Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts Kl Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted"

Transkript

1 Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts Kl Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen 3 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen 4 Ansøgning om midler Sag: Køb af vertikalskærer (1960) - Barrit Efter at have været på kursus i Kirkegårdsvedligeholdelse ønsker graver en Vertikalskærer. Pris for 40 cm. skærer er kr = kr. incl. moms Pris for 50 cm. skærer er kr = kr. incl. moms Mr. foreslår at den evt. kan udlånes til nabosogne Det meddeles menighedsrådet, at der på erfa-møde mellem graverne i Juelsminde-området den 7. januar 2015 har været drøftet deling af maskiner. pu foreslår derfor, at spørgsmål om indkøb af fælles vertikalskærer drøftes på næste erfa-møde. Tovholder på Juelsminde-erfagruppen får besked om dette. Ansøgning om midler Yderligere forklaring Brochure, Eliet - E401 Vertikalskærer Bemærkninger fra Henning Nielsen 5 Udbudsmateriale Sag: Restaurering af p-plads (1864) - Barrit Der er udfærdiget udbudsmateriale på p- pladsen ved Kirkehuset i Barrit Der har været korrespondance vedr. forskellige typer overfladebehandlinger, her er valgt Bitumen med ral, udført af Dansk Der indhentes konsulentudtalelse fra Preben Skaarup. Det er forhandlet med Mogens Svenning, at han uden beregning foretager vurdering/beregning af afvandingen fra parkeringsarealet ved Barrit Kirke for at sikre mod overløb af vand til den nye sognegård. Når konsulentudtalelser foreligger, bemyndiges Referat, Side: 1

2 Overfladebehandling el.l. Udbudsmateriale Søren Kallestrup og HBK til at træffe afgørelse mht. projektet. Finansiering bevilliges af anlægsmidlerne Yderligere fra Preben Skaarup Udtalelse vedr. Overfladebehandling Overfladebehandling, bem. fra Søren Kallestrup Mail fra Skaarup 6 Ansøgning om økonomisk støtte Sag: Projektor (1715) - Glud Der er modtaget ændret projekt til opsætning af projektor i Glud kirke. Et krucifiks flyttes, og projektor foreslås installeret i mellemrum mellem orgel og nordvæg. Man ønsker også at anvende lydklip i begrænset omfang, men bestående højtaleranlæg benyttes. Tilbudspriser incl. moms: Flytning af kors kr Projektor incl. objektiv og opsætning ,75 kr. Apple TV-løsning 866,25 kr. Hylde og sikring af projektor (anslået) kr. Etablering af trådløst netværk (anslået) kr. Ialt kr. Dertil ikke medtagne udgifter til installationer, reparationsarbejder, evt. stilladsleje Sendes i stiftet til endelig godkendelse Pu godkender forslag til disponering af overskud i regnskab 2014, såfremt stiftet godkender projektet. Øvrige disponeringer kan foretages straks. Jf. yderligere oplysninger vil projektet kunne finansieres af Glud kirkekasse Ansøgning om økonomisk støtte Yderligere bemærkninger fra mr. 7 Alarm til brændstofskab Sag: Lås til brændstofskab (1966) - Hornborg Efter adskillige indbrud i brændstofskab, hvor der står 200 l diesel- og 200 l benzintromle, vil Hornborg mr. have lavet mere sikker løsning. Ved synsudsættelse af etablering af et sikrere brændstofskab med alarm,bliver det først i PU godkender at indkøb finansieres af overskud regnskab 2014 Referat, Side: 2

3 Mr. ønsker at bruge af overskud fra regnskab 2014 Indhentede priser: Skab: kr. = kr. incl. moms Tyverisikring: kr. = kr. incl. moms Jf. foreløbig opgørelse er Resultat af drift i Regnskab 2014 ca kr. højere end forventet (Resultat af drift ,36 kr), hvilket iflg. formand skyldes, at udførelse af synsudsatte arbejder har været billigere end budgetteret. Ansøgning Kvartalsrapport pr s. 1 Indhentede priser 8 Ansøgning Sag: Kirkegårdsomlægning (1976) - Hornborg Mr. har på baggrund af Preben Skaarups rapport fra gennemgang af kirkegården Hornborg udarbejdet forslag til regulering af kirkegården., der tager hensyn til det meget reducerede antal benyttede gravpladser. Der søges om godkendelse af projektet samt midler til midler til indkøb af planter samt fældning af træer. Planter kr. Flytning af bevaringsværdige sten kr. Fældning mv. af træer kr. Jord til afretning kr. Der er lavet et flot stykke arbejde. Menighedsrådets forslag til regulering af kirkegården er sendt til Preben Skaarup til konsulentudtalelse. Efter modtagelse af denne godkendes projektet Ansøgning 9 Henvendelse fra mr. ang. indvendig kalkning Sag: Indvendig kalkning (1854) - Hvirring Mr. ønsker faglig og økonomisk bistand ifm. indvendig kalkning af Hvirring kirke med udgangspunkt i Natmus' kalkningsrapport fra 2014 Indvendig kalkning skal godkendes i stiftet på baggrund af projektbeskrivelse. Det anbefales, at mr kontakter arkitekt. Der skal laves en aftale om honorar, der godkendes i PU. Mr. er bedt om, hurtigst muligt at få lavet prøvekalkning som beskrevet i rapporten side 4, af en murer med erfaring i kirkekalkning. Evt. også bede vedkommende lave et overslag på begge typer kalkning, som beskrevet i rapporten, som orientering vedr. økonomi. Henvendelse fra mr. Referat, Side: 3

4 Rapport fra Natmus 10 Rådgiveraftale Mogens Svenning Sag: Utæt kirketag (1876) - Langskov Fremsendt rådgivningsaftale til godkendelse. Honorar 8% af håndværkerudgifter Godkendt af pu 1754_Rådgiveraftale Mogens Svenning 11 Ansøgning vedr. lynafledere Sag: Lynafleder (1908) - Linnerup Mr. ønsker at installere lynafleder på Linnerup kirke. Der er indhentet 2 tilbud fra Hornum el og Ølholm el Billigst er Hornum El kr. = ,50 incl. moms Gravearbejde ikke incl. Godkendt tildeling på kr. Ansøgning vedr. lynafledere Tilbud fra Ølholm El Tilbud fra Honum El Tilbudsaccept Følg til tilbud 12 Meddelelse om intern aflønning af MR efter sammenlægning Sag: Intern aflønning af MR (1959) - Linnerup Mr. har på møde d truffet beslutning vedrørende intern aflønning kr til formand (Per Heller), kr til sekretær (medarbejdende næstformand - Bjarke Jeppesen) kr til kasserer (Mette Mogensen) kr til kirkeværge, Aale (Else Kristensen) (også kontaktperson) kr til kirkeværge, Linnerup (Verner Markussen) Beløbenes størrelse skal ses i lyset af det stigende arbejdspres pga sammenlægningen, omfattende arbejder i forbindelse med de to kirkebygninger, de to kirkegårdes fremtidige omlægninger, præstegården, forpagtningen af Pu har tidligere ifm. sammenlægning godkendt forhøjelse af formandshonoraret på op til 50% i 2 år efter sammenlægningen grundet merarbejde. Pu kan således også i Åle-Linnerup godkende en sådan forhøjelse på 50% af formandshonoraret i 2015 og x 150%, ialt kr. Det godkendes, at honoraret fordeles mellem formand og næstformand svarende til arbejdsfordelingen. Øvrige honorarer kan max. udgøre beløbet i tidligere udsendte skema. Honorar til kirkeværge kan således ikke overstige kr. Referat, Side: 4

5 landbrugsjorden, det totalt fredede ehus, kirkeudvikling, sanering af menighedsrådenes samlede økonomi- samt selvfølgelig det stadigt stigende administrative pres. Ønsket om at aflønne næstformand skyldes de arbejdsopgaver, vedkommende udfører. ene har ialt folkekirkemedlemmer, hvilket i 2015 giver følgende honorarer: Formand kr. Kontaktperson kr. Kasserer (uden bogføring) kr. Kirkeværge kr. Som 2 selvstændige sogne ville formandshonorar være 2 x kr., kirkeværge og kontaktperson ville hver få kr., og kasserer uden bogføring kr. Meddelelse om intern aflønning af MR efter sammenlægning Uddybning fra formand 13 Budget og konservators beskrivelse Sag: Skimmelsvamp i Løsning gamle kirke (1610) - Løsning Budget efter prisindhentning: Murer kr. Tømrer kr. El kr. Konservator kr. ikke prissat kr. Øvrige kr. I alt kr. incl. moms Overslag fra oktober kr. Der er ikke lavet rådgivningsaftale, men Mogens Svenning indvilliger i mail af i et honorar på max. 10% På grund af den høje pris på afrensnings- og kalkningsprojektet drøftes sagen med menighedsrådet inden der tages endelig stilling. Pu skal drøfte projektets omfang, økonomi samt det store spring mellem overslag og indhentede priser Budget og konservators beskrivelse Projektbeskrivelse fra Mogens Svenning 14 Ansøgning fra Løsning Ansøgning fra Løsning vedr. lokalfinansiering af sognepræstestilling 25%, så 100% stilling kan bevares. Stiftets normering reduceres med 25% Pu har besluttet at anbefale Løsning-Korning menighedsråds ønske om lokalfinansiering af i alt 50 % sognepræstestilling, når stiftets normering falder til 50% ved nybesættelse. Pus anbefaling er betinget af, at mr finansierer omkostningerne ved præsteansættelsen (løn, kørsel Referat, Side: 5

6 Finansiering kan fra 2017 ske ved besparelser på kirkegården ved samarbejde mellem Løsning og Korning kirkegårde. Udgift i 2015, kr., dækkes af alm. ligning. Udgift i 2016: kr., søges dækket gennem bevilling fra kirkelivspuljen. mv.) inden for den nuværende ligningsramme. Såfremt de påtænkte besparelser på kirkegårdspersonalet ikke viser sig at kunne dække omkostningerne, må mr finde andre besparelser, f.eks. på sognemedhjælperkvoten. Pu har samtidig godkendt en bevilling af kirkelivspuljen til delvis dækning af 25 % præsteløn i 2016, hvor graversamarbejdet endnu ikke er effektueret. Bevillingen vil blive den aktuelle løn for 25 % (max kr) fratrukket kr som mr må finansiere fra kirkekasserne, på samme måde som i Pu gør opmærksom på, at Kirkeministeriet hurtigst muligt skal søges om tilladelse til at oprette ekstra 25 % stilling. 15 Gulve i Nebsager præstegård Sag: Ombygning af Nebsager præstegård (1944) - Nebsager Overslag fra tømrer Jørgen Bojsen kr. = ,50 kr. incl. moms + murer kr. = kr. incl. moms Undergulve under havestuen og præstekontoret er dårlige og rådne. Her har bjælkerne været lagt direkte på jord, og er derfor nu rådnet og svundet, så underlaget er dårlig og ustabilt,og fugt og kulde trænger op. Der er endvidere konstateret tegn på rotter. Tømrer har forinden sammen med murer målt op og beregnet nødvendig betonmængde, isoleringsmaterialer mv. samt nødvendige nye strøer og trægulve. I merprisen er modregnet pris, som hidtil er indgået i tilbud for først planlagt behandling af gulvene i rummene, og som nu bliver overflødig: Afslibning og lakering af gulvene, nye lister mv. Det er forudsat og aftalt, at graver og medhjælper udgraver og bortkører jord fra rummene mv. Tømrer og murer har herefter beregnet merprisen til kr. = kr. incl. moms. Søren Kallestrup har sagt ok til tømrer til, at han og murer går i gang med at udgrave og opbygge nye gulve i disse to rum med betonundergulv isoleret og forsynet med fugtspærre efter gældende normer samt forsynet med nye trægulve af samme kvalitet som i øvrigt besluttet i andre rum. Ejgild Johansen anbefaler at man overvejer at der ilægges trækrør/kabler til de forskellige installationer i det nye gulv i præstekontoret. Henvendelse til mr.: Det godkendes at Jørgen Bojsen udfører det skitserede arbejde. Der spørges til tilbud fra maler samt til tidsplan for de samlede arbejder. Forekomsten af skimmelsvamp tages meget alvorligt, og rapportens anvisninger følges. Der foretages -afvaskning/afrensning af det berørte område. I gammel del af kælder skal foretages -renovering i form af fugtisolering -herefter afrensning/afhugning af pudslag, inden der pudses op på ny. Disse arbejder skal ske inden ny præst flytter ind Der er konstateret skimmelsvamp i ikkerenoverede del af kælderen samt i begrænset omfang i væg ved entré. Der er udarbejdet skimmelsvamprapport Boligen står tom pga. embedsskift Referat, Side: 6

7 Undergulve under havestuen og præstekontoret er dårlige og rådne. Her har bjælkerne været lagt direkte på jord, og er derfor nu rådnet og svundet, så underlaget er dårlig og ustabilt,og fugt og kulde trænger op. Der er endvidere konstateret tegn på rotter. Tømrer har forinden sammen med murer målt op og beregnet nødvendig betonmængde, isoleringsmaterialer mv. samt nødvendige nye strøer og trægulve. I merprisen er modregnet pris, som hidtil er indgået i tilbud for først planlagt behandling af gulvene i rummene, og som nu bliver overflødig: Afslibning og lakering af gulvene, nye lister mv. Det er forudsat og aftalt, at graver og medhjælper udgraver og bortkører jord fra rummene mv. Tømrer og murer har herefter beregnet merprisen til kr. = kr. incl. moms. Søren Kallestrup har sagt ok til tømrer til, at han og murer går i gang med at udgrave og opbygge nye gulve i disse to rum med betonundergulv isoleret og forsynet med fugtspærre efter gældende normer samt forsynet med nye trægulve af samme kvalitet som i øvrigt besluttet i andre rum. Ejgild Johansen anbefaler at man overvejer at der ilægges trækrør/kabler til de forskellige installationer i det nye gulv i præstekontoret. Hvis havestuens installationer skal suppleres, er der også en god mulighed for her at lave usynlige supplementsinstallationer i det område hvor der ikke er kælder. andre rum. Gulve i Nebsager præstegård - Fra Søren Kallestrup Byggemødereferat 1 Bem. feb., Ejgild Johansen Provstesyn Nebsager - byggemøderef. 2 Bemærkninger fra Ejgild Johansen Tilbud fra tømrer Rapport vedr. skimmelsvamp Referat, Side: 7

8 Synsprotokol og håndværkerliste vedr. Nebsager præstegård 16 Skøde vedr. arealoverførsel Sag: Mødefaciliteter m.v. (1533) - Sindbjerg Der er udfærdiget Købsaftale om arealoverdragelse af m2, købesum kr. Jorden skal iflg. oplysninger fra mr. bruges til placering af varmeslanger til jordvarmeanlæg ifm. det nye sognehus. I budgettet er der afsat kr., hvilket også dækker omkostninger ved jordkøbet. Jordkøb godkendt Skøde vedr. arealoverførsel 17 Fjernelse af kirkebænke Sag: Fjernelse af kirkebænke (1968) - Stenderup Mr. ønsker at fjerne 4 kirkebænke for at give plads til et flygel. Flytning af bænke skal godkendes i stiftet. Til brug i sagsbehandlingen kræves projektbeskrivelse med billedmateriale. mr. anbefales at kontakte Øster Snede mr., der har haft et lignende projekt. Ansøgning 18 Renovering af varme Sag: Renovering af varme (1972) - Uldum I Uldum kirke er der på grund af nedbrud skiftet varmeveksler og isat termostat, hertil søges i alt ,89 kr. fra energipuljen Er godkendt af energiudvalget og pengene er udbetalt. Ansøgning Svar fra Kjell og Henning 19 Ansøgning vedr. lynafleder Sag: Lynafleder (1961) - Aale Mr. ønsker at installere lynafleder på Åle kirke. Der er indhentet 2 tilbud fra Hornum el og Ølholm el Billigst er Hornum El kr. = ,50 incl. moms Gravearbejde ikke incl. Godkendt tildeling på kr. Ansøgning vedr. lynafleder Tilbud Referat, Side: 8

9 20 Årsregnskab 2014 Sag: Årsregnskab 2014 (1975) Årsregnskab 2014 for PUK-kassen er færdigt. Der er budgetteret med et resultat af drift på kr., det regnskabsmæssige resultat af drift viser et overskud på ,85 kr. Dette skyldes primært at bygningstekniker, afsat i budgettet til kr., samt skole-kirke arbejdet ikke er kommet i gang i Afleveringsstempel Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr , Regnskab 2014, Afleveret d :41 Regnskabet er godkendt Årsregnskab Pris- og lønfremskrivninger fra 2015 til 2016 Sag: Budget 2016 (1977) Km's foreløbige pris- og lønfremskrivninger: Efter økonomimøde med kommunen har pu besluttet en fremskrivningsprocent i provstiet: på 1,8% Øvrig drift: 1,0 % Løn: 1,1 % Anlæg 2,1 % Fremskrivning fra KL: 1.8% Pris- og lønfremskrivninger fra 2015 til 2016 Referat, Side: 9

10 Orientering 22 Svar fra konsulenter samt stiftets godkendelse med bemærkninger Sag: Renovering af As kirke (1779) - As Svar fra konsulenter samt godk. med bem. 23 Foreløbig opgørelse Sag: Nybyggeri (1451) - Barrit Opgørelse på byggeudgifter vedr. Kirkehuset Omkostninger 2013: kr. Omkostninger 2014: kr. i alt kr. Bundne penge fra ca. år 2009: kr. Salg af Vejlevej kr. rentetilskrivning i alle årerne kr. total kr. Reelt merforbrug kr. Efter at der har været meget fokus på lønninger på kirkegården er der en besparelse af lønudgifter på ca kr. i Forventet driftsoverskud ville ligge på kr. Menighedsrådet skønner lige p.t at der er mulighed for at tilbagebetale hele lån til Provstiudvalget: kr. samt selv afholde omkostninger til differencen mellem arkitekten s budget og faktiske udgifter til kirkehus byggeriet. Endelig besked omkring indfrielse af lån kr. efter regnskabsmødet den 19/3 Foreløbig opgørelse 24 Forsikringsrefusion Sag: Skade på tårn efter lynnedslag den (1831) - Nebsager Forsikringsenheden har anerkendt skaden som dækningsberettiget og udbetalt ,80 kr. Her er fratrukket kr. i selvrisiko fra den reelle forsikringssum Vedr, regulering ang. forsikringsrefusion FE - Skaden er dækket 25 Ang. energibesparende foranstaltninger Sag: Mødefaciliteter m.v. (1533) - Sindbjerg Referat, Side: 10

11 Orientering Iflg. Licitationsmaterialet er der anslået energibesparende foranstaltninger,- Jordvarmeanlæg,-incl.opkøb af jordareal til anlægget,-anslået tillægspris kr Afventer besked om jordkøb Ang. energibesparende foranstaltninger m.v., Henning Nielsen Byggemødereferat Byggemødereferat 3 26 Stiftsbidrag Ind- og udlånsrenten 2016 Sag: Stiftsbidrag Ind- og udlånsrenten 2016 (1970) - Haderslev Stift Stiftsbidrag 2016 for Hedensted provsti ,78 kr. (i 2015 var det kr.) Indlånsrenten for 2016: 2,0% Udlånsrenten for 2016: 2,5% Stiftsbidrag Ind- og udlånsrenten Satser, aflønning af konsulenter Sag: Satser, aflønning af konsulenter (1971) - Kirkeministeriet Konsulenternes honorar udgør efter reguleringen pr. 1. januar 2015 således henholdsvis 928,00 kr. pr. time (i rådgivningssager) og 1.392,00 kr. pr. sag (i erklæringssager). Til honoraret skal tillægges feriegodtgørelse på 12,5 %, mens der ikke skal tillægges moms. Satser, aflønning af konsulenter 28 Indkøb af KirkeWEB graversystem I forbindelse med opfølgningskursus for de gravere, der deltog i provstiets kursus i 2014, har HBK indkøbt tidsregistreringsprogram fra KirkeWEB (10 stk.). Aftalen er 2-årig. Pris pr. sogn i alt 29 Eventuelt Referat, Side: 11

12 Orientering Referat, Side: 12

13 Underskrifter vedr. møde d Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen Hans Ulrik Dige Henning Nielsen Jette Claudi Heller Kjell Palmelund Laursen Søren Kallestrup Verner Rud Nielsen Referat, Side: 13

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere