Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf"

Transkript

1 Titel: Partikelfiltre til biler Forfatters titel: Diplomingeniør Navn: Peter Jessen Lundorf Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

2 Emissioner fra dieselmotorer Ved forbrænding af dieselbrændstof bliver der dannet mange forskellige stoffer, der er mere eller mindre skadelige. De vigtigste emissioner fra en dieselmotor er: Kuldioxid - CO 2 Kulbrinte - HC Nitrogenoxid - NO X (fællesbetegnelse for NO og NO 2 ) Kulstofpartikler C (sodpartikler) Kulmonooxid CO Svovldioxid SO 2 For at mindske udledningen af de skadelige stoffer, kan man enten regulere forbrændingen vha. f.eks. indsprøjtningen, udformningen af forbrændingskammeret, turbotrykket, EGR forholdet eller lave efterbehandling af udstødningsgasserne med f.eks. en katalysator eller et partikelfilter. En EGR-ventil (Exhaust Gas Recirculation valve) sørger for, under visse forhold, at recirkulere en del af udstødningsgassen tilbage i motorens forbrændingskammer. Ved at blande den iltfattige udstødningsgas med ny tilført luft kan man mindske NO X udledningen fra motoren. På både benzin- og dieselmotorer sidder der en katalysator i udstødningen, der har til formål at omdanne de skadelige stoffer til uskadelige stoffer. Den relativt lille mængde af f.eks. CO og HC, der er til stede i udstødningsgassen, bliver omdannet til hhv. CO 2 og H 2 O. I en benzinmotor er der kun en meget lille andel af sodpartikler i udstødningsgassen, og derfor er der ikke behov for et partikelfilter. Trade-off mellem NO X og sodpartikler I en dieselmotor kan man populært sagt vælge, om man vil have højt partikeludslip og lav NO x emission eller lavt partikeludslip og høj NO x emission. Jo højere temperaturen er i forbrændingskammeret, des højere er andelen af NO x i forhold til partiklerne og vice versa. Ved at regulere iltindholdet i forbrændingskammeret med f.eks. en EGR-ventil, kan man justere forbrændingstemperaturen og derved forholdet mellem partikler og NO x. En EGR-ventil kan lede en del af den iltfattige udstødningsgas tilbage i forbrændingskammeret. Der sidder en EGR-ventil på de fleste moderne dieselmotorer. Det er motorudviklerne, der ved hjælp af den valgte emissionsstrategi, balancerer forholdet mellem NO x og partikler i motoren, så motoren og udstødningssystemet arbejder optimalt sammen. I udstødningssystemet sidder der typisk en katalysator efterfulgt af et partikelfilter. Alle processer i motoren og udstødningssystemet bliver styret af en motorstyringsenhed, også kaldet ECU (Engine Control Unit), og i en motor med partikelfilter er der en regenereringsstrategi i ECU en, der sørger for, at partikelfilteret fungerer optimalt hele tiden. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

3 Figur 1: Trade-off mellem NO x og sodpartikler Partikler Dieselmotorer udleder partikler, der er skadelige for helbredet og kan give luftforureningsproblemer i byerne. Betegnelsen partikler dækker over en kompleks blanding af faste komponenter, der varierer i både størrelse, overflade, form, kemisk sammensætning m.m. Partiklerne kan komme fra både naturlige og menneskeskabte kilder. Partikler kan udsendes direkte til luften (primære partikler), eller de kan dannes i luften ud fra andre forureninger (sekundære partikler). De primære partikler kan stamme fra menneskeskabte kilder såsom trafik, kulfyrede kraftværker, industrianlæg m.m. De kan også stamme fra naturlige kilder såsom pollen, vindblæst jord m.m. De sekundære partikler består primært af sulfat, nitrat og forskellige organiske forbindelser, der dannes langsomt, når luftmasser transporteres over lange distancer. Luftens indhold af partikler forekommer typisk i tre tydeligt adskilte størrelsesfraktioner: ultrafine partikler, fine partikler og grove partikler. Figur 2: Typisk størrelsesfordeling af partikler i luften Note: Formen af kurven afhænger af den valgte enhed på den lodrette akse. Hvis enheden er vægt (masse) af partikler, vil den ultrafine del af fordelingen forsvinde. Det samme vil være tilfældet med den grove del af fordelingen, hvis enheden er antal partikler. De ultrafine partikler stammer typisk fra dieselmotorer. De er enten dannet ved høje temperaturer i motorerne eller ved kondensation i udstødningsrøret. De fine partikler dannes typisk, når de ultrafine partikler samler sig ved kondensering. De sekundære partikler tilhører også denne gruppe. De grove partikler er typisk Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

4 mekanisk dannede partikler (vindblæst støv, ophvirvlet vejstøv samt sliddele fra dæk og bremser). Partikler, der stammer fra forbrændingsmotorer, består primært af sod (uforbrændt kulstof), kulbrinter, svovlforbindelser og aske. Svovl Svovlindholdet i dieselolie har stor betydning for partikeludslippet, og et højere svovlindhold vil alt andet lige føre til et højere udslip af partikler. Svovlindholdet i diesel til vejtransport er fastlagt i et fælles EU-direktiv. Ifølge EU-direktivet må diesel fra 1. januar 2010 maksimalt indeholde 10 ppm svovl (også kaldet svovlfri diesel). Det maksimale svovlindhold er således blevet reduceret med over 99 % de senere år fra over 0,2 % før 1993 til 10 ppm i dag. I Danmark har svovlindholdet i diesel dog været 10 ppm siden 2005, hvor der blev indført en afgiftsdifferentiering mellem svovlfri diesel og diesel med højere svovlindhold. Afgiftsdifferentieringen fik de danske olieselskaber til at skifte til udelukkende at sælge svovlfri diesel. Svovlforbindelser kan ødelægge efterbehandlingsudstyr til dieselmotorer, såsom partikelfiltre og katalysatorer. Svovlfri diesel er derfor en forudsætning for, at efterbehandlingsudstyret fungerer og har en lang holdbarhed. Euronormer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i EU. Det første sæt Euro-normer for motorkøretøjer trådte i kraft i 1993, og siden da er normerne blevet skærpet i flere omgange. Der er også vedtaget Euro-normer for motorcykler, knallerter, ikke-vejgående maskiner (traktorer og entreprenørmaskiner samt motorsave og plæneklippere) samt for lokomotiver og fartøjer på indre vandveje. Tunge køretøjer Euro V normen for tunge køretøjer, såsom lastbiler og busser over 3,5 ton, er gældende i øjeblikket, og den trådte i kraft den 1. oktober Euro VI normen træder i kraft den 1. januar 2014 med skærpede grænseværdier for HC, NOx og PM samt krav til antallet af partikler. Tabel 1: Grænseværdier for Euro V normen for tunge køretøjer CO 1.5 g/kwh HC 0.46 g/kwh NOx 2.0 g/kwh PM 0.02 g/kwh Røg 0.5 m-1 Figur 3 viser, at grænseværdierne for partikeludledningen er faldet markant siden Euro I trådte i kraft, og at der er en reduktion i kravet til partikeludledningen fra Euro III til Euro IV på 80 %. Dette svarer til det skærpede miljøzonekrav for partikeludledning, hvor der kræves et effektivt partikelfilter på alle Euro III lastbiler og busser. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

5 0,4 0,35 0,3 g/kwh 0,25 0,2 0,15 PM 0,1 0,05 0 I II III IV V VI Euro norm Figur 3: PM grænseværdier for tunge køretøjer i forhold til Euronormer Lette køretøjer For lette køretøjer, såsom person- og varebiler, gælder i øjeblikket Euro 4 normen, der trådte i kraft den 1. januar Pr. 1. januar 2011 bliver Euro 5 normen obligatorisk for nye personbiler, og fra 1. januar 2012 for varebiler med skærpede krav til HC, NOx og PM samt antal af partikler. I praksis betyder skærpelsen af PM grænseværdien fra 25 mg/km til 5 mg/km samt kravet til antal partikler, at person- og varebiler vil være forsynet med et effektivt partikelfilter for at kunne opfylde kravet. Tabel 2: Grænseværdier for Euro 4 normen for lette køretøjer CO 0.50 g/km HC - g/km HC+NOx 0.30 g/km NOx 0.25 g/km PM g/km Figur 4 viser reduktionen af grænseværdierne i forhold til Euronormerne, og det ses, at der er et markant fald fra Euro 4 til Euro 5, hvilket betyder, at Euro 5 person- og varebiler i realiteten skal have et effektivt partikelfilter, for at kunne opfylde kravene. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

6 0,16 0,14 0,12 0,1 g/km 0,08 0,06 PM 0,04 0, Euronorm Figur 4: PM grænseværdier for lette køretøjer i forhold til Euronormer Eftermonterede partikelfiltre til tunge køretøjer Folketinget vedtog i december 2006 lov om miljøbeskyttelse 1, der giver kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at etablere miljøzoner. København og Frederiksberg besluttede at etablere miljøzone fra 1. september Ålborgs miljøzoneregler trådte i kraft 1. februar Miljøzonen i Århus bliver etableret pr. 1. september 2010 og Odenses miljøzoneregler trådte i kraft pr. 1. juli Ifølge loven skal alle lastbiler og busser som udgangspunkt forsynes med et miljøzonemærke for at få adgang til en miljøzone. Et miljøzonemærke gælder i alle miljøzoner etableret i Danmark. Miljøministeren har ved bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. fastsat nærmere regler om krav til effektiviteten og godkendelse af partikelfiltrene. Bekendtgørelsen beskriver også synsvirksomhedernes opgaver vedrørende miljøzonekontrol og miljøzonemærkeadministreringen. I henhold til Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse, se fodnote 1, er der fastsat følgende bestemmelser om miljøzonemærker mv.: Ifølge 15b skal lastbiler eller busser med dieselmotor (kompressionstænding), og som er registreret med en tilladt totalvægt på mere end kg, være monteret med et effektivt partikelfilter efter den 1. juli 2010, medmindre lastbilen eller bussen opfylder Euro IV eller bedre. Det påhviler ejeren eller brugeren at sikre sig, at bilen opfylder ovenstående krav. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

7 Det påhviler føreren at sikre sig, at bilen er forsynet med miljøzonemærke ved kørsel i en miljøzone. Ifølge bekendtgørelsen skal filteret reducere minimum 80 % af partikelmassen målt efter EØF direktiv 88/77 stationær 13-mode test. En reduktion på 80 % svarer til størrelsesordenen for skærpelsen fra Euro III til Euro IV. Kravspecifikationen 3 i bekendtgørelsen til eftermonterede filtre er baseret på Trafikstyrelsens frivillige principgodkendelsesordning, der blev udviklet i For at opnå en reduktion af partikelemissionen på 80 % anvendes et såkaldt effektivt/lukket partikelfilter. Typisk består et lukket partikelfilter af en række kanaler, der er åbne i den ene ende og lukkede i den anden ende. Kanalerne er lavet af et porøst materiale, der bevirker, at sodpartikler opfanges, når udstødningsgassen diffunderer igennem den porøse væg for at kunne komme igennem filteret. Se figur 5. Figur 5 Principtegning af sod-ophobningen i et lukket partikelfilter Når et partikelfilter er fyldt med sod, er der behov for, at soden brændes af, så modtrykket ikke stiger til et uhensigtsmæssigt niveau af hensyn til motorens effektivitet og holdbarhed. Ved temperaturer på ca gr. c., alt afhængig af systemets opbygning, begynder soden at oxidere og derved blive opdannet til CO 2. I et aktivt system sker regenereringen efter behov og er typisk styret af motorstyringen. Der er flere måder man kan opnå den nødvendige udstødningstemperatur på: Post injection sent i forbrændingsforløbet Indsprøjtning af diesel i udstødningssystemet før katalysatoren Post injection er en metode, hvor dieselbrændstoffet sprøjtes så sent ind i forbrændingsprocessen, at det forbliver uforbrændt og således passerer videre i udstødningssystemet og ned til katalysatoren, hvor det forbrændes. I et passivt system regenereres filteret løbende vha. temperaturen i udstødningen. Dvs. det er en forudsætning, at der er en tilstrækkelig høj temperatur til stede, for at regenereringen kan finde sted. Det betyder, at et lukket partikelfilter i et passivt system skal være nøje tilpasset det aktuelle køretøjs køremøn- Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

8 ster, så man ikke risikerer for højt modtryk i udstødningssystemet med risiko for at skade motoren. Sodens nødvendige afbrændingstemperatur kan sænkes ved tilsætning af additiver i brændstoffet. Et additiv har samme virkning som en coating, blot at den katalytiske effekt så at sige følger soden, fra den bliver dannet i forbrændingsprocessen, til den bliver oxideret i regenereringsprocessen. I systemer hvor der anvendes additiv, skal partikelfilteret jævnligt renses, idet det brugte additiv lagres i filteret og efterhånden vil øge modtrykket i udstødningssystemet. En anden metode, som kan hjælpe soden med at blive oxideret i den katalytiske proces, er at anvende en coating på selve partikelfilteret. Coatingen består oftest af en kemisk blanding med en lille andel af ædelmetaller, såsom platin eller palladium, der dækker filterets overflade i de porøse kanaler, så soden kommer i direkte kontakt med den katalytiske coating og bliver omdannet til CO 2. Et lukket partikelfilter skal afmonteres og renses, når der er ophobet en vis mængde aske, som ikke kan forbrændes. Asken kan stamme fra motorolien eller fra additiver. Rensningen er relativt simpel og sker oftest vha. høj temperatur og trykluft. Intervallet mellem rensning kan svinge meget, alt efter om det er en person- eller lastbil, og hvor stort olieforbruget er på motoren. Eftermonterede partikelfiltre til lette køretøjer Fra 1. april 2010 skal alle ejere af dieseldrevne personbiler og dieseldrevne varebiler, hvis varebilen er registreret første gang efter den 18. marts 2009, betale et partikeludledningstillæg på kroner årligt, hvis bilen ikke er udstyret med et partikelfilter. Formålet med partikeludledningsafgiften er at reducere mængden af skadelige partikler fra dieselbiler. Ifølge loven bortfalder tillægget, hvis man eftermonterer et partikelfilter. Det er Center for Grøn Transport, der er ansvarlig for at udforme de regler, et eftermonteret partikelfilter skal overholde og i bekendtgørelse nr dateret 24. december , er reglerne beskrevet nærmere. Ved eftermontering af et åbent partikelfilter er der flere faktorer, der er interessante at undersøge nærmere. Et åbent filter har en filtreringseffektivitet, der kan ændre sig under ekstreme kørselsforhold, hvor sodbelastningen er høj. Til forskel for et lukket filter der har en mere entydig virkemåde uanset sodbelastningen og kørselsmønster. Filtreringseffektivitet for åbne filtre Et åbent filter filtrerer minimum 30 % af partikelmassen ifølge de fastsatte tests, der udføres af et anerkendt prøvningslaboratorium i forbindelse med godkendelse af et partikelfiltersystem. Ved disse tests anvendes bl.a. den nye europæiske kørecyklus, NEDC (New European Driving Cycle), som udgangspunkt for måling af reduktionen af partikelmassen. NEDC er en kørecyklus, der simulerer by-, landevejs- og motorvejskørsel. NEDC kørecyklussen anvendes bl.a. også ved fastsættelse af det EU-typegodkendte brændstofforbrug for benzin- og dieseldrevne person- og varebiler. Et åbent partikelfilter kan lagre sod i filterstrukturen, indtil det tilgængelige overfladeareal er dækket med sodpartikler. Når det sker, vil udstødningsgassen rela- Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

9 tivt frit bevæge sig gennem udstødningssystemet uden at blive filtreret i partikelfilteret. Man kan sige, at et åbent partikelfilter har en dynamisk filtreringseffektivitet, i modsætning til et lukket filter der tilnærmelsesvis altid filtrerer med en ensartet effektivitet. Det åbne filters effektivitet varierer således afhængig af kørselsmønsteret og temperaturen i udstødningen. Blow-off effekt Ved langvarig kørsel med lave temperaturer, som i f.eks. bykørsel, vil soden lagre sig i filteret uden at blive oxideret til CO 2, og i tilfælde af en kraftig acceleration, hvor luftgennemstrømningen gennem filteret øges markant, kan der opstå en såkaldt blow-off effekt, hvor den lagrede sod bliver blæst ud af filteret uden at blive oxideret til CO 2. Blow-off effektens negative konsekvenser for luftforureningen som helhed vurderes at være af mindre betydning, da laboratorietests har vist, at det kun er under ekstreme forhold, at der frigives uønsket sod. Ifølge testrapport B186 fra Berner Fachhochschule 5 i Schweiz fra , hvor fire forskellige filterfabrikater testes, vises det, at selv ved gennemkørsel af en ekstrem kørecyklus, der indeholder langvarig køkørsel med lave udstødningstemperaturer, opnår de fleste filtre en filtreringseffektivitet på over 20 %. TNO i Holland, der er et uafhængig forskningsorgan, har lavet en omfattende 6 rapport dateret 5. oktober 2009, der omfatter 32 forskellige åbne partikelfiltre fordelt på 10 fabrikater og monteret i 19 forskellige biler. Rapporten viser, at den gennemsnitlige filtreringseffektivitet er minimum 30 %. Begge de nævnte rapporter konkluderer, at der ikke er en øgning af udledningen af NO 2 med et åbent partikelfilter monteret. Den Hollandske rapport viser endog, at der er en mindre reduktion af NO x -udledningen. Det vises også, at et åbent filter reducerer både antallet og mængden af fine og ultrafine partikler. Brændstofforbruget er ifølge rapporterne heller ikke øget. Jf. de tyske godkendelsesregler for åbne partikelfiltre 7 er det tilladt, at brændstofforbruget øges med op til 4 %. Godkendelse af eftermonteret partikelfilter I bekendtgørelse nummer 1474, se fodnote 4, der trådte i kraft den 24. december 2009, er reglerne beskrevet nærmere i forbindelse med godkendelse af et eftermonteret partikelfilter. Krav til eftermonteret partikelfilter 2. Et eftermonteret partikelfilter skal, for at kunne godkendes til fritagelse for partikeludledningsafgift for dieseldrevne personbiler, være godkendt og mærket efter regler i den tyske Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag XXVI til 47 Abs. 3a), eller godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-land eller Tyrkiet. Stk. 2. Såfremt filteret er godkendt efter tilsvarende regler, jf. stk. 1, skal dokumentation for dette indsendes til Færdselsstyrelsen til godkendelse. 3. Et eftermonteret partikelfilter skal for at kunne godkendes til fritagelse for partikeludledningsafgift for dieseldrevne varebiler, være godkendt og mærket efter regler i den tyske Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag XXVII til 48 Abs. 2 og bilag XIV nr. 3.4), eller godkendt og mærket i henhold til tilsvarende regler i et andet EU-land, EØS-land eller Tyrkiet. Stk. 2. Såfremt filteret er godkendt efter tilsvarende regler, jf. stk. 1, skal dokumentation for dette indsendes til Færdselsstyrelsen til godkendelse. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

10 4. Et eftermonteret partikelfilter vil ligeledes kunne godkendes til fritagelse for partikeludledningsafgift for, såfremt det dokumenteres, at bilen herefter svarer til en bil af samme model og type med fabriksmonteret partikelfilter, der har et partikeludslip, der ikke overstiger 5 mg/km. Kontrol 5. Kontrollen, af at et eftermonteret partikelfilter opfylder kravene i 2, 3 eller 4, foretages af en synsvirksomhed. Dokumentation 6. Når en bil er eftermonteret med partikelfilter og fremstilles til syn i henhold til 5, skal der forevises dokumentation for at filteret opfylder kravene i 2, 3 eller 4. Stk. 2. Ved eftermontering af partikelfilter omfattet af 2 eller 3 skal der endvidere fremvises dokumentation for, at filteret er godkendt til montering på den aktuelle bilmodel. 7. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker. Referenceliste 1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse nr med ikrafttrædelse den 22. december Bekendtgørelse om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. nr. 478 med ikrafttrædelse den 15. maj Center for Grøn Transports kravspecifikation til godkendelse af principgodkendte partikelfiltre kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside 4 Bekendtgørelse nr der trådte i kraft den 21. december 2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter 5 Messtechnischer Untersuchung offener Partikelminderungssysteme , Dipl. Ing. A. Meyer, TTM, Berner Fachhochschule, Nidau, Schweiz 6 TNO rapport: MON-RPT-033-DTS , 5. oktober 2009, René van Asch og Ruud Verbeek 7 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag XXVI til 47 Abs. 3a) for personbiler og Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (bilag XXVII til 48 Abs. 2 og bilag XIV nr. 3.4) for varebiler Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

Partikelfiltre til biler

Partikelfiltre til biler Partikelfiltre til biler Trafikdage 23. 24. august 2010 i Ålborg Peter Jessen Lundorf Ingeniør Center for Grøn Transport Bilteknisk afdeling Trafikstyrelsen Overblik Emissioner fra dieselmotorer Partikler

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Efterhånden som fjernelse af partikler er blevet mere rutinepræget, er der kommet mere og mere fokus på reduktion af NO x.

Efterhånden som fjernelse af partikler er blevet mere rutinepræget, er der kommet mere og mere fokus på reduktion af NO x. Side 1 af 6 Modulært, fleksibelt system til begrænsning af forureningen fra dieseldrevne køretøjer Project Chemist Abstract Dinex Emission Technology A/S har udviklet et integreret system til rensning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0362 Bilag 2 Offentligt Notits Miljøteknologi J.nr. MST-501-00341 Ref. kaasm Den 27. september 2010 REVIDERET NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Purefi A/S. Reduktion af NOx ved hjælp af diesel. Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1

Purefi A/S. Reduktion af NOx ved hjælp af diesel. Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1 Purefi A/S Reduktion af NOx ved hjælp af diesel Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1 Om Purefi Purefi A/S blev etableret i februar 2003. Purefi har udelukkende fokus på emissionsreducerende

Læs mere

Godkendelsesordning for SCR katalysatorer

Godkendelsesordning for SCR katalysatorer Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Godkendelsesordning for SCR katalysatorer Niels-Anders Nielsen Godkendelsesordning for efterbehandlingsudstyr til dieselbiler (tunge køretøjer),

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. NON-Road Maskiner. Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi NON-Road Maskiner Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer

Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Indledning Status for Euro normer EU s temastrategi for luftforurening Nye normer for person- og varebiler (Euro 5/6) Kommende Euro normer Europæiske udstødningsnormer

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.05.2004 J.nr: 1131338-10 Principgodkendelse nr. 06a Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Katalysatorer nedbringning af emissioner fra energieffektive dieselbiler

Katalysatorer nedbringning af emissioner fra energieffektive dieselbiler Katalysatorer nedbringning af emissioner fra energieffektive dieselbiler 16% af Danmarks samlede CO 2 udledning kommer fra transport med personbiler. Andre former for transport står for yderligere 13%.

Læs mere

Nr. 5-2008 Den rene os Fag: Kemi A/B Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, februar 2009

Nr. 5-2008 Den rene os Fag: Kemi A/B Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, februar 2009 Nr. 5-2008 Den rene os Fag: Kemi A/B Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, februar 2009 Spørgsmål til artiklen 1. Hvilke fordele er der ved dieselmotorer i forhold til benzinmotorer?

Læs mere

Miljøzonekontrol ved syn

Miljøzonekontrol ved syn Miljøzonekontrol ved syn Niels-Anders Nielsen Hvordan får man et miljøzonemærke? Principgodkendelse af partikelfiltre Vedligeholdelse af partikelfiltre Status for miljøzonemærket Reglerne Loven vedtaget

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner, om adgang

Læs mere

Reduktion af kræftfremkaldende stoffer i chaufførens indåndingsluft

Reduktion af kræftfremkaldende stoffer i chaufførens indåndingsluft Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Reduktion af kræftfremkaldende stoffer i chaufførens indåndingsluft Udarbejdet af: Civilingenør Michael Grouleff Jensen Reduktion af kræftfremkaldende stoffer

Læs mere

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler Bilag 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen NOTAT 14. juli 2006 Høringssvar om lovforslag om miljøzoner Journalnr. 001264-462209 Birte Busch Thomsen Miljøstyrelsen har den 28. juni 2006 fremsendt

Læs mere

Miljøstyrelsen den 27. oktober 2008

Miljøstyrelsen den 27. oktober 2008 Miljøstyrelsen den 27. oktober 2008 Bilag til Danmarks meddelelse om udsættelse af fristen for overholdelse af grænseværdier for PM 10 i Danmark i medfør af artikel 22 i direktiv 2008/50/EF I 2005 og 2006

Læs mere

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17

LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 Til NVP Nordic Property Vision Dokumenttype Notat Dato November 2012 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HER- LEV HOVEDGADE 17 LUFTKVALITET BUTIKSCENTER PÅ HERLEV HOVEDGADE 17 Revision V1 Dato 09-11-2012 Udarbejdet

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 17.12.2008 J.nr: 1131338-27 Principgodkendelse nr. 25 Det attesteres herved at Baumot BA B partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi CRT / SCRT Busser. >Project Proposal for Dennis Busses > Per Lavmand.

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Emissions teknologi CRT / SCRT Busser. >Project Proposal for Dennis Busses > Per Lavmand. Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Emissions teknologi CRT / SCRT Busser Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003

Nye danske personbilers CO 2. udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 Nye danske personbilers CO 2 udslip, energiklasse, brændstofforbrug, egenvægt, slagvolumen og motoreffekt, årgang 2003 August 2004 1 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen

Efterbehandling Emissioner. Lars Christian Larsen Efterbehandling Emissioner Lars Christian Larsen Dinex Group New Technology Centre 2007 The new R&D head quarter of the Dinex Group Russia 2007 Production of exhaust & emission systems Turkey 2008 Production

Læs mere

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med

partikelfiltre til lastbiler Erfaringer med Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Erfaringer med partikelfiltre til lastbiler Ove Holm, cheføkonom Ja til miljøzoner som i Sverige og som foreslået i Aalborg Afvejning af Miljø

Læs mere

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler

Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger Indkøb af busser og lastbiler November 2011 Udgivet af Trafikstyrelsen November 2011 Grafisk tilrettelæggelse: grafiliokus.dk 3 Anbefalinger indkøb af busser og lastbiler Anbefalinger til

Læs mere

Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer. - effekt af teknologi på emission af NO 2

Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer. - effekt af teknologi på emission af NO 2 Katalytisk rensning af emissioner fra lette dieselkøretøjer - effekt af teknologi på emission af NO 2 Indhold Hvorfor dieselkøretøjer EU normer Testmetoder og kørecyklus Emissionsbegrænsende udstyr Katalytiske

Læs mere

Luftforurening fra vejtrafik: Hvad sker i EU - og i USA?

Luftforurening fra vejtrafik: Hvad sker i EU - og i USA? Luftforurening fra vejtrafik: Hvad sker i EU - og i USA? Specialkonsulent Erik Iversen, Miljøstyrelsen 1. Baggrund Ved "Trafikdage på AUC" i 1995, 1997, 1998 og 1999 er blevet orienteret om de meget vidtgående

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 19.10.2004 J.nr: 1131338-08 Principgodkendelse nr. 05b Det attesteres herved at Purefi A/S, PUREFI QSF overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er

Principgodkendelse nr. 25A. Det attesteres herved at. Baumot BA-B partikelfilter. overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation og er Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20. februar 2013 J.nr:TS2060107-00001 Principgodkendelse nr. 25A Det attesteres herved at Baumot BA-B partikelfilter overholder Trafikstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik. Baggrund

Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik. Baggrund Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer Sektionsleder Ken Friis Hansen, DTI Energi/Motorteknik Baggrund I Sundhedsmæssig vurdering af luftforurening fra vejtrafik (Miljøprojekt 352, Miljøstyrelsen,

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jacob Klenø Nøjgaard, Peter Wåhlin Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Afdelingen for Atmosfærisk Miljø Aarhus Universitet

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter

Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter Københavns Kommune Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter i forbindelse med en miljøzone i København Vurdering af luftkvalitet og sundhedseffekter i forbindelse med en miljøzoneordning i København

Læs mere

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE VIGTIG INFORMATION! DIESEL PARTIKEL FILTRE - HVAD DU UBETINGET SKAL CHECKE VED UDSKIFTNING! ENGINEERED IN GERMANY W200_A5_Walker_DPF_Check_List_Cover_Color_DK_02.indd 1

Læs mere

7UDILNGDJHSn$8&µ (8VWDWXVYHGU UHQGHEHJU QVQLQJDIOXIWIRUXUHQLQJ IUDPRWRUN UHW MHUDXWRROLHSURJUDPPHW &LYLOLQJHQL U (ULN,YHUVHQ 0LOM VW\UHOVHQ

7UDILNGDJHSn$8&µ (8VWDWXVYHGU UHQGHEHJU QVQLQJDIOXIWIRUXUHQLQJ IUDPRWRUN UHW MHUDXWRROLHSURJUDPPHW &LYLOLQJHQL U (ULN,YHUVHQ 0LOM VW\UHOVHQ 7UDILNGDJHSn$8&µ (8VWDWXVYHGU UHQGHEHJU QVQLQJDIOXIWIRUXUHQLQJ IUDPRWRUN UHW MHUDXWRROLHSURJUDPPHW &LYLOLQJHQL U (ULN,YHUVHQ 0LOM VW\UHOVHQ (8VWDWXVYHGU UHQGHEHJU QVQLQJDIOXIWIRUXUHQLQJIUDPRWRUN UHW MHU

Læs mere

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Hvordan skal luftkvaliteten forbedres? 9. oktober20133 Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise Martinsen, Thomas Becker, Morten Winther, Thomas

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 29.06.2010 J.nr: 1131338-30 Principgodkendelse nr. 28a Det attesteres herved at Proventia Proair partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger

Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger Trafikdage i Aalborg Tirsdag d. 25. august 2009 Niels Bahnsen, energichef nba@niras.dk Og Anne Gedved Christoffersen ach@niras.dk Disposition

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Projektleder Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen Baggrund Odense Kommunes og

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 10.10.2007 J.nr: 1131338-19 Principgodkendelse nr. 17 Det attesteres herved at Komi Contractor Supply ApS, Proventia FK DPF 18/20 overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Service Partikelfiltret funktion Erfaringer med service Gode råd mht. vedligehold MT Filter 2017: Specialværksted kun filtersystemer Karlslunde 500m², Hedehusene

Læs mere

Luftpakken. ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015

Luftpakken. ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015 Luftpakken ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015 1 Oversigt Luftforurening i DK DK overskrider EU s grænseværdi for NO2. NO2 kommer primært fra dieselkøretøjer Partikelproblemet i forhold til diesel

Læs mere

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Renseteknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. Per Lavmand. Lavmands A/S

Emissions Teknologi. Lavmands A/S Renseteknologi. >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010. Per Lavmand. Lavmands A/S Kærup Parkvej 11-13 4100 DK 4100 Emissions Teknologi >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Renseteknologi Per Lavmand 1 kort Lavmands er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet.

Forslaget har endnu ikke været behandlet i Rådet eller i Europa Parlamentet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 243 Offentligt Miljøteknologi J.nr. MST-502-00062 Ref. kaasm Den 8. december 2010 RED: VIBEJ 14.12.10 REVIDERET GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til FMPU

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SCANDIC OIL ACEA SPECIFIKATIONER

SCANDIC OIL ACEA SPECIFIKATIONER SCANDIC OIL ACEA SPECIFIKATIONER Udviklingen inden for motorteknologi har foranlediget, at der i dag er behov for at væsentligt strammere krav til motorolier end hvad der stilles i de gamle specifikationer,

Læs mere

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier DCE - Nationalt Center for Miljø og AARHUS UNIVERSITET NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, og Jesper Christensen Institut

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel

Forsøgsordning med biodiesel Forsøgsordning med biodiesel Civilingeniør Niels Frees Center for Grøn Transport TØF årskonference 12-13. oktober Baggrund EU s biobrændselsdirektiv 2003/30/EF forpligtede medlemslandene til at opstille

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Tim Gustav Weibel, TetraPlan

Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Tim Gustav Weibel, TetraPlan Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Forfattere: Johan Nielsen, TetraPlan Tim Gustav Weibel, TetraPlan Der har i længere tid været

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn

Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Case study 1 Partikler fra flymotorer i Københavns Lufthavn Karsten Fuglsang, FORCE Technology, TINV Målekampagner udført for Københavns Lufthavne A/S i 2013-2014 af: Thomas Rosenørn, FORCE Technology

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer?

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Peter Wåhlin, Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode Miljøzoner, partikler og sundhed Af Henrik Køster og Mads Paabøl Jensen, COWI, Ole Hertel og Steen Solvang Jensen, DMU, Pia Berring, Miljøstyrelsen 1. Baggrund og formål I de seneste år er der kommet øget

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 09.12.2008 J.nr: 1131338-13 Principgodkendelse nr. 10b Det attesteres herved at H. Daugbjerg A/S, Scan-Filter Systems Active overholder Færdselsstyrelsens

Læs mere

Forslag til indlæg på Trafikdagene 2005

Forslag til indlæg på Trafikdagene 2005 Forslag til indlæg på Trafikdagene 2005 Indlæggets titel: Forslag til emneindplacering: Forslagsstiller: Har paperet været præsenteret på andre konferencer? nej Hvis ja, hvilke: Omhandler paperet et projekt,

Læs mere

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr.

RAPPORT. Manual for miljøsyn. Foretaget for: HUR. Dato: 5. december 2001. Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør. Sagsnr. RAPPORT Manual for miljøsyn Foretaget for: HUR Dato: 5. december 2001 Sagsbehandler: Michael Grouleff Jensen Civilingeniør Sagsnr.: 270-0-0449 Resultat af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 20.11.2008 J.nr: 1131338-25 Principgodkendelse nr. 23 Det attesteres herved at Pirelli Feelpure / GB Environment AB / BF Environment smba overholder

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. december 2009. Betænkning. over Skatteudvalget 2009-10 L 24 Bilag 28, L 24 A Bilag 28, L 24 B Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. december 2009 Betænkning over

Læs mere

RAPPORT. Opfølgning på Færdselsstyrelsens storskalademonstrationsprojekt. - Emissionsmålinger efter 1 års drift 2. UDKAST. Dato: 31.

RAPPORT. Opfølgning på Færdselsstyrelsens storskalademonstrationsprojekt. - Emissionsmålinger efter 1 års drift 2. UDKAST. Dato: 31. RAPPORT Opfølgning på Færdselsstyrelsens storskalademonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense - Emissionsmålinger efter 1 års drift 2. UDKAST Dato: 31. januar 2001 Sagsnr.: 270-0-0088 Sagsbehandler:

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Trafikdage på Ålborg Universitet August Linie Køretøjsteknologi

Trafikdage på Ålborg Universitet August Linie Køretøjsteknologi Trafikdage på Ålborg Universitet. 25.-26. August 2003 8. Linie Køretøjsteknologi Overvejelser fra regeringens arbejdsgruppe om partikelforurening af Torkil Eriksen, Trafikministeriet 1 Indledning På baggrund

Læs mere

Luftforurening. med særlig vægt på dieselpartikler. Luftforurening - med særlig vægt på dieselpartikler 1

Luftforurening. med særlig vægt på dieselpartikler. Luftforurening - med særlig vægt på dieselpartikler 1 Luftforurening med særlig vægt på dieselpartikler Luftforurening - med særlig vægt på dieselpartikler 1 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag Indhold Små partikler - trafikkens største dræber

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2015

MILJØREDEGØRELSE 2015 MILJØREDEGØRELSE 2015 www.ict-as.dk INDHOLD 1. FORORD... 3 2. MILJØDATA 2015... 4 3. MILJØBERETNING... 5 3.1 MILJØPOLITIK... 5 3.2 MILJØFORHOLD... 6 3.3 INDSATSEN HOS ICT LOGISTICS... 6 3.4 INDSATSEN OG

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa

Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Skibstrafikkens betydning for luftkvaliteten i Danmark og det øvrige Europa Thomas Ellermann, Jesper Christensen og Finn Palmgren Afdeling for Atmosfærisk Miljø Overblik Luftforurening fra skibe og cyklus

Læs mere

Forsyning med højere iblandinger i afgrænsede flåder. Niels Bahnsen NIRAS A/S nba@niras.dk

Forsyning med højere iblandinger i afgrænsede flåder. Niels Bahnsen NIRAS A/S nba@niras.dk Forsyning med højere iblandinger i afgrænsede flåder Niels Bahnsen NIRAS A/S nba@niras.dk RME forsøget Teknologi Myndighedsforhold Forsøgets deltagere Forsøgets indhold Forsøgets resultater Perspektivering

Læs mere

Færdselsstyrelsens storskala-demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense

Færdselsstyrelsens storskala-demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Færdselsstyrelsens storskala-demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Ken Friis Hansen, sektionsleder Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Baggrund I forbindelse med Færdselsstyrelsens storskala-demonstrationsforsøg

Læs mere

DURON-E CJ-4 heavy duty motorolie, giver en række af anvendelses tekniske fordele i forhold til den tidligere API CI-4 Plus/CI-4 kategori:

DURON-E CJ-4 heavy duty motorolie, giver en række af anvendelses tekniske fordele i forhold til den tidligere API CI-4 Plus/CI-4 kategori: - Introduktion: Petro-Canadas Duron-E multigrade motorolier er 1. klasses heavy duty motorolier, der overgår de gældende krav for API CJ-4, og er anvendelige i 07 EPA - lav emissions motorer. Disse motorer

Læs mere

Statslige og kommunale miljø- og klimaplaner

Statslige og kommunale miljø- og klimaplaner Statslige og kommunale miljø- og klimaplaner Special Session, 27. august 2013 // Trafikdage 10. september 2013 Baggrund CO2-udledning, transportsektoren Stigende CO 2 -udledning Store sundhedsproblemer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse Til lovforslag nr. L 210 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Udvidelse af miljøzoneordningen,

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 22-23. august 20163 Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Morten Winther, Aarhus Universitet,

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 07.04.2010 J.nr: 1131338-31 Principgodkendelse nr. 29 Det attesteres herved at PURItech, DPFN og DPFN+ partikelfilter overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation

Læs mere

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug

Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Spar op til 20% på dit brændstofforbrug Alt andet t er helt sor Spar op til 20 % på brændstoffet Der er masser af CO 2 og penge at spare ved at ændre sine kørevaner bare en lille smule. F.eks. stiger brændstofforbruget

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere