillæg til pensionister, enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere, ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsuddannelser samt beskæftigelses- og virksomhedsordninger. Rammerne for og prioriteringen af de opgaver, der løses på arbejdsmarkedsområdet, fastsættes hvert år i Skive kommunes Beskæftigelsesplan. På nuværende tidspunkt er planen for 2014 endnu ikke endeligt politisk godkendt, men det er sikkert, at der vil være fokus på at nedbringe antallet af alle overførselsindkomsttyper i forhold til Det betyder, at andelen af unge på overførselsindkomst overgår til ordinær uddannelse skal fastholdes tilgangen af personer på førtidspension reduceres antallet af langtidsledige skal reduceres andelen af arbejdssteder i kommunen, som har personer i tilbud (virksomhedspraktik eller løntilskud) skal øges antallet af sygedagpengemodtagere skal reduceres, herunder også de længerevarende forløb over 52 uger antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres antallet af ledighedsydelsesmodtagere skal reduceres antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal reduceres Sammenhæng mellem målsætninger og budget 2014 Ovenstående målsætninger på arbejdsmarkedsområdet har naturligvis indflydelse på det budget for 201,4 der fremgår efterfølgende. Det er dog væsentligt at understrege, at der ud fra et forsigtighedsprincip, bevidst er arbejdet med budgetforudsætninger, der generelt er mindre optimistisk end målsætningerne. Stigningen i overførselsindkomsterne i perioden på 14 mio. kr. er svarende til stigningen i bloktilskuddet i samme periode Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen. UU varetager vejledningsopgaven for alle folkeskoler og friskoler i kommunen, samt for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført uddannelse. UU er tovholder i en tværfaglig, koordineret ungeindsats, som også omfatter alle lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Indsatsen skal bidrage til at begrænse omvalg og frafald fra ungdomsuddannelser og begrænse antallet af unge på kontanthjælp. UU har hovedansvaret for de årige. De unge skal have og følge en uddannelsesplan, og kommunen (UU) skal tilbyde særlige forløb til dem, der ikke er uddannelsesparate efter grundskolen. Der blev til budgetår 2011 og 2012 tilført ressourcer til skærpende tiltag og vejledning i forbindelse med ungepakken 2. Der er fra 2013 tilført budgettet ,- for at opretholde samme niveau som i 2012, hvilket også gør sig gældende i

6 UU varetager desuden de lovpligtige opgaver i forhold til ny tre-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser (Produktionsskoler) Kommunen betaler et grundtilskud til Skive Produktionshøjskole samt et beløb pr. elev over og under 18 år. Taksterne er fastlagt af Undervisningsministeriet. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vurdere, om den unge er omfattet af målgruppen. Der forventes uændret aktivitetsniveau ift 2013, dvs. ca. 70 årselever på produktionsskoler Begravelseshjælp og befordring (sundhed) I 2013 er der flyttet budget til begravelseshjælp og befordring til arbejdsmarkedsudvalget. Budget til dette er netto kr Beskyttet beskæftigelse Dækker udgifter til beskyttet beskæftigelse på Skive Bomi. Bomida er fra 2011 overgået til Idavang (Socialområdet) 5.60 Introduktionsprogram Funktionen indeholder udgifter til integration, danskundervisning af flygtninge/arbejdskraftsindvandere m.v., modtageprogram og kompetenceafdækning. Endvidere tilskud vedr. udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifter til introduktionsprogram Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister Sprogcentret Udgifter i alt Der ydes tilskud inden for et rådighedsbeløb på ca kr. pr. år gange antallet af udlændinge der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4. Tilskud inden for rådighedsbeløbet: 40 personer x kr. x 50 % refusion = kr. Resultattilskud: Danskundervisning 6 pers. x = kr. Beskæftigelse 4 pers. x = kr. Grundtilskud: 65 pers. x x 12 mdr. = kr. Tilskud uledsagede børn: 4 pers. x x 12 mdr. = kr. Tilskud til danskundervisning for øvrige kursister: 50 % af kr. = kr Introduktionsydelse: Der budgetteres med følgende antal personer: gifte voksne 8 enlige voksne 6 unge udeboende 98

7 Introduktionsydelsen udbetales som kontanthjælp i forhold til tidligere, hvor den blev udbetalt som starthjælp. Budget i alt brutto kr. samt kr. til hjælp i særlige tilfælde. Statsrefusionen udgør 50 % = kr Repatriering: Der er budgetteret med 1 sag Personlige tillæg: Udbetaling af varmetillæg sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Udgifterne til personlige tillæg budgetteres med følgende: Budget 2014 Tilskud til medicin Tilskud til briller Tilskud til fysioterapi m.v Tilskud til fodbehandling Tilskud til tandlægebehandling Andre personlige tillæg Varmetillæg (netto) Refusion på personlige tillæg udgør 50 % og budgetteres til i alt kr Førtidspension med 50 % refusion Omfatter udgifter til pensioner tilkendt før 1. jan Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med ca. 336 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: kr kr. Udgifterne falder i takt med at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Budgettet er lagt ud fra aktuelt forbrug samt en forventet netto afgang på kr. svarende til ca. 15 årspersoner. I overslagsårene er budgettet tilpasset niveauet på landsplan Førtidspension med 35 % refusion: Omfatter førtidspensioner tilkendt i tiden 1.jan jan

8 Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med ca. 525 årspersoner: Mellemkommunale betalinger indtægt: kr kr. Udgifterne falder i takt med, at personerne overgår til folkepension eller evt. afgår ved døden. Der kan dog stadig komme merudgifter ved forhøjelser af pensioner. Udgifterne er budgetteret udfra det forventede forbrug i 2013 samt en tilpasning i forhold til nivaeuet på landsplan, hvilket også gør sig gældende for overslagsårene Førtidspension med 35 % refusion: Førtidspensioner tilkendt efter 1. jan Udbetaling af førtidspension sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med i alt brutto ca årspersoner: Mellemkommunale betalinger udgift kr kr. Fra budgetår 2014 regnes der med en årlig tilgang på 100 årspersoner Sygedagpenge Sager med over 52 ugers varighed - Budget 2014: kr. Antallet i 2014 forventes at ligge på 100 årspersoner. Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn: Budgetteres med kr. Udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Sager med under 52 ugers varighed: Staten yder 100 % refusion af udgifter til dagpenge til og med uge 4. Fra 5 til 8 uger er der 50 % refusion af udgifterne. Fra og med uge 9 ydes der 50 % refusion, såfremt den sygemeldte deltager i virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller er delvis raskmeldt og kun 30 % refusion, hvis der er tale om passiv forsørgelse eller den sygemeldte deltager i andre aktive tilbud. Der budgetteres med i alt 360 årspersoner på sygedagpenge fra 9 52 uger. Dagpenge med 50 % refusion uge: Med udgangspunkt i det forventede forbrug i 2013 forventes antallet at blive 82 årspesoner Bruttoudgift kr. Refusion kr. Dagpenge med 50 % refusion aktiverede uge: 180 årspersoner Bruttoudgift kr. Refusion kr. Dagpenge med 30 % refusion passiv uge: 100

9 190 årspersoner Bruttoudgift kr. Refusion kr Regresindtægter: Skønnet til kr. Refusionsudgift kr Sociale formål: Der budgetteres i 2014 med kr ,- til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt efterlevelseshjælp. I budgettet er indregnet ,- kr. som følge af lovændringen for tilskud til tandbehandling.. Denne indeholder også budgettet for tinglysningsafgift på funktion.5.99 med budget på kr Kontanthjælp - ikke aktiverede: Der budgetteres med 302 personer. Der er 30 % refusion af udgifterne. IT-udgifter fordelt til driftsområder udgør kr. Antallet af sager er fordelt således: Antal personer Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge med uddannelsespålæg Over 60 år Særlig støtte Der budgetteres med tilbagebetalinger på kr. Refusionen udgør kr. Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Ung hjemmeboende med uddanelsespålæg Over 60 år kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt 5.75 Kontanthjælp, aktiverede:

10 Budgettet er beregnet udfra en forventet aktiveringsgrad på 55 %, og at størstedelsen af nye kontanthjælpsmodtagere forventes på aktiv kontanthjælp. Der budgetteres med 532 personer i Antallet af sager er fordelt således: Ej aktiverede Aktiverede Antal 30 % refusion 50 % refusion personer Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge med uddannelsespålæg Kontanthjælp under forrevalidering Særlig støtte Godtgørelse jf. LAB-loven Endvidere er der 17 personer i løntilskud efter LAB kap. 12. Refusionen udgør kr Satser for udbetaling af kontanthjælp: Gifte og forsørgere Ej forsørgere Unge udeboende Unge hjemmeboende Ung hjemmeboende med uddanelsespålæg Kontanthjælp under forrevalidering forsørger Kontanthjælp under forrevalidering ung udeboende Kontanthjælp under forrevalidering ung hjemmeboende Over 60 år kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt kr. årligt 5.76 og 5.77 Boligstøtte Udbetaling af boligydelse til pensionister og boligsikring sker fra 2013 fra Udbetaling Danmark, der trækker nettoudgiften fra kommunens konto. Der budgetteres med en nettoudgift til boligydelse til pensionister på kr. samt nettoudgifter på kr. til boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige KL skønner de kommunale nettoudgifter til de forsikrede ledige i 2014 til 12,634 mio. kr. Udgiftskønnet er baseret på et ledighedsskøn på bruttoledige i Udgifterne modsvares på landsplan af beskæftigelsestilskuddet. Skive kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet skønnes at være på 124,4 mio. kr., baseret på et ledighedsskøn på 1067 bruttoledige. 102

11 Derudover er budgettet reduceret med yderligere 6,0 mio. kr. på baggrund af tidligere regnskabsår samt budgetopfølgningen pr Kommunen medfinasierer 50 % af dagpengeudgiften i aktive perioder og 70 % af dagpengeudgiften i passive perioder. IT-udgifter fordelt til driftsområder udgør kr Uddannelsesydelse til forsikrede ledige Med finansloven for 2013 er der indgået en aftale om en uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret i første halvår af Ordningen giver målgruppen ret til uddannelsesydelse på 80 % af den maksimale dagpengesats for personer, der har forsørgerpligt overfor børn, og 60 % af den maksimale dagpengesats for andre personer. KL`s skøn skønner at udgiften på landsplan vil udgøre 209,4 mio. kr. i 2014, og at Skive kommunes andel vil være 2,5 mio. kr Revalidering Sygedagpengeafdelingen anvender i høj grad muligheden for at etablere revalideringsforløb for borgere i optræningsforløb på private og offentlige virksomheder. Der vil typisk være tale om sygedagpengemodtagere, som har modtaget dagpenge i over 52 uger, og hvor staten ikke yder refusion. I 2014 budgetteres med: 10 årspersoner under passiv revalidering (sygdom, barsel o.lign.) 30 % refusion 40 årspersoner på uddannelsesrevalidering 50 % refusion 40 årspersoner på virksomhedsrevalidering 65 % refusion 90 personer. Budget kr. brutto. Refusionen udgør kr Løntilskud til personer i fleks- og skånejobs I 2014 budgetteres med følgende antal: 2 fleksjob med 1/3 tilskud 138 fleksjob med ½ tilskud 446 fleksjob med 2/3 tilskud 13 selvstændige med ½ tilskud 17 selvstændig med 2/3 tilskud 616 årspersoner. Budget 2014: Brutto kr. Heraf budgetteres med kr. til skånejob (114 pers) Refusion på skåne og fleksjob udgør kr. 103

12 5.81 Ledighedsydelse Ledighedsydelse: Lovændringer pr hvorefter der ydes 50 % refusion af ledighedsydelse såfremt ledighedsmodtagerne aktiveres i virksomshedspraktik og 30 % refusion på ikke aktiverede i virksomhedspraktik. I 2013 er i gangsat et projekt, hvor der er oprettet 35 fleksjob på Bomi. Budgettet for disse 35 personer flyttes fra Ledighedsydelse uden refusion til Bomi, hvor projektet kører. Ledighedsydelse med 50 % refusion aktiverede: Der budgetters med 60 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse under barsel og sygdom: Der budgetters med 7 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse med 30 % refusion ej aktiverede: Der budgetteres med 73 årspersoner bruttoudgift kr. Ledighedsydelse under ferie: Der budgetteres med kr. (svarende til 9 årspersoner) Ledighedsydelse uden refusion: Der ydes kun statsrefusion på ledighedsydelse op til 18 måneder, hvorfor der budgetteres med 15 årspersoner udover 18 måneder i alt kr. Refusion på ledighedsydelse udgør i kr Ressourceforløb Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob, forventes det, at ca. 20 årspersoner fra disse områder vil deltage i et tværfagligt ressourceforløb, udgiften til førtidspension er tilsvarende reduceret med 20 årspersoner. En omlægning på bl.a. kontanthjælpsområdet medfører ligeledes, at flere personer vil indgå i et ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Alle aktiveringsudgifterne er fra 1. jan samlet herunder. Der blev i budgetforliget vedtaget en besparelse på kr. i driften på beskæftigelsesområdet, som udmøntes i større forventet indtægt på ressourceforløb. I budgetforliget tildeles kr. til ændring i indsatsen på beskæftigelsesområdet. Dette beløb er tilført driften. Reglerne for refusion af driftudgifter er ændret og rådighedsloftet er sænket, hvilket medfører, at indtægten i form af refusion vil blive mindre. Dette er der taget højde for bl.a. gennem besparelser i Job og Kompetence. 104

13 Udgifter/indtægter fordeles sig således: Jobstart: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere grup. 003 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere grup. 004 Sygedagpenge: Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender kongrup. 005 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender grup. 006 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere grup. 007 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere grup. 008 Øvrige driftsudgifter for ledighedsmodtagere grup. 009 Job og Kompetence Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere grup. 001 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere grup 002 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere grup. 004 Driftsudgifter til selvvalgt uddannelse grup 010 Øvrige driftsudgifter for Ledighedsydelse grup 009 Bomi aktivering Budget Øvrige driftsudgifter og fleksjobprojekt Sekretariatet: Afsat til driftsudgifter (manglende refusion pga. ændring i rådighedsbeløb) inkl. Budgetforlig kr Refusion af driftsudgifter til aktivering (2555 årspersoner) Total Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

14 Budgettet omfatter udgifter til lønskud til personer i kommunalt, statsligt og privat løntilskud. På udgifter til løntilskud ydes der 50 % refusion. Den budgetterede udgift i 2014 er på og refusionen udgør Budgetbeløbet omfatter også nettoudgifter på kr. til personlig assistance til handicappede i erhverv/efter-og videreuddannelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Beløbet dækker udgifter til forsikringer for forsikrede ledige i løntilskud i kommunale institutioner Seniorjob for personer over 55 år: Lov om Seniorjob er et tilbud til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Fra 1. januar 2013 er dagpengeperioden halveret. Det betyder, at der vil være betydelig flere forsikrede ledige, der vil miste dagpengeretten. Dette øger antallet af personer, der er berettiget til et seniorjob. Endvidere er der som led i finanslovsaftalerne for 2013 gennemført en udvidelse af seniorjobordningen, som giver ret til seniorjob til personer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december Der budgetteres i 2014 med kr. til seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Herunder afholdes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge samt udgifter til mentorordninger og hjælpemidler m.v. I 2014 blev der indført loft på det beløb, der kan hjemtages i refusion, hvilket medfører en tilretning af budgettet på Jobstart og i Job og Kompetence, hvor mentorudgifter ikke længere er refusionsberretiget. Nettoudgifter fordeles som følger: Jobstart: Budget 2014 Mentorudgifter med 50 % refusion Sygedagpenge: Skåne og fleksjob i eget regi Mentorudgifter med 50 % refusion Orlovsydelse grup Total Det lokale Beskæftigelsesråd Der er afsat kr i budgettet til Det lokale Beskæftigelsesråd. 106

15 6.53 Drift af Jobcenter Udgifter til drift af Jobcenter Skive er i 2013 flyttet organisatorisk fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. IT-udgifter på driftsområder udgør kr. Udgifterne fordeler sig som følger: Budget 2014 Jobstart: Sygedagpenge: Job og Kompetence/Aktiveringsteamet Job og Kompetence/Jobhuset Job og Kompetence/Task Force: Total

16 108

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere