Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 0 1 2-2 0 1 4. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF"

Transkript

1 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF I N D U S T R I O M R Å D E T 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid Weekendarbejde Deltidsarbejde Lokalaftaler vedr. arbejdstid Arbejde i frysehus Skifteholdsdrift Arbejdstidens overholdelse Forskydning af middagspause Løn- og reguleringsbestemmelser Lønudbetaling Lønsystemer Forskudttidstillæg (lørdagstillæg) Overarbejde Fritvalgsordning Arbejdsmarkedspension Gruppelivsforsikring Fravær på grund af uarbejdsdygtighed Barsel og adoption Arbejde på 1. maj, nytårsaftensdag samt på grundlovsdag Fridage Ferie og søgnehelligdage Ansættelse og afskedigelse Opsigelsesvarsler Tryghedsaftale Kompetenceudvikling i forbindelse med afskedigelse Elevoverenskomsten Tillidsrepræsentanter Forhandlings- og fagretlige regler SU-aftale Organisationsforhold Uddannelse Uddannelses- og socialfonden FIU-fonden (uddannelsesfonden) Arbejdstøj Lastbilchauffører Rengøring Særlige regler for akkordslagtning Protokollater I Arbejdsmarkedspension II Ændrede arbejdsmetoder III Barselsfond IV Indførelse af kontrolforanstaltninger V Protokollat om ligebehandling VI Seniorpolitik VII Slagtehuse VIII Protokollat vedr. funktionærlignende ansættelsesformer IX Ekstraordinært ansatte, ansatte med nedsat erhvervsevne mv X Overenskomstbestemmelser målrettet udenlandske lønmodtagere XI EU-direktiver XII Ferieordning Bilag A til protokollat/overenskomst om ferieordning, indgået mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Overenskomstens varighed

3 1 Arbejdstid Fuldtidsansatte Den ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer, og såvel arbejdstid som spisepauser aftales lokalt. Dog skal mindst en af spisepauserne være på 30 minutter. Arbejdstiden lægges mellem kl og kl Arbejdstiden fordeles med et omtrent lige antal arbejdstimer på ugens første 5 hverdage. Arbejdsdøgnet regnes fra normal arbejdstids begyndelse i den enkelte virksomhed til samme tidspunkt næste dag, eller fra kl til kl Ingen arbejdsdag kan være under 6 og over 8 effektive timer for fuldtidsansatte. Under forudsætning af lokal enighed, kan afvigelser fra denne bestemmelse dog finde sted. 40-timers arbejdsuge Hvor der er lokal enighed derom, kan der etableres 40-timers arbejdsuge med opsparing af overskydende timer. De opsparede timer skal afspadseres. Afspadseringen finder sted efter aftale med medarbejderne og på et for produktionen passende tidspunkt. I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed, kan organisationerne inddrages. Arbejde på lørdage Under forudsætning af lokal enighed i den enkelte afdeling på virksomheden kan der i spidsbelastninger for en periode, hvor særlige grunde gør sig gældende, arbejdes på lørdage. I sådanne tilfælde holdes fri mandag eller ved lokal enighed på en anden ugedag i samme uge. Arbejdsugen kan dog i ingen tilfælde udgøre mere end 5 dage. For arbejde om lørdagen betales det til enhver tid gældende forskudttidstillæg for arbejde på lørdage. Arbejdsfordeling Der kan med fuldtidsmedarbejdere - under forudsætning af lokal enighed og med 8 dages varsel - på baggrund af sæsonudsving i produktionen etableres arbejdsfordeling over en 13 ugers periode pr. år. I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed, kan organisationerne inddrages. 2 Weekendarbejde Hvor der er behov derfor, kan der etableres weekendarbejde med det formål at undgå eller begrænse skifteholdsarbejde, eller hvis yderligere etablering af skifteholdsarbejde ikke er muligt. Etablering af weekendarbejde skal ske efter nedenstående regler: Arbejdstid a) Der arbejdes normalt i 2 hold af indtil 24 timer på lørdage og søndage. Medarbejdere, der er ansat til weekendarbejde, kan kun undtagelsesvis arbejde på ugens fem første dage og kun efter godkendelse i organisationerne. b) Begyndelses- og sluttidspunktet for weekendarbejde aftales lokalt på den enkelte virksomhed. Weekendarbejde kan dog normalt tidligst begynde ved normal arbejdstids ophør fredag. c) Medarbejdere, der ansættes til weekendarbejde, må ikke samtidig have anden lønnet beskæftigelse. Der kan således ikke udbetales supplerende understøttelse. 3

4 d) Overtrædelse af pkt. c betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet, der medfører øjeblikkelig fratrædelse fra virksomheden. Organisationerne er indforstået med, at manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne. Lønforhold a) Der ydes overenskomstmæssig løn for det præsterede antal timer, svarende til hvad der i øvrigt er aftalt på det pågældende område i virksomheden. b) Endelig ydes tillæg for weekendarbejde på kr. 81,12 pr. time, som pr. 1. april 2013 stiger til kr. 82,26 pr. time Fridage og arbejde på søgnehelligdage a) Arbejdstiden tilrettelægges forud for arbejdets påbegyndelse, således at det klart fremgår, hvilke dage (lørdage/søndage) der er arbejdsfri. Såfremt der er fastlagt arbejdsfrie dage, udbetales for disse dage et beløb svarende til den enkelte medarbejders gennemsnitsfortjeneste for det antal timer, der skulle have været arbejdet de pågældende dage. Beløbet betales af den enkelte medarbejders søgnehelligdagskonto. b) For arbejde på søgnehelligdage betales alene den normale løn, og der betales således ikke søgnehelligdags-forskudsbetaling. Pauser Pauser i henhold til gældende overenskomst og lokalaftaler. Sygedage/tilskadekomst I arbejdsgiverperioden betaler den enkelte virksomhed det til enhver tid fastsatte timemaksimum, således at 24 timers præsteret weekendarbejde svarer til en fuld normal arbejdsuge. Overenskomstens øvrige vilkår er ligeledes gældende. Ferie Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til ferieloven, herunder overenskomstens bestemmelser. Ved fuld beskæftigelse i optjeningsåret, vil ferien udgøre 5 lørdage og søndage. ATP ATP-bidrag beregnes med fuldt bidrag. Pension Pensionsbidraget beregnes og indbetales som for øvrige ansatte i virksomheden i henhold til overenskomstens bestemmelser. Overflytning Den enkelte virksomheds ledelse forbeholder sig ret til at lade de ansatte overgå til normalt holddriftsarbejde eller daghold, såfremt der opstår mandskabsmangel, ordremangel, kapacitetstilpasningsproblemer m.v. Ved ophør af weekendarbejde er ansatte, der er overflyttet til weekendarbejde, sikret fortsat beskæftigelse i virksomheden i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser. Øvrige bestemmelser Hvor intet andet er nævnt, er overenskomstens bestemmelser gældende. 4

5 3 Deltidsarbejde Hvor det af produktions- eller beskæftigelsesmæssige grunde måtte vise sig ønskeligt, kan virksomheden iværksætte deltidsarbejde. Den samlede arbejdstid skal ved deltidsarbejde udgøre mindst 50% af den normale overenskomstmæssige arbejdstid med et omtrentligt ensartet timetal på ugens 5 arbejdsdage. Spisepauser aftales lokalt. Aflønning sker forholdsmæssigt efter den i overenskomsten fastsatte ugeløn. Medarbejdere, der ved etablering af ordningen om deltidsarbejde er beskæftiget på virksomheden i den fulde ugentlige arbejdstid, er berettiget til at komme i betragtning ved deltidsarbejde på lige fod med nyansatte. De nærmere enkeltheder omkring deltidsarbejdets udførelse - herunder også aftalens gyldighedsperiode - nedfældes i en lokalaftale, hvoraf kopi fremsendes til organisationerne. Hvor intet andet udtrykkeligt er fastsat i lokalaftalen, er hovedoverenskomstens bestemmelser gældende. For deltidsansatte med reducerede timer betales timeløn op til 37 timer. Først herefter træder bestemmelserne om overarbejdsbetaling i kraft. Parterne er enige om, at merarbejde/overarbejde i forbindelse med deltidsbeskæftigelse kun undtagelsesvis bør finde sted. 4 Lokalaftaler vedr. arbejdstid Der kan mellem parterne på de enkelte virksomheder indgås lokale aftaler for medarbejdere, omfattet af nærværende overenskomst, på baggrund af et opstået behov for en anden arbejdstidsplacering end den i 1 fastlagte arbejdstidsplacering, herunder møde- og sluttidspunkt på den daglige arbejdstid og mulighed for etablering af 4-dages arbejdsuge. Der kan ligeledes indgås lokale aftaler i forhold til 40-timers arbejdsuge, arbejde på løndage og weekendarbejde. Tillidsrepræsentanten indgår aftalen på medarbejdernes vegne. I tilfælde, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant/talsmand på virksomheden, kan organisationerne inddrages. Et flertal af de berørte medarbejdere skal stemme for aftalen, før den er gældende. En lokalaftale skal være skriftlig og skal som minimum indeholde: Aftalens parter, herunder afdelinger, grupper eller individuelle personer Arbejdstidens placering Lønmæssige bestemmelser for de anførte tidspunkter Indgåelsestidspunkt samt opsigelsesvarsel i forbindelse med aftalens ophør Der er enighed om, at medarbejdere, som ikke har mulighed for at indgå på lokalaftalens bestemmelser, så vidt muligt skal omplaceres i virksomheden. Der kan ligeledes indgås lokale aftaler vedrørende 13 overarbejde, ved ekstraordinært overarbejde i forbindelse med helligdage: påske, pinse og jul. Denne del af paragraffen er indgået som en forsøgsordning, der ophører ved overenskomstperiodens udløb. Senest 3 måneder før, optages der forhandlinger mellem parterne med henblik på en afklaring af, om denne bestemmelse skal gøres permanent. Efter indgåelse af lokalaftalen sendes den til organisationerne til orientering. 5

6 5 Arbejde i frysehus Ved kontinuerligt arbejde i frysehus, gives der 10 minutters betalt pause efter hver 50 minutters arbejde. 6 Skifteholdsdrift 2 holds drift 1. Arbejdstiden for 1. hold lægges inden for tiden kl til kl Det ugentlige antal normale arbejdstimer på 1. hold, er overenskomstens ordinære antal effektive timer (37 timer). 2. Arbejdstiden for 2. hold lægges normalt i tilslutning til 1. holds arbejdstid. Det ugentlige antal normale arbejdstimer for 2. hold er 34 effektive timer, for hvilke der betales fuld ugeløn (37 timer). Individuel overlapning eller slip kan finde sted. 3. Skiftning mellem holdene, såfremt andet ikke er aftalt lokalt. 4. Eventuelle tillæg, ydet i henhold til overenskomsten, bibeholdes. 3 holds drift 1. Det ugentlige antal normale arbejdstimer ved 3-holds drift er for 1. hold 37 timer og for 2. og 3. hold 34 timer, for hvilke der betales fuld ugeløn (37 timer). 2. Arbejdstiden for 2. og 3. hold lægges normalt i tilslutning til forudgående holds afslutningstidspunkt. Individuel overlapning eller slip kan finde sted. 3. Skiftning mellem holdene, såfremt andet ikke aftales lokalt. 4. Eventuelle tillæg, ydet i henhold til overenskomsten, bibeholdes. Fællesregler for 2 og 3 holds drift Ved opstart af 2. eller 3. hold har de ansatte på fast daghold fortrinsret til at komme i betragtning ved besættelse af stillinger på disse hold. Der kan derfor ikke inden for en periode på 1 måned, afskediges folk på et hold med begrundelsen arbejdsmangel, og i samme periode ansættes folk på andre hold, før medarbejderne på øvrige hold er tilbudt de ledige pladser. Alle, der afskediges fra et hold med begrundelsen arbejdsmangel, skal tilbydes genansættelse, når der er brug for folk på andre hold, eller på samme hold, når der igen er brug for nyansættelser. Når særlige forhold taler derfor, kan dette dog fraviges. Ved ansættelse af nye medarbejdere på daghold, har medarbejdere på aftenhold fortrinsret til at komme på daghold, hvis det efter virksomhedens vurdering ikke giver driftsmæssige problemer. Retningslinier om dette aftales lok alt. Uenighed om denne bestemmelse kan indbringes for organisationerne. Hvor der indføres 2 eller 3 holds drift, kan der kun beskæftiges det i holdene antagne mandskab, dog har virksomheden ret til at sætte mandskab fra et skiftehold til at udføre arbejde på et daghold - eller omvendt - når de pågældende medarbejderes arbejdstid inden for ugen ikke ændres. Holdene i 2 og 3 holds drift behøver ikke at bestå af samme antal medarbejdere. Skiftning mellem holdene finder sted mandag morgen. Påbegyndelse af holddrift varsles mindst 1 uge forud, og kan etableres på en hvilken som helst dag i ugen, men kan kun ophøre sidste arbejdsdag i ugen ved arbejdstidens slutning for sidste hold. Spisepausernes længde og lægning kan fastsættes efter aftale mellem de lokale parter. Hvor produktionen nødvendiggør en længere driftstid end den samlede overenskomstmæssige arbejdstid for 1., 2. og 3. skift, kan den resterende driftstid udfyldes ved indsættelse af afløsere eller fordeling af arbejdstiden på flere hold. 6

7 Flytning af mandskab Hvor der indføres 2- eller 3-holds drift, kan der kun beskæftiges det i holdene antagne mandskab. Virksomheden har dog ret til at overflytte mandskab fra et skift til et andet ved arbejdsugens start. Såfremt virksomheden af produktionsmæssige grunde overflytter mandskab fra et skiftehold til at udføre arbejde på et daghold - eller omvendt - inden for arbejdsugen, betales en engangsbetaling for skiftet på kr. 280,00. Der ydes ingen betaling for at skifte tilbage til normalt hold. Dette gælder ikke ved kurser. Skifteholdstillæg Pr. 1. april 2012 Fra kl til kl kr. 16,92 pr. time Fra kl til kl kr. 19,58 pr. time Pr. 1. april 2013 Fra kl til kl kr. 17,16 pr. time Fra kl til kl kr. 19,85 pr. time Holddriftsarbejde inden for et søn- og helligdagsdøgn betales pr. 1. april 2012 med et tillæg på kr. 75,74 pr. time. Pr. 1. april 2013 stiger tillægget til kr. 76,80 (for alle timer i skiftet). Betaling følger beskrivelse af arbejdsdøgnet, jf. 1. Herudover ydes de for hverdage normale skifteholdstillæg for 2. og 3. skift. Arbejdstiden skal tilrettelægges i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens bestemmelser om hviletid og fridøgn. Flytning af timer fredag til søndag Hvor der er lokal enighed, og hvor formålet er at efterkomme medarbejdernes ønske, kan arbejdstimer fredag aften eller nat flyttes til søndag nat. Sådanne flyttede timer afregnes som oprindeligt. Overarbejde i forbindelse med skifteholdsdrift Overarbejde forud eller i forlængelse af 2. og 3. hold betales med overarbejdstillæg og det for tidspunktet gældende skifteholdstillæg. Overarbejde, som ikke finder sted i umiddelbar tilslutning til 2. og 3. holds normale arbejdstid, betales med overarbejdstillæg. Overarbejde på søndage og på 2. og 3. hold på overenskomstens beskrevne fridage betales med overarbejdstillæg og det på hverdage gældende skifteholdstillæg. Ved overarbejde på søgnehelligdage udbetales desuden søgnehelligdagsforskudsbeløbet, jf. søgnehelligdagsaftalen. 7 Arbejdstidens overholdelse For at møde for sent til arbejdstiden, afkortes i lønnen efter den for ugelønnede beregnede timeløn. Der afkortes for det pågældende antal minutter. Kommer en medarbejder - trods advarsler - for sent, kan vedkommende afskediges til øjeblikkelig fratrædelse. Det er dog en forudsætning, at tillidsrepræsentanten skriftligt er gjort bekendt med, at der er udstedt advarsler. 7

8 Hvor der ikke er tillidsrepræsentant, afgiver arbejdsgiveren ligeledes skriftlige advarsler. Lønsedlen Lønsedlen skal indeholde følgende oplysninger: Antal tidlønstimer/sats Antal overtimer/sats Antal afspadseringstimer/sats Arbejdsmarkedsbidrag Pensionsbidrag ATP-bidrag Feriepenge Søgnehelligdagspenge Feriefridage Hvor det er IT-mæssigt muligt, anføres optjening og afvikling af timer/dage i fritvalgsordningen på lønsedlen 8 Forskydning af middagspause Såfremt den ordinære, daglige middagspause forskydes mere end 15 minutter, gives 15 minutters ekstra spisepause. Hvor virksomheden ønsker det, kan der i stedet ydes 15 minutters ekstra betaling (1/4 normal timeløn). Der kan max. ske betaling for én daglig forskydning. 9 Løn- og reguleringsbestemmelser Pr. 1/ Normallønnen tillægges pr. 1. april 2012 kr. 1,60 pr. time. Normallønnen pr. 1. april 2012, incl. timetillæg og akkordafsavnstillæg, udgør kr ,91 pr. uge. Akkordafsavnstillægget udgør pr. 1. april 2012 kr. 1,26 pr. time. Timelønnen pr. 1. april 2012 udgør kr. 143,43. Pr. 1/ Normallønnen tillægges pr. 1. april 2013 kr. 1,85 pr. time. Normallønnen pr. 1. april 2013, incl. timetillæg og akkordafsavnstillæg, udgør kr ,36 pr. uge. Akkordafsavnstillægget udgør pr. 1. april 2013 kr. 1,26 pr. time. Timelønnen pr. 1. april 2013 udgør kr. 145,28. Branchetillæg Til medarbejdere med mere end 6 måneders anciennitet, beskæftiget på svine- og kreaturslagterier, som har produktivitetsfremmende lønsystemer, ydes et branchetillæg på kr. 1,35 pr. time. Tillægget ydes ikke for ikke produktionstid, f.eks. betalte pauser, produktionsstop og rengøring af håndværktøj. Aflønning af nyansatte i en introduktions- og oplæringsperiode Nyansatte uden erfaring, som ikke tidligere har været ansat på virksomheden eller i branchen, kan i en startperiode aflønnes med en oplæringsløn, som pr. 1. april 2012 tillægges kr. 1,60 pr. time og udgør kr. 129,45 pr. time eller kr ,65 pr. uge. 8

9 Oplæringslønnen tillægges pr. 1. april 2013 kr. 1,85 pr. time og udgør herefter kr. 131,30 pr. time eller kr ,10 pr. uge. Introduktions- og oplæringsperioden udgør 2 måneder på DSM s afd. B-virksomheder (slagtehuse) og 4 måneder på DSM s afd. C-virksomheder (industrivirksomheder). Det er en forudsætning for aflønning med oplæringsløn, at medarbejderen ikke indgår i et produktivitetsfremmende lønsystem. Introduktions-/oplæringsperioden forstås som en periode, hvor den nyansatte skal have oplæring og rutine for at kunne varetage jobbet fuldt ud. Hvis oplæring og rutine opnås tidligere end 3 måneder, overgår medarbejderen til normal aflønning, jf. overenskomsten og lokale aftaler. Tillidsrepræsentanten skal medvirke til afgørelsen om, hvorvidt introduktions-/oplæringsperioden kan forkortes. Virksomheder, som ønsker at gøre brug af denne aflønningsform, skal inden iværksættelse orientere organisationerne. Eventuelt misbrug af denne nye bestemmelse, kan gøres til genstand for fagretlig behandling. Ferieafløsere Som en forsøgsordning indføres der en mulighed for i overenskomstperioden at aflønne ferieafløsere i op til 8 uger i perioden 1. maj til 1. september med en timeløn på kr. 120,00 pr. time eller kr ,00 pr. uge. Forudsætningen for denne aflønning er, at medarbejderen er midlertidigt ansat i perioden, og at vedkommende ikke søger permanent arbejde, er uden erfaring i branchen og er under uddannelse. Lønnen til ferieafløsere tillægges pr. 1. april 2013 kr. 1,85 pr. time og udgør herefter kr. 121,85 pr. time eller kr ,45 pr. uge. Det er en forudsætning, at ferieafløseren ikke indgår i et produktivitetsfremmende lønsystem. Virksomheder, der benytter sig af denne mulighed, skal en gang om året til DSM og Fødevareforbundet NNF indberette, i hvilket antal og i hvilken periode der er gjort brug af ordningen. Forsøgsordningen ophører ved overenskomstens udløb. Senest 3 måneder før optages der forhandlinger mellem parterne med henblik på en afklaring af, om bestemmelsen skal gøres permanent ved overenskomstfornyelsen i Ungarbejdere Ungarbejdere må kun anvendes til rengøring - dog ikke af maskiner - plombering, til- og frabæren af varer til og fra ekspeditionen, bygang samt til lettere sortering på lager. Forbundet har dog påtaleret, når det antages, at misbrug finder sted. Ved rengøring forstås afvaskning af lokaler og fast inventar samt renholdelse af gård og gade. Ungarbejdere aflønnes med 50% af den til enhver tid gældende normalløn for slagtersvende. 10 Lønudbetaling Lønningsugen løber fra mandag morgen til søndag aften. Lønudbetaling finder sted efter lokal aftale. Lønningsperioden kan udtrækkes til 2 uger. 9

10 11 Lønsystemer Hvor der er lokal enighed herom, kan der for virksomheder, omfattet af denne overenskomst, indføres akkord eller produktivitetsfremmende lønsystemer. Organisationerne er behjælpelige med indførelse af disse. 12 Forskudttidstillæg (lørdagstillæg) Der betales overenskomstmæssig løn for det præsterede antal timer samt et tillæg for lørdagsarbejde, som følger: Pr. 1/ Lørdag fra kl til kl kr. 42,51 pr. time Lørdag fra kl til kl kr. 56,66 pr. time Pr. 1/ Lørdag fra kl til kl kr. 43,11 pr. time Lørdag fra kl til kl kr. 57,45 pr. time 13 Overarbejde Varsel og pauser Såfremt meddelelse om overarbejde ikke er sket senest den foregående dag inden normal arbejdstids ophør, skal der gives 30 minutters spisepause, inden overarbejde påbegyndes. Ved 1 times overarbejde skal der gives meddelelse senest kl samme dag. Varslingsfristen bortfalder, når der er tale om maskinskade, kabelbrud og andre forhold, som arbejdsgiveren ikke er herre over. Når overarbejde skal finde sted, gøres et ophold til spisning efter den normale arbejdstids ophør på ½ time. I øvrigt gøres der for hver 3 timers effektivt overarbejde - ½ times ophold til spisning. For spisetider under overarbejde samt ved arbejde på fridage - afkortes intet i timebetalingen. Ved overarbejde, der kun strækker sig over en time før og efter den normale arbejdstid, gøres intet ophold til spisning. Såfremt overarbejdet (udover 1 time) udføres, før den normale arbejdstid påbegyndes, placeres pausen på et andet tidspunkt efter aftale. Overarbejdsbetaling For de første 4 overarbejdstimer pr. uge, ydes et tillæg på 50% af den oppebårne løn. For alt overarbejde ud over 4 timer pr. uge, ydes et tillæg på 100% af medarbejderens oppebårne løn. Ved overarbejde på søn- og helligdage ydes et tillæg på 100% af medarbejderens løn. Overarbejde af indtil 15 minutters varighed udløser 30 minutters overarbejdsbetaling. Overarbejde over 15 minutter og indtil 1 times varighed udløser en times overarbejdsbetaling. Herefter afregnes overarbejde afregnes i hele timer. Honorering af overarbejde Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet, eller arbejdet er tilrettelagt, så den normerede tid overskrides. 10

11 Afspadsering Der er mellem parterne enighed om, at alle overarbejdstimer skal afspadseres, med mindre andet aftales lokalt. Afspadsering lægges på et for produktionen og for medarbejderne passende tidspunkt. Dog skal der varsles med mindst 8 dage fra begge parter. Der afspadseres i hele dage. Under forudsætning af lokal enighed, kan afspadsering ske i halve dage. 14 Fritvalgsordning Formål Ordningen er en mulighed for at imødekomme individuelle medarbejderønsker om valg mellem fritid, pension eller løn. Det er en forudsætning, at det frie valg foretages under hensyntagen til, at der fortsat kan sikres en effektiv og konkurrencedygtig produktion i den enkelte virksomhed. Opsparing Pr. 1. april 2009 stilles 3,90% af medarbejderens ferieberettigede løn til rådighed for fritvalgsmodellen. 3,15% opdeles i 7 portioner á 0,45% og den enkelte medarbejder vælger selv, om man ønsker portionerne brugt på løn, pension eller fridage. Resten af den aftalte procentsats udbetales som løn eller kan indbetales på medarbejderens pensionsordning. Under fravær på grund af sygdom og tilskadekomst i indtil 6 måneder, under den overenskomstfastsatte barsels- og fædreorlov og under uddannelse med løn, optjenes til puljen. Anvendelse Den enkelte medarbejder vælger senest den 8. december hvert år, hvordan fritvalgsmodellen ønskes anvendt for det efterfølgende år. Der kan vælges mellem følgende: Løn: Pension: Når der vælges løn, udbetales den aftalte %-sats løbende, eventuelt som et fast beløb. For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. Når der vælges pension, indbetales den aftalte %-sats løbende til pensionsselskabet som ekstraordinær indbetaling. Beløbet betragtes i relation til beregning af feriegodtgørelse, skat m.v. som et ordinært pensionsbidrag. Indbetaling af ekstraordinær pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag. Frihed: Når der vælges frihed, indsættes den aftalte %-sats løbende på medarbejderens opsparingskonto. Fritvalgsdage afholdes løbende efter aftale mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Fritvalgsdage afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv, og så vidt muligt efter den enkelte medarbejders ønske. Såfremt en medarbejder ønsker det, og virksomheden accepterer det, kan fritvalgsdagene omregnes til og afvikles i timer. 11

12 Fritvalgsdagene kan afvikles i op til et år efter, at de er optjent, såfremt der kan opnås enighed herom mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Når der afholdes fritvalgsdage, udbetales der fra medarbejderens opsparingskonto et beløb til dækning af det aktuelle indtægtstab, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto. Kombination: Der kan vælges en kombination af ovenstående 3 elementer fordelt på 7 portioner á 0,45% og den resterende del på enten løn eller pension. Opgørelse af opsparingskonto Opsparingskontoen opgøres 1 gang årligt. Eventuelt overskud kan efter aftale udbetales til medarbejderen senest med den 2. lønudbetaling i det efterfølgende år. Fratrædelse Fritvalgsdage kan ikke afvikles i opsigelsesperioden, med mindre det aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. Ved fritstilling betragtes fridagene som afviklet i fritstillingsperioden. Ved fratrædelse opgøres opsparingskontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden. 15 Arbejdsmarkedspension a. Arbejdsmarkedspension Pensionsbidraget udgør 12,0% Arbejdsgiveren betaler 2/3 og lønmodtageren 1/3 af pensionsbidraget. Medarbejdere, som er omfattet af pensionsordningen, skal være fyldt 18 år og have 5 måneders anciennitet. Anciennitetskravet bortfalder, såfremt medarbejderen ved ansættelsen er omfattet af pensionsordning fra tidligere ansættelsesforhold, jf. protokollatet bagerst i overenskomsten. b. Optrapningsordning Nyoptagne medlemmer af Danske Slagtermestre, der forinden indmeldelsen i DSM ikke har etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af dækningsområdet for overenskomsten, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag, kan kræve, at pensionsbidraget fastsættes således: Senest fra tidspunktet for DSM s meddelelse til Fødevareforbundet om virksomhedens optagelse i DSM, skal arbejdsgiverbidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 20% af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 40% af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst 60% af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 3 år efter skal bidragene udgøre mindst 80% af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 4 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag. Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at den oven for nævnte andel af de overenskomstmæssige bidrag til enhver tid indbetales til pension. 12

13 Ordningen skal snarest efter indmeldelsen protokolleres mellem DSM og Fødevareforbundet NNF efter begæring fra DSM, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger. c. Konvertering af pension til løn til medarbejdere over 65 år Parterne er enige om, at medarbejdere over 65 år kan konvertere virksomhedens pensionsandel til løn. d. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Under de 14 ugers barselsorlov, indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 12 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arb.giverbidrag Arb.tagerbidrag Samlet bidrag kr. pr. time kr. pr. time kr. pr. time Pr. 1. juli ,50 2,75 8,25 Pr. 1. juli ,00 3,50 10,50 16 Gruppelivsforsikring Arbejdsgiveren er pligtig til at tegne gruppelivsforsikring for alle medarbejderne, inkl. elever, fra det fyldte 20. år (intet anciennitetskrav) til det 65. år. Efterlønsmodtagere med mindre end 8 timers arbejde om ugen i gennemsnit, er ikke omfattet af gruppelivsordningen. Forsikringssummer: Dødsfaldsdækning Pr. 1. april 2005 udgør gruppelivsdækningen kr ,00 ved dødsfald. Børnesum Efterlader en medarbejder ved sin død børn under fyldt alder 21 år, udbetales yderligere et beløb for hvert barn efter følgende skala: Fyldt alder under 17 år: kr ,00 Fyldt alder 17 år: kr ,00 Fyldt alder 18 år: kr ,00 Fyldt alder 19 år: kr ,00 Fyldt alder 20 år: kr ,00 Fyldt alder 21 år: kr. 0,00 Invalidesum Hvis en medarbejder før det fyldte 65. år tilkendes pension fra det offentlige på grundlag af mindst 2/3 invaliditet, udbetales en invalidesum på kr ,00. Udløbssum Når en medarbejder, som har opnået mindst 5 års anciennitet inden for DSM s overenskomstområde, udtræder af forsikringen efter det fyldte 60. år, udbetales en udløbssum på kr ,00. Kritisk sygdom Dersom en medarbejder inden det fyldte 65. år pådrager sig en kritisk sygdom, udbetales en forsikringssum på kr ,00. 13

14 De kritiske sygdomme fremgår af de særlige forsikringsbetingelser. Her er også undtagelserne beskrevet. Har man ved indtrædelsen en kritisk sygdom, eller har man tidligere fået konstateret en kritisk sygdom, dækkes denne diagnose ikke af forsikringen. Forsikringsbetingelserne kan tilsendes eller ses på hjemmeside De omfatter: ondartede kræftformer*, blodprop i hjertet, by-pass operation/ballonudvidelse, hjerteklapkirurgi, hjerneblødning eller blodprop i hjernen, visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, dissemineret sklerose, amyotrofisk lateralsklerose (ALS), muskelsvind, HIV infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, AIDS, nyresvigt, større organtransplantationer (hjerte, lunge og lever), Parkinsons sygdom**. blindhed** og døvhed**. *Personer, som inden optagelse i forsikringen har fået konstateret kræft, kan få udbetalt forsikringsdækning ved ny kræftdiagnose, hvis der er forløbet 10 år siden kræftdiagnosen blev stillet, og der ikke er konstateret tilbagefald i den 10-årige periode. Den ny kræftdiagnose skal være stillet den 1. januar 2002 eller senere. **Diagnosen skal være stillet den 1. januar 2002 eller senere. Efter udbetaling af en sum ved kritisk sygdom opretholdes dækningen, jf. 3 b i forsikringsbetingelserne for kritisk sygdom. Ved en eventuel senere forfalden dødsfaldsdækning fratrækkes den udbetalte forsikringssum i tilfælde af dødsfald inden 3 måneder efter, at diagnosen ved kritisk sygdom er stillet. Det er en forudsætning for udbetaling, at diagnosen stilles i forsikringstiden. 17 Fravær på grund af uarbejdsdygtighed Sygdom Til medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet yder virksomheden pr. 1. april 2012 normal løn, dog maksimalt kr. 130,00 pr. time, i indtil 6 uger ved rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Satsen for fravær under sygdom hæves pr. 1. april 2013 til kr. 133,00 pr. time. Det er en forudsætning, at den pågældende lønmodtager under fraværsperioden er be-rettiget til dagpenge i henhold til sygedagpengelovens bestemmelser. Ovennævnte bestemmelse gælder ikke for sygdomstilfælde, der er omfattet af en mellem arbejdsgiver og arbejdstager indgået aftale iht. sygedagpengelovens regler om kronisk eller langvarig syge (jf. 56). Feriegodtgørelse beregnes i henhold til reglerne i ferieloven. For at være berettiget til dagpenge ved uarbejdsdygtighed, skal bestemmelserne i LBK nr af 28. oktober 2004 være fulgt. Ved sygdomstilfælde inden for arbejdstiden, betaler virksomheden fuld løn for hele syge-dagen. Anmeldelse af sygdom Sygdomstilfælde skal hurtigst muligt på første fraværsdag anmeldes til arbejdsgiveren, jf. sygedagpengelovens krav. Evt. andre anmeldelsesfrister skal fremgå i et personalecirkulære, som medarbejderen er gjort bekendt med. Det påhviler virksomheden og den stedlige tillidsrepræsentant at instruere alle medarbejdere om bestemmelserne i denne ordning, herunder oplysning om det telefonnummer, som skal anvendes ved anmeldelse af sygdom. I særlige tilfælde kan anden meddelelsesform skriftligt aftales. 14

15 Samme dag sendes tro- og love erklæring til virksomheden. Denne skal være fremme på 2. dagen. Modtagelse på 3. dagen eller senere accepteres, hvis erklæringen er poststemplet på 1. dagen. Ved for sen fremsendelse kan der ske løntræk for de dage, der ikke er fremsendt dokumentation for, under forudsætning af, at virksomheden har reageret på dette. I øvrigt henvises til de gældende regler om udstedelse af erklæringer ved sygdom. Retten til dagpenge bortfalder, såfremt lønmodtageren ved ansættelsen afgiver urigtige oplysninger om helbredstilstand ifølge lovens 8. Fravær af enhver art, der ikke er meddelt virksomheden senest kl på udeblivelsesdagen, anses i almindelighed som ophævelse af arbejdsforholdet og kan medføre erstatningspligt for medarbejderen i henhold til overenskomstens 23. Ved senere dokumentation af sygdom ved lægeattest eller eventuelt anden dokumentation bortfalder erstatningskravet. Tilskadekomst Ved tilskadekomst inden for arbejdstiden betaler virksomheden fuld løn for tilskadekomstdagen. Herefter og indtil udgangen af 4. uge udbetaler virksomheden fuld løn. Fra 5. uge og max. 18 uger frem yder virksomheden et tillæg til sygedagpengene, således at sygedagpenge og tillæg tilsammen udgør 100% af medarbejderens gennemsnitsløn uden overarbejde for de sidste 4 uger inden ulykken. En forudsætning for en sådan udbetaling er, at skaden er sket på virksomheden, og at den bliver anmeldt til Arbejdstilsynet og registreret som en ulykke/skade på virksomheden, inden man forlader denne. Det er en forudsætning, at påbudt sikkerhedsudstyr er anvendt, og påbudte sikkerhedskrav er overholdt. Fravær på grund af børns sygdom Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten med ½ års anciennitet i virksomheden, indrømmes frihed, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 12 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kan højst omfatte barnets første sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af tro- og loveerklæring. Den ansatte er pligtigt at oplyse om antallet af hjemmeboende børn under 12 år. Virksomheden betaler for denne sygedag den overenskomstmæssigt fastsatte timeløn. Børns hospitalsindlæggelse Medarbejdere med mindst ½ års anciennitet indrømmes frihed med løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn til og med 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Medarbejderen oppebærer den overenskomstmæssigt fastsatte løn. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget eller berettiget til anden form for offentlig ydelse i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse, der træder i stedet for løn, yder arbejdsgiveren et evt. tillæg til disse op til den aftalte aflønning. 18 Barsel og adoption Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 12 måneders anciennitet i virksomheden, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). 15

16 Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 12 måneders anciennitet, betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Under samme betingelser betales i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Betalingen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt kr. 140,00 pr. time. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 11 uger (forældrelov). Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. De 11 uger skal afholdes indenfor perioden på 52 uger, hvor der er dagpengeret (46 uger efter fødslen). Med mindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Betalingen under forældreorlov stiger pr. 1. august 2012 fra kr. 135,00 til kr. 140,00 og har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. august og senere. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Pension under barselsorlov Under de 14 ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag, jf. 15, litra d. 19 Arbejde på 1. maj, nytårsaftensdag samt på grundlovsdag 1. maj slutter arbejdet kl uden betaling for fritiden. Nytårsaftensdag slutter arbejdet kl uden fradrag i lønnen. Grundlovsdag slutter arbejdet kl Grundlovsdag betragtes som halv søgnehelligdag. 20 Fridage Juleaftensdag er fridag uden fradrag i lønnen. Der kan for ferskvaregrossister etableres arbejde juleaftensdag efter lokal aftale herom. Ved lokal uenighed kan spørgsmålet overgives til organisationerne. Såfremt lukkeloven ændres, således at butikkerne kan holde åbent juleaftensdag, kan ferskvaregrossister, omfattet af denne overenskomst, holde åbent uden nærmere betingelser herfor. Der aftales i dette tilfælde afspadsering efter overenskomstens regler. 21 Ferie og søgnehelligdage Ferieoptjening Ferien udgør 2,08 dage for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår) svarende til 25 feriedage pr. år. Ved beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned, beregnes ferie på tilsvarende måde i forhold til beskæftigelsens længde. Ved beregning af feriens længde sidestilles med beskæftigelse ferie efter denne lov og fravær på grund af sygdom og tilskadekomst, hvorunder der ydes feriegodtgørelse. 16

17 Feriegodtgørelsen udgør i alt 12½% af den samlede indkomstpligtige løn, ekskl. ferie- og søgnehelligdagsbetaling. Kollektiv ferielukning Der kan lokalt træffes aftale om kollektiv ferielukning. Det er dog en forudsætning, at der gives medarbejderne et varsel på 3 måneder, ligesom eventuelle nyantagne medarbejdere ved ansættelsen straks skal gøres opmærksomme på, at virksomheden har kollektiv ferielukning. Hvor der ikke mellem virksomheden og medarbejderne er aftalt kollektiv ferielukning, skal der senest den 15. januar fremlægges ferielister, hvorpå medarbejderne tegner sig. Senest den 15. februar - eller efter lokal aftale - skal medarbejderne have meddelelse om tidspunktet for feriens afholdelse. Søgnehelligdagsbetalingsordning Stk. 1 Arbejdsgiveren henlægger for hver medarbejder et beløb svarende til 3,5% af medarbejderens ferieberettigede løn til dækning af betaling for søgnehelligdage efter nedenstående regler. I dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetaling. Medarbejdere, der har under 10 timers akkordarbejde inden for en lønningsuge, oppebærer 4% i søgnehelligdagsbetaling. Stk. 2 Det i henhold til stk. 1 for hver medarbejder opsparede beløb opgøres hvert år primo december. Stk. 3 Den for hver enkelte medarbejder i kalenderåret henlagte søgnehelligdagsbetaling, udbetales dels i form af et forskudsbeløb i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag, dels i form af en restbetaling. Ved fratræden indbetaler arbejdsgiveren søgnehelligdagsbetalingen til Slagtermestrenes Ferieordning med behørig kvittering. Stk. 4 Det i stk. 3 nævnte forskudsbeløb udgør kr. 850,00 til fuldtidsansatte og voksenelever for hver søgnehelligdag, den pågældende er beskæftiget under Danske Slagtermestres ovennævnte område. Ved udbetaling af forskudsbeløb til medarbejdere med mindre end 12 måneders anciennitet er det en forudsætning, at der er dækning for forskudsbeløbet på vedkommendes søgne- og helligdagskonto. I modsat fald udbetales der kun det beløb, der er optjent. Grundlovsdag betragtes som halv søgnehelligdag. Forskudsbeløbene udbetales for søgnehelligdage, der falder i sygdoms- eller tilskadekomstperioder. Forskudsbeløbene ydes kun til medarbejdere, der er ansat i virksomheden på den/de pågældende søgnehelligdag(e). Til elever og deltidsansatte udbetales halvdelen af satsen for fuldtidsansatte. Stk. 5 Udbetalingen af ovennævnte forskudsbeløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsuge, hvori søgnehelligdagen(e) falder. Stk. 6 Opgørelsen og udbetaling af restbeløbet finder sted i december måned. Denne udbetaling skal dække SH-udbetaling for december og 1. januar i det efterfølgende år. 17

18 Stk. 7 I det søgnehelligdagsberegningsår en elev bliver udlært, supplerer arbejdsgiveren op fra vedkommendes søgnehelligdagskonto, således at det aftalte à conto beløb stadig udbetales forud i dette beregningsår. Stk. 8 Dersom der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling for arbejde på en sådan dag, krav på forskudsbeløb i henhold til nærværende aftale. Stk. 9 I tilfælde af dødsfald tilfalder den opsparede søgnehelligdagsbetaling afdødes bo. 22 Ansættelse og afskedigelse Ansættelsesaftale 1. Ved ansættelse af medarbejdere ud over 1 måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer skal der udarbejdes en ansættelsesaftale. Denne udleveres senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. Ansættelsesaftalen skal indeholde mindst samme oplysninger som fremhævet i den ansættelsesaftale, som organisationerne anbefaler. 2. Ved ændring i ansættelsesforholdet skal der hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at ændringen er trådt i kraft, gives skriftlig oplysning til medarbejderen herom. 3. Parterne anbefaler, at den som bilag optrykte ansættelsesaftale anvendes. 4. Såfremt ansættelsesaftalen ikke er udleveret til medarbejderen i forbindelse med udløbet af de i pkt. 1, 2, 5 og 7 anførte tidsfrister, kan spørgsmålet behandles efter overenskomstens regler for behandling af fagretlig strid. Bod kan ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 5 dage efter, at der på et møde mellem organisationerne er givet et pålæg om at udlevere ansættelsesaftalen, har opfyldt dette pålæg, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelserne om ansættelsesaftaler. 5. Disse bestemmelser trådte i kraft pr. 1. november 1993 og gælder for medarbejdere, der ansættes den 1. november eller senere. Hvis en medarbejder, der er ansat i virksomheden før 1. november 1993, fremsætter anmodning om en ansættelsesaftale, jf. pkt. 1, skal arbejdsgiveren inden 2 måneder efter anmodningen udarbejde en sådan ansættelsesaftale. 6. Medarbejdere, der inden den 31. oktober 1993 har fået udleveret en ansættelsesaftale, der opfylder kravene i Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, har ikke krav på at få udleveret en ny ansættelsesaftale. Eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til sådanne ansættelsesaftaler, der måtte opstå efter den 1. november 1993, løses efter proceduren i pkt Ved udstationering af medarbejdere i udlandet af over 1 måneds varighed skal der forud for rejsens påbegyndelse træffes skriftlig aftale om arbejdstid, løn og arbejdsvilkår, befordring, den valuta hvori lønnen udbetales, eventuelle tillæg i form af kontanter eller naturalier under opholdet, herunder kost og logi, den forventede varighed af det arbejde, der skal udføres i udlandet, evt. forsikringer, der er tegnet for medarbejderen samt vilkår ved eventuel efterfølgende fortsættelse af ansættelsen i Danmark. Denne bestemmelse supplerer ovennævnte bestemmelser om ansættelse i Danmark. 18

19 Regler for helbredsundersøgelse Virksomheden har ret til at kræve gyldig helbredsattest for nye medarbejdere inden tiltrædelse. Besøg ved læge i forbindelse med udstedelse og/eller fornyelse af helbredsattest efter tiltrædelsen betales med kr. 175,00. Beløbet betales, uanset om besøget sker i arbejdstiden eller udenfor arbejdstiden, og i ingen af tilfældene udbetales der løn. Attesten betales af virksomheden. Natarbejde og helbredskontrol Natarbejde Natarbejdere er medarbejdere, der inden for natperioden kl til kl : Normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller Udfører mindst halvdelen af sin årlige arbejdstid i natperioden. Hyppighed Virksomheden kan vælge mellem følgende to muligheder: Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse som natarbejder. Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter aftalen bliver klassificeret som natarbejder, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år. Medarbejderen skal tilbydes mindst 1 årlig helbredskontrol. Hvornår skal helbredskontrollen foregå Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor. Hvem forestår helbredskontrollen Parterne er enige om, at helbredskontrollen skal forestås under ansvar af en læge, der besidder viden om sammenhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer. Rapport til sikkerhedsudvalget på store virksomheder Parterne finder det naturligt, at sikkerhedsudvalget på virksomheden på eget initiativ fører kontrol med, om helbredskontrollen gennemføres i overensstemmelse med reglerne. 23 Opsigelsesvarsler Virksomheden skal give medarbejderne følgende opsigelsesvarsel efter uafbrudt beskæftigelse i samme virksomhed i nedenstående tidsrum: Opsigelsesvarsler Fra arbejdsgiverside Fra medarbejderside Fra 0-8 ugers beskæftigelse Opsigelse til først- Opsigelse til førstkommende fredag kommende fredag Efter 8 ugers beskæftigelse 1 uge 1 uge Efter 1 års beskæftigelse 4 uger 1 uge Efter 3 års beskæftigelse 6 uger 2 uger Efter 5 års beskæftigelse 8 uger 2 uger Efter 10 års beskæftigelse 12 uger 2 uger Efter 10 års beskæftigelse/fyldt 52 år 14 uger 2 uger Fratrædelse kan kun finde sted på en fredag. Medarbejdere, som ikke har krav på et opsigelsesvarsel, kan ikke uden særlig tilladelse fratræde arbejdet på en anden dag end fredag. Overtrædelse heraf berettiger arbejdsgiveren til at tilbageholde 3 dages arbejdsløn. Arbejdsgiveren bør dog ikke vægre sig ved at lade medarbejdere fratræde med omgående virkning, hvis de tilbydes en stilling, som nødvendiggør, at opsigelsesfristen ikke kan overholdes. 19

20 Såfremt en medarbejder afskediges uden det gældende opsigelsesvarsel, eller såfremt en medarbejder ikke selv overholder det foreskrevne varsel, skal den overtrædende part udrede en erstatning til modparten for det antal dage, overtrædelsen andrager. Opsigelse kan ikke finde sted under ferie og sygdom. Medarbejdere, som ikke har krav på et opsigelsesvarsel, kan dog opsiges under sygdom. I de tilfælde, hvor virksomheden har en tillidsrepræsentant, skal sagen drøftes med denne, inden en evt. opsigelse af medarbejderen finder sted, Opsigelse kan ligeledes finde sted under sygdom, såfremt medarbejderen på opsigelsestidspunktet ikke har været syg 3 uger eller derover, og såfremt opsigelsen er begrundet i arbejdsmangel. Opsigelse kan dog ikke finde sted, hvis fraværet er begrundet i tilskadekomst på virksomheden. Efter 1 års sygdom kan opsigelse finde sted uden varsel. Så tidligt som muligt og inden en evt. opsigelse af medarbejderen er virksomheden forpligtet til at gennemføre en samtale med den sygemeldte/skadelidte. Formålet med samtalen er at gennemdrøfte muligheden for at vende tilbage til sit job eller finde andre jobmuligheder eller uddannelse til den sygemeldte. Det er hensigtsmæssigt, at en repræsentant fra kommunen, tillidsrepræsentanten og en repræsentant fra den faglige organisation deltager i samtalen. Bortfald af opsigelsesvarsel (force majeure) Opsigelsesvarslet bortfalder ved: Arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning, maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvist. Anciennitetsberegning Som afbrydelse i beskæftigelsen regnes ikke: a. Fravær på grund af sygdom og tilskadekomst. b. Barsels- og forældreorlov. c. Genindkaldelse til militærtjeneste. Værnepligtige, som vender tilbage til virksomheden efter overstået værnepligt, indtræder i virksomheden med den tidligere opnåede anciennitet. d. Afbrydelse i arbejdet hidrørende fra maskinstandsning, materialemangel, arbejdsmangel eller lignende, såfremt medarbejderen genoptager arbejdet, når dette tilbydes ham. Ved ledighed i forbindelse med arbejdsmangel af længere varighed (op til 12 måneder), vil kun de første 3 måneder tælle med i anciennitetsberegningen. Efter 12 måneders fravær betragtes det som et nyt ansættelsesforhold. Hvor særlige lokale forhold gør sig gældende, kan organisationerne dispensere fra bestemmelsen. Ved særlige forhold tænkes primært på sæsonarbejde. Organisationerne skal, i forbindelse med aftale om en fravigelse af bestemmelsen, aftale fravigelsens længde. 24 Tryghedsaftale Stk. 1 Aftalen vedrører alle beskæftigede NNF medlemmer, som arbejder under overenskomsten mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre for industrielle virksomheder og slagtehuse. Stk. 2 Aftalen skal medvirke til at øge medarbejdertilfredshed samt trygheden i ansættelsen og gennem dette bidrage til at fremme et godt arbejdsklima. Stk. 3 Ved afskedigelser begrundet i virksomhedens forhold udbetales der til medarbejderne en godtgørelse i henhold til stk

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

OVERENSKOMST. for. Danish Meat Company, Vrå. Fødevareforbundet NNF

OVERENSKOMST. for. Danish Meat Company, Vrå. Fødevareforbundet NNF OVERENSKOMST for Danish Meat Company, Vrå og Fødevareforbundet NNF 2013 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - ARBEJDSTID... 5 1 - Arbejdstid... 5 2-40-timers arbejdsuge... 5 3 - Arbejde på lørdage...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2014-2017 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 23. februar 2015 Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr. 110,55 Ungarbejdere, stiger til kr. 66,67 Biscuit- og Kagefabrikker

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og Danske Slagtermestre Arbejds- og lønoverenskomst for detailslagtere med specialerne butik, pølsemageri, delikatesse og fisk og vildt BUTIKSOMRÅDET

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 25. februar 2013 Lønstigninger pr. 25. februar 2013, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere