Nr. 1 Februar Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen"

Transkript

1 Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

2 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21. december 2009 offentliggjorde EU-Kommissionen sit forslag til den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen, da den nuværende regulering, Forordning 1400/2002, gruppefritagelsen for vertikale aftaler om salg af nye biler, reparations- og vedligeholdelsesydelser samt reservedele ("2002 Motorkøretøjsforordningen"), udløber den 31. maj Kommissionens forslag er i høring indtil den 10. februar Den 22. juli 2009 udsendte EU-Kommissionen en meddelelse, der indeholdt Kommissionens foreløbige konklusioner vedrørende den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen. Meddelelsen blev omtalt i Plesners nyhedsbrev for Automotive fra november Kommissionens forslag af 21. december 2009 er i hovedtræk i overensstemmelse med principperne i denne meddelelse. Forslaget består dels af et udkast til en ny forordning, der fastsætter betingelserne for gruppefritagelse af aftaler inden for motorkøretøjsbranchen ("2010 Motorkøretøjsforordningen"), dels et udkast til et sæt vejledende retningslinjer ("Retningslinjerne"). Forslaget indebærer en sondring mellem på den ene side aftaler om køb, salg eller videresalg af nye biler og på den anden side aftaler om reparations- og vedligeholdelsesydelser samt salg af reservedele (eftersalgsservice). Hvad er en gruppefritagelse? EUF-traktatens artikel 101, stk. 1 (tidligere EFtraktatens artikel 81, stk. 1) og den tilsvarende bestemmelse i konkurrencelovens 6 indeholder et generelt forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Artikel 101, stk. 3, og konkurrencelovens 8 undtager konkurrencebegrænsninger fra forbuddets anvendelse, forudsat at en række betingelser er opfyldt, navnlig at begrænsningerne er nødvendige for at opnå effektivitets- eller andre fordele, der kommer forbrugerne til gode i form af lavere priser eller bedre kvalitet. En fritagelse i henhold til artikel 101, stk. 3, eller konkurrencelovens 8 forudsætter imidlertid en nærmere individuel juridisk og økonomisk vurdering af begrænsningerne. En gruppefritagelse indeholder derimod en generel fritagelse for kategorier af aftaler, som antages normalt at opfylde undtagelsesbetingelserne i artikel 101, stk. 3, og konkurrencelovens 8, uden at det er nødvendigt at foretage en konkret bedømmelse af aftalernes positive og negative virkninger.

3 Aftaler om salg af nye biler Forlængelse af 2002 Motorkøretøjsforordningen For så vidt angår aftaler om salg af nye biler indebærer forslaget som forventet, at reglerne i 2002 Motorkøretøjsforordningen forlænges med 3 år indtil den 31. maj Således skal aftaler om salg af nye biler i forlængelsesperioden fortsat opfylde betingelserne i 2002 Motorkøretøjsforordningen for at være gruppefritaget. Det fremgår ikke klart af forslaget, men det må antages, at forlængelsen gælder både de bestemmelser i forordningen, der kun vedrører aftaler om salg af nye biler, og de bestemmelser, der vedrører såvel aftaler om salg af nye biler som aftaler om eftersalgsservice. Det betyder blandt andet, at de kontraktretlige regler i forordningens artikel 3, stk. 3-6, fortsat finder anvendelse i forlængelsesperioden, selvom Kommissionen har tilkendegivet, at disse bestemmelser er uhensigtsmæssige. Således vil det i forlængelsesperioden bl.a. være en betingelse for fritagelse, at aftalerne indgås for mindst 5 år eller uden tidsbegrænsning, at de indeholder bestemte opsigelsesvarsler, at de giver parterne ret til at henvise uoverensstemmelser til voldgift, og at leverandøren i tilfælde af opsigelse skal give en skriftlig og objektiv begrundelse. Overgang til den Vertikale Gruppefritagelse Efter den 31. maj 2013 vil sektoren blive reguleret af de generelle konkurrenceretlige regler. Således fastsætter 2010 Motorkøretøjsforordningen, at aftaler om salg af nye biler vil være gruppefritaget, hvis de opfylder betingelserne i den generelle gruppefritagelse, som gælder for vertikale aftaler uden for motorkøretøjsbranchen ("den Vertikale Gruppefritagelse"). Den gældende Vertikale Gruppefritagelse udløber ligeledes den 31. maj 2010, men Kommissionen har fremsat forslag til en ny gruppefritagelse, som vil gælde fra den 1. juni 2010, og som med enkelte undtagelser viderefører det nuværende regelsæt. Hertil kommer, at Retningslinjerne giver en vis vejledning i vurderingen af aftaler om salg af nye biler, herunder bl.a. i forhold til spørgsmålet om mærkeeksklusivitet (mindstekøbsforpligtelser og konkurrenceklausuler), selektiv distribution, begrænsninger af salgssteder ("location clauses") og begrænsninger af parallelhandel (reeksport). Selvom Retningslinjerne ifølge forslaget træder i kraft den 1. juni 2010, finder de først anvendelse på aftaler om salg af nye biler efter den 31. maj Kommissionens forslag for så vidt angår aftaler om salg af nye biler: 2002 Motorkøretøjsforordningens bestemmelser forlænges med 3 år. 1. juni 2013 overgår sektoren til de generelle konkurrenceretlige regler. Vil som udgangspunkt være omfattet af den Vertikale Gruppefritagelse. Retningslinjer om vurdering af mærkeeksklusivitet, selektiv distribution, "location clauses" og begrænsninger af reeksport. Aftaler om eftersalgsservice Overgang til den Vertikale Gruppefritagelse For så vidt angår aftaler om eftersalgsservice indebærer forslaget, at sektoren fra 1. juni 2010 vil blive reguleret af de generelle konkurrenceretlige regler, bortset fra tre såkaldte hardcorebestemmelser fra 2002 Motorkøretøjsforordningen, der videreføres i 2010 Motorkøretøjsforordningen. Således fastsætter 2010 Motorkøretøjsforordningen, at aftaler om eftersalgsservice for at være gruppefritaget dels skal opfylde betingelserne i den Vertikale Gruppefritagelse, dels ikke må indeholde nogen af hardcorebestemmelserne i 2010 Motorkøretøjsforordningen. Efter den Vertikale Gruppefritagelse er det en betingelse, at ingen af aftaleparterne har en markedsandel, der overstiger 30 %. Da markedet for eftersalgsservice som udgangspunkt anses for at være mærkespecifikt, vil leverandørens (producentens/importørens) markedsandel oftest overstige 30 %. Dette betyder i praksis, at aftaler om eftersalgsservice som udgangspunkt ikke vil være omfattet af en gruppefritagelse, medmindre der undtagelsesvist foreligger en situation, hvor leverandørens markedsandel ikke overstiger 30 %. Dette gælder, uanset at de i øvrigt opfylder betingelserne i den Vertikale Grupefritagelse og ikke indeholder nogen af hardcorbestemmelserne i 2010 Motorkøretøjsforordningen. Individuel fritagelse Det forhold, at aftaler om eftersalgsservice som hovedregel ikke vil være omfattet af en gruppefritagelse, indebærer, at sådanne aftaler fremover vil skulle undergives en nærmere individuel juridisk og økonomisk vurdering for at fastslå, om de opfylder betingelserne for individuel fritagelse efter EUF-traktatens artikel 101, stk. 3, og

4 konkurrencelovens 8. Desværre giver Retningslinjerne kun begrænset vejledning i, hvordan aftalerne skal vurderes. Således er Retningslinjernes vejledning i vurderingen af aftaler om eftersalgsservice reelt begrænset til vejledning i, under hvilke omstændigheder aftaler, der som udgangspunkt anses for ikke at være konkurrencebegrænsende, alligevel kan anses for at være problematiske, bl.a. i forhold til adgang til tekniske informationer, misbrug af garantier og adgang til netværket af autoriserede reparatører. Dette er på trods af, at Retningslinjerne omtaler det forhold, at aftaler om eftersalgsservice normalt ikke vil opfylde betingelserne for gruppefritagelse. Særligt giver Retningslinjerne ingen vejledning i forhold til konkurrencebegrænsninger, som er lovlige i henhold til 2002 Motorkøretøjsforordning og i vidt omfang anvendes i dag, f.eks. mindstekøbsforpligtelser i kvalitative selektive distributionssystemer. Således er det f.eks. ikke klart, i hvilket omfang en leverandør efter 1. juni 2010 kan pålægge sine autoriserede reparatører mindstekøbsforpligtelser, herunder om de kan aftale mindstekøbsforpligtelser på mere end 30 %, ligesom tilfældet vil være for aftaler om salg af nye biler efter 31. maj Da 2010 Motorkøretøjsforordningen primært omhandler betingelserne for gruppefritagelse af aftaler om eftersalgsservice, er det bemærkelsesværdigt, at forslaget ikke i højere grad tager højde for eller stilling til denne væsentlige problemstilling. Yderligere vejledning En vis yderligere vejledning kan findes i Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger ("de Vertikale Guidelines"), der supplerer den Vertikale Gruppefritagelse. De Vertikale Guidelines udløber også den 31. maj 2010, men Kommissionen har også fremsat forslag til nogle nye retningslinjer, som vil gælde fra den 1. juni 2010, og som i vidt omfang svarer til de gældende. De Vertikale Guidelines tager dog i sagens natur ikke højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for aftaler om eftersalgsservice inden for motorkøretøjsbranchen, og pga. leverandørens normalt betydelige markedsandel kan en umiddelbar læsning af retningslinjerne ofte føre til en restriktiv vurdering af konkurrencebegrænsninger, der er lovlige i henhold til 2002 Motorkøretøjsforordningen. Selvom aftaler om eftersalgsservice som nævnt normalt ikke vil opfylde betingelserne for gruppefritagelse, og betingelserne for fritagelse efter 2010 Motorkøretøjsforordningen og den Vertikale Gruppefritagelse derfor ikke vil være direkte anvendelige, tjener betingelserne alligevel til at fastsætte de øverste rammer for, hvad parterne umiddelbart lovligt kan aftale. Således er hardcorebestemmelserne i 2010 Motorkøretøjsforordningen og den Vertikale Gruppefritagelse udtryk for bestemmelser, som under ingen omstændigheder bør forefindes i parternes aftaler, hvis de skal kunne opfylde betingelserne for individuel fritagelse efter EUF-traktatens artikel 101, stk. 3, og konkurrencelovens 8. Kommissionens forslag for så vidt angår aftaler om eftersalgsservice: Sektoren overgår 1. juni 2010 til de generelle konkurrenceretligere regler. Dog videreføres tre af hardcorebestemmelserne fra 2002 Motorkøretøjsforordningen i 2010 Motorkøretøjsforordningen. Vil som udgangspunkt ikke længere opfylde betingelserne for gruppefritagelse, men vil skulle vurderes individuelt. Retningslinjer om adgang til tekniske informationer, misbrug af garantier og selektiv distribution. Konsekvenser af forslaget Overordnet betydning Overordnet indebærer Kommissionens forslag, at virksomhederne opnår mere aftalefrihed, fordi en række konkrete særregler for branchen, der ifølge Kommissionen kan have virket som en spændetrøje for markedet, ikke videreføres i den foreslåede nye regulering. Omvendt indebærer forslaget en øget retsusikkerhed for virksomhederne, eftersom konkurrencemyndighedernes skøn udvides. Dette gælder særligt i forhold til aftaler om eftersalgsservice, der som nævnt som udgangspunkt ikke længere vil nyde godt af den sikkerhed ("safe harbour"), som en gruppefritagelse indebærer. Markedsandelstærskel Ifølge den nye Vertikale Gruppefritagelse og dermed 2010 Motorkøretøjsforordningen - er det en betingelse for gruppefritagelse, at ingen af parterne har en markedsandel, der overstiger 30 %, mens den gældende

5 regulering som udgangspunkt kun stiller krav til leverandørens markedsandel. Tærsklen på 30 % gælder også, selvom der anvendes kvantitativ eller kvalitativ selektiv distribution, mens den gældende regulering fritager kvantitativ selektiv distribution op til en markedsandel for leverandøren på 40 % og kvalitativ selektiv distribution uanset størrelsen på leverandørens markedsandel. Mindstekøbsklausuler En vigtig konsekvens af Kommissionens forslag i forhold til aftaler om salg af nye biler vil være, at muligheden for at indføre bestemmelser om mærkeeksklusivitet øges. En leverandør vil således fra den 1. juni 2013 som udgangspunkt uden tidsbegrænsning kunne pålægge en forhandler at dække op til 80 % af sit årlige behov ved køb af leverandørens biler. Leverandøren vil tilmed kunne pålægge forhandleren at dække 80 % og derover af sit årlige behov ved køb af leverandørens biler, i hvert fald i en indledende periode på 5 år, som vil kunne forlænges, hvis begge parter samtykker. Efter 2002 Motorkøretøjsforordning kan leverandøren højst forpligte en distributør til at dække 30 % af sit behov hos leverandøren. For så vidt angår aftaler om eftersalgsservice er det som nævnt ikke klart, i hvilket omfang leverandøren fremover kan pålægge sine autoriserede reparatører mindstekøbsklausuler i forhold til reservedele, medmindre leverandøren mod forventning måtte have en markedsandel på mindre end 30 %. Bestemmelser, som ophører Forslaget indebærer, at en række bestemmelser i 2002 Motorkøretøjsforordningen ikke videreføres i den nye regulering (se boksen til højre). Det drejer sig bl.a. om den kontraktretlige bestemmelse i forordningens artikel 3, stk. 3, hvorefter forhandleren/reparatøren skal have ret til at overdrage sine forpligtelser til en anden forhandler/reparatør inden for distributionssystemet efter eget valg, nogle af hardcorebestemmelserne i forordningens artikel 4 og nogle af de ikke-fritagne bestemmelser i forordningens artikel 5. Efter den 1. maj 2010, for så vidt angår aftaler om eftersalgsservice, og efter den 1. maj 2013, for så vidt angår aftaler om salg af nye biler, vil det således ikke længere være en betingelse for gruppefritagelse, at disse bestemmelser er overholdt. Bestemmelser i 2002 Motorkøretøjsforordningen, der ikke videreføres i den fremtidige regulering: Artikel 3, stk. 3, om, at forhandleren/reparatøren skal have ret til at overdrage sine forpligtelser til en anden forhandler/reparatør inden for distributionssystemet efter eget valg. Artikel 4, stk. 1, litra g, om forbud mod begrænsninger af forhandlerens mulighed for at udbyde levering af reparations- og vedligeholdelsesydelser i underleverance til autoriserede reparatører. Artikel 4, stk. 1, litra h, om forbud mod begrænsninger af den autoriserede reparatørs mulighed for at indskrænke sin virksomhed til levering af reparations- og vedligeholdelsesydelser og forhandling af reservedele. Artikel 5, stk. 2, litra a, om begrænsninger af forhandlerens mulighed for at sælge leasingtjenester. Artikel 5, stk. 3, om begrænsninger med hensyn til placeringen af den autoriserede reparatørs forretningssted. Bestemmelser, som ophører, men som til en vis grad fortsat vil spille en rolle Forslaget indebærer også, at en række bestemmelser i forordningen ophører som betingelser for gruppefritagelse, men til en vis grad fortsat vil spille en rolle (se boksen nedenfor). Således vil de forhold, som bestemmelserne vedrører, fremover kunne have betydning for vurderingen af, hvorvidt en aftale, der som udgangspunkt er lovlig, alligevel anses for at være problematisk. Det drejer sig f.eks. om brugen af "location clauses" som nævnt i forordningens artikel 5, stk. 2, litra a. Forholdene vil også kunne have betydning for, hvorvidt handlinger, der som udgangspunkt ikke er konkurrencebegrænsende, anses for reelt at have et konkurrencebegrænsende formål. Således anfører Kommissionen i Retningslinjerne, at en leverandør vil have nemmere ved at modbevise beskyldninger om, at en opsigelse af en forhandler skulle have til formål at begrænse konkurrencen, hvis leverandøren overholder ACEA og JAMA's fælles Code of Conduct. Denne Code of Conduct indeholder en bestemmelse om mindsteopsigelsesvarsler ligesom i forordningens artikel 3, stk. 5, og en bestemmelse om henvisning til voldgift ligesom i forordningens artikel 5,

6 stk. 6. Det er nærliggende, at det samme skulle gælde brugen af skriftlig og objektiv begrundelse for opsigelse som nævnt i forordningens artikel 3, stk. 4. Selvom overholdelsen af disse bestemmelser ikke længere er en betingelse for gruppefritagelse, vil de relevante forhold således fremover skulle undergives en individuel bedømmelse for at afgøre, om de er konkurrenceretligt problematiske. Bestemmelser i 2002 Motorkøretøjsforordningen, der ikke videreføres som betingelser for fritagelse, men som fortsat vil spille en rolle: Artikel 3, stk. 4, om, at leverandøren skal give en skriftlig, objektiv og gennemsigtig begrundelse for opsigelse. Artikel 3, stk. 5, om, at aftalerne skal indeholde bestemte opsigelsesvarsler. Artikel 3, stk. 6, om, at parterne skal have ret til at henvise uoverensstemmelser til voldgift. Artikel 4, stk. 1, litra k, om forbud mod begrænsninger af en forhandlers/reparatørs mulighed for at få leveret originale reservedele eller reservedele af tilsvarende kvalitet fra andre end leverandøren. Artikel 4, stk. 2, om leverandørens forpligtelse til at give uafhængige aktører adgang til tekniske oplysninger (for så vidt angår ældre biler). Artikel 5, stk. 2, litra b, om begrænsninger af forhandlerens mulighed for at etablere flere salgs- eller leveringssteder. Bestemmelser, som ikke ændres I øvrigt videreføres mange af bestemmelserne fra 2002 Motorkøretøjsforordningen i den foreslåede nye regulering. Således er en række af bestemmelserne i forordningen indholdsmæssigt identiske med tilsvarende bestemmelser i den Vertikale Gruppefritagelse, mens andre specifikke bestemmelser må anses for omfattet af de mere generelle formuleringer i den Vertikale Gruppefritagelse. Det drejer sig bl.a. om hardcorebestemmelserne i forordningens artikel 4, stk. 1, litra a-f, om begrænsninger af forhandlerens/reparatørens område eller kunder, forbud mod bindende videresalgspriser m.v. Dertil kommer, at artikel 5 i 2010 Motorkøretøjsforordningen som nævnt viderefører tre af hardcorebestemmelserne vedrørende aftaler om eftersalgsservice fra 2002 Motorkøretøjsforordningen. Det drejer sig om forordningens artikel 4, stk. 1, litra i, j og l, om begrænsninger af autoriserede distributører og reservedelsproducenters salg af reservedele samt om begrænsninger af reservedelsproducenters muligheder for at sætte deres varemærker på deres reservedele. Forslaget indebærer således ingen væsentlige ændringer, for så vidt angår disse bestemmelser. Overgangen til den nye regulering Kommissionens forslag behandler ikke spørgsmålet om overgangen til den nye regulering og de problemstillinger, som omstillingen til det nye regelsæt vil indebære - herunder i forhold til ændring af eksisterende aftaler eller vurderingen af aftaler, der ikke tilpasses de nye regler - hverken i forhold til aftaler om eftersalgsservice den 1. juni 2010 eller i forhold til aftaler om salg af nye biler 3 år senere. Hverken 2010 Motorkøretøjsforordningen eller Retningslinjerne tager således stilling til, om vedtagelsen af de nye regler kan begrunde en opsigelse af de eksisterende aftaler med 1 års varsel, fordi det som følge heraf "er nødvendigt at omorganisere hele eller en væsentlig del af nettet", jf. reglen i artikel 3, stk. 5 (b)(ii), i 2002 Motorkøretøjsforordningen. Det kunne dog tænkes, at Kommissionen f.eks. vil tage stilling hertil i eventuelle "Hyppigt besvarede spørgsmål" eller "FAQ" offentliggjort sammen med den endeligt vedtagne regulering. Generelt anbefaler vi, at det overvejes, om nuværende servicepartnerkontrakter/reparatøraftaler skal tilpasses af hensyn til den nye regulering den 1. juni De næste skridt Kommissionens forslag er i høring indtil 10. februar Det forventes, at Kommissionen snarest derefter vil vedtage den endelige regulering. Plesner vil løbende orientere om udviklingen på området i kommende nyhedsbreve.

7 Kontakt Jacob Christensen, partner Hans Hedegaard, partner Jacob Ørskov Rasmussen, juniorpartner Christian Bojsen-Møller, partner Gitte Holtsø, partner Tom Kári Kristjánsson, partner Jakob Schou Midtgaard, partner Andreas Kærsgaard Mylin, associeret partner Lene Hartvigsen Nina Christine Boserup

8 Jakob Røddik Thøgersen Martin Andreas Gravengaard Frederik Lassen Søren Toft Bjerreskov De nævnte er kan også kontaktes på telefon OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet medarbejderstab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale firmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste firma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning " Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold: 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 2 Nye regler om adgang til tekniske oplysninger 3 Bilimportør berettiget til at opsige forhandleraftale uden varsel som

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU Danmarks Automobilforhandler Forening 2 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 Indledende bemærkninger 5 Nye regler og overgangsordning 5 Nye regler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne

Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Kapitalmarked og finansielle virksomheder 4. juni 2013 Fokus - Markedsmisbrug på energimarkederne Folketinget har i dag vedtaget en ny lov, der ændrer el- og naturgasforsyningslovene og fastsætter strafferammer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

OG OVERENSKOMSTANSATTE

OG OVERENSKOMSTANSATTE AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.27.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Aftalen er en sammenskrivning

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 KONKURRENCERET Rekordbøde til bilglaskartel... 1 Store bøder til Valsemøllen A/S og dennes direktør... 3 Kommissionens beslutning om statsstøtte til TV2 annulleres...

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 203/30 1.8.2002 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1400/2002 af 31. juli 2002 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr.../..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr.../.. DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr..../.. af [ ] om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen KOMMISSIONEN

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER EUROPA-KOMMISSIONEN SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER 27. august 2012 Siden vedtagelsen af den nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET

MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET ORGALIME MODELKONTRAKT OM ENEFORHANDLING I UDLANDET Februar1990 KAPITEL I Kontraktens parter, produkter og område Firma.... Hvis forretningsadresse er. Repræsenteret af.. som herefter kaldes "Producenten",

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 4. oktober 2013 Formål med kontrakter Regulerer

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) INDHOLD I. INDLEDNING 1-7 3

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) INDHOLD I. INDLEDNING 1-7 3 DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger (EØS-relevant tekst) INDHOLD Punkt Side I. INDLEDNING 1-7 3 1. Formålet med retningslinjerne 1-4 3 2. Anvendelse af artikel

Læs mere

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E

I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E 20. oktober 2014 I N V E S T E R I N G I K A P I T A L F O N D E K A N M E D F Ø R E F A S T D R I F T S S T E D F O R U D E N L A N D S K E D E L T A G E R E Indledning For udenlandske investorer vil

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet 2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. august 2001 i sag 00-224.395 BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S (advokat

Læs mere