Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer."

Transkript

1 Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1

2 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3 Vederlag til borgmester...4 Viceborgmestervederlag...4 Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Fraværsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse og andre godtgørelser Særlige forhold vedrørende borgmester, 1. viceborgmester Stedfortrædere Procedureregler kontrol...15 Bilag Fast vederlag pr. 1. januar Udvalgsvederlag...17 Borgmestervederlag...17 Viceborgmestervederlag...17 Tillægsvederlag - børnetillæg...18 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste...18 Godtgørelser, satser pr. 1. januar Særligt vedr. stedfortrædere til byrådsmøder...18 Bilag

3 3 Indledning Reglerne om vederlag til byrådsmedlemmer findes i 16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse - i det følgende kaldet STL. Uddybende regler findes i den såkaldte vederlagsbekendtgørelse med tilhørende vejledning. 1 Det gennemgås i det følgende, hvilke ydelser byrådsmedlemmer er berettiget og forpligtet til at modtage. De aktuelle satser på såvel vederlag som diverse godtgørelser fremgår af Bilag 1. Da der er særlige aflønningsregler for borgmesteren og viceborgmester, er der i særlige afsnit fokuseret på disse medlemmer af byrådet. Endelig beskrives i et særskilt afsnit stedfortræderes rettigheder samt i bilag 2 vederlæggelse af ikke-byrådsmedlemmer. 1. Vederlag Fast vederlag Den grundlæggende vederlæggelse af byrådsmedlemmer består af et fast vederlag, jf. STL 16, stk. 1. Det faste vederlag reguleres efter de reguleringssatser, der gælder for tjenestemænd i staten. Den aktuelle sats fremgår af Bilag 1. Det faste vederlag ydes til alle byrådsmedlemmer, bortset fra borgmesteren, og er som udgangspunkt en vederlæggelse for alt kommunalpolitisk arbejde, som udføres af et byrådsmedlem. Udvalgsvederlag I medfør af STL 16, stk. 2, kan byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af Økonomiudvalget og stående udvalg og til de medlemmer, der er valgt af byrådet til Børn og unge-udvalget (tvangsfjernelsesudvalget). Byrådet træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem udvalgene. Fordelingen skal foretages forud og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Det beløb, der er fordelt til et udvalg, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet. Summen af de årlige udvalgsvederlag udgør for Frederikshavn Kommunes vedkommende højst 315 % af det aktuelle borgmestervederlag. 1 Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv, nr af 13. december 2013 med senere ændringer, samt udsendt Vejledning om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv, nr. 9 af 9. februar 2007.

4 4 I henhold til Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd er der nedsat 8 stående udvalg, inklusiv Økonomiudvalget. Formanden for Børn og unge-udvalget modtager særskilt vederlag for formandshvervet. De aktuelle satser fremgår af Bilag 1. Vederlag til borgmester Borgmesteren oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten, der fremgår af bilaget til vederlagsbekendtgørelsen. Den aktuelle sats fremgår af Bilag 1. Viceborgmestervederlag I henhold til vederlagsbekendtgørelsens 12, stk. 1, har byrådet på mødet truffet beslutning om, at 1. viceborgmesteren skal oppebære et vederlag, der udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Den aktuelle sats fremgår af Bilag 1. Når der er valgt mere end én viceborgmester, kan vederlaget kun ydes til 1. viceborgmesteren. Tillægsvederlag for børn under 10 år - børnetillæg Et byrådsmedlem, der har ét eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, har krav på et særligt tillægsvederlag - børnetillæg. Tillægget reguleres efter de reguleringssatser, der gælder for tjenestemænd i staten. Den aktuelle sats fremgår af Bilag 1. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i vederlagsbekendtgørelsens 3 fastsat nærmere regler om tillægsvederlaget og om afgrænsningen af kredsen af medlemmer, der skal ydes et sådant vederlag. Der kan kun ydes ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. Børnetillægget er en standardiseret godtgørelse af udgifter til børnepasning og kræver ikke, at byrådsmedlemmet kan dokumentere konkrete udgifter. Vederlaget ydes med virkning fra den måned hvor barnet fødes, eller fra det tidspunkt hvor betingelserne i 3 er opfyldt. Det bedes meddelt Ledelsessekretariatet, når der ikke længere er hjemmeboende børn under 10 år. Meddelelse herom skal sendes til Ledelsessekretariatet senest måneden før det sidste hjemmeboende barn fylder 10 år, idet vederlaget bortfalder med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år. Der kan ikke ydes børnetillæg til en borgmester, der har hjemmeboende børn under 10 år. 2. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med kr. Valget foretages

5 5 forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. For det første år skal valget være fortaget inden den 1. februar. Skema til brug for valg af enten fast vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste udsendes af Ledelsessekretariatet hvert år i december måned. Hvor der efter særlovgivning ydes særskilt vederlæggelse til et byrådsmedlem for varetagelse af hverv i kommissioner, udvalg mv., kan der ikke samtidig af kommunen udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Maksimumbeløbet, der kan udbetales i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste pr. dag (døgn) fremgår af Bilag 1. Når et byrådsmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv., jf. STL 16, stk. 1, litra a-f. De nærmere regler herfor gennemgås nedenfor: 16, stk. 1, litra a Deltagelse i møder i byrådet, i de stående samt underudvalg Vedrørende mødekravet Der kan kun udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis følgende mødebetingelser er opfyldt: Der har været afholdt et møde, hvortil alle medlemmer af det pågældende organ har været indkaldt (behøver ikke at være mødt op) Der har fundet en forhandling sted. Der er truffet en beslutning, eller der har i hvert fald været mulighed for at træffe en beslutning. Også deltagelse med observatørstatus er omfattet af mødebetingelserne. Der er ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for forberedelsesarbejder til møder, herunder ved deltagelse i formøder. Der er heller ikke hjemmel til udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kontormøder, møder med administrationen, møder med borgmester eller rådmænd og lignende. Møder mellem to eller flere udvalg (fællesmøder) er omfattet af litra a. Møder i byrådets politiske grupper er ikke omfattet af loven. Spørgsmålet om, hvor længe et møde varer, afhænger bl.a. af, hvor længe der på mødet behandles emner på dagsordenen og i tilknytning hertil. Det hænder ikke sjældent, at et møde varer længere end berammet, og at det derfor er nødvendigt at fortsætte

6 6 forhandlingerne både under og efter en spisepause. Denne uformelle del af mødet vil således medgå til den samlede mødetid. 16, stk. 1, litra b Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse Vedrørende kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet Litra b omfatter hverv, hvortil byrådet udpeger en eller flere repræsentanter, f.eks. medlemskab af råd, nævn, bestyrelser mv. Det fremgår af vejledningen til vederlagsbekendtgørelsen, at udtrykket efter valg af byrådet i litra b indebærer, at vedkommende reelt skal være udpeget af byrådet. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre. Hvis byrådet ved udpegningen er bundet af indstillinger fra foreninger, organisationer mv. på en sådan måde, at der ikke er nogen reel valgmulighed, kan vedkommende ikke anses for at være valgt af byrådet. Omvendt kan der efter omstændighederne være tale om et hverv udført efter valg af byrådet, selv om byrådet alene har indstillingsret til det pågældende hverv. Det vil således være tilfældet, hvis byrådets indstilling er retligt bindende for den udpegende myndighed. Såfremt valg ikke anses for foretaget af byrådet, indebærer det, at den pågældende ikke i medført af STL 16, stk. 1, litra b, kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en udtalelse af 25. april 2007 udtalt til Odense Kommune, at såfremt et byrådsmedlem er udpeget til eksempelvis en aktieselskabsbestyrelse af en generalforsamling uanset hvordan denne afholdes vil der ikke være tale om, at byrådsmedlemmet varetager et kommunalt hverv, der udføres efter valg af byrådet. I sådanne situationer vil der således heller ikke være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Fremgår det derimod af selskabets vedtægter, at bestyrelsesmedlemmet udpeges af byrådet, så vil der være tale om, at bestyrelsesmedlemmet varetager et kommunalt hverv efter 16, stk. 1, litra b, og der vil være adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valgt af byrådet, til f.eks. et underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelse, er ikke valgt hertil af byrådet. Hvis en bestyrelse beslutter at deltage i kursus, studierejse, venskabsbesøg eller lignende kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af rejseudgifter kun

7 7 ydes, hvis deltagelsen sker efter anmodning fra byrådet eller det relevante udvalg, jf. nedenfor under 16, stk. 1, litra f. 16, stk. 1, litra c Deltagelse i kurser mv., der af byrådet eller af Økonomiudvalget efter bemyndigelse fra byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv Vedrørende kursusbegrebet Ved kurser mv. forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Herudover omfatter bestemmelsen også kursuslignende arrangementer som konferencer, seminarer, årsmøder og orienteringsmøder. Der er i praksis lagt vægt på, at de arrangementer, der kan henføres under kurser mv., er af almen karakter og uden direkte sammenhæng med konkrete sager i Frederikshavn Kommune. Det bemærkes, at kursuslignende arrangementer ikke omfatter de seminarer, som byrådet kan træffe beslutning om at afholde i medfør af STL 9 a, jf. 16, stk. 1, litra d, fx budgetseminarer, se nedenfor under 16, stk. 1, litra d. 16, stk. 1, litra d Deltagelse i seminarer, jf. STL 9 a Vedrørende seminarer STL 16, stk. 1, litra d, skal ses i sammenhæng med lovens 9 a, hvorefter byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Byrådets beslutning om afholdelse af seminar i henhold til 9 a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Bestemmelsen i 9 a omfatter ikke seminarer for udvalg. 16, stk. litra e Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. STL 42 c Bestemmelsen i STL 42 c giver kommunens revision mulighed for på eget initiativ at forelægge revisionens beretninger for byrådet. Endvidere kan mindst en fjerdedel af medlemmerne kræve en sådan forelæggelse. Der er mødepligt for det enkelte medlem af byrådet, hvorfor deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

8 8 16, stk. 1, litra f Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg Det skal bemærkes, at forudsætningen for, at en studietur eller en besigtigelse for hele udvalget kan anses for omfattet af litra f, er, at aktiviteten sker efter anmodning fra byrådet eller som led i en udvalgsbehandling. Det må derfor konkluderes, at der vil kunne udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med besigtigelser, der vedrører emner, der behandles i et stående udvalg, men ikke i forbindelse med en besigtigelse, der ikke har nogen direkte sammenhæng med et stående udvalgs sagsbehandling. Der kan ikke udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med mødeforberedelse, herunder: Drøftelse af sager med forvaltningen Generelle besigtigelser Tilsynsforretninger eller repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg. Udtrykket efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg skal således forstås bogstaveligt. 16, stk. 1, litra g Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder mv. Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt i litra a-f. Der kan ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter nævnt i lovens 16, stk. 1, litra g, men der kan ydes befordrings- og fraværsgodtgørelse samt andre godtgørelser, jf. STL 16, stk. 10 se afsnit Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at den pågældende har lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et bestemt hverv. Der skal således være tale om et reelt konstateret tab i forhold til det enkelte møde mv. Tabet kan være såvel af økonomisk art som bestå af tab af tid. Anvendelse af timer fra en flex- eller afspadseringskonto samt brug af de ferie-/fridage, man er berettiget til i henhold til overenskomsten, kan også udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

9 9 Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for ansatte sker i form af skriftlig og underskrevet dokumentation fra arbejdsgiver af timeløn samt det antal timer, den pågældende er trukket i løn. Der er herudover ingen formkrav til dokumentationen. Der udfyldes et særligt skema med oplysning om mødeaktiviteten og varigheden heraf skemaet findes på politikerweb. For selvstændige kan dokumentationskravet opfyldes ved at der sendes en revisorerklæring på en beregnet timesats. Eksempelvis kan anvendes et gennemsnit af den skattepligtige indkomst før renter for det foregående år. Gennemsnitstimelønnen udregnes efter 260 arbejdsdage, med en 5 dages arbejdsuge på 37 timer. Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det tidsrum, hvor medlemmet er nødt til at tage fri for at varetage det kommunale hverv. Hovedreglen er derfor det antal timer, der svarer til transporttid og mødets længde. Derimod vil forberedelsestid i forbindelse med møder mv. ikke kunne indgå i beregningen. En udvalgsformand, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan ikke modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv, der udføres i dennes egenskab af udvalgsformand. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste pr. dag kan højst udgøre et maksimumbeløb fastsat af økonomi- og indenrigsministeren. Maksimumbeløbet fremgår af Bilag 1. Et møde, der afvikles inden for én dag, kan ikke udløse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på mere end dette maksimum, uanset at byrådsmedlemmet har en sammenhængende arbejdsperiode, der går ud over et døgn. Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste foregår ved, at skemaet fra politikerwebben udfyldes og afleveres for 1 måned ad gangen til Ledelsessekretariatet. Skemaet sendes til Ledelsessekretariatet senest den 10. i måneden. Udbetaling finder sted sammen med den øvrige vederlæggelse mv. den sidste hverdag i måneden. Blanketter findes på eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf Fraværsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse og andre godtgørelser I forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i de møder mv., der er nævnt i STL 16, stk. 1, litra a-f, ydes der følgende typer godtgørelser, jf. STL 16, stk. 10, litra a: Befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemmet. Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende. Idet der henvises til afsnit 2 i 16, stk. 1, litra g, ydes der endvidere:

10 10 Befordringsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse mv. til byrådets medlemmer i forbindelse med kurser, konferencer, studierejser, besøg hos venskabsbyer, forhandlinger med andre kommuner, besigtigelser, borgermøder m.v. hvor byrådet eller relevant udvalg har bedt dig om at deltage. Endelig ydes der: Andre godtgørelser til byrådets medlemmer til dækning af udgifter, som er forbundet med byrådsmedlemmernes deltagelse i de i STL 16, stk. 1, nævnte møder mv. Det drejer sig om udgifter til telefon, hjemmearbejdsplads, E-avisen mv. Vedrørende godtgørelse for fravær fra hjemmet Fraværsgodtgørelsen omfatter typisk merudgifter til forplejning og logi i forbindelse med rejser. Det er således lovens udgangspunkt, at det, der skal godtgøres, er (nødvendige) merudgifter som følge af, at et byrådsmedlem i en vis periode i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv er tvunget til at opholde sig borte fra sit hjem. Udgifter til overnatning kan således kun dækkes, hvis overnatningen er nødvendig under hensyn til en fornuftig varetagelse af hvervet. Rejsegodtgørelse i Danmark For rejse uden overnatning af mindst 5 timers varighed og ud over 8 km fra arbejdsstedet ydes der godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider og lignende efter regning. For rejse med overnatning ydes der godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider og lignende samt logi efter regning. Såfremt alle udgifter til måltider, logi mv. afholdes af Frederikshavn Kommune, f.eks. i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde og budgetseminarer, udbetales der ikke fraværsgodtgørelse. Rejsegodtgørelse i udlandet samt Færøerne og Grønland For rejse uden overnatning af mindst 5 timers varighed ydes der godtgørelse af rimelige merudgifter til måltider og lignende efter regning. For rejse med overnatning: Logi godtgøres efter regning Fortæring og småfornødenheder godtgøres efter Skatterådets standardsatser eller efter regning. Ved rejser, hvor udgifterne til enkelte måltider dækkes af Frederikshavn Kommune eller andre, skal godtgørelsen reduceres med følgende procentsatser: Morgenmåltid 15% Middagsmåltid 30% Aftensmåltid 30%

11 11 Det bemærkes, at der på den samme rejse kun kan benyttes ét regelsæt, enten godtgørelse efter Skatterådets standardsatser eller godtgørelse efter regning (fuld forplejning). Udbetaling af rejsegodtgørelse sker fra Ledelsessekretariatet efter attestation. Udbetalingen finder sted sammen med den øvrige vederlæggelse mv. den sidste hverdag i måneden. Det skal endvidere bemærkes, at Frederikshavn Kommune har indberetningspligt for udbetalte skattefrie godtgørelser, jf. skattekontrollovens 7, stk. 1, nr. 1. Beløbene reguleres hvert år i januar måned. Alle beløbsstørrelser fremgår af Bilag 1. Kørsel i egen bil Du kan få skattefri kørselsgodtgørelse, når du deltager i de møder og kommunale hverv, der er omfattet af den kommunale styrelseslovs 16, stk. 1, litra a-g. Der henvises endvidere til afsnit 2 i Frederikshavn Kommunes vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer. Der kan modtages skattefri godtgørelse for at køre i din egen bil til fx: Byrådsmøder Udvalgsmøder Møder mellem flere udvalg (fællesmøder) Budgetseminarer Udvalgsseminarer Møder i råd, nævn, bestyrelser, mv., hvor byrådet har udpeget dig som medlem Kurser, konferencer, studierejser, besøg hos venskabsbyer, forhandlinger med andre kommuner, besigtigelser, borgermøder mv., hvor byrådet eller relevant udvalg har bedt dig om at deltage Det er kun ejeren af bilen som har mulighed for at modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Er der samkørsel mellem flere byrådsmedlemmer vil det således kun være ejeren der har mulighed for at modtage godtgørelsen. Du kan også få skattefri godtgørelse for parkeringsudgifter i forbindelse med disse møder, hvis du vedlægger P-billetter til det skema om kørselsudgifter, du hver måned skal sende til Ledelsessekretariatet. Den skattefrie kørselsgodtgørelse tager først og fremmest sigte på kørslen til eller fra dit hjem til det eller de steder, hvor du deltager i et møde. Der vil dog også være krav på kørselsgodtgørelse mellem dit arbejdssted og det sted, hvor du skal deltage i et møde, hvis afstanden ikke overstiger den afstand, der er mellem din bopæl og mødestedet. Du kan også få skattefri godtgørelse for kørsel mellem forskellige mødesteder (se eksempel 1 og 2 herunder). Eks. 1 Du kører fra dit hjem til byrådsmøde på Rådhuset. Efter byrådsmødet kører du videre til et andet møde, og derefter kører du hjem.

12 12 I eksemplet kan du få skattefri kørselsgodtgørelse for alle de kilometer, du har kørt. Eks. 2 Du kører fra dit arbejdssted til byrådsmøde på Rådhuset. Efter byrådsmødet kører du videre til et andet møde, og derefter kører du hjem. Hvis afstanden fra arbejdsstedet til Rådhuset i ovenstående eksempel er lig med eller ikke overstiger afstanden mellem dit hjem og mødestedet, kan du få skattefri kørselsgodtgørelse for alle de kørte kilometer. Er afstanden derimod større end afstanden mellem dit hjem og mødestedet, kan du skattefrit kun få dækket de kilometer, der svarer til afstanden mellem bopæl og mødested. Hvis du har en firmabilordning, der dækker driftsudgifter på din bil, kan du ikke samtidig få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse i forbindelse med dit byrådsarbejde, da du reelt ikke har nogen kørselsudgifter. 60-dages reglen Din kørsel vil desuden være omfattet af den såkaldte 60-dages regel. Det betyder, at kørselsgodtgørelsen de første 60 gange inden for en løbende periode på 12 måneder er skattefri, når du kører mellem dit hjem/andet opholdssted/arbejdssted og et af ovennævnte møder. For hver type af de møder/kommunale hverv, der er nævnt i afsnit 2, gælder der én 60- dages regel. Du kan altså 60 dage køre skattefrit for hver type af møder, medmindre møderne afholdes på samme adresse. Eks. 3 Du deltager i et udvalgsmøde, et økonomiudvalgsmøde og et byrådsmøde. Udvalgsmødet afholdes på én adresse, og økonomiudvalgs- og byrådsmødet afholdes begge på Rådhuset. Du vil have en 60-dageskvote på udvalgsmødet, men da økonomiudvalgs- og byrådsmødet afholdes på samme adresse, vil du på disse to møder tilsammen kun have én 60-dageskvote. Weekender, helligdage og ferie Når du varetager dit kommunale hverv i weekender og på helligdage, vil du selvfølgelig kunne få skattefri kørselsgodtgørelse. Du kan godt flytte din bopæl til fx dit sommerhus. Der kan dog være situationer, hvor afstanden mellem opholdsstedet og mødestedet er så betydelig, at byrådsmedlemmet ikke har krav på befordringsgodtgørelsen - selv om vedkommende har mødepligt. Der vil i sådanne situationer blive truffet en konkret afgørelse. 12-måneders perioden Ifølge SKAT starter perioden på de 60 dage den første dag i valgperioden, så perioden skal regnes fra den 1. januar 2014, og regnskabet fra den foregående byrådsperiode nulstilles. Bus/tog

13 13 Bus og tog er et alternativ til kørsel i egen bil. Vælger du således at tage tog eller bus til et møde har du mulighed for at få den faktiske udgift refunderet. Specielt for borgmesteren. Det fremgår af STL 16, stk. 10, litra a og b, at der skal ydes befordrings- godtgørelse til borgmester. Borgmesteren kan dog kun modtage godtgørelse, hvis befordringen den pågældende dag sker i forbindelse med de aktiviteter, der er nævnt i STL 16, stk. 1, litra a-g. Her gælder samme regler for borgmester som for byrådets øvrige medlemmer. Borgmesteren har i modsætning til de øvrige byrådsmedlemmer et kontor til rådighed på Rådhuset, således at borgmesteren både deltager i de møder, der er nævnt på side 1, og arbejder som administrative leder på den pågældende adresse. De 60 dage beregnes som nævnt i forhold til hver enkelt arbejdsplads. Det vil sige, at når borgmesteren kører direkte mellem sit hjem og Rådhuset, tæller dette som én dag ved beregningen af de 60 dage, uanset om borgmesteren møder på Rådhuset for at deltage i et byrådsmøde eller for at arbejde på sit kontor. Når borgmesteren deltager i møder, der ikke foregår på rådhuset, kan der udbetaltes skattefri godtgørelse for kørsel til disse møder, herunder også ved kørsel direkte mellem to møder. Der gælder således en særskilt 60-dages kvote i forhold til disse møder. Kørselsregnskab hver måned Ledelsessekretariatet vil løbende sørge for udbetaling og kontrol af dit kørselsregnskab. Har du P-billetter, vedlægger du dem det kørselsskema, hvor det pågældende møde er anført. Satsen for kilometergodtgørelse fremgår af Bilag 1. Vedrørende udgifter forbundet med et fysisk handicap Efter bemærkningerne til STL har bestemmelsen til formål at sikre, at fysisk handicappede byrådsmedlemmer i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre byrådsmedlemmer. Som eksempler på udgifter, der skal godtgøres efter bestemmelsen, kan nævnes udgifter til hjælpemidler, særlig sekretærbistand mv. F.eks. skal blinde og andre personer, der ikke kan læse almindelig skrift, sikres en anden og lige så tilfredsstillende adgang til information ved godtgørelse af udgifter til lydbånd, punktskrift eller bistand til oplæsning. For personer med hørehandicap kan der være tale om godtgørelse af udgifter til tolkebistand. Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler mv. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt. Dokumentation for de afholdte nødvendige udgifter indsendes til Ledelsessekretariatet senest den 10. i måneden.

14 14 Vedrørende tilskud til hjemmearbejdsplads og telefon Byrådets medlemmer får etableret en hjemmearbejdsplads, og Frederikshavn Kommune stiller følgende udstyr til rådighed for byrådsarbejdet: en pc er, en printer, en tablet og en mobiltelefon. Der betales for samtaleudgifter på op til kr. om året for brug af tablet og mobiltelefon. Forbrug ud over dette beløb betales af byrådsmedlemmet. De nævnte beløbsgrænser for samtaleudgifter pristalsreguleres pr. 1. januar Borgmesteren har fri telefon. I 2014 udgør beskatningen kr. pr. indkomstår pr. person. Beløbet reguleres hvert år efter personskattelovens 20. Vedrørende anden godtgørelse Byrådets medlemmer får, hvis dette ønskes, vederlagsfrit et E-abonnement på Nordjyske Stiftstidende samt på tidsskrifterne Danske Kommuner. 5. Særlige forhold vedrørende borgmester, 1. viceborgmester Borgmesteren kan ikke ud over det faste vederlag, samtidig oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt hverv, jf. STL 16, stk. 6. Der ydes dog godtgørelser efter STL 16, stk. 10, litra a og b, og stk. 11. Efter STL 16, stk. 12, kan borgmesteren dog ikke modtage godtgørelse af udgifter til pasning af syge, nære pårørende. Det forhold, at 1. viceborgmesteren modtager fast viceborgmestervederlag, afskærer ikke generelt den pågældende fra at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men erstatning kan ikke oppebæres for varetagelse af hverv, hvor viceborgmesteren optræder i sin egenskab af viceborgmester. 6. Stedfortrædere Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et byråds- eller udvalgsmøde på grund af sin helbredstilstand, kan stedfortræderen indkaldes til at deltage i stedet for, jf. STL 15, stk. 1. Et medlem kan have lovligt forfald af andre grunde, f.eks. graviditet og barsel, varetagelse af andet offentligt hverv, ferie m.m. Stedfortræderen indkaldes til at deltage i et enkelt møde i byrådet Det fremgår af vederlagsbekendtgørelsen, at stedfortræderen alene vil modtage diæter, eventuelt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i et enkelt byrådsmøde.

15 15 Stedfortræderen indkaldes i en længerevarende periode Det fremgår endvidere af vederlagsbekendtgørelsen, at stedfortrædere, som midlertidigt, men over en længere periode, er medlem af byrådet, vederlægges efter samme regler som medlemmerne. Vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af byrådet. Indtræder stedfortræderen i et udvalg, ydes en forholdsmæssig del af udvalgsvederlaget. Der gives som udgangspunkt et beløb svarende til en forholdsmæssig andel fra det tidspunkt hvor Ledelsessekretariatet har modtaget besked om at stedfortræder er indkaldt og indtil mødet er afviklet. Stedfortræderen (ikke byrådsmedlem) indkaldes til at deltage i et enkelt møde i et udvalg Der ydes diæt. 7. Procedureregler kontrol Udbetaling af diverse godtgørelser samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste sker månedsvis bagud. På skemaerne på politikerportalen.frederikshavn.dk skal du notere, hvilke møder du har deltaget i, samt hvilke ydelser der bedes udbetalt i den forbindelse. Vejledning vedrørende skemaets udfyldelse er angivet nederst på skemaet. Ledelsessekretariatet har på baggrund af det konstituerende møde samt senere udpegninger foretaget af byrådet udarbejdet en oversigt over de udvalg, råd og nævn, som det enkelte byrådsmedlem sidder i. Ledelsessekretariatet har derfor kendskab til, hvilke hverv der berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og diverse godtgørelser og foretager i relation hertil en kontrol af de angivne møder. Ledelsessekretariatet undersøger: Om mødet er omfattet af STL 16, stk. 1, litra a-b. Om kurset/konferencen er omfattet af reglerne i kommunens kursusregulativ. Om et arrangement er omfattet af 16, stk. 1, litra f, alternativt litra g. Opgørelsen af erstatningen for den tabte arbejdsfortjeneste sker som beskrevet ovenfor i afsnit 3. Som byrådsmedlem indestår du med sin underskrift for, at oplysningen om deltagelse samt mødets varighed er korrekt.

16 16 HR Løn & Personale foretager kontrol af omfanget af kørte kilometer, hvortil der kan udbetales befordringsgodtgørelse, samt brugen af 60-dages reglen som beskrevet ovenfor i afsnit 4. Ledelsessekretariatet gennemgår og vurderer de anførte oplysninger og afklarer spørgsmålet med det pågældende medlem, hvis oplysningerne giver anledning til tvivl. Hvis skemaet ikke er fyldestgørende udfyldt, rettes der henvendelse til byrådsmedlemmet med henblik på at få manglen afhjulpet.

17 17 Bilag 1 - Satser for vederlag og godtgørelse Byrådets medlemmer er berettiget til vederlag og diverse godtgørelser. Størrelsen på de forskellige ydelser fremgår af nedenstående oversigt. Fast vederlag pr. 1. januar 2014 Pr. år Pr. måned Årligt vederlag ,60 kr ,30kr. Reduceret vederlag ved valg af erstatning af tabt arbejdsfortjeneste ( kr.) kr kr. Udvalgsvederlag Vederlaget for medlemskab af udvalgene er baseret på det aktuelle borgmestervederlag, som ligeledes reguleres efter de reguleringssatser der gælder for tjenestemænd i staten. Ved medlemskab af stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget Pr. år Pr. måned ,08 kr ,34 kr. Borgmestervederlag Borgmesteren oppebærer et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten, der fremgår af bilaget til vederlagsbekendtgørelsen. Pr. år Pr. måned Borgmester Statens løntrin, lønramme 40 Skalatrin ,00 kr ,17 kr. Viceborgmestervederlag 1. viceborgmesterens vederlag er 10 % af borgmesterens vederlag. Pr. år Pr. måned 1. Viceborgmestervederlag ,60 kr , 22 kr.

18 18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune oppebærer formanden for Børnog Ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget) et vederlag, der udgør 9 % af borgmesterens vederlag. Pr. år Pr. måned Vederlag til formanden for Børn og ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget) ,54 kr ,29 kr. Vederlag til formanden for: Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Børneog Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget (23% af borgmesterens løn) ,38 kr ,19 kr. Tillægsvederlag - børnetillæg Pr. år Pr. måned Til hjemmeboende barn/børn under 10 år ,83 kr ,91 kr. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Vælger et byrådsmedlem at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste reduceres det faste vederlag med kr. Erstatningsbeløbet kan pr. dag maksimalt udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder under 4 timer. Diætsatsen forhøjes med 5 kr. hver den 1. januar næste gang pr. 1. januar Diætsats for møder under 4 timer, januar ,00 kr. Maksimalt erstatningsbeløb pr dag 2.000,00 kr. Godtgørelser, satser pr. 1. januar Dagpenge pr. døgn med overnatning Dagpenge pr. time for tilsluttende rejsedage Kilometergodtgørelse pr. kørt kilometer i egen bil 455,00 kr. 18,96 kr. 3,73 kr. Telefon og tablet Der stilles en mobiltelefon og en tablet til rådighed af Frederikshavn Kommune. Der afholdes udgifter indtil kr. for telefon og tablet pr. år.

19 19 Særligt vedr. stedfortrædere til byrådsmøder Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et byrådsmøde kan stedfortræderen indkaldes i stedet. Stedfortræderen kan endvidere indkaldes i en længerevarende periode, hvis et medlem har lovligt forfald. Ved deltagelse i et enkelt byrådsmøde udbetales: Diæter for møder under 4 timer Diæter for møder over 4 timer 400,00 kr. 800,00 kr. Hver den 1. januar forhøjes satserne med henholdsvis 5 og 10 kr. med start fra 1. januar Evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler, som gælder for ordinære medlemmer. Befordringsgodtgørelse 3,73 kr. pr. km. Særligt vedr. stedfortrædere til udvalgsmøder Indtræder stedfortræderen i et udvalg, ydes en forholdsmæssig del af udvalgsvederlaget. Der gives som udgangspunkt et beløb svarende til en forholdsmæssig andel fra det tidspunkt hvor Ledelsessekretariatet har modtaget besked om at stedfortræder er indkaldt og indtil mødet er afviklet.

20 20 Bilag 2 - Oversigt over udvalg hvor der pt. er diæter for fremmøde Nedenstående er liste over de udvalg, hvor Frederikshavn Kommune yder diæter når der eksempelvis er fremmøde i det pågældende udvalg. Udgangspunktet er at der kun ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der varetager kommunale hverv, hvortil de er valgt eller udpeget af Byrådet. Der kan dog være lovpligtige diæter i særlige situationer. Såfremt der er spørgsmål til udbetaling af diæter, bedes der rettes kontakt til Ledelsessekretariatet. Beboerklagenævnet Beredskabsnævnet Bevillingsnævnet Bygningsforbedringsudvalget Folkeoplysningsudvalget Grundlisteudvalget Handicaprådet Hegnssynet Huslejenævnet Valgbestyrelsen Valgtilforordnede Ældrerådet Frederikshavn Byråd den 29. januar 2014.

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt Kørselsgodtgørelse til politikere og ansatte i Odder Kommune gældende fra 1. januar 2017 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk 23-11-2016 Sags Id. 727-2016-23282 Baggrund.

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Administrativ praksis

Administrativ praksis Administrativ praksis Landsstyrelsen 2015-2016 Administrativ praksis Landsstyrelsen Dette hæfte er udarbejdet til brug for nye landsstyrelsesmedlemmer og beskriver nogle af de administrative rutiner, det

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 8. Ansøgning om kompensation til social- og sundhedspersonale i forbindelse med beskatning af udbetalt kilometergodtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Vederlag for arbejde uden for kommuner

Vederlag for arbejde uden for kommuner Vederlag for arbejde uden for kommuner Navn Medlemmer Medlemsvederlag Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalget 5 medlemmer Børn- og Ungeudvalget ( 126-udvalget) Ligestillingsudvalget Skatteankenævnet samt

Læs mere