Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

2 2010 ÅRSBERETNING 1

3 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo b. Det Psykiatriske Patientklagenævns kompetenceområder og opgaver Antal sager og sagsfordeling Sagsbehandlingstiden Antallet af møder, mødested m.v Deltagelse i Det Psykiatriske Patientklagenævns møder af læger, patienter og patientrådgivere/bistandsværger a. Læger b. Patienter c. Patientrådgivere/bistandsværger Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocent Klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser a. Indbringelse for domstolene b. Klage til Det Psykiatriske Ankenævn Det Psykiatriske Patientklagenævns aktiviteter i øvrigt Afsnit II: Principielle problemstillinger Referat af møde i fagportalgruppen for de psykiatriske patientklagenævn med sekretariatet for Det Psykiatriske Ankenævn Reflektioner omkring motivering forud for beslutning om tvangsmedicinering Afsnit III: Principielle afgørelser Tvangsindlæggelse/tvangstilbageholdelse Tvangsfiksering Tvungen opfølgning efter udskrivning Tvangsbehandling a Tvangsbehandling - motivation i færre end tre dage b Tvangsbehandling ECT c Tvangsbehandling depot d Blodprøve med tvang e Tvangsbehandling motivation Ankenævnet f Tvangsbehandling dosis Ankenævnet g Tvangsbehandling depot Ankenævnet h Tvangsbehandling Leponex Ankenævnet i Tvangsbehandling ECT Ankenævnet j Tvangsbehandling mulighed for samtale med patientrådgiver - Ankenævnet Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin med tvang a Beroligende medicin mindste middel Ankenævnet ÅRSBERETNING 2

4 2010 ÅRSBERETNING 3

5 Forord Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden afgiver hermed sin sjette årsberetning. Hovedstadsregionen har 33 % af landets indbyggere og har 36 % af de indlagte psykiatriske patienter på landsplan, mens de tvangsberørte udgør ca. 42 % af de berørte på landsplan. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden har i 2012 afholdt møder på følgende psykiatriske centre: Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Bornholm, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Psykiatrisk Center Glostrup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Hvidovre, Psykiatrisk Center København, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg, Psykiatrisk Center Nordsjælland og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød. Ud over den generelle diskussion om praksis vedrørende tvang i psykiatrien samt de statistiske oplysninger på landsplan, tjener beretningen til formidling af viden om Det Psykiatriske Patientklagenævns arbejde både til en bredere offentlighed og mere specifikt til de implicerede psykiatriske centre. Det er Statsforvaltningen Hovedstadens indtryk, at årsberetningerne hidtil er indgået i arbejdet på de psykiatriske centre og bliver anvendt i bestræbelserne på at leve op til lovens krav. Af hensyn til sammenligneligheden af de psykiatriske patientklagenævns virksomhed på landsplan er beretningen udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier af 7. januar Det er derfor muligt direkte at sammenholde tallene fra de fem patientklagenævn og ikke mindst via almindelig sammentælling at få et helhedsindtryk af alle fem patientklagenævns samlede virksomhed. Statsforvaltningen Hovedstaden har varetaget sekretariatsopgaverne for Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden. Årsberetningen er opdelt i tre hovedafsnit: Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden. Afsnit II: Principielle problemstillinger. Afsnit III: Principielle afgørelser ÅRSBERETNING 4

6 2010 ÅRSBERETNING 5

7 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Denne beretning vedrører Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden (herefter Det Psykiatriske Patientklagenævn). Efter 34 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven) er der ved hver statsforvaltning oprettet et patientklagenævn bestående af direktøren som formand samt to medlemmer. De to medlemmer bliver beskikket af Ministeren for Sundhed- og Forebyggelse efter indhentet udtalelse fra henholdsvis Lægeforeningen og Danske Handicaporganisationer. Ministeren for Sundhedog Forebyggelse beskikker et antal medlemmer samt et antal ligestillede stedfortrædere for medlemmerne. 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævns formand er direktør Niels Preisler. Som formænd fungerer endvidere kommitteret Henning Lund-Sørensen, specialkonsulent Charlotte Galbo og specialkonsulent Kristine Drisdal Hansen samt én gang om måneden: fuldmægtig Christina Andersen og fuldmægtig Elsebeth Brogaard. Det lægelige medlem er overlæge Grethe Auken. For møder på Psykiatrisk Center Bornholm er det læge Herwig Jensen. Stedfortrædere er læge Preben Bredesgaard, læge Nils Engelbrecht, læge Annette Elna Frölich, læge Steffen Jarlov, læge Nanna Juul Martiny og læge Marianne Schrøder. For møder på Psykiatrisk Center Bornholm er det læge Jan Christensen. De af Sind indstillede medlemmer er Kirsten Hanne Falster, Liselotte Lassen og Arnfinn Thorsteinsson. For møder på Psykiatrisk Center Bornholm er det Simon Abrahamsen. Stedfortrædere er Zinaida N. Baban, Vibeke Boolsen, Ditte Damsgaard, Lisbeth Dilling, Bjørn Helstrup, Johannes Nymark, samt Anne Rebecca Zenner. For møder på Psykiatrisk Center Bornholm er det Stephen Mortensen. Det bemærkes, at formandsfunktionen, sagsbehandlerfunktionen og journalfunktionen i sekretariatet fra juni 2012 er slået sammen. Disse funktioner varetages således nu af én og samme person. Årsberetningen er udarbejdet af Henning Lund-Sørensen, Charlotte Galbo, Kristine Drisdal Hansen og student Mette Kilsgaard. 1b. Det Psykiatriske Patientklagenævns kompetenceområder og opgaver Det Psykiatriske Patientklagenævn har i 2012 behandlet klager over beslutninger om tvangsforanstaltninger i form af tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlig skærmning og tvungen opfølgning efter udskrivning, i forbindelse med indlæggelser på følgende psykiatriske centre i Region Hovedstaden: Psykiatrisk Center Amager, Psykiatrisk Center Ballerup, Psykiatrisk Center Bornholm, Psykiatrisk Center Frederiksberg, Psykiatrisk Center Glostrup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Hvidovre, Psykiatrisk Center København, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg, Psykiatrisk Center Nordsjælland og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød ÅRSBERETNING 6

8 Det Psykiatriske Patientklagenævns sager er klager fra patienter, der under indlæggelse på psykiatriske afdelinger har været udsat for en af de oven for anførte former for tvang. Klagerne sendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn enten ved patientrådgivers mellemkomst eller ved mundtligt fremsatte klager over for det psykiatriske centers personale, der så formidler klagen videre. I enkelte tilfælde er det patienten selv, som retter henvendelse til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Det Psykiatriske Patientklagenævns møder afholdes på det psykiatriske center, som klagen relaterer sig til. I mødet deltager endvidere sædvanligvis overlægen/den behandlende læge på afdelingen, patienten og patientrådgiveren samt andre relevante medarbejdere på den pågældende psykiatriske afdeling. Efter mødet træffer Det Psykiatriske Patientklagenævn sin afgørelse, der tilstræbes udsendt samme dag. 2. Antal sager og sagsfordeling Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendte den 7. januar 2004 Retningslinier for udarbejdelse af årsberetninger for de psykiatriske patientklagenævn. Retningslinierne indeholder en fastlæggelse af sagsbegrebet og afgørelsesbegrebet. En sag er defineret, som en patients klage, som er optaget som et punkt på det psykiatriske patientklagenævns dagsorden på et bestemt møde. Det gælder, uanset om klagen indeholder flere klagepunkter. Hvis en patient klager flere gange i løbet af året, vil der være tale om flere sager. En afgørelse er defineret som en godkendelse eller en tilsidesættelse af et tvangsindgreb. Det psykiatriske patientklagenævns vurdering af ét tvangsindgreb kan dog i nogle tilfælde føre til, at der træffes to afgørelser vedrørende dette ene tvangsindgreb jf. afsnit I, 6. Det typiske er, at en klage over ét indgreb medfører én afgørelse, men der kan være tilfælde, hvor det psykiatriske patientklagenævn eksempelvis vurderer, at iværksættelse af tvangsindgrebet kan godkendes, men ikke tvangsindgrebets opretholdelse, og i så fald vil klagen over ét indgreb statistisk føre til to afgørelser. Herved undgås registrering af delafgørelser i form af delvis godkendelse og delvis tilsidesættelse. Med hensyn til tilbagekaldte sager skal det bemærkes, at der her ofte er tale om sager, som først trækkes tilbage umiddelbart inden nævnsmødet, og hvor Det Psykiatriske Patientklagenævn således allerede har brugt tid på at udsende sagen og på at forberede sagen. Det har gennemsnitligt drejet sig om ti % af samtlige indkomne sager ÅRSBERETNING 7

9 Skema 1 Antal sager 2010 Procent 2011 Procent 2012 Procent Antal indkomne sager i kalenderåret Antal sager, modtaget ej behandlet i foregående kalenderår Antal tilbagekaldte sager Antal afviste sager Antal sager modtaget, men ej behandlet i kalenderåret Antal sager med realitetsafgørelse Skema 2 Sagernes fordeling i 2010, 2011 og 2012 på de psykiatriske centre Sager i alt Tilbagekaldte/afviste Realitetsbehandlede Amager Ballerup Bornholm Frederiksberg Glostrup - voksen ungdom Hvidovre København - voksen ungdom Nordsjælland - voksen ungdom I alt Skema 3 Antal af sager i Det Psykiatriske Patientklagenævn de seneste fem år Over en femårig periode, fra 2008 til 2012, er der sket en stigning på 29% i antallet af sager. Stigningstakten er således aftaget i forhold til forrige femårs periode fra , hvor stigningstakten var på 49 % ÅRSBERETNING 8

10 3. Sagsbehandlingstiden De psykiatriske patientklagenævn skal efter psykiatrilovens 36, stk. 3 træffe afgørelse snarest muligt. Er der ikke truffet afgørelse inden 14 dage efter klagens modtagelse, skal klageren underrettes om grunden hertil. Ved klager over tvangsbehandling, hvor klagen er tillagt opsættende virkning og klager over iværksættelse af tvungen opfølgning efter udskrivning, skal det psykiatriske patientklagenævn træffe afgørelse inden syv hverdage efter klagens modtagelse. Det Psykiatriske Patientklagenævns gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sagstyper har i 2012 været otte dage. Særligt for sager, hvor nævnet skal have truffet afgørelse inden syv hverdage efter klagens modtagelse, kan det oplyses, at denne frist er blevet overholdt. Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden udregnes automatisk af sagsstyringsprogrammet, således at sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt, hvor sekretariatet modtager klagen, og indtil sekretariatet afsender afgørelsen til patienten. I sagsbehandlingstiden indgår således også lørdage samt søn- og helligdage. Skema 4 Det Psykiatriske Patientklagenævns gennemsnitlige sagsbehandlingstid de seneste tre år Antallet af møder, mødested m.v. Det Psykiatriske Patientklagenævn afholdt til og med maj måned 2012 møde fire gange hver uge: om mandagen på : Psykiatrisk Center Nordsjælland (Frederikssund, Hillerød og Helsingør) samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød : Psykiatrisk Center Bornholm (efter behov) om tirsdagen på : Psykiatrisk Center Hvidovre og Amager om onsdagen på : Psykiatrisk Center Glostrup, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Ballerup og Frederiksberg om torsdagen på : Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. Fra og med juni 2012 er der sket en omstrukturering, således at Det Psykiatriske Patientklagenævn som regel kun afholder møder tre gange om ugen: Om mandage på : Psykiatrisk Center Nordsjælland ( Frederikssund, Hillerød og Helsingør ), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød samt Psykiatrisk Center Ballerup. : Psykiatrisk Center Bornholm (efter behov) Om tirsdagen på : Psykiatrisk Center Glostrup, Hvidovre og Amager samt Børneog Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. Om onsdagen på : Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg ÅRSBERETNING 9

11 De psykiatriske centre har følgende faste tidsfrister for fremsendelse af mødemateriale til sekretariatet: til mandagsmøderne : senest kl tirsdagen før til tirsdagsmøderne : senest kl onsdagen før til onsdagsmøderne : senest kl torsdagen før Når mødematerialet bliver sendt fra de psykiatriske centre til sekretariatet på de anførte dage, udsendes klage med bilag og mødeindkaldelse samme dag til nævnsmedlemmerne, patientrådgiverne samt til de relevante psykiatriske centre med henblik på, at centrene sørger for videregivelse til patienten og lægerne. Samtidig orienteres nævnsmedlemmerne og patientrådgiverne pr. mail om mødetidspunktet. Hvis Post Danmark opfylder sin forpligtelse til brevudbringelse med A-post dagen efter afsendelse, betyder det, at der altid er fem dage fra modtagelse af mødematerialet til mødet i Det Psykiatriske Patientklagenævn finder sted. Dette skulle give både nævnsmedlemmer og patientrådgivere tid til at sætte sig grundigt ind i sagen samtidig med, at der også tidsmæssigt er mulighed for, at patientrådgiveren kan aflægge besøg hos patienten inden mødet i Det Psykiatriske Patientklagenævn. Alle møder i 2012 er blevet afholdt på de psykiatriske centre. Møderne finder sædvanligvis sted i et mødelokale på det pågældende psykiatriske center. Det hænder dog ofte, at patienter, især fra de intensive afdelinger, ikke kan/vil give møde i mødelokalet. I så fald flyttes mødet til selve afdelingen. Der er afsat 30 minutter til hver sag. Møderne kan dog have en længere varighed, især som følge af, at patienterne kan have behov for mere indgående at redegøre for deres situation og som følge af mange klagepunkter. Herved kan der, da der ofte er flere møder på flere hospitaler, undtagelsesvis opstå forsinkelser i mødeafviklingen eller det kan indebære, at der må afsættes mere end 30 minutter til mødet. Det Psykiatriske Patientklagenævn har i 2012 afholdt 167 møder. Nedenfor er vist antallet af møder i de seneste fem år. Skema 5 Samlet antal møder i de seneste fem år Nedgangen i det samlede antal af mødedage er en konsekvens af den ovennævnte indskrænkning i antallet af fastlagte ugentlige mødedage ÅRSBERETNING 10

12 Skema 6 Mødernes fordeling i 2010, 2011 og 2012/1. halvår Antal møder (1. halvår) Mandage: Psykiatrisk Center Nordsjælland Tirsdage: De Psykiatriske Centre Hvidovre og Amager Onsdage: De Psykiatriske Centre Ballerup, Frederiksberg, Gentofte og Glostrup Torsdage: Psykiatrisk Center København Mandage: Psykiatrisk Center Bornholm (efter behov) Møder i alt Skema 6 Mødernes fordeling i 2012/2. halvår Antal møder Mandage: Psykiatrisk Center Nordsjælland og Ballerup Tirsdage: De Psykiatriske Centre Hvidovre, Amager og Glostrup Onsdage: De Psykiatriske Centre København og Frederiksberg Mandag: Psykiatrisk Center Bornholm (efter behov) Møder i alt Møder i alt i (2. halvår) Deltagelse i Det Psykiatriske Patientklagenævns møder af læger, patienter og patientrådgivere/bistandsværger I Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser er anført, hvorvidt der har deltaget læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge i behandlingen af en sag på nævnsmødet. Hvis en patientrådgiver/bistandsværge ikke har deltaget i mødet, er det i afgørelsen anført, hvorvidt der er meddelt afbud, eller om der er tale om en udeblivelse uden afbud. Det bemærkes, at fremmødeprocenten er udregnet som antallet af sager, hvori den pågældende gruppe har deltaget i forhold til det samlede antal sager med realitetsafgørelser. Eksempelvis har patienterne i 2012 deltaget i 401 sager ud af de i alt 494 sager, der har været realitetsbehandlet i Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvilket giver en fremmødeprocent på 81 %. På samme måde er fremmødeprocenten for patientrådgiverne udregnet til i alt 93 % ÅRSBERETNING 11

13 5a. Læger I 2012 har der som i tidligere år været lægelig deltagelse ved stort set alle nævnsmøder som regel ved deltagelse af overlægen på afdelingen. Skema 7 Mødedeltagelse for læger Deltaget Ikke deltaget Deltagelsesprocent Amager Ballerup Bornholm Frederiksberg Glostrup - voksen ungdom Hvidovre København - voksen ungdom Nordsjælland - voksen ungdom I alt b. Patienter Patienterne deltog i 2012 i 401 af de 494 realitetsbehandlede sager, hvilket giver en deltagelsesprocent på 81 % (i 2011 var deltagelsesprocenten på 84%, i 2010 på 80 %, i 2009 på 80%). Patienterne er i alle sager blevet indkaldt til at deltage i mødet. Skema 8 Mødedeltagelse for patienter Deltaget Ikke deltaget Deltagelsesprocent Amager Ballerup Bornholm Frederiksberg Glostrup - voksen ungdom Hvidovre ÅRSBERETNING 12

14 Deltaget Ikke deltaget Deltagelsesprocent København - voksen ungdom Nordsjælland - voksen ungdom I alt Nævnet tager den høje fremmødeprocent, som et udtryk for at patienterne er interesseret i at komme til at tale deres sag for det uafhængige patientklagenævn. 5c. Patientrådgivere/bistandsværger De psykiatriske centre har tilknyttet i alt 46 patientrådgivere, som fordeler sig således: Psykiatrisk Center Amager : 5 Psykiatrisk Center Ballerup : 8 Psykiatrisk Center Bornholm : 4 Psykiatrisk Center Frederiksberg : 3 Psykiatrisk Center Glostrup : 5 Psykiatrisk Center Hvidovre : 4 Psykiatrisk Center København : 10 Psykiatrisk Center Nordsjælland : 11 Det bemærkes, at fire patientrådgivere er patientrådgivere på mere end ét psykiatrisk center. Der er ikke i lovgivningen regler om, hvor mange patientrådgivere der skal være tilknyttet et psykiatrisk center. Efter sekretariatets opfattelse må fem patientrådgivere, som udgangspunkt, betragtes som det mindst acceptable pr. psykiatrisk center, medmindre patientrådgiverne mener at kunne løfte opgaven med færre patientrådgivere, og det psykiatriske center ikke fremkommer med bemærkninger herimod. I efterfølgende tabel er anført antallet af sager på hvert psykiatrisk center, som patientrådgiverne har deltaget/ikke har deltaget i. Skema 9 Mødedeltagelse for patientrådgivere / bistandsværger Deltaget Ikke deltaget Deltagelsesprocent Amager Ballerup Bornholm Frederiksberg ÅRSBERETNING 13

15 Deltaget Ikke deltaget Deltagelsesprocent Glostrup - voksen ungdom Hvidovre København - voksen ungdom Nordsjælland - voksen ungdom I alt Som det fremgår, har der for patientrådgiverne ved de psykiatriske centre tilsammen været en stabil fremmødeprocent i perioden En gennemsnitlig mødeprocent på omkring 85 må anses som meget tilfredsstillende under hensyn til de korte berammelsestider for nævnsmøderne, der igen hænger sammen med et ønske om at behandle patienternes klager, f.eks. over frihedsberøvelse, hurtigst muligt. Det nuværende resultat med en samlet gennemsnitlig mødeprocent på 93 % er meget flot og en markant fremgang i forhold til 2006, hvor mødeprocenten var på 84 % Resultatet skal ses i lyset af, at det samlede sagsantal ikke er faldet, hvilket understreger det flotte resultat. Dog skal det nævnes, at hvis Psykiatrisk Center Nordsjælland havde været på linie med de øvrige centre, ville mødeprocenten have været på 95 %. Det er tankevækkende, at patientrådgiverne ved Psykiatrisk Center Nordsjælland, der har det laveste gennemsnitlige antal sager pr patientrådgiver for nævnet ( 5,9 sager for nævnet pr. patientrådgiver/året) samtidig har den laveste fremmødeprocent ( 80 % ). Hvorimod patientrådgivere tilknyttet centre med mange sager for nævnet pr. patientrådgiver : Hvidovre og København med 16,5 sager for nævnet pr patientrådgiver/året, har høje fremmødeprocenter: henholdsvis 95 % og 93 %. Men alt i alt er en fremmødeprocent på 93 % absolut et flot resultat, som der er god grund til at glæde sig over. Sekretariatet har søgt at fremme og fastholde mødeprocenten blandt andet ved: 1. Årligt at synliggøre problemstillingen ved i Det Psykiatriske Patientklagenævns årsberetning at oplyse mødeprocenten for hvert af de omtalte psykiatriske centre. 2. Halvårligt at synliggøre problemstillingen ved at udsende statistikker til patientrådgiverne over fremmødeprocenterne. 3. Løbende at synliggøre problemstillingen ved i hver enkelt nævnsafgørelse at omtale, hvorvidt patientrådgiveren har været tilstede. 4. Hurtig udmelding til patientrådgiverne pr. mail om antal sager til det kommende nævnsmøde. Patientrådgiverne får således seks dage før nævnsmødets afholdelse oplyst 2010 ÅRSBERETNING 14

16 det præcise mødetidspunkt, hvilket skulle være med til at lette patientrådgivernes mulighed for at tilrettelægge deres arbejde. 6. Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocent Ifølge 14, stk. 1, i bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn kan det psykiatriske patientklagenævns afgørelser gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, eller at indgrebet findes foretaget med urette. En klage over et tvangsindgreb afgøres normalt ved enten en godkendelse eller en tilsidesættelse af den besluttede tvangsforanstaltning (én afgørelse), men kan også indebære både en godkendelse og en tilsidesættelse, f.eks. godkendelse af iværksættelsen af en tvangsindlæggelse, men tilsidesættelse af den fortsatte tvangsindlæggelse. I sidstnævnte tilfælde tælles statistisk to afgørelser. Ligeledes kan der i en sag være klaget over gentagne tvangsfikseringer. Hver enkelt tvangsfiksering er statistisk beregnet som én afgørelse, også selvom de indgår i samme sag. Der tælles således mindst én afgørelse for hvert påklaget tvangsindgreb. Nedenstående tabel viser antallet af afgørelser, antallet af tilsidesættelser og omgørelsesprocenten fordelt på de tvangsforanstaltninger, der i perioden 2010 til 2012 har været påklaget til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Omgørelsesprocenten er beregnet som antallet af tilsidesættelser i forhold til antallet af afgørelser med realitetsbehandling. Med hensyn til tvangsfikseringer bemærkes særligt, at opgørelsen er foretaget samlet. Afgørelserne indeholder derfor såvel tvangsfikseringer, hvor der alene er anvendt bælte, såvel som de tilfælde, hvor der både er anvendt bælte og en eller flere hånd- og/eller fodremme. Skema 10 Afgørelsernes udfald Antal afgørelser Antal godkendelser Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Aflåsning af døre i afdelingen Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling, ECT Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Tvungen opfølgning Andet, f.eks. skærmning I alt 807* 882** 903*** * heraf er 31 flertalsafgørelser (3 %) ** heraf er 25 flertalsafgørelser (3 %) *** heraf er 20 flertalsafgørelser (2 %) 2010 ÅRSBERETNING 15

17 Skema 11 Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocent Antal tilsidesættelser Omgørelsesprocent Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Aflåsning af døre i afdelingen Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling, ECT Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Tvungen opfølgning Andet, f.eks. skærmning I alt Nævnets omgørelsesprocent holder sig inden for det interval på %, som er den sædvanlige omgørelsesprocent i et klagenævn. Generelt må det siges, at det faktiske antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenterne er stabile set over en tre-årig periode. Dog har en løbende skærpelse af praksis med hensyn til tvangsbehandling betydet en stigning i antallet af afgørelser på dette område. 7. Klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser Lovændringen den 1. januar 2007 betød, at klager over de psykiatriske patientklagenævns afgørelser vedrørende tvangsfiksering og beskyttelsesfiksering ikke som tidligere skulle påklages til Det Psykiatriske Ankenævn, men til byretten. De psykiatriske patientklagenævns afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangstilbageførsel, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, tvungen opfølgning efter udskrivning og aflåsning af døre i afdelingen kan indbringes for byretten, jf. psykiatrilovens 37, stk. 1 sammenholdt med retsplejelovens kapitel 43 a. De psykiatriske patientklagenævns afgørelser vedrørende tvangsmedicinering, anvendelse af fysisk magt, personlig alarm, pejlesystemer, særlige dørlåse samt personlig skærmning, der varer mere end 24 timer, kan påklages til Det Psykiatriske Ankenævn, jf. psykiatrilovens 38 sammenholdt med reglerne i kapitel 3 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. I 2012 blev 71 af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser indbragt for domstolene og 41 for Det Psykiatriske Ankenævn. Ankeprocenten i 2012 var 12 % sammenlignet med 2011, hvor den var 22 % og 17 % i Afgørelser, der er påklaget til ankeinstansen, fremgår af nedenstående tabel ÅRSBERETNING 16

18 Skema 12 Klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser Antal afg. Antal anker Ankepct. Antal afg. Antal anker Ankepct. Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tvangsfiksering Tvangsbehandling Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Personlig skærmning Andet I alt Antal afg. Antal anker Ankepct. Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tvangsfiksering Tvangsbehandling Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Personlig skærmning Andet I alt a. Indbringelse for domstolene De psykiatriske patientklagenævns afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangstilbageførsel, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, tvungen opfølgning efter udskrivning samt aflåsning af døre i afdelingen kan af patienten indbringes for domstolene. I 2012 har domstolene stadfæstet 29 af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser. I 16 tilfælde blev sagen hævet af patienten. I de resterende 25 afgørelser har Det Psykiatriske Patientklagenævn endnu ikke modtaget rettens afgørelse. Nedenfor er vist udfaldet af ankesagerne i de sidste tre år: Skema 13 Anke til domstolene Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet af patient ÅRSBERETNING 17

19 7b. Klage til Det Psykiatriske Ankenævn De psykiatriske patientklagenævns afgørelser vedrørende tvangsbehandling, anvendelse af fysisk magt, herunder beroligende medicin samt personlig alarm, pejlesystem, særlige dørlåse og personlig skærmning, der varer mere end 24 timer, kan af patienten eller de psykiatriske centre påklages til Det Psykiatriske Ankenævn. I 2012 har Det Psykiatriske Ankenævn stadfæstet 15 af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser. 11 afgørelser er blevet tilsidesat. Endvidere er 15 afgørelser påklaget, men endnu ikke afgjort af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Det bemærkes endelig, at Sundhedsvæsenets Patientklagenævn har hjemvist en afgørelse. Nedenfor er vist udfaldet af klagesager i de seneste tre år: Skema 14 Klage til Det Psykiatriske Ankenævn Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet af patient Det Psykiatriske Patientklagenævns aktiviteter i øvrigt I årets løb har Henning Lund-Sørensen og Charlotte Galbo deltaget i patientrådgivermøder på alle de psykiatriske centre, bortset fra Psykiatrisk Center Amager og Frederiksberg, der ikke har afholdt patientrådgivermøde. Patientrådgiverne har her haft lejlighed til at drøfte spørgsmål med både centret og sekretariatet, ligesom der har været en almindelig informationsudveksling. Sekretariatet skal opfordre Psykiatrisk Center Amager og Frederiksberg til at indkalde til patientrådgivermøde. Henning Lund-Sørensen har holdt oplæg ved kurser arrangeret af Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark den november 2012 i Kalundborg. Sekretariatet har afholdt møde med Det Grønlandske Sundhedsministerium i september 2012, hvor sekretariatet orienterede om erfaringer med de psykiatriske patientklagenævn i Danmark Sekretariatet har to gange i årets løb indkaldt de øvrige statsforvaltninger til fagportalmøde, hvor man vidensdeler og tilstræber at sikre en ensartet nævnspraksis i hele landet. Ved det ene fagportalmøde deltog endvidere repræsentanter fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, der præsenterede en ny praksissammenfatning se afsnit II ÅRSBERETNING 18

20 2010 ÅRSBERETNING 19

Årsberetning 2012. Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt

Årsberetning 2012. Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord...

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD 2 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland..4 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 AFSNIT 1... 2 1. Det Psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen...2 2. Sagsantal...3 3. Sagsbehandlingstiden...4 4. Antal

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 5 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold Forord... 2 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden... 3 1a. Det Psykiatriske

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 211 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 211 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT 1... 7 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold FORORD... 1 AFSNIT I : DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN VED STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN... 2 1a. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold FORORD...1 AFSNIT I : - DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN VED STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN...2 1a. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2014 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2014... 6 1b. Det Psykiatriske

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2013 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 2a. Antal sager... 7 2b. Sagernes fordeling på de enkelte regioner... 8 2c. Sagernes

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 3 Forord... 4 AFSNIT 1... 5 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...5

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 2 Indhold Skemaoversigt... 5 FORORD 7 AFSNIT 1..9 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 9 2. Antal sager og sagsfordeling

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland...3 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2009...3 1.b.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Indledning Dette notat er en gennemgang af de vigtigste punkter i årsberetningen 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Ankenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Ankenævn Det Psykiatriske Ankenævn juni 2016 Kolofon Titel på udgivelsen: Årsberetning 2015 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 7222 7400 E-post: sst@sst.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Ankenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Ankenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Ankenævn 1 Titel: Årsberetning 2012, Det Psykiatriske Ankenævn Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011 Det Psykiatriske Ankenævn Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011 Januar 2012 Fuldmægtig, cand.jur., Louise Kjerulff Oleander Fuldmægtig, cand.jur., Farhan S. Asghar Specialkonsulent,

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag.

Landsforeningen SIND takker for invitationen, og vi skal tillade os at fremsende følgende bemærkninger og forslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K sbpe@sum.dk Cc: Danske Handicaporganisationer 3. januar 2010 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger BEK nr 1338 af 02/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Retssager i psykiatrien

Retssager i psykiatrien Retssager i psykiatrien Årsrapport 2010-2011 Udgivet september 2011 af Ulla Wernberg-Møller, juridisk specialkonsulent i Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland...3 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2008...3 1.b.

Læs mere

Psykiatriske ankesager

Psykiatriske ankesager Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2010 Maj 2010 Fuldmægtig, cand.jur., Helle Brandstrup Nordentoft Fuldmægtig, cand.jur., Louise

Læs mere

Psykiatriske ankesager

Psykiatriske ankesager Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2005 December 2005 Fuldmægtig, cand.jur., Bettina Vestergaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur., Carina

Læs mere

Vurderingsankenævn Vestsjælland

Vurderingsankenævn Vestsjælland Vurderingsankenævn Vestsjælland Beretning Indledning Formålet med denne beretning er at informere om vurderingsankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen i perioden 1. januar til 31. december.

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere