Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune (advokat Hans Lykke Hansen, København) Ved udbudsbrev af 13. november 2009 opfordrede Næstved Kommune efter gennemførelsen af en forudgående prækvalifikationsrunde de 5 virksomheder, der er nævnt nedenfor, til at deltage i en begrænset licitation efter tilbudslovens afsnit I. Licitationen vedrørte en totalentreprise på renovering af Herlufmagleafdelingen på Capionskolen på grund af skimmelsvamp og omfattede projektering og udførelse af ca m 2 tag, et varme/ventilationsprojekt i gymnastiksalen samt et gulvprojekt i billedkunstlokalet. Licitationsbetingelserne blev samme dag udsendt til virksomhederne. Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 20. januar 2010 havde de 5 virksomheder alle afgivet tilbud. Det drejede sig om: 1. Enemærke & Petersen A/S 2. Icopal Entreprise A/S 3. Hoffmann A/S 4. C.C. Bruun Entreprise A/S 5. Hansen & Andersen A/S Næstved.

2 Den 1. februar 2010 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Enemærke & Petersen A/S. 2. Den 24. februar 2010 indgav klageren, Icopal Entreprise A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Næstved Kommune. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af den dagældede lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 22. marts 2010 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved i licitationen vedrørende Capionskolen, Herlufmagle, at have anvendt en anden formel for omregning af de karakterer, som de enkelte tilbud havde fået ved evalueringen i relation til underkriteriet»pris«, til points end den, der var angivet i licitationsbetingelsernes pkt Påstand 2 (subsidiær i forhold til påstand 1) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved efter udsendelse af licitationsbetingelserne og kun 13 dage før fristen for afgivelse af tilbud at foretage en væsentlig ændring i betingelserne, herunder ændre på den fastsatte beregningsmodel for tildelingskriteriet»pris«, således at konkurrencen på pris blev væsentlig mindre, og uden at begrunde eller henlede tilbudsgivernes opmærksomhed på forholdet. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 8, stk. 1, ved i licitationsbetingelserne at forbeholde sig ret til at annullere licitationen. Påstand 4

3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, idet indklagede har tildelt tilbuddene point på grundlag af en vurdering af tilbuddene i forhold til hinanden. 3. Påstand 5 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 1. februar 2010 om at indgå kontrakt med Enemærke & Petersen A/S. Klagenævnet har besluttet yderligere at behandle følgende spørgsmål: Spørgsmål 6 Har indklagede handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at afvise tilbuddet fra Enemærke & Petersen A/S, skønt prospektmappen i dette tilbud ikke levede op til kravet i licitationsbetingelsernes pkt om, at prospektmapperne skulle være anonymiserede? Spørgsmål 7 Har indklagede handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at afvise klagerens tilbud, skønt dette tilbud ikke levede op til kravet i licitationsbetingelsernes pkt , tilbudslistens pkt. 1.9, og byggeprogrammets pkt. 4.2, om dokumentation i form af beregninger for, at der ikke er risiko for fremtidige skimmelsvampsangreb? Påstand 8 (såfremt spørgsmål 7 besvares bekræftende) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med princippet om ligebehandling og gennemsigtighed i tilbudslovens 2, stk. 3, idet der i byggeprogrammets pkt. 4.2 er stillet krav om, at tilbuddet skal indeholde en beregning om risiko for fremtidig skimmelangreb, uagtet at en sådan risiko ikke kan beregnes. Klageren har anført, at spørgsmål 6 bør besvares bekræftende, mens spørgsmål 7 skal besvares benægtende. Klageren har taget forbehold for senere at nedlægge påstand om erstatning.

4 Indklagede har vedrørende påstand 1-5 og 8 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Indklagede har endvidere anført, at spørgsmål 6 og 7 skal besvares bekræftende. 4. Sagens faktiske omstændigheder Bygge- og anlægsarbejdet er i licitationsbetingelserne (kaldet»udbudsbetingelser«) af 13. november 2010 beskrevet således:» Næstved kommune har besluttet at lave en tagrenovering m.v. af Capionskolen, Herlufmagle afdelingen, grundet skimmelsvamp. Projektet omfatter projektering og udførelse af ca m 2 tag. Samt Ventillations/varmeanlægsprojekt for gymnastiksal og grundprojekt, grundet skimmelsvamp i billedkunstlokalet. «Særligt vedrørende påstandene 1-3 Det fremgår videre af licitationsbetingelserne, at der var valgt følgende underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige bud«: 1) Prisen, der vægtes 50 %, 2) Energibesparelser, herunder belysning og lysstyring, der vægtes med 20 %, 3) Teknisk /arkitektonisk løsning, der vægtes med 15 %, 4) Logistik, etapedeling, tidsplan og genhusningsløsning, der vægtes med 15 %. Det fremgår videre, at»der ved hver af de 4 bedømmelser anvendes en karakterskala fra 1-10, hvor 10 er det højeste man kan opnå. Opnåede karakterer transformeres til points ved brug af parabelformelen: Points = (»vægtes«-procenten X karakteren kvadreret):2. På bilag 15 er illustreret, hvorledes pointudregningen er. Det tilbud, der samlet opnår det højeste antal points, vinder Næstved kommune forbeholder sig ret til at annullere udbudsforretningen.«

5 Af licitationsbetingelsernes bilag 15, der er dateret den 13. november 2009, fremgår det, at der er følgende sammenhæng mellem de tildelte karakterer og point for så vidt angår tilbudspriser: Karakter Points , , , , ,5 0 0 Af bilaget fremgår endvidere, at den nævnte sammenhæng fulgte af den formel, der er angivet i licitationsbetingelsernes pkt. 3.5 og tillige angivet på bilaget. Dette er imidlertid ikke korrekt, idet den formel, der rettelig er anvendt, ser således ud: Points =»vægtes«-procenten X karakteren kvadreret. Forskellen er således, at produktet af»vægtes«-procenten og kvadratet på karakteren - i modsætning til, hvad der fremgår af formlen i licitationsbetingelsernes pkt. 3,5 og formlen på bilag 15 ikke er blevet divideret med 2. Ved en gennemregning af de tilsvarende skemaer i relation til de øvrige underkriterier fremgår det, at samme formel også blev anvendt ved beregning af sammenhæng mellem karakter og point i relation til de øvrige underkriterier. 5. Der var ikke i bilag 15 anført noget om, hvordan en given tilbudspris ville blive bedømt karaktemæssigt. Det fremgår af dokumentet»rettelsesblade samt svar på stillede spørgsmål«af 13. januar 2010, at licitationsbetingelsernes bilag 15 blev ændret, idet der blev udsendt en korrigeret udgave af 6. januar Det fremgår ikke, at der skulle være sket en ændring af licitationsbetingelsernes afsnit 3.5.

6 Ændringen var omtalt i dokumentet under besvarelsen af følgende spørgsmål (nr. 64):»Ad udbudsbetingelser. Pos 3.5 Kriterier for tildeling af opgaven. Kan det venligst oplyses, hvorledes der afgives karakterer på de indkomne priser. Skal udbuddets bilag 15 forstås således, at laveste pris tildeles karakteren 10 / 50 points og højeste tildeles karakteren 0 / 0 points?«indklagede anførte i besvarelsen af dette spørgsmål: 6.»Tak for spørgsmålet, som foranledigede, at graverende fejl i de på bilag 15 skrevne parabelformler blev opdaget i tide. Et korrigeret bilag 15 uploades sammen med nærværende. Det ses, at udgangspunktet for karakter- / pointsgivning for priskriteriet entydigt er billigste konditionsmæssige tilbud, som gives karakteren 10/ ti. Tilbud, der måtte ligge fra 3 mio. kr. højere end dette, vil blive tildelt karakteren 0/ nul. «Den omtalte korrigerede udgave af licitationsbetingelsernes bilag 15 er dateret 6. januar Heraf fremgår blandt andet:»1. pris vægter 50 % Der interpoleres retlinet mellem de angivne BST + Nx0,3 mio og tilhørende karakterværdier. Karakterer angives med 1 decimal før udregning af points efter parabelformlen: points = 0,5x (karakter) 2. BST=billigste konditionsmæssige tilbudsgivers Samlede Tilbudssum, excl. moms «Herudover var blandt andet anført følgende sammenhæng mellem pris, karakter og points: sam. tilbudssum Karakter Points BST BST + 0,3 mio kr 9,8 48 BST + 0,6 mio kr 9,5 45,1 BST + 0,9 mio kr 9,0 40,5 BST + 1,2 mio kr 8,4 35,3 BST + 1,5 mio kr 7,5 28,1 BST + 1,8 mio kr 6,4 20,5 BST + 2,1 mio kr 5,1 13 BST + 2,4 mio kr 3,6 6,5 BST + 2,7 mio kr 1,9 1,8 BST + 3,0 mio kr 0 0

7 7. Det fremgår af ovenstående, at indklagede ved det korrigerede bilag 15 til licitationsbetingelserne som noget nyt tilføjede oplysninger om, hvorledes karakterbedømmelsen af tilbudspriser ville blive foretaget. For det andet blev det udtrykkeligt anført, at sammenhængen mellem den tildelte karakter blev opgjort som produktet af»vægtes«-procenten og kvadratet af karakteren dvs. i overensstemmelse med den parabelformel, der som anført ovenfor reelt var anvendt i det oprindelige bilag 15. Særligt vedrørende påstand 4 Af indklagedes processkrift af 11. marts 2010 vedrørende klagerens begæring om opsættende virkning fremgår blandt andet, at CASA arktitekter, der gennemførte den begrænsede licitation på vegne af indklagede, anvendte»et pointskema Kommaerne/prikkerne i skemaet er udtryk for en sammenlignende vurdering mellem de fem projekter af kvalitet, stikord for stikord. Fem er et højeste og nul det laveste. Inden for de fleste kategorier er der dog kun givet op til 3 kommaer.«særligt vedrørende spørgsmål 6 Af licitationsbetingelsernes pkt. 3.4»Tilbud«fremgår, under pkt ,»Krav til tilbud«, blandt andet følgende:»tilbud skal afleveres analogt og anonymt, individualiseret ved anvendelse af et 4-cifret mærke efter eget valg. Samtlige dokumenter skal være påført dette 4-cifrede mærke. Der optages kun tilbud til bedømmelse, der er i overensstemmelse med nærværende betingelser. Det samlede tilbud skal indeholde omfatte som angivet under følgende punkter 3.4.2, og «Af licitationsbetingelsernes pkt »Prospektmappe til bedømmelseskommitteen«fremgår:

8 »Der skal vedlægges tilbuddet i alt stk. 10 anonymiserede prospektmapper i format A3 til belysning af det tilbudte - struktureret efter den bydendes eget valg.«i prospektmappen fra Enemærke & Petersen A/S var der flere steder med små bogstaver med lodret skrift i venstre side af margin anført:»e & P«. 8. Særligt vedrørende spørgsmål 7 og påstand 8 Af licitationsbetingelsernes pkt , der bærer overskriften»tilbudsprojekt«, fremgår blandt andet:»tilbudsprojektet skal indeholde en skriftlig redegørelse og et tegningsmateriale, der tilsammen belyser projektet, en tidsplan samt en beskrivelse af totalentreprenørens organisation. Endvidere prospektmapper struktureret efter den bydendes eget valg. Den skriftlige redegørelse skal som minimum redegøre for (og i nævnte rækkefølge): Dokumentation vedr. risiko for fremtidige skimmelangreb - såfremt der anvendes organiske materialer i den kommende tagkonstruktion. «Af Byggeprogrammets pkt. 4.2»Tagrenovering«fremgår blandt andet:»der skal i projektet redegøres for den tilbudte tagkonstruktions opbygning. Såfremt der anvendes organiske materialer i den kommende tagkonstruktion, skal det med beregninger vedlagt tilbud dokumenteres, at der ikke er risiko for fremtidige skimmelangreb «I tilbudslisten er der ud for overskriften til pkt. 1.9»tagrenoveringsarbejder«anført følgende:»husk i den skriftlige redegørelse at gøre rede for konstruktive principper, tagkonstruktionens opbygning efter renovering med oplysning om U-værdier for tag og facade mv., dokumentere vedr. risiko for fremtidige skimmelangreb.«i klagerens prospektmappe er der blandt andet anført:

9 »Vi har gennem årene renoveret rigtig mange skoler med varme, utætte tage, der var fyldt med skimmelsvamp..vi mener ud fra erfaring at kunne fastslå, at man ikke på ét plansskoler kan have varme tage. Den type tag er ikke robust nok til en skole... Der står da også i byggeprogrammet. at det ved beregning skal dokumenteres, at der ikke fremover vil kunne forekomme fugt- /temperaturbetingelser for skimmelvækst i tagkonstruktionen. Når der er tale om en skole kan en sådan dokumentation kun udføres troværdigt på et velventileret koldt tag, hvor tagpappen har et fast underlag. Nedenfor redegøres for principperne for et koldt og et varmt tag. Et varmt tag Et koldt tag kan være opbygget som et traditionel træspærkonstruktion med spær og spærfod, hvor der på undersiden af spærfoden opsættes en forskalling med en helt damptæt membran. Oven på forskallingen lægges et tykt lag isolering. Oven på spærrerne fastgøres en robus x- finerplade, hvorpå tagpappen fastgøres. Der skal som minimum være 5 cm luft, således at man via naturlig ventilation (overtryk/undertryk) fra tagfod til tagkip eller fra tagfod til tagfod får ventileret tagrummet. tagbelægningen er ventileret og derfor kold. Dette tag er et mere robust tag, fordi der er etableret et fast underlag for tagpappen, således at man kan gå på taget, når der skal fjernes blade m.m. uden risiko for at synke ned i isoleringen og belaste tagpappen unødigt. Evt. fugt som måtte komme ind på den ene eller anden måde kan blive ventileret væk. 7. Genopbygning 7.1 En robust tagflade som kan tåle normal trafik for en skole Som gennemført ved tidligere tagrenoveringer på andre skoler vil vi opbygge de nye tage som ventilerede tage bestående af gitterspær med en robust krydsfiner som underlag for en 2-lags SBS tagdækning 7.2 De nye tages opbygning Tagkonstruktionen opbygges af gitterspær vinkelret på limtræsdragerne «9. Parternes anbringender Ad påstand 1

10 10. Klageren har gjort gældende, at det fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 3.5, at der skal anvendes følgende parabelformel: point = ( Vægtes - procenten X karakteren kvadreret): 2. Det fremgår ikke af rettelsesbladet af 13. januar 2010, at der ændres på denne beregningsmodel, men det er anført, at karakteren 10 opnår 50 points, og karakteren 0 opnår 0 points. Indklagede var derfor forpligtet til at anvende denne formel. Fastsættelsen af intervaller på kr. indebærer, at konkurrencen på pris er blevet væsentligt mindre, end det der fremgik af licitationsbetingelsernes pkt Indklagede har navnlig gjort gældende, at ændringen af bilag 15 ikke vedrørte vægtningen af underkriteriet pris, som fortsat var 50 %, at baggrunden for, at kommunen 13 dage inden fristens udløb ændrede dette bilag, var, at den beregningsmetode, der var lagt op til i det oprindelige bilag, ved en fejl var upræcis og reelt intetsigende. Det fremgår tydeligt af licitationsbetingelserne, at den nærmere udregning af points fremgår af bilag 15. Tilbudsgiverne kan ikke have været i tvivl om, at pointberegningen ville ske efter formlen i det reviderede bilag 15, og ændringen medførte ikke en forrykkelse af forholdet mellem tilbudsgiverne. Konkurrencen på pris er ikke blevet ændret. Kommunen har således ikke handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet. Ad påstand 2 (subsidiær i forhold til påstand 1) Klageren har gjort gældende, at indklagede på grundlæggende punkter kort tid før udløbet af fristen for afgivelse af tilbud har foretaget en væsentlig ændring af licitationsbetingelserne vedrørende udregning af point i relation til den tilbudte pris, der vægtede med 50 %. Den metode, der er anført i bilag 15 til udregning af point, jf. bilag 8, indebærer, at konkurrencen på pris er væsentligt mindre end den konkurrence, som der var lagt op til i licitationsbetingelserns punkt 3.5. Da ændringen skete kun 13 dage inden udløbet af tilbudsfristen, uden begrundelse og uden at tilbudsgivernes opmærksomhed udtrykkeligt blev henledt på det, har indklagede handlet i strid med gennemsigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet. Indklagede har navnlig gjort gældende, at ligebehandlingsprincippet ikke er tilsidesat ved den foretagne ændring af bilag 15, der som nævnt vedrørende påstand 1 havde karakter af berigtigelse af en fejl. Ad påstand 3

11 11. Klageren har gjort gældende, at indklagede i licitationsbetingelsernes pkt. 3.5 har anført, at kommunen»forbeholder sig ret til at annullere udbudsforretningen«. Indklagede har således anset sig for berettiget til at annullere udbuddet, uden indklagede har en saglig grund til dette, selv om indklagede kun lovligt kan annullere et udbud, hvis der foreligger en saglig grund til at annullere. Indklagede har således handlet i strid med tilbudsloven ved at formulere den pågældende bestemmelse som anført. Indklagede har gjort gældende, at det anførte i licitationsbetingelserne i sagens natur skal forstås i overensstemmelse med tilbudslovens 8, stk. 1. Indklagede har således ikke på noget tidspunkt haft til hensigt at annullere udbudsforretningen, hvis det var usagligt. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede ved vurderingen af underkriterium 2 og 3 gav maksimumpoint til det bedste tilbud og point til de øvrige tilbud i forhold hertil. Den model for tildeling af»kommaer«og point, som indklagede anvendte, gik med hensyn til alle underkriterier ud fra tilbuddenes forhold til hinanden, hvilket er en tilsidesættelse af princippet om ligebehandling. Indklagede har gjort gældende, at kommunen har vurderet hvert enkelt tilbud i forhold til licitationsbetingelserne, og ikke i forhold til de øvrige tilbud, og at den beskrivelse af fremgangsmåden, som blev anført i indklagedes processkrift af 11. marts 2010, ved en fejl var misvisende. Ad påstand 5 Klageren har anført, at indklagede som anført af klageren i relation til påstandene 1-4 og af såvel indklagede som klageren vedrørende spørgsmål 6 har tilsidesat principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i tilbudslovens 2, stk. 3, og at disse overtrædelser er af en sådan karakter, at klagenævnet skal annullere indklagedes tildelingsbeslutning. Indklagede har under henvisning til det, som kommunen har anført vedrørende påstand 1-4, gjort gældende, at kommunen ikke har tilsidesat tilbudsloven som anført af klageren. Subsidiært har indklagede gjort gældende, at

12 de eventuelle overtrædelser ikke er tilstrækkelig kvalificerede til at føre til annullation af tildelingsbeslutningen. 12. Ad spørgsmål 6 Indklagede har gjort gældende, at det fulgte af licitationsbetingelsernes pkt , at prospektmappen skulle være anonymiseret, at prospektmappen fra Enemærke & Petersen A/S var angivet»e & P«, hvilket er en kendt forkortelse for Enemærke & Petersen A/S, hvorfor tilbuddet fra denne tilbudsgiver ikke var konditionsmæssigt, og at tilbuddet derfor skulle have været forkastet. Klageren har tilsluttet sig indklagedes anbringender vedrørende dette spørgsmål. Ad spørgsmål 7 Indklagede har gjort gældende, at der fulgte af licitationsbetingelsernes pkt , byggeprogrammets pkt. 4.2 og tilbudslistens pkt. 1.9, at der var fastsat et krav om, at tilbuddene skulle indeholde en dokumentation i form af en beregning vedrørende risikoen for fremtidig skimmelvækst i tagkonstruktionen, hvis denne indeholdt organiske materialer, at den af klageren tilbudte tagkonstruktion indeholdt organiske materialer, men at klageren ikke i tilbuddet fremkommer med en beregning vedrørende den fremtidige risiko for skimmelvækst i produktionen, og at klagerens tilbud dermed var ukonditionsmæssigt. Klageren har gjort gældende, at det hverken af licitationsbetingelsernes pkt , tilbudslistens pkt. 1.9 fremgår, at der skal vedlægges tilbuddet en beregning. Tilbudsgiverne skal alene vedlægge tilbuddet en skriftlig redegørelse, der dokumenterer, at der ikke er risiko for fremtidig skimmelsvamp. Dette krav er opfyldt ved fremlæggelse af klagers prospektmappe. Kravet i byggeprogrammets pkt. 3.4 om, at tilbuddet skal vedlægges en beregning er uklart. Det fremgår ikke, hvilken beregning der skal vedlægges, og at tilbuddet vil blive forkastet, hvis beregningen ikke er vedlagt. Det kan ikke beregnes, at der ikke er risiko for skimmelangreb. Ad påstand 8

13 13. Klageren har gjort gældende, at det ikke kan beregnes, at der ikke er risiko for fremtidig skimmelangreb, og at indklagede dermed - såfremt spørgsmål 7 besvares bekræftende - har overtrådt ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved at opstille et sådant krav. Indklagede har gjort gældende, at det er muligt at beregne risikoen for fremtidige skimmelangreb. Dette kan f.eks. ske ved at udføre en dugpunktsberegning for konstruktionen. En dugpunktsberegning er en sammenstilling af temperatur og vanddamp, der kan påvise, i hvilke lag af konstruktionen kondens vil kunne forekomme. En forudsætning for skimmelvækst er bl.a. forhøjet koncentration af fugt. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 I licitationsbetingelsernes pkt. 3.5 og i den oprindelige udgave af bilag 15 til disse betingelser er det anført, at points beregnes efter formlen:»vægtes«-procenten X kvadratet på karakteren divideret med 2. Det fremgår imidlertid af den oprindelige udgave af bilag 15, der i henhold til det nævnte afsnit i licitationsbetingelserne skulle illustrere pointudregningen, at den formel, der blev anvendt i bilaget rettelig var:»vægtes«- procenten X kvadratet på karakteren, således at det nævnte produkt i modsætning til hvad der fremgik af licitationsbetingelserne ikke blev divideret med 2. I den korrigerede udgave af bilag 15 fremgår denne formel udtrykkeligt. Om baggrunden for korrektionen fremgår det i besvarelsen af spørgsmål 64, der blev udsendt (uploaded på Byggeweb) samtidig med den korrigerede udgave af det nævnte bilag, udtrykkeligt, at der var blevet opdaget»graverende fejl i de på bilag 15 skrevne parabelformler«. De nævnte formler var matematisk identiske med formlerne i licitationsbetingelsernes pkt Uanset at der ikke med udsendelsen af rettelsesblade samt svar på spørgsmål samtidig skete en ændring af formlen i licitationsbetingelsernes pkt.

14 3.5, kan tilbudsgiverne ikke have været i tvivl om, at pointberegningen ville ske efter den formel, der var anført i den korrigerede udgave af bilag Den formel, der blev anvendt i licitationsbetingelsernes bilag 15, indebærer alene, at tilbudsgiverne får dobbelt så mange points, som de ville have fået ved anvendelsen af den formel, der blev angivet i licitationsbetingelsernes pkt Korrektionen har således ikke ført til en forrykkelse af forholdet mellem tilbudsgiverne eller mellem vægten af underkriteriet»pris«og vægten af de øvrige underkriterier i forhold til det fastsatte i licitationsbetingelserne. Anvendelsen af den formel, der er nævnt i bilag 15, i stedet for den, der er nævnt i licitationsbetingelsernes pkt. 3.5, indebærer dermed ikke en tilsidesættelse af gennemsigtighedsprincippet eller ligebehandlingsprincippet. Det forhold, at indklagede samtidig som noget nyt gav de potentielle tilbudsgivere oplysning om, hvorledes karaktervurderingen ville blive foretaget i relation til underkriteriet pris, kan ikke føre til et andet resultat. Påstanden tages ikke til følge. Ad påstand 2 Indklagede udsendte (uploadede på Byggeweb) de ovennævnte ændringer af licitationsbetingelserne 13 dage før udløbet af fristen for at afgive tilbud. De potentielle tilbudsgivere havde således alle den samme tid til at tage de nævnte forhold i betragtning. På den baggrund og henset til, at der dels var tale om rettelse af konstaterede fejl, dels om supplerende oplysninger om, hvordan forskelle i priserne for tilbuddene ville blive omsat til karakterer, har indklagede ikke handlet i strid med ligebehandlingsprincippet eller gennemsigtighedsprincippet ved at foretage ændringerne. Påstanden tages ikke til følge. Ad påstand 3 En udbyder kan kun annullere licitationen, hvis det ikke er usagligt.

15 15. Et forbehold i licitationsbetingelserne om ret til at forkaste alle tilbud eller til at annullere licitationen er derfor i det omfang det ikke er helt uden selvstændigt indhold i strid med tilbudslovens 8, jf. klagenævnets kendelse af 23. februar 2007 i sagen Rebo A/S mod A/B Damparken. På den baggrund, og da der ikke er holdepunkter for den opfattelse, at indsættelsen af det nævnte forbehold i licitationsbetingelserne skulle være sket, uden at indklagede dermed tilsigede at opnå en anden retsstilling end, hvad der ville følge uden forbeholdet, tages påstanden til følge. Ad påstand 4 Efter det, der er anført af indklagede, om, at beskrivelsen i processkriftet af 11. marts 2010 vedrørende evalueringen ved en fejl ikke var korrekt, kan det ikke lægges til grund, at indklagede har tilsidesat ligebehandlingsprincippet ved at foretage en sammenlignende evaluering i relation til underkriterierne 2 og 3. Påstanden tages herefter ikke til følge. Ad spørgsmål 6 Af de grunde, der er anført af indklagede, og som klageren har tilsluttet sig, besvares spørgsmålet bekræftende. Ad spørgsmål 7 og påstand 8 Tilbudslistens pkt. 1.9 indeholder ikke et selvstændigt krav om dokumentation. Det følger af licitationsbetingelsernes pkt , at tilbudsprojektet skal indeholde en skriftlig redegørelse, der som minimum skal indeholde dokumentation vedrørende risiko for fremtidige skimmelangreb, såfremt der anvendes organiske materialer i den kommende tagkonstruktion. Dette krav er i byggeprogrammets pkt. 4.2 uddybet, således, at der, såfremt der anvendes organiske materialer i den kommende tagkonstruktion,»med beregninger vedlagt tilbud [skal] dokumenteres, at der ikke er risiko for fremtidige skimmelangreb.«opfyldelsen af det anførte krav i byggeprogrammet må, således som det er formuleret, anses for en betingelse for tilbuddets

16 konditionsmæssighed, såfremt tilbuddet omfattede en tagkonstruktion, der som tagkonstruktionen i klagerens tilbud indeholdt organiske materialer. 16. Indklagede har imidlertid ikke angivet, hvilke beregninger der kræves til opfyldelse af det nævnte krav. Det fremgik endvidere ikke, hvilke forudsætninger vedrørende blandt andet temperatur og luftfugtighed der i givet fald ville skulle lægges til grund ved en sådan beregning. Heller ikke indklagedes oplysninger om en såkaldt dugpunktsanalyse, der ikke fremgik af licitationsbetingelserne, angiver, hvorledes kravet efter indklagedes opfattelse kunne opfyldes. Klagenævnet finder på den baggrund, at det var uklart, hvordan det anførte krav kunne opfyldes. Klagenævnet tager derfor påstand 8 til følge som nedenfor anført. Der er herefter ikke anledning til at besvare den resterende del af spørgsmål 7. Ad påstand 5 Under hensyn til, at klagenævnet ved besvarelsen af spørgsmål 6 har konstateret, at tilbuddet fra Enemærke og Petersen A/S, der vandt den samlede licitation, var ukonditionsmæssigt, og til, at klagenævnet under spørgsmål 7 og påstand 8 har konstateret, at indklagede havde stillet et mindstekrav til tilbuddene, som var i strid med gennemsigtighedsprincippet, tager klagenævnet påstanden om annullation af indklagedes tildelingsbeslutning til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 8, stk. 1, ved i licitationsbetingelserne at forbeholde sig ret til at annullere licitationen. Ad spørgsmål 6 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at afvise tilbuddet fra Enemærke & Petersen A/S, skønt prospektmappen i dette tilbud ikke levede op til kravet i udbudsbetingelsernes pkt om, at prospektmapperne skulle være anonymiserede. Ad spørgsmål 7 og påstand 8

17 17. Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3, ved i licitationsbetingelsernes pkt sammenholdt med byggeprogrammets pkt. 4.2 at have fastsat et krav om, at tilbuddet skulle indeholde dokumentation ved beregninger for, at der ikke var risiko for fremtidige skimmelsvampangreb, uagtet at det var uklart, hvilke beregninger indklagede herved stillede krav om. Indklagedes beslutning af 1. februar 2010 om at indgå kontrakt med Enemærke & Petersen A/S annulleres. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstandene 1, 2 og 4. Indklagede, Næstved Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Icopal A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Nikolaj Aarø-Hansen Genpartens rigtighed bekræftes. Lillian Sivertsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 K E N D E L S E Dansk Halbyggeri A/S (advokat Niels Heldgaard, København) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026086 (Kirsten Thorup, Trine Heidemann Garde) 7. juni 2012 K E N D E L S E Dubex A/S (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Danske Spil A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Lars Tolstrup, Kent Petersen) 21. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Nikolaj Aarø-Hansen, Lars Tolstrup, Kent Petersen) 21. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020737 (Nikolaj Aarø-Hansen, Lars Tolstrup, Kent Petersen) 21. juni 2010 K E N D E L S E Bjerge Vognmandsforretning ApS (advokat Claus Kenneth Lund, Kalundborg) mod Kalundborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 K E N D E L S E Entreprenør Erling Jensen A/S (advokat Anders Jessen Schmidt, Skive) mod Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018063 (Niels Feilberg Jørgensen, Helle Bøjen Larsen, Thomas Grønkær) 5. november 2009 K E N D E L S E Saver Comfort ApS (advokat Ole Husum, Grenå) mod Region Midtjylland

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen, Knud Erik Busk) 6. august 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen, Knud Erik Busk) 6. august 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021973 (Michael Ellehauge, Michael Jacobsen, Knud Erik Busk) 6. august 2010 K E N D E L S E HedeDanmark A/S (advokat Lone Møller, Århus) mod Greve Spildevand A/S (advokat

Læs mere