Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: kwh fjernvarme Oplyst for perioden: kwh fjernvarme: 01/10/10-30/09/11 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Bygning 1: Udskiftning af cirkulationspumper til varmt brugsvand. 2 Bygning 3: Udskiftning af cirkulationspumpe til varmt brugsvand. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el kr kr. 2.8 år 2830 kr kr. 3.7 år 3 Bygning 3: Udskiftning af cirkulationspumpe til varmefordelingsanlæg. 4 Bygning 1: Udskiftning af cirkulationspumpe til varmefordelingsanlæg. 5 Bygning 1: Udskiftning af eksisterende toiletter med enkel høj skyllefunktion. 340 kwh el 690 kr kr. 8.1 år 5357 kwh el kr kr. 8.3 år 22 m³ vand 770 kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme

2 SIDE 2 AF 19 eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: 800 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 6 Bygning 4: Kældervæg mod krybekælder efterisoleres med 200 mm isolering. 67 m³ Fjernvarme 1490 kr.

3 SIDE 3 AF 19 7 Bygning 4: Udskiftning af massive uisoleret døre. 8.1 m³ Fjernvarme 180 kr. 8 Bygning 1: Udskiftning af massive døre i tilbygningen. 16 m3 Fjernvarme 350 kr. 9 Bygning 1: Udskiftning af massive døre i hovedbygningen. 35 m3 Fjernvarme 790 kr. 10 Bygning 3: Dæk over uopvarmet kælder isoleres oppefra med 100 mm mineraluld. Der afsluttes med nyt trægulv. 236 m³ Fjernvarme 5250 kr. 11 Bygning 1: Aggregaterne i ventilationsanlægget udskiftes til nye med varmegenvinding og med modstrømsveksler m3 Fjernvarme, kwh el kr. 12 Bygning 4: Udskiftning af vinduer og døre med termoruder. 65 m³ Fjernvarme 1440 kr. 13 Bygning 5: Udskiftning af vinduer og døre med termoruder. 98 m³ Fjernvarme 2180 kr. 14 Bygning 1: Udskiftning af vinduer og døre med termoruder m3 Fjernvarme kr. 15 Bygning 5: Ydervæggene isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 16 Bygning 4: Ydervæggene isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 17 Bygning 3: Ydervæggene isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 18 Bygning 2: Ydervæggene isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 19 Bygning 1: Kælderydervæg mod krybekælder og uopvarmet kælder i hovedbygningen, isoleres indvendigt med 150 mm mineraluld i forsatsvæg. 20 Bygning 1: Betonelementer i tilbygningen isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 21 Bygning 1: Betonelementer i hovedbygningen isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 22 Bygning 1: Betonsøjler ved vinduer ved garderobe og aula, efterisoleres med 100 mm mineraluld. 23 Bygning 1: Dæk over krybekælder og uopvarmet kælder i hovedbygningen, isoleres nedefra med 100 mm mineraluld. 24 Bygning 2: Dæk over uopvarmet kælder isoleres oppefra med 100 mm mineraluld. 25 Bygning 2: Terrændæk opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 26 Bygning 3: Terrændæk opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 156 m³ Fjernvarme 3470 kr. 50 m³ Fjernvarme 1110 kr. 341 m³ Fjernvarme 7580 kr. 404 m³ Fjernvarme 8970 kr m3 Fjernvarme kr. 423 m3 Fjernvarme 9400 kr. 710 m3 Fjernvarme kr. 106 m3 Fjernvarme 2360 kr m3 Fjernvarme kr. 185 m³ Fjernvarme 4110 kr. 288 m³ Fjernvarme 6390 kr. 271 m³ Fjernvarme 6010 kr. 27 Bygning 1: Terrændæk ved aula opbrydes og isoleres m m3 Fjernvarme kr.

4 SIDE 4 AF 19 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 28 Bygning 1: Kælderydervæg mod jord i hovedbygningen isoleres udvendigt med 200 mm drænplade. 29 Bygning 5: Kælderydervægge isoleres indvendigt med 150 mm mineraluld i forsatsvæg. 30 Bygning 4: Stuegulv over krybekælder opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 31 Bygning 5: Kældergulv og gulv over krybekælder opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 32 Bygning 4: Kælderydervægge isoleres indvendigt med 150 mm mineraluld i forsatsvæg. 33 Bygning 4: Kældergulv opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 34 Bygning 1: Kældergulv i hovedbygningen opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges m3 Fjernvarme kr. 199 m³ Fjernvarme 4410 kr. 29 m³ Fjernvarme 650 kr. 28 m³ Fjernvarme 630 kr. 53 m³ Fjernvarme 1190 kr. 26 m³ Fjernvarme 580 kr m3 Fjernvarme kr. 35 Bygning 5: Let ydervæg under vinduer udskiftes. 33 m³ Fjernvarme 730 kr. 36 Bygning 4: Let ydervæg under vinduer udskiftes. 25 m³ Fjernvarme 560 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1. Konklusion: Bygningens beregnede energimærke skønnes god i forhold til bygningens og installationernes alder og stand. I bygning 1 kan det betale sig at udskifte cirkulationspumperne til det varme brugsvand, at udskifte cirkulationspumperne til varmefordelingssystemet, samt at udskifte de eksisterende toiletter med enkel høj skyllefunktion. I bygning 3 kan det betale sig at udskifte den ene af cirkulationspumperne til varmefordelingssystemet. Øvrige forbedringer kan kun betale sig at gennemføre, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres f.eks. hvis man ønsker at efterisolere taget. Der er taget stilling til installation af vedvarende energi på bygningen. Det vurderes for denne bygning at være for stor en omkostning i forhold til den besparelse der følger med installationen. Grunden hertil er de fordelagtige priser på fjernvarme. 2. Bygningsbeskrivelse: Bygningen i energimærket er Mulernes Legatskole, og anvendes til undervisning i Odense. Bygning ejes af Odense Kommune. Bygningen er fritliggende og er opført i Bygningen er blevet renoveret en del gange igennem tiden, senest i Der er kælder under det meste af bygningen, samt stueetage i bygningen. Der er ialt m² opvarmet i bygningen. Bygningen er opdelt efter opdelingen i BBR meddelelsen, med bygning 1 som indeholder selve hovedbygningen,

5 SIDE 5 AF 19 samt tilbygningen mod vest, og tilbygning med administration, bygning 2 som indeholder musik/drama, bygning 3 som indeholder en ældre og en ny gymnastiksal, bygning 4, som er den gamle pedelbolig der er ombygget til musik, samt bygning 5, som er den gamle rektorbolig der indeholder ekstra lokaler til idræt. Brugstiden er sat til at være fra , 5 dage om ugen, da bygningen anvendes til undervisning. Brugstiden er derfor sat til 50 timer om ugen. Bygningen vurderes normal tæt. 3. Forudsætninger: Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen, samt ved opmåling på rekvireret tegningsmateriale. Da der var begrænset tegningsmateriale, og bygningen er af ældre dato, er konstruktionerne i høj grad vurderet ud fra besigtigelsen samt gældende bygningsreglementer fra tidspunkter hvor bygningen er renoveret. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen. 4. Forbrug: Varme: Oplyst graddag korrigeret forbrug: Fjernvarme: kwh. Beregnet forbrug i energimærket: Fjernvarme: kwh. Der er en mindre forskel på det beregnede forbrug og det faktiske forbrug. Det vurderes forskellen bl.a. skyldes, at der i 2011 er lavet en gennemgribende renovering af tag og vinduer i foyeren, samt at der i den forbindelse er installeret et nyt ventilationsanlæg. Vand: Oplyst forbrug: Vand: 1802 m³/år. Vandforbruget for bygningen er ud fra det oplyste vandforbrug udregnet til 0,14 m³/m²/år, hvilket er under de 0,24 m³/m²/år der er oplyst som landsgennemsnit i Håndbog for Energikonsulenter 2008, version Kommentar til BBR oplysningerne: Det samlede bygningsareal er ifølge BBR oplysningerne 8936 m². Derudover er der 3663 m² kælder. Arealerne er fordelt således: Bygning 1: 9997 m², heraf er der 3663 m² kælder. Bygning 2: 441 m². Bygning 3: 1879 m². Bygning 4: 96 m². Bygning 5: 186 m². Det opvarmet areal er på tegningerne opmålt til ialt m² fordelt med: Bygning 1: m² Bygning 2: 433 m² Bygning 3: 1839 m² Bygning 4: 148 m² Bygning 5: 287 m²

6 SIDE 6 AF 19 Der regnes med det opmålte opvarmede areal i energimærket. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Status: Bygning 1: Taget er fladt tag, der udvendigt er belagt med tagpap. Taget er blevet efterisoleret i 2011, med gennemsnitlig 300 mm isolering, med opbygget fald i isoleringen. Isoleringen er lagt på betonelementer. Over tilbygningen med administrationen, er taget fladt tag med tagpap som beklædning på betonelementer. Det vurderes, at taget er isoleret med 200 mm isolering. Bygning 2: Taget er fladt tag, der udvendigt er belagt med tagpap. Taget er blevet efterisoleret i 2011, med gennemsnitlig 300 mm isolering, med opbygget fald i isoleringen. Isoleringen er lagt på betonelementer. Bygning 3: Taget er fladt tag, der udvendigt er belagt med tagpap.taget er blevet efterisoleret i 2011, med gennemsnitlig 300 mm isolering, med opbygget fald i isoleringen. Isoleringen er lagt på betonelementer. Over den nye idrætshal, består taget af betonelementer, med tagpap som belægning. Det antages, at taget er isoleret med 200 mm isolering. I forbindelsesgangen antages det, at taget er et built-up tag, med tagpap på krydsfiner, isoleret med 200 mm isolering. Bygning 4: Tagkonstruktionen består ifølge tegningerne af et built-up tag, bestående af 25 mm brædder på kiler, 75 mm x 200 mm spær pr mm, 300 mm isolering, afsluttet med 15 mm rustikbrædder på 18 mm gipsplader. Bygning5: Tagkonstruktionen består ifølge tegningerne af et built-up tag, bestående af 25 mm brædder på kiler, 75 mm x 200 mm spær pr mm, 300 mm isolering, afsluttet med 15 mm rustikbrædder på 18 mm gipsplader. Ydervægge Status: Bygning 1: Ydervæggen på bygningen er hovedsageligt betonelementer med facade i fritlagte småsten. Ud fra tegningsmaterialet vurderes det at elementerne er isoleret med 30 mm flamingo. Facaden med småsten er i hele underetagen ved klasselokaler. Ved overetagen er facaden med småsten under vinduesbånd ved klasselokaler. Mellem vinduerne ved overetagen er der udvendigt beklædt med lodrette brædder. Det antages, at der ligeledes er isoleret med 30 mm flamingo som ved betonelementerne. I facaderne ved gangarealerne, aula og kantine med store vinduespartier, er der under og imellem vinduerne, massive betonsøjler uden isolering. I tilbygningen med administration, består ydervæggen af betonelementer som indvendig væg, 120 mm isolering, afsluttet med 108 mm blankt tegl som udvendig murværk.

7 SIDE 7 AF 19 Bygning 2: Ydervæggen består ifølge tegningerne af betonelementer med facade i fritlagte småsten. Elementerne er isoleret med 30 mm flamingo. Bygning 3: Ydervæggen i den gamle idrætshal består ifølge tegningerne af betonelementer med facade i fritlagte småsten. Elementerne er isoleret med 30 mm flamingo. I den nye idrætshal, samt tilbygningen i forlængelse af den gamle idrætshal, antages det at ydervæggen består af 80 mm beton, 125 mm isolering, med 120 mm massiv beton som indvendig væg. I forbindelsesgangen mellem den nye og den gamle idrætshal består ydervæggen af en let konstruktion. Det antages at konstruktionen består af en træskeletvæg, isoleret med 200 mm isolering, afsluttet med gipsplade på indvendig side. Bygning 4: Ydervæggen består ifølge tegningerne af en let,og en tung konstruktion. Den tunge konstruktion består af 80 mm beton, 30 mm polystyren, samt 230 mm teglsten, afsluttet med 10 mm puds. Den lette konstruktion under vinduerne består af høvlede brædder som udvendig beklædning, med 85 mm isolering. Som indvendig beklædning er der en 16 mm møbelplade som færdig beklædning. Bygning5: Ydervæggen består ifølge tegningerne af en let,og en tung konstruktion. Den tunge konstruktion består af 80 mm beton, 30 mm polystyren, samt 230 mm teglsten, afsluttet med 10 mm puds. Den lette konstruktion under vinduerne består af høvlede brædder som udvendig beklædning, med 85 mm isolering. Som indvendig beklædning er der en 16 mm møbelplade som færdig beklædning. Forslag 6: Bygning 4: Væggen i kælderen op mod krybekælderen isoleres med 200 mm mineraluld kl. 37 i en let stålkonstruktion, som afsluttes med plademateriale. Der indbygges dampspærre på den varme side af isoleringen. Isoleringen udføres kun i forbindelse med, at de øvrige betonvægge rundt om krybekælderen isoleres. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 15: Bygning 5: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes.der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 16: Bygning 4: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges

8 SIDE 8 AF 19 Forslag 17: Bygning 3: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 18: Bygning 2: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 19: Bygning 1: Massive kælderydervægge mod krybekælder og uopvarmet kælder, isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 150 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 20: Bygning 1: Betonelementer i tilbygningen isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 21: Bygning 1: Betonelementer i hovedbygningen isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 22: Bygning 1:

9 SIDE 9 AF 19 Betonsøjler ved vinduer i garderobe og aula isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Det anbefales at efterisoleringen sker i forbindelse med udskiftning af eksisterende termoruder. Der bør søges Forslag 35: Bygning 5: Let ydervæg under vinduer i opholdsstue udskiftes med let ydervægskonstruktion isoleret med 200 mm mineraluld kl. 37. Radiator eller andre varmeinstallationer flyttes til indvendig side af ny let ydervæg. Der bør søges Forslag 36: Bygning 4: Let ydervæg under vinduer udskiftes med ny let ydervægskonstruktion isoleret med 200 mm mineraluld kl. 37. Radiator eller andre varmeinstallationer flyttes til indvendig side af ny let ydervæg. Der bør søges Vinduer, døre, ovenlys mv. Status: Bygning 1: Alle vinduer og døre i den oprindelige del af bygningen er træelementer med termoruder. I tilbygningen med administration er der træ/alu-elementer med energiruder. Ved gange, garderobe og aula er vinduerne nye alu-elementer med energiruder. Elementerne er fastgjort til betonsøjler. Ovenlysvinduerne er nye vinduer med energiglas. Bygning 2: Alle vinduer og døre er træ/alu-elementer med energiruder. Bygning 3: Alle vinduer og døre er træ/alu-elementer med energiruder. Bygning 4: Alle vinduer og døre er træelementer med termoruder. Bygning5: Vinduer og døre er træelementer med termoruder. Dog er der i det nye indgangsparti, træelementer med energiruder. Forslag 7: Bygning 4: Massive uisoleret yderdøre, udskiftes til nye massive isolerede døre. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 8: Bygning 1: Massive døre i tilbygningen udskiftes til nye elementer med isolering. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

10 SIDE 10 AF 19 Forslag 9: Bygning 1: Massive døre i hovedbygningen udskiftes til nye elementer med isolering. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 12: Bygning 4: Vinduer og døre med termoruder udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 13: Bygning 5: Vinduer og døre med termoruder udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 14: Bygning 1: Vinduer og døre med termoruder udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Gulve og terrændæk Status: Bygning 1: I klasselokaler, gangarealer i tilbygningen, kantine, studieområder og kontorlokaler, er der linoleum som gulvbelægning. I garderobe wc er og aula, er gulvene belagt med klinker. Gulvene er betongulve på betondæk, eller som terrændæk. Terrændækkene antages for isoleret iht. gældende bygningsreglement fra opførelsestidspunktet. Dæk over uopvarmet kældre og krybekældre er isoleret med 50 mm træbetonplader, der er klæbet til undersiden af betonelementet. Bygning 2: Gulvene er trægulve på strøer på beton. Over uopvarmet kælder består dækket af massive betonelementer, med 50 mm træbetonplader klæbet til undersiden af elementet. Bygning 3: Gulvene i den gamle idrætshal er trægulve på strøer på beton. I omklædningsrummene er der klinker som gulvbelægning. Over uopvarmet kælder består dækket af massive betonelementer, med 50 mm træbetonplader klæbet til undersiden af elementet. Terrændæk i tilbygningen antages at være beton med 200 mm isolering. I den nye idrætshal består gulvet af trægulv på strøer. Det antages, at konstruktionen består af beton på 200 mm isolering. Bygning 4: Der er krybekælder under de dele af bygningen, hvor der ikke er kælder under. Dækket består består ifølge tegningerne af 180 mm betondæk, isoleret med 50 mm isolering på den varme side af dækket. Bygning5: Der er krybekælder under de dele af bygningen, hvor der ikke er kælder under. Dækket består består ifølge tegningerne af 180 mm betondæk, isoleret med 50 mm isolering på den varme side af dækket.

11 SIDE 11 AF 19 Forslag 10: Bygning 3: Dæk over kælderen efterisoleres oppefra med 100 mm mineraluld kl. 37. Der etableres nyt strøgulv, som isoleres imellem de nye strøer. Der afsluttes med nyt trægulv. Der bør søges Forslag 23: Bygning 1: Dæk over krybekælder og uopvarmet kælder i hovedbygningen, efterisoleres nedefra med 100 mm mineraluld kl. 37. Mineralulden fastholdes og kælderloftet afsluttes med plademateriale som nyt loft. Der bør søges Forslag 24: Bygning 2: Eksisterende gulv på dækket over kælderen demonteres, og der efterisoleres oppefra med 100 mm mineraluld kl. 37. Der afsluttes med nyt trægulv på strøer som ny gulvbelægning. Der bør søges Forslag 25: Bygning 2: I stueetagen demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 26: Bygning 3: Terrændæk demonteres og eksisterende gulvkonstruktion bortskaffes. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 27: Bygning 1: Terrændæk ved aula demonteres og eksisterende gulvkonstruktion bortskaffes. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges Forslag 30: Bygning 4: I stueetage med lav krybekælder demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges Forslag 31: Bygning 5: I kælder samt stueetage med lav krybekælder, demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges

12 SIDE 12 AF 19 Kælder Status: Bygning 1: Der er kælder under det meste af bygningen, hvor store dele af ydervæggen er med fri facade. De steder hvor der ikke er kælder, er der krybekælder under i stedet. Ydervæggen mod uopvarmet kælderrum, krybekælder samt ydervægge mod jord, er registreret som massive betonelementer uden isolering. Gulvet er betongulv der antages isoleret iht. gældende bygningsreglement fra opførelsestidspumktet. Bygning 2: Der er kælder under noget af bygningen, samt installationsskakte. Etageadskillelsen er bekældt på undersiden med træbetonplader. Bygning 3: I bygningen med den gamle idrætshal, er der kælder under noget af bygningen, samt installationsskakte. Etageadskillelsen er bekældt på undersiden med træbetonplader. Der er ingen kælder under den nye idrætshal. Bygning 4: Der er kælder under det meste af bygningen. Under det resterende, er der krybekælder under. Kælderydervæggen består af en 300 mm massiv betonvæg. Gulvet består af beton, lagt på 200 mm grus. Bygning5: Der er kælder under det meste af bygningen. Under det resterende, er der krybekælder under. Kælderydervæggen består af en 300 mm massiv betonvæg. Gulvet består af beton, lagt på 200 mm grus. Forslag 28: Bygning 1: Kælderydervægge mod jord i hovedbygningen, isoleres med 200 mm polystyren drænplade kl. 38 udvendigt. Det anbefales at fugtbeskytte kælderydervæggene udvendigt inden isoleringen. Der bør søges Forslag 29: Bygning 5: Kælderydervæggene isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 150 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 32: Bygning 4: Kælderydervæggene isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 150 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges

13 SIDE 13 AF 19 Forslag 33: Bygning 4: I kælder demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 34: Bygning 1: I kælderen i hovedbygningen, demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges Ventilation Ventilation Status: Bygning 1: I teknikrum nr. 32, er ventilationsanlæg 1 og 2 placeret. Begge anlæg er med fjernvarmeflade. I nr. 33/34 er ventilationsanlæg 3 med fjernvarmeflade placeret. Der er tilknyttet en cirkulationspumpe til anlægget. Pumpen er en Smedegaard på 30W, med konstant cirkulation. I teknikrum 36 er anlæg 4 og 5 placeret, som er 2 indblæsningsanlæg, med dobbelt fjernvarmeflade. I teknikrum 46 er anlæg 8 placeret, som er et ældre indblæsningsanlæg med fjernvarmeflade. Cirkulationspumpen er en Smedegaard, 75W, konstant pumpe. I 2011 er der derudover blevet installeret et anlæg af typen Systemair DV20, som dækker foyeren. Anlægget er med fjernvarmeflade. Der er tilknyttet en cirkulationspumpe til anlægget af typen, Grundfos Alpha , 22W, automatisk reguleret pumpe. I samme ombæring er ventilationsanlæg 3, som før ventilerede både foyeren og aula en, blevet droslet ned så den i dag kun dækker aula en. Bygning 2: Bygningen ventileres af et ældre anlæg fra Nordisk ventilation. Der er fjernvarmeflade på anlægget. Cirkulationspumpen som er tilknyttet anlægget, er en Grundfos UPS , 60W trinregulerende pumpe. Bygning 3: Bygningen ventileres af anlægget fra bygning 2. Bygning 4: Der er naturlig ventilation i bygningen. Bygning5: Bygningen ventileres af et mekanisk anlæg af mærket Uniq Comfort type REGO3000HW-AC, med roterende veksler, indblæsning og udsugning. Der er fjernvarmeflade på indblæsningsdelen. Forslag 11: Bygning 1: Aggregaterne i ventilationsanlægget udskiftes til nye med høj varmegenvinding (min. 75%) og med modstrømsveksler. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

14 SIDE 14 AF 19 Varme Varmeanlæg Status: Bygningerne opvarmes med fjernvarme, som kommer ind i bygning 1. Derfra forsynes varmen videre ud til de andre bygninger, som hører ind under skolen. Varmt vand Status: Bygning 1: I teknikrummet i nr. 31 ved pedelkontoret, produceres der varme brugsvand i 2 stk. nyere 1000 liters varmtvandsbeholdere. Derudover er der tilknyttet en isoleret varmeveksler på det varme brugsvand af mærket Alfa Laval. Der er cirkulation af det varme brugsvand. Cirkulationen sker med en Grundfos UPS , 45W, trinreguleret pumpe, samt en Grundfos UPS 40-30, 140W, trinreguleret pumpe. Bygning 2: Modtager det varme brugsvand fra bygning 3. Bygning 3: Det varme brugsvand produceres i en 2000 liters præisoleret varmtvandsbeholder af mærket Ajva. Der er cirkulation af det varme brugsvand. Cirkulationspumpen er en Grundfos UP 25-30N, 40W, konstant cirkulationspumpe. Bygning 4: Det varme brugsvand produceres i isoleret varmtvandsbeholder. Der er ikke cirkulation af det varme brugsvand. Bygning5: Det varme brugsvand produceres i isoleret veksler. Der er ikke cirkulation af det varme brugsvand. Forslag 1: Bygning 1: Cirkulationspumper til varmt brugsvand udskiftes til nye temperatur- og urstyret cirkulationspumper. Termostatfunktionen skal overstyre ur - funktionen af hensyn til bakterieog slimdannelse i beholder og rør. Forslag 2: Bygning 3: Cirkulationspumpe til varmt brugsvand udskiftes til en ny temperatur- og urstyret cirkulationspumpe. Termostatfunktionen skal overstyre ur - funktionen af hensyn til bakterieog slimdannelse i beholder og rør. Fordelingssystem Status: Bygning 1: Varmeanlægget ved garderoben er et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg. I resten af bygningen sker varmefordelingen via indblæsningen igennem ventilationsanlægget. Cirkulation sker med flere cirkulationspumper. I teknikrum nr. 31, er pumpen en Smedegaard El-Vario , 390W, trinreguleret pumpe. I nr. 33/34 er pumpen en Smedegaard, 30W, konstant cirkulationspumpe. I nr. 46 er der 4 pumper tilknyttet fordelingssystemet. 3 stk. Smedegaard Vario 75C, 149W, konstant pumpe, og en Grundfos Alpha +, 60W, automatisk pumpe.

15 SIDE 15 AF 19 Bygning 2: Modtager varmen fra bygning 3, via indblæsningen fra ventilationsanlægget. Bygning 3: Varmefordelingen i den ældre idrætshal sker via indblæsning igennem ventilationsanlægget. I den nye idrætshal sker opvarmningen via et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg, med strålevarmepaneler der hænger i loftet. Cirkulation sker med en Grundfos UPE 25-60, 100W, automatisk cirkulationspumpe. Bygning 4: Fordelingssystemet er et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg. Bygning5: Fordelingssystemet er et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg. Cirkulation sker med en Grundfos Alpha , 45W, automatisk styret cirkulationspumpe. Automatik Status: Der er radiatorventiler på alle radiatorerne. Der er installeret CTS styring, med natsænkning, motorventil, blandesløjfe og udetemperaturkompensering. Pumper varme Forslag 3: Bygning 3: Cirkulationspumpen på varmeanlægget udskiftes til en ny energibesparende, selvregulerende cirkulationspumpe. Forslag 4: Bygning 1: Cirkulationspumper på varmeanlægget udskiftes til nye energibesparende, selvregulerede cirkulationspumper. El Belysning Status: Bygning 1: I fællesarealerne i stueetagen sker belysningen med 1 rørs 36W armaturer med HF, og 12W sparepærer. Derudover er der 50W spots. På gangarealerne i stue og kælder sker belysningen med 1 rørs 36W armaturer med HF, samt 3 rørs 14W kompaktrør med HF. Derudover er der i stueetagen 12W sparepærer og 30W spots. I gangarealerne i kælderen er der desuden monteret bevægelsesmeldere. I kantinen sker belysningen hovedsageligt med 14W kompaktrør med HF, samt 1 rørs 36W armaturer med HF. Derudover er der 5W sparepærer og 30W spots, samt 100W halogenpærer i køkkenet. Bygning 2: Belysningen i musik og drama/bio, sker med 1 og 2 rørs 36W armaturer, med HF og bevægelsesmelder. Bygning 3: Belysningen i den gamle gymnastiksal sker med, 3 rørs 18W armaturer med HF. I gangen imellem den ældre og den nye hal, sker belysningen med 2 x 18W sparepærer. I den nye hal sker belysningen med 4 rørs 58W armaturer med HF.

16 SIDE 16 AF 19 Bygning 4: Belysningen i den gamle pedelbolig sker med 2 rørs 36W armaturer med HF, samt 18W sparepærer. Bygning5: Belysningen i den gamle rektorbolig sker med 2 rørs 36W armaturer med HF, samt 18W sparepærer. Vand Vand Status: Der er ved besigtigelsen registreret armaturer i håndvaske og brusefaciliteter uden sparefunktion. Der er registreret nyere toiletter med dobbelt skyllefunktion i bygningen. Dog er der enkelte steder, hvor der sidder ældre toiletter med enkelt højt skyllefunktion, som ikke er skiftet til nye med dobbelt skyllefunktion. Forslag 5: Bygning 1: Eksisterende toiletter med enkel høj skyllefunktion udskiftes til nye toiletter med 2/4 liters skyllefunktion. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1968 År for væsentlig renovering: 2005 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (kwh) Ingen Boligareal i følge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: 420 Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./m3 Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh

17 SIDE 17 AF 19 Vand: 35 kr./m³

18 SIDE 18 AF 19 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere på

19 SIDE 19 AF 19 Energikonsulent Adresse: Nørrebro Hjørring Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret information om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovager 7 Postnr./by: 9760 Vrå BBR-nr.: 860-025147 Energikonsulent: Niels Ulrik Engberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftagervej 1 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-004661 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervang 9 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-092335 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1567 liter Fyringsgasolie 684 kwh Elvarme, 74 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1567 liter Fyringsgasolie 684 kwh Elvarme, 74 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rakkebyvej 226 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-028887 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 29 Postnr./by: 9870 Sindal BBR-nr.: 860-033302 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fredensgade 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9870 Sindal BBR-nr.: 860-032834 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Islands Brygge 34A 2300 København S BBR-nr.: 101-241220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ultvedvej 16 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-020020 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dansgade 7 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-072929 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Aarhus/Ebeltoft

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -535 kwh Elvarme, 826 kwh el. -0.4 MWh Fjernvarme, 758 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glesborg Bygade 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103029 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gothersgade 23 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-034582 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arsenalvej 41 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-10049 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Roskildevej 201 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby BBR-nr.: 101-469387-001 Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Rådgivende Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Ordrupvej 35A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142933 Energikonsulent:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vissevej 16 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-346546 Energikonsulent: Bo Fjordside Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Uge Bygade 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015061 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 249 kwh el 2,07 MWh fjernvarme. 2,54 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 249 kwh el 2,07 MWh fjernvarme. 2,54 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Elbagade 16 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-113019-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 14 MWh Fjernvarme, 6990 kwh el. 2.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karen Blixens Vej 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-070234 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 10 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-007711 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 150 MWh fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 150 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Serbiensgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-493504 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svanevej 7 Postnr./by: 3540 Lynge BBR-nr.: 201-048125 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Ny brugsvandsveksler installeres. 276 kwh el 600 kr. 6.000 kr. 10,9 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Ny brugsvandsveksler installeres. 276 kwh el 600 kr. 6.000 kr. 10,9 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Frejaparken 91 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-010 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36 SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjortevej 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025102 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere